Sunteți pe pagina 1din 9

1. CIORAP v. MOLDOVA (cer. nr.

12066/02) — cererea este depusă de o


persoana condamnată la privaţiune de libertate şi vizează 17 capete de
acuzare. Acestea ţin de violarea articolelor 3 (interzicerea torturii), 6 (dreptul
la un proces echitabil), 8 (respectul corespondenţei) şi 10 (libertatea de
exprimare) din Convenţie. Cererea a fost declarată admisibilă la data de mai
sus în partea condiţiilor de detenţie, hrănirea forţată, echitatea procedurii de
evacuare a familiei sale din apartament, cenzurarea corespondenţei şi dreptul
de a avea întrevederi libere cu membrii familiei.

De pe alt docum 19 iunie 2007 – CIORAP c. MOLDOVEI (cererea nr. 12066/02)


– reclamantul Tudor Ciorap, reprezentat de V. Iordachi de la ONG „Juriştii pentru
drepturile omului”, s-a plâns în temeiul art. 3 al Convenţiei (condiţii inumane de
detenţie şi alimentare silită), în temeiul art. 6 § 1 (accesul la o instanţă în ceea ce
priveşte alimentarea silită), în temeiul art. 8 (cenzurarea corespondenţei şi dreptul
de a se întâlni cu familia sa în condiţii de confidenţialitate) şi în temeiul art. 10
(accesul la regulamentul intern al izolatorului de detenţie provizorie).
Violarea art. 3 (alimentarea silită a reclamantului, nefiind determinată de motive
medicale valabile, ci, mai degrabă, având scopul de a forţa reclamantul să stopeze
protestul său, şi efectuată într-un mod care l-a expus inutil pe reclamant la o durere
fizică mare şi la umilire, poate fi considerată doar ca tortură); violarea art. 6 § 1
(reclamantului i-a fost refuzată accesul la o instanţă); violarea art. 8 al Convenţiei
(interdicţia de a avea întrevederi cu familia sa şi cenzurarea corespondenţei).
prejudiciu moral – EUR 20,000
costuri şi cheltuieli – EUR 1,150

2. 13.09.2005 — OSTROVAR v. MOLDOVA (cer. nr. 36475/02) — decizia


din 22.03.2005 — violarea art. 3 din Convenţie (interzicerea torturii) —
condiţiile de detenţie în Închisoarea nr. 3 din mun. Chişinău; violarea art. 8
din Convenţie (dreptul la respectul vieţii private) — dreptul de a avea
întrevederi cu membrii familiei şi cenzurarea corespondenţei; violarea art.
13 din Convenţie (dreptul la un recurs efectiv), citit in conjuncţie cu art. 3
din Convenţie — imposibilitatea de a se opune efectiv tratamentului la care
a fost expus; lipsa violării art. 13 citit in conjuncţie cu art. 8 din Convenţie
— imposibilitatea de a se opune refuzului pentru a avea întrevederi cu
rudele.
compensaţii morale — EUR 3,000
costuri şi cheltuieli — EUR 1,500

3. 01.02.2005 — ZILIBERBERG v. MOLDOVA (cer nr. 61821/00) —


decizia din 04.05.2004 — violarea art. 6 al.1 din Convenţie (dreptul la un
proces echitabil) — neînştiinţarea reclamantului despre examinarea
recursului său la o decizie judecătorească de aplicare a sancţiunii
administrative.
compensaţii morale — EUR 0
costuri şi cheltuieli — EUR 1,000

4. 7 iunie 2007 – GUŢU c. MOLDOVEI (cererea nr. 20289/02) – reclamanta


Tatiana Guţu, în numele fiului său minor M., reprezentată de Doina
Străisteanu în numele Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului;
violarea art. 5 § 1 al Convenţiei (reţinerea „ilegală” a reclamantului pe motiv
că el „nu s-a supus ordinelor legale ale poliţiştilor”); violarea art. 8 al
Convenţiei (intrarea ilegală a poliţiştilor în ograda casei reclamantului);
violarea art. 13 al Convenţiei (lipsa dreptului la nivel naţional de a cere
compensaţii pentru violarea Convenţiei ).
Lipsa încălcării art. 13 combinat cu art. 3 al Convenţiei – reclamantul nu a adus
nici o probă în susţinerea acuzaţiilor sale că el a fost adus în instanţă în haine care
erau murdare de noroi, iar în ceea ce priveşte condiţiile de detenţie, pretinsa
suferinţă a reclamantului nu a atins nivelul minim de severitate cerut de art. 3
CEDO
Lipsa încălcării art. 6 § 2 al Convenţiei, deoarece Curtea nu a găsit nici un indiciu
că instanţa de judecată naţională a pornit de la prezumţia că reclamantul a comis
abaterile de care el a fost învinuit.
prejudiciu moral – EUR 5,000
costuri şi cheltuieli – EUR 1, 500
5. 27 noiembrie 2007 – POPOVICI c. MOLDOVEI (cererea nr. 289/04 şi
41194/04) – reclamantul Petru Popovici, reprezentat de V. Nagacevschi, a
pretins o violare a art. 3 din cauza condiţiilor inumane şi degradante de
detenţie; o violare a art. 5 din cauza arestării preventive nemotivate; o
violare a art. 13 din cauza lipsei recursurilor efective împotriva condiţiilor
inumane şi degradante de detenţie; o violare a art. 6 din cauza procedurilor
penale inechitabile; şi o încălcare a prezumţiei nevinovăţiei.
Violarea art. 3 al Convenţiei în ceea ce priveşte condiţiile de detenţie a
reclamantului; violarea art. 5 § 3; violarea art. 6 § 1 al Convenţiei din cauza lipsei
unei audieri în faţa Curţii Supreme de justiţie; violare art. 6 § 2, art. 13 combinat cu
3 al Convenţiei.
Lipsa violării art. 5 § 4 al Convenţiei în ceea ce priveşte confidenţialitate
întrevederilor dintre reclamant şi avocatul său în timpul procedurilor cu privire la
arestarea preventivă şi în ceea ce priveşte lipsa de independenţă şi imparţialitate a
judecătorilor care au dispus şi prelungit arestarea preventivă a reclamantului.
prejudiciu moral – EUR 8,000
costuri şi cheltuieli – EUR 7,500
6. 16 martie 2010 – STEPULEAC c. MOLDOVEI (cererile nr. 20269/09 şi
24065/09) - reclamanţii, Gheorghe şi Anatol STEPULEAC, reprezentaţi de
către Janeta Hanganu şi Ana Ursachi, au fost arestaţi la 9 aprilie 2009, în
urma protestelor care au avut loc la Chişinău la 7 aprilie 2009, fiind acuzaţi
de participarea la dezordini în masă cu scopul de a uzurpa puterea de stat.
În faţa Curţii, reclamanţii au pretins violarea art. 5 § 1 al Convenţiei, pe motiv că ei
au fost arestaţi în absenţa oricăror suspiciuni rezonabile precum că ar fi comis o
infracţiune şi pe motiv că li s-a propus să fie eliberaţi imediat în schimbul semnării
unor declaraţii precum că ei au fost plătiţi de opoziţie pentru a participa la proteste,
precum şi violarea art. 5 § 3 al Convenţiei, deoarece instanţele de judecată nu au
prezentat motive suficiente şi relevante la eliberarea şi prelungirea mandatelor lor
de arest, în schimbul stabilirii arestului la domiciliu.
La 29 octombrie 2009, Guvernul a prezentat Curţii o declaraţie unilaterală, prin
care a informat Curtea că, la 30 septembrie 2009, Ministerul Justiţiei a organizat o
conferinţă de presă, la care a invitat reclamanţii ce s-au plâns de evenimentele din
7 aprilie 2009 şi reprezentanţii mass-media. Ministerul Justiţiei a făcut o declaraţie
publică, prin care a exprimat regretele privind evenimentele care au urmat după 7
aprilie 2009, în special în privinţa tuturor persoanelor care au fost implicate în
aceste evenimente, inclusiv şi reclamanţii. Guvernul a recunoscut violarea art. 5 §
1 (c) al Convenţiei şi a art. 5 § 3 al Convenţiei şi s-a obligat să achite primului
reclamant o sumă totală de EUR 6,000, iar celui de-al doilea – o sumă totală EUR
4,000, în termen de 3 luni de la radierea cererii. La 10 decembrie 2009, Guvernul a
modificat suma propusă celui de-al doilea reclamant la EUR 6,000.
Reprezentantele reclamanţilor au cerut Curţii să respingă propunerea Guvernului
pe motiv că urmărirea penală pe numele lor nu era încetată şi că Guvernul nu a
recunoscut că persoane inocente, ca şi reclamanţii, au fost arestate şi persecutate
fără nici un temei legal decât persecuţia în sine.
Curtea a notat că cererile reclamanţilor la Curte nu se refereau la stabilirea
vinovăţiei acestora, dar mai degrabă conformarea autorităţilor cu prevederile art. 5
§ 1 şi 5 § 3 al Convenţiei, la care Guvernul s-a referit expres în declaraţia sa.
Având în vedere natura recunoaşterii Guvernului privind violarea al Convenţiei,
precum şi mărimea sumei propuse, care este comparabilă cu sumele acordate de
Curte în cauze similare, Curtea a considerat că nu este justificată continuarea
examinării cererilor (art. 37 § 1 (c) al Convenţiei) şi a radiat cererea de pe rol.
Având în vedere complexitatea cauzelor şi volumul de lucru prestat de către
reprezentantele reclamanţilor, Curtea a acordat reclamanţilor câte EUR 1,000 cu
titlu de costuri şi cheltuieli.
1. CIORAP v. MOLDOVA (cer. nr. 12066/02) — cererea este depusă de o
persoana condamnată la privaţiune de libertate şi vizează 17 capete de
acuzare. Acestea ţin de violarea articolelor 3 (interzicerea torturii), 6 (dreptul
la un proces echitabil), 8 (respectul corespondenţei) şi 10 (libertatea de
exprimare) din Convenţie. Cererea a fost declarată admisibilă la data de mai
sus în partea condiţiilor de detenţie, hrănirea forţată, echitatea procedurii de
evacuare a familiei sale din apartament, cenzurarea corespondenţei şi dreptul
de a avea întrevederi libere cu membrii familiei.

De pe alt docum 19 iunie 2007 – CIORAP c. MOLDOVEI (cererea nr. 12066/02)


– reclamantul Tudor Ciorap, reprezentat de V. Iordachi de la ONG „Juriştii pentru
drepturile omului”, s-a plâns în temeiul art. 3 al Convenţiei (condiţii inumane de
detenţie şi alimentare silită), în temeiul art. 6 § 1 (accesul la o instanţă în ceea ce
priveşte alimentarea silită), în temeiul art. 8 (cenzurarea corespondenţei şi dreptul
de a se întâlni cu familia sa în condiţii de confidenţialitate) şi în temeiul art. 10
(accesul la regulamentul intern al izolatorului de detenţie provizorie).
Violarea art. 3 (alimentarea silită a reclamantului, nefiind determinată de motive
medicale valabile, ci, mai degrabă, având scopul de a forţa reclamantul să stopeze
protestul său, şi efectuată într-un mod care l-a expus inutil pe reclamant la o durere
fizică mare şi la umilire, poate fi considerată doar ca tortură); violarea art. 6 § 1
(reclamantului i-a fost refuzată accesul la o instanţă); violarea art. 8 al Convenţiei
(interdicţia de a avea întrevederi cu familia sa şi cenzurarea corespondenţei).
prejudiciu moral – EUR 20,000
costuri şi cheltuieli – EUR 1,150

2. 13.09.2005 — OSTROVAR v. MOLDOVA (cer. nr. 36475/02) — decizia


din 22.03.2005 — violarea art. 3 din Convenţie (interzicerea torturii) —
condiţiile de detenţie în Închisoarea nr. 3 din mun. Chişinău; violarea art. 8
din Convenţie (dreptul la respectul vieţii private) — dreptul de a avea
întrevederi cu membrii familiei şi cenzurarea corespondenţei; violarea art.
13 din Convenţie (dreptul la un recurs efectiv), citit in conjuncţie cu art. 3
din Convenţie — imposibilitatea de a se opune efectiv tratamentului la care
a fost expus; lipsa violării art. 13 citit in conjuncţie cu art. 8 din Convenţie
— imposibilitatea de a se opune refuzului pentru a avea întrevederi cu
rudele.
compensaţii morale — EUR 3,000
costuri şi cheltuieli — EUR 1,500

3. 01.02.2005 — ZILIBERBERG v. MOLDOVA (cer nr. 61821/00) —


decizia din 04.05.2004 — violarea art. 6 al.1 din Convenţie (dreptul la un
proces echitabil) — neînştiinţarea reclamantului despre examinarea
recursului său la o decizie judecătorească de aplicare a sancţiunii
administrative.
compensaţii morale — EUR 0
costuri şi cheltuieli — EUR 1,000

4. 7 iunie 2007 – GUŢU c. MOLDOVEI (cererea nr. 20289/02) – reclamanta


Tatiana Guţu, în numele fiului său minor M., reprezentată de Doina
Străisteanu în numele Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului;
violarea art. 5 § 1 al Convenţiei (reţinerea „ilegală” a reclamantului pe motiv
că el „nu s-a supus ordinelor legale ale poliţiştilor”); violarea art. 8 al
Convenţiei (intrarea ilegală a poliţiştilor în ograda casei reclamantului);
violarea art. 13 al Convenţiei (lipsa dreptului la nivel naţional de a cere
compensaţii pentru violarea Convenţiei ).
Lipsa încălcării art. 13 combinat cu art. 3 al Convenţiei – reclamantul nu a adus
nici o probă în susţinerea acuzaţiilor sale că el a fost adus în instanţă în haine care
erau murdare de noroi, iar în ceea ce priveşte condiţiile de detenţie, pretinsa
suferinţă a reclamantului nu a atins nivelul minim de severitate cerut de art. 3
CEDO
Lipsa încălcării art. 6 § 2 al Convenţiei, deoarece Curtea nu a găsit nici un indiciu
că instanţa de judecată naţională a pornit de la prezumţia că reclamantul a comis
abaterile de care el a fost învinuit.
prejudiciu moral – EUR 5,000
costuri şi cheltuieli – EUR 1, 500
5. 27 noiembrie 2007 – POPOVICI c. MOLDOVEI (cererea nr. 289/04 şi
41194/04) – reclamantul Petru Popovici, reprezentat de V. Nagacevschi, a
pretins o violare a art. 3 din cauza condiţiilor inumane şi degradante de
detenţie; o violare a art. 5 din cauza arestării preventive nemotivate; o
violare a art. 13 din cauza lipsei recursurilor efective împotriva condiţiilor
inumane şi degradante de detenţie; o violare a art. 6 din cauza procedurilor
penale inechitabile; şi o încălcare a prezumţiei nevinovăţiei.
Violarea art. 3 al Convenţiei în ceea ce priveşte condiţiile de detenţie a
reclamantului; violarea art. 5 § 3; violarea art. 6 § 1 al Convenţiei din cauza lipsei
unei audieri în faţa Curţii Supreme de justiţie; violare art. 6 § 2, art. 13 combinat cu
3 al Convenţiei.
Lipsa violării art. 5 § 4 al Convenţiei în ceea ce priveşte confidenţialitate
întrevederilor dintre reclamant şi avocatul său în timpul procedurilor cu privire la
arestarea preventivă şi în ceea ce priveşte lipsa de independenţă şi imparţialitate a
judecătorilor care au dispus şi prelungit arestarea preventivă a reclamantului.
prejudiciu moral – EUR 8,000
costuri şi cheltuieli – EUR 7,500
6. 16 martie 2010 – STEPULEAC c. MOLDOVEI (cererile nr. 20269/09 şi
24065/09) - reclamanţii, Gheorghe şi Anatol STEPULEAC, reprezentaţi de
către Janeta Hanganu şi Ana Ursachi, au fost arestaţi la 9 aprilie 2009, în
urma protestelor care au avut loc la Chişinău la 7 aprilie 2009, fiind acuzaţi
de participarea la dezordini în masă cu scopul de a uzurpa puterea de stat.
În faţa Curţii, reclamanţii au pretins violarea art. 5 § 1 al Convenţiei, pe motiv că ei
au fost arestaţi în absenţa oricăror suspiciuni rezonabile precum că ar fi comis o
infracţiune şi pe motiv că li s-a propus să fie eliberaţi imediat în schimbul semnării
unor declaraţii precum că ei au fost plătiţi de opoziţie pentru a participa la proteste,
precum şi violarea art. 5 § 3 al Convenţiei, deoarece instanţele de judecată nu au
prezentat motive suficiente şi relevante la eliberarea şi prelungirea mandatelor lor
de arest, în schimbul stabilirii arestului la domiciliu.
La 29 octombrie 2009, Guvernul a prezentat Curţii o declaraţie unilaterală, prin
care a informat Curtea că, la 30 septembrie 2009, Ministerul Justiţiei a organizat o
conferinţă de presă, la care a invitat reclamanţii ce s-au plâns de evenimentele din
7 aprilie 2009 şi reprezentanţii mass-media. Ministerul Justiţiei a făcut o declaraţie
publică, prin care a exprimat regretele privind evenimentele care au urmat după 7
aprilie 2009, în special în privinţa tuturor persoanelor care au fost implicate în
aceste evenimente, inclusiv şi reclamanţii. Guvernul a recunoscut violarea art. 5 §
1 (c) al Convenţiei şi a art. 5 § 3 al Convenţiei şi s-a obligat să achite primului
reclamant o sumă totală de EUR 6,000, iar celui de-al doilea – o sumă totală EUR
4,000, în termen de 3 luni de la radierea cererii. La 10 decembrie 2009, Guvernul a
modificat suma propusă celui de-al doilea reclamant la EUR 6,000.
Reprezentantele reclamanţilor au cerut Curţii să respingă propunerea Guvernului
pe motiv că urmărirea penală pe numele lor nu era încetată şi că Guvernul nu a
recunoscut că persoane inocente, ca şi reclamanţii, au fost arestate şi persecutate
fără nici un temei legal decât persecuţia în sine.
Curtea a notat că cererile reclamanţilor la Curte nu se refereau la stabilirea
vinovăţiei acestora, dar mai degrabă conformarea autorităţilor cu prevederile art. 5
§ 1 şi 5 § 3 al Convenţiei, la care Guvernul s-a referit expres în declaraţia sa.
Având în vedere natura recunoaşterii Guvernului privind violarea al Convenţiei,
precum şi mărimea sumei propuse, care este comparabilă cu sumele acordate de
Curte în cauze similare, Curtea a considerat că nu este justificată continuarea
examinării cererilor (art. 37 § 1 (c) al Convenţiei) şi a radiat cererea de pe rol.
Având în vedere complexitatea cauzelor şi volumul de lucru prestat de către
reprezentantele reclamanţilor, Curtea a acordat reclamanţilor câte EUR 1,000 cu
titlu de costuri şi cheltuieli.
1. CIORAP v. MOLDOVA (cer. nr. 12066/02) — cererea este depusă de o
persoana condamnată la privaţiune de libertate şi vizează 17 capete de
acuzare. Acestea ţin de violarea articolelor 3 (interzicerea torturii), 6 (dreptul
la un proces echitabil), 8 (respectul corespondenţei) şi 10 (libertatea de
exprimare) din Convenţie. Cererea a fost declarată admisibilă la data de mai
sus în partea condiţiilor de detenţie, hrănirea forţată, echitatea procedurii de
evacuare a familiei sale din apartament, cenzurarea corespondenţei şi dreptul
de a avea întrevederi libere cu membrii familiei.

De pe alt docum 19 iunie 2007 – CIORAP c. MOLDOVEI (cererea nr. 12066/02)


– reclamantul Tudor Ciorap, reprezentat de V. Iordachi de la ONG „Juriştii pentru
drepturile omului”, s-a plâns în temeiul art. 3 al Convenţiei (condiţii inumane de
detenţie şi alimentare silită), în temeiul art. 6 § 1 (accesul la o instanţă în ceea ce
priveşte alimentarea silită), în temeiul art. 8 (cenzurarea corespondenţei şi dreptul
de a se întâlni cu familia sa în condiţii de confidenţialitate) şi în temeiul art. 10
(accesul la regulamentul intern al izolatorului de detenţie provizorie).
Violarea art. 3 (alimentarea silită a reclamantului, nefiind determinată de motive
medicale valabile, ci, mai degrabă, având scopul de a forţa reclamantul să stopeze
protestul său, şi efectuată într-un mod care l-a expus inutil pe reclamant la o durere
fizică mare şi la umilire, poate fi considerată doar ca tortură); violarea art. 6 § 1
(reclamantului i-a fost refuzată accesul la o instanţă); violarea art. 8 al Convenţiei
(interdicţia de a avea întrevederi cu familia sa şi cenzurarea corespondenţei).
prejudiciu moral – EUR 20,000
costuri şi cheltuieli – EUR 1,150

2. 13.09.2005 — OSTROVAR v. MOLDOVA (cer. nr. 36475/02) — decizia


din 22.03.2005 — violarea art. 3 din Convenţie (interzicerea torturii) —
condiţiile de detenţie în Închisoarea nr. 3 din mun. Chişinău; violarea art. 8
din Convenţie (dreptul la respectul vieţii private) — dreptul de a avea
întrevederi cu membrii familiei şi cenzurarea corespondenţei; violarea art.
13 din Convenţie (dreptul la un recurs efectiv), citit in conjuncţie cu art. 3
din Convenţie — imposibilitatea de a se opune efectiv tratamentului la care
a fost expus; lipsa violării art. 13 citit in conjuncţie cu art. 8 din Convenţie
— imposibilitatea de a se opune refuzului pentru a avea întrevederi cu
rudele.
compensaţii morale — EUR 3,000
costuri şi cheltuieli — EUR 1,500

3. 01.02.2005 — ZILIBERBERG v. MOLDOVA (cer nr. 61821/00) —


decizia din 04.05.2004 — violarea art. 6 al.1 din Convenţie (dreptul la un
proces echitabil) — neînştiinţarea reclamantului despre examinarea
recursului său la o decizie judecătorească de aplicare a sancţiunii
administrative.
compensaţii morale — EUR 0
costuri şi cheltuieli — EUR 1,000

4. 7 iunie 2007 – GUŢU c. MOLDOVEI (cererea nr. 20289/02) – reclamanta


Tatiana Guţu, în numele fiului său minor M., reprezentată de Doina
Străisteanu în numele Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului;
violarea art. 5 § 1 al Convenţiei (reţinerea „ilegală” a reclamantului pe motiv
că el „nu s-a supus ordinelor legale ale poliţiştilor”); violarea art. 8 al
Convenţiei (intrarea ilegală a poliţiştilor în ograda casei reclamantului);
violarea art. 13 al Convenţiei (lipsa dreptului la nivel naţional de a cere
compensaţii pentru violarea Convenţiei ).
Lipsa încălcării art. 13 combinat cu art. 3 al Convenţiei – reclamantul nu a adus
nici o probă în susţinerea acuzaţiilor sale că el a fost adus în instanţă în haine care
erau murdare de noroi, iar în ceea ce priveşte condiţiile de detenţie, pretinsa
suferinţă a reclamantului nu a atins nivelul minim de severitate cerut de art. 3
CEDO
Lipsa încălcării art. 6 § 2 al Convenţiei, deoarece Curtea nu a găsit nici un indiciu
că instanţa de judecată naţională a pornit de la prezumţia că reclamantul a comis
abaterile de care el a fost învinuit.
prejudiciu moral – EUR 5,000
costuri şi cheltuieli – EUR 1, 500
5. 27 noiembrie 2007 – POPOVICI c. MOLDOVEI (cererea nr. 289/04 şi
41194/04) – reclamantul Petru Popovici, reprezentat de V. Nagacevschi, a
pretins o violare a art. 3 din cauza condiţiilor inumane şi degradante de
detenţie; o violare a art. 5 din cauza arestării preventive nemotivate; o
violare a art. 13 din cauza lipsei recursurilor efective împotriva condiţiilor
inumane şi degradante de detenţie; o violare a art. 6 din cauza procedurilor
penale inechitabile; şi o încălcare a prezumţiei nevinovăţiei.
Violarea art. 3 al Convenţiei în ceea ce priveşte condiţiile de detenţie a
reclamantului; violarea art. 5 § 3; violarea art. 6 § 1 al Convenţiei din cauza lipsei
unei audieri în faţa Curţii Supreme de justiţie; violare art. 6 § 2, art. 13 combinat cu
3 al Convenţiei.
Lipsa violării art. 5 § 4 al Convenţiei în ceea ce priveşte confidenţialitate
întrevederilor dintre reclamant şi avocatul său în timpul procedurilor cu privire la
arestarea preventivă şi în ceea ce priveşte lipsa de independenţă şi imparţialitate a
judecătorilor care au dispus şi prelungit arestarea preventivă a reclamantului.
prejudiciu moral – EUR 8,000
costuri şi cheltuieli – EUR 7,500
6. 16 martie 2010 – STEPULEAC c. MOLDOVEI (cererile nr. 20269/09 şi
24065/09) - reclamanţii, Gheorghe şi Anatol STEPULEAC, reprezentaţi de
către Janeta Hanganu şi Ana Ursachi, au fost arestaţi la 9 aprilie 2009, în
urma protestelor care au avut loc la Chişinău la 7 aprilie 2009, fiind acuzaţi
de participarea la dezordini în masă cu scopul de a uzurpa puterea de stat.
În faţa Curţii, reclamanţii au pretins violarea art. 5 § 1 al Convenţiei, pe motiv că ei
au fost arestaţi în absenţa oricăror suspiciuni rezonabile precum că ar fi comis o
infracţiune şi pe motiv că li s-a propus să fie eliberaţi imediat în schimbul semnării
unor declaraţii precum că ei au fost plătiţi de opoziţie pentru a participa la proteste,
precum şi violarea art. 5 § 3 al Convenţiei, deoarece instanţele de judecată nu au
prezentat motive suficiente şi relevante la eliberarea şi prelungirea mandatelor lor
de arest, în schimbul stabilirii arestului la domiciliu.
La 29 octombrie 2009, Guvernul a prezentat Curţii o declaraţie unilaterală, prin
care a informat Curtea că, la 30 septembrie 2009, Ministerul Justiţiei a organizat o
conferinţă de presă, la care a invitat reclamanţii ce s-au plâns de evenimentele din
7 aprilie 2009 şi reprezentanţii mass-media. Ministerul Justiţiei a făcut o declaraţie
publică, prin care a exprimat regretele privind evenimentele care au urmat după 7
aprilie 2009, în special în privinţa tuturor persoanelor care au fost implicate în
aceste evenimente, inclusiv şi reclamanţii. Guvernul a recunoscut violarea art. 5 §
1 (c) al Convenţiei şi a art. 5 § 3 al Convenţiei şi s-a obligat să achite primului
reclamant o sumă totală de EUR 6,000, iar celui de-al doilea – o sumă totală EUR
4,000, în termen de 3 luni de la radierea cererii. La 10 decembrie 2009, Guvernul a
modificat suma propusă celui de-al doilea reclamant la EUR 6,000.
Reprezentantele reclamanţilor au cerut Curţii să respingă propunerea Guvernului
pe motiv că urmărirea penală pe numele lor nu era încetată şi că Guvernul nu a
recunoscut că persoane inocente, ca şi reclamanţii, au fost arestate şi persecutate
fără nici un temei legal decât persecuţia în sine.
Curtea a notat că cererile reclamanţilor la Curte nu se refereau la stabilirea
vinovăţiei acestora, dar mai degrabă conformarea autorităţilor cu prevederile art. 5
§ 1 şi 5 § 3 al Convenţiei, la care Guvernul s-a referit expres în declaraţia sa.
Având în vedere natura recunoaşterii Guvernului privind violarea al Convenţiei,
precum şi mărimea sumei propuse, care este comparabilă cu sumele acordate de
Curte în cauze similare, Curtea a considerat că nu este justificată continuarea
examinării cererilor (art. 37 § 1 (c) al Convenţiei) şi a radiat cererea de pe rol.
Având în vedere complexitatea cauzelor şi volumul de lucru prestat de către
reprezentantele reclamanţilor, Curtea a acordat reclamanţilor câte EUR 1,000 cu
titlu de costuri şi cheltuieli.