Sunteți pe pagina 1din 1

Guvernul Republicii Moldova

t A genţia P ro p rie tăţii Publice


MD-2012, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1
Tel: (00373 22) 234-350
E-mail: office@app.gov.md

Nr

Ziarul de Gardă
num. Chişinău, str. Bucureşti, 36/2

Urmare examinării demersului Dvs. Agenţia Proprietăţii Publice, în limita


competenţelor funcţionale, expune următoarele.
Iniţierea proiectului de parteneriat public-privat modernizarea şi eficientizarea
activităţii filialelor I.S.„Gările şi Staţiile Auto" a fost susţinută de Consiliul naţional
pentru parteneriatul public-privat în cadrul şedinţei din 11 iunie 2012 şi ulterior aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr.419 din 18.06.2012 cu privire la aprobarea listei bunurilor
proprietate a statului şi a listei lucrărilor şi serviciilor de interes public naţional propuse
parteneriatului public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 126-129/457
din 22.06.2012).
Ulterior Guvernul prin Hotărârea nr.898 din 12.09.2018 a aprobat obiectivele şi
condiţiile parteneriatului public-privat privind modernizarea şi eficientizarea activităţii
lllialelor I.S.„Gările şi Staţiile Auto” şi cerinţele generale privind selectarea partenerului
privat, precum şi a atribuit Agenţiei Proprietăţii Publice calitatea de partener public în
cadrul parteneriatului dat.
Potrivit prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul
decizional, Agenţia Proprietăţii Publice a publicat pc pagina web a Agenţiei şi pe
portalul www.particip.gov.md proiectul de hotărâre şi materialele aferente spre
consultare publică.
Contractul de parteneriat public-privat privind modernizarea şi eficientizarea
activităţii filialelor I.S.„Gările şi Staţiile Auto” a fost atribuit urmare desfăşurării
concursului public de selectare a partenerului privat, anunţat de Agenţia Proprietăţii
Publice prin Comunicatul informativ publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr.366-376 din 28 septembrie 2018 şi organizat conform prevederilor Hotărârii
Guvernului nr.476 din 04.07.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile
standard şi condiţiile generale de selectare a partenerului privat. Rezultatul concursului a
fost făcut public de Agenţia Proprietăţii Publice prin Comunicatul informativ publicat în
Monitorul Olîcial al Republicii Moldova nr.504-51 1 din 22 decembrie 2018.
Suplimentar informăm că. contractul dc parteneriat public-privat conţine clauza de
confidenţialitate şi întru respectarea acestei prevederi considerăm oportun ca copia de pe