Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic la chimie,profesor Iurie Ungureanu , 06.02.

2012

Clasa a 8-a

Tema lecției: Sărurile Rezolvarea problemelor(Acizii,bazele și oxizii).

Tipul lecției:

-De comunicare/însușire și aplicarea a unor cunștințe;

-de formare și consolidare a perceperilor și deprinderilor de a acumula cunoștințe,de a le înțelege,de a aplica practic cunoștințele primite și conștientizate.

Realizarea obiectivelor lecției vor conduce la formarea următoarelor competențe:

Competențe-cheie/transversale

 Competențe de învățare/de a învăța să înveți


 Competențe acțional-strategice
 Competențe de comunicare în limba maternă
 Competențe înterpersonale,civice,morale
 Competențe de bază în matematică,științe și tehnologie
 Competențe de autocunoaștere și autorealizare
 Competențe digitale,în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicaționale(TIC)

Competențe specifica disciplinei CHIMIE

 Competența de a dobândi cunoștințe fundamentale,abilități și valori din domeniul chimiei


 Competența de a comunica în limbaj specific chimiei
 Competența de a rezolva probleme/situații problemă
 Competența de a investiga experimental substanțele și procesele chimice
 Competența de a utiliza inofensiv substanțele chimice

Subcompetențe(elevii vor fi capabili):


 Să definească noţiunile: oxizi, oxizi acizi, oxizi bazici, acizi, baze, săruri, reacţia de schimb.
 Să coreleze denumirile oxiziilor, aciziilor, bazelor, sărurilor cu compoziţia lor (şi invers).
 Să clasifice substanţele anorganice după compoziţie şi solubilitate.
 Să alcătuiască schema legătu-rilor genetice a oxizilor, acizilor, bazelor, sărurilor în baza şirurilor genetice.
 Să aplice schema legăturilor genetice a substanţelor anorganice la det-rea proprietăţilor chimice şi obţinerii oxizilor, acizilor, bazelor, sărurilor.
 Să ilustreze prin ecuaţii moleculare proprietăţile chimice şi obţinerea oxizilor, acizilor, bazelor, sărurilor.
 Să investigheze experimental proprietăţile chimice generale ale acizilor, bazelor şi sărurilor conform instrucţiunilor propuse.
Să elaboreze rapoarte despre activitatea experimentală conform algoritmului: obiectiv, mod de lucru, observaţii, interpretarea rezultatelor, concluzii.

Obiective operaționale(elevii vor fi capabili):

 O1 Să determine compoziția chimică a compușilor și răspândirea lor în natură


 O2 Să deducă rolul biologic al sărurilor pentru organism
 O3 Să determine substanțele dintr-un amestec de substanțe și metodele de utilizare a lor.
 O4 Să aprecieze rolul substanțelor în domeniul de utilizare în farmacie,construcții,etc...
 O5 Să descrie importanța substanțelor pentru viața omului.
 O6 Să colaboreze în cadrul activităților în grup.
 O7 Să utilizeze corect limbajul chimic.
 O8 Să utilizeze cunoștințele acumulate pentru rezolvarea situațiilor-problemă contextuale.
 O9 Să prezinte rezultatele cercetărilor de laborator și să facă concluzii în baza lor.
 O10 Să determine regulile unei alimentații raționale și să argumenteze necesitatea respectării lor pentru sănătate.
 O11 Să formuleze concluzii personale pe baza cunoștințelor,capacităților,atitudinilor în raport cu rolul compușilor(substanțelor).

Forme de evaluare:formativă,frontală,a capacităților și deprinderilor experimentele,verbală,evaluare reciprocă.

Forme de organizare a activității elevilor: în grup,individual frontal.

Mijloace de instruire:surse informaționale suplimentare,fișe cu însărcinări,postere și marchere,utilaje și reactive pentru experiențe de laborator.

Metode și procedee:discuție euristică,analiză ,sinteză,experimentul chimic,elaborarea schemelor,problematizarea.


Etapele lecției S O Activitatea profesorului Activitatea elevului Strategii didactice
1.Moment Salut Elevii.Organizarea clasei și organizarea la Formează grupele,și se aleje liderul grupei. Discuție euristică
organizatoric. activitate.repartizez fișele de evaluare Notează compoziția grupului în fișele de
Evocarea Enunț moto-ul lecției evaluare. Problematizare
Evocare:Pe masa profesorul se găsesc diferite Răspund la întrebare și formulează tema
substanțe comune după structură și lecției
propruetăți.Întrebare frontală ce au în comun
2min toate obiectele sau substanțele prezente? Notează în caiete tema lecției.
Enunț tema lecției și obiectivele ei.
2.Realizarea S1,S2, O1,O2,O3, Propun să realizeze sarcinile: Realizează sarcinile în grupurile de lucru: Lucrul cu sursele
sensului. S3,S4 O4,O5,O6, 1.Propun să facă cunoștință cu informația Gr.1-reacții de obținere. informaționale
Studierea O7 propusă și s-o prezinte colegilor sub formă de Gr.2-proprietăți chimice suplimentare
materialului nou. schemă de reper sau poster. Gr.3-domeniul de utilizare Realizarea
2.să scrie ecuațiile reacțiilor: Gr.4-rolul biologic schemelor,postelor(despre
Gr.1-reacții de obținere. acizi,baze,săruri)
Gr.2-proprietăți chimice Prezintă rezultatele activității grupurilor. Prezentări în Powerpoint
10-12 min. Gr.3-domeniul de utilizare
Gr.4-rolul biologic
3.rezolvarea și S4,S5. O6,O7, Propun sarcina 3,pentru toți să dea un Elaborează planul de realizare a problemei Analiză,sinteză,
explicare O8, exemplu din viață experimentale. problematizare,
situațiilor de O9 Pentru toate grupele:transformare,dizolvare, Selectează reactanții(reactivelescriu Experiment chimic cu
problemă Etc.... reacțiile chimice. caracter
experimentale. Prezintă rezultatele activității Aplicativ.
8-10 min. Studiu de caz.
4.Reflecție. S1,S5 O5,O11 Dirijez elevii spre stabilirea legăturilor Răspund la întrebări,analizează informația Reflecție
Sumarul lecției genetice dintre materia studiată și primită(aspecte pozitive și negative).
activitatea cotidiană: Formulează concluzii personale despre
-rolul sărurilor,acizilor și bazelor în natură; rolul compușilor.
-rolul lor în mediu și în organismul uman
5.Încheere. O10 Anunț tema pentru acasă tema:,pag.---- Notează tema pentru acasă. Evaluare reciprocă.
Extindere Propun o problemă de rezolvare Completează fișele de evidență. Autoevaluare.
Propun să completeze fișele de evidență a
activității grupurilor.Nominalizez elevii cei mai
activi.

Scenariul lecției.(Valabil pentru majoritatea


lecțiilor)