Sunteți pe pagina 1din 13

Raport de evaluare complexă a dezvoltării copilului

Nr. din

I. Date generale despre copil

Numele:
Prenumele:
Data naşterii:
Domiciliul:
Instituţia:
Clasa: a V-a

II. Date despre familia copilului (părinţi, fraţi, surori) şi reprezentanţi legali

Mama: Tata
Data naşterii: Data naşterii
Studii(incomplete, gimnaiale, profesionale, superioare): Studii(incomplete, gimnaziale, profesionale, superioare)
incomplete
Locul de muncă: neangajată în cîmpul muncii Locul de muncă

Fraţi, surori(nume, prenume,vîrsta):


Reprezentantul legal
Domiciliul:
Locul de mincă:

III. Condiţii de viaţă a familiei (descriere succintă)

Date relevante despre climatul familial, relaţiile dintre membrii familiei: Relaţiile dintre membrii familiei sunt satisfăcătoare.
Date relevante despre resursele familiei, situaţie economică, locuinţă: XXXXX împreună cu mama şi sora trăiesc în casa concubinului
mamei. În apartamentul oferit de primărie urmează să facă reparaţie şi să treacă cu traiul acolo. Situaţia economică precară.

IV. Date privind starea sănătăţii

Date despre dezvoltarea copilului/ anamneză (sursa): somatic sănătos.


Membrii familiei: somatic sănătoşi

V. Traseul educaţional (educaţie preşcolară/şcolarizare)

Perioada Denumirea instituţiei/clasa Momente relevante


2012-2015 Studiază cu predare în limba română.
2008-2012 A studiat cu predare în limba rusă.

VI. Domenii de evaluare

a) Dezvoltare fizică (statut fizic, motricitatea grosieră, fină, mod de deplasare)

Competenţe Necesităţi Recomandări


(ce ştie?, ce-i place?ce poate?)
Statut fizic dezvoltat normal. Menţinerea statutului fizic normal.
Se deplasează în diferite moduri, ritmuri,
direcţii.
Îşi menţine echilibrul static şi dinamic în
realizarea mişcărilor fine şi precise.
Operează cu noţiunile şi raporturile de
orientare temporală, spaţială.

b) Dezvoltarea abilităţilor de limbaj/comunicare (limbaj verbal/nonverbal, nivel de dezvoltare şi utilizare)

Competenţe Necesităţi Recomandări


(ce ştie?, ce-i place?ce poate?)
Este deschis spre comunicare. Dezvoltarea unei comunicări verbale eficiente cu scopul Exersări practice cu tipurile de propoziţii
Pronunţă corect sunetele vorbirii. eliminării barierei de limbaj, minimalizînd confuziile şi pentru a indica şi simţi rolul lor în
Posedă un volum lexical mediu caracteristic neînţelegerile în cadrul orelor(elevul a învăţat clasa a I-a, a schimbarea conţinutului: afirmaţie,
pentru vîrsta lui. II-a cu predare în limba rusă). negaţie, interogaţie, exclamaţie.
Limbajul deţinut – coerent, expresiv. Exerciţii de denumire şi clasificare a
Construcţia ideilor în cadrul comunicării cu acţiunilor, însuşirilor, lucrurilor pe baza
adulţii şi între copii este la nivel mediu. imaginilor, în comunicarea curentă,
Predomină limbajul concret situativ. precum şi în contexte lingvistice(text,
Înţelege mesajele emise. propoziţii, enunţuri.)
Răspunde la intrebări. Exerciţii de formulare a unor întrebări şi
Diferenţiază între obiecte, fiinţe şi răspunsuri, avînd ca bază o temă sau un
fenomene ale naturii. obiect.
Îşi adecvează comunicarea la partener şi Dezvoltarea comunicării dialogată. Exerciţii de dialog cu diferite persoane:
context, utilizînd formule de politeţe. colegi, învăţători, părinţi, prieteni. Jocuri
Se prezintă în manieră proprie. de rol.
Recunoaşte persoane din medii diferite, Activităţi de construcţie în perechi a
numindu-le. dialogurilor orale şi scrise(4-6 replici).
Identifică diminutivele şi sensul opus al
unor cuvinte date ( în urma explicaţiilor cu Dezvoltarea comunicării monologată şi descriptivă. Culegerea unor informaţii (cu privire la
privire la aceste noţiuni). starea vremii; ştiri din localitate, republică,
Deţine un vocabular ce permite o mapamond; noutăţi din sport; recomandări
comunicare normală. de cărţi citite) şi prezentarea în faţa
Poate numi 2-3 asemănări şi deosebiri între publicului din clasă într-o formă succintă şi
2 obiecte. corect organizată.
Înţelege şi utilizează pluralul cuvintelor. Exerciţii de descrierea a unor obiecte după
nişte criterii date; a personajelor literare, în
baza faptelor descrise.

c)Dezvoltare cognitivă (dezvoltare psihointelectuală: nivel de achiziţii generale, percepere, orientare, atenţie, nivel mnezic,
găndire, etc.)

Competenţe Necesităţi Recomandări


(ce ştie?, ce-i place?ce poate?)
Citeşte, în ritm propriu, conştient, texte în Utilizarea eficientă a tehnicilor de lectură corectă, conştientă, Exerciţii de extindere treptată a
limba română şi limba rusă (cuvintele mai fluidă în scopul extinderii cîmpului vizual, a vitezei şi a cîmpului vizual.
mari le citeşte mai întîi în gînd, apoi cu ritmului de citire. Tehnici de intensificare a vitezei prin
voce tare). automatizarea ritmului citirii.
Redă liber conţinutul, răspunde la întrebări Lectura alineatelor, fragmentelor, a
legate de mesajul citit. cuvintelor noi, a descrierilor,etc.
Numeşte, identifică titlul, personajele şi Exerciţii de lectură a imaginilor aferente
autorul unui text cunoscut. textului literar.
Desprinde informaţii semnificative şi de Dezvoltarea aptitudinilor de scriere lizibilă, îngrijită, aranjată Exerciţii de transcriere şi copiere în
detaliu din textul lecturat. estetic în pagină. vederea scrierii corecte, fără omiterea
Stabileşte legătura între cuvintele-sinonime, literelor.
cuvintele-antonime. Scrierea corectă din punct de vedere ortografic a cuvintelor cu Exerciţii de scriere corectă a cuvintelor
Transcrie, scrie sub dictare(scris cu nuanţe grupuri de litere şi a celor cu cratimă. care conţin grupurile de litere (ce-
de neglijenţă), cu unele omiteri de litere. ci,che-chi,ge-gi,ghe-ghi, oa).
Ordonează cuvintele date în propoziţii. Exerciţii de utilizare corectă şi scriere
Este dezvoltată gîndirea critică. corectă a cuvintelor cu cratimă.
Găseşte cu uşurinţă o legitate dată şi face
completările necesare. Identificarea, citirea şi scrierea numerelor naturale în Exerciţii de numărare cu startul, finalul,
Citeşte şi scrie cu dificultate numerele în concentrul 0-1000. pasul dat, în ordinea precizată.
concentrul 0-1000. Identificarea numerelor naturale în
Rezolvă exerciţii şi probleme la nivelul contexte uzuale.
vîrstei sale.
Posedă limbaj matematic limitat(încurcă Dezvoltarea deprinderilor de a verbaliza orice calcul Efectuarea comentată, oral şi în scris, a
noţiunile). matematic efectuat, pentru a cunoaşte şi utiliza corect operaţiilor aritmetice, exerciţii de calcul
Cunoaşte parţial regulile de aranjare a elementele de limbaj matematic ( înmulţire-împărţire, oral în lanţ.
numerelor la calculul în coloniţă. adunare-scădere).
Citeşte ceasul (ora fixă şi minutele). Formarea deprinderilor de a aranja, în scris, corect numerele Exersarea repetată a modului de
Cunoaşte şi reprezintă corect figurile în coloniţă la înmulţire şi împărţire. aranjare a numerelor în coloniţă la
geometrice(pătrat, dreptunghi, triunghi, înmulţire şi împărţire şi aplicarea în
cerc, oval), la descriere întîmpina greutăţi. rezolvarea de exerciţii.
Utilizează noţiuni de calitate şi cantitate.
Identifică momentul realizării unei acţiuni. Cunoaşterea şi identificarea elementelor figurilor geometrice, Exerciţii de identificare şi descriere în
corpurilor geometrice. limbaj matematic a formelor
geometrice, indicate în conţinuturi.

d) Comportament socio-emoţional / Relaţionare (competenţe sociale, afectivitate, emotivitate, nivel şi mod de relaţionare cu semenii,
persoanele adulte)

Competenţe Necesităţi Recomandări


(ce ştie?, ce-i place?ce poate?)
Este în relaţii bune cu sora. Dezvoltarea capacităţilor de a relaţiona şi de Exersarea lucrului în cooperare şi lucrului în
Manifestă timiditate în cadrul activităţilor a fi un membru activ în cadrul grupului. grup cu implicarea activă a elevului.
şcolare.
Îşi petrece timpul pauzei cu colegii de clasă. Exerciţii de exprimare verbală şi nonverbală a
Recunoaşterea, exprimarea verbală şi
Este rezervat cînd vorbeşte despre familie. nonverbală a propriilor emoţii, înţelegerea emoţiilor, de exprimare a empatiei faţă de alte
Acceptă şi respectă diversitatea. şi autoreglarea lor. persoane, de identificare şi reglare a emoţiilor
pozitive şi negative.

e) Dezvoltarea comportamentului adaptiv(nivel de adaptare şcolară, socială, nivel de autoadministrare, influenţele de mediu asupra
copilului)
Competenţe Necesităţi Recomandări
(ce ştie?, ce-i place?ce poate?)
Este adaptat la regimul de ordine interioară a Formarea relaţiilor de conlucrare, cooperare Participarea în cadrul diverselor vizite cu
liceului. şi colaborare cu colegii, de prietenie şi clasa, excursii; organizarea şi participarea la
Acceptă activitatea şcolară. ajutor reciproc. competiţii sportive şi de alt gen între clase.
Se orientează în mediul şcolar.
Respectă regulile de comportament în afara
şcolii.
Se comportă adecvat şi cu respect faţă de
adulţi şi semeni.

Are un cerc de prieteni redus.

VII. Concluzie generală

Cerințe educaționale speciale(specificare): Elevul clasei a V-a XXXX se încadrează în lista copiilor cu CES cu dificultate de
învăţare.
Da + nu
Forma de incluziune (specificare):
Totală + parţială ocazională

Planul educațional individualizat (specificare):


Da + nu

Servicii de suport
Servicii /forme de Activităţi/locul desfăşurării Perioada Specialist/responsabil
suport
CDS (la clasă/CREI)
Suport cognitiv (terapie 1.Suport în pregătirea temelor Aprilie 2015- CDS (Cadrul
cognitivă, meditații, pentru acasă. aprilie 2016 didactic de sprijin)
suport în pregătirea
temelor pentru acasă) 2.Activităţi individuale (în limba
română) ce vor contribui la
dezvoltarea abilităţilor de
comunicare verbală, dialogată,
descriptivă, nonverbală cu scopul
eliminării barierei de limbaj.

Altele (asistent personal, Alimentaţie gratuită Pe perioada anului Administraţia şcolii


alimentație gratuită, de studii
manuale etc.)

Reevaluare: Planificată - aprilie 2016 Scopul Domeniu/i de


Planificată (perioada, reevaluării: reevaluare:
data) Constatarea domeniul cognitiv
La solicitare progreselor sau
regreselor elevului
în dezvoltare.

VIII. Recomandări

Specialişti Acţiuni/ măsuri Perioada pentru care Responsabil de realizare


implicaţi/părinţi se stabilesc
Recomandări pentru cadrul 1.Suport în pregătirea temelor aprilie 2015-aprilie Cadrul didactic
didactic de sprijin pentru acasă. 2016
de sprijin
2.Activităţi individuale (în limba
română) ce vor contribui la
dezvoltarea abilităţilor de
comunicare verbală, dialogată,
descriptivă, nonverbală cu
scopul eliminării barierei de
limbaj.

Recomandări pentru cadrele 1. Predarea diferenţiată. Pe perioada anului de studii Cadrele didactice
didactice 2. Lucrul pentru acasa diferenţiat.
3. Poziţionarea elevului mai aproape
de profesor pentru a putea fi ghidat
şi ajutat.
4. Acordarea de timp suficient elevului
pentru formularea răspunsurilor

Recomandări pentru asistentul Monitorizarea familiei cu scopul Mai – iunie 2015 Asistentul social
social perfectării documentelor pentru a
primi ajutor social.

Recomandări pentru părinți Comunicarea în familie în limba Permanent Părinţii


română.
A acorda timp şi atenţie suficientă,
susţinere şi încurajare copilului.

Recomandări privind pregătirea Monitorizarea trecerii familiei în Pînă în septembrie Asistentul social
mediului fizic propria locuinţă. 2015

Componenţa echipei de evaluare:


RAPORT DE REEVALUARE A DEZVOLTĂRII COPILULUI

Anexă la Raportul de evaluare complexă a dezvoltării copilului Nr. din

Data reevaluării -

1. Copil (nume, prenume):


2. Data naşterii: clasa a IV-a
3. Instituţia/ localitatea:
4. Scopul reevaluării: Constatarea progreselor, regreselor în dezvoltarea copilului

Domeniul de reevaluare Competenţe Necesităţi Concluzii/recomandări Comentarii

Dezvoltarea motorie Statut fizic bine dezvoltat. Poziţionarea elevului în primele Menţinerea statutului fizic.
Somatic sănătos. bănci din cauza deficienţei de văz.
Are coordonare oculo-motorie în
realizarea mişcărilor fine şi precise.
Se orientează în spaţiu şi timp.

Se prezintă în manieră proprie. Adaptarea modalităţilor de Exerciţii de identificare a


Dezvoltarea abilităţilor Pronunţă corect sunetele vorbirii. exprimare orală (dialogată, elementelor semnificative din
de limbaj- comunicare Posedă aspectul gramatical al limbii şi monologată) la diverse situaţii de informaţiile, textele propuse
un volum lexical caracteristic pentru comunicare verbală. ce trebuie transmise prin
vîrsta lui. mesaj oral.
Are o intonaţie corectă şi o voce Exerciţii de reformulare a
potrivită. unui mesaj, mai ales a celor
Volumul vocabularului – bogat. culese independent din alte
Predomină forma de limbaj concret- surse.
situativă, coerentă.
Identifică diminutivele şi antonimele Dezvoltarea dialogului în Exerciţii de improvizare a
cuvintelor propuse. comunicare. unor situaţii de comunicare
Utilizează adecvat formele de singular (convorbiri telefonice,
şi plural în diferite contexte de dialoguri formale şi informale
comunicare cotidiană. de diverse tipuri).
Depistează obiectele care corespund Dezvoltarea abilităţilor de a formula Exerciţii de formulare a
descrierii propuse. întrebări. întrebărilor în baza unui text
lecturat sau a unor enunţuri.
Dezvoltarea cognitivă Citeşte binişor, conştient. Automatizarea tehnicii lecturii cu Exerciţii de citire explicativă
Redă conţinutul şi răspunde la voce şi în gînd. şi selectivă.
întrebări legate de mesajul lecturat. Exersari în cadrul analizei
Sesizează dintr-un mesaj informaţii textelor asupra corectitudinii
semnificative şi de detaliu. calităţilor citirii.
Numeşte, identifică titlul, autorul,
personajele unui text cunoscut. Formarea abilităţilor de a formula Exerciţii de discutare a
Face corelaţie între sinonime, între ideile principale ale unui text. textelor narative cu scopul
antonime. identificării ideilor principale.
Ordonează logic cuvinte într-o
propoziţie. Formarea deprinderilor de a Exerciţii de selectare din text
Formulează întrebări în baza unor caracteriza personajele unui text şi a a trăsăturilor morale şi fizice
enunţuri date. lua atitudine vizavi de faptele ale personajelor, pentru a le
Completează propoziţii date cu cuvinte descrise. caracteriza.
lipsă. Conştientizarea esteticii scrisului Exersări de transcrieri
Recunoaşte în cuvinte grupurile de corect. selective, copieri, dictări de
litere învăţate. enunţuri sau de texte ce
Utilizează corect majuscula. conţin ortograme în scopul
Scrie lizibil cu elemente de neglijenţă perfecţionării scrisului corect.
şi cu unele omiteri de litere.
Recunoaşte grupuri de obiecte şi le Dezvoltarea deprinderilor de scriere Exerciţii de ortografiere a
numeşte corect printr-un cuvînt corectă a cuvintelor cu grupurile de cuvintelor cu grupurile de
generalizator. litere învăţate. litere învăţate (oa, ge-gi,ghe-
Identifica, citeşte, scrie numere ghi,ce-ci,che-chi).
naturale în concentrul 0-1000.
Efectuează adunări şi scăderiîn Formarea abilităţilor de a efectua Exerciţii de înmulţire şi
concentrul 0-1000. înmulţiri şi împărţiri exacte a împărţire orală şi în scris;
Cunoaşte parţial regulile de înmulţire numerelor ce se termină cu zerouri; comentarea etapelor de
şi împărţire în concentrul numerelor 0- înmulţirea şi împărţirea unui număr calcul; justificarea modului de
1000. natural la 10,100,1000. calcul; verificarea prin probe.
Cunoaşte unele procedee de rezolvare
a problemelor. Formarea deprinderilor de a Rezolvarea problemelor prin
Află numere necunoscute în exerciţii organiza şi clasifica datele unor clasificarea datelor în scheme,
în baza regulilor de aflare a probleme în scheme, tabele, tabele, reprezentări figurative.
componentelor necunoscute ale reprezentări figurative.
adunării sau scăderii.
Citeşte, ordonează, calculează Să cunoască şi să identifice Exerciţii de reprezentare prin
adunarea şi scăderea fracţiilor. corpurilor geometrice după unele desen a figurilor geometrice,
Cunoaşte figurile geometrice primare criterii elementare. de cunoaştere şi modelare a
(cerc, pătrat, dreptunghi, triunghi, corpurilor
oval), parţial – corpurile geometrice. geometrice;descrierea lor în
Operează cu noţiunile şi structurile limbaj matematic.
perceptiv-motrice de mărime şi
dimensiune. Formarea deprinderilor de a citi Exerciţii de citire a ceasului
Utilizează noţiunile de calitate şi ceasul. (ora fixă, minutele); de citire
cantitate. a datelor în calendar.
Numeşte anotimpurile şi identifică
semnele lor caracteristice.
Demonstreză formarea atitudinii
critice faţă de lucrurile care îl
înconjoară.
Deţine capacitatea de a înţelege şi a
aplica o regulă dată.
Are cunoştinţe elementare despre ceas.

Preferă lucrul individual. Formarea deprinderilor de a lucra


independent cu multă atenţie, cu
multă răbdare, etapizat ( graba
este cauza multor greşeli pe care le
comite elevul).

Dezvoltarea Adaptat la regimul de ordin intern al Dezvoltarea încrederii în sine. Crearea unui sistem de
comportamentului şcolii. încurajări şi recompense.
adaptiv Se orientează în mediul şcolar.
Are deprinderi de comportament în
afara şcolii.
Acceptă şi participă la activitatea
şcolară.
Manifestă un comportament echilibrat
şi binevoitor.

Comportament socio- Este deschis în relaţionare cu semenii Formarea şi dezvoltarea relaţiilor de Utilizarea metodelor
emoţional / Relaţionare şi adulţii. cooperare şi colaborare cu colegii de interactive de predare-
Acceptă diversitatea persoanelor clasă., de prietenie şi ajutor reciproc învăţare (lucrul în grup, lucrul
contactate. în cooperare).
Petrece timpul pauzei între ore cu
colegii de clasă.
Este atent la propria imagine,
respectuos, atent, politicos.
Îşi exprimă opinia la solicitare.

4. Concluzie generală:Menținerea cerințelor educaționale – dificultate de învățare.

Cerinţe educaţionale speciale Forma de incluziune(specificare): Plan educaţional individualizat Servicii de suport:
(specificare):
totală parţială 1. Suport în pregătirea
da nu temelor pentru acasă.
(specificare): da nu 2. Activităţi de simulare a
unor acţiuni
ocazională independente ale elevului
în diverse situaţii de
viaţă.
3. Implicarea activă a
elevului în activităţile de
învăţare şi acţiunilor
sociale organizate în
cadrul gimnaziului.

5. Componenţa echipei de reevaluare: