Sunteți pe pagina 1din 9

C O R D O N A T A P R O B A T

la ședința Consiliului FUA


„ .” ianuarie 2018 nr.18 din 18 decembrie 201 7

_________________________________ _________________________________

1/9
Prorector pe studii UTM Președintele Consiliului FUA ,
dr., conf., univ., ANDRONIC Sergiu dr., conf., univ., LUNGU Valeriu

2/9
CHESTIONAR DE SUBIECTE
pentru proba de examinare cu caracter de sinteză
la câteva unități de curs fundamentale și de specialitate
destinat studenților Departamentului Arhhitectură (DA)
specialitatea 581.1 ARHITECTURĂ

CAPITOLUL I – PROIECTARE DE ARHTECTURĂ*


MODELUL TEORETIC (SARCINII DE PROIECTARE)
1. Programul de proiectare: cu sarcinile generale, principale și indicarea obiectivelor.
2. Cerințe referitor la planul general: cu indicarea zonelor principale ale sitului propus spre
proiectare etc. (mai desfășurate vor fi în cazul tematicii conceptului urbanistic).
3. Cerințe referitor la soluționarea spațial-planimetrică: cu indicarea componenței și a
suprafețelor încăperilor (atunci când tematica prevede conceptul spațial-volumetric).
4. Cerințe specifice (după necesitate) cu privire la soluționarea constructivă, tehnologică.
MODELUL PRACTIC – SCHIŢA-CONCEPT (COMPONENŢA RECOMANDATĂ)
5. Schema-situație a parcelei alese la scara 1:1000, 1:2000; 1:5000.
6. Studiul urbanistic.
7. Schema zonării funcționale a teritoriului, scara 1:500, 1:1000.
8. Compoziția spațial-volumetrică conceptuală a edificiului sau complexului.
9. Schemele zonificării edificiului sau complexului.
10. Informație suplimentară: scheme, piese tehnice, schițe, analogii etc.

CAPITOLUL II – STUDIUL URBANISTIC*


JUSTIFICAREA ALEGERII SITUAŢIEI
11. Zonarea funcțională a teritoriului (parcelei alese);
12. Deservirea cu transport (organizarea circulației transportului public) și accese pietonale;
13. Amenajarea teritoriului (spațiile verzi, deservirea socială, culturală, de trai);
14. Regimul de înălțime a construcțiilor;
15. Valoarea istorică, culturală sau arhitecturală a obiectivelor.
Responsabil de curicula S.11.O.058 Proiectarea de arhitectură XI
lector universitar TRONCIU Sergiu _______________

CAPITOLUL III – DOCTRINE URBANE*


RELEVANŢA OBIECTIVULUI ARHITECTURAL
16. Conceptul arhitectural (pentru teme de arhitectură) și concept urbanistic (pentru teme
urbanistice) – descrierea.

3/9
17. Originea conceptului și argumentarea teoretică – eventual studiul analogiilor și identificarea
unor principii de proiectare si aplicarea lor in propriul proiect.
18. Conexiunea cu alte concepte arhitecturale/urbanistice. Experiența națională și cea mondială.
19. Evaluarea impactului pozitiv pentru domeniul respectiv (ce noutate aduce proiectul dat).
20. Concluzii și recomandări la tema proiectului de licență.
Responsabil de curicula S.11.O.091 Doctrine în arhitectură și urbanism
lector universitar IACHIMOV Natalia _______________

CAPITOLUL IV – CLĂDIRI DE LOCUIT**


GENERALITĂŢI PRIVIND PROIECTAREA LOCUINŢEI
21. Date generale despre locuință. Mediul locativ – obiect de proiectare. Scopurile
proiectării clădirilor de locuit. Principalele niveluri de proiectare a locuinței.
22. Nivelurile structurale ale mediului locativ. Elementele mediului locativ.
23. Clasificarea clădirilor de locuit după toate particularitățile.
24. Tipurile principale ale clădirilor de locuit. Scheme.
25. Factorii principali, care influențează la proiectarea locuinței. Demografia populației și
structura fondului locativ. Norma asigurării cu locuință.

CAPITOLUL V – CLĂDIRI și EDIFICII PUBLICE**


GENERALITĂŢI PRIVIND PROIECTAREA CLĂDIRILOR și EDIFICIILOR PUBLICE
26. Generalități (noțiune, funcțiune, amplasamentul, rolul compozițional, regimul
funcționării, legătura cu elementele structurale ale urbei etc.).
27. Importanța urbanistică a edificiilor publice. Procedeele de amplasare a edificiilor publice.
Legătura clădirilor publice cu mediul înconjurător.
28. Descrierea criteriilor, cărora trebuie să corespundă clădirile și edificiile publice. Factorii care
contribuie la formarea particularităților tipologice ale edificiilor publice.
29. Clasificarea și tipologia clădirilor și edificiilor publice după toate particularitățile.
30. Organizarea sistematizării spațiilor în interiorul edificiilor publice. Schemele principale de
grupare a încăperilor în edificiile publice.

CAPITOLUL VI – CLĂDIRI și EDIFICII INDUSTRIALE**


GENERALITĂŢI PRIVIND PROIECTAREA EDIFICIILOR INDUSTRIALE
31. Generalități (noțiune, funcțiune, amplasament). Tipuri de edificii industriale.
32. Procesul funcțional-tehnologic. Influența tehnologiei industriale asupra soluționărilor
spațial-volumetrică și constructive.
33. Particularitățile modulării, unificării și tipizării edificiilor industriale.
34. Principii de soluționare spațial-volumetrică și constructive ale edificiilor industriale.

35. Clasificarea construcțiilor industriale auxiliare. Soluționările spațial-volumetrice și


constructive ale acestora.
Responsabil de curicula S.07.O.076/S.08.O.077 Tipologia clădirilor I/II

4/9
lector universitar ANDRONOVICI Diana _______________

CAPITOLUL VII – ARHITECTURA PEISAGERĂ**


PROIECTELE PEISAGISTICE DE RECONSTRUCŢIE, RESTAURARE, REABILITARE ECOLOGICĂ,
CONSTRUCŢIE NOUĂ A SPAŢIILOR VERZI
36. Caracteristica contextului natural peisagistic. Aspecte pozitive, negative, vulnerabile,
factorii de risc natural și antropogen.
37. Program de măsuri propuse în proiect în vederea obținerii unui rezultat pozitiv durabil.
38. Impact (imediat și pe termen lung) ecologic și de imagine pentru zona în proiect.
39. Descrierea conceptului peisagistic (originea ideii, stilistica, dacă e cazul – principiile
restaurării sau reconstrucției (inclusiv gradul de intervenție).
40. Structura spațio-volumetrică a spațiului verde, conexiunea cu structura și țesutul urban
existent.
41. Asortimentul dendro-floricol. Principiile de selectare (ecologic, estetic etc.).
Responsabil de curicula S.08.O.081/S.09.O.082 Arhitectura peisageră I/II
lector universitar IACHIMOV Natalia _______________

CAPITOLUL VIII – CONSERVAREA PATRIMONIULUI**


MATERIAL DOCUMENTAR DESPRE UN OBIECT DE ARHITECTURA
42. Identificarea valorii culturale a clădirilor istorice;
43. Definirea conceptului de reabilitare a unei clădiri/zone istorice
44. Etape de abordare ale unei operațiuni de reabilitare.
45. Evaluarea stării de conservare.
46. Stabilirea diagnosticului.
47. Identificarea potențialului de utilizare.
48. Conversia funcționala – compatibilitate si durabilitate
49. Valoare culturala versus utilizare contemporană.
50. Stabilirea intervențiilor compatibile cu clădirea istorică;
51. Tipologia intervențiilor de reabilitare
52. Studii de caz - reabilitarea unor clădiri cu problematica speciala
53. Reabilitarea la scara urbană
54. Studii de caz – reabilitarea unor ansambluri sau cartiere istorice releveu grafic si fotografic,
documentare in sit si bibliografica, organizarea informațiilor și prezentarea lor sintetică.
Responsabil de curicula S.09.O.085/S.10.O.086 Restaurarea arhitecturală I/II
lector universitar GARCONIȚĂ Rita _______________

CAPITOLUL IX – ESTETICA ARHITECTURALĂ**


GENERALITĂŢI PRIVIND DEFINIREA CONCEPTULUI ARHITECTURAL
55. Definirea arhitecturii. Natura și sensul arhitecturii.
56. Expresia arhitecturală. Limbajul arhitectural.
5/9
57. Poziția de bază a esteticii în arhitectură. Categoriile estetice de bază.
58. Estetica și mediului arhitectural.
59. Viziunea formei arhitecturale în estetică.
60. Forma arhitecturală și procesul funcțional.
Responsabil de curicula S.09.O.085 Estetica arhitecturală
Dr.arh.,conf. CARPOV Aurelia _______________
NOTE:
* subiecte obligatorii, pentru toți studenții-arhitecți.
** subiecte opționale, conform conținutului tematic specific: proiectare urbană, conceptual-
teoretic sau spațial-volumetric.

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ
CAPITOLUL I – PROIECTARE DE ARHTECTURĂ
1. Tronciu S., Oleinic S., Andronovici D. Practica de documentare (de licenţă). Secția de
Redactare și Editare a UTM, Chișinău, 2011. CZU 378:72(076.5) P 89; ISBN 978-9975-45-
190-1.
2. В.Т. Шимко. Архитектурное формирование городской среды. Учеб. пособие для
архит. спец. вузов. - М.: Высш.шк., 1990.
3. К.В.Кудряшов. Архитектурная графика. Москва, Издательство «Архитектура-С»,
2004.
4. Н.А.Сапрыкина. Архитектурная форма: статика и динамика. Москва,
Издательство Архитектура-С», 2004.
5. А.В.Ефимов. Дизайн архитектурной среды. Москва, Издательство «Архитектура-
С», 2004.
CAPITOLUL II – STUDIUL URBANISTIC
1. NCM B.01.01-2005. Sistematizarea teritoriului şi a localităţilor. Termeni şi definiţii.
2. Buletin informativ Nr. 1 – 2016. Lista documentelor normative. Institutul de Cercetări
Ştiințifice în Construcții “INCERCOM” Î.S., Chișinău, 08.02.2016. http://www.incercom.md/
Buletin%201.2014.pdf, consultat 13.12.16.
3. Planul Urbanistic General a oraşului Chişinău. Regulamentul Local de Urbanism al orașului
Chișinău, 2007. Sursă electronică consultată 12.12.2016.
http://www.chisinau.md/public/files/Uploads/Regulamentul%20Functional%20Urban
%20rom_New.AB80D1A5D5BA4AC2A59271FFB772AA32.pdf, consultat 13.12.16.
4. Planul Urbanistic General al oraşului Chişinău. Elaborat în cu conformitate cu Decizia
Consiliului Municipal Chișinău nr. 9/5 din 6 aprilie 2004, elaborat de INCP Urbanproiect.
5. СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2002.

6/9
CAPITOLUL III – DOCTRINE URBANE
1. Choay Francoise. L’Urbanisme, utopies at realites.Une anthologie. Editions du Seul, 1965.
2. Frampton K. Modern Architecture: a critical history. Thames and Hudson Ltd, London, 1985,
ISBN 0-500-20201-X.
3. Hall Peter. Orasele de maine. O istorie intelectuala a urbanismului in sec.XX. București, Ed. ALL
Educational, 1999, ISBN 973-684-059-X.
4. Mumford Lewis. The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects,
Harcourt. Brace and World, 1961, ISBN 0-15-618035-9.
5. И. Груза. Теория города. Сокр. Пер. с чешского Л. Б. Мостовой, под ред.
О. А. Швидковского, Изд-во литературы по строительству, Москва, 1972.

CAPITOLUL IV – CLĂDIRI DE LOCUIT


1. D.Prudeanu, P.Baciu, M.Gheorghiu. Arhitectură şi sistematizare. București, Ed.didactică și
pedagogică, 1990.
2. G.Roșu. Spaţiul arhitectural multifuncţional. Editura universitară Ion Mincu, București,
2005.
3. С.Г.Змеул, Б.А.Маханько. Архитектурная типология зданий и сооружений.
Москва, Стройиздат, 2001.
4. Под редакцией А.В.Степанова. Объёмно-пространственная композиция. Москва,
Издательство «Ладья», 2000.
5. Маклакова Т.Г., Нанасова С.М., В.Г. Шарапенко. Проектирование жилых и
общественных зданий. М.: Высш. школа, 1998.

CAPITOLUL V – CLĂDIRI și EDIFICII PUBLICE


1. E.Neufert. Manualul arhitectului. Editura A.G.I.R., București 1999.
2. Под редакцией И.Е.Рогожина, А.И.Урбаха. Архитектурное проектирование
общественных зданий. Москва, Стройиздат, 1985.
3. Ю.Н. Коваленко. Краткий справочник архитектора. Киев: Будевельнiк, 1975.
4. В.В. Адамович, Б.Г. Бархин и др. Архитектурное проектирование общественных
зданий и сооружений. Учебник для вузов. 2-е изд., М.: Стройиздат, 1985.

CAPITOLUL VI – CLĂDIRI și EDIFICII INDUSTRIALE


1. Л.Шубин. Архитектура гражданских и промышленных зданий в пяти томах. Том
V Промышленные здания. – Москва, Стройиздат, 1986.
2. Л.Серк, Б.Варгазин, К.Карташов; под ред. Л.Серка. Архитектура гражданских и
промышленных зданий. Учебник для ВУЗов Т.III: Общественные и промышленные
здания и их архитектурные конструкции. Москва, Стройиздат, 1949.
3. Под общей ред. В.Предтеченского. Архитектура гражданских и промышленных
зданий. Учебник для ВУЗов Т.II: Основы проектирования – 2-ое изд. Москва,
Стройиздат, 1976.
7/9
4. Под ред. А.Фисенко, С.Демидов. Архитектурное проектирование промышленных
зданий. Учебник для ВУЗов. Москва, 1973.
5. Под ред. С.Демидова, А.Хрусталева. Архитектурное проектирование
промышленных зданий. Учебник для ВУЗов. Москва, 1984.
6. Под ред. И.Николаева, В.Мыслина, Е.Матвеева, Н.Морозова. Архитектурная
типология промышленных предприятий. Учебник для ВУЗов, Москва, 1975.

CAPITOLUL VII – ARHITECTURA PEISAGERĂ și AMENAJAREA TERITORIULUI


1. Simonds J.O. Arhitectura peisageră. București, 1965.
2. Simonds J. O., Starke B. W. Landscape architecture. A manual of Environmental Planning
and Design. 4th edition, Ed.McGraw-Hill,USA, 2005.
3. Clinovschi F. Dendrologie. Editura Universității Suceava, 2005, ISBN 973-666-157-1
4. Черкасов Н. Эстетика ландшафтной архитектуры. Москва, 1976.
5. Ильинская Н. Восстановление исторических объектов ландшафтной
архитектуры. Л., Стройиздат, 1984.

CAPITOLUL VIII – CONSERVAREA PATRIMONIULUI


1. Gheorghe Curinschi Vorona. Arhitectură, urbanism, restaurare. Editura Tehnică, București,
1996.
2. А.С. Щенков. Реконструкция исторических городов. Учебное пособие в 2 частях: Основы
реконструкции исторических городов. Исторический опыт развития архитектурного
ансамбля. М.: Памятники исторической мысли. 2013.
3. С.С. Подъяпольский, Г.Б. Бессонов, Л.А. Беляев, Т.М. Постникова. Реставрация
памятников архитектуры. Учеб. Пособие для вузов. М.: Стройиздат, 1988.
4. Под ред. Щенкова А.С. История и теория реставрации памятников архитектуры. Сб.
науч. Трудов. М.: 1986.
5. Г.Т. Попов Л.Я. Бурак. Техническая экспертиза жилых зданий старой застройки. 2-е
изд., - Л.: Стройиздат, 1988.
6. Carta de la Atena a restauratorilor şi inginerilor, 1931. http://www.unesco.org/culture/
natlaws/media/pdf/guatemala/guatemala_carta_de_atenas_1931_spa_orof.pdf, consultat
13.12.16.
7. Carta de la Veneţia a conservării şi restaurării monumentelor istorice, 1964.
https://ru.scribd.com/doc/69601715/Carta-de-La-Venetia, consultat 13.12.16.
8. Carta grădinilor istorice, Florența, 1982, https://issuu.com/fac.arhitecturasiurbanism.
upt/docs/gabriela_pascunote_de_curs_evidenta, consultat 13.12.16.
9. Convenţia pentru conservarea patrimoniului arhitectural al Europei, Granada, 1985.
http://lege5.ro/Gratuit/g44tcmzz/conventia-pentru-protectia-patrimoniului-arhitectural-al-
europei-granada-3-octombrie-1985, consultat 13.12.16.
10. Carta oraşelor istorice. Toledo, 1986, Washington, 1987. http://www.slidediscover.com/carta-
oraelor-istorice-surdu-andriana-arh-121, , consultat 13.12.16.

8/9
11. Carta protecţiei şi gestiunii patrimoniului arheologic, 1990. http://antim.md/files/Culegere-
legi.pdf, consultat 13.12.16.
12. Carta patrimoniului vernacular, 1999. http://acs.org.ro/ro/legislatie/139-1999-carta-privind-
patrimoniului-construit-vernacular, consultat 13.12.16.
13. Convenţia privind peisajul european. Florența, 2000. https://rm.coe.int/CoERMPublicCommon
SearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802f3fb8, consultat 13.12.16.

CAPITOLUL IX – ESTETICA ARHITECTURALĂ


1. Mihai Păstrăguș. Estetica în amfiteatru. Editura Performantica, Iași, 2004.
2. А. П. Мардер. Эстетика архитектуры. Теоретические проблемы архитектурного
творчества. М. Стройиздат, 1988.
3. Ю.Б. Борев. Эстетика. Москва: Издательство политической литературы, 1981.
4. В. Л. Глазычев. Эволюция творчества в архитектуре. М.: Стройиздат, 1986.
5. А.Я. Зись. Эстетика: Идеология и методология. АН СССР, ВНИИ искусствознания
Министерства культуры СССР. – М.: Наука, 1984.

Chestionar elaborat de:

dr., conf., univ., DA __________________ CARPOV Aurelia

lector universitar, DA __________________ GARCONIȚA Rita

lector universitar, DA __________________ ANDRONOVICI Diana

lector universitar, DA __________________ IACHIMOV Natalia

lector universitar, DA __________________ TRONCIU Sergiu

Aprobat la ședința DA
procesul verbal nr.5 din 07.12.17
Şef departament Arhitectură,
dr., conf., univ., __________________ CARPOV Aurelia

9/9

S-ar putea să vă placă și