Sunteți pe pagina 1din 42

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Guvernul Programul pentru Stimularea înființării Întreprinderile înființate de • Achiziţionarea de echipamente Maxim 0% 12 http://www.aip
României stimularea și dezvoltării către persoane fizice după tehnologice; 200.000 lei februarie pimm.ro/categ
înființării întreprinderilor mici data de 30 ianuarie 2017 • Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de 2019, ora orie/programe/
întreprinderilor mici şi mijlocii și producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi 20 programul-
și mijlocii îmbunătăţirea Codul CAEN pentru care comerţ; start-up-
performanţelor solicită finanțare este • Achiziţionarea de mijloace de transport; nation-2018/
“Start-up Nation – economice ale eligibil în cadrul • Achiziţionarea de mobilier, aparatură
România” acestora, crearea de Programului și autorizat birotică şi sisteme de protecţie a valorilor
noi locuri de muncă, pînă la momentul umane şi materiale;
inserția pe piața depunerii primei cereri de • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente
muncii a persoanelor rambursare/plată specifice în scopul obţinerii unei economii
NOU! defavorizate, de energie;
șomerilor și Solicitantul trebuie să • Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau
absolvenților, creeze cel puțin un loc de climatizare;
creșterea investițiilor muncă cu normă întreagă • Salariile, utilitățile și cheltuielile aferente
în tehnologii noi pe perioadă nedeterminată chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de
inovative și să mențină locul de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi
muncă ocupat cel puțin 2 comerţ;
ani după finalizarea
• Realizarea unei pagini web pentru
implementării planului de
prezentarea și promovarea activităţii
afaceri.
solicitantului şi a produselor sau serviciilor;
• Active necorporale referitoare la brevete de
inventie, francize, etichetare ecologică;
• Cursuri de dezvoltare a abilităţilor
antreprenoriale;
• Taxa pe valoarea adăugată (TVA)
nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de
TVA conform Codului Fiscal;
• Consultanţă;
• Software-uri;
• Cheltuieli financiare aferente
creditelor/garanțiilor obținute pentru
creditele contractate de beneficiari în
vederea realizării planurilor de afaceri
acceptate în cadrul programului, pentru
solicitanții care utilizează credit pentru
implementarea proiectului.

PAGINA 1 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Guvernul Schema de ajutor Dezvoltarea Întreprinderi nou-înfiinţate Sunt eligibile investiţiile care se realizează în Maxim 6,75 Regiunile Depunere http://discutii.
României de stat având ca regională, prin sau întreprinderi în toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor milioane lei Centru, Nord- continuă mfinante.ro/st
obiectiv stimularea realizarea de activitate, atât IMM-uri cât menţionate în art. 15 din H.G. nr. 807/2014, cu Est, Sud-Est, atic/10/Mfp/bu
investiţiilor cu investiții iniţiale în şi întreprinderi mari modificările și completările ulterioare, precum și Sud Muntenia, get/sitebuget/
impact major în active fixe de înaltă în “Lista sectoarelor de activitate pentru care nu Sud-Vest, ajutordestat/G
economie tehnologie pentru se acordă ajutoare de stat” prevăzută în Anexa 1 Nord-Vest – hidulSolicitant
realizarea de la Ghidul solicitantului minim 50% din uluiRevizia2_0
Instituită prin produse cu valoare valoarea 6082018.pdf
Hotărârea adăugată mare, Investiția trebuie să aibă o valoare totală, fără cheltuielilor
Guvernului nr. indiferent de T.V.A., de minimum 4,5 milioane lei, respectiv eligibile
807/2014 dimensiunea echivalentul a aproximativ 1 milion euro,
beneficiarilor conform HG 880/ 2018 Regiunile Vest
și Ilfov – minim
65% din
valoarea
cheltuielilor
eligibile

Regiunea
București –
minim 90% din
valoarea
cheltuielilor
eligibile

Uniunea Sprijinirea creării și Îmbunătățirea Microintreprinderi, • Construirea, extinderea spațiilor de Minimum 1 Pentru Apel http://regio-
Europeană extinderea competitivității întreprinderi mici și mijlocii producție/servicii; milion euro și întreprinderi nelansat adrcentru.ro/2
și Guvernul capacităților economice prin maximum 5 mici și -2-sprijinirea-
României avansate de creșterea • Dotarea cu active corporale, necorporale milioane euro microintreprind crearii-si-
producție și productivității muncii eri - minim extinderea-
dezvoltarea în IMM-uri în 30% Ghidul a capacitatilor-
serviciilor sectoarele fost supus avansate-de-
competitive Pentru consultării productie-si-
identificate în întreprinderi publice dezvoltarea-
(PROGRAMUL
Strategia Națională mijlocii - minim până în serviciilor/
OPERAȚIONAL
pentru 40% data de
REGIONAL, AP 2,
Competitivitate 23
PI 2.2)
noiembrie
2018
APEL NELANSAT

PAGINA 2 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Schema de ajutor Înființarea Întreprinderile • investiţiile individuale şi/ sau colective legate Maxim Minim 50% 30 iunie https://portal.a
Europeană de stat GBER și/ sau modernizarea (microîntreprinderi, de extinderea capacității de producție/ 1.000.000 pentru IMM-uri 2019, ora fir.info/informa
și Guvernul Stimularea unităților de întreprinderi mici și mijlocii diversificare produs/ diversificare activitate/ Euro/ proiect și grupuri de 16:00 tii_generale_p
României dezvoltării procesare și și întreprinderi mari) schimbare fundamentală, care conduc la pentru producători/ ndr_investitii_
regionale prin comercializare dezvoltarea unor capacităţi de procesare a IMM pt. cooperative prin_pndr_sm
realizarea de Cooperativele produselor agricole în produse neagricole şi investiţii care _4_2_procesa
investiţii pentru de comercializare a produselor neagricole, nu conduc la re_produse_a
procesarea și Grupurile de producători espectarea standardelor europene, un lant gricole_schem
marketingul incluzând tehnologii moderne, inovaţii şi idei alimentar Minim 60% ele_gber_si_d
produselor agricole noi, precum şi facilităţi pentru creşterea integrat; pentru alte e_minimis
în vederea obţinerii eficienţei şi productivităţii întreprinderilor şi a întreprinderi
de produse valorii adăugate a produselor agricole, Maxim
neagricole în cadrul investiţii privind facilităţi de colectare, 1.500.000
PNDR 2014-2020 depozitare şi ambalare, sisteme de Euro/ proiect
management al calității, etichetare, pentru alte
promovare şi marketing în cadrul lanţurilor întreprinderi
alimentare; pt. investiţii
(PROGRAMUL care nu
NAȚIONAL • investiţii care vor contribui la înființarea de conduc la un
DEZVOLTARE noi unităţi de procesare a produselor lant alimentar
RURALĂ, agricole şi promovarea lanţurilor alimentare integrat;
Submăsura 4.2) integrate, actiuni ce vor avea ca efect direct
crearea de locuri de muncă contribuind Maxim
astfel la promovarea ocupării forţei de 2.500.000
muncă. Euro/ proiect
pentru
NOU! investițiile
care conduc
la un lanț
alimentar
integrat

PAGINA 3 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sprijin acordat Promovarea Fermieri (persoane fizice și Sprijinul se acordă pentru costuri de cooperare și Valoarea 0-30% 30 aprilie https://portal.a
Europeană pentru cooperare cooperării între / sau entități cu formă de investiţii tangibile şi/sau intangibile pentru maximă a 2019 fir.info/informa
și Guvernul orizontală şi actorii locali, în organizare juridică); promovarea unor proiecte comune care implică sprijinului este tii_generale_p
României verticală între scopul cel puţin două entităţi care cooperează pentru: de 100.000 ndr_investitii_
actorii din lanţul de comercializării Microîntreprinderi și de euro prin_pndr_sm
aprovizionare în produselor întreprinderi mici; • Crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt de _16_4_si_16_
sectoarele agricol agoalimentare prin aprovizionare/piețe locale (cu produse 4a_sprijin_pen
şi pomicol intermediul lanțurilor Organizații alimentare), şi/sau tru_cooperare
scurte de neguvernamentale; _agricola_si_p
(PROGRAMUL
aprovizionare. • Activităţi de promovare referitoare la omicola
NAȚIONAL DE Consilii locale; crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt (sau
DEZVOLTARE lanţuri scurte) de aprovizionare (cu produse
RURALĂ, Unități școlare (inclusiv alimentare) şi la piața locală deservită de
Submăsura 16.4, universitățile de profil), acest lanț/aceste lanțuri.
16.4a) unitățile sanitare, de
agrement și de alimentație
publică.
NOU!

PAGINA 4 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Creșterea capacității Fermieri, cu excepția • Cheltuieli cu achiziția de instalații de Maxim Minim 20% din Apel https://portal.a
europeană investitii in actiuni operaționale de persoanelor fizice dezinfecție și dezinsecție; 250.000 euro totalul nelansat fir.info/informa
și Guvernul preventive menite prevenire a apariției neautorizate; / proiect cheltuielilor tii_institutional
României sa reduca epizootiilor și • Cheltuieli cu achiziția de instalații, eligibile pentru e_dezbatere_
consecintele combaterea Cooperative (cooperativele echipamente pentru asigurarea fermierii publica_docu
dezastrelor acestora, inclusiv agricole și societățile biosecurității și infrastructură sanitară (de individuali; mente_supus
naturale, prin diminuarea cooperative agricole), ex.: construcția și dotarea filtrului cu grup e_dezbaterii_
evenimentelor timpului de reacție grupuri de producători, publice
sanitar și dușuri, vestiare, etc.) în cadrul
adverse si din partea constituite în baza 0% din
fermelor;
catastrofale – autorităților; legislației naționale în cheltuieli
vigoare care deservesc eligibile pentru
• Cheltuieli cu construcția de garduri de
Reducerea efectelor interesele membrilor. grupuri de
beneficiari privați dezastrelor naturale, protecție, inclusiv achiziția de repelenți și
fermieri.
evenimentelor construcția aferentă, pentru evitarea
adverse și contactului porcilor domestici cu porcii
(PROGRAMUL evenimentelor mistreți;
NAŢIONAL DE catastrofale asupra
DEZVOLTARE potențialului de • Cheltuieli cu racordarea la utilități, după
RURALĂ, producție agricolă. caz, respectiv racordarea la sistemele
Submăsura 5.1) centralizate (de exemplu: energie, apă) sau
cheltuieli cu alte echipamente mobile, cum ar
APEL NELANSAT fi generatorul pentru curent electric;

PAGINA 5 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Restabilirea Fermierii (cu excepția • Achiziția animalelor de reproducție Maxim 0% Apel https://portal.a
europeană investiții privind potențialului de persoanelor fizice destinate repopularii in vederea restabilirii 200.000 euro/ nelansat fir.info/informa
și Guvernul refacerea producție agricolă neautorizate) productiei agricole cu utilizarea conversiei proiect tii_institutional
României terenurilor agricole distrus de pesta UVM, daca este cazul; e_dezbatere_
și a potențialului de porcină africană Cooperativele agricole, publica_docu
producție afectate grupurile de producatori • Achizitia animalelor de reproductie mente_supus
de dezastre constituite în baza destinate reprofilarii fermelor afectate, prin e_dezbaterii_
naturale, de condiții legislației naționale în popularea cu alte specii de animale in publice
de mediu adverse vigoare vederea restabilirii productiei agricole cu
și de evenimente utilizarea conversiei UVM de la o specie la
catastrofale alta;

(PROGRAMUL • Extinderea si/sau modernizarea in scopul


NAŢIONAL DE adaptarii adaposturilor de animale.
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 5.2)

APEL NELANSAT

PAGINA 6 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Infrastructura de Dezvoltrea entităților Unităţi şi instituţii de drept • crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de Minim Pentru 20 http://regio-
Europeană inovare și transfer de inovare și transfer public inovare şi transfer tehnologic (ITT), 100.000 euro componenta de februarie adrcentru.ro/1
și Guvernul tehnologic tehnologic (ITT) din respectiv construcţia, extinderea şi dotarea ajutor regional: 2019, ora -consolidarea-
României mediul urban şi rural, Unităţi şi insituţii de drept cu echipamente și software necesare Maxim 12:00 cercetarii-
în domeniile de privat 3.000.000 Minim 50% în dezvoltarii-
specializare • achiziționarea de servicii de transfer euro cazul tehnologice-si-
(PROGRAMUL inteligentă naţionale Forme asociative între tehnologic specifice (altele decât cele întreprinderilor a-inovarii/
OPERAȚIONAL şi/ sau regionale acestea oferite de angajații centrelor de inovare și mari
REGIONAL, AP 1, transfer tehnologic)
PI 1.1, Operațiunea În cazul în Minim 40% în
A) care proiectul cazul
Solicitantul/ liderul de Proiectul/ activităţile principale ale acestuia cuprinde doar întreprinderilor
parteneriat/ membrul trebuie să fi constituit obiectul scrisorilor de componenta mijlocii
parteneriatului trebuie să fi intenţie, conform mecanismului de implementare de minimis:
depus scrisoarea de a axei prioritare 1. Minim 30% în
intenţie în cadrul apelului Minim cazul
regional cu privire la 100.000 euro întreprinderilor
exprimarea interesului mici si micro
pentru prezentul apel. Maxim
200.000 euro

Pentru
componenta de
ajutor de
minimis:

Minim 10%

PAGINA 7 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sprijinirea Creşterea inovării în Componenta investiţională Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi Minim Minim 50% 13 http://regio-
Europeană parcurilor firme prin susţinerea aferentă ajutorului de stat sprijinite investiţii pentru crearea şi dezvoltarea 100.000 euro februarie adrcentru.ro/1
şi Guvernul științifice și entităților de inovare regional se acordă parcurilor ştiinţifice şi tehnologice din mediul și maximum 2019, ora -consolidarea-
României tehnologice şi transfer tehnologic parteneriatului dintre urban şi rural, din zonele cu concentrare valoarea 12:00 cercetarii-
în domenii de membrii asocierii în economic din regiunile mai puţin dezvoltate din alocării dezvoltarii-
specializare participaţiune constituite în România, respectiv: regionale tehnologice-si-
inteligentă vederea creării parcului pentru a-inovarii/
(PROGRAMUL ştiinţific şi tehnologic a) Crearea şi dezvoltarea parcurilor ştiinţifice şi prezentul apel
OPERAȚIONAL (instituţie de învăţământ tehnologice, respectiv construcţia,
REGIONAL, AP 1, superior acreditată şi/ sau extinderea şi dotarea cu echipamente şi Pentru
PI 1.1, Operaţiunea o unitate de cercetare software necesare; componenta
B) dezvoltare, pe de o parte b) Achiziţionarea de servicii de transfer de minimis:
şi regii autonome, tehnologic specific (altele decât cele oferite maximum de
companii naţionale, de angajaţii parcurilor ştiinţifice şi 200.000 euro
societăţi comerciale, tehnologice)
administraţia publică
locală, asociaţii patronale
sau profesionale, Proiectul/ activităţile principale ale acestuia
persoane fizice, investitori trebuie să fi constituit obiectul scrisorilor de
români sau străini) intenţie, conform mecanismului de implementare
a axei prioritare 1.
Componenta de servicii
aferentă ajutorului de
minimis se acordă exclusiv
membrului asocierii
desemnat să
implementeze activităţile
de transfer tehnologic

PAGINA 8 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Îmbunătățirea Dezvoltarea de Microîntreprinderi, Va fi finanțată construirea infrastructurii de Variabilă Variabilă Apel http://www.fon
Europeană infrastructurii în rețele avansate de întreprinderi mici, mijlocii internet în bandă largă în zonele albe NGA, cu o nelansat duri-
și Guvernul bandă largă și a comunicații sau mari, care, la data largă răspândire a nodurilor de comunicaţii şi ue.ro/presa/no
României accesului la electronice în zone depunerii cererii de partea de transmisie a datelor (backbone şi utati-am-
internet în care nu există finanțare, sunt notificate la blackhaul), cât mai aproape de utilizatorul final și oi/details/6/61
infrastructură din ANCOM ca furnizori de cu niveluri adecvate de simetrie și de 8
aceeași categorie comunicații electronice de interactivitate, pentru a garanta transmitere mai
(PROGRAMUL
(rețea NGA) și în cel puțin 3 ani și care, în bună de informații în ambele sensuri.
OPERAȚIONAL
care (conform ultimii 3 ani, anteriori
COMPETITIVITATE,
consultării publice aceleași date, nu au Activităţi eligibile:
AP 2, OS 2.1,
desfășurate) nu întrerupt furnizarea de • Derularea activităților aferente achiziționării
Acţiunea 2.1.1)
există interes pentru rețele sau servicii de activelor corporale (inclusiv cheltuieli de
dezvoltarea unei comunicații electronice și instalare, configurare, punere în funcţiune),
APEL NELANSAT astfel de nici nu au avut suspendat justificate din punct de vedere al
infrastructuri, în acest drept. implementării proiectului. Sunt excluse
condiții comerciale, elemente de mobilier;
în următorii trei ani.
• Derularea activităților aferente achiziţionării
aplicaţiilor software necesare;

• Derularea activităților aferente realizării


construcțiilor speciale/instalațiilor necesare
pentru proiect

PAGINA 9 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sprijinirea creșterii Trecerea de la Întreprinderi • Activități aferente achiziționării de hardware Valoarea Variabilă Deschider https://bit.ly/2T
Europeană valorii adăugate outsourcing la (microîntreprinderi, TIC şi a altor dispozitive aferente maximă a ea CeR3S
și Guvernul generate de dezvoltarea bazată întreprinderi mici, • Activități aferente amenajării centrului de finanţării apelului:
României sectorul TIC și a pe inovare, precum întreprinderi mijlocii) care date în care se vor instala echipamentele nerambursabil
inovării în domeniu şi colaborarea între îşi desfăşoară activitatea TIC achiziţionate prin proiect e: 14
prin dezvoltarea de structurile de tip în România, centrate pe • Activități aferente achiziţionării şi/sau 3.500.000 ianuarie
clustere cluster din industria domeniul TIC dezvoltării aplicaţiilor software/licenţelor euro 2019, ora
TIC, inclusiv în necesare implementării proiectului 09:00
cadrul acestora, Sau • Activități aferente cercetării industriale sau Valoarea
precum şi dezvoltării experimentale minimă a
colaborarea între Întreprinderi • Activităţi aferente detaşării de personal cu finanţării
(PROGRAMUL întreprinderile (microîntreprinderi, înaltă calificare de la un organism de nerambursabil Închiderea
OPERAŢIONAL centrate pe domeniul întreprinderi mici, cercetare şi de difuzare a cunoştinţelor sau e: apelului:
COMPETITIVITATE, TIC şi clusterele din întreprinderi mijlocii) care de la o întreprindere mare 500.000 euro
AP 2, OS 2.2, domeniu, pentru îşi desfăşoară activitatea • Activități aferente serviciilor de consultanță 11 martie
Acţiunea 2.2.1) asigurarea unui în România, în cadrul în domeniul inovării și pentru serviciile de 2019, ora
acces rapid şi facil la clusterelor centrate pe sprijinire a inovării 17:00
implementarea domeniul TIC • Activități aferente inovării de proces şi
rezultatelor organizaţională
cercetării/dezvoltării Sau
• Activități aferente cercetării de piață
în scopul obţinerii de
• Activități necesare informării şi publicității
produse inovatoare Consorţii (parteneriate) de
proiectului
microîntreprinderi,
întreprinderi mici, • Activități aferente achiziţionării de servicii
intreprinderi mijlocii care de consultanţă
îşi desfăşoară activitatea • Activități aferente instruirii personalului
în România, în cadrul • Activități de achiziție a serviciilor de
clusterelor centrate pe auditare intermediară/finală, financiară
domeniul TIC • Activități specifice managementului de
proiect
• Activități aferente accesului la baze de date
și la biblioteci de specialitate

PAGINA 10 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Măsuri de Creșterea șanselor Angajatori În cadrul prezentului apel de proiecte, sunt Valoarea Variabilă Apel http://bit.ly/2tD
Europeană outplacement – de reintegrare pe eligibile următoarele activități: maximă nelansat J0nI
şi Guvernul adaptarea piața muncii a Organizații sindicale • Identificarea și stabilirea de contacte cu eligibilă a unui
României lucrătorilor lucrătorilor care reprezentanții legali ai întreprinderilor aflate proiect este
disponibilizați/ urmează să fie Organizații patronale în dificultate, care intenționează să de 500.000
concediați la disponibilizați/ disponibilizeze/concedieze individual sau euro
schimbare concediați prin Furnizori de servicii colectiv angajați, în condițiile prevăzute de
furnizarea de măsuri specializate pentru Legea nr.53/24.01.2003 republicată (Codul
de outplacement stimularea ocupării forței muncii), cu modificările și completările
de muncă ulterioare – activitate relevanta și obligatorie
(PROGRAMUL • Organizarea și derularea de măsuri active
OPERAȚIONAL Furnizori de formare de ocupare inclusiv outplacement, acordate
CAPITAL UMAN, profesională persoanelor din grupul țintă – activități
AP 3, OS 3.9) relevante și obligatorii
Asociații și fundații • Oferirea de sprijin în vederea ocupării,
acordat persoanelor din grupul țintă, prin:
Camerele de Comerț și o introducerea și sprijinirea unor forme
Industrie flexibile de ocupare, astfel încât
angajații să poată îmbina mai ușor
APEL NELANSAT responsabilitățile vieții profesionale cu
viața de familie și /sau
o Introducerea unor modele inovatoare
de organizare a muncii, productive și
"verzi" în întreprinderi, practici care să
asigure sănătatea și securitatea la locul
de muncă, care îmbunătățesc statutul
profesional și de sănătate al
angajaților, care asigură un tratament
egal la locul de muncă, inclusiv pentru
nevoile lucrătorilor vârstnici.
- activități relevante și obligatorii
• Organizarea și derularea de campanii de
promovare a diferitelor forme flexibile de
ocupare – activități suport.
• Servicii de informare și consiliere juridică
privind infiintarea unei societati comerciale
sau PFA, acordate persoanelor din grupul
țintă - activități suport

PAGINA 11 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Acordarea de sprijin Entități ale economiei Acţiunile vor avea drept scop asigurarea Valoarea Variabilă 15 https://bit.ly/2
Europeană înființarea de pentru înființarea de sociale, rețele, uniuni, sprijinului necesar pentru înfiinţarea de maximă ianuarie wVAfZ1
și Guvernul întreprinderi structuri de federații din sectorul întreprinderi sociale, inclusiv de întreprinderile eligibilă a unui 2019, ora
României sociale economie socială economiei sociale sociale de inserție. proiect este 16:00
de 3.000.000
Totodată, antreprenorii din domeniu, din cadrul euro
Alte entități relevante – entităților nou înființate, vor putea beneficia de
furnizori de formare activități de consiliere/consultanță în domeniul
(PROGRAMUL
profesională autorizaţi antreprenoriatului și formare inclusiv în domeniul
OPERAȚIONAL
publici şi privaţi, furnizori social.
CAPITAL UMAN,
de servicii de ocupare
AP 4, O.S. 4.16)
acreditați publici și privați, Etape de implementare:
furnizori de servicii sociale,
organizaţii sindicale şi Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi
organizații patronale, întreprinderi sociale
asociaţii profesionale, Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri
camere de comerț și şi monitorizarea funcționării întreprinderilor
industrie, ONG-uri sociale

Toate categoriile de entităţi


eligibile menţionate pot
participa în cadrul
proiectului atât ca
beneficiar unic, cât și în
parteneriat cu oricare
dintre categoriile de entităţi
eligibile, inclusiv în
parteneriat cu autorități
publice centrale sau locale

PAGINA 12 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Măsuri integrate de Reducerea părăsirii Agenţii, structuri/ alte • Dezvoltarea/pilotarea ofertelor curriculare Pentru Variabilă Apel http://www.fon
Europeană prevenire a timpurii a școlii prin organisme aflate în la decizia școlii (CDȘ) care sprijină achiziția regiunile mai nelansat duri-
și Guvernul părăsirii timpurii a măsuri integrate de subordinea/coordonarea competențelor cheie ale elevilor din puțin ue.ro/presa/no
României şcolii prevenire și de MEN şi alte organisme învățământul obligatoriu; dezvoltate, utati-am-
asigurare a publice cu atribuţii în • Elaborarea de materiale didactice care valoarea oi/details/6/24
oportunităților egale domeniul educaţiei şi sprijină implementarea curriculumului maximă 6
pentru elevii formării profesionale – de revizuit (ghiduri, resurse educaționale eligibilă a unui
(PROGRAMUL aparținând grupurilor la nivel județean pentru elevi și cadre didactice), în special proiect este
OPERAȚIONAL vulnerabile, cu Instituţii de învăţământ cele de tipul resurselor educaționale de 1.700.000
CAPITAL UMAN, accent pe elevii (ISCED 1-3) acreditate, deschise; euro
AP 6, OS 6.3, 6.5, aparținând minorității publice şi private, din • Perfecționarea profesională specializată
6.6) roma și elevii din reţeaua şcolară naţională pentru personalul didactic din învățământul
mediul rural/ Autoritățile publice locale preuniversitar; Pentru
comunitățile cu atribuții în domeniul • Promovarea unor măsuri integrate de regiunea
dezavantajate socio- educaţiei de nivel mobilitate pentru personalul didactic; dezvoltată
APEL NELANSAT economic preuniversitar • Dezvoltarea de mecanisme de prevenire și (București
Partenerii pot fi instituții monitorizare a segregării în școli; Ilfov),
valoarea
similare categoriilor de • Stimulente pentru participarea la programe maximă
solicitanți eligibili și/sau de Școală după școală;
următoarele categorii de eligibilă a unui
• Dezvoltarea unor mecanisme de susținere proiect este
organizații: a procesului de dezvoltare și furnizare a
• de 1.200.000
MEN, curriculum-ului la decizia școlii prin euro
• Furnizori de servicii implicarea parteneriatelor;
de orientare, • Accesibilizarea învățământului obligatoriu
consiliere, mediere pentru elevi cu cerințe educationale
şcolară şi servicii speciale prin asigurarea de materiale de
alternative, publici şi învățare adaptate nevoilor acestora;
privaţi, • Realizarea de studii tematice privind
• Parteneri sociali din aplicarea curriculumului revizuit și achizițiile
învăţământul competențelor cheie cu focalizare pe copiii
preuniversitar, și tinerii din minoritatea roma, copii din
• Instituţii de cult şi medii dezavantajate socio-economic, din
asociaţii religioase, mediul rural și copii/tineri cu dizabilități.
• Administrația
Națională a
Penitenciarelor şi
instituţii subordonate,
• Instituţii/agenţii
guvernamentale cu
atribuţii în domeniul
incluziunii sociale,
• ONG-uri
PAGINA 13 DIN 41 10 IANUARIE 2019
PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Îmbunătățirea Finanțarea de Organizații patronale Organizarea și derularea de campanii de Valoarea Variabilă 25 https://bit.ly/2
Europeană nivelului de proiecte care vizează (patronate, federații conștientizare a angajatorilor care își desfășoară maximă ianuarie D7MAij
și Guvernul cunoștințe/ creșterea numărului patronale, confederații activitatea în sectoarele economice cu potențial eligibilă a unui 2019
României competențe/ de angajați ale căror patronale sau uniuni competitiv identificate conform SNC şi în corelare proiect:
aptitudini pentru cunoștințe/ patronale teritoriale) - cu domeniile de specializare inteligentă conform
angajați competențe/ persoane juridice de drept SNCDI, sau a angajatorilor care intenționează să- 1.000.000
aptitudini se vor privat fără scop și adapteze activitatea la aceste sectoare euro
îmbunătăți în patrimonial, constituite în economice/domenii de specializare inteligentă
domeniile aferente conformitate cu Legea menționate anterior, privind importanța și
(PROGRAMUL sectoarelor dialogului social necesitatea participării angajaților la programe de
OPERAȚIONAL economice/ nr.62/10.05.2011, formare continuă – activitate suport.
CAPITAL UMAN, domeniilor republicată, cu modificările
AP 3, OS 3.12) identificate conform și completările ulterioare; Organizarea și derularea de programe de formare
SNC şi SNCDI. profesională a adulților (cursuri de inițiere,
Asociații de întreprinderi, calificare, recalificare, perfecționare sau
persoane juridice specializare), în conformitate cu prevederile OG
constituite in conformitate 129/2000 privind formarea profesionala a
cu Ordonanța nr. 26 din adultilor, republicata, cu modificările și
2000 cu privire la asociații completările ulterioare – activitate relevantă și
si fundații obligatorie.

Camerele de Comerț și Evaluarea și certificarea competențelor


Industrie – persoane profesionale obținute pe alte căi decât cele
juridice de utilitate publică, formale, respectiv non-formale și/sau informale –
fără scop patrimonial, activitate relevantă.
organizate în temeiul
dispozițiilor din Legea Sprijin acordat întreprinderilor care-și desfășoară
nr.335/06.12.2007 privind activitatea într-unul din sectoarele economice cu
Camerele de Comerț din potențial competitiv identificate conform SNC și în
România, cu modificările şi corelare cu unul din domeniile de specializare
completările ulterioare inteligentă conform SNCDI sau întreprinderilor
care intenționează să-și adapteze activitatea la
Entitățile de mai sus pot aceste sectoare economice/domenii de
aplica în calitate de specializare inteligentă menționate anterior, în
beneficiari unici sau în vederea elaborării și introducerii unor programe
parteneriat cu alte entități de învățare la locul de muncă - activitate
relevante (de exemplu: relevantă și obligatorie
organizații sindicale sau/si
furnizori de formare
profesionala).

PAGINA 14 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Stagii de practică Creșterea participării MEN și structuri agenții/ • Elaborarea parteneriatelor/convenţiilor între Bugetul alocat Variabilă Apel http://www.fon
Europeană pentru elevi la programe de organisme relevante, organizatorii (unităţi de învăţământ) şi unei cereri de nelansat duri-
și Guvernul învățare la locul de subordonate/ coordonate partenerii de practică (societăţi comerciale/ finanțare va fi ue.ro/presa/no
României muncă a elevilor și de către acesta structuri asociative, potențiali angajatori ai cuprins între utati-am-
ucenicilor din Angajatori (în calitate de viitorilor absolvenți, în special cu entități din echivalentul oi/details/6/57
învățământul parteneri de practică) sectoarele economice cu potențial în lei a 2
(PROGRAMUL secundar și terțiar Asociații profesionale competitiv identificate conform SNC și din inimum
OPERAȚIONAL non-universitar, cu Camere de comerț și domeniile de specializare inteligentă 75.000 euro și
CAPITAL UMAN, accent pe sectoarele industrie conform SNCDI); maximum
AP 6, PI 10, OS economice cu ONG-uri • Organizarea și derularea programelor de 500.000 euro
6.14) potențial competitiv Furnizori publici și privați învățare la locul de muncă (internship/
identificate conform de orientare și consiliere traineeship, stagii de practică, instruire
SNC și din domeniile profesională practică, laborator tehnologic, etc.), inclusiv
de specializare Organizaţii sindicale şi activități de tip firmă de exercițiu (în
inteligentă conform organizaţii patronale conformitate cu metodologiile aplicabile
APEL NELANSAT SNCDI fiecărui tip de activitate, acolo unde este
cazul);
Pentru propunerile de • Organizarea competițiilor profesionale,
proiecte care vizează concursurilor pe meserii, competițiilor și
învățarea la locul de târgurilor pentru firme de exercițiu;
muncă solicitanți și • Furnizarea de servicii de consiliere și
parteneri eligibili sunt: orientare profesională pentru elevi, axate
Inspectorate Şcolare pe dobândirea de competențe care
Judeţene (ca structuri în răspund necesităților pieței muncii;
subordinea MEN) • Crearea unui sistem de informare
Asociaţii profesionale coordonată, în ambele sensuri: de la
Angajatori, în calitate de companii/sectorul privat către rețeaua
parteneri de practică unităților de învățământ privind nevoile lor
ONG, în calitate de de instruire, precum și de la unitățile de
parteneri de practică învățământ către întreprinderi, pentru a
răspunde nevoilor actuale și viitoare ale
pieței muncii la nivel regional /local;
• Pilotarea de soluții inovative de facilitare a
practicii, de instrumente inovative de
consiliere, orientare, evaluare a
competentelor, inclusiv prin intermediul
TIC;
• Organizarea de stagii de practică în state
membre ale Uniunii Europene, unde s-au
înregistrat progrese vizibile.

PAGINA 15 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Inovare prin Creșterea Întreprinderile mari Formare profesională a angajaților care își Valoarea 50% 15 https://bit.ly/2
Europeană formare performanțelor a desfășoară activitatea in întreprinderile mari, maximă a ianuarie D7MAij
și Guvernul angajaţilor din respectiv derularea de programe de formare ajutorului de 2019, ora
României întreprinderile mari profesională a adulților (cursuri de inițiere, stat pentru un 16:00
în plan profesional în calificare, recalificare, perfecționare sau proiect de Excepție:
(PROGRAMUL concordanță cu specializare), în conformitate cu prevederile OG formare este
OPERAȚIONAL cerințele locurilor de nr. 129/2000 privind formarea profesionala a de 250.000 60% - dacă
CAPITAL UMAN, muncă din adulților, republicata, cu modificările și euro formarea se
AP 3, OS 3.12) sectoarele completările ulterioare – activitate relevantă și adresează
economice cu obligatorie. lucrătorilor cu
potențial competitiv handicap sau
identificate conform Valoarea lucrătorilor
SNC și din domeniile maximă a defavorizați
de specializare unui proiect în
inteligentă conform cadrul acestui
SNCDI. apel este de
500.000 euro

PAGINA 16 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Dezvoltarea Implementarea unor Centrul Național de • Dezvoltarea cadrului instituțional privind Nespecificată 0% Apel https://bit.ly/2
Europeană sistemică a măsuri destinate Dezvoltare a asigurarea calităţii în IPT nelansat OBvVsT
și Guvernul învăţământului îmbunătățirii Învățământului Profesional
României profesional şi relevanței şi creșterii și Tehnic • Dezvoltarea mecanismelor pentru
tehnic în calității sistemului de anticiparea nevoilor de calificări şi
concordanţă cu învățământ Partenerii eligibili pot fi: competenţe solicitate pe piaţa muncii, în
nevoile de profesional şi tehnic, MEN; scopul adaptării ofertei învăţământului
dezvoltare socio- în concordanță cu MMJS; profesional şi tehnic la nevoile identificate
economică la nivel nevoile de Agenții, structuri
naţional, regional şi dezvoltare la nivel subordonate sau aflate în
local național, regional şi coordonarea MEN/ MMJS • Formarea profesională a persoanelor din
local, în strânsă și alte organisme publice sistemul IPT
colaborare cu actorii cu atribuții în domeniul
interesați. formării profesionale; • Creşterea participării în învăţământul
ANOFM și structurile profesional şi tehnic
(PROGRAMUL teritoriale ale acesteia;
OPERAȚIONAL Inspecția Muncii și • Dezvoltare, adaptare și actualizare calificări
CAPITAL UMAN, structurile teritoriale ale profesionale, SPP, curriculum și auxiliare
AP 6, OS 6.11, 6.14, acestei; curriculare
6.15, 6.16) Membri ai Comitetelor
Sectoriale și Comitete
Sectoriale; • Dezvoltarea si implementarea
Organizații sindicale; mecanismelor de monitorizare a inserţiei
Patronate; profesionale a absolvenţilor de învăţământ
Asociații profesionale; profesional şi tehnic
Furnizori de FPC
autorizați, publici și privați;
APEL NELANSAT
Furnizori de servicii de
consiliere și orientare
profesională/ pentru
carieră;
Unitățile de învățământ
acreditate/autorizate;
Camere de comerț,
industrie și agricultură;
Instituții și organizații
relevante în domeniul
educației şi formării
profesionale la nivel
transnațional.

PAGINA 17 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Creșterea nivelului Implementarea la Membri ai Comitetelor • Sprijin pentru participarea la programele de Valoarea Variabilă Apel https://bit.ly/2
Europeană de calificare al nivel național a Sectoriale şi Comitete FPC prin măsuri integrate și flexibile maximă nelansat AmHdZa
și Guvernul angajaților prin măsurilor destinate Sectoriale cu personalitate eligibilă a unui
României programe de creșterii participării la juridică; • Acțiuni de consiliere profesională și tutorat proiect este
formare continuă programele de pentru grupul țintă vizat pentru încurajarea de 1.000.000
corelate cu nevoile formare profesională Organizații sindicale; participării la programele de FPC euro
pieței muncii continuă, în special
pentru acei adulți cu Patronate;
un nivel scăzut de • Acțiuni de evaluare, recunoaștere și
(PROGRAMUL validare a rezultatelor învățării dobândite în
calificare și Asociații profesionale;
OPERAȚIONAL contexte non-formale și informale
persoanele cu vârsta
CAPITAL UMAN,
de peste 40 ani, din Centre publice sau private
AP 6, OS 6.12)
zone rurale de validare/certificare a • Organizarea de campanii/acțiuni de
defavorizate învățării anterioare; informare și conștientizare pentru
promovarea importanței formării
Furnizori de FPC profesionale și participării la programele de
APEL NELANSAT autorizați, publici şi privați, FPC

Furnizori de servicii de • Alte acțiuni inovative pentru creșterea


consiliere și orientare participării la FPC și oferirea unui sprijin
profesională/ pentru educațional individualizat, inclusiv prin
carieră; activități de cooperare transnațională și
transfer de bune practici
Camere de comerț,
industrie și agricultură;

ONG-uri.

PAGINA 18 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Investiţii în Creşterea Fermierii definiţi conform • investiții în înfiinţarea şi modernizarea Variabilă Variabilă Apel https://portal.a
Europeană exploataţii competitivităţii, Regulamentului (CE) fermelor pomicole, inclusiv în înfiinţarea şi nelansat fir.info/informa
și Guvernul pomicole diversificarea 1307/ 2013, art. 4, ca fiind reconversia plantațiilor pomicole şi tii_institutional
României producţiei, creşterea persoane fizice sau modernizarea parcului de mașini şi utilaje e_dezbatere_
calităţii produselor juridice sau un grup de agricole; publica_docu
obţinute şi persoane fizice sau • investiții în înfiinţarea şi modernizarea mente_supus
(PROGRAMUL îmbunătățirea juridice, indiferent de pepinierelor pomicole, inclusiv în creşterea e_dezbaterii_
NAŢIONAL DE performanţei statutul juridic pe care un suprafeţelor ocupate de material săditor; publice
DEZVOLTARE generale a astfel de grup şi membrii • înfiinţarea şi modernizarea unităţilor de
RURALĂ, exploataţiilor săi îl deţin în temeiul procesare la nivelul fermelor şi investiții în
Submăsura 4.1a) pomicole; legislaţiei naţionale, ale vederea comercializării, doar ca o
creşterea valorii căror exploataţii se componenta secundară a proiectului;
adăugate a situează pe teritoriul • investiții în producerea şi utilizarea energiei
produselor prin României şi care din surse regenerabile, cu excepția biomasei,
sprijinirea procesării desfășoară o activitate iar energia obţinută va fi destinată exclusiv
fructelor la nivelul agricolă. consumului propriu;
APEL NELANSAT fermei şi a • investiții în instalații pentru producerea de
comercializării energie electrică și/sau termică, prin
directe a produselor utilizarea biomasei, iar energia obţinută va fi
obţinute; destinată exclusiv consumului propriu;
dezvoltarea lanţurilor • înfiinţarea şi/sau modernizarea căilor de
scurte de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi
aprovizionare; racordări;
eficientizarea • investiții în scopul îndeplinirii standardelor
costurilor de comunitare în cazul tinerilor fermieri;
producţie prin
• investiții necorporale: achiziționarea sau
promovarea
dezvoltarea de software și achiziționarea de
producerii şi utilizării
brevete, licențe, drepturi de autor.
energiei din surse
regenerabile în
cadrul fermei şi prin
reducerea
consumului de
energie.

PAGINA 19 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Înființarea Întreprinderile • înființarea, extinderea și/ sau modernizarea și Maxim Minim 50% 31 https://portal.a
Europeană investiţii în și/ sau modernizarea (microîntreprinderi, dotarea unităților de procesare, inclusiv 1.000.000 pentru IMM-uri ianuarie fir.info/informa
și Guvernul procesarea/ unităților de întreprinderi mici și mijlocii investiții privind marketingul produselor (ex. Euro/ proiect și grupuri de 2019, ora tii_generale_p
României marketingul procesare și și întreprinderi mari) etichetare, ambalare); pentru producători/ 16:00 ndr_investitii_
produselor agricole comercializare; IMM pt. cooperative prin_pndr_sm
Cooperativele • înființarea, extinderea și/ sau modernizarea investiţii care _4_2_procesa
Introducerea de noi de rețele locale de colectare, recepție, nu conduc la re_produse_a
tehnologii pentru Grupurile de producători depozitare, condiționare, sortare și capacități un lant gricole
(PROGRAMUL dezvoltarea de noi de ambalare; alimentar Minim 60%
NAȚIONAL produse și procese; integrat; pentru alte
DEZVOLTARE • îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și întreprinderi
RURALĂ, Aplicarea măsurilor conformarea cu noile standarde impuse de Maxim
Submăsura 4.2) de protecția mediului legislația europeană pentru prelucrarea și 1.500.000
inclusiv scăderea comercializarea produselor agro-alimentare; Euro/ proiect
consumului de pentru alte
energie și a • producerea și utilizarea energiei din surse întreprinderi
emisiilor GES; regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a pt. investiţii
energiei produsă cu ajutorul pompelor de care nu
Promovarea căldură, în cadrul unității procesatoare conduc la un
investițiilor pentru exclusiv pentru consumul propriu și investiții lant alimentar
producerea și pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca integrat;
utilizarea energiei și operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare
din surse de investiţii. Maxim
regenerabile; 2.500.000
Euro/ proiect
Creşterea numărului pentru
de locuri de muncă. investițiile
care conduc
la un lanț
alimentar
integrat

PAGINA 20 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Investiţii pentru Acordarea de sprijin Organizaţii ale Utilizatorilor Investiţii în modernizarea infrastructurii secundare Maxim 0% Apel https://portal.a
Europeană dezvoltarea, pentru investiții în de Apă pentru Irigaţii, de irigaţii, clădirilor aferente stațiilor de pompare 1.000.000 nelansat fir.info/informa
și Guvernul modernizarea sau modernizarea constituite din de punere sub presiune și/sau racordarea la Euro/proiect tii_institutional
României adaptarea infrastructurii proprietari/utilizatori de utilități, inclusiv construcția/modernizarea pentru e_dezbatere_
infrastructurii secundare de irigații terenuri agricole conform bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat sistemele de publica_docu
agricole sau legislaţiei în vigoare irigații mente_supus
silvice- aferente e_dezbaterii_
stațiilor de publice
Infrastructură de pompare de
irigaţii punere sub
presiune
(PROGRAMUL
NAȚIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 4.3)

APEL NELANSAT

Uniunea Sprijin pentru Acordarea de sprijin Deţinătorii publici şi privaţi Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixă, este Maxim - 28 iunie https://bit.ly/2
Europeană prima împădurire și financiar pentru de teren agricol şi formele reprezentat de costuri standard pe hectar pentru 7.000.000 2019, ora QnnHoS
și Guvernul crearea de înființarea de asociative ale acestora împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, euro 14
României suprafețe plantaţii forestiere, sub forma a două prime, după cum urmează:
împădurire respectiv realizarea
de trupuri de pădure
și perdele forestiere • Primă de înfiinţare a plantaţiilor forestiere
(PROGRAMUL de protecție. (Prima 1), care acoperă inclusiv costurile de
NAŢIONAL DE elaborare a proiectului tehnic de împădurire
DEZVOLTARE - acordată pentru toți beneficiarii schemei,
RURALĂ,
Submăsura 8.1)
• Primă anuală (Prima 2), pentru o perioadă
de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de
întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi
pentru compensarea pierderilor de venit
agricol ca urmare a împăduririi – acordată în
funcție de categoria de beneficiar și tipul de
teren.

PAGINA 21 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Conversia la Protejarea și Operatori care dețin în Este sprijinită conversia metodelor de productie Sprijinul ia - Apel http://ampeste
Europeană sistemele de refacerea exploatare amenajări ale acvaculturii convenționale la acvacultura forma nelansat .ro/popam-
și Guvernul management de biodiversității piscicole aflate în perioada ecologică, în sensul Regulamentului (CE) nr. compensațiilo 2014-
României mediu și audit și la acvatice și de conversie la 834/2007 al Consiliului și în conformitate cu r, pentru o 2020/ghidul-
acvacultura îmbunătățirea acvacultura ecologică Regulamentul (CE) nr. 710/2009 al Comisiei. perioadă de solicitantului-
ecologică ecosistemelor legate maximum trei popam/ghidul-
de acvacultură și Prin producție ecologică se înțelege, conform art. ani pe solicitantului-
promovarea unei 2 lit. a) din Regulamentul CE nr. 834/2007, parcursul masuri-noi-
(PROGRAMUL
acvaculturi eficiente utilizarea unei metode de producţie care respectă perioadei de consultare-
OPERAȚIONAL
din punctul de normele stabilite prin prezentul regulament în conversie a publica.html
PENTRU PESCUIT
vedere al utilizării toate stadiile de producţie, procesare şi distribuţie. fermei
ȘI AFACERI
resurselor piscicole la
MARITIME, Măsura
producția
II.9)
ecologică.

APEL NELANSAT

PAGINA 22 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sprijinirea Creşterea ponderii Unități administrativ • Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor Maxim 2% pentru 1 iulie http://www.fon
Europeană investiţiilor în energiei regenerabile teritoriale de producere energie electrică şi termică în 15.000.000 unități 2019 duri-
și Guvernul capacităţi de în totalul consumului cogenerare din biomasă şi biogaz; euro administrativ- ue.ro/poim-
României producere energie de energie primară, Asociațiile de Dezvoltare teritoriale și 2014#implem
electrică şi/sau ca rezultat al Intercomunitară • Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor ADI, entare-ghiduri-
termică din investiţiilor de de producţie a energiei termice din biomasă pentru beneficiari
biomasă/biogaz şi creştere a puterii Societăți comerciale sau biogaz; cheltuielile
energie geotermală instalate de care au ca activitate eligibile care
producere a energiei producerea de energie în • Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor nu intră sub
electrice şi termice scopul comercializării de producţie a energiei electrice din biomasă incidența
(PROGRAMUL din resurse sau biogaz; regulilor de
OPERAȚIONAL regenerabile mai ajutor de stat
INFRASTRUCTURA puţin exploatate. • Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor 20% pentru
MARE, AP 6, O.S. de producţie a energiei termice din energie microîntreprind
6.1) Reducerea emisiilor geotermală. eri și
de carbon în întreprinderile
atmosferă generate mici
de sectorul energetic 30% pentru
prin înlocuirea unei întreprinderile
părţi din cantitatea mijlocii
de combustibili fosili 40% din
consumaţi în fiecare costurile
an (cărbune, gaz eligibile ale
natural). proiectului,
pentru
întreprinderile
mari

PAGINA 23 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Monitorizarea Implementarea de Societăţile cu • Achiziţionarea şi implementarea sistemului Maxim 0% 1 iulie https://bit.ly/2u
Europeană consumului de sisteme de personalizate juridică din de monitorizare a consumului de energie la 200.000 euro 2019 ZNCsw
și Guvernul energie la monitorizare a industrie cu consumuri de nivelul platformei industriale respectiv
României consumatorii consumurilor de peste 1.000 tep/an instalaţii/echipamente necesare realizarii de
industriali energie la sisteme de monitorizare a consumului de
consumatorii energie la întreprinderi (societăţi) din
industriali industrie cu consumuri de peste 1.000
tep/an, în scopul de reducere imediată și pe
(PROGRAMUL termen scurt (1 – 5 ani) a pierderilor de
OPERAȚIONAL energie, localizarea punctelor de aplicare şi
INFRASTRUCTURA cuantificarea potenţialului de reducere a
MARE, AP 6, OS consumului de energie si pentru
6.2) maximizarea eficienţei măsurilor de creştere
a eficienţei energetice ce pot fi aplicate
ulterior de catre solicitant
• Pregatirea proiectului
• Managementul proiectului, auditul
proiectului;
• Informare şi publicitate

PAGINA 24 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sprijinirea Promovarea de Societățile comerciale din • Realizarea / modernizarea centralelor Maxim 20% din 1 iulie http://www.fon
Europeană investiţiilor în acțiuni de reducere a industrie care electrice de cogenerare de înaltă eficienţă 15.000.000 costurile 2019 duri-
și Guvernul cogenerare de emisiilor de carbon și înregistrează consumuri (maximum 8 MWe) pe gaz natural şi biomasă euro eligibile ale ue.ro/poim-
României înaltă eficienţă de creștere a energetice de peste 200 proiectului, 2014#implem
eficienței energetice tep/an și care pot dovedi • Realizarea / modernizarea centralelor pentru entare-ghiduri-
prin instalarea de noi un necesar util de energie electrice de cogenerare de înaltă eficienţă microîntreprind beneficiari
(PROGRAMUL capacități / termică pentru procesele care utilizează gaze reziduale (maximum 8 eri și
OPERAȚIONAL modernizarea industriale cu o durată de MWe) provenite din procese industriale întreprinderile
INFRASTRUCTURA capacităților de minim 4.000 h/an mici
MARE, AP 6, O.S. cogenerare de înaltă
6.4) eficiență. Reprezentantul desemnat 30% din
al unui parc industrial care costurile
înregistrează consumuri eligibile ale
energetice de peste 200 proiectului,
tep/an si care poate dovedi pentru
un necesar util de energie întreprinderile
termică pentru procesele mijlocii
industriale cu o durată de
minim 4.000 h/an pentru 40% din
investițiile privind producția costurile
de energie prin cogenerare eligibile ale
de înaltă eficiență, si care proiectului
poate fi: pentru
• administratorul întreprinderile
parcului mari

• distribuitorul de
energie al parcului
industrial

PAGINA 25 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Guvernul Programele de Sprijinirea activității Reprezentantul unei Programul Cultură - "Constantin Brâncuşi"- Neprecizată Minim 5% Depunere http://www.mp
României finanţare ale românilor de asociaţii, fundaţii, unităţi de păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii continuă rp.gov.ro/web/
Ministerului pentru pretutindeni prin cult, al unei categorii de etnice, culturale, religioase şi lingvistice a documente-
Românii de acordarea de organizaţii românilor din vecinătate, din emigraţie şi din necesare-
pretutindeni finanţări neguvernamentale ale diaspora de mobilitate, precum şi întărirea depunerii-de-
nerambursabile şi românilor de pretutindeni legăturilor dintre România şi comunităţile proiecte/
alte mijloace de sau a unei organizaţii româneşti din afara graniţelor ţării.
sprijin financiar, în internaţionale; Programul Mass-media - "Mihai Eminescu"-
limita bugetului păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a
alocat, cu Persoană fizică autorizată românilor, promovarea României şi a valorilor
respectarea sau juridică de drept public comunităţilor româneşti, prin sprijinirea mass-
principiilor liberei sau privat din România mediei de expresie românească din comunităţile
concurenţe, sau din străinătate și care româneşti de peste hotare.
eficacităţii utilizării utilizează finanțări Programul Educaţie - "Nicolae Iorga"- sprijinirea
fondurilor publice, nerambursabile pentru procesului de integrare a românilor care îşi au
transparenţei şi a derularea de proiecte sau domiciliul/reşedinţa în străinătate în paralel cu
tratamentului egal. acțiuni în sprijinul păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a
românilor de pretutindeni. românilor de pretutindeni şi formarea noii
generaţii, care să reprezinte România şi
interesele româneşti în străinătate.
Programul Spiritualitate şi tradiţie - "Andrei
Şaguna"- păstrarea identităţii spirituale şi
respectarea libertăţii religioase a românilor de
pretutindeni.
Programul Societatea civilă - "Dimitrie Gusti"-
sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului
asociativ în comunităţile locuite de români şi
solidaritatea pe care societatea civilă o
generează în rândul comunităţilor de români.
Președinția României la Consiliul Uniunii
Europene - (program valabil numai pentru prima
sesiune de finanțarea a anului 2019) –
promovarea la nivel european a imaginii
României și a expertizei românești la nivel de
competențe specifice, creșterea vizibilității
Președinției României, sprijinirea și promovarea
valorilor comune europene la nivelul organizațiilor
reprezentative ale românilor din afara granițelor
țării în scopul respectării drepturilor românilor de
pretutindeni și diseminării informațiilor privind
oportunitățile disponibile în țările membre pentru
toți cetățenii europeni.

PAGINA 26 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Guvernul Premierea Creșterea vizibilității Organizații de cercetare de Finanțarea naționala se aloca pentru activități 25% din - Depunere http://uefiscdi.
României participării la României la nivel drept public sau privat din suport in sprijinul activităților de cercetare (ex: valoarea continuă gov.ro/articole
Orizont 2020 internațional in Romania care costuri de personal, inclusiv burse de cercetare, grantului de /4440/Premier
domeniul cercetării si implementează proiectele cheltuieli cu logistica, participări la conferințe tip ERC; ea-participarii-
inovării; câștigate la competițiile etc.). Aceasta finanțare va fi alocata 15% din la-
Orizont 2020 departamentului din universitate sau institutului, valoarea Orizont2020.h
Consolidarea care derulează proiectul finanțat de Comisia grantului tml
sistemului național Europeană. acordat de
de CDI prin CE de tip
intensificarea Activitățile propuse trebuie sa conducă la ERA Chair;
colaborării in consolidarea capacitații instituționale de a Pentru restul
cercetarea participa in mod susținut la noi competiții instrumentelor
Europeană de organizate in cadrul Programului Cadru Orizont de finanțare
excelenta; 2020. din Programul
Orizont 2020:
Creșterea calității o 10% din
proiectelor cu valoarea
participanți romani la bugetului
Orizont 2020, acordat de
precum si a rolului CE asociat
jucat de către aceștia instituției
in viitoarele proiecte gazda din
Orizont 2020; Romania in
calitatea de
Creșterea coordonator
sustenabilității al proiectului;
participării instituțiilor o 7.5% din
romanești in proiecte valoarea
cu finanțare bugetului
internaționala; acordat de
CE asociat
Creșterea ponderii instituției
finanțării externe in gazda din
totalul cheltuielilor Romania in
naționale de calitatea de
cercetare-dezvoltare. coordonator
de pachet de
lucru.

PAGINA 27 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Guvernul Schema de ajutor Dezvoltarea Unități de cercetare- Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si Cercetare 0% pentru 31 http://www.res
României de stat „Finanțarea resurselor umane, a dezvoltare organizate ca inovare care beneficiază de ajutor trebuie sa se fundamentala cercetare decembrie earch.ro/uploa
proiectelor CDI infrastructurii si a întreprinderi încadreze intr-una sau mai multe din categoriile – maxim 40 fundamentala; 2020 ds/programe-
conform instituțiilor de profil; următoare: mil. euro; nationale/pn-
Programului Întreprinderi care 50% pentru cdi-iii/scheme-
Dezvoltarea creșterea eficientei realizează activități de • cercetare fundamentala; Cercetare cercetare ajutor-de-
sistemului național utilizării resurselor in cercetare-dezvoltare • cercetare industriala; industriala – industriala; stat/schema-
de cercetare- organizațiile publice, • dezvoltare experimentala; maxim 20 mil. 1-capacitate-
dezvoltare” prin dezvoltarea Instituții de învățământ • studii de fezabilitate; euro; 75% pentru sistem.pdf
mecanismelor de superior private acreditate • activități de inovare. dezvoltare
monitorizare si sau structuri ale acestora Dezvoltare experimentala.
evaluare a calității si experimentala
relevantei activităților Organizații Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate in cadrul – maxim 15 Pentru
CDI; neguvernamentale care schemei sunt: mil. euro; cercetarea
realizează activități de industriala si
creșterea atractivității cercetare-dezvoltare • Proiecte de cercetare Studii de dezvoltarea
sistemului si fezabilitate – experimentala
deschiderea Institute sau centre de (Doctorat/ post-doctorat, stimulare maxim 7,5 se va acorda
organizațiilor de cercetare-dezvoltare constituire echipe independente, mil. euro; un bonus de
cercetare către organizate in cadrul reintegrarea cercetătorilor din diaspora, 10% pentru
comunitatea societăților naționale, burse pentru cercetători debutanți, Activități de întreprinderile
internaționala; companiilor naționale si mobilitatea cercetătorilor, premiere rezultate inovare – mijlocii si de
regiilor autonome cercetare) maxim 7,5 20% pentru
modernizarea mil. euro. întreprinderile
administrației publice Centre internaționale de • Suport CDI mici, pana la o
din sectorul cercetare-dezvoltare intensitate
cercetării. înființate in baza unor (Dezvoltare instituționala, investiții, integrare maxima a
acorduri internaționale si interconectare) ajutorului de
80%.

PAGINA 28 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Guvernul Schema de ajutor Stimularea Unități de cercetare- Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si Cercetare 0% pentru 31 http://www.res
României de stat „Finanțarea progresului dezvoltare organizate ca inovare care beneficiază de ajutor trebuie sa se fundamentala cercetare decembrie earch.ro/uploa
proiectelor CDI întreprinderilor pe întreprinderi încadreze intr-una sau mai multe din categoriile – maxim 40 fundamentala; 2020 ds/programe-
conform lanțurile de valoare si următoare: mil. euro; nationale/pn-
Programului a parteneriatelor cu Întreprinderi care 50% pentru cdi-iii/scheme-
Creșterea universitățile publice, realizează activități de • cercetare fundamentala; Cercetare cercetare ajutor-de-
competitivității prin maximizarea cercetare-dezvoltare • cercetare industriala; industriala – industriala; stat/schema-
economiei valorii adăugate din • dezvoltare experimentala; maxim 20 mil. 2-
românești prin producția de bunuri Instituții de învățământ • studii de fezabilitate; euro; 75% pentru competitivitate
cercetare, inovatoare bazate pe superior private acreditate • activități de inovare. dezvoltare .pdf
dezvoltare și cercetare științifica; sau structuri ale acestora Dezvoltare experimentala.
inovare” experimentala
creșterea capacitații Organizații Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate in cadrul – maxim 15 Pentru
întreprinderilor de a neguvernamentale care schemei sunt: mil. euro; cercetarea
absorbi tehnologie realizează activități de industriala si
de ultima generație cercetare-dezvoltare • Proiect experimental-demonstrativ Studii de dezvoltarea
si de a adapta (demonstrare concept) fezabilitate – experimentala
aceste tehnologii la Institute sau centre de • Proiect de dezvoltare experimentala maxim 7,5 se va acorda
nevoile pietelor-tinta; cercetare-dezvoltare un bonus de
• Proiect de transfer la operatorul economic mil. euro;
organizate in cadrul 10% pentru
• Proiect de valorificare la operatorul
crearea unui mediu societăților naționale, Activități de întreprinderile
economic
stimulativ pentru companiilor naționale si mijlocii si de
• Cecuri de inovare inovare –
inițiativa sectorului regiilor autonome maxim 7,5 20% pentru
• Parteneriate orientate întreprinderile
privat; mil. euro.
Centre internaționale de • Cluster inovativ mici, pana la o
• Centru de competenta
susținerea cercetare-dezvoltare intensitate
proceselor de înființate in baza unor • Concursuri maxima a
specializare acorduri internaționale • Platforme tehnologice ajutorului de
inteligenta; • Centre de transfer tehnologic 80%.
• Formarea resursei umane pentru transfer
dezvoltarea tehnologic
activităților CDI in • Parc științific
domenii de interes
social general.

PAGINA 29 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Guvernul Schema de ajutor Creșterea Unități de cercetare- Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si Cercetare 0% pentru 31 http://www.res
României de stat „Finanțarea competitivității dezvoltare organizate ca inovare care beneficiază de ajutor trebuie sa se fundamentala cercetare decembrie earch.ro/uploa
proiectelor CDI internaționale a întreprinderi încadreze intr-una sau mai multe din categoriile – maxim 40 fundamentala; 2020 ds/programe-
conform cercetării romanești următoare: mil. euro; nationale/pn-
Programului in atragerea finanțării Întreprinderi care 50% pentru cdi-iii/scheme-
Cooperare externe pentru realizează activități de • cercetare fundamentala; Cercetare cercetare ajutor-de-
Europeană și cercetare; cercetare-dezvoltare • cercetare industriala; industriala – industriala; stat/schema-
internațională” • dezvoltare experimentala; maxim 20 mil. 3-coop-
consolidarea Instituții de învățământ • studii de fezabilitate; euro; 75% pentru Europeană.pd
sistemului național superior private acreditate • activități de inovare. dezvoltare f
de cercetare- sau structuri ale acestora Dezvoltare experimentala.
dezvoltare si inovare experimentala
prin intensificarea Organizații Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate in cadrul – maxim 15 Pentru
cooperării științifice neguvernamentale care schemei sunt: mil. euro; cercetarea
internaționale; realizează activități de industriala si
cercetare-dezvoltare • Proiecte demonstrative, integrate, inovative Studii de dezvoltarea
participarea • Proiecte CD si suport specifice fezabilitate – experimentala
României la Institute sau centre de se va acorda
• Proiecte suport specifice maxim 7,5
Programul Orizont cercetare-dezvoltare mil. euro; un bonus de
2020, la Inițiativele organizate in cadrul 10% pentru
Comune de societăților naționale, Activități de întreprinderile
Programare (JPI), la companiilor naționale si inovare – mijlocii si de
Parteneriatele regiilor autonome maxim 7,5 20% pentru
Europene pentru mil. euro. întreprinderile
Inovare (EIP), etc; Centre internaționale de mici, pana la o
cercetare-dezvoltare intensitate
reprezentarea înființate in baza unor maxima a
României in acorduri internaționale ajutorului de
organizații si 80%.
programe
paneuropene si
internaționale de
cercetare;

creșterea vizibilității
României in
domeniul cercetării,
dezvoltării si inovării.

PAGINA 30 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Guvernul Programul Naţional Creșterea Persoane juridice cu • promovarea vinurilor, prin submăsura de - Minim 50% Depunere http://www.ma
României de Sprijin al competitivității domiciliul fiscal în promovare a vinurilor produse în UE care continuă dr.ro/horticultu
României în producătorilor de România constă în acţiuni de informare în statele ra/viticultura-
sectorul vitivinicol vinuri, a performanței membre, în scopul informării vinificatie/pro
2014-2018 economice a Instituţii şi unităţi de consumatorilor cu privire la consumul movarea-
întreprinderilor, cercetare-dezvoltare moderat de vin şi la schema de denumiri vinurilor-pe-
(Aprobat prin precum și pentru vitivinicolă, definite de origine controlată şi indicaţii geografice, pietele-tarilor-
Ordinul nr. perfecționarea conform legislaţiei precum şi submăsura de promovare în ţări terte.html
1.801/2014, tehnologiilor de naţionale în vigoare terţe, în vederea îmbunătăţirii
modificat de vinificație prin care competitivităţii vinurilor cu denumire de
Ordinul nr. se obțin vinuri Persoane fizice autorizate, origine controlată, indicaţie geografică sau
208/2017) calitativ superioare întreprinderi familiale, a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-
întreprinderi individuale de-vie;
• restructurarea şi reconversia podgoriilor;
Asociaţii de doi sau mai • asigurarea recoltei;
mulţi producători şi/sau • investiţii;
organizaţii • distilarea subproduselor.
interprofesionale
Operațiunile principale din cadrul programului de
investiții pentru care se acordă finanțare sunt:

a) construcția imobilelor destinate vinificației


(crame), a laboratoarelor pentru controlul
calității, a imobilelor cu destinația de
prezentare și vânzare și a sălilor de
degustare;
b) renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea
clădirilor pentru recepție, producție, ambalare,
depozitare, precum și a laboratoarelor pentru
controlul calității, a imobilelor cu destinația de
prezentare și vânzare și a sălilor de degustare;
c) achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a
instalațiilor sau echipamentelor aferente recepției,
producției, ambalării, depozitării, pentru
laboratoarele pentru controlul calității, pentru
imobilele cu destinația de prezentare și vânzare,
precum și pentru sălile de degustare.

PAGINA 31 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Norvegia, RO-CULTURA a) consolidarea Instituție publică de cultură  inițiative de artă contemporană (artă Între 50.000 În cazul Apel https://www.ro
Islanda, antreprenoriatului (muzeu, teatru, operă, plastică, artă dramatică, muzică, etc.); euro și autorităților nelansat -
Liechtenste Consolidarea cultural; operetă, filarmonică,  producții artistice rezultate ca urmare a 200.000 euro publice cultura.ro/stiri/
in și antreprenoriatului b) dezvoltarea bibliotecă, arhivă, centru documentării istoriei culturale a minorităților stiri-
Guvernul cultural și publicului; cultural etc.) și grupurilor sociale, etnice și culturale, - minim 0% program/publi
României Dezvoltarea c) întărirea cooperării altele decât minoritatea romă; carea-spre-
publicului culturale și a Organizație non-  abordări inovative ale patrimoniului cultural consultare-
schimbului cultural guvernamentală, ce vizează dezvoltarea publicului; publica-a-
între statele constituită în baza  schimb de experiență, know-how și bune În cazul ONG- ghidului-
donatoare și Ordonanţei Guvernului nr. practici în sectoarele culturale și creative cu urilor solicitantului-
(MECANISMUL România. 26/2000 cu privire la entități din statele donatoare; pentru-apelul-
FINANCIAR AL asociaţii şi fundaţii, cu  inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/ - minim 10% 4
SPAŢIULUI modificările şi completările profesioniștilor din sectoarele culturale și
ECONOMIC ulterioare creative și/sau a lucrărilor acestora;
EUROPEAN 2014-  dezvoltarea potențialului de angajare în
2021) Societate comercială și cadrul sectoarelor culturale și creative;
societate cooperativă  dezvoltarea sau actualizarea competențelor
și abilităților artiștilor și profesioniștilor activi
în sectoarele culturale și creative, adaptate
unui mediu în continuă schimbare;
APEL NELANSAT  dezvoltarea profesională a membrilor
echipei de proiect prin activități de instruire
formală și non-formală, mentorat, job
shadowing, etc.;
 dezvoltarea de noi produse și servicii
culturale și introducerea lor pe piață;
 creșterea incluziunii și conștientizării
publice cu privire la diversitatea culturală;
 implementarea de modele inovatoare de
afaceri în sectoarele culturale și creative,
care să contribuie la dezvoltarea locală a
comunităților;
• abordări interdisciplinare.

PAGINA 32 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Norvegia, RO-CULTURA Reducerea Instituție publică de cultură • activități de restaurare și conservare a Minim 50.000 0% Apel https://bit.ly/2
Islanda, disparităţilor (muzeu, teatru, operă, bunurilor culturale mobile; Euro nelansat CySnwZ
Liechtenste Susținerea economice şi sociale operetă, filarmonică, • elaborarea și depunerea spre avizare a
in și expozițiilor din Spaţiul Economic bibliotecă, arhivă, centru documentației de clasare a bunurilor Maxim
Guvernul inovative cu bunuri European; cultural etc.) care deține culturale mobile restaurate; 130.000 Euro
României culturale mobile calitatea de proprietar sau • activități de formare/dezvoltare
restaurate întărirea relațiilor deține un alt drept real profesională a membrilor echipei de
bilaterale dintre asupra bunurilor culturale proiect, prin activități de instruire formală și
statele donatoare și mobile care urmează a fi non-formală, observare directă la locul de
România restaurate, clasate și muncă (job shadowing, mentorship etc.),
expuse în cadrul vizite de studiu etc.;
consolidarea proiectului • amenajarea de expoziții inovative, de bază
(MECANISMUL dezvoltării sau temporare, a bunurilor culturale mobile,
FINANCIAR AL economice și sociale Parteneri de proiect din inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii;
SPAŢIULUI prin cooperare România: • organizarea de programe culturale în
ECONOMIC culturală, legătură cu bunurile culturale mobile
EUROPEAN 2014- antreprenoriat organizație restaurate;
2021) cultural și nonguvernamentală; • activități de cercetare a bunurilor culturale
managementul societate comercială; mobile restaurate;
patrimoniului cultural. societate cooperative; • realizarea de prezentări specifice în cadrul
instituție publică de cultură unor evenimente științifice de specialitate
(muzeu, teatru, operă, (sesiuni de comunicări, colocvii etc.);
operetă, filarmonică, • valorificarea științifică a bunurilor culturale
bibliotecă, arhivă, centru mobile restaurate, de exemplu, prin
APEL NELANSAT publicarea de lucrări științifice (articole,
cultural etc.);
instituție de cercetare; studii, cercetări etc.).
instituție de învățământ.

B. Parteneri de proiect din Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi
statele donatoare: considerate eligibile dacă solicitantul justifică
necesitatea derulării lor în scopul implementării
orice entitate publică sau proiectului în condiţii optime, respectând
privată, comercială sau obiectivele și rezultatele Programului.
necomercială, inclusiv
organizații
nonguvernamentale

PAGINA 33 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Norvegia, RO – Energie Susținerea Orice entitate, privată sau Apelul 1 – Creșterea capacității de a furniza Între 200.000 Variabilă 14 martie https://www.in
Islanda şi investițiilor în publică, comercială sau energie regenerabilă – Hidroenergie euro şi 2019, ora novasjonnorg
Lichtenstei hidroenergie, non-comercială și 2.000.000 14 e.no/en/start-
Creșterea
n energie geotermală organizații non- Apelul 2 - Creșterea capacității de a furniza euro page/eea-
capacității de a
și alte surse de guvernamentale energie regenerabilă – Energie geotermală norway-
furniza energie
energie regenerabilă recunoscute ca persoane grants/Progra
regenerabilă
juridice în România Apelul 3 - Creșterea capacității de a furniza mmes/renewe
energie regenerabilă – alte surse de energie able-
Parteneri eligibili: regenerabilă energy/romani
a/res-calls/
(GRANTURILE SEE Orice entitate, privată sau
ŞI GRANTURILE publică, comercială sau
NORVEGIENE) non-comercială
recunoscută ca persoană
juridică în Norvegia sau
România

Norvegia RO – Energie Susținerea IMM-uri și ONG-uri Investiţii în hidroenergie, energie geotermală și Între 50.000 Variabilă 14 martie https://www.in
investițiilor în (inclusiv întreprinderi alte surse regenerabile de energie euro şi 2019, ora novasjonnorg
hidroenergie, sociale ce realizează 200.000 euro 14 e.no/en/start-
Schemă de
energie geotermală activități economice) page/eea-
Granturi Mici
și alte surse de norway-
energie regenerabilă grants/Progra
mmes/renewe
Parteneri eligibili: able-
energy/romani
(GRANTURILE
NORVEGIENE) Orice entitate, privată sau a/res-calls/
publică, comercială sau
non-comercială
recunoscută ca persoană
juridică în Norvegia sau
România

PAGINA 34 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sprijinirea Promovarea Consorțiu (coordonator de Crearea unui catalog selecționat de filme Variabil Minim 20% 7 martie https://eacea.
Europeană educației educației proiect și cel puțin 2 europene și materiale pedagogice aferente care 2019, ora ec.europa.eu/
cinematografice cinematografice și parteneri) de entități să fie puse la dispoziția tinerilor cu vârste 13.00 creative-
îmbunătățirea juridice europene cuprinse între 11 și 18 ani care frecventează școli europe/fundin
cunoștințelor și a (întreprinderi private, primare, gimnaziale și liceale din țările g/support-for-
interesului publicului organizații non-profit, participante la subprogramul MEDIA. film-
cu privire la operele asociații, organizații de education-
(PROGRAMUL audiovizuale caritate, fundații, 2019_en
EUROPA europene, inclusiv în primării/consilii orășenești
CREATIVĂ, ceea ce privește etc.) cu sediul într-una din Activitățile vor viza: obținerea drepturilor
SUBPROGRAMUL patrimoniul țările participante la educaționale ale filmelor, pregătirea pachetelor
MEDIA) audiovizual și subprogramul MEDIA și de dublare sau subtitrare, materialele pedagogice
cinematografic, mai deținute direct sau prin și activitățile de diseminare și promovare către
ales în rândul participare majoritară de școlile vizate și către publicul larg.
publicului tânăr cetățeni din țările
respective
Facilitarea circulației
filmelor europene pe
plan mondial și a
filmelor
internaționale în
Uniune pe toate
platformele de
distribuție prin
intermediul
proiectelor de
cooperare
internațională în
sectorul audiovizual

PAGINA 35 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Promovarea Entități juridice europene Organizarea de festivaluri audiovizuale în țările Minim 19.000 - 7 mai https://eacea.
Europeană festivalurile de film diversităţii de (societăți private, participante la subprogramul MEDIA euro 2019, ora ec.europa.eu/
producții organizații fără scop 13.00 creative-
audiovizuale lucrativ, asociații, Prin festival audiovizual se înțelege un Maxim 75.000 europe/fundin
(PROGRAMUL
europene organizații caritabile, eveniment: euro g/support-
EUROPA
fundații, festivals-2019-
CREATIVĂ,
Îmbunătățirea municipalități/primării etc.) • care propune un program de filme eligibile call-eacea-
SUBPROGRAMUL
cunoștințelor care își au sediul în una (filme artistice, documentare sau de 322018_en
MEDIA)
publicului cu privire dintre țările participante la animație) proiectate pentru un număr mare
la producțiile subprogramul MEDIA și de spectatori, incluzând atât publicul larg,
audiovizuale care sunt deținute în mod cât și profesioniști din domeniul
europene și sporirea direct sau prin participare audiovizualului acreditați internațional, dar
interesului față de majoritară de resortisanți și presa;
acestea ai acestor țări • care se derulează într-o anumită perioadă
de timp, într-un oraș stabilit în prealabil;
• care este supus unui regulament/unei
proceduri de selecție clare.

PAGINA 36 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Realizarea de opere Societăți europene ale Sunt eligibile activitățile de realizare a Maxim 60.000 - 24 aprilie https://eacea.
Europeană realizarea de audiovizuale căror activități contribuie la următoarelor tipuri de opere audiovizuale: euro în cazul 2019, ora ec.europa.eu/
conținut europene, în special atingerea obiectivelor creațiilor de 13.00 creative-
audiovizual în cinematografice și de menționate mai sus, în • lungmetraje, filme de animație și animație; europe/fundin
proiecte individuale televiziune, cum ar fi special societăți de documentare artistice cu durata de g/support-for-
cele de ficțiune, producție independente minimum 60 de minute, destinate în Maxim 25.000 development-
(PROGRAMUL
documentarele, legal constituite cu cel principal lansării în cinematografe; euro în cazul single-project-
filmele de animație și puțin 12 luni înainte de • proiecte de ficțiune (unice sau seriale) cu documentarel 2019_en
EUROPA
cele pentru copii, data depunerii cererii și durata totală de minimum 90 de minute, de or creative;
CREATIVĂ,
precum și de opere care pot demonstra un animație (unice sau seriale) cu durata
SUBPROGRAMUL
MEDIA)
interactive, cum ar fi palmares recent. De totală de minimum 24 de minute și Maxim 50.000
jocurile video și asemenea, solicitantul documentare creative (unice sau seriale) euro în cazul
creațiile multimedia trebuie să dețină cu durata totală de minimum 50 de minute, creațiilor de
cu un potențial mai majoritatea drepturilor destinate în principal difuzării televizate; ficțiune al
mare de circulație legate de proiect • proiecte de ficțiune care durează sau oferă căror buget
transfrontalieră utilizatorului o experiență de minimum 90 de producție
de minute în total, filme de animație care este estimat
Acordarea de sprijin durează sau oferă utilizatorului o la cel puțin
societăților europene experiență de minimum 24 de minute în 1,5 milioane
de producție total și documentare creative care durează euro;
audiovizuală, în sau oferă utilizatorului o experiență de
special celor minimum 50 de minute în total, destinate în Maxim 30.000
independente, în principal exploatării pe platforme digitale. euro în cazul
vederea facilitării Condițiile privind experiența minimă oferită creațiilor de
coproducțiilor utilizatorului nu se aplică în cazul ficțiune al
europene și formatelor neliniare (de exemplu, realitatea căror buget
internaționale de virtuală). Platformele digitale se adresează de producție
opere audiovizuale, următoarelor tipuri de proiecte: filme de este estimat
inclusiv opere de animație, documentare creative și proiecte la mai puțin
televiziune de ficțiune concepute pentru dispozitive cu de 1,5
ecrane multiple, proiecte interactive, seriale milioane euro.
web liniare și neliniare, precum și proiecte
narative de realitate virtuală.

PAGINA 37 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Acordarea de sprijin Societăți europene de • Filmele dramă (proiecții unice sau seriale) cu Pentru filmele Variabilă 28 mai https://eacea.
Europeană includerea în societăților europene producție audiovizuală o durată totală de cel puțin 90 de minute, de ficțiune și 2019, ora ec.europa.eu/
programele de de producție independente care sunt destinate în primul rând difuzării la de animație: 13.00 creative-
televiziune a audiovizuală, în producătorul majoritar al televiziune, atât în servicii liniare, cât și europe/fundin
operelor special societăților operei neliniare. Sunt eligibile continuări ale filmelor Maxim g/support-
audiovizuale independente de seriale dramă sau sezoanele al doilea și al 500.000 euro television-
europene producție, în vederea treilea ale unui film serial dramă existent. Nu programming-
facilitării sunt eligibile sezoanele al patrulea și 2019-call-
coproducțiilor următoarele ale unui film dramă existent; eacea-
(PROGRAMUL
europene și • Filmele de animație (proiecții unice sau Pentru 252018_en
EUROPA
internaționale de seriale) cu o durată totală de cel puțin 24 de
CREATIVĂ, documentarel
SUBPROGRAMUL
opere audiovizuale, minute, destinate în primul rând difuzării la e creative:
MEDIA)
inclusiv opere de televiziune, atât în serviciile liniare, cât și
televiziune. neliniare. Nu sunt eligibile continuări ale Maxim
filmelor seriale de animație sau sezoanele al 300.000 euro
doilea, al treilea și următoarele ale unui film
serial de animație existent;
• Filmele documentare creative (proiecții unice
sau seriale) cu o durată totală de cel puțin 50
de minute, destinate în primul rând difuzării la
televiziune, atât în serviciile liniare, cât și
neliniare. Nu sunt eligibile continuări ale
filmelor documentare sau sezoanele al
doilea, al treilea și următoarele ale unui film
documentar existent.

PAGINA 38 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Programul Îmbunătățirea Autorități locale/ regionale/ • Axa prioritara 1 – Inovare si responsabilitate Variabilă 15% Variabil http://www.int
Europeană Transnațional politicilor publice si a naționale; sociala in Regiunea Dunării erreg-
Dunărea cooperării organisme de drept public; danube.eu/rel
instrucționale, Grupări Europene de • Axa prioritara 2 – Responsabilitatea fata de evant-
implementate de un Cooperare Teritoriala mediu si cultura in Regiunea Dunării documents/pr
parteneriat (GECT); ogramme-
transnațional extins organizații internaționale si main-
organisme private, inclusiv • Axa prioritara 3 – Conectivitatea in Regiunea documents
IMM-uri. Dunării

Aria eligibila a programului • Axa prioritara 4 – Buna guvernanta in


este constituita din 14 Regiunea Dunării
state: Austria, Bulgaria,
Cehia, Germania (landurile
Baden Wurttemberg si
Bavaria), Ungaria,
Romania, Slovenia,
Slovacia, Bosnia si
Hertegovina, Muntenegru,
Serbia, Moldova si Ucraina
(oblasturile Chernivetska,
Ivano-Frankiviska,
Zakarpatska, Odessa).

PAGINA 39 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea PROGRAMUL Îmbunătățirea Autorități publice Acțiuni gestionate de Agenția Națională pentru Variabilă Variabilă Variabil http://www.era
Europeană ERASMUS+ șansele de angajare Programe Comunitare în Domeniul Educației și smusplus.ro/o
ale tinerilor prin Formării Profesionale: portunitati-
dobândirea de finantare
competente Companii / întreprinderi • Proiecte de mobilitate
suplimentare • Parteneriate strategice http://eacea.e
apreciate de • Dialogul structurat - Întâlniri ale tinerilor cu c.europa.eu/er
angajatori, precum si responsabilii politicilor de tineret asmus-
îmbunătățirea Instituții publice/private plus/funding_e
competentelor
n
lingvistice.
Acțiuni gestionate de Agenția Executiva pentru
Instituții școlare Educație, Audiovizual si Cultura de la Bruxelles:

• ”Alianțele cunoașterii”
• ”Alianțele competentelor sectoriale”
Instituții universitare • Dezvoltarea capacitații instituționale in
domeniul tineretului
• Evenimente majore Serviciul European de
Voluntariat
Organizații • Jean Monnet
nonguvernamentale • Masterat in cotutela
• Sprijin pentru politici
• Sport

PAGINA 40 DIN 41 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea EUROPA Protejează si Operatorii culturali din Subprogramul Cultura finanțează proiectele de Variabilă Variabilă Variabil http://www.eur
Europeană CREATIVĂ promovează țările eligibile cooperare intre minimum 3 tari; proiectele de opa-
diversitatea culturala traduceri literare; platformele europene dedicate creativa.eu/
2014-2020 si lingvistica mobilității si promovării creatorilor; rețelele
Europeană si europene care contribuie la profesionalizarea si
stimulează bogăția întărirea capacitații sectoarelor culturale si
culturala a Europei. creative de a lucra la nivel transnațional;
premiile UE pentru patrimoniu cultural, literatura,
arhitectura si muzica, Capitalele europene ale
culturii si Marca patrimoniului european.
Sprijină adaptarea
sectoarelor culturale Subprogramul Media oferă sprijin pentru
si creative la era formare, pentru elaborarea de concepte si
digitala si la proiecte de jocuri video, pentru includerea in
globalizare. programele de televiziune a operelor
audiovizuale europene, pentru distribuția de
filme europene non-naționale, pentru acces la
piețe, pentru acces la piețe, pentru festivaluri de
Oferă deschidere film, pentru distribuția transnaționala a filmelor
către noi oportunități, europene, pentru distribuția de filme europene
piețe si non-naționale, pentru fonduri de coproducție
categorii de public internaționale, pentru organizarea in rețea a
internaționale. cinematografelor care proiectează filme
europene, pentru dezvoltarea publicului, pentru
elaborarea proiectelor individuale si pentru
finanțarea pachetelor de proiecte

Componenta transectoriala este dedicata


garantării creditelor bancare pentru sectoarele
culturale si creative si cooperării in domeniul
politicilor culturale

PAGINA 41 DIN 41 10 IANUARIE 2019