Sunteți pe pagina 1din 8

UNITATEA ŞCOLARĂ INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

JUDEŢULUI PRAHOVA
NR.________/_______________
NR.________/_______________

Doamnă Director,
(cerere de concediu cu plată pentru redactarea tezei de doctorat conform prevederilor art. 268, alin. (1)
din Legea nr. 1 /2011, 6 luni de concediu plătit o singură dată)

Subsemnatul __________________, adresa __________________________________________,


tel._____________, judeţul Prahova, titular pe postul / catedra de ___________________________
de la unitatea şcolară ______________, din localitatea ________, judeţul Prahova, vă rog să-mi aprobaţi
concediu cu plata salariului pentru perioada ________________________________ pentru motivul
redactarea tezei de doctorat.
Menţionez că am o vechime de ____ani şi că nu am mai beneficiat de concediu cu plată, conform
prevederilor art. 268, alin. (1) din Legea nr. 1 /2011.
Anexez următoarele acte doveditoare:
1. Dovada înscrierii la doctorat ;
2. Certificatul de căsătorie (copie confirmată prin semnătură şi ştampilă de directorul şcolii), în
cazul modificării numelui;

Localitate ____________ Semnătura ,


Data __ /___ /_____ ________________________________

Certificăm exactitatea datelor din prezenta cerere şi răspundem de consecinţele produse prin
furnizarea unor date eronate.
Director, Secretar,
______________________________ __________________________
(Numele şi prenumele) (Numele şi prenumele)
_______________________ _______________________
(Semnătură şi ştampilă)
(Semnătura)

Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ_______________________________________

APROBĂ / NU APROBĂ cererea în şedinţa de lucru din data de ___ /___/