Sunteți pe pagina 1din 8
UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" ‘CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE DREPT [REGULAMENTUL, 4: onganizare si desfigurare a examenulul decent laFacultatea de Drept 2017 Consilil Racultii de Drept adopt prezentel REGULAMENT. DE ORGANIZARE $1 DESFASURARE A EXAMENULUL DE LICENTA Capitola [NORME $I CRITERI DE ORGANIZARE [Art 1. Prezentl Regulament se compleenz cu prevederile Legi educa nationale n. 1V2011 ea mosifcaile 5 complete ulterioae si ale Ondnului Ministeali Educa Cece itice ne 6125 din 20 decembrie 2016, privind apobarea Metodologe-eacr de ‘oxganizae yi desfgurare a exameneor de licenidipioma i disertaiegiale Carte Universi Babey-Rolyai si REGULAMENTUL de organzare si defigrare a examenului de fslizare & studilor ive cen i master - Aprobat de Sentul UBB, [Art 2. Potrivt princpiui autonome universitare, cree spesifie sunt stbilite de ‘Senatul Universiti "Babes Bola. ‘Art. 3. fn vedere organiari i defi examenului de Hien a Facultatea de Dept, CConsitulprofsoral al Facultii de Dreptpropune componenta Comisil de cen, care se prob deeatre Conducerea Universiti ‘Comisa de licens va fi alestuits din cadre didactce van cel putin raduldictic de lector doctor. Preyedintele comisie treble xt fie profesor universitar sau conferenia univers. CColectvul de corestri, petra prbele delice Srise, se numeste deere doc, dntre xi care fa parte din Comisia de en. Petra susinetea Iver delice se vor onganiza comisi de susfnere, formate din memibri Comisiei delice. Componeniaacestr atelier este abil de cliredecan. In caltate de secretarial comisiei pot f numiiasistng univrstar ‘Art 4.~ Tematica examenului de Hien este aprobath de Universitatea "Babey-Bolys", 1a propuneceaPaculti de Drept, cu ce putin 6 luni inate de data examenulul de licens este aus la cunojtinga public prin aigare Ia sedi faculi [Art 5. — Anual sunt orpanizate dout sesiuni ornare pentru examen de licens in ebruacie i inieile. Ls examen de licen desigurat in sesiunea din iam, probele si tematca de examen sun cele stablite pen sesiunea dn una uni-ileaanuliuniverstar precedent, |Art.6, Examenul de licen const Tn susinereaunei probe srise tip gril la nu de hep i drept procesua el penal ssfnerea lari de lees ArU?. B ~Babes-Balya”, amenul de license organizeaza la sedi Facultai de Drept a Universiti Capitotut INSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENTA Art. 8. La examenul de licen organizat de Facullatea de Drept a Universiti "Babes- Bolyai” se pot inserie dour absolveni propri Pentru motive temeinice, cu aprobarea Reetorului universitji si avizal Decanului, absolventitproprii pot susfine examenul de licen Ja alte institu, cu plata taxel stabilte de Senatul Universiti penta eliberarea dosarulu de sti Art. 9, inscrereacandidailor in vedere sustinri examenului de license face de etre ‘Seeretariatul Facultai de Drept a Universitat "Babes-Bolyai Art. 10. Perioada de inscriere se incheie cu cel putin 3 zie insinte de data stabi pentru inceperea examenului de ent. Art. 11. ~ Pentru organizarea si desfigurarea examenului de licen, absolventi Universiti "Babey-Bolyai” care nv au promovat examenul de lien’ tm dows sesuni vor plat @ ‘axd_de examen in cuantumul eateia sunt incluse gi actviaile pentru analizarea contestafilor

S-ar putea să vă placă și