Sunteți pe pagina 1din 178

Susan Quilham

Ghidul complet
al femeii

Tot ce trebuie să ştii pentru a crea


o viaţă sexuală împlinită, plină de plăcere,
pentru tine şi partenerul tău
SEX ŞI SEXUALITATE
GHIDUL COMPLET
AL FEMEII
SEX şi

SEXUALITATE
GHIDUL COM PLET
AL FEM EII

Tot ce trebuie să ştii pentru a crea


o viaţă sexuală împlinită, plină de
plăcere, pentru tine şi partenerul tău
81 ,

H
i :■-’viMrt
i. :,CUil

•KT •: Ana

VRE
MEA
EDITURA
VREMEA
Bucureşti
2006

m
Susan Quilliam
SKX AND SEXUAUTY
TÎIK WOMAN’S COMPLETE GUIDETO SEX
A Marshall Eumos

Concepţie şi design
Marshall Editions
The Old Brcwery
6 Blundell Street
London N7 9BH

Copyright © 1997 by Marshall Editions


Copyright © 2006 Editura Vremea, pentru traducerea
in limba română
Toate drepturile rezervate, inclusiv dreptul de
reproducere a cărţii sau a unei părţi, în orice formă

EorroR AnneYelland
Ari editor John Grain
PiCTUKE Research Elaine Willis
D1P KnrroKS Mary Pickles, Kate Waghorn
C()PY EDITOR Jolika Feszt
Manac.ing editor Lindsay McTeague
Production editor Emma Dixon
Akt director Sean Keogh
Editorial director Sophie Collins
Produchon Bob Christie
Printed in Hong Kong

ISBN 973-645-207-7, 978-973-645-207-9

Traducere RuxandraAna
Tehnoredactare Simona Iftimescu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

QUILLIAM, SUSAN
Sex şi Sexualitate: ghidul complet al femeii /
Susan Quilliam;
trad.: Ruxandra Ana. - Bucureşti: Vremea, 2006
Bibliogr.
Index
64WWM ° 0) 97:W45-2077 •ISBN 03) 978-973-

• Ana, Ruxandra (trad.)

613.88
#

C u p r in s

Introducere 6 Tiparele relaţiilor 98


Legăturile sexuale 100
DEZVOLTAREA SEXUALITĂŢII 8 Mai mult de doi ■ 'X 102
Sexualitatea e înnăscută | 10 Eternul triunghi i;! 104
Mesaje sexuale 12
A deveni femeie 14 SEXUL ŞI FAMILIA 106
Prima sângerare 16 Planificarea familială 108
Plăcerea timpurie , 18 Sexul pentru concepţie 112
Primele relaţii 20 Pregătirea pentru sarcină 114
Prima dată 22 Când nu poţi avea copii 116
Concepţia asistată 118
FEMEIA ŞI SEXUL 24 Nouă luni 120
Cunoaşte-te pe tine însăţi 26 Sexul după naştere 122
Menstruaţia 28 Sexul şi maternitatea 124
îngrijirea corpului 30 Educaţia sexuală a copiilor 126
Imaginea 32
Afecţiuni ale sânilor 34 PROBLEME SEXUALE 128
Probleme ginecologice 36 Teama de sex 130
Cancerul organelor sexuale 38 Pierderea dorinţei 132
Când sexul îţi face probleme 40 Când sexul te dezamăgeşte v *... 134
Sexul şi mintea 42 Când sexul e neplăcut i 136
Personalitatea sexuală 44 Când penetrarea e dificilă 138
Luarea unei decizii Dreptul la orgasm 140
Când trăieşti fără sex : Ejacularea precoce 142
r•'V
. K A
Sexul nedorit : <•- u■’î,'M iţt.} Dificultăţi de erecţie 144
Comportamentul tău sexual m ej,; v um ceri ajutor # / 148
A i '.
Plăcerea de una singură * M -â A A v:Ţ . / ■ *
" A
;; : '•U IM IT SEXUAL 150
■schimbarea decorului ti ^ 152
A FACE DRAGOSTE
Politeţea sexuală r 'f ■. • fanteziile şi sexul 154
Pregătirea decorului <)t> Materialele erotice "vîf 158
Cunoaşte-1 pe el 62 Jucăriile sexuale 160
Tipare personale 64 Masajul senzual 162
66 Importanţa masturbării V 166
Zonele erogene
Mângâieri şi săruturi 68 Mai multă satisfacţie 168
Satisfacerea unei femei 70 Intensificarea orgasmului 170
Satisfacerea unui bărbat 72
Penetrarea 74 1 SEXUALITATEA DE-A LUNGUL VIEŢII 172
Poziţii sexuale 76 Etape ale sexualităţii 174
Stimularea clitorisului 78 Sexul şi munca 176
Orgasmul 80 Când o relaţie se sfârşeşte 178
Şi după 82 Perioada critică 180
Sexul când îmbătrâneşti 186
1
SEXUL ÎN RELAŢII 84
Alegerea partenerului 86 Bibliografie 188
Primele semnale 88
Treci la fapte 90 Index 189
Sex cu cineva nou 92
Comunicarea sexuală 94 Mulţumiri 191
Sentimentele sexuale 96
I ntroducere
DESCOPERĂ-ŢI SEX U A LITA TEA

oate că nu a existat niciodată un moment mai e de ajutor atunci când ne dorim un copil, dar şi
P potrivit pentru ca femeile să devină con­
ştiente de sexualitatea lor. In pragul noului mile­
când nu e momentul pentru naşterea unui copil.
Aceste schim bări radicale nu sunt, însă, lipsite
niu, pentru prima dată în lumea occidentală, de probleme. Revoluţia sexuală a adus, pe de o
sexualitatea feminină şi-a intrat în drepturi. parte, problem e de sănătate sub forma bolilor
Avem libertatea să alegem în privinţa unei cu transm itere sexuală, dar şi probleme emo­
relaţii intime, a partenerilor, şi să hotărâm când ţionale: relaţii care su n t tot mai scurte şi mai
se sfârşeşte o relaţie. Suntem libere să facem puţin sigure, care ne supun la presiuni şi ne
tot ce ne place în pat şi din ce în ce mai expun tot mai m ult la sentimentul de trădare.
conştiente de sex ca mijloc de a oferi şi de a A ceastă nouă eră a sexualităţii nu e altceva
primi plăcere. Avem de ales şi când e vorba de decât o nouă eră a maturităţii sexuale feminine.
rezultatul natural al actului sexual - naşterea Am putea spune că înainte de schimbările
unui copil, iar tehnologia medicală avansată ne sociale ale acestui secol, femeile au trăit o

În majoritatea C ulturilor o c c id e n t a l e l LE AU Î N C E P U T SA

Anii 1850• Anii 1900

• Pentru o femeie, • S-a acceptat, în • Sigm und F reud a • In m u lte ţări, • între cele două
sexul se reducea la cele din urmă, că em is teoria con­ P rim ul Război războaie, aventurile
maternitate şi la sexul poate 6 exci­ form căreia fem eile M ondial a sch im b a t extraconjugale,
„continuarea liniei tant pentru femei, nutresc invidie faţă rolul fem eilo r în so­ contracepţia şi les­
de urmaşi". Orice dar numai dacă so­ de organul sexual cietate, prin im pli­ bianismul încep si
încălcare a legilor ţii lor le învăţau să m asculin, penisul. carea lor m ai Se acceptate in j
căsătoriei, fidelităţii fie pasionale. Se Se credea că fe­ directă într-o „lume unele societăţi. |
şi heterosexualităţii credea că fem eile m eile erau intere­ a bărbatilor", ceea Pentru multe
era considerată nu pot aprecia sate de s e x doar ce a adus şi o femei, însă, vechile
anormală şi con­ sexul din punct de pentru că astfel p u ­ oarecare libertate reguli rămân
damnabilă, legal şi vedere emoţional. teau deveni m am e. sexuală. neschimbate.
moral, fiind o ofen­
să capitală.
M W iUJf

„copilărie” a sexualităţii, marcată de lipsa expe­ tice - cum să facem faţă şi cum să negociem
rienţei şi a controlului asupra propriei sexuali­ elementele cheie ale vieţii, cum ar fi pierderea
tăţi. După emanciparea survenită la jumătatea virginităţii, siguranţa şi încrederea în sine, echi­
secolului 20, am intrat în „adolescenţă”, explo­ librul între sexualitate şi fertilitate, menţinerea
rând, experimentând şi obţinând controlul dreptului la sexualitate. Pe tot parcursul cărţii,
asupra propriilor noastre vieţi, nu însă fără să femeile îşi mărturisesc experienţele personale,
fim rănite adeseori. Ne îndreptăm acum spre explicând ce înseamnă, în prezent, să fii femi­
atingerea „maturităţii” sexuale. nină şi conştientă de propria sexualitate. Azi
Cartea de faţă reflectă clar şi explicit experien­ trăim într-o lume deosebită; întâlnim dificultăţi,
ţele sexuale ale femeilor de azi. Sunt prezentate suferim de pe urma unor decepţii, facem faţă
aspectele esenţiale ce ţin de sex, aşa cum reies provocărilor. Dar, mai presus de orice, putem trăi
din cercetările recente: senzualitate, dragoste, acea pasiune pe care nici o altă generaţie de
fertilitate, sentimente. Se oferă îndrumări prac­ femei nu a cunoscut-o.

ÎŞI E X P R I M E L I B E R S E X U A L I T A T E A ABI A Î N U L T I M E L E C A T E V A D E C E N I I

Anii 1950 Anii 1970 Din 2000

• Cercetările lui • Pilula contracep­ • Mişcarea femi­ • Rata crescută a • Femeile au dez­
Alfrecl Kinsey au tivă le promite fe­ nistă a încurajat fe­ divorţurilor şi nu­ voltat o tot mai pu­
demonstrat că şi meilor o viaţă meile să nu se ba­ mărul tot mai mare ternică percepţie a
femeile se mas­ sexuală lipsită de zeze doar pe băr­ al familiilor cu un propriei sexualităţi.
turbează şi simt tot grija unei sarcini baţi pentru plăcere. singur părinte, pre­
atâta plăcere ca şi nedorite; legile Cercetătorii cum şi o creştere a
bărbaţii in timpul avortului devin mai Masters şi Johnson cazurilor de boli cu
actului sexual, puţin severe în au descoperit că transmitere sexua­
chiar şi in cazul multe ţări. Dar multe fem ei au or­ lă, inclusiv SIDA,
„anormal”al aceasta a generat şi gasm prin stimula­ au pus sub semnul
sexului oral. o presiune socială rea clitorisului mai întrebării „liberta­
să faci sex, fie că degrabă decît prin tea" sexuală a ani­
doreşti sau nu. actul sexual. lor 1960 şi 1970.

L_n;_
1 DEZVOLTAREA SEXUALITĂŢII
co n cepţia pred om inan ta In cultura
occidentală este că femeile, ca şi Frumoasa
Adormită Înainte de sosirea lui Fât-Frumos,
nu ştiu, instinctiv, să fie pasionale. Deşi cu­
noaştem realităţile vieţii, în privinţa sexuali­
tăţii rămânem pasive, aşteptând să devenim
femei pentru ca abia apoi să ne conştientizăm
potenţialul
Adevărul este că, deşi experimentăm pa­
siunea abia In primii ani ai maturităţii»
aceasta nu înseamnă că suntem incapabile de
pasiune. Cel mai probabil, ne ignorăm orice
sentimente şi dorinţe pentru că ni se spune
atât de des şi atât de ferm că nu avem, prin
chiar natura noastră, o sexualitate puternic
marcată.
Copilăria nu e doar o „aşteptare în culise" a
sexualităţii şi a rezultatului Cresc, materni­
tatea. Ea este, mai degrabă, primul act. încă
din primii ani, corpurile noastre ne pregătesc
pentru maturitatea sexuală şi reproductivă.
Minţile şi sentimentele noastre se dezvoltă
Încontinuu, punând bazele convingerilor şi
atitudinilor care ne vor asigura plăcerea şi
succesul relaţiilor intime. Mai mult decât
atât, copilăria înseamnă o explorare instinc­
tivă a sexualităţi. Nu aşteptăm sosirea lui Făt
Frumos, ci, mai degrabă, descoperim singu­
re ce înseamnă să Ci fem eie, ce ne stimu­
lează, ce ne place şi ce nu.
Recunoaşterea şi aprecierea copilăriei ca
parte esenţială a întregului proces e primul
pas spre integrarea sexualităţii în viata de zi
cu zi.

REPETIŢII PENTRU MATURITATE: feminitatea e un


element cheie in transformarea din fată in femeie.
Fetiţele nu se mulţumesc doar cu hainele in repetiţiile
lor, ci işi şi observă mamele, surorile, prietenele de la
şcoală, profesoarele, şi se gândesc cum vor să 6 e când
vor creşte. Ca p e o a doua piele, ele deprind incet
feminitatea, senzualitatea şi sexualitatea ce le sunt
proprii încă de la naştere.
S e x u a l it a t e a !•: ÎNNĂSCUTĂ
SI XUAI . I I A I KA M- M I N I N A I' P R E Z E N T A D I N A I N T E I)IÎ N A Ş T E R E

I^jNet aie Ic111H se MUş|e Cil pOteil|ial SCXUttl. sa spunem eu precizie ce simt bebeluşii, dar
Avem potenţialul p<I*4nlr 11 a tace dragoste exista num eroase sem ne de excitare sexuală,
vaginul şi clitorisul si pentru a naşte inclusiv lubrifierea vaginului şi umflarea orga*
OVaiele, trompele, ulei ul şi colul llteriu. IH* ase nelor genitale.
menea, in creierul nostru exista acel sistem tnca de la patru luni, se poate observa la fetite
i are eliberează hormonii feminini, regularizând un tipar al excitării urm ate de relaxare, foarte
procesele sexuale. Avem şi capacitatea ilinrts* similar cu orgasmul.
cuta de a li senzuale, baza (le la eare se va (lez bineînţeles, copiii nu au experienţa bogată a
volta, in cele din urma, plăcerea. To|l feluşii îşi adulţilor. Felele deliu informaţii despre sexuali­
sug degetele eu o plrtceic senzuala, Un nou tate chiar de la naştere: elementele constitutive
născut se mişca incarnat când este mângâiat şi fiziologice exista, şi avem instinctele necesare
geme de* plaeere când este hrănit. K imposibil pentru plăcere.

ORGANE SEXUALE I A NAŞTERE. trompa ORGANE SEXUALE LA NAŞTERE.


INTERNI I nmnln marina EXTERNE Femeie
Labil mari Clitoris

( )Vctl Oiiticiul extern


al uretrei
, (:,<nal miillaiiaii Uni utarin
Canal woIIImm Lobii mici
I uborcul genital
, <ini Mda
Hlmen

Uioiia
LA NAŞTERE, va»
Barbut dalai ant
Vn/lcnla geminata

Prostata
C»SAl’ l AMÂNI PUPA
PÂNĂ l A 6 CONCEPŢIE.
SAPIAMANI. Ambele sexe
Amtmln sexe

I pidulim t esticul

I >111 Kl N u t Kl A 1*1 M XI biologitv, ţ i structuri tv te rv e i de ovule uterul si vagin.


Z/ieepe la aproximativ Interne (canalele n tv e sa tv /H'ntru tot I )ifeiniţierea se
sase săptămâni duptl nUllleriene si wolltiene ), iX'stul vieţii manifesta si ia niwtul
VOlHVptb, (hganele sexuale încep l'otentialele o rg a n eg en i organelor gt'iritak
/VIut) atunci, atât fetele sâ ste (lifeivntie/e dupâ tale masculine se atn> externe.
cât ţi falit'fii au o /H'reclw sase sapi amâni. tia/â, in tim p ce canalele Acestea inchid labiik'
<ie gonatle eare produc In catul femeilor, miilleriene se dezvoltă, mari si mici si tUmil
hormonii er vor ponadcle se (le/volta in transform ânduse in treimi din vagin.
regulariza funcţiile ovare, depotdtaiv ale uter, trompe, col

m
MESAJE SEXUALE 12-13
CUNf IA55TK-TK I*KTINE iNSATI 26-27
MINTEA SEXIAlA 42-43
PERSONALITATEA SKXIAlA 44-46
EDUCAŢIA SEXUALĂ A COPIILOR 126-27

ARATÂ-M I-0 PE A TA
i
Ca fetiţa, probabil incâ de la trei sau patru ani
vorbeai cu prietenele tale si vâ comparaţi părţile
intime ale corpului. Băieţii se masturbează mai de­
vreme, in timp ce fetele încep prin a se juca „de-a
doctorul” sau „de-a mama si de-a tata”. Fetitele sunt
in mod deosebit interesate de penisurile băieţilor,
vizibile şi evidente. Dar şi corpurile altor fetiţe sunt
fascinante: există o fântână magică din care curge
apă aurită (vulva), nişte butoane ciudate care să fie
apăsate (sfârcurile), o gaură in care să bagi degete­
le (vaginul). Scopul e cunoaşterea, şi nu senzaţia;
explorarea părţilor sexuale ale celorlalţi şi de către
ceilalţi.

i.vt DE la naştere,
începe construirea sen­
zualităţii si a sexualităţii
prin interacţiunea cu
ceilalţi. Privind, ascul­
tând, gustând, mirosind
şi, mai ales, atingându-i
pe ceilalţi si fiind atins,
ţinut in braţe, te simţi
iubit si rezultatul e
plăcerea. Mai târziu,
când incep relaţiile
sexuale, toate aceste
senzaţii sunt excitante
si conferă siguranţă,
pentru că se leagă de
cele mai timpurii
amintiri.
M esaje S exuale
INFLU ENŢE DIN CO PILĂRIE ASUPRA S E X U A L IT Ă Ţ II

ientiaîul iniţia] pentru sex se transformă pe Primim insă si mesaje indirecte care afectează
R lăsurâ ce creştem. Primim in mod cons­
tant. din afară, informaţii despre noi - din ceea
felul in care abordăm sexul. Dacă atingerile
care ne fac plăcere transmit mesaje pozitive,
ce vedem si auzim, din modul in care reacţio­ douăzeci de ani mai târziu vom fi. cu siguranţă,
nează cei din jurul nostru. Toate aceste expe­ convingătoare in pat. Dacă experienţele din fa­
rienţe ne transmit mesaje despre sex care ne milie ne învaţă că suntem J n regulă”, după
vor afecta pentru tot restul vieţii. douăzeci de ani vom ti sigure pe noi in relaţiile
Unele mesaje sunt in mod explicit legate de intime. Dacă relaţiile din jurul nostru sunt sads
sex. învăţăm lucruri esenţiale când intrebăm de făcătoare si echilibrate, vom tî pregătite pentru
unce vin copiii. .Aflăm de la alţi copii că sexul e relaţii mulţumitoare. Şi dacă învăţăm că mater­
uneori distractiv, alteori special, alteori murdar. nitatea e in acelaşi timp o opţiune si o responsa­
Majoritatea nu vedem scene de sex in desfăşu­ bilitate. vom fi in stare să luăm propriile decizii
rare. ceea ce face ca totul sa devină cu atât mai cu privire la planning-ul familial si să ne
contrariant si mai interesant. descurcăm cu implicaţiile lor.

MZiVILZ - ZN MASâ-Mtl lA alte­


rează adesea reab'tatea. âvo-
rizând Jm aginea" Astfel, pu­
tem mâi cu impresia că trebuie
să a\en: sânii mari si că numai
bărbaţi: care arată bine merită
ater.de. £ nevoie de timp. pe
măsură ce creştem, să compa­
răm aceste mesaje false cu
realitatea si să înţelegem ce
înseamnă sexul pentru noi.
MINTEA SEXUALA 42-43
PEKM )NAUTA1TA SEXUALA 44-45
SEXUL CI : CINEVA NOI? 92-93
TEAMA DE SEX 130-31
EDUCAŢIASEXUALAA COPIILOR 126-27

I s to r ii p e r s o n a le
CUM SUPRAVIEŢUIEŞTI
Am fost crescută de o mamă care pur si simplu ABUZURILOR
adora sexul şi care considera că onestitatea e ca­
lea cea mai bună de a-ţi educa fiica, asta chiar Abuzul este, pentru fete, cât se poate de dăunător,
înainte ca interesul meu faţă de sexualitate nu numai pentru că actul in sine e dezgustător, ci
să fie manifest. şi pentru că un copil abuzat trece prin stări
confuze: se teme, e furios pentru că a fost obligat
să facă ceva împotriva voinţei sale, se simte
Când aveam trei ani, am întrebat de unde vin vinovat pentru că ar putea fi acuzat in vreun fel.
copiii şi mi-a explicat totul, simplu şi foarte clar. La maturitate, sentimentele negative se pot
Când, câţiva ani mai târziu, am întrebat ce făceau transforma în probleme de natură sexuală. Unei
bărbaţii şi femeile pentru a face copii, mi-a femei îi poate fi teamă să facă dragoste, poate
explicat şi asta. Am fost scârbită la gândul că un deveni frigidă sau o pot încerca sentimente de
bărbat şi-ar putea pune „lucrul” în mine, şi m-am vinovăţie atunci când sexul îi face plăcere. Emo­
ţional, poate fi neîncrezătoare în relaţiile ei sau,
hotărât că nu vreau nimic de genul ăsta.
dimpotrivă, se va găsi implicată in relaţii nesatis-
făcâtoare pentru că nu poate face diferenţa intre
La 13 ani, când mi-am dat seama că „asta"avea o partenerii care o iubesc şi cei care abuzează de ea
legătură cu emoţia pe care o simţeam când îl Dacă ai fost victima unui abuz în trecut - chiar
vedeam pe băiatul roşcat din autobuz, am dacă ai numai amintiri vagi - poate fi de ajutor să
întrebat-o cum e să faci dragoste. Mi-a explicat, vorbeşti despre asta, de preferinţă cu un consilier.
pas cu pas, şi cu foarte mult tact, ce făcuseră ea şi Nu vei fi acuzată şi nici forţată să dezvălui întâm­
plări nefericite din trecut. Dar vei fi ajutată să faci
tata. Şi mi-a spus că e absolut superb.
faţă efectelor negative şi să iţi recâştigi pe deplin
sexualitatea.
M aria

IN F L U E N Ţ E ASUPRA SEXUALITĂŢII

Cum ai aflat despre sex? Un sondaj realizat în 1985 în SUA de R. Coles şi G. Stokes a arătat că părinţii şi profesorii dau
informaţiile factuale, dar cei mai mulţi învaţă „cum se face " de la prieteni şi din media, in ciuda mesajelor adesea confuze.

R epr o d u cere CONTRACEPŢIE M astu rbare T e h n ic a s e x u a l a

Profesori 50% Profesori 37% Profesori 21% Profesori 14%

Părinţi 23% Părinţi 17% Părinţi 12% Părinţi 9%

Prieteni 15% Prieteni 17% Prieteni 32% Prieteni 26%

Mass-media 9% Mass-media 20% Mass-media 30% Mass-media 32%

Medici 0% Medici 4% Medici 1% Medici 0%

Frate sau soră 2% Frate sau soră 4% Frate sau soră 3% Frate sau soră 2%

Notă: partenerii exercită o influenţă neînsemnată, în afară de cazul tehnicii, unde 17% au recunoscut rolul acestora.
|) I- / V O I. I A K •-

A D eveni F emeie
S C H I M B Ă R I F I Z I O L O G I C E LA P U B E R T A T E

Tranziţia spre maturitatea sexuală este eu existente în corp. Uterul ajunge la maturitate şj
adevărat remarcabilă. Aceasta se petrece în e pregătit să poarte o sarcină. Vaginul se
intervalul 8-14 ani şi durează, cu aproximaţie, măreşte, fiind pregătit pentru actul sexual şi
trei ani. O dată cu creşterea naturală, corpul pentru naştere. Clitorisul se dezvoltă şi devine
ajunge la o anumită greutate (47,5 kg), iar gră­ principalul organ al plăcerii.
simea atinge un anumit procent din masa cor­ Apare, apoi, primul ciclu menstrual care, in fie*
porală (25%). Apoi, ca şi cum ar fi aşteptat să care lună, menţine corpul pregătit pentru o
apară resursele necesare pentru a face faţă sar­ eventuală sarcină. Sfârşitul şi, bineînţeles,
cinii, glanda pituitară începe să secrete hormo­ începutul fiecărui ciclu, este menstruaţia.
nul foliculo-stimulant (FSH) care, la rândul său, Prima menstruaţie este şi indiciul cel mai clar
determină secreţia estrogenului, hormonul al fertilităţii deşi, în realitate, nu suntem fertile
feminin, de către ovare. Pentru tot restul vieţii, timp de încă aproximativ doi ani. O dată cu
estrogenul ne influenţează sănătatea fizică, toate aceste schimbări fiziologice apar şi
determină emoţiile şi afectează dorinţa sexuală. instinctele sexuale, iar corpul ne transmite
Ca reacţie la estrogen, ovarele se pregătesc să mesaje tot mai clare că suntem pregătite pentru
elimine ovule, din cele aproximativ 200.000 maturitatea sexuală.

inai.nit: dk pubertate, fetele Primulsemn al În următorii trei


pubertăţii este ani, apar primele
cel mai adesea caractere sexuale.
apariţia păru­ Se formează sâ­
lui rar, nii, iar
drept şi
deschis la
culoare in
regiunea
pubiană.
mWi 7
(<:v>Astf.; î;>e -a - a%-w
n m ii -w k u rtrz

V e i a v e a cam 400 de matur si nivelul estroge­ Aspect 'au c i


menstruaţii de-a lungul nului suficient de ridicat, or*
\ietii si vei pierde intre 60 este eliminat hormonul
Ct .,;>** \ , i)' i d f f r
si 75 m l de sânge, intr-o luleinizant (LH). IU sti­ .<& Aj,\ ({ ' \ (/
perioadă de 3-7 zile. Un
ciclu menstrual durează
mulează ovulatia: ovulul
ajunge in trompă, unde ^ \ | j
21-32 de zile si e influen­ aşteaptă să fie fertilizat.
ţat de starea sănătăţii, Foliculul care expulzează
îstrv*r
greutate, nivel de stres şi ovulul (corpus luteum)
de folosirea anticoncep­ produce estrogenul si
ţionalelor. Sivelul scăzut progesteronul care pre­
al estrogenului la sfârşitul gătesc uterul pentru sar­
m enstrualei determină cină. Dacă ovulul nu este
creierul să secrete hor­ fertilizat, nivelul crescut
monul gonadotropinelor de progesteron determi­
(GnRHj. iar glan da hipo-
fiză elimină hormonul fo-
liculo-stimuîant (FSH).
FSH stimulează ovarele,
nă scăderea LH si corpus
luteum se descompune.
Sivelul de estrogen si de
progesteron scade, endo­
oQ QC\® & <+
-' -:.
ovulele ajung la matu­ metrul se desprinde deter­
ritate şi endometrul se in- minând sângerările luna­ Im
groaşă. Când ovulul e re, si un nou ciclu incepe.

Pe mAsi'rAce pubertatea Dl PAPUBERTATE, sânii sunt


avansează, se dezvoltă complet dezvoltaţi, talia e
regiunea mai inchisă la vizibilă, bazinul se măreşte şi
culoare din jurul coapsele se rotunjesc. Fata
sfârcurilor (areolele) şi are liniile fine. structura
părul pubian se osoasă e evidentă. Se
îndeseşte. Glandele evidenţiază areolele,
sudoripare şi sebacee părul pubian se ingroasă
işi intensifică si se Îndeseşte, intr-o
actiritatea şi poate formă triunghiulară cu
baza in sus. Glandele
apărea acneea.
sudoripare sunt
active, emanând un
miros specific
feminin, apar
secreţiile vaginale.
DEZVOLTAREA S K X l) A I. I T A Ţ I I

P rima Sângerare
E F E C T E L E FIZICE ŞI P S I H I C E ALE PR IM EI M EN S TR U A ŢI I

lYimul ciclu menstrual poate fi o experienţă de ne-au spus Ia ce să ne aşteptăm şi că situaţia e


neuitat. In cel mai bun caz, prima menstruaţie e perfect normală, avem toate şansele să facem
similară unui rit de trecere de care ne bucurăm faţă fără efort. 0 astfel de abordare ne permite,
mai ales dacă, in cultura noastră, a deveni o fe­ la maturitate, să ne simţim în largul nostru
meie fertilă are semnificaţii pozitive, şi dacă când e vorba de menstruaţie.
femeile din jurul nostru ne-au încurajat. In cel
mai rău caz, se poate întâmpla să trebuiască să Istorii personale
ne descurcăm singure, să ne obişnuim cu simp-
tomele şi cu durerile din timpul menstruaţiei. Credeam că sunt pregătită pentru
Neştiind ce se întâmplă, putem intra în panică - menstruaţie. învăţasem despre asta la şcoală,
multe fete au fost convinse, la prima menstrua­ mama îm i arătase unde fine absorbantele şi
ţie, că sunt pe moarte din cauza vreunei boli im i explicase cum se folosesc. Dar nu eram
ruşinoase. Chiar şi ştiind despre ce e vorba, e deloc pregătită pentru durere. Plângând in
posibil să ne fi îngrijorat gândindu-ne la ce vor hohote, am ţinut in braţe o pernă încălzită in
crede ceilalţi dacă vor afla. timp ce mama im i dădea băuturi calde şi imi
Experienţa primei menstruaţii afectează atitudi­ spunea că va fi m ai bine data viitoare. Dar a
nea noastră la maturitate. Putem ajunge la pier­ fost tot mai rău. in a treia lună m-a dus la
derea sentimentului de confort faţă de propriul doctor - un bărbat in vârstă care, spre
corp, ba chiar, sugerează unii cercetători, deve­ indignarea m am ei mele, a refuzat să imi
nim predispuse la durere. Dacă, în schimb, pă­ prescrie analgezice care să mă ajute să fac
rinţii, prietenii sau profesorii ne-au explicat ce faţă. Luna următoare, mama a găsit soluţia şi
se întâmplă şi care sunt implicaţiile emoţionale, mi-a dat gin cald, picătură cu picătură.

A hsokha .v iu u : su n t utile ducii vaginul tău nu e s te d estu l


d e lubritiat sau e prea strâm t, iar absorbantele zilnice
N rn
previn pâtarea. A b so rb a n te le trebuie sc h im b a te la 2-4
o re p en tru a p re v e n i m irosurile neplăcute. In
trecu t exista u c e n tu ri p e n tr u fixarea
absorbantului.

J
E POSIBIL SA FOLOSEŞTI
TAM P<)ANK INTRAVAGINALE
de la o vârstă timpurie.
Dacă, insă, nu le-ai
încercat niciodată, se
poate ca prima dată să iţi
fie teamă.
Spalâ-te bine pe mâini şi
stai cu un picior ridicat,
sprijinindu-1 pe vasul de
toaletă. Poziţionează
aplicatorul intre degetul
mare şi cel mijlociu,
asigurându-te că firul de Depărtează labiile şi Împinge apoi aplicatorul Când tamponul este
la capătul tamponului poziţionează aplicatorul in vagin până când iţi a- plasat la locul lui, nu-1 vei
atârnă în afara la intrarea in vagin. tingi corpul cu degetul mai simţi. Aruncă aplica­
aplicatorului. mare şi cu cel mijlociu. torul. Pentru a scoate
Relaxează-le, apoi îm­ tamponul, trebuie doar să
pinge cu arătătorul până tragi de firul de la capătul
când partea mai mică a lui. înveleşte tamponul in
aplicatorului intră com­ hârtie înainte să il arunci
plet in partea mai mare. la coş.
CU M FACI FAŢĂ
D IS C O N F O R T U L U I

In timpul menstruaţiei, se poate întâmpla să secreţi o


cantitate mai mare de prostaglandin, un hormon care
face ca uterul să se contracte, cauzând crampe
dureroase.

Nu e cazul să stai să suferi, ia analgezice. Fă exerciţii


de relaxare ca să slăbeşti tensiunea din pelvis, sau
cere-i ajutorul ginecologului. Remediile homeopatice
pot ajuta, ca şi acupunctura.

T ampoanelk intravaginale sunt


alegerea POTRIVITA dacă vrei să
înoţi sau să porţi haine de
culoare deschisă sau strâmte.
Tampoanele sunt introduse în
vagin printr-o deschizătură a
himenului, deci le poţi folosi
chiar dacă eşti virgină.
Tampoanele sunt disponibi- ■
le in varianta cu sau fără Tampoane
cu aplicator
aplicator. Foloseşte numai
pentru flux
acele dim ensiuni care
mediu.
corespund fluxului tău
menstrual, pentru a preveni
infecţiile. Schimbă tamponul la
4 - 6 ore. Foloseşte absorbante
peste noapte.
PI \ ţ) | 1 A K I A M \ I' A I I I A | I I

Pi. Ac KKIi A T i m h j r i k
S [•:N r i M K N T K S K M ' A I V IN C O T I I AKIK ş i A I ) ( ) I I!S t I ; N I A

proximativ tivi sferturi dintre tete se mas picioarele. Probabil că nici nu ne gândim la
A turbează înainte de vârsta de 1(> ani. Ne
dezvoltăm astfel senzualitatea înnăscută si invă
penetrări4, pentru că nu are nici o relevanţă
pentru ceea ce simţim: clitorisul ne olera tonta
ţăm cum sa ne producem singure plăcere. In plăcerea pe care o dorim,
cepe. de obicei, accidental, O mâna alunecând la apropierea pubertăţii, plăcerea se transloi
in pijama, folosirea săpunului în baie. calai ia. o mă adesea in orgasm. Şi dacă nici unul dintre
anumita mişcare când ne aşezam pe braţul unui mesajele pe care le am recepţionat până acum
fotoliu. Paeă in adolescenţa timpurie suntem in nu ne arată „calea” spre orgasm, suntem libere
vaţate de o prietenă, putem sta alături di* ea. să o descoperim singure şi o Incem cu destula
provoeându-ne plăcere împreună, dar suntem uşurinţa.
destul de fericite şi singure. In adolescenţa Senzaţiile sunt m oderaţi4 la începui, dar. pe mă­
târzie, un prieten ne poate masturba incu sură ce experienţa sexuală îşi spune cuvântul,
rajându-ne să încercăm apoi şi singuri'. orgasmul e mai puternic şi prelungit. Instinc­
Oricum s-ar întâmpla, o întotdeauna eficient. tele noastre sunt spontane si eficiente, pro­
Ne atingem clitorisul, masându-l cu mişcări ducând plăcere şi arălându ne calea spre
laterale şi din faţă in spate, ne mişcăm ritmic orgasm.
FlACESEADE I -SASIV .3 RA 5*-56
TEAMADE SEX 130-3-!

Istorii personale

îm i am intesc că alunei când eram foarte mică,


in pătuţ, stăteam pe burtă cu picioarele depăr­
tate, mişcându-mă in sus şi in jo s pe saltea,
îm i dădea o senzaţie foarte plăcută intre
picioare. Părinţii m ei îi spuneau „poziţia
broaştei” şi se amuzau. Nu cred că ştiau ce
făceam.

Mai târziu, mi-am dat seama că ajungeam şi


mai departe dacă îm i foloseam şi mâna, pe
care mi-o strecuram în chiloţi stând culcată pe
burtă. Intr-o zi, m-a prins mama şi a tras
concluzia corectă. A ridicat tonul şi m-a lovit
peste mâini. De atunci, m-am mai jucat de-a
broasca numai când am fost singură.

Intr-o zi, aveam cam nouă ani şi jumătate,


senzaţiile au fost tot mai intense, până la un
sentim ent copleşitor. Nu aveam idee ce se
întâmplă. Ştiam doar că ai m ei nu vor fi de
acord şi că trebuia să păstrez pentru mine
acest minunat secret.

JlLL

Pe măsură ce creşti, eşti Copiii îşi ating organele


Semnale negative genitale de la o vârstă foarte
mai relaxată faţă de plă­
Pot apărea probleme atunci când nu suntem lă­ fragedă, incâ de la doi sau
cerea pe care ţi-o provoci
singură, dacă şi părinţii te
sate să explorăm aceste senzaţii în ritmul nos­ trei ani, deşi plăcerea capătă
tru. Chiar dacă în copilărie suntem sigure că tentă „sexuală" înspre şapte
inţeleg. Poţi atinge şi poţi ani. La această vârstă, copiii
fi atinsă fără probleme. In masturbarea e naturală şi minunată, dacă cei se masturbează regulat, mai
acelaşi timp, ştii când nu din jurul nostru reacţionează diferit, mesajul ales in societăţile in care
vrei să fii atinsă, pentru că nu va mai fi acelaşi. Dacă suntem întrerupte, masturbarea e încurajată.
nu confunzi disconfortul certate sau chiar lovite, înţelegem că plăcerea
stărilor din prezent cu noastră e greşită. Uităm acest mesaj până când
semnalele dezaprobatoare ne începem experienţele sexuale de adulţi. Şi
din trecut, venite din par­
atunci, din motive neştiute, nu ne simţim bine.
tea părinţilor. Mesajele
pozitive din primii ani te
Putem ajunge incapabile de a ne atinge fără să
fac capabilă să spui da fă­ ne simţim vinovate. Putem simţi tensiuni când
ră probleme mai târziu şi ne atinge partenerul, iar uşurinţa cu care
îţi dau şi siguranţa ajungem la orgasm când suntem singure
necesară să spui nu. dispare când suntem cu un partener.
P rimele Relaţii
CUNOAŞTEREA PO TENŢIALILOR PA RTEN ERI

dată cu pubertatea, devine aproape obli­ despre cum ar trebui sâ reacţionăm la cererile
O gatoriu sâ stabilim noi contacte. Hormonii
isi spun cuvântul in alegerea potenţialilor parte
lor. Teama de eşec, mai mult decât lipsa de
voinţă, pot face ca femeia sâ pară inhibată.
neri. iar sexul este, cel puţin teoretic, conceput In al doilea rând, actul sexual e adesea diferit in
ca fiind romantic. realitate fată de imaginaţia noastră. Băieţii vor
Multe dintre noi au inceput prin a avea ex­ rapiditate, in timp ce noi pretindem senzualita­
perienţe cu alte fete. Privirile, îmbrăţişările, te si atenţie. Si, in cele din urmă, totul pare să
săruturile si atingerile au fost experimente care scape de sub control. Ne simţim supuse unei
ne-au permis cunoaşterea unei imagini in oglin­ presiuni ce nu mai corespunde limitelor pe ca­
dă, explorate îndeaproape. Astfel de experienţe re ni le fixasem, fie ele înalte sau scăzute. Din
pot fi chiar calea spre orgasm. Se poate întâm­ mass-media aflăm că toată lumea «o face*, prie­
pla ca unele fete sâ aleagă, in locul băieţilor, tot tenele noastre pretind că au mers până la capăL
altefc-te. chiar dacă, ulterior, recunosc că nu e asa. E la
Relaţiile cu băieţii, mai ales la inceput, sunt fel de posibil ca un partener sâ ne forţeze sâ
confuze. In primul rând pentru că nu ştim ce sâ mergem mai departe decât am fi vrut. ame-
facem. Experienţele noastre nu ne dau indicii nintându-ne cu despărţirea. Acordul nostru in
•U l i i SKXUAi. NKIHIRN 50-61
PKIMMIJ-: SEMNAU; 88-89

R IT M U L
ADECVAT

Intr-o relaţie cu un nou


partener, mai ales dacă
eşti nesigură, ţine cont de
următoarele:

• dă-ţi seama ce îţi place


şi ce nu, şi nu face nimic
din ce ţi-ar putea crea
disconfort;

• dacă partenerul iţi cere


să încerci ceva nou sau
diferit, sugerează-i să te
îndrume până te simţi
sigură pe tine;

• spune un „nu” hotărât


oricărei propuneri care te
face să nu te simţi in largul
tău, de la un simplu sărut
până la experienţele care
pot părea extreme;

• dacă eşti ameninţată,


pleacă; nu ţine cont de
reproşurile de genul „dacă
m-ai iubi...”, „toţi ceilalţi o
Pevtri' Anoij-scKvn e ade- fac...", ..(‘şti cumva
astfel de situaţii are ca rezultat renunţarea la
st-a <1Uli ii să treacă /x'ste dis­ frigidă?”
propria plăcere, pentru a-i mulţumi pe ceilalţi.
confortul cauzat (le apropie­
rea fizică de sexul opus. Ma­ Dacă aceste clişee iţi par cunoscute, e bine să • aminteşte-ţi că studiile
joritatea fetelor aleg jocurile ştii că tiparul „tradiţional” e in schimbare, pe efectuate pe femei care
ca pretext (foto stanca sus), măsură ce fetele devin mai sigure de sexuali­ prezintă dificultăţi sexuale
sau caută motive pentru a se au demonstrat că orice te
tatea lor.
preface supărate, izbucnind face să simţi că pierzi
a/xii in rtis şi risipind învăţăm să găsim ritmul care să ni se potri­
controlul poate avea
tensiunea. vească. Un studiu de la sfârşitul anilor ’80 a ară­
efecte negative, atât pe
tat că actul sexual e adesea amânat şi înlocuit termen scurt cât şi pe
C m i Kiu DK Aooii.sc i vn cu sexul oral sau cu masturbarea reciprocă, iar
îşi creează propria lume, fă­ termen lung.
când abstracţie de ceilalţi si
această strategie nu înseamnă numai menţi­
de convenţii (foto sus). Şop- nerea controlului, ci si deprinderea tehnicilor
tesi-. îmbrăţişaţi, in tru lume care asigură orgasmul. Există, astfel, mult mai
aproape presexuată, mai multe garanţii că actul sexual va fi ceea ce ne
curând ca o mamă cu
copilul ei decât ca doi
dorim cu adevărat.
adulţi care fac sex.
P rima D atâ
PIERD EREA VIRGINITĂŢII

entru multe femei, „prima datâ” e un m o Istorii personale


P ment crucial. Emanciparea sexuală a spul­
berat mitul virginităţii până in m omentul D eşi m ai ieşisem si cu alţi băieţi, /»■ m »■ , /^
căsătoriei, si cele mai multe dintre noi ne-am fi dorit orice Iată. N e întâlnisem o vremi\ II
pierdut virginitatea inainte (ultimele cercetări lăsasem să nii alintă sănii. Intr-o noăfiti. m ,
au demonstrat că numai 5 %dintre mirese sunt întrebat dacă nu vreau să facem nex v ne am rlm
virgine). Multe dintre noi - mai ales dacă am in pădure. Mi-am ridicat fusta, m-a penetrat.
ajuns la pubertate la o vârstă timpurie - o m ai rniscat un p ic si s-a prăbuşit. Nici nu mim
facem pentru că hormonii ne Îndeamnă. Pentru dat seama că asta a fost tot. N-am mai stat <v H
cele mai multe, insă, implicaţiile emoţionale prea multă vrem e după aceea.
sunt foarte puternice.
Primul act sexual este văzut ca un semn de ma­ to m
turitate, ca un rit de trecere ce ne asigură
statutul printre prietenele care au trecut deja M ulte femei spun că, em o­ Dar cele mai mulţi <w ’itw
prin această experienţă. Dar poate lua forma ţionai, au fost dezam ăgite si să aibă relaţii vttisfkatw*.
că nu s-au sim ţit m a i fem ei a căror cheie e expnitim
răzbunării pe părinţi sau a recompensei pentru după pierderea virginităţii. cu un partener in careţi
un iubit care a fost fidel. Cel mai adesea, e S-au simţit vinovate, şi el a încredere.
mijlocul de a intări o relaţie şi un semn de plecat scurt tim p după.
iubire.
U NOASTE II l'h UNI 26 27
IK K I I A I A l'll 90-91
v l M 1111*1 ANII K I | AMU IA 108-11
i Andnixm iimyAMV.iNii 134-35

S! M T K I I‘K \ v \ h ' \

• v - • • i c , •. r .\- u >uo ca eşti vitrina.


\ »v V.y.o desp ic tem ei do lato inam ic

• \ n <. . . iun , . v- vVl iH«m U


v v o sa .t m um ilalo şi muh tim p la dispoziţie.

• .boscşlv vUHlo c o u tiacep to c: |X>ti l AmAlte


c.'.vV. vmai.i chiui de pum a data

• . \ - . v •.. ai tel. esc. lamţxvanc niciodată, sc (mate


'A c -u tl xc.ar.v. IVti dobândi elasticitate daca llim e n u l r o m em b ra n ă c e aco­
'.mnvutc. unul. doua sau tun degete in v.i^in peră intrarea in vagin. întâlnit
n um ai la o a m en i si la cai. nu
• V .c c c n s v uie confortabila DepArlea/A-ţi pare să aibă vreun sc o p biologic
vWicsclc si ascazAti o iv rn a sub şolduri. real. Dacă o fe m e ie se n a şte cu
b im e n u l neperforat (stânga), e
posibil să aibă n evo ie d e in ter­
• 'd o se şte Iubi '.lianţi jHMUi'u a uşura pein^
venţie chirurgicală înainte d e
tt area
p rim a m e n s tru a ţie , p e n tr u a
p erm ite scurgerea sângelui.
• ‘.'su e a a cont: olul si ta totul in ritmul iau.

• Mişca te in asa tel ino.ii sa nu iti încordezi


m uşchii \.i^m ali
Chiar dacă nu ai avut nici un
contact sexual, b im e n u l poate
• Nu te aştepta sa ai orgasm de prima data e s<) nu â e intact. E posibil să te ti
•nevoie de exerciţiu. născut cu b im en u l parţial p erfo ­
rat sau să ii li rupt in urm a exer-
ciţiilor fizice. Dacă e intact, s e va
rupe şi va sângera la p rim u l co n ­
tact sexual.

Istorii personale
N aşterea lărgeşte desch id erea
a m im p iv u n â d e vreo şa p te luni si în cerca sem vaginală ş i s lă b e şte m u ş c h ii,
des;:: d e m ulte. în tr o noapte, ai m e i erau plecaţi dar exerciţiile pot ajuta la întă­
si f u t r a m o m e n tu l ţxitrivit. E ram întins;) p e o rirea lor după naştere. O fe m e ie
care a născut are. în general, va­
si m u /k 'n e tr a t cu blândeţe, si a m răm as
g in u l m ai larg.
im brâbsati. privindu n e in ochi. Vu am avut
orgasm , dar ştiam că p ro b a b il nu voi avea prim a
ilara l doua ci am fost atât ilc fericita. încât am
zâ m b it tot tim pul.

I a k .\
2 FEMEIA ŞI SEXUL
DESCOPERIREA POTENŢIALULUI SEXUAL
înseamnă să fii conştientă de corpul şi de
mintea ta. Concepute în aşa fel încât să poată
produce plăcere dar şi să poarte sarcina,
corpurile noastre au şi puncte vulnerabile
înnăscute. Trecem prin stresul lunar al
menstruaţiei ce pregăteşte sarcina şi suntem
predispuse la tot soiul de boli ale organelor
sexuale. în acelaşi timp, însă, suntem
vulnerabile din punct de vedere sexual, mai
ales dacă nu suntem conştiente de modul în
care funcţionăm şi de nevoile pe care le
avem.
Mintea influenţează şi ea sexualitatea, pentru
că o pune în legătură cu sentim entele noas­
tre, cu relaţiile, chiar cu societatea în care
trăim. Minţile noastre au la fel de multă
nevoie de atenţie ca şi corpurile noastre
pentru a dezvolta o atitudine sănătoasă faţă
de sex, pentru a mijloci cunoaşterea de sine
şi pentru a ne întări încrederea în noi înşine,
astfel încât să putem face faţă dificultăţilor de
natură sexuală.
Este o adevărată provocare pentru femeia de
azi să poată fi conştientă de sexualitatea
proprie, pentru ca mintea şi corpul să lucreze
împreună, producând plăcere şi încredere în

O FEMEIE îşi poate descoperi sexualitatea şi singură,


experimentând senzaţii diferite şi trecând prin schimbări
hormonale în timpul menstruaţiei lunare. Sexualitatea
poate fi stimulată prin atingeri şi prin masturbare. Faptul
că ştii că nu eşti dependentă de cineva pentru a te
satisface iţi perm ite să alegi când şi cum să îţi exprimi
sexualitatea.
CUNOAŞTE-TE PE TlNE ÎNSĂŢI
O R G A N E L E S E X U A L E ŞI R E P R O D U C T I V E

C orpul femeii este un sistem complex, cât se Clitorisul este organul sexual feminin cel ma»
poate de complicat şi perfect echilibrat, de sensibil şi este unicul organ o m en esc aI cărui
la reţeaua de terminaţii nervoase care fac po­ unic scop este plăcerea. Are o structură foarte
sibil orgasmul şi până la structura ingenioasă a similară cu a penisului, si, întocmai ca aceva,
organelor interne, ce fac posibilă fertilizarea şi are o rădăcină situată la nivelul pehdsuhii m un
sarcina. La fel cum se întâmplă şi cu alte siste­ gland acoperit de piele.
me, cu cât ştim mai mult despre fiecare parte D eschiderea vaginalâ poate fi parţial acope­
componentă, cu atât avem şanse mai mari să rită de himen. Zona din jurul uretrei si cea din
obţinem plăcere şi satisfacţie. jurul anusului sunt extrem de sensibile si pot :■
o sursă a plăcerii dacă sunt stimulate, cu toate
Organele genitale externe că, in afară de primii câţiva centimetri, vaginul
Muntele lui Venus este ţesutul care acoperă nu este foarte sensibil.
osul pubian şi protejează organele genitale;
datorită num eroaselor terminaţii nervoase, Organele reproductive
poate fi una din sursele principale ale plăcerii în Ovarele sunt plasate de o parte si de alta a
timpul actului sexual. uterului, fiind legate de acesta prin trompele
I^ibiile mari sunt cute groase de piele închisă uterine, care permit trecerea ovulelor spre uter
la culoare, ce încep de la Muntele lui Venus şi şi fixarea lor atunci când sunt fertilizate.
se continuă în jos de-a lungul organelor ge­ Uterul adăposteşte ovulul fertilizat si per­
nitale externe. Labiile mici sunt membrane mai m ite dezvoltarea lui până in momentul naş­
deschise la culoare, fără pâr, poziţionate in terii.
jurul deschiderii vaginale şi al orificiului extern Colul uterin, partea inferioară a uterului, este
al uretrei. locul prin care iese copilul în timpul naşterii.

SÂ N U L DE-A L U N G U L V IE Ţ II

Sânii conţin glande ce produc lapte, separate între ele de ţesut grâsos. Când alăptezi, laptele trecr
printr-un canal şi iese prin sfârc, care este înconjurat de o regiune mai închisă la culoare, areola-

f \
f A
/ ' /

Sânii fiecărei fem ei sunt Când eşti însărcinată, sub Când alăptezi, sânii se Glandele care produc lapte
unici; la maturitate, ei influenta estrogenului şi a împlinesc, producând lapte subzistă in perioada fertih.
variază ca formă si mărime, progesteronului, se formează care e transportat până in dar schimbările hormonale
in funcţie de fiecare femeie rezervoare de lapte in spatele sfârcuri prin canale. Areolele ale menopauzei le reduc
in parte. I m majoritatea sfârcului. Areola se închide la secretă substanţe care dimensiunea si măresc
femeilor, sânii diferă uşor - culoare. Sânii devin mai grei, previn deshidratarea. ţesutul grâsos. Rezultatul
de exemplu, cel stâng poate au vene vizibile şi sunt poate fi micşorarea sânilor
fi mai mic. sensibili la atingere.
ci n o a s r r r k i ‘ |.
T 1N K
Ins A
Ti

A Dl VENI FEMEIE 14-15


COMEOKIAMI Nl l ' l .
t Au SEXUAL 52-53
CUNOAŞTE 1 PE EL 62-63

Ovar Uter Trompă

w *
<

Col Vagin

Organele Rkproducttve Vezica urinară

suferi modificări cauzate de


excitaţie, menstruaţie, de Os pubian
sarcină sau de boli. Ilustraţia
de mai sus arată cum sunt
Uretu
legate intre ele ovarele,
trompele uterine, utend. va­ Clitoris
ginul si colul uterin. In ilus­ Labie
traţia din dreapta se observă mică
aşezarea organelor repro-
Labie
ductive faţă de celelalte
mare
organe interne din cavitatea
abdominală.

A U T O E X A M IN A R E A

Te poţi simţi mai în largul tău faţă de propriul corp


dacă te uiţi cu atenţie la organele genitale externe.
Pentru autoexaminare ai nevoie de o oglindă cu
mânerul ceva mai lung. Se poate să ţi se pară că
organele tale genitale au o culoare ciudată sau că
Labia mică
arată urât, dar fii sigură că organele genitale
Orificiul vaginal
feminine sunt de un „primitivism” foarte erotic.
Orificiul uretral
Pentru a-ţi examina interiorul vaginului ai nevoie
de un speculum (il poţi procura din clinicile de O rganele G enitale
E xterne (vulva) s u n t m a i
specialitate), de lubrifiant şi de o mică lanternă.
sc him bătoare. L abiile s e
Lubrifiază speculum-ul, relaxeazâ-te şi introdu-1 în d e s c h id ş i s e închid, iar
vagin in poziţia închis şi apoi deschide-1. Ajustează AniXCA-n:, cu genunchii clitorisul s e în tă re şte câ n d
şi lumina şi oglinda in aşa fel încât să poţi vedea depărtaţi, sau intinde-te, e ş ti excitată. S u b influenţa
înăuntru. Vei observa pereţii vaginului şi colul cu picioarele depărtate şi horm onilor, s e p ro d u c
uterin. genunchii îndoiţi. sc h im b ă ri d e culoare în
tim p u l sarcinii sau la
m enopauză.
M k n s t r u a ţ ia '

c um I AC I l'AŢA l ' R O H I . K M E L O R

mimai 100 de ani in urma, femeile aveau Tratam entul dezechilibrelor hormonale v
aproximativ 10 <!e rid u ri m enstruale de-a zeazâ pe suplimente nutritive, deşi. in an-r
lungul vieţii Azi, in lumea occidentală, nu­ cazuri, un sterilet cu hormoni, care eliberează
mai ul a crescut de 10 ori. Stilul de viaţă mai progesteron in sânge, poate ajuta la ameliorarea
sănătos si descoperirile ştiinţifice ne ajută să problem elor (v. pp. 110-11). in cazul fluxului
facem ţaţa m enstruaţici intr-un mod în care m enstrual abundent, medicii recomanda:- -
Mrabunicile noastre nu o puteau face. venţia chirurgicală, dar astfel de decizii pot avea
Dacă totuşi ni se pare dificil şi avem reacţii efecte secundare deloc neglijabile.
negative, este pentru că apar problem e prac­ Problem ele pot fi legate şi de diferitele boi;
tice: neplăceri, imposibilitatea de a purta anu­ Spre exemplu, am enoreea poate fi consecinţa
mite haine, sindromul prem enstrual, depresii anum itor tratamente medicamentoase, a depre­
sau creşteri in greutate. Dar m enstruaţiile nu siei, a unor afecţiuni ale ovarelor (v. pp. 36-Vi
trebuie privite ca perioade anormale ale vieţii. sau a obiceiurilor alimentare nesănătoase. Su­
11 atamentele cu hormoni pot ameliora proble­ gerările abundente şi durerile pot fi senine ale
mele, iar tampoanele ne dau libertatea de a cancerului endom etrial sau ale afecţiunilor
purta orice haine vrem, fără să ne facem griji. glandei tiroide.
Normele culturale sunt şi ele mai libere Dacă ai oricare din aceste simptome, trebuie
acum. Pe vremuri, se credea că în timpul să consulţi imediat un medic.
menstruaţici femeile nu trebuie nici m ăcar să
işi spele părul, cu atât mai mult să facă eforturi
fizice sau sa facă dragoste. Acum, putem face
orice dorim doctorii sugerează chiar că orgas­
mul poate uşura durerile menstruale.
In ziua de azi, vorbim deschis despre aspec­
tele pozitive ale menstruaţici. Aceasta este o
dovada a sănătăţii generale. Şi, poate mai mult
decât orice, o dovadă a feminităţii, şi o modali­
I
tate de a li în permanentă legătură cu propria
sexualitate.

Probleme menstruale
Problemele se leagă cel mai adesea de fluc­
tuaţia hormonilor care determină m enstruala,
si cele mai comune sunt: absenţa menstruaţici
(amenoree); durerile (dismenoree), fluxul prea
abundent (menoragie), menstruaţiile mai rare
decât normal (oligomenoree) sau mai frecven­
te decât în mod normal (polimenoree).
E ste interesant c i fiecare Evreicelor le este interns
Dezechilibrul hormonal poate li cauzat de sub- culturi urc şi term eni nega­ actul sexual, in Egipt ternar
pmducţia sau supraproducţia unui anumit tivi pentru a defini m enstrua­ nu au voie să meargă Ai
hormon; pilulele contraceptive reglează, de obi- l a (..blestem", spre e x e m ­ vi/ite, in Coreea eh evită si
1n . nivelul hormonilor; iar în cazul femeilor în
plu). Exist;) inc;) num eroase facă baie. iar indiencele din
tabu uri si prejudecăţi legate castele sufx'rioare nu glie*
vârstă, menopauza scade semnificativ nivelul de menstruaţie. /** durata menstruaţici.
hormonilor.
t'KIMA SJWiKMAUL t#~!7

SI NDROMUL PREMENSTRUAI.

i m H .uilr ii.it* c* exist* |rMi’ lfiO il« siniptome atribuite sindro


mului prrmenstrual (Sl’M) 1 u toate acestea, nimeni nu a gAsil Iik* o
I*u/A |>T1M ^ des» M presupune cA SPM este rezultatul unui
dr/nhilibm hormonal
M«i Ik u rrconuiuU, In grnrral. tratamente hormonale, dar acestea
nu ajut* întotdeauna l'entni unele femei, pilula contraceptiv* se
dovrdrtfc efk ientâ. h»ti experimenta tu insâti câteva remedii care sau
dovedit utile pentru majoritatea lemeilor:
• redu conaumul de alcool şi de cofeina
• tnAnânci «le*, m puţin. lucrare* *4 consumi alimente bogate in
amidon. |ientni ca previn c ăderile de giicemie
• I* c x eu i|il fi/ice, |x ntnj ca stimulează s u re ţia de endorfina.
«hormonul fericirii"
• ia vitamine ţii minerale; Hf> (nu mai
mult de 100 mg |w /i). C, magneziu si
~ zinc; |H*ntru a ţi da seama de eficienta
y I tratamentului, acesta trebuie urmat cel
^ V puţin trei luni
• yoga, acupunctura, homeopatia si
hipnoza sunt cunoscute pentru efectele
lor benefice.

Hm IMIRNAJ AU KUl i i IAI • simptomelr emoţionale


li nar - mimai cunoscând mo­ (nervozitate, plâns)
R E A C Ţ II dul In care iti funcţionează • începutul menstrualei
A D V ERSE corpul |M»ti lua mâsun pentru Noteaz* simptomelr timp rte
a evita neplâcerilr. trei luni şi apoi aplic*
Simptomrlr apar imediat du remediile arătate mai sus.
Folosirea tampoanelor intravaginale poate uneori
|t* ovulatie. deci fii atent* la:
stimula anumite bacterii din corp sa produc*
• momentul uvulatiei (da * il
reacţii toxice I )acâ începi s* te sim(i rau in timpul Mii)
menstruatiei. daca ai febra, senzaţii de voma. • simptom? fizice (retenfia
diaree, dureri de cap, senzaţii de leşin, dureri de lichide sau secreţia
musculare, iritaţii, scoate tamponul imediat şi vagi nai*)
consult* de indat* medicul. Tratamentul cu
antibiotice este eficient, dar, netratat la timp, sin­
dromul şocului toxic (SST) |>oate fi letal
Ihmemuunra tamponului pare s* fie un factor
in a|>ari|ia SST, deci alege acel tampon care se
potriveşte fluxului t*u menstrual, schimba I la 4-tf
ore. iar peste noapte foloseşte absorbante
Îngrijirea C orpului
ES TE E S E N Ţ IA L SA AI G R I J A D E

rija tată de propriul corp e aproape o a do­ Som nul şi relaxarea


G ua natura, si multe dintre activităţile pe Studiile recente au demonstrat că schi#
care ie considerăm de rutină ajută la m enţine­ apetitului sexual in cazul majorităţii fe tr ^
rea sănătăţii organelor sexuale si reproductive. este cauzată de lipsa odihnei corespuii&w
si de un nivel de stres ridicat. Somnul ^
Regimul alimentar ocazia excelentă pentru creier si pentru corp^
L’n regim echilibrat, care să ne asigure sănă­ se odihnească, iar relaxarea este sansa ncagg
tatea si energia sexuală, are in componentă o de refacere de pe urma factorilor de strev \ :j*
cantitate suficientă de proteine, grăsimi puţine, nevoie să dormim mult in fiecare noapte-*#*
mulţi carbohidrati si cel puţin cinci porţii de ore sunt, in general, suficiente - dar trebuie ^
legume si fructe pe zi. Dar dacă pierdem brusc ne relaxăm zilnic, prin exerciţii de yoga. mas#
din kilograme, riscăm dezechilibre hormonale şi meditaţie.
grave, apetit sexual redus si chiar iniertilitate.
Anumite vitamine si minerale, precum si anu­
mit: acizi, sunt elemente esenţiale pentru o viată
sexuală sănătoasă. Printre acestea se numără
vitamina C. aflată in cantitâti mari in legumele şi
fructele proaspete, si in cartofi: vitamina E. din
seminţele de floarea soarelui, nuci şi avocado:
zincul, din scoici, cereale integrale si lapte:
fierul (fin carnea roşie, legumele cu frunze verzi
si sucurile naturale; acizii din peste si din dife­
rite seminţe. Cel mai bine este să ne asigurăm
aceste substanţe direct din alimente, si să avem
un regim echilibrat, care le conţine pe toate.
Putem iua suplimente nutritive, dar este impor­
tant să ţinem cont cu strictele de dozele indicate
- : roe supradoză poate naşte probleme serioase.

generează energia sexuală ExmcTnni. fizice te ajută


necesară AR’ig n a ră bogată să te m işti mai uşor şi să
—xnn.xjâaBtireduce riscul deţii flexibilă: corpul
apariţiei cm ctrakâ apsrsm lui imată să respire, să
genital folosească eăcknt
oxigenul si să reziste mai
mult timp la eforL
UMjAijll- ihh 'llt*. -27

Ah oului
l i i <ilillhih 11<I* îi <!« rilro o l Iu p lin it . l j iitillit ÎN' jKJJIKKA OKGANKl.OK
o» H/iiMlilfih -• ( > m a i u n u • , iu m h i n i l ) , w SKXIJAIC
|>M fllojllliu j.l '!' ' J/J) IM pO llP/jU şj l i (jlll O A u
|||I*| piui * I j I • I O p ollllllll d e n jc o o j j,i U-i'iui'ii liitu ijin a organelor genitale e vitală nu numai
lu n g »i !m i . i a t / i i i t l H t t f t , , hi, m a i m u lt, jjenlru a evita infecţiile, <i şi je n tru că organele
sexuale sănătoase emană un m iros natura]
pu»ib d i n « I.» ■' ;uh i « ‘i e o n .u d < i it/iia ;i -.im selor
i/i<. di-os* bit de excitant jen tru partener.
<!♦ rt la m ă n » Im san in iţia în a i n t e d e o v u la tje hi
i | i hm iihli m *|ie Ita u lin .i • i « hii vn!n< j alyiliiali ;i
• Spala-tj organele genitale extern* cu apă
l hi* im p u i linii Mi n o i/t o i ia m n u n i i ra ţia , sa eyj • ăidulă şi eu un săpun delicat, caro să nu
lai ii ba I m n a lr o o l n* utom a* ui g o l j d ilu a m provoace iritaţii sau reacţii alergic**.
nl< n n ln l « ii M iru ri d e 1/ im U s a u a p a m im / a l a .
• Oupă folosirea toaletei, şterg' te din faţă spre
spate, jx-niru a evita răspândirea bacteriilor din
h i îmi ul
anus in vagin.
I * im ii» i .u « f u m ta z a m m , in m e d ie , m a i re p e
iii «li i al imd i i m a l o a i <1* I n a s e m e n e a , s u n i • Orgam-je genitale interne se curăţă singure,
p r e d is p u s e la a l ' « iiiin i al*- di n i l o r , Ja s te rilita te , zilnic, prin s'-' ieiii naturale, deci evită spray-urile
la in-îlalaM a iiiiija in « - a menopauzei .j la p r o ­ care jxg iinpiedica a<est proces.
bleme 'I*' .-ni in ii , ' opjji nfis/ AluiiJ s e a d e s e a e u
n g i e u l a l e m a i m ir a d e r / d c e a n o r m a l a M ai • \ ’u Jţj apropia nimic de organele genitale -
nici jucării sexuale, nici părţi ale corpului
u m il, M ilih i;m |H r e a n e e n g e n * d in ţig ă r i p o l
partenerului - dacă nu ai garanţia curăţeniei şi a
lei la u l e i u l şi ri« >* r o n s i d e r a l n l r i s c u l r a n
igienei.
i r n i l u l iilrrim
• bvitâ lenjeria din nyion, pentru că produce
l.x ri ( ifiili- fi/.i( T umezeală şi căldură, şi creşte riscul apariţiei
l 'n ( o r p în I m m a n<- m ă r e ş t e ian v i '- hă tră im bacteriilor.
m ai u m il ui m1 a v e m e n e r g j a n w e s a r â p e n t r u o
• Hvitâ o dietă bogată in zaliaruri, pentru că
viaja .< x n a la u a lisb li ă m a r e I ) a r < e l m a i i m p o r
j>oateafecta echilibrul natural al vaginului, care
la n l a*»pn I e s t e < a '- / 'O ' iiii|< fiz ic e n o fa c să
devine vulnerabil şi predispus la infecţii.
d e v e n im i o n ş i i e n l e d e p r o p r iu l c o r p şi d e plă-
<er< a fizică
I maginea
CÂT DE C O N F O R T A B I L T E S I M Ţ I CU P R O P R I U L C O R P ?

exualitatea feminină este astăzi strâns legată devenim femei, lecţiile de viaţă ne învaţă că ima­
S de imagine. Filmele şi reclamele ne oferă
imagini atrăgătoare, iar mesajele din mass-
ginea (* totul. Şi astfel încercăm să ne corectăm
m icile im perfecţiuni. Ţinem regimuri, fa­
media ne transmit că frum useţea şi tine­ cem exerciţii, ne încreţim părul şi chel­
reţea sunt mult mai importante decât tuim o avere pe produse cosmetice si pe
experienţa. Concluzia pare să fie că, dacă haine. Nu e nimic râu, dacă asta ne face
nu arăţi bine, nu te poţi aştepta la o viaţă să ne simţim bine. Problema apare atunci
sexuală satisfăcătoare. când, în ciuda eforturilor, avem senzaţia că
Cât suntem încă mici, ne simţim foarte bine în nu e suficient şi că sexualitatea şi puterea de
propriul corp. Dar, pe măsură ce creştem şi seducţie ţin doar de tinereţe şi de frumuseţe.

K UNEORI DIFICIL
E F E C T E L E Î N FO M ET Ă R II să rămâi la fel
de m ulţum ită A m * *
de corpul tău
G reutatea corporală este, pentru m ajoritatea
ca în copilărie:
femeilor, principala cauză a problemelor legate de m ulte fe m e i au
imagine. Mai mult de 90% dintre femei au ţinut cel
puţin o cură de slăbire, multe sunt chiar într-o
păreri negative
legate de felul în
w
perm anentă cură in încercarea de a-şi controla care arată. Să accepţi
g reutatea. Statisticile cu privire la anorexie unicitatea propriului PA r ijl e unui din carac­
(reducerea cantităţii de mâncare până la înfome­ corp, să înţelegi că terele sexuale secundare
tare) si bulimie (foame excesivă, urmată de vomă tinereţea şi frum useţea la fe m e i şi schimbările
provocată) arată o creştere îngrijorătoare a numă­ nu sunt esenţiale p entru sale (culoare, lungime,
o viaţă sexuală ondularea sau îndrepta­
rului de cazuri de la an la an.
satisfăcătoare sunt rea) fac fem eile să pară
Problem a este că, deşi m ass-m edia pune elem e n te esen ţi ale. m a i atractive.
semnul egal intre supleţe şi sexualitate, un corp
prea slab slăbit prin înfometare, prin cure de
slăbire, pastile şi laxative - diminuează sexuali­
tatea. Nu numai că iji pierzi dorinţa şi energia
ne ce sa re pentru a face dragoste, dar există riscul
sa devii sterilă, să porii sarcini cu complicaţii sau
chiar să naşti copii cu malformaţii grave.
I Iaca ţi se pare că dorinţa de a fi slabă e mai pre
sus de acera de a fi sănătoasă, trebuie să iei mă­
suri de urgenţă. Obiceiurile alimentare nesănă­
toase tind să rămână secrete, aşa că cel mai bun
lucru jh* care il poţi face este să te confesezi celor
din jur, acceptându le ajutorul. Vorbeşte cu parte­
nerul tău, cu familia sau cu prietenii, dar cere şi
ajutorul profesioniştilor. Încearcă să găseşti
echilibrul intre o alimentaţie sănătoasă si nevoia
de a simţi că deţii controlul în privinţa regimului
tău alimentar. Si, mai presus de orice, conştien­
tizează ţi sexualitatea puternică, indiferent de
formele | h- <are le ai.
AOhVh.MH.MHh 14-15
ÎNGRIJIREA CORPULUI 30-31
AJ>.(/!.K M PARTENERI l i 1 86-67
TEAMA Oh sl X 130-31

Perfecţiunea e imposibil de atins şi îmbătrâni­


rea e inevitabilă, şi astfel ajungem în Ir-o situaţie S C H IM B A R E A I M A G I N I I : S Â N I I
ce pare fără ieşire. Dar din ce in ce mai multe
dintre noi ne propunem, în loc să fim slabe, să Cele mai multe dintre noi suntem nemulţumite- de
ne menţinem în formă, începem să privim cu forma sânilor noştri. Sânii sunt semnale evidente ale
sexualităţii, aşa câ dacă ai sânii mari poţi deveni centrul
scepticism miracolele promise de producătorii
atenţiei uneori nedorite, iar dacă ai sânii mici poţi
de cosmetice şi ne alegem ca modele femei mai crede că nu eşti atrăgătoare. Chirurgia poate da
in vârstă. In curând sexualitatea va fi definită de soluţia.
senzualitate, de siguranţa de sine, de dragoste
şi de pasiune - elemente care sunt la îndemână. Pentru micşorarea sânilor, ţesutul in exces este înde­
părtat şi sfârcul repoziţionat. Pentru mărire, este
necesar un implant, iar pielea şi muşchii sunt
remodelaţi.

Operaţia nu este, insă, lipsită de riscuri. Pot apărea


infecţii şi, in unele cazuri, întreg procesul este sortit
eşecului. Repoziţionarea sfârcului face imposibilă
alăptarea şi, mai mult, există o serie de întrebări legate
de efectele secundare ale măririi sânilor.

Dacă nu eşti mulţumită de sânii tăi, o schimbare de


atitudine, cu ajutorul consilierilor de specialitate, este
de preferat operaţiei. Totuşi, multe femei care au
suferit o astfel de intervenţie chirurgicală au devenit
mai sigure de sexualitatea lor.

Industria produselor de
slăbit oferă băuturi, puştile şi
creme care prom it efecte Moda impune ca­
rapide fără infometare. noanele de fru­
Alte metode pentru museţe, ne spune
modificarea form ei corpului care sunt zonele
variază de la purtarea unui corpului unde părul
sutien de alt tip, până la este nedorit ş i trebuie
măsuri drastice, cum a r fi îndepărtat, iar machiajul
chirurgia estetică. maschează Jm perfei'ţiunile ”
şi pune in valoare „calităţile".
F F V F I A > l S E X U L

A fecţiuni ale S ânilor


C U M SA D E P I S T E Z I P R O B L E M E L E SI SĂ C E R I A J U T O R

irr.boluri ale fertilităţii, sânii sunt. in so­ târziu la menopauză, cele care nu au avut copii I
S cietăţile occidentale, si simboluri ale sexuali­
tăţii Astfel. orice problemă sau afecţiune a lor
sau i-au avut la o vârstă înaintată. Riscul se mă
reste o dată cu vârsta, cu creşterea in greutat-
I
I
devine traumatică. Cancerul sânului este una si pe fondul unor cazuri precedente in familie.
dintre cauzele principale ale mortalităţii in Preventiv, este recom andat un regim bogat in
rândul femeilor intre 35 şi 55 de ani. Motivele fibre şi sărac in grăsimi şi controlul permanent ■
apariţiei -unt incă neclare, totuşi, una dintre al greutăţii. T ratam entele hormonale sunt efi­
cauze pare să fie expunerea la un nivel ridicat de ciente pentru că reglează nivelul estrogenuiui t
- strogen. Sunt expuse riscurilor mai ales fe­ De asem enea, un studiu efectuat in Australia
meile care au avut pri­ arată că stim ularea sfârcurilor câte două - trei
ma m enstruaţie minute de două ori pe săptămână reduce riscul
foarte devreme, apariţiei cancerului pentru că măreşte secreţia
cele care au ajuns unui horm on denum it oxitocinâ.

AUTOEXAMINAREA

Dacă -unt descoperite şi tratate la timp. pro­


blemele sânilor pot fi remediate.
Tre buie <a tratezi cu seriozitate acest aspect
si să te autoexaminezi regulat, de preferinţă
la sfârşitul ciclului menstrual.
Stând in tata oglinzii, priveşte-ţi sânii din
diferite unghiuri, intâi cu braţele pe lângă
corp. apoi cu ele ridicate deasupra capului.
Când faci dus. sau când stai intinsâ cu o
mână sub cap. masează-ţi uşor sânul cu
mana cealaltă. Mişcările trebuie să fie con­
centrice. din exterior spre interior, termi­
nând cu sfârcul.
Kii atentă la variaţiile de formă - dacă simţi
umflături sau dacă observi că pielea se
descuamează. dacă areola are o altă culoare u n u i s An nu
P ie r d e r e a I*artenerul tău va inviţi si *
decât de obicei sau dacă remarci sângerâri trt'buie s i iţi afecteze bucure de simplul Iapt d
>au alte scurgeri din sfârcuri, adreseazâ-te sexualitatea. Plăcerea nu in viaţi.
de urgentă medicului. dispare, celelalte zone Daci prt'feri, puneţi o leit
entfiene devin mai impor­ Jt'ric vaporoasă sau stai cu
tante. sânul sinitos spre partener
I I N.JASl’h TKM IINFINSA|1 U-2Î
CUMrn 1*1ANII KIFAMIIJA 110 11

C A N C E R U L SÂNULU I SE PO A TE TRATA
Combinaţia dintre medicamente, chirurgii* şi tratamentul ni razi* X se poale dovedi foarte* eficienta.
• l'amoxifenul e un medicament pe bază de hormoni care împiedica organismul sa mai producă estrogen,
reducând astfel riscurile.
• Chimioterapia - tratamentul medicamentos - micşorează zona afectata înainte de o|x*raţie.
• Radioterapia - tratamentul cu raze X - omoarâ celulele maligne ramase de pe urma operaţiei.

$ 1

T umorkctomia: in funcţie de mărimea Mastkctomia i'akiiaiA: presupune M astkctomia completa : constă In


tonei afectate, operaţia îndepărtează îndepărtarea unei porţiuni îndepărtarea întregului sân. eventual
tumora şi teritoriul glandular semnificative din ţesut, inclusiv şi a muşchilor adiacenţi.
învecinat. areola şi sfârcul.

Isto rii p e rs o n a le
T U M O R I B E N IG N E
Eram in pat intr-o seară, şi am simţit intr-un sân o
Majoritatea afecţiunilor sânilor nu sunt fatale. umflătură mică. de mărimea unui bob de mazăre.
Umflaturile pot sa te sperie, dar ţine minte că ele M-arn speriat îngrozitor. Trei zile am încercat să
pot fi cauzate de schimbările naturale ale o ignor, pană când Allan m-a dus la doctor
corpului. Pielea uscată poate fi rezultatul unui
aproape cu forţa. Mi-aduc aminte că atunci când
dezechilibru hormonal, mai ales înainte de
menstruaţie, iar secreţiile sfârcurilor sunt m-am inlors după rezultate mi-am dat seama
cauzate adesea de inflamarea glandelor care după privirea medicului că nu e de bine. In zilele
produc lapte. care au urmat, eram uneori sigur:) că va ti bine.
• Mergi regulat la control. Dacă descoperi o alteori eram convinsă că o să mor. Acum a trecut
umflătură, e indicat să faci o mamografie deja un an de la mastectomie şi cicatricea se
(examen cu raze X) sau o biopsie (preluarea vindecă mai bine decât aş fi crezut, deşi a trecut
unei mostre de ţesut şi testarea ei), pentru a foarte mult timp până am vrut din nou să fac
elimina ipoteza cancerului de sân. Tratamentul dragoste. Dar acum toată lumea e plină de
hormonal este adesea soluţia în cazul durerilor speranţă.
premenstruale. SVZANNE
• în timpul tratamentului, urmâreşte-ţi simpto-
mele; dacă par să fie legate de menstruaţie, ur­
mează instrucţiunile de la pagina 29.
P r o bl e m e G i n e c o l o g i c e
INVESTIGAREA A F E C Ţ IU N IL O R O R G A N E L O R SEXUALE

rganele noastre sexuale sunt. poate, cele Ultima p a rte a consultaţiei o reprezintă
O mai predispuse la diverse afecţiuni. Tabe­
lul din dreapta cuprinde informaţii despre cele
exam inarea colului uterin, prin introducerea
unui speculum în vagin; ţi se va părea neplă­
mai frecvente afecţiuni. cut. dar trebuie să fii cât mai relaxată.
Dacă apare ceva neobişnuit, va fi nevoie de:
Controlul ginecologic • Examinarea pelvisului cu ultrasunete, pentrii
Ca femeie, vei avea parte de numeroase astfel a avea o imagine a organelor interne.
de controale de-a lungul vieţii, mai ales dacă • H isteroscopie, exam inare a uterului cu aju­
eşti activă sexual. torul unui instrum ent special, introdus prin co­
In general, in timpul controlului stai întinsă, lul uterin.
cu picioarele ridicate, in timp ce medicul îţi • Laparoscopie, investigare a cavităţii abdomr
examinează organele genitale externe pentru a nale printr-o tăietură mică făcută deasupra bu­
depista eventualele iritaţii sau scurgeri. ricului.
Urmează apoi examinarea organelor genitale • D(ilatare) şi C(hiuretaj) - un instrument in
interne, pentru ca medicul să-şi dea seama formă de linguriţă este trecut prin colul uterin.
dacă există umflături sau inflamaţii ce pot pre­ pentru a investiga şi clarifica orice problemă a
zenta riscuri. uterului.

S IM P T O M E ALE P R O B L E M E L O R G IN E C O L O G IC E

HHKOAMEUC: durrri CISTITA sS / AFECŢI­ BCTROPLON CERVICAL CH1MVRI


râmi urineii, amsti/m- UNI ALETRACTU- scurgeri vaginale OVARIENE:
tir. mrnstrualii abun- LW URINAR: nevoia anonnale. sângerâri dureri in timpul
lirnlr si dureroase, frecventa de a urina, frecvente. actului sexual dureri
scurgeri vaginale
dureri, prezenta in abdomen.
anormale, dureri de
apatr. dureri in tim/tul sângelui in urinâ. menstruaţii
.h tului sexual, inter- neregulate.
tUitate

Ovar Uter Trompa uterinâ BOALA


INFLAMAn W//
W-.7VL4.YA nevoia
hMHi.MhlKIO/A frecventa de a urina,
dureri când urinezi, scurgeri vaginale
durrri abdominal» anormale, flux
chiar inainle de menstrual abundent,
m e n s t r u a ţ i e , flux Endometru
menstruaţii piva
mmstnial abundent. frecvente, sângeriii
•curgeri vagmale anonnale, durrri sau
anormale, abdomen Cot uterin sângerâri In timpul
umflai, dureri in actului sexual, iebri
timpul actului sexual.
greţuri, vărsaturi,
dureri de spate m»lc
picioare, ameţeli,
depresie si obov ilt
creşteri sau scâderi
bruşte in greutate

L J
l ANI» NI I f r n AVkACOHI l i f t 1/
I »ist ONI'UklVI 130-37

AF ECŢ IU NI GINE COL OG ICE FRECVENTE

Afecţiunea Cauze Tratament

Cistitâ şi infecţii ale Bacterii care trec din intestin, unde exista Tratamentul. Antibiotice.
tractului urinar fără să provoace probleme, în tractul urinar; Ce pofi face singură: bea multa apă, pune-ti
reacţii alergice; răni produse din timpul comprese calde şi ia analgezice.
actului sexual. Prevenirea: evită mâncărurile picante, evită, de
asem enea, lenjeria de corp prea strâmta, si
tampoanele interne, pentru că introducându-le in
vagin, creşti riscul infecţiei; spală-te bine înainte si
după contactul sexual, bea multă apă, urinează
des, pentru a elimina bacteriile.

Ectropion cervical Membrana mucoasă care căptuşeşte uterul Tratamentul: nu e nevoie de tratament, dar fâ-ti un
pătrunde prin colul uterin în vagin. Poate fi control ca să te asiguri câ nu există si alte
o afecţiune moştenită sau dobândită după probleme.
sarcină sau ca urmare a folosirii pilulei
contraceptive. Această situaţie a fost
numită si eroziune cervicală.

Endometriozâ Prezenţa de tesut endometrial în afara Tratament: în general, se administrează suplimente


uterului. Ig nivelul trompelor uterine sau al hormonale pentru a opri temporar menstruatia,
ovarelor. In timpul menstrualei aceste laparoscopie pentru a îndepărta ţesutul-problemă,
ţesuturi sângerează si pot provoca histerectomie; ocazional, sarcina poate reprezenta
cicatrice. o soluţie.

Fibroame (umflături Exces de estrogen cauzat uneori de Tratament: intervenţie chirurgicala sau
tari in pereţii uterului) folosirea pilulei contraceptive sau a medicamente care induc o menopauză temporară;
tratamentelor hormonale. folosirea dispozitivelor intrauterine (DIU).

Chisturi ovariene Foliculii nu elimină ovulele, care devin Tratament: îndepărtarea chisturilor prin laparosco­
solide: în sindromul polichistic, ovarul este pie. alteori sunt suficiente tratamentele hormonale.
acoperit de multe chisturi mici.

Boala inflamatorie Bacterii ca, de pildă. E.coli: operaţie ca. de Tratament: antibiotice pentru a distruge infecţia.
pelvianâ pildă, aplicare de sterilet; sau germeni ca Ce poţi face singură: relaxeazâ-te, ia analgezice,
gonococul ori chlamydia (vezi pp. 40-41). masturbeazâ-te pentru o mai bună circulaţie a
sângelui în zona pelvianâ. Trebuie însă să consulţi
si un medic, pentru câ infecţia se poate răspândi.
Prevenirea: sexul protejat, controale regulate
pentru depistarea inflamaţilor pelvisului, mai ales
înainte de intervenţii chirurgicale de orice fel, pentru
a preveni răspândirea infecţiei.
Cancerul Organelor Sexuale
D E P I S T A R E A ŞI T R A T A M E N T U L A D E C V A T

rin natura sa distructivă, cancerul loveşte fost spulberat de cercetările recente, care arau
P cele două puncte sensibile ale feminităţii:
sexualitatea şi fertilitatea.
că m ajoritatea femeilor care au această pro-
blemâ au parteneri stabili.

Cancerul cervical Cancerul o vârian


Un control de rutină poate depista acest tip de Cazurile sunt depistate la controlul ginecologic
cancer înainte ca el să se manifeste. Testul de rutină, întrucât nu există simptome timpuri
Papanicolau constă in prelevarea mostrelor de Sunt mai expuse riscului femeile care au avut
ţesut de pe suprafaţa colului, cu ajutorul unei prima m enstruaţie la o vârstă fragedă, cele care
spatule, şi are ca avantaj precizia rezultatelor, au ajuns târziu la menopauză şi cele care nu au
precum şi depistarea oricăror alte afecţiuni. fost însărcinate. Tratam entul presupune cel
Odată diagnosticată, orice anomalie - de regulă mai adesea chimioterapie, dar intervenţiile chi­
benignă - poate fi îndepărtată uşor, deseori rurgicale pot fi o soluţie dacă boala nu a avan­
prin mijloace termice. Pentru leziunile mai sat prea mult. Cancerul ovarian se depistează
avansate, e nevoie de chirurgie urm ată de mai greu decât cel cervical.
radioterapie. Cauze care duc la apariţia cance­
rului cervical: fumatul, poluarea, stresul, ni­ Cancerul endom etrial
velul scăzut de acid folie, dar şi sexul Simptomele cele mai frecvente ale acestui tip
neprotejat. Vechiul mit, acela că numărul mare de cancer sunt scurgerile vaginale anormale si
de parteneri este cauza cancerului cervical, a sângerârile frecvente. Sunt predispuse femeile
D acA HIStkrectomia e soluţia unei probleme ginecologice, se supraponderale, cele în vârstă şi cele care su­
poate să-ţi fie îndepărtate aceste organe. feră de diabet sau tensiune arterială măriţi
Există şi o cauză hormonală, mai ales in căzui
femeilor cu nivel crescut de estrogen, al celor
Trompe
utenne
care au m enstruaţii neregulate şi al celor care
au urm at tratam ente hormonale. Vestea bună
este că şansele de supravieţuire sunt de aproxi­
Uter mativ 90%, dacă este diagnosticat la timp, adică
înainte de a se fi răspândit în afara uterului.
Trompâ
Ovar utermâ
T Ovar
Col uterm

Vagin
I
Histt m tomia ţxirţială Cel mai frecvent tip de
H I
In urma unei hist<
p n -supuni • indt ‘pârtart -a histercctomie are ca rectom S radicale. «ir:
Organele sexuale interne uterului. r<'/.uitat îndepărtarea îndepărtate uterul o
înainte de operaţie. uterului şi a colului uterin. trompeleuter*
uterin. şi marele.
l’KORl.KMI. GLNKCOlXKiK I- 36-37
CUM f p PLANIFICI FAVtllJA 110-11
DISCONFORTUL 136-37

Histerectomia Histerectomia e singura soluţie, dar există


Este adesea tratamentul cel mai indicat în cazul metode de a trece peste efectele negative. Cli­
cancerului organelor sexuale. Histerectomia torisul şi punctul (i sunt zone erogene care îţi
are si implicaţii negative: cicatricile rămase pot pot oferi plăceri nebănuite, tratamentele cu
provoca dureri în timpul actului sexual, îndepăr­ hormoni îţi pot mări apetitul sexual, iar exer­
tarea ovarelor şi a uterului duce la scăderea ciţiile fizice te ajută să iţi întăreşti musculatura
apetitului sexual, iar îndepărtarea colului uterin vaginului, asigurându-ţi orgasmul. Mai presus
poate dăuna orgasmului. De aceea, e indicat să de orice, trebuie să înţelegi că viaţa ta sexuală
te sfătuieşti cu medicul tău, să discuţi opţiunile nu a luat sfârşit. Dacă vei continua
şi să te gândeşti bine mai ales atunci când viaţa să deţii controlul asupra
nu îţi e pusă în pericol, spre exemplu în cazul propriului corp, vid
fibroamelor, endometriozei, bolii inflamatorii rămâne o femeie / ''u
pelvine sau al menstruaţiilor dificile. atrăgătoare.

I n p u n c t u l unde se întâl­
nesc vaginul şi colul ute­
rin, există o „zonă de
transformare”, unde ce­
lulele fragile ale colului
uterin se întâlnesc cu
cele robuste ale vaginu­
lui. Celulele sunt foarte
vulnerabile şi predispuse
la cancer. De aici se pre­
levă ţesut pentru a se Celule columnare
determina gradul de risc.
Zonă de transformare
Celule scuamoase
Col uterin

CA N CERE SEXUALE MAI RARE

CANCERUL VAGINAL
In anii ’60, au fost femei cărora li s-a prescris estrogen sintetic pentru a putea
duce sarcinile la bun sfârşit. Nu numai ele, dar şi fiicele lor sunt predispuse la
cancer vaginal. Tratamentul constă în intervenţie chirurgicală şi radioterapie, dar
ultimele cercetări au demonstrat rolul binefăcător al progesteronului.

CANCERUL VULVAR
Poate fi cauzat de diverse iritaţii date de poluarea din mediul înconjurător. De obicei
sunt afectate femeile în vârstă, şi întrucât primul semn este o ulceraţie evidentă, poate
fi detectat la timp şi vindecat prin chirurgie.
e'ÂNn S kxui îţi F ack P robleme
M I N I M Al I. \ K 1 A K 1S C U I l !l B O I 11 O K OU 1 K A N S M 1T K R E SKXl J Al . A

M degrabă nepliVute lUvat letale. bolile eu


m
transmitere sexuala (.lU'S) suni lot mai
ras|v'uuliu\ dtxxueee toarte mult o dintru noi nu
m eeţvm viata sexuala mai devrem e si sehim
Boli cu transmitere Simptome
ham mai mulţi pai tunuri. Riscurile sunt destul sexuală
du mari: şansele sunt du oO'V sa iui gonoree in
Vagmiia bactoriană Adesea nu prezintă simptome; po! ap*w
urma unui vontaot suxual. Femeile sunt mult mtatii ale vaginului, o cantitate ma -t
de scurgeri vagmale
mai expuse, pericolul intuutarii un HIV fiind du
l o r i mai maru decât in ca/ul bârbaţilor.
Sexul uu un par tunur stabil nu iii o tura garan­ Candidoza genitala Mâncârimi. scurgeri abundente, urii
mirositoare dureri ale vaginului
ţii. duui irubuiu sa tu protuju/i. I n partunur pu
uaru il cunoşti du un an poate sa tu uxpuna acelo-
rasi risuuri va unul tv varu il cunoşti du o on't.
Chlamidia Adesea nu prezintă simptome m v c
vagmale abundente, dureri menstma'**
dureri abdominale, poate provoca sare
ectopice. pierderi de sarcină sau mv? tj*
FOI OS1RFA PRF/FRV A TIV IM .H I
Herpesul genital Măncârimi şi senzaţii de arsură. du'en
locale, vezicule ros» dureroase la mve.
f P. 4 organelor genitale, secreţii vagmale. W i
herpesul poate reapărea, dar simptom*
sunt mai puţin violente după pnrru
manifestare, se vindecă spontan

Negii genitali Negi nedureroşi localizaţi la mvelu


organelor genitale externe $i in vag

Gonoreea Adesea fără simptome, scurgeri vag u


PH^/KRVAUNTll pmttyt'O/ii senzaţie de arsură la urmare, sânger*1
dC*H IS . [kgV-b /H' tv/e dill intre menstruaţii; poate duce la wfw*w»
h ic \ ni iolo>c>ic hibrithnti
fk 4 b ă /J c/e'.i/vl h r / c r x M i v u l Hepatita virală Similare cu ale gripei, oboseală greu.
trebuie / mjs din timp. ik'ntni pierderea poftei de mâncare, inflamam
.1 cum mk'ile s\ U0H4ri de ficatului.

>/k4i v u ('.«!</ m ‘ Si'o .i t r , Virusul Aceleaşi cu ale răcelii, vulnerabilitate


ilufkl ciMuiuv. ţintei de imunodeticienţei mânta la infecţii, forme rare de cancer
imurgine cu s i nu n/untw. umane (HIV) cum ar fi sarcomul Kaposi Noile
tratam ente sunt încurajatoare pentru ce
deja infectaţi.
SKXUI . ANA L
Pediculoza pubianâ M âncârimi cauzate de păduchi care
iVi care prutul a suxul anal o iau pentru oft terminaţiile mtesteazâ zona pubianâ.
nervoase din anus sunt foarte sensibile la plăcere şi
penini că intimitatea acestui act oferă satisfacţii Sifilisul Leziune superficială, nedureroasâ da
care. netratatâ la timp. se poate dezvo**
emoţionale profunde. Dar. dintre activităţile sexuale,
într-o iritatie extinsă. însoţită de febră
sexul anal prezintă cele mai multe riscuri. Bacteriile lipsa poftei de mâncare, oboseai
( are ajung din anus iu vagin pot provoca infecţii iar Siniptomele pot dispărea, da s.
rămâne latent. Este relativ rar
ţesuturile anale sunt fragile si uşor de rănit, perm iţând
răspândirea viruşilor HIV in sânge. Foloseşte un Tnchomoniaza Adesea nu prezintă nici un fel de
simptome; mâncârimi sau arsuri a ■
prezervativ din cauciuc gros si spermicide si spală-te vulvei, secreţii vagmale urât miros*»**
bine înainte şi după.

k
CUM h i l ’IANIUC I FAMIIJA 108-9
DISCONFORTUL 138-37

BOLI C U T R A N S M IT E R E SEX U A LĂ

Tratament Prevenire şi ce poţi face singurâ

Contactul sexual, bacteriile din vagin, reacţiile Antibiotice. Evită hainele strâmte, tampoanele nepotrivite fluxului tău
alergice: poate apărea în urma intervenţiei menstrual, contraceptivele sau DIU; spăla te bine înainte şi
chirurgicale sau după naştere. dupâ contactul sexual.

Apariţia unor ciuperci in vagin în urma contactului Supozitoare, tablete, Prevenire: aceeaşi ca în cazul vaginozei bacteriene; ape­
sexual, dar poate apârea s> la femeile care nu au o creme; tratamentul lează la tehnicile de relaxare pentru a reduce stresul, redu
viata sexuala activâ: sarcina, alâptarea. regimul trebuie urmat de ambii consumul de zahăr şi de carbohidraţi rafinaţi; produsele
alimentar, stresul, contraceptivele orale, parteneri. lactate pot fi de ajutor, mai ales iaurturile cu culturi lactice
antibioticele, sunt alte câteva posibile cauze active întrucât modifică nivelul acidităţii.

Contactul sexual. Antibiotice: tratamentul Prevenire: evită DIU. asigurâ-te că eşti complet vindecată
trebuie urmat de ambii înainte de orice fel de intervenţie chirurgicală, care poate
parteneri. facilita răspândirea infecţiei.

Contactul sexual, folosirea aceloraşi prosoape şi a Nu există tratament. Prevenire: medicamente virale de la primele semne ale
vasului de toaletă cu cineva infectat: riscul apariţiei doar medicamente anti apariţiei bolii; comprese locale cu apă sărată, analgezice
sporit de nivelul ridicat de stres. virale care ameliorează evită să faci sex până la vindecare, spaia-te des.
simptomele. îngrijeşte-ti corpul urmând indicaţiile de la p. 31; evită
stresul; acceptă consilierea.

h-
Contact sexual, prosoape sau îmbrăcăminte îndepărtare prin îngheţare, Prevenire: negii genitali sunt de obicei în strânsă legătură
infectată. ardere, intervenţie chirurgi­ cu cancerul cervical, deci mergi regulat la control; nu fuma;
cală; ambii parteneri trebuie mănâncă multe fructe şi legume.
să urmeze tratamentul.

Contactul sexual - oral. vaginal sau anal; adesea Antibiotice; trebuie să se Evită contactul sexual până la vindecare.
fără simptome, deci partenerii nu ştiu că sunt trateze şi partenerul.
bolnavi.

Contactul sexual; contactul cu materii sexuale; Antibiotice, odihnă. Prevenire: evită acupunctura şi. în general, folosirea acelor
transfuzii cu sânge contaminat. dacă nu eşti sigură că sunt sterilizate.

Contact sexual, inclusiv sex oral. folosirea aceloraşi Nu exista tratament Menţinerea unui sistem imunitar sănătos printr-un regim
jucării sexuale cu cineva deja infectat, contactul cu pentru HIV; se tratează alimentar adecvat, control ginecologic regulat; evită
sânge contaminat, folosirea aceloraşi ace cu cineva infecţiile care contactul sexual neprotejat, sexul oral şi anal. contactul cu
contaminat (NU se transmite prin sărut. împărţind caracterizează SIDA. sângele contaminat (în cazul consumatorilor de droguri,
vesela sau înotând în aceeaşi piscină). prin folosirea aceloraşi ace).

Contact sexual, contactul cu prosoape sau aşternu­ Medicamente cu acţiune Prevenire: evita contactul cu haine sau aşternuturi
turi infestate. locală. infestate.

Contact sexual. Antibiotice, tratamentul Evită contactul sexual până la vindecarea completă:
trebuie urmat de ambii sifilisul poate afecta sarcina, ducând chiar la pierderea ei.
parteneri.

Contact sexual, masturbarea anală şi vaginală folosind Antibiotice, tratamentul Prevenire: spală-te des. igienizează jucăriile sexuale, evită
acelaşi deget sau jucărie sexuală; ştergerea dinspre trebuie urmat de ambii îmbrăcămintea strâmta, nu face schimb de haine sau de
anus spre vagin: prosoape sau haine infectate. parteneri. prosoape.

41
S exul şi M intea
I N F L U E N Ţ E ASUPRA SEXULUI Şl SEX UA LIT ĂŢ II LA VÂRSTA ADULTA

exualitatea nu este doar un produs al corpu­ Se poate întâmpla ca aceste păreri să fie
S rilor noastre. Fanteziile despre posibilii par­
teneri, dar şi problemele care ne dau bătăi de cap
lătoare. Experienţele noastre nu sunt n -pp-.m
tative pentru ceilalţi, iar experienţele altora ac
- toate acestea ne demonstrează că şi mintea ne pot fi, de multe ori, nefolositoare. După orH»
influenţează sexualitatea in mare măsură. ţie mai puţin fericită, suntem tentate să credea
Primele informaţii despre sexualitate le avem că toţi bărbaţii sunt nesimţiţi, sau, pe de aU
încă din copilărie. Ca adulţi, completăm aceste parte, mai m ulte relaţii satisfăcătoare nepot
informaţii pe măsură ce acumulăm experienţă, duce la concluzia că suntem mereu in sigura
fie direct, fie indirect, prin mesajele primite din ţâ. Nici una dintre aceste afirmaţii nu este o
afară (de la părinţi, prieteni, parteneri sau din rectâ, şi am ândouă ne pot pune in încurcături
mass-media). Toate aceste influenţe ne ajută să emoţionale serioase. Fiecare nouă situaţie vine
ne formăm propriile păreri despre sexualitate, cu propriile provocări, pe care le acceptă»
despre identitatea noastră sexuală, despre cum aproape inconştient. Ele ne determină reactflf
vrem să fie partenerul sau relaţia în care ne corpului, ne influenţează sentimentele pe|
implicăm. măsură ce ne implicăm intr-o relaţie.

INFLUENŢELE VE CHI MITURI


PARTENERILOR D E S P R E SEX...

Partenerii joacă rolul decisiv in viaţa noastră • S exu l nu le face plăc ere femeilor
sexuală. Fiecare partener vine cu propriile
• Dacă te culci cu el, nu o să te mai retpectt
convingeri, atitudini şi abordări, care au un efect
puternic asupra noastră, efect ce creşte in • S<-xul înainte de căsătorie e un fxkat
intensitate cu cât suntem mai implicate. • llărbatul trebuie să facă prima mişcare
întotdeauna
Trei mesaje sunt vitale. Fii atentă la ele şi ţine-lc
piept atunci când crezi că te afectează negativ. • Dacă te masturbezi, orbeşti
• bărbaţii pot avea aventuri, nu şi femeile
Critică - Laudă
Un partener care iţi subapreciată sexualitatea sau care
face comparaţii nefavorabile intre tine şi fostele sale ... ŞI U N E L E MAI NOI
partenere te poate face să te simţi nesigură ~ un
partener care iţi apreciază sexualitatea iti întăreşte • Dacă sexu l nu e întotdeauna satisfăcător,
încrederea in tine.
probabil nu ai găsit /lartenerul [xitrivit
Negare Acceptare • Toată lum ea are parte de mai mult
Un partener care insistă că deţine reţeta „corectă" pen
sex decât mine
tru a face dragoste, refuzând să fie atent la preferinţele
tale, te poate face să te îndoieşti de tine - un partener • E ceva in neregulă dacă nu ajung la
care te înţelege şi te acceptă nu numai că iti confirmă orgasm repede
autocunoaşterea, dar ştie şi cum să iţi ofere plăcere.
• Si-xtil nu se învaţă, se inlâmplă pur si simplu
Presiune Libertate • <)rg a sm u l prin [icnetrare e mai bun
Un partener care te presează şi insistă, chiar când tu
decât oricare altul
nu f-sti de acord, poate să te facă să te blochezi şi să iţi
pierzi dorinţa ~ un partener care acceptă r ând spui nu • N um ai fem eile care nu au o viaţă sexuală
iti lasă suficientă libertate ca să le relaxezi si să satisfăcătoare se masturbează
experimentezi.
MESAJE SEXUALE 12-13
ALEGEREA PARTENERULUI 86-87
SENTIMENTE SEXUALE 96-97
CUM CERI AJUTOR 148-49
ETAPE ALE SEXUALITĂŢII 174-75

M ESAJE PERSONALE

Cine sunt cei care ţi-au influenţat viaţa? Ce mesaje


ţi-au dat ei despre sex şi despre sexualitatea ta?
Te-au ajutat sau te-au inhibat aceste mesaje?
Gândindu-te la convingerile pe care le-ai dobândit de
la fiecare, îţi poţi da seama mai uşor de sexualitatea ta
şi de modul în care funcţionează.
Tata, mania • Fraţii şi surorile
Religia şi învăţăturile religioase
Cultura şi ideile culturale
Prietenii • Educaţia sexuală în şcoală
Pierderea virginităţii • Traumele sexuale
Partenerii • Mass media

ii Sex-
cu-
BLTULE
par să
spună că
sexul e de
vânzare:
dar dacă
femeia îşi ia
un gigolo se
râde de ea.
Publicitatea spune că trebuie
să fim atrăgătoare, dar in ca­
zurile de viol, se spune că fe­
meile l-au provocat. Mesajele
despre sex din mass media
sunt incurcate şi conflictuale.
P ersonalitatea S exuală
C E Î N S E A M N Ă AZI SÂ F I I C O N Ş T I E N T A D E S E X U A L I T A T E A TA

imp de secole, a existat un tipar prestabilit dacă acest model era mult mai permisiv, dându-
T al „personalităţii sexuale" feminine, spunân-
du-ne cum trebuie să fim în pat. Şi, cum poziţia
le fem eilor lib ertate sexuală, el reflecta, încă,
felul în care bărbaţii vroiau să fim.
noastră în societate a fost multă vreme dictată O dată cu schim bările de la jumătatea seco­
de bărbaţi, acest ideal era tot o reflectare a lului trecut, a început să conteze şi ce îşi doresc
dorinţelor bărbaţilor. femeile.
In Anglia victoriană, de exemplu, femeia tre ­ Fem eia de azi e conştientă de nevoile ei, de
buia să fie pasivă, „permiţându-i” partenerului preferinţele ei sexuale şi responsabilă pentru
să o penetreze şi îndeplinindu-şi astfel datoria propria plăcere, dar pretinzând implicare şi din
de soţie şi mamă. p artea p arten eru lu i. Acesta e, într-adevâr, un
După apariţia pilulei contraceptive, idealul a „ideal”, şi îl putem resim ţi ca pe o constrân­
fost opus celui victorian. In anii ’60, femeile gere. Dar, aşa cum moda e azi mai variată ca
trebuiau să fie dornice să aibă relaţii sexuale cu oricând, şi sexualitatea ne lasă mai multă
orice bărbat, erau singurele responsabile de libertate de alegere decât am avut vreodată.
contracepţie şi gata oricând de orgasm. Chiar

ID E A L U L D E S P R E C U M T R E B U I E SĂ F II

Informaţi): să cunoşti 9 Proactivâ: capabilă si


detaliile fiziologice şi cele preiei iniţiativa in pat.
legate de arta sexului.
9 Receptivă: atentă la
Sigură pe tine: relaxată nevoile propriului corp.
şi in largul tău cu
propriul corp. 9 Atentă: capabilă să
răspunzi dorinţelor
9 Conştientă de tine: să partenerului.
ştii cine eşti şi ce vrei.

9 Sinceră: să spui fără


ocolişuri când ceva nu
m erge sau nu iţi place.

Stabilă emoţional:
sigură de tine şi de
relaţiile pe care le ai.

Entuziastă: să ai o
atitudine pozitivă şi să
sprijini partenerul.

# Creativă: dornică să
experimentezi, să încerci
lucruri noi.
IJ.AJCKA UNEI DECIZII 46-«7
TEAMA f>E SEX 130-31
CASlr+.V L7T.I^7A V lV /fm 1* 5-35

RECUNOAŞTEŢI
PER SO N A LJTA 'J EA P R E F E R IN Ţ E L E
V IIT O R U L U I
Irhulul in privinţa sexualităţii feminine nu acceptă incâ
i ii miiI.ii il»- in toata lumea suni din ce in ce mai lesbianismul. Mass-media difuzează imagini ale
diverse, la N-l şi atitudinile -ii părerile despre sex, femeilor heterosexuale sau, cel mult, temporar „bi”.
njiferănd «a in viilor e foarte posibil sa nu mai Familiile şi prietenii presupun de la bun inceput că
existe un „ideal" al personalităţii sexuale. Fără femeile sunt heterosexuale. Ce e de făcut dacă simţi că
n ama d«- represalii, i|i poţi alege; ifi plac femeile? Ideea ti se poate părea înfricoşătoare,
pentru că încă nu e uşor să fii lesbiană, in cel mai bun
• orientarea: heterosexuala, bisexuala sau caz, lesbianele sunt marginalizate, iar in cel mai rău ■
lesbiana persecutate.

• ai liviiab-a <elibalara sau activă, sau o Se poate intâmpla să nu Iii sigură de orientarea ta
( omlmia|i»- intre cele două sexuală. Majoritatea femeilor sunt atrase şi de alte
femei la un moment dat, deci se poate să nu-ţi fi dat
• implicarea: inlr-o singură relaţie sau in mai seama foarte clar ce vrei. Sau poate eşti lesbiană,
multe, sexul in afara relaţiei in care eşti implicata dar nu ai avut sprijinul necesar din partea celorlalţi
ca să recunoşti asta. Cere informaţii de la cei care
• temperamentul: activ.1 şi dominanta, pasiva şi ştiu mai multe. Contactează un grup de lesbiene.
supună, sau un amestec inlre cele douâ Nu vor face presiuni asupra ta să te alături lor, dar
iţi vor împărtăşi din experienţele lor ca să iţi dai
• n-rlililaiea: po|i alege sa ai sau sa nu ai copii. seama ce dorinţe ai cu adevărat.

D EZV O LTA R EA
PERSONALITĂŢII
SEXUALE

( iillura i onlem|x>rana oferă nenumârale resurse


<an- ie ajuta sa i|i de* operi ix-rsonalitaiea sexuală.

• peniiii informare şi siguranţa de sine: cărţi,


reviste, filme

• j/enlru i unoaslerea de sine şi sinceritate:


• ui sini de dezvoltare personala

• (lentrii stabilitate emoţionala si entuziasm:


consiliere pentru armonizarea relaţiilor

• ix-niru <reativilali si pro,activitate surse care


siiundra/a fanteziile sexuale

• pentru re< eptivltaie si atenţie posibilitatea de


•i avea mai multe relaţii de .1 lungul vieţii.
1 UARICA UNKl PKCIZII
K i s i ’O N s A m i i i v i t a l i n nu ai 1 C',1 K I I r P K C A R E 1 F F A C FM

vl.ua n i apariţia pilulei contraceptive, re Istorii personâb


O .culiK' sivialt' au tiovonii mai ixm misive, si
femeile au dobândit puterea do a lua deci/ii Im ştiut c.i sunt h'sbi.nu inc.i c/e rÂndtnum I.
impoi tanti' in a v a ce priveşte sexualitatea sexul m u Dinu t u t u i v ir sera vis.) a fost in i m u \ .
in afara căsătoriei. relaţiile eu alte tentei, intri' f.icult.Uii A tost ilrstul de uşor. Ir spunrm .i«v
ruperile vie sarcină l a început. a fost o falset mri tot ti'hil dr rsti ilrsfuv lipii eu r « ir
libertate Multe lentei spun ea au profitat vlv' ea şi s r M i i v Aiul u i m i i M i t f . y M . m u ctjnoscuf-o/t'

ea aeunt i egreta. Iar unele divizii nu sunt luate in \ m u si i/u/V i un mi noM ii niut.it Im/miuu
deplina cunoştinţă vie cauza: tăcem eontpro / V v i/i.i ilr .i m i M iunfn taniilu nu a tost uiu
mistui pentru ea „am băut piva m ult... mi a spus Ir spun, fv n tn t ci tria j
brusc.). <Im tr v b u u sA
ea ma iubeşte nu vroiam sa l pierd". iik '.i eu Amu r mu /x' vi.il.l si /a un momrnt J.a
Pai ineeţvm sa deţinem controlul. Ne dam sea n rb u i.i s ă Atic. In tr u n \ u v ă n u l. k su n şp u s/w
ma evv no tace bine si ee nu. cum sa ne tăcem si sim plu. S-m i su/v)nil M iutnloi Amin. imnu
cunoscute deciziile si cum sa ni le susţinem, m r.i a .irrrptM totul, /x'/i/ni c i slir r.t sunt
loate acestea sunt sprijinite si vlv' posibilitatea vie frricit.1, /afa inc.) nu o ;h\'rpl.) p e Amu. (Urau
a lua parte la cursuri de dezvoltare personala, de Ştiucâ .un hui h o tă râ n d b u n i
existenţa centrelor vlv' informare şi a cabinetelor
vlv' terapie pentru fentei. Putem, acum, sa luam Km:
decizii si sa lim complot responsabile pentru ele.

D E C IZ IA DE A FACE D E C IZ II SEXUALE MAJORE


UN A V O RT
Cele mai im portante divizii pe care trebuie le
l iu vlintre cele mai importante deci/ii pe caro o iei pot fi:
posibil sa trebuiască st lv' iv'i v'stv' avortul. • pierderea virginităţii
• recunoaşterea orientării sexuale
• Informeazâ-te eu privire la legile ţârii si la • sexul cu un nou partener
opţiunile |H' care lv' ai din punct vlv' vedere • încetarea vieţii sexuale
mt'dical. • sex înainte d e căsătorie
• ( îâiuleşte-te la jx>tenţialele riscuri: efectele • aventurile extraconjugale
secundare ale operaţiei. complicaţiile care pot • să îngădui partenerului o aventură
apărea. chiar eşecul intervenţiei. • să-i ierţi partenerului o aventură
• Daca bănuieşti câ ai rămas însărcinată in • să fad sex cu partenerul altcuiva
urma unei dorinţe din subconştientul tău, • să accepţi consilierea sexuală
gândeste-te bine înainte de a lua o decizie. Vrei • să raportezi un abuz sexual
acest copil? • tratam entul cu contraceptive
• O re ajutorul partenerului, al familiei, al prie­ • sexul neprotejat
tenilor. pentru a trece peste sentimentele nega­ • sarcina
tive ea supărarea, depresia sau vinovăţia. Cu cât • avortul
primeşti mai mult sprijin, cu atât ai şanse mai • sterilizarea
mari sa iei hotărârea buna. • tratam ente horm onale
• să sfârşeşti o relaţie
SEX NEDOSIT 50-61
SEXCU I N PARTENER NOI 92-93
SENTIMENTE SEXUALE 96-97
CERÂND AJUTOR 148-49
SFÂRŞITUL UNEI RELAŢII 178-79

LU A R EA U N E I D E C IZ II

• Caută să obţii cât mai multă informaţie • Pentru fiecare variantă posibilă - să spui da.
citind, vorbind cu alţii care au probleme să spui nu. să aştepţi, ş.a.m.d - răspunde la
similare, cerând ajutorul unui specialist următoarele întrebări relevante.
analizându-ţi sentimetele.

1 2 3 4
Biologic Sexual: Efecte Legal:
... beneficii ... efecte emoţionale încalc legea în
... riscuri pozitive ... partenerul vreun fel? Dacă
... efecte ... efecte ... relaţia... da, ce se poate
secundare? negative? alţi oameni întâmpla?
care contază

5 6 7 8
Etic: Costuri: Ce vor crede Cum mă
imi încalcă în ... bani ceilalţi dacă fac voi simţi după?
vreun fel cre­ .. .timp asta?
dinţele reli­ ... efort?
gioase,
spirituale sau
morale?

♦ • Fă o listă cu argumente pro şi contra, Ce decizie îţi dictează această ..explorare'?


cum poţi minimaliza problemele, cum
poţi creste beneficiile.
Când T răieşti fără S ex
C U M SA A L E G I Ş I SÂ A C C E P Ţ I C E L I B A T U L

emeile de azi se bucură de o libertate sexuală opţiune posibilă. Se poate să avem nevoie de
F ca nici o altă generaţie până acum, totuşi
multe trăiesc fără relaţii sexuale. Aceasta se
timp pentru a creşte un copil, pentru carieră
sau pentru a ne reface după o despărţire. Poate
întâmplă, în primul rând, datorită atitudinii vrem să fim implicate doar emoţional, fără sex.
relaxate, dar şi din cauza dificultăţii tot mai mari Dar tocmai pentru că se presupune că femeile
de a găsi partenerii potriviţi. Toa­ sunt active sexual, avem probleme: îndoială, tea­
te acestea pot duce la mă, presiune din partea prietenilor şi a familiei
frustrare şi la singurăta­ care cred că suntem ciudate.
te: nu e vorba numai Trebuie să ştim, însă, că sexul nu ne validează
de nevoia de plăcere personalitatea, că nu avem nevoie de un I
sexuală, ci şi de tot partener de sex pentru a fi fericite sau pentru a I
ce presupune o rela­ ne dovedi valoarea.
ţie: sprijin, încrede­
re, implicare afectivă,
mici atenţii zilnice.
In al doilea rând,
celibatul şi abstinen­
ţa devin astăzi
I'IACKKHA CÂNI) EŞTI SINGURA 54-55
CÂNI) O RKIAŢ1K SE SFÂRSKSTI-: 178-79

DacAnt eşti implicata intr-o acelor oam eni care te


relaţie, sfaturile de mai jo s te acceptă pentru ceea c e eşti,
A B S T IN E N Ţ A ÎN CU PLU
pot ajuta să accepţi celibatul: nu ca [)*' o jum ătate dintr-un
cuplu.
Această decizie poate funcţiona ca o înţelegere
• Priveşte lucrurile intr-o • Sporeşte-ţi stima faţă de
lumină pozitivă, nu ca p e o tine acordându-ţi m ici atenţii reciprocă în interiorul cuplului numai dacă amân­
soluţie de rezervă. Există şi - masaje, plimbări. doi vreţi cu adevărat acest lucru. Altfel, dacă unul
avantaje ale celibatului, tre­ • N u renunţa la sexualitatea dintre voi nu face altceva decât să se supună,
buie doar să le descoperi. O ta doar pentru că nu ai un apar resentimentele şi comunicarea încetează.
atitudine pozitivă atrage, dar partener. Dacă ai fantezii
una negativă respinge. erotice şi dacă te masturbezi, • Dacă alegerea abstinenţei în cuplu e doar un
• î'ă-ţi un sistem de relaţii vei rămâne conştientă de mod de a salva aparenţele când voi, de fapt,
printre cei apropiaţi, ca să sexualitatea ta. sunteţi pe punctul de a vă despărţi, e mai bine să
poţi beneficia de tot ceea ce recunoaşteţi adevărul.
presupune o relaţie intimă:
• Asigură-te că aveţi cu ce compensa lipsa actu­
lui sexual: comunicaţi la un nivel foarte profund,
petreceţi mult timp împreună, faceţi planuri de
viitor.

Istorii personale

Am fost celibatară timp de doi ani, de când mi-atn


pus pe picioare afacerea. Mă despărţisem de Phil
cam cu o lună înainte - nu mă sprijinea deloc, era
evident că mergem fiecare pe drumul lui. In
următoarele şase luni, am muncit câte 18 ore pe
zi şi nu am ieşit cu nimeni.

Ş.i intr-o zi mi-am dat seama că oricum nu e loc în


viaţa mea şi pentru muncă şi pentru sex.
Afecţiunea îmi lipseşte mai m ult decât pasiunea,
dar mă masturbez şi am fantezii. Au existat şi
tentaţii, o dată chiar cu un bun prieten, care părea
să înţeleagă că munca ocupă primul loc. Apoi
m-am gândit „dacă mă culc cu el, o să vrea să mă
vadă în Secare seară". Când lucrurile vor începe
să meargă, mă voi gândi şi la o relaţie. Când va fi
momentul, se va întâmpla.

L ynne
S exul N edorit
CÂ ND ŞI C U M SA S P U I NU

tta violurilor t* în continuă creştere: son- CUM T E PROTEJEZI DE...


R lajele arată că mai mult de 90 % din abuzuri
rămân nedenunţate. Atacuri când călătoreşti
Când spunem „viol”, ne gândim aproape în­ • Când eşti cu m aşina ta, uită-te la bancheta dir.
totdeauna la un atac violent al unui necunoscut te înainte să urci; condu cu uşile blocate.
pe o alee întunecată. Dar majoritatea femeilor
• In tren evită să stai lângă grupuri de bărbaţi..
sunt forţate să întreţină relaţii sexuale de
cearcă să nu adorm i.
bărbaţii pe care ii cunosc: prieteni, foşti iubiţi,
soţi alcoolici. Adesea, teama ia locul dorinţei de • Nu face autostopul; acceptă să mergi numai.
a ne apăra sau de a ne face experienţa cunos­ femei pe care le cunoşti bine; e bine să ai la tine >.
cută. Familia şi prietenii ne pot sfătui să nu m ărul de telefon al unei companii de taxi de inert i
spunem nimic şi, chiar dacă o facem, există
riscul să nu fim crezute. Cu toate acestea, sexul Telefoane obscene
cu forţa e doar unul dintre exemplele de sex • Nu-ţi face num ărul public sau protejează^ id<
nedorit. Majoritatea am făcut lucruri pe care nu titatea.
le vroiam - sex oral, sex anal sau am încercat
poziţii dureroase, sau pur şi simplu am făcut • Rămâi calm ă dacă prim eşti un astfel de telefon
îţi e adresat personal.
sex atunci când de fapt nu vroiam. Motivele
pentru care acceptăm astfel de situaţii sunt • Prefâ-te că nu auzi şi închide telefonul.
variate: vrem să îi facem pe plac partenerului,
• Schimbă-ţi num ărul sau cere să-ţi fie intercepta
simţim că numai aşa putem primi afecţiune sau
apelurile.
vrem să evităm certurile.
Atacuri în stradă
ÎN CAZ DE VIOL • Evită să circuli neînsoţită.

• Sună de urgenţă la un cabinet de consiliere • M ergi pe mijlocul trotuarului, sigură pe tine, cu


|x*ntru a cerc ajutor. braţele pe lângă corp.

• Fereşte-te de locurile întunecoase; nu trece pri;


• Dacă vrei să denunţi abuzul, fâ-o cât mai re­
sau printre g rupuri de bărbaţi.
pede; fii pregătită pentru întrebări şi pentru un
control: e mai bine să nu-ţi schimbi hainele şi să • D acă eşti am eninţată, ţipă „Foc!"; in general,
nu faci duş. oam enii dau fuga spre incendiu, dar fug de un vio

• Consultă un medic pentru a-ţi face testul de • Dacă eşti urm ărită, indreaptâ-te spre o casă, &
sarcină si pentru a depista eventualele boli cu preferinţă cu lum inile aprinse, şi sună la sonerie li
transmitere sexuală. nevoie, sp arg e un g eam ca să atragi atenţia.

• Mergi la terapie pentru a trece peste şoc. Probleme la prima întâlnire

• H mai bine să te înfurii decât să te simţi vino­ • A lege p en tm început locuri publice ca să fii in
vata, astfel vei trece mai uşor peste şoc şi siguranţă.
efectele secundare vor fi mai puţine.
• T rasează lim itele c h iar de la început.
• Ţine minte că nimeni, niciodată si sub nici o
• Ai în cred ere în instinctele tale. Pleacă dacă t*
formă, nu merită aşa ceva.
am eninţată.
PRIMELE SEMNALE 88-89
TRECI IA FAPTE 90-91
COMUNICAREA SEXUALA 94-95
CUM CERI AJUTOR 148-49
SEXUL SI LOCUL DE MUNCA 176-77

L IM B A JU L T R U P U L U I

SA SPUI NU e câteodată POZIŢIA „VICTIM EI" creşte


insuficient, m ai ales dacă şansele să fii supusă la
atacatorul e foarte hotărât. presiuni din partea
Dar felul in care ră sp u n zi partenerului. Lim bajul
unei invitaţii poate fa ce trupului lasă să se vadă
diferenţa. Limbajul slăbiciunea: um erii ridicaţi,
„ contradictoriu” (sus) te capul plecat, m âinile
expune foarte m ult. Un u m ă r încrucişate, g u ra nervoasă,
coborât, capul inclinat privirea timidă. C om binată şi
sugerează nebotărârea, iar c u o voce ezitantă şi c u fraze
mâinile încrucişate p e piept d e tipul „Dacă tu vrei...”, „Te
sunt defensive. Privirea şi las p e tine să hotărăşti...",
PENTRU UN NU Păstrează-ţi vocea joasă şi
această postură p are să spună
zâmbetul, insă, p o t fi
RĂSPICAT, trebuie să pari egală, evită tonul interogativ,
interpretate ca încurajare d e că tu nu ai d reptul la propriile
sigură p e tine. Stai dreaptă, vocea „de fetiţă". Găseşte
un partener n esim ţit sau de decizii ş i că p o ţi 6 d eterm i­
relaxată, n u face g e stu ri care cuvintele potrivite, ca de
unul care vrea cu orice p re ţ nată, prin presiune, să
să su g e reze o atitudine exem plu „Nu, nu vreau să
să creadă că este dorit. accepţi.
defensivă. Priveşte-l in ochi fac asta ” ş i repetă-Ie până
dar n u zâm bi. când m esajul e s te înţeles.
Comportamentul tău Sexual
CUM SA ÎŢI G Ă S E Ş T I R I T M U L P O T R I V I T

exualitatea nu e niciodată statică: are un ritm predispun la intimitate, pe când


S al ei, in funcţie de care se mişcă in perma­
nentă. în cazul femeilor, ritmul acesta e foarte
primâvara, trezesc dorinţe tumultoase, i*
induc chiar o „hibernare". Nu mai puţin sap*
uşor de observat in timpul actului sexual, dar tante sunt evenimentele cheie din timpul j ,
există si o ritmicitate a ciclului menstrual, in - există sanse mai mari să facem sex dupt
timpul căruia nivelul hormonilor e variabil, petrecere sau o aniversare decât in pp-ap
influenţându-ne apetitul sexual. Multe dintre noi Crăciunului, când stresul ultimelor pregătir •
avem un ritm zilnic al excitării. La fel cum poate lua gândul de la sex pentru o vr* ::-
bărbaţilor li se poate intâmpla, din cauza fluc­ canţele sunt momente ideale pentru a ne ; .
tuaţiilor hormonale, să aibă erecţii dimineaţa, şi şi pentru a ne bucura de intimitate. Cur,
dorinţa noastră variază. De asemenea, pe cându-ne ritmurile sexuale, putem să r.<
parcursul unui an, anumite anotimpuri ne trolâm viata sexuală si să ne sporim plâcer t

A T U S 'C I C Ă S D E b T l e x c i­ i . \ CAME MOS4EXJI Mi


tată, te b a ze zi p e senzaţii LL'SII le exod mat m r ,
m ai m u lt decâ t p e gândire. poale intâmpla să D<rm
D ar dacă vei c o n ştie n tiza c e rească dorinţa ia bopri
a n u m e te excită, iţi v e i da (Aviaţiei, din cam crrur
seam a m a i u şo r c e iti face nivelului de testament -
plăcere şi c e n u , si a stfe l vei astfel, corpul tău tem-
p u tea o b ţin e satisfacţii m u lt deamnă să faci sex k m
m a i mari. C u c â t e ş ti m a i moment in care eib pre­
excitată, c u atât d evii m ai gătită pentru sarcină De
sensibilă la c e s e întâm plă asemenea, dorinţa poate
cu tine, sim ţi c u m te re la xezi creşte in intemkate mmm
şi c u m plăcerea c r e ş te in in­ şi in timpul menstnubn. <
tensitate. E xcitarea e ev id e n ­ dacă. din murire rrSgtmr
tă la n ivelu l zo n e lo r e ro g en e sau personale, reâutsik
- b uzele, sfârcurile ş i dragoste atunci m im
organele g enitale, iti sim ţi pasională la s&rvtol stern
pielea frem ătând? i ti dai avariei. Trebuie să i n
seam a că e ş ti gata d e p e n e ­ atentă si să tă coot de am
trare? Ş tii că e ş ti aproape d e Iul de stres si de ereaemk*
org a sm p e n tr u că ţi s e tratamentt- cu hormon «r. J
accelerează respiraţia? vrei să iti determini cm
portamentul sexual

M enstrual* Ovtia&e

T i mp
i I N<l.VM 1I ir u mt rt»
m a m i n h a k ia m st
tM MfNA lA lIH I'A tlM M H M A N IIi IUI

( I( I-II Dli KASPIJNS SKXIJAI,

Rezoluţii

/
7

IlUAiIc inimii si respirulin liaiâile inimii ajimp pana Tot corpul semnalizează llataile inimii, pulsul şi
se intensifici), tensiuni‘a ar la 100 160 pe minut, vo­ apropierea punctului cui respiraţia rt'vin la normal
terni;) creşte, vi/;// s e nu) lumul sânilor se poate nu) m i liant, sânii rămân mă­ Sânii isi /vca/uitâ diineti
resc si sfârcurile se inte­ ri cu pân;) la 26%, arco lele riţi, analele umila te şi siunea obişnuita si revin
rese, venele devin vizibile. se umila. sfârcurile întărite. la coloan a normali.

Libiilc îşi nuuvsc volumul, (Irgnnele genitale exter­ Organele genitale exter­
Muşi fiii orfani•lor gtmi­
se înroşesc; vaginul secreţi ne rămân dcschist * şi poţi ne revin la culoarea obiş
tule se contract;), labiile
lluidt»;gluga i aii • ai’opt 771 avea senzaţia de spasme. imit;), muşchii se relaxea
mari se deschid, vaginul
clitorisul s<•retrage. za, labiile se apropie.
se lubrifiaz;).

Muşchii vaginaii se iuta Vaginul se umila, deschi­ Tot corpul este traversat Contracţiile (metoază, iile-
resc, uterul isi schimba derea vaginului se con­ de un val de con traciii la m l si nilul uterin revin la
poziţia permiţând vagin u tracta, strângând penisul. interval de 0,6 secunde, normal, vaginul se i’tmtrmy
lui sa se lungească. Fundul vaginului se afectând vaginul, uterul ta şi se micşorează pana
si sfm c te m l re d a i isi tveapiti dimensiunile.
P lăcerea de una S ingură
CUM ÎŢI C U N O Ş T I S E X U A L IT A T E A M A S T U R B Â N D U -T E

tudiile arată că 70% dintre femei se m astur­ părţirea de p arte n er sau după divorţ. Atunci
S bează, fie că sunt singure sau au un par­
tener, că sunt tinere sau bătrâne. E una dintre
când îţi provoci singură plăcere, scad conside­
rabil riscurile pe care le implică o relaţie de
activităţile sexuale cu cel mai puternic efect. cuplu, ca de exem plu expunerea la BTS sau
Există şanse să ne fie teamă de m asturbare, eventualitatea sarcinii. Dar, mai ales, nu
j)entru că femeile au adesea convingerea că acea suntem obligate să fim atente la plăcerea pe
plăcere centrată pe sine, fără să implice prezenţa care i-o oferim celuilalt, şi ne putem concentra
unui partener, e egoistă şi greşită. Ni se spune toată atenţia asupra nevoilor noastre.
adesea că, masturbându-ne, nu vom mai putea să S-a dem onstrat că m asturbarea e foarte re­
ne bucurăm de sex. De fapt, lucrurile stau exact laxantă înainte de somn, că reduce durerile
invers. Femeile care se masturbează sunt mult menstruale, alungă durerile de cap şi de spateşi
mai capabile să ofere plăcere, dar şi să ajungă la oboseala. D ar mo
orgasm mai repede în timpul actului sexual. tivul principal
M asturbarea are nenumărate avantaje. E so­ răm âne plăce­
luţia cea mai la îndemână atunci când nu avem rea pură.
un partener, şi cea mai confortabilă când o
relaţie se termină. Studiile arată
că cele mai multe femei se
m asturbează după des­

MULTE FEMEI au poziţii preferate


când se masturbează, întocmai cum
multe cupluri preferă anumite poziţii. • pe spate, cu genunchii
Trebuie să iţi poţi atinge clitorisul îndoiţi;
cu uşurinţă, dar şi să îţi poţi
apropia sau depărta pi­
cioarele, in funcţie de
cum te simţi cel mai
bine.
Cele mai obişnuite %
poziţii sunt:

4
• întinsă pe burtă, cu
şezutul ridicat:

• întinsă pe o parte, cu
picioarele încrucişate,
sprijinindu-te pe perne

j
COMPORTAMENTUL 1Al’ si-XI‘Al 52-53
S'l IMt-'I AKhA I I II OklM !| .1;| 78-7»
MASTl'KHAKhA 168-67

A/av/ tm \M A p r e s i n \7 un rituul /xrso-


nnl, care variaiâ de Iu femeie la femeie. SCURTA ISTORIE A
\sigură-fi decorul / xdrivit, nu uita MASTURBĂRII
lumânările şi pernele. Fă o
Ixiie, relaxeaz&te, dteş- Cuvântul „masturbare" e derivat din doua cuvinte
te o carte erotică şi
latineşti, însemnând „mâna" şi „profanare", ceea
lasă-te in vuia
fanteziilor. ce exprimă foarte bine părerile anticilor despre
m asturbare, in tradiţia iudeo-creştină, orice
activitate sexuală care nu avea ca scop
reproducerea era considerată deviantă, şi această
părere a rămas dominantă pentru multă vreme,
astfel încât în secolul 19 se credea că masturbarea
e cauza a numeroase boli, cum ar fi epilepsia, in­
• Su există o me­ farctul, nebunia, sterilitatea şi cancerul.
todă yxx'ialâ ca sâ Până la jumătatea secolului 20, totuşi, numeroşi
le masturbezi. Cei
cetitorii Masters şi
[ f cercetători, printre care Alfred Kinsey, au
demonstrat că foarte mulţi oameni obişnuiţi şi
Johnson spun că
perfect sănătoşi se masturbează, iar astăzi sexo­
nu au văzut două fe­
mei masturbându-se
logii chiar recomandă masturbarea, mai ales fe­
la fel. Atinge-li tot meilor care ajung la orgasm cu dificultate.
corpul, ciupeşte-ţi sfârcurile,
• Atinge-fi organele geni­
mângâie-ţi coapsele pe
tale, mai întâi labiile mari şi
interior. Nu te grăbi,
apoi clitorisul. Ridică-i încet
pnKedeazâ încet•
gluga şi masează-l cu miş­
cări de sus în jos, dintr-o
• Ai nevoie de ceva care să
parte in cealaltă, sau cu miş­ • Variază presiunea, viteza şi • Continuă dacă simţi cli­
ui stimuleze vaginul? in
cări circulare. ritmul, gândindu-te la un torisul Intărindu-se şi de­
nuda părerii bărbaţilor,
Dacă ai nevoie de lubrifiere, singur lucru şi cu un singur venind mai cald.
puţine femei au această
foloseşte ulei de masaj pen­ scop - plăcerea ta. Clitorisul Nu te gândi la orgasm, mai
nevoie. Voii experimenta cu
tru copii sau propriile poate fi suprasensibilizat, in ales dacă te masturbezi
două sau trei degete curate,
secrefii. acest caz opreşte-te {H'ntru prima dată. Urmeazâ-ţi
introduse cu delicatele.
câteva secunde. instinctele.
3 A FACE DRAGOSTE
S , « «M V CE LE
ba ban'or contează , i„c,:p„, SJ „e co, ma, |
puţin vehiculată pe măsură ce femeile au
evemt conştiente de faptul că pot să se
bucure de sex implicându-se activ, primind şi
otennd plăcere. Incet-încet, am început să ne
dăm seam a ce contează pentru noi si ce ne
face bine.
E tot mai evident că felul în care înţelegem I
noi sexul diferă de viziunea bărbaţilor. Fe­
meile de toate vârstele, indiferent de orien- ,
tarea sexuală, au rem arcat că, în timp ce
anum ite părţi ale actului sexual sunt pur şi
simplu minunate, altele nu le satisfac, dar că
lucrurile pot fi făcute altfel pentru a obţine I
plăcere maximă.
Ne-am dat seama că ne dorim mai multă
senzualitate, preludii mai lungi, afecţiune,
orgasm e multiple. Şi, încet, dar sigur, ideile
noastre şi-au găsit locul printre concepţiile '
generale legate de sex.
Bineînţeles că e foarte im portant şi ce îşi |
doresc bărbaţii. Nici o femeie heterosexualâ |
nu poate nega asta. Şi fiecare din noi poate
învăţa de la bărbaţi cum să preia iniţiativa,
cum să obţină rapid plăcerea şi să ajungă la
orgasm . Şi, pe m ăsură ce dorinţele noastre I
încep să conteze, suntem mai deschise şi mai
atente şi la nevoile partenerilor.
în acelaşi timp, sexualitatea începe, din ce
în ce mai mult, să respecte individul, să fie un
am estec de atitudini şi convingeri ale ambilor
parteneri. Suntem tot mai aproape de mo­
mentul în care dragostea şi sexul nu vor mai 1
fi dictate de dorinţele unui singur individ, ci
vor fi o reflectare a dorinţelor şi nevoilor
am bilor parteneri.

Nu EXisTâ bucurie mai mare decât aceea de a avea lângă i


tine un corp care sâ răspundă nevoilor tale. încercarea
de a-l înţelege pe celălalt, plăcerea de a atinge şi de a Ii l
atinsă, emoţiile prin care treci fac din dragostea împăr­
tăşită oexperienţă unică. ____ ,
P oliteţea S exuală
REGULI N E S C R IS E ALE I N T E R A C Ţ I U N I I S E X U A L E

entru câ libertatea sexuală continuă să fie să fim prinse pe picior greşit. Se poate s*
P un element de noutate, nu există încă un
„cod al bunelor maniere” definitivat Multe acti­
1,11lin.
sigure de acţiunile noastre sau. dimpotrivă
părem prea sigure şi ceilalţi să se sj’'
vităţi - dintre cele mai comune - au propria eti­ am eninţaţi de comportamentul n»^11,1
chetă, reguli nescrise care ne invaţă ce să Iată câteva dintre regulii
facem ca să nu ii ofensăm pe ceilalţi, dar ▼" elementare.
lucrurile stau altfel când e vorba de sex. Abia
învăţăm să vorbim deschis despre sex şi.
cum fiecare din noi are un număr limitat de
experienţe din care să înveţe, e foarte posibil

CE AI DE FĂCUT

E foarte posibil să nu bifezi toate aceste puncte. Orice apropiere începe cu


Dar unele dintre ele sunt esenţiale când ai un nou partenerii studiindu-se
partener; altele funcţionează pentru relaţiile de reciproc.
lungă durată. Bărbaţii incep prin a se uita I ’nwUoarele r /.//*■sunt
hi corp si abia apoi obsenâ contactul privirilor si dis
• Dacă eşti virgină, recunoaşte acest lucru de tata. in timp ce pentru temei cutiile. Hima atingere
la bun inceput. Dacă presupui câ el (sau ea) e, fii tata e mai inifktrtantâ. şi abia vijtt'azA, de obicei, pirti nu
receptivă şi plină de tact. apoi corpul. puţin intime, ca tic exemplu
braţele.

• Dacă eşti in timpul menstrualei, spune-i par­


tenerului acest lucru. E bine să ai la îndemână
şerveţele sau prosoape, ca să eviţi petele.
R E G U L IL E PROTECŢIEI

N u c num ai politicos. ci şi foarte important /x'ntm


• Sugereazâ-i să faceţi un duş sau o baie înainte;
am ândoisă faceţi sex protejat. Se poate s.) .liinipn v
vă va scuti pe amândoi de griji in privinţa igienei
câ partenerul se va sim ţi insultat dacă ii sujtenvi si
personale.
folosească prezervativul. Fie câ e, tic câ nu. injoc este
corpul tău. dacă nu chiar viaţa ta. Si. chiar daci tu eşti
• Asigurâ-te câ aştemuturile sunt curate şi că nu
sigură d e el. s ar putea ca el să nu fie de tine.
există urme ale activităţilor sexuale anterioare.

/: mai politicos sâ vorbeşti desprv protecţie din timp.


• Avertizeazâ-1 dacă reacţionezi negativ la anu­
decât să scoţi brusc un ptvzem itiv când vine
mite atingeri (dacă te gâdili, de exemplu) sau la
m om entul. Spune-i dinainte câ te aştepţi sâ folosiţi
anumite poziţii.
prezervativul, câ faci asta de obicei. Dacă ici
contraceptive, nu face caz de asta. pentru câ punctul
• Sunt colegii de apartament sau vecinii o pro­
blemă? Pot auzi zgomotele?
central al discuţiei se schimbă, de la idtva gcncrM •
contracepţiei la problem e mai spinoase, şi rişti si fii
• Fii explicită in privinţa nevoii de somn. Stabiliţi întrebată „are vreunul din noi vreo boală?"
dacă petrecuţi noaptea împreună şi ce are să se
întâmple dimineaţa. Fii responsabilă şi păstrează prezervative la indcinr
l Jneori nu ţii prezervative in geantă, c.t s.1nu ><
creadă câ eşti uşuratică, d a re greu de crezut câ.u
putea avea astfel de bănuieli dacă ept'punctul
de a face sex cu tine.
TRECI LAFAPTE 90-91
MÂNGÂIERI SI SĂRUTURI 68-89
COMUNICAREASEXUALA 94-95
CUM m PLANIFICI FAMILIA 108-11

\fvV:A.': ; sunt o parte firească a fiziologiei umane si există


. , rdine a priorităţilor. Bineînţeles, o p u teţi ignora dacă
sun:eti amândoi foarte excitaţi - si de Ia o simplă pri\ire până
lâ pt n-.-trare să nu fie decât un pas. Dacă treci prea repede
prir. aceste etape, rişti ca partenerul să se simtă ameninţat.
Parcurgerea h r intr-un ritm prea încet poate, insă. Săruturile trec prin stadii
transmite semnaJe d e dezinteres. diferite, devenind tot mai
intime, de la sărutul pe buze
până la sărutul cu limba.

Atingerea sânilor e de
obicei etapa imediat ur­
mătoare. Dacă treceţi de
acest punct, e posibil
să ajungeţi şi Ia alte
stadii - atingerea
organelor genitale,
sex oral.

Trupurile se apropie, de
obicei cu o mână petrecută
in jurul taliei. Atingerea gâtului marchează
o apropiere mai intimă.

Istorii person ale

l râse primele etape ale unei relaţii. Totul e atât


de neclar - şi nu num ai emoţional, ci şi practic -
si nu ştiu niciodată când fac un pas greşit.
Mi-aduc aminte câ m-am enervat când unul din
iubiţii mei m i a spus că. după părerea colegei lui
de apartament, sunt prea bătrână ca să mă plimb
prin casă numai in halat. M ă enervez şi atunci
când nu im i e respectată intimitatea. Dacă
rămâne la mine. e musafir şi nu trebuie să crea­
dă câ totul i se cuvine, chiar dacă am cu el o re­
laţie stabilă. Su -şi pregăteşte num ai lui m icul
dejun, nu intră la dus înainte să se asigure câ nu
vrea nimeni altcineva, nu presupune de la bun
inceput câ iau anticoncepţionale şi nu sare p e
mine in miezul nopţii si. când mă trezesc, des­
copăr câ a inceput fără mine.

U bby
P regătirea D ecoruuji
CU M CR E E Z I A T M O S F E R A P O T R I V I T A

regătirea atmosferei înseamuA mai inul!


P decât luminii difuza şi muzică lenta. h vor
ba, mai ales, de schimbarea stării de spirit, de
concentrarea asupra momentului si de deta­
şarea dc problemele zilnice, ca să Ic poţi simţi
in largul tău.
Dacă atmosfera nu e potrivită, e foarte posibil
să nu ne putem implica şi dedica total. Se poate
întâmpla să ne fu* dificil să ne conştientizăm
emoţiile şi senzaţiile, anulând astfel pasiunea.
Dacă, însă, pregătim decorul şi ştim să creăm
atmosfera, avem toate şansele să uităm de
lumea exterioară, cu grijile şi problemele ei.

L \ tNCEPMVL UNtil M l M U de distrugere din locurile alingefi, să interacfionafj. O repede. Fă in aşa fel hu.ii ^
întâlnirile in locuri publice iii aglomerate alegând un col/h dală ajunşi acasă, nu trecefi nu fui întrerupţi, pentru *n
dau setwifin de relaxiuv şi şor unde să puicii să stall direct in dorinilor, pentru că putea concentra unulmpr*
dc siguranţă. Elimină Inelorii aproape, să vorbiţi, să vă poale li prea nurii şi prea celuilalt.
K f » A VI R V \ I) |r t O R I I v i

coMBMrrAVfKN'n i r \ i m a i ai 52-53
SCHIMBAREA DECORULUI 152-53
MVS.VI I SENZUAL 162-65

VOMKMTt P O T R IV IT
ROLUL SI MŢURI LOR
N-f , s vV ‘ e v .U c g c r o a nMinamihii
x v • • a v .- .ţgv-s.v a: d i s ^ y i t i ă
YÂZUl spre deosebire de majoritatea
.vXVv; i x- .• v ? -v ' ' ^ i ^ a ; i < \ su ;:t ş a n s t '; m i i
mamiferelor, omul isi alege potenţialii parteneri
vi . . • . ■ a*v ' v ' cc: -v :v ;v :*\ in funcţie de ceea ce vede. Creierul bârbatilor. in
• <-. ţ • v v '. rlâ v m v i \x fi cu ătât
mod special, reacţionează la stimulii de natura
. : -v ! \ . s e a ra .
vizuala, ca de exemplu pielea goală a partenerei.
■ r * v e r v ‘ > 'v “ de eweqpc dimineaţa Tine minte câ lumina difuză incurajeazâ
x-. •• • r A\a:ă amiaza. comunicarea mai personala, apropierea si
atingerile. Micşorează lumina sau aprinde
a y -; s ' ‘ a V s : r : v tria d e <ic lungă durată.
lumânări.
§ ptqg& to pentru sch im b ă ri acceptă p n n \K ă rik\
S \. v -::: aiaia carului ir, c a r e rutină te
AUZUL Sunetele sunt excitante in special
\ te m i sisch im b ă rilo rb ru şte, dacă nu te pentru femei. Muzica e cu atât mai excitanta cu
v •• , v • V s: dă-i ccruu'u: .vii; ş a n s a s â îşi
cât se suprapune peste ritmul natural al actului
v ;> V*sv\t *r.*:,.\ ,‘ \ v â a: ::::n:vs:a că m om entul nu e sexual. Ia tel sunt si vocile, mai ales când scad
a- , y . * v . « s r '.Iacă nu. continuă. in intensitate, cum se intâmplâ de obicei când
faci dragoste. Cuvintele cu conotatii sexuale sunt
si ele erotice, dar numai dacă amândoi le
acceptaţi, si daca nu sunt prea brutale sau prea
.medicale".

MIROSUL Parfumurile sunt excitante pentru câ


sunt deosebit de senzuale, dar si pentru câ stâr­
nesc amintiri care te excită. Nu trebuie, insâ, sâ
te ruşinezi de mirosurile emanate de corpul tâu,
nici să te inhibi. Aceste mirosuri conţin fero-
moni. iar un studiu a arătat câ femeile care au
dat cu spray-uri cu feromoni pe sâni inainte de
culcare au făcut sex mai des decât cele din
grupul care nu a folosit spray-ul.

GUSTUL Nu joacâ un rol direct, dar poate fi


foarte erotic. Unele alimente trezesc simţurile,
altele sunt atât de romantice incât fac parte din
pregătirea decorului. De asemenea, transpiraţia
sau secreţiile naturale ale partenerului pot fi
excitante datorită conţinutului de feromoni.

MÂNGÂIERILE: Au cel mai puternic efect


sexual. Dansul sau masajul sunt deosebit de
excitante inainte sâ taci dragoste. încearcă sâ
experimentezi cu cât mai multe senzaţii
kinestezice - catifeaua, o baie caldă, frişca
îţi pot surprinde sistemul nervos intr-un mod
toane plăcut, acesta devenind mai receptiv si
mai sensibil.
ClINOAŞTE-L PE E l
APARATUL RE PR O D U C Ă TO R M ASC ULIN

C’n Ionic că iubim l)Arba|ii, ne par ndcscn Dar, In fel curii pentru noi lucrurile >
străini in timpul actului sexual. Fiziologia lor e schimba, încep să se schimbe şi pentru bârbaji
complet diferită şi, indiferent de cat de multe Pe m ăsură ce noi începem să înţelegem loai<
am sli despre cum funcţionează, aceste dileren presiunile pe care ei le resimt, cu atât se simt
|e fac ca întreaga experienţă sexuală să fie, mai în largul lor si reuşesc sa îndepărteze toate
pentru ei, mai scurtă şi mai intensă decât pen­ aceşti? presiuni. De asemenea, e important sâ
tru noi. Dar, în acelaşi timp, experienţele lor de preluăm iniţiativa, să avem un cuvânt de «pus
viaţă le dau o perspectivă cu totul diferită asu­ când vine vorba de alegerea momentului
pra implicării într-o relaţie. potrivit, a poziţiei şi a felului în care vrem sa
Bărbaţii evită să îşi manifeste sentimentele, facem dragoste.
simt în mod constant şi încă de la început nevo­ Dar mai avem câte ceva de învăţat. Trebui*
ia de performantă şi de control asupra partene­ să fim pregătite să acceptăm:
rei. în termenii actului sexual, toate acestea pot • că uneori nici bărbaţii nu au chef (de obicei,
însemna că bărbaţii se simt obligaţi să îşi asu­ suntem mult mai revoltate de refuzul lor decât
me întreaga responsabilitate în pat, să preia sunt ei de atât de des invocata „dureri* de cap")
controlul şi, poate tocmai de aceea, nu st* simt • că e bine să preluăm iniţiativa şi să fim in
capabili să se implice. Rezultatul e, cel mai egală măsură responsabile (de obicei, ne ferim
adesea, lipsa comunicării, a înţelegerii, pentru de iniţiativă de teama eşecului)
că ajungem să îi suspectăm că nu sunt destul de • că şi bărbaţii trec prin emoţii şi stări fe­
informaţi, că nu le pasă sau că nu pot comunica. lurite, fiind uneori vulnerabili sau nemulţumiţi.

CI CLUL DE RĂS P UNS S E XUAL

In prima fază, a excitării - In faza premergătoare Orgasmul e iminent o dată în ultima fază - rezoluţia -
care apare la bărbaţi mult orgasmului - platoul - co­ ce lichidul seminal ajunge pe pe măsură ce bătăile inimii,
mai repede ~ penisul est<‘ roana glandului îşi măreşte tractul uretral. In câteva tensiunea şi respiraţia revin
iriffnt cu o cantitate mare de volumul şi giandui işi secuii dt ‘, con traciiile la normai, sângele se
sânge, se umflă pi devine schimbă culoarea, devenind regulate ale muşchilor retrage din penis. Erecţia
erect. Testiculele se ridică purpuriu, in această fază, e pelvieni şi ai uretrei încetează şi testiculele revin
parţial, sfârcurile sânilor se posibilă eliminarea câtorva determină ejacularea; aceste in poziţia ior iniţială. In acest
intârese şi pielea se inro • picături de lichid lubrifiant, contrac(ii sunt similare cu m om ent, bărbatul se află
şeşte. Bătălie inimii se care poale conţine spermă. cele ale vaginului in cazul intr-o perioadă refractara >i,
innudfese, respiraţia se Testiculele se umflă, femeilor şi apar la un interval p<-ntru un timp, nu mai
accelerează şi tensiunea mărindu-şi volumul cu 50% şi de aproximativ 0,H secunde. poate avea erecţie.
creşte. apropiindu-se de corp, (In urma exerciţiilor, un
pregătite pentru ejaculare. bărbat poate ajunge la
orgasm fără să ejaculeze).
M I1SI Al I HM tJM I IlAKHAl 72-73
A! KliKKEA l’AKIVNKKUUJI 06-87
SKXCUC INKVANni; 92-93

N teiieim vis

/V.NN I <'alcătuit din tivi


cilindri din fesul sfxmgios. Canal deferent
Când este cxciM. primii doi Vezica
- corţui cawmşi - st* umplu Rect
cu sânge si apare erecţia. AI Vezicule seminale
treilea cilindru - cotpul
spongios - conţine uivtra,
[rin care urina este Prostata
eliminaţii Glanda Cowper
Anus
• l n fviiis obişnuit are, in
medie. Intre 8,7- 10 cm. In Coroana
erectie. ajungi' la 12,5 -17 cm. glarviului
t ivsibil ca el sa îşi Iaca griji
in legUunl cu mărimea, dar. Penis
in erecţie, si un fx'iiis mai
mic poate ajunge la dimen­
Frenul
siunile unuia obişnuit.
Gland
• Corpul sfxmgios se ingus-
te.ua sprt‘ puica superioară CE E ST E SPERMA?
afkmisului, formând glondul.
Coroana glandului separă
Im bărbaţi, celulele sexuale mature, care fertilizează
glandul de corpul penisului.
Frt'nul este o fâşie subţiiv de tm ilele, au dimensiunea de 0,005 m m şi sunt alcătuite
U'sut othta fx' puica infe­ din cap, corj) in formă de con şi o coadă in formă de
rioară a p'nisului, unind bici pentru a le perm ite deplasarea. I)e-a lungul vieţii,
testiculele produc aproximativ 1000 de spermatozoizi ' Circumcis
corpul acestuia de gland.
p e secundă. Aceştia trec in canalele deferente unde se • frepuţul este membrana
• Rădăcina plusului se află amestecă cu fluidele produse in veziculele seminale şi care acoperă glandul. in anu­
in zona p'lvianâ. in sfintele in prostată, producând astfel lichidul seminal, in mite culturi, prepuţul este
p'nisului se atlă scrotul, un m om entul ejaculării, lichidul seminal trece prin uretră îndepărtat din motive de
sac de piele cart' conţine tes­ igienă; circumcizia consti­
şi este eliminat prin vârful penisului.
ticulele. glandele sexuale tuie o ceremonie religioasă
masculine cart' produc sper- fx'nlru evrei.
ma. Poziţia lor se schimbă in Spermatozoizii pot fertiliza ovulul chiar şi la opt zile
funcţie de mai mulţi factori după ejaculare. O ejaculare obişnuită înseamnă • Şii bărbaţii au un „punct Ci”,
(temperatură, excitând in eliminarea a 2 00-400 milioane de spermatozoizi, iar 20 in anus, in care presiunea
asa fel incât sd păstreze de ejaculări conţin suficienţi spermatozoizi pentru a stimulează prostata,
temperatura opimă. popula pământul. dtxlansând oigasmul.
T ipare P ersonale
R A S P l N’S l ' R I S K M \ I I DIKI RI T I 1 A H M! I SI HA R B A ŢI

mtni prea multă urm r. femeile nu au avut


P nici un hrl dr ghid a) sexualităţii Vum. din l lTARl SKXUAI F I 1PU K
toate părţile ni spune cum sâ tăcem
dngroMi* Atunci când fixâm standardele,
tdcahinle m regulile, suntem in pericol sâ EL TU
;gnocăm singurul v v u i a! m xului câ nu există
o s.ngurâ metodă corecţi Fiecare an* tipare IVjrinU ^ păstrează la IVnnta varu/ă u
pmonafe. răspunde si se excita la anumiţi sti un nivel constant, dar durează mai muh puru
mult. are prrlrfintc m metode preferate de a bărbaţii st' excită mai să fii excitată.
dobândi plăcerea Astfel, cu fiecare nou parte­ uşor
ner. trebuie sâ invităm arta axului de la in-
«*ţsit 1rrbuie vi ţinem cont de fiziologie si de Sexul e elib era m .Ai nevoie să animata
modul in care aceasta determină ceea ce ii unor energii energie inaintedeao
place sau nu partenerului, sâ fim atente ce elibera.
<'■< ■: ' . înţelegem când aceasta
iipv su- Trebuie sâ ţinem cont de trecutul .An* nevoie de stimu­ .Ai nevoie de stimuUrr
iurtrn< rului si >a ştim s,\ interpretăm corect lare directa si rapida. indirectă, de atingeri
.»!«■;« care le primim, ca să ştim ce ii repetate.
!.k i ;>l,w*î e Dac \ am invitat toate acestea, nuu
un*m de t.vut un singur pas. Trebuie să avem Senzaţiile cele mai Excitarea e resimţiţi
tată de noi acelaşi respect pe care il avem faţă puternice si satisfacţia la nivelul întregului
«le parteneri, fiind in egală măsură atente la sunt localizate la nive­ corp.
m N(*il<* mustre si la ale lor. l-a fel cum noi le lul penisului.
res*ctâm dorinţele, trebuie sâ înveţe, la
rândul lor. să le respecte pe ale noastre. Ajunge la orgasm foarte Sexul oral si penetra­
repede prin penetrare rea sunt doar pârti ale
sau prin sex oral. unui repertoriu variat

Orgasmul e sigur si Orgasmul«‘ incert sj


rapid. mai subtil.

Orgasmul e. pentru o Orgasmul poate fi


vreme, sfârşitul doar inceputul.
excitării.

Tew o a n in co m u n au Sctura lunilor m inus, s e


i7este pe intuiri ce devii mai siunea mtnunuHviari
exdtaiX in imaginea alitu- Ia fem ei s ffn v r ik s r na
natx atât tata cit srairpul o re sc. ctitorisul M m n p i
au rispuns deja la stimuli \aginul se lubrifjuâ s bbk
Cu cit de\ii mai exdtaU. n u ri se depărţeaai la b tf*
tcmf*ratura ^'resle in buie. penisul s e tntJn'str s v
'in i si orcane genitale .Mie m ăreşte \vhnniL tcstkv**
semnale sunt transfâratia, re* st' umtlâ si s& iv r ik *
/uratia acieienUâ. intensă- întăresc
CUNOASTE-TE PE TINE ÎNsATI 26-27
COMPORTAMENTULTAU
SEXUAL 52-53
CUNOAŞTE-L PE EL 62-63
sexul câni) îmbătrâneşti 186-87

Femeie
Bărbat

C u lm ea perfo rm antei

SE X U A LEIa bărbaţi e atinsă in


adolescenţa târzie; după
acest moment, devine mai
greu să aibă erecţie şi să
ejaculeze. Cu toate acestea, o
treime din bărbaţii de 80 de
ani fac dragoste Ia fel de des
ca in tinereţe, in cazul fem e­
ilor, sexualitatea e bazată mai
mult pe experienţă decât pe
reacţii fizice pure, şi ajunge
Ia apogeu in ju r de 30 de ani,
dar rămâne constantă după
această vârstă, nu intră in
declin. Se poate ca dorinţa să
dispară din cauza fluctuaţiilor
hormonale, dar ai acelaşi po­
tenţial la 80 de ani ca şi la 60.

Tipare ale excitaţiei I n m o d o b i ş n u i t tiparul răspunsului lentă de relaxare după (verde),


■ ■ I Răspunsul masculin sexual la bărbaţi implică excitare alteori poţi avea mai m ulte orgasme
rapidă, orgasm atins foarte repede şi (verde deschis). Se poate întâmpla
Răspunsul feminin tipic
o scădere bruscă a excitării. în cazul să nu depăşeşti faza platoului, să nu
■ ■ Când ea se excită repede femeilor, răspunsurile pot varia mai ai nici orgasm, dar nici să ajungi la
M B Când ea are orgasm multiplu mult. Uneori, poţi ajunge la orgasm rezoluţie foarte repede (roşu).
M B Când ea nu are orgasm foarte repede (galben), cu o perioadă
Zonele E rogene
PĂ R Ţ I L E corpu lu i sen sib ile la a t in g e r e

onele erogene au ceva din reputaţia unor erogene prim are, dar la fel sunt şi alte zone ^
Z .butoane magice". Suntem tentate să cre­
dem că, o dată apăsate, sunt excitante, orice ar
de exem plu, buzele şi lobii urechilor. ZoneJ
erogene sec u n d are sunt sensibile datori
fi. Dar. cum se întâmplă cu tot ce ţine de asocierilor em oţionale pe care le facem,
sexualitate, starea de spirit e totul - cele mai posibil ca de m ulte ori să nu le conştientizăm
erogene zone rămân inerte atunci când suntem să fim ad esea su rp rin se. Sistemul nervoşi
obosite, stresate sau intr-o dispoziţie proastă. femeilor e mai influenţat de acea parte a creie
Zonele erogene primare răspund cel mai rului responsabilă cu producerea emoţiilor |
rapid datorită structurii lor fiziologice. La tocmai de aceea, au mai m ulte zone erogem
nivelul lor se găsesc numeroase terminaţii secundare decât bărbaţii. Anumite regiuni ale
nervoase si. atunci când sunt atinse, primesc o corpului su n t sensibile pentru câ le-am
cantitate mai mare de sânge şi devin extrem de descoperit alături de un partener la care aia
sensibile. De asemenea, işi măresc şi volumul, ţinut în trecut, pentru că se insistă asupra lor«
mărind astfel zona responsabilă de plăcere. cărţi sau in filme care ne inspiră sau pentru ci
Organele genitale sunt, in mod evident, zone au legătură directă cu fanteziile noastre.
La femei, zonele erogene LA BĂRBAŢI, organe!?
evidente sunt sânii, in genitale sunt zonele er<w
special sfârcurile, interiorul cele mai evidente, daroflO
coapselor, perineul (intre şi alte părţi ale corpului lak
vagin şi anus), clitorisul şi de sensibile: regiunea de la
fesele. In plus, unele femei rădăcina penisului, cea
simt plăcere şi in alte zone, dintre anus şi penis,
cum sunt urechile, in special testiculele, glandul si frenu.
Gură. buze. limbă lobii, buzele şi limba, gâtul, Alte zone erogene posibile
Lobii urechilor buricul, subţioarele, fruntea, sunt umerii, palmele, spalet
tâmplele, sprâncenele şi şi baza coloanei, pieptul
Gât
pleoapele, interiorul coatelor buzele şi limba.
Sâm. sfârcuri şi zona din dosul
genunchilor.

Buric
Fese

T<*e
Interiorul coapselor

Dosul genunchilor
( ^MK)*TAMWfTUlTAi; SfcXUAL W~M
< i N o vm u *k h « -«

ZONKLKKROGKNK

•\f/ e doar foarte interesant, ci >/ foarte excitant


sâ descoperi cari• sunt cele mai sensibile zone ale
corjnilui. Incc/k • prin a li cerceta propriul corp,
masturbându te sau iacâmiu (i timp sâ te cunoşti
mai bine. Atinge te încet şi cu delicatele pentru
a-ti da seama ce iţi face plâcere şi ce nu. Comunica
in tot acest timp cu partenerul tâu, spune i câ. de
exemplu, clitorisul e zona cea mai sensibila, sau
câ atingerile in talpă gâdila la început, dar de
fapt te excită.

Pentru a cunoaşte zonele erogene in prezenta unui


partener, stabileşte de la început regulile: sâ aveţi
atmosfera potrivită, hotărâţi sâ nu treceţi mai departe
până nu sunteţi amândoi de acord. Relaxaţi vâ şi
■una din w n r lt anum ite substanţe care araţii exploraţi-vă reciproc. Când eşti tu cea care atinge,
uvfB oe primare, burtea câ eşti excitatA. dura e şi o foloseşte-fi ambele mâini. încet, nu Ak i nici o zonă
emirului responsabilă cu /ona erogenâ secundară. Ani neatinsa, expt'rimcnteazâ mai multe tipuri de atingeri
mrpurrji mesajelor din întregi au dem onstrat câ
incu rajeazâ-fi partenerul sâ răspundă, in a sa fel incât
ama bu/elor >/ a urii este aceasta parte a corpului
produce plăcere. E suficient
să Iţi dai seama ce simte şi cât de intens.
mult mai mare In comparaţie
cu majoritatea celorlalte sa vezi ceva incitant ca să iţi
( and săruţi, bunde sunt deschizi gura. uneori Kepetâ acest exerciţiu de descoperire de mai multe
putrrtiH vaMvUriiatr. nervii inconştient, şi chiar sâ iţi ori, pentru câ zonele erogene se schimba, mai ales
dm n toarte sensibili şi lingi buzele, ca şi cum te-ai in perioade diferite ale lunii.
»-<•' ' 1 atbacri I'Induc pregăti pentru sărut.

Piepl Umeri
Mângâieri .şi Săruturi
IM P O R T A N Ţ A S E N Z U A L IT Ă Ţ II

P ul inc funiei pot spune câ sunt îndeajuns


sărutate si mângâiate. Bineînţeles câ uneori
anum it m om ent. Eoloseşte-ţi limba numai
atunci când eşti sigură că asta vreţi amândoi.
ne plaee si nouă rapiditatea, mai ales când sun- Apoi poţi trece de Ia un sărut delicat Ia unul
lem la începutul unei relaţii şi hormonii îşi spun pasional, de la unul uscat la unul umed, de la
cuvântul. Dar ne place şi contactul fizic pre­ superficial la adânc. Abia după aceasta poţi
lungit, ca preludiu sau intre două partide de sex. experimenta cu buzele, dinţii şi limba.
Adesea, suntem dispuse la dovezi de tandreţe
si în public, trecând de orice fel de bariere şi Istorii personale
sfidând convenţiile prin săruturi pasionale şi
atingeri îndrăzneţe. Cea m ai plăcuta experienţă sexuală clin viaţa
Pentru cele mai multe dintre noi, sexul e mi­ mea nu a presupus un act sexualpropriu-zis. El
nunat, iar orgasmul uluitor. Dar tot mai multe era mult m ai tânăr decât mine, avea doar 19ani,
cercetări au arătat că, dacă am fi puse să ale­ Si era virgin. I-am spus de la început câ sunt
gem între gesturi tandre şi orgasme pentru tot implicată intr-o relaţie. în prima seară, eram pe
restul vieţii, mai mult de 90 % dintre noi am plajă si ni-a întrebat dacă mă poate vedea
prefera senzualitatea sexului pur. dezbrăcată, pentru că până atunci nu mai văzuse
o fem eie goală. A m stat in faţa lui, l-am privit şi
Cum şi unde să mângâi mi-am scos hainele una câte una. Stătea
Mângâierea este forma de comunicare umană înmărmurit în faţa m ea si şi-a întins mâna spre
cu cea mai mare profunzime. Ea calmează mine. M-am tras înapoi şi mi-a spus câ vrea doar
bebeluşii atunci când plâng şi cuminţeşte copiii să m ă atingă. în următoarele nopţi, am stat întin­
atunci când devin obraznici. La fel şi pentru şi p e nisip, şi îşi plimba mâinile pe corpul meu
adulţi - atingerea nu e numai excitantă, ci şi atât de încet, încât abia le simţeam. A fost ca si
iubitoare, calmă, relaxantă, ba uneori alarman­ cum aş li făcut dragoste cu marea sau cu vântul.
tă sau îngrijorătoare. E important să fim atente
in permanenţă, să îl lăsăm să preia iniţiativa, să C harmainf.
învăţăm unde si cum să atingem, să trecem de
la atingeri mai puţin erotice la unele foarte SA apari coaiA ixmtru prima Pe mAsurA ce rkiatia
erotice; să începem cu atingeri mai uşoare, să dată in faţa partenerului poate evoluează, se poate să vrei si j
li un punct cheie intr-o relaţie. devii mai jucăuşă.
trecem de Ia mângâieri şi atingeri delicate la
Femeile se îngrijorează, in
unele mai jucăuşe atunci când relaţia a atins un general, de mărimea sânilor şi • Să-ţi scoţi numai câteva
stadiu de dezvoltări1în care nivelul de încrede­ a abdomenului, in timp ce haine, să se dezbrace numai
re in celălalt e suficient de ridicat. bărbaţii işi pun probleme unul din voi e o modalitate
legate de mărimea pensiului de a face ca pielea să
şi a pieptului. interacţioneze cu textilele.
Ce înseamnă sărutul • Să vă dezbrăcaţi reciproc,
t ând sărutăm, ne oferim buzele partenerului, • Evită decalajul intre nur din cap până in picioare, vi
primindu-le pe ale lui. Sărutul nu este numai un mente. Adnge-1 si sărută-1 şi face să vă simţiţi protejaţi si
minunat gest de încredere, ci şi o cale de cu­ concentrează-te p e excitare in centrul atenţiei.
mai degrabă decât pe nuditate. • Un num ăr de stripteasee
noaştere a partenerului, implicând mirosul, • Aratâ-te cât mai erotic pentru amândoi, si e
gustul, căldura respiraţiei celuilalt. E foarte drăgăstoasă dacă privirile lui cu atât mai excitant cu cit e
important să te laşi ghidată de ceea ce pare să sugerează insecuritate. evidentă tentaţia fructului
ii Iacă plăcere, să nu fii prea pasională până nu • Dacă te ingijorează ceva, oprit.
de exem plu o cicatrice,
ajungeţi la un anumit nivel de încredere, să nu
spune-i din timp, ca să eviţi
te laşi forţată să faci mai mult decât vrei intr-un tensiunea.
A F A i t.

Satisfacerea unei F emei


CU M A D U C I O F E M E IE LA O R G A SM F O L O S IN D U -Ţ I M A N A SAU C |!)(

xista femei care nu agreează ideea ca par­ ceilalţi, iu* e greu sa ne concentrăm au
E tenerul să le atingă organele genitale cu
mâna sau chiar cu gura. Acest lucru se poate
asupra noastră. Tocmai dr aceea, ii‘*|,|;i(
din când în când sa fim centrul aini|in j
intâmpla din motive etice, din teamă sau la nerului, şi ne concentrăm exclusiv asuj)ril *
14
gândul că partenerului i-ar displăcea astfel de cerii noastre.
acte. in realitate, studiile au demonstrat că băr­
baţilor le place atât experienţa in sine, cât şi
ideea de a ne vedea copleşite de plăcere.
Celor mai multe dintre noi, insă, ne place.
Plăcerea imprevizibilă şi de necontrolat pe care
o experimentăm e greu de obţinut altfel, şi e de
obicei calea cea mai sigură spre orgasm. Esen­
ţial este că avem nevoie de timp pentru a fi
satisfăcute. Obişnuite să fim mereu atente la

iNVAŢÂ-L CE SÂ FACÂ

n - poate ca partenerul tău să vrea să te satisfacă,


dar să nu ştie cum. Reacţiile unui bărbat se pot
baza pe propriile preferinţe şi atunci el trebuie
îndrumat pas cu pas. Dacă înţelegi asta, va putea
să iti ofere mult mai multă plăcere - e ceea ce, în
mod sigur, vă doriţi amândoi. Ca sA satisfaci o fem eie
fo lo s in d u -ţi do a r m âna, sfatu­
rile acestea iţ i p o t f i de fo lo s:
• Greşeala tipică pe care o fac bărbaţii este că se
opp-M prea repede. Trebuie ca amândoi să fiţi
• incepe cu zonele mai pu­
conştienţi <ă, in general, femeile pot avea nevoie ţin erogene şi mergi spre
de timp îndelungat, uneori de 10 ori mai mult interior.
decât bărbaţii, pentru a ajunge la orgasm. • Acordă atenţie atingerii
sânilor. Unele femei nu simt
• Variaţia < foarte importantă. Ceea ce pare să deloc plăcere in sâni, pe alte­ insă le displace. Eriti fo­
fie bine intr-un anumit moment, ar putea să nu le atingerea le aduce la or­ loseşti orice ar putea rim i’z
mai fie in următorul Dacă nu iţi place ideea de gasm. Unora le plac atinge­ blocat in \agin - tocmai de
a i fia permanent indicaţii, obisnuieşte-te cu rile delicate, altora cele aceea, degetele curate si cv
gâ/idul că va dura o vreme până să iti invete ferme. unghii scurte sunt cele nu
preferinţele. • Nu te grăbi să stimulezi indicate. Poţi incerca si
direct clitorisul. Atinge uşor atingi punctul G sau si akt-
labiile mari intâi. neci direct înăuntru, atin­
• dulii bărbaţi sunt fie prea rapizi, fie prea duri
• Clitorisul devine foarte gând delicat zona de sub
iu prea monotoni, >i astfel devine tot mai greu sensibil mai ales atunci când c'olul uterin.
vă te exciţi Spune-j că ai nevoie de timp. membrana care il acoperi sc • Pe măsură ce se apn?*
Asigură 1că iti place ce fac e, dar că trebuie să fie ridică. Foloseşte Iubiilianţi - de orgasm, newih ei pot
mai delic at. Altfel, ne poate să nu ajungi la salivă, ulei jx'ntru copii sau varia, dtx'i pn'găh'st&tt' si
»/rgasm sau. j*• viitor, să iţi fie leamă de chiar seireţiile ei naturale. schimbi ritmul mişcirikx'
masturbare. • Introducerea unui deget in • F foarte ţxisibil ol di v
vagin le dă unor femei sen­ act va, ca să m\? .si /*' âr.itt
zaţii foarte plăcute, altora in braţe si alintată.
AC K K KA UNEI F KM KI

SATISFACEREA l'NUl BARBA! 72-73


COMUNICAREA SEXUALA 94-95
CÂND PENETRAREA K DIEICllA 138-39
IMPORTANŢA MASTURBĂRII 168-67

A R T A SE X U L U I ORAL

S m n ’IAREA c i ' uuha arc nenumărate avantaje, oferind cai­


duri. delicateţe şi lubriticrc suficienta. Trebuie sa fi ajuns la
un anumit nivel de încredere reciproca, pentru ca e iwsibil
ca partenera ta sa işi facă probleme in legături cu mirosu­
* „ rile ei naturale. Eventual faceţi o baie împreună înainte.
Evita sexul oral daca ;u răcit sau daca ai vreo infecţie care i
s-ar putea transmite. în nici un caz nu ii sufla aer in vagin,
pentru că exista riscul să facă embolie, care poate ti letala.

Y*
• Linge-i labiile înainte şi
înapoi, pentru o bună
lubriGere şi pentru a te
asigura că e receptivă.

• încearcă să ii lingi
clitorisul, cu mişcări fer­
m e sau delicate ale lim­
bii. Mişcarea trebuie să
fie de la rădăcină spre
vârf, sau dintr-o parte in
alta.

• Poţi incerca să iţi intro­


duci limba in vaginul ei,
pe unele femei le excită,
altele nu simt nici o
plăcere.

* Perineul. zona dintre vagin si anus, s e poate dovedi


foarte sensibil. Există, totuşi, risi'ul destul de mare de a
transfera infecţii din anus in vagin. Când s e apropie de
°rgasm - ai grija - se poate să işi arcuiască pelvisul, ridi-
<a/,(/,i'/ u$or‘ ri lovindu-te dureros in faţă.
Satisfacerea u n u i B ă r b a t

C U M SÂ ÎL A D U C I LA O R G A S M U T I L I Z Â N D U - Ţ 1 M Â N A ŞI Gl'R.4

ărbaţii adoră atenţia şi vor să fie satisfăcuţi ascunse. Când ne stimulăm partenerul,
B din exact aceleaşi motive ca si femeile. De
multe ori, ii incântă ideea de a nu fi ei cei care
sind mâna sau gura, d e ţin e m controlul,
n u ii place, vina este a noastră. Se poate sâ
să aibă iniţiativa. Multe dintre noi acceptăm fim sig u r e d e abilităţile noastre dar, dimpc
sexul oral ca pe un semn de iubire, ca pe un dacă suntem, atunci există şanse ca sexul
dar făcut din pasiune. Se poate insă să ne fie să ne facă şi nouă plăcere.
ruşine, să ne incomodeze gândul Ia sexul oral, D a că incepem p rin a-i d ărui plăcere, chiar
sau să ni se pară prea dificil. L’na din explicaţii dacă nu avem multă experienţă, descoperim $
ar fi că sexul oral reuşit, care să ii ofere lui ce trebuie să fa c em ca să fie bine. Putem ajad
satisfacţii, inseamnâ că o cantitate de lichid ge chiar să ne mândrim cu talentele noastre, cn
seminal ne ajunge in gură. Este posibil, totuşi, sexualitatea noastră puternică şi cu capacitatea]
ca motivele pentru care refuzăm să fie mai bine de a-i dărui plăcere.

C U M FACI SEX ORAL

Sexul oral este şansa lui de a se relaxa, p e n tru că • G landul e re g iu n e a c e a m ai sensibilă.


nu d eţine controlul. Limba ta e ste caldă, fină şi Sârută-i vârful sa u p lim bâ-ti lim ba p e ste tren.
lubrifiată, iar in g u ră există m em b ran e um ed e
asem ănătoare cu cele din vagin. M uşchii bucali • M e to d a d ire c tă d e a-1 e x c ita e ste aceea de a te
oferă mişcări şi presiuni variate. • m işca in a şa fel în c â t p e n is u l să fie când in gura
ta, c â n d in a fara ei, a ju tâ n d u -te d e m âini pentru
• Principala problem ă când faci sex oral e ste fricţiu n e. în c e a rc ă s â m ă re ş ti p re siu n ea , apăsând
senzaţia firească de inec, cauzată de presiunea din cân d in c â n d cu lim ba.
pe care o exercită penisul. Pentru a evita astfel
de senzaţii, soluţia e ste să te asiguri că deţii con­ • C iugulitul e e x c ita n t, d a r nu m uşca.
trolul in ceea ce priveşte adâncim ea penetrării. E A coperă-ţi dinţii c u b u z ele, m ai a le s dacă eşti atât
de preferat ca el să stea pe spate, ca să eviţi d e e x c ita tă in câ t rişti s â p ierz i controlul.
m işcările bruşte.

FoiJMfTE-V LIMBA pentru a-i linge h i atestă la zonele foarte sensibile M i$cA-te ritmic, controlând
penisul sau gâdilă-l uşor. glandul si frenul. adâncimea penetrării.
CUNOAŞTK-L PE Kt. 62-63
SATISFACEREA UNEI FEMEI 70-71
COMUNICAREASEXUALA 94-95
IMPORTANTA MASTURBĂRII 166-67
sexul când Îmbătrâneşti 186-87

ÎL LAŞI SĂ-ŢI
CUM ÎŢ I U T IL IZ E Z I EJA C U LEZE
M ÂNA IN GURĂ?

Ceea ce crezi tu că ii face p lăc ere p o a te să d ifere d e c ee a ce îi place cu Multe femei nu au probleme să
adevărat. Cădem a d e se a în c ap can ă, m işcân d u -n e p rea încet sau prea înghită sperma unui bărbat. Le place
delicat. gustul, dar in aceeaşi măsură senzaţia
de intimitate. Obiectiv, nu există
motive pentru care să nu înghiţi, in
• 1 xpcrim entcaza d iv erse m o d u ri d e a ţin e penisul: cu am ândouă
afara cazului în care are o infecţie. In
mâinile, cu una singură, cu câtev a d e g e te sau cu palm a um ezită cu
acest caz, pentru a te proteja, e bine
>alivâ. să foloseşti prezervativul.

• Daca nu e circum cis, fii a te n tă la poziţia prepuţului. La fel de multe femei, insă, găsesc
ideea inacceptabilă. Urăsc senzaţia şi
• Atinge i testiculele cu o m ână, d a r nu strâ n g e, pen tru că senzaţia e o privesc ca pe o intruziune dintre
toarte dureroasa. Din a c e st m otiv, e b in e să ren u n ţi înainte ca unul din cele mai grave.
voi sa fie prea excitat.
Dacă nu îţi place, citeşte semnele
apropierii orgasmului - penisul se
• Majoritatea bărb aţilo r p re fe ră m işc a re a d e su s în jos, dar
întăreşte şi mai tare, culoarea e mai
preferinţele in privinţa vitezei şi ritm ului diferă. închisă, apar primele picături de
iiuepe încet, variază m işcările, şi în ce arc ă să-i surprinzi reacţiile. lichid seminal.

• Preferinţele se sc h im b ă pe m ăsu ră c e se apropie de orgasm , Scoate penisul din gură şi


v poate ca el să vrea să te o p re şti sau să continui pînă term ină. continuă cu mâna, dacă eşti
suficient de subtilă, nici nu va
t După orgasm , penisul e foarte sensibil, fii ate n tă în special la gland. remarca.

Mi i n rAkha'P preferă o A iingerea şi apăsarea Foloseşti-: câte degete simţi Regiunea de ia raza
//i/MV/rr fermă, (le sus in jos. uşoară a testiculelor e foarte că trebuie, variază ritmul şi penisului e foarte sensibilă,
excitantă. viteza. deci insistă şi asupra ei.
A Face.

P enetrarea
cum ii arAti câ est pregătita
entru multe femei heterosexuale, actul unul singur. Emoţional, avem senzaţia de uni
P sexual e experienţa esenţiala, dar nu şi cul­
mea senzaţiilor fizice: masturbarea şi sexul oral
tate, de participare la un act unic care asigurău
legătură puternică. Dacă sexul e, in general,
asigură aceeaşi plăcere pură, uneori poate am uzant şi sălbatic, momentul penetrării *
chiar mai de durată. esenţial, şi in această privinţă suntem de acord
Actul sexual e unic pentru câ presupune cu bărbaţii. Motivele, însă, diferă. Pentru ei, e
apropierea maximă, mişcarea a două trupuri ca calea cea mai rapidă şi directă de a ajunge !a
orgasm. Pentru noi, reprezintă o culme emo
ţionalâ greu de atins cu alte mijloace.

Pentru a va bucura de
plăcere, trebuie sâ fiii
amândoi pregătiţi. E posibil
ca el să ajungă mai repede 1»
acest moment, fiind premii
de îndată ce are erecţie. Ilar
şi tu trebuie să fii pregătită,
pentru că altfel apare senza­
ţia de disconfort - câteva
încercări dureroase te fac ^
devii tensionată, in timp, m
să ai experienţe neplăcute.
Actcuntâ <â fii bine- Inhrilht>

lJm lru u i urâta c i eşti pre­


gătită. treci tu deasupra,
trace i inapre tine, lasâ-te In
jos şi ghideuzâ-i penisul, sau
pur si simplu spune-i că eşti
gata.

Vei ştii câ el e pregătit


pentru câ se vu mişca astfel
încât va ajunf;e intre
picioarele tuli4. Dacă eşti si
tu pregătită, urata i.
POZmi SEXUALE 76-77
stimi ;larea anoiust ixn 78-79
PENETRAREA DIFICILA 138-39
ACTUL SEXUAL 168-60

Is to r ii p e r s o n a le
M IŞC A R E , VITEZA
inii place totul când e vorba d e sex. ŞI RITM
Dar nimic nu * * compara cu m o m en tu l in
•j f • il simt in mine, cu acel geam ăt de plăcere. Există atât de multe feluri de a dragoste, incât
( u un iubit nou, acest m o m en t e unul esenţial. cel mai bine e să afli ce iţi place şi să-ţi ghidezi
partenerul spre aceasta.
\dt v a, încerc alte lucruri la prim ele întâlniri,
amânând m om entul până când
• Există două categorii mari de mişcări: cea de
sunt sigură că e ceea ce vreau. împingere, înăuntru şi in afară, şi cea de rotire,
Jrebuie să simt că intr-adevăr comunicăm, de mişcare circulară a pelvisului partenerului.
a recunoaştem sem nalele celuilalt, că ne Pentru a schimba mişcarea, ghideazâ-1 cu
m ix ăm împreună. Mă sim t m ult m ai mâinile pe coapse sau pe fese.
indăgostită după ai cea, chiar dacă lucrurile
• Viteza diferită dâ naştere unor senzaţii
nu au m ers foarte bine înainte,
diferite. Viteza foarte mare in faza de platou te
si sunt revoltată dacă, după, m ă respinge.
poate aduce imediat la orgasm, dar e posibil să
Cum poate, după ce am trecut prin asta fii insuficient lubrifiatâ. Pentru a schimba viteza,
îm preună? foloseşte-ţi mâinile şi coapsele, in aşa fel incât să
vă mişcaţi in acelaşi timp, variind apoi viteza in
Y von funcţie de ceea ce e confortabil pentru tine.

• Majoritatea bărbaţilor preferă ritm ul constant.


Ducă vrei să se m işte mai Dar imediat după penetrare, se poate să vrei să
încet, indepărteazâ-1 uşor şi te opreşti şi să reîncepi, pentru că mişcările
priveşte-l in ochi. Ca să fii regulate pot amorţi nervii. E greu să schimbi
pregătită m ai repede, ritm ul unui bărbat doar din mişcarea trupului.
foloseşte lubrifianti sau cere-i Dacă îl faci să se oprească, se va simţi
să acorde m ai m ultă atenţie nemulţumit. Descrie-i tehnica orientală a
orcanelor tale genitale.
pauzelor regulate in timpul actului sexual,
aducând un element de suprizâ pe care il puteţi
încerca atunci când faceţi dragoste.

I i
A FACE DKAuua..

P oziţii S exuale
A L E G E R E A U N E I P O Z IŢ II C O N F O R T A B IL E

oziţiile înseamnă lucruri diferite pentru fe­ profunzimii penetrării, pentru că unele po*;,
P mei şi pentru bărbaţi. Pentru bărbaţi, ma­
joritatea senzaţiilor sunt localizate la nivelul
oferă o penetrare superficială, in timp ce alte;,
lasă penisul să alunece în vagin.
penisului, deci o schimbare de poziţie aduce Pentru femei, însă, poziţiile inseamnâ mu!-
senzaţii noi. Un nou unghi aduce şi un alt fel de mai mult. Ne place poziţia clasică pentru %
excitare, câţiva centimetri fac diferenţa. Pentru asigură contactul direct al privirilor. Dacă stâm
o femeie, schimbarea poziţiei e o schimbare a unul lângă altul, trupurile vin in contact m*
relaţiei. Bineînţeles că ne fac plăcere diferitele mult. Preferăm anumite poziţii pentru că ne fac
senzaţii noi. Ne place în să ne simţim mai aproape de partener, altele n*
mod deosebit dife­ displac profund pentru că ne simţim folosite.
renţa Aşadar, pentru multe femei, schimbările dese
sunt un adaos puţin necesar. Partenerii care
vor să ne im presioneze cu tehnicile lor vor
schim barea poziţiei cu fiecare act sexual. Fe­
meile, însă, preferă una sau două poziţii, in
general dintre acelea care ne fac să ne simţim
iubite şi apropiate de partener, poziţii care
semnifică o legătură puternică.

Pfstri •o rEsmuRh mm
PROfi JNDA din poziţia cla<:^
ridică-ţi picioarele si spnj;:-
ţi-îe p e umerii lui (stânga)
Pentru a intensifica
plăcerea, incolăcesteti
picioarele injunii
gâtului lui.

h i/n iA ciAsti A (sus) eatât funcţie de mişcările


de obişnuită, încât adesea ne bărbatului înăuntru şi in
simţim chiar vinovate că ne afară. Poţi incerca. pentru a
place, in această poziţie, e spori plăcerea, să iţi apropii
greu să deţinem controlul, şi să iţi indepărtezi
pentru că partenerul e picioarele.
deasupra si stabileşte ritmul.
P e asemenea, e aproa/te
imposibilă atingerea directă
a clitorisului, dtx'i e l va
ajunge la orgasm mai
repede. Par e şi o poziţie
foarte intimă, partenerii se
pot privi, atinge şi săruta.
Clitorisul poate fi stimulat in
• I I I s E X II A |. k

SIIN" IAKKACI riuklM I I 1 78-79


M IIM-.Al'|U aiTlnj.!| sl XI Al. 168-66

#3 deasupra, dar nu va S C H IM B A R E A P O Z IŢ IE I
;iyn:c dara iti displace să di
privitasinici dacă nu vrei să I oziţia corectă e cea care te face să te simţi bine.
preieiiniţiativa. Dacă nu ai ■\u e niciodată incomodă, fie că e relaxată sau
şde!deprobleme, încărcată de tensiune erotică. Majoritatea
jnnojele sunt numeroase. poziţiilor pot fi nepotrivite dintr-o serie de
Poddetermina ritmul şi motive: senzaţiile nu sunt destul de intense,
p ro fu n zim e a p e n e tr ă r ii, profunzimea penetrării nu e suficientă,
clitorisule stimulat, şi ii dai nu ai orgasm, el se excită prea repede.
t\-azia partenerului de a se
relaxa.Sunteţi faţă in faţă şi Dacă ai nevoie de schimbare, gândeşte-te
viputeriatinge. încearcă să înainte. Folosind cât mai puţine mişcări,
sc h im b ipoziţia aplecându-te
încearcă să ajungi din poziţia in care sunteţi
infatasau in spate sau in aceea pe care o doreşti. Opreşte-te şi
intoarce-te cu s p a te le la şopteşte-i ce vrei să facă mai departe. Pentru
partener. ca mişcările tale să nu întrerupă penetrarea,
trage-l inspre tine sau pune-ţi un picior
in jurul taliei lui.

Dacă se opreşte brusc, înseamnă, de cele mai


multe ori, nu că refuză schimbarea poziţiei,
ci că se apropie de orgasm. Nu te mişca nici tu,
decât dacă nu eşti pregătită.

O POZIŢIE FOARTE intimă e


aceea in care staţi faţă in faţă.
Corpurile sunt foarte
aproape, puteţi să vă sărutaţi
şi să vorbiţi, şi treceţi peste
problema „deasupra/dede­
subt”a poziţiei clasice. E o
poziţie foarte indicată şi dacă
diferenţele de greutate dintre
voi sunt mari. E nevoie de un
pic de exerciţiu pentru a
determina poziţia feselor şi a
picioarelor pentru ca el sd te
poată [wnetra; deşi clitorisul
nu e stimulat, il pori atinge
pentru mai multă plăcere.
Dintre toate poziţiile, aceasta
e cea mai confortabilă ix>ntru
a adormi împreună.
S timui .arka C litorisului
IMPORTANŢA CLITORISULUI iN OROASMIJ L J L M I N I N

I > n l n i b A rb n ti. p e n is u l e s t e p r i n c i p a l u l o r g a n b A r b a ţi. D a r c l i t o r i s u l n u * s itu a t in apreL


i al p lă c e r ii, i a r a l i n i e r e a lui ii a d u c e i m e d i a t v a g in u lu i, d e c i p e n t r u m u lte fe m e i p e r * ^
la o r g a s m . „ K c h i v a l c n t u P p e n i s u l u i , iu ( a z u l n u i n s e a m n A s i g a r a n ţ i a o r g a s m u lu i \
f e m e i l o r , e s t e c l i t o r i s u l , p r i n c i p a l u l o r g a n al c h i a r s i a z i, m u l t e d i n t r e n o i n e sim ţim
p l ă c e r i i . C e le m a i m u l t e d i n t r e n o i a j u n g e m la dac a n u a j u n g e m la o r g a s m In u rm a
o r g a s m fie p r i n a t i n g e r e a d i r e c t a , fie p r i n s t i I a r b a r b a f i i n e a n i / A a d e s e a d e frigiditate
m u i e r e a i n d ir e c t a , f a v o riz a ta d e a n u m i t e p o z iţii. a c e a s t a c a u z â . S -a d e m o n s t r a t , in sa , <â
P e n tr u c a p e n e tr a r e a e s te d ire c t le g a ta d e c o n a j u n g r n u l t m a i r e p e d e la o r g a s m prin
c e p f i c , tim p d e s u t e d e a n i s a p r e s u p u s c a e si l a r e a c l i t o r i s u l u i , c e e a c e a r e d o u a implic aţii \t
c a le a s ig u r a s p r e o r- p r i m u l r â n d , n i c i o f e m e i e n u tre b u ie v
v gasm . C eea ce s im tă v in o v a ta daca in u r m a p e n e tr ă r ii nu ajw,
e s te adevâ* g e la o r g a s m . î n a l d o i l e a r â n d , e e s e n ţi a l i »
\ .
% ra t pen- ( e l e g e r e a fiz io lo g ie i f e m i n i n e , p e n tr u a d e s ^
cA d if ic u l ta te a de* a a t i n ­
ge o rg a sm u l nu a re
n ic i o le g ă tu ră cu
v re o n ev ro sfl sa u cu
im a tu rita te a .

Pentru stimularea clitorisu­ orice poziţie care vi permite


lui in timpul actului sexual, si vi încolăciţi picioarele
trebuie s i găseşti u poziţie (sus) ii permit lui să te aţin
care si permită stingerea gă. sau ţie să te atingi dis­
clitorisului şi a vaginului in cret. dat ă altfel nu te simţi
acelaşi timp. confortabil (dreapta jos).

• Stimulativ direcţi e obţi­ • Cea mai bună poziţie


nută utilizând mâna. a ta sau pentru stimularea clitorisului
a lui. Secretul este acela al fără ajutorul mâinii este
spaţiului existent intre voi - poziţia clasică, dar e posibil
cu cât e mai mult. cu atât să ai nevoie de exerciţiu
mai bine. Variantele sunt ft‘- pentru a găsi unghiul
meia deasupra (dreapta) sau potrivit.
unul lângă altul cu picioarele Dacă el e deasupra ta.
încolăcite (centru, dreapta). sprijinit pe coate, sau dacă
greutatea lui apasă asupra
• Alte poziţii, cum ar fi ta. e posibil să atingă
penetrarea pe la spate sau punctul potrivit.
CUNOAŞTETE PE TINE ÎNSĂŢI 26-27
NOliA UJNI 120-21
DREPTULTAU IA ORGASM 140-41
SATISFACŢIAACTULUI SEXUAI.168-69

C L I T O R I S SAU P E N I S ?
I M P L I C AR E A
Clitorisul est? singura parte a corpului tău dedicată PARTENERULUI
exclusiv plăcerii. In uter, se dezvoltă din acelaşi organ
din care se dezvoltă penisul fetuşilor masculi. In Dacâ te îngrijorează reacţia partenerului cu
consecinţă, structura e foarte asemănătoare cu a privire la includerea stimulării clitorisului in
penisului. Iţind vârful unui sistem com plex de nervi, actul sexual, încearcă una din următoarele
muşchi şi vase de sânge. Când e atins, clitorisul e soluţii.
puternic vascularizat şi se întăreşte, iar gluga care il
acoperă se retrage, in tocm ai cum se in tâmplă cu • Stimuleazâ-te singură, fără a oferi explicaţii.
glandul şi cu prepuţul. Şi, la fel cum stimularea Trebuie să fii sigură de capacitatea ta de a te
penisului duce la orgasm, atingerea clitorisului duce excita, şi să iţi poţi atinge clitorisul cu uşurinţă.
la valuri de senzaţii in zona pelviană.
# încearcă să îţi încurajezi partenerul să te
stimuleze, fără a-i oferi explicaţii. Reacţionează
pozitiv de fiecare dată când îţi atinge clitorisul,
pentru a-1 încuraja să preia iniţiativa.
E nevoie de timp şi de obişnuinţă, dar poţi
avea succes, mai ales dacâ ii spui direct.•

• Unui partener înţelegător, e mai uşor dacâ îi


explici că pentru tine clitorisul e echivalentul
penisului - şi nici el nu ar avea orgasm dacâ i-ai
atinge doar testiculele. Apoi experimentează -
când e intr-adevăr bine, fă-1 să înţeleagă
cât de mult te excită.

• Ca alternativă,
încearcă p o z iţii
permit stim ularea
clitorisului, e x p e ri­
mentând cu s c h im b a re a
poziţiei p ic io a re lo r in tim p
ce el se m iş e i, e v e n tu a l
ajutându-te de o p e rn ă c a re
vi iti inalte fesele.
O rgasmul
A T IN G E R E A C U L M IL O R S E N Z A Ţ IIL O R S E X U A L E

C
ând faci dragoste, pe măsură ce te apropii
de punctul culminant, după etapa de exci­ O R G A S M E DIFERITE?
tare şi cea de platou, sângele care îţi irigă din
plin zona genitală face vaginul să îşi mărească • Freud identifica două tipuri de orgasm: unui
volumul. Apare orgasmul. rezultat prin stimularea clitorisului, altul prin
Contracţiile - in general între 3 şi 15 la introducerea penisului in vagin. In anii 1970,
interval de 0,8 secunde - se răspândesc cercetătorii Masters şi Johnson au afirmat ci
concentric din zona coloanei vertebrale înspre toate orgasmele sunt determinate de stimularea

rect şi abdomen, în zona uterului şi în vagin. clitorisului, direct sau indirect. Femeile susţin
existenţa tip u rilo r diferite de orgasm -
Clitorisul, sânii şi sfârcurile se măresc, inima îţi
majoritatea prin stimularea clitorisului, altele
bate de 150 de ori pe minut, iar respiraţia ţi se
prin presiune exercitată asupra punctului
accelerează, chiar până la 40 pe minut. Unele
G sau asupra colului uterin.
femei elimină din punctul G, situat în vagin, un
lichid limpede, similar spermei.
• Există „cel mai bun orgasm"? Pentru Freud.
Orgasmul este finalitatea actului sexual. Dar, orgasmul prin penetrare era semnul unei relaţii
orgasmul feminin este în pericol de a deveni mature, in timp ce stimularea clitorisului era
echivalentul erecţiei la bărbaţi. Dacă nu avem calea „im atură” de a ajunge la orgasm. Masters
orgasm de fiecare dată, partenerul se poate şi Johnson au asigurat femeile că orgasmele prin
simţi dezamăgit, dacă nu avem niciodată, sun­ stimularea clitorisului sunt perfect normale din
tem frustrate. Trebuie să ne apărăm dreptul de punct de vedere fiziologic. Chiar si astăzi, când
a nu avea orgasm: avem nevoie de timp. de cuplurile de lesbiene au demonstrat că intimi­
afecţiune, şi trebuie să ne înţelgem sexualitatea tatea nu presupune neapărat orgasm prin
şi să o acceptăm chiar dacă nu am avut orgasm. penetrare, avem tendinţa de a-1 privi pe acesta
Dar e naiv să spunem că nu contează dacă ai sau ca fiind cel „adevărat”.
nu orgasm, mai ales dacă îţi doreşti acest lucru.
Dacă experimentezi şi dacă te masturbezi, ai
toate şansele să găseşti calea spre orgasm.

DE CE ORGASM F E M IN IN ? Isto rii personale

Este evident cum se produce orgasmul masculin. Singură, am orgasm foarte repede. Cu soţul meu.
Un orgasm elimina sperma, făcând posibila
e lent şi intens. Pentru că altcineva are controlul
fertilizarea. In cazul femeilor, lucrurile nu mai
sunt atât de clare. E vorba de o greşeala biologică? senzaţia de excitare e enormă. Dacă işi foloseşte
De o modalitate de a ne (ine lângă parteneri, in degetele, sunt încordată, ca un elastic gata să se
relaţii stabile? Sau o cale de a asigura fertilizarea, rupă din clipă in clipă, aproape dureros. Dacâe
ţinându-ne cât mai mult intinse pe spate? limba, atunci e m ai multă delicateţe, poate dura
şi câteva ore, iar la sfârşit sim t că mă topesc.
Ultimele cercetări au demonstrat ca şi orgasmele
Dacă e înăuntrul m eu, atunci e foarte profund,
feminine, întocmai ca acelea masculine, ajută
sim t că explodez cu totul. Oricum aş ajunge la
fertilizarea. Nu numai că uşurează accesul
spermatozoizilor spre colul uterin, dar fiecare orgasm, întotdeauna
contracţie ajută sperma să ajungă in uter. su n t zgomotoasă.

Tanya

A
A FA Ch i i i\ ~ v.
1

Şi D up A
IM P L IC A Ţ IIL E F IZ IC E ŞI E M O Ţ IO N A L E A L E S E X U L U I

entru multe femei, sfârşitul actului sexual Alteori, suntem pline de energie si gata sa,
P reprezintă doar jumătatea drumului, atunci luăm de la capăt. De cele mai multe ori
când e vorba de a face dragoste. Contactul fizic simţim foarte apropiate de partener si av^
e cel mai adesea privit în contextul mai larg al nevoie de dovezi suplim entare de afectiv
relaţiei, iar ceea ce urmează după sex e adesea Vrem să fim ţinute in braţe şi ocrotite, sâ fi-
partea cea mai bună. Ne simţim adesea fragile, ascultate. Dacă partenerul nu este dispus sâr..
şi avem nevoie să ne protejăm corpul. ofere toate acestea, plăcerea fizică devine1

E BINE dacă tu şi partenerul tău


aveţi reacţii sim ilare după ce
faceţi dragoste. 6e s im ţiţi nevoia
de a mişca, de a vorbi sau de
a dormi. Dar nevoile pot diferi.
După efortul em iterii spermei, el
\a avea nevoie să se odihnească.
H orm onii care induc somnul
afectează m ai m ult bărbaţii. U nii
bărbaţi, insă. in special cei tineri,
pot avea un surplus de energie,
vor să se mişte sau să facă sex
din nou.

• Dacă partenerul tău e foarte


activ, in tim p ce tu \re i să Si
alintată, sugerează-i să faceţi o
baie sau să luaţi masa. pentru ca
1
el să Se ocupat şi tu să iţi
im plineşti dorinţa de a S in
continuare im preuni

• Dacă i se face somn, in tim p ce


tu vrei să te m işti, incearcă să
schimbi rutina si să faceţi
dragoste dimineaţa, pentru că
sunt şanse mai m ici să aibă
nevoie de odihnă atunci.•

• Dacă vrea să doarmă si tu vrei


W
să povestiţi, incearcă să
schimbaţi măcar câteva cuvinte
si apoi aşteaptă să se trezească
pentru a vă continua conversaţia.
C0MllNI‘ ' WASiXI.v V 94-95

nuiin im portantă, şi sexul işi pierd e din


n Dacâ obţinem ceea ce vrem . atât emo- d ACA NU AI AVUT
: C3[ si fizic, experienţa e com pleta şi ne o rg asm
îm plinite.
a‘f S , n " bâr, r " ?U an' 0rKasni' poa'e « vorba do o
zona | ■ " lt ‘dlCalâ' care iriga ţesuturile din
F "n 'il ™ nUtSe T ‘ge ?i ca“ o durere acuţi
Femede pot simţi acelaşi lucru, in vagin şi clitoris. K ,
aţje puternică de disconfort, dar corpul îşi revine
la ritm ul său natural. Dar ce faci dacă vrei să ai
orgasm?

h incorect să insişti ca partenerul să te aducă la


orgasm dacâ nu reuşeşti asta cam in acelaşi timp cu el.
M ai corect ar fi să ii ceri ajutorul, chiar şi cel mai
somnoros partener te poate mângâia până ajungi
singură la orgasm. Se poate ca şi pe el să îl excite, şi să
o luaţi de la început. Sau, o dată ce ai avut şi tu orgasm,
să adormiţi îmbrăţişaţi.

Dacă nimic dintre acestea nu dă rezultate, poţi părăsi


camera până partenerul tău se odihneşte, şi să te
satisfaci singură. Majoritatea femeilor. însă, văd în
această soluţie un compromis puţin dezirabil.

ETA PA ÎN C H E IE R II
LA F E M E I

După ce treci de orgasm, sângele începe să se retragă


din zonele excitate şi corpul tău îşi revine la normal.

• La cinci sau zece secunde după orgasm, vaginul,


uterul şi labiile mari revin la dimensiunile obişnuite.
Clitorisul revine în poziţia normală şi labiile mici îşi
recapătă culoarea.

• La cinci minute după orgasm, tensiunea din muşchi


scade şi presiunea sângelui revine la normal, la fel şi
respiraţia şi bătăile inimii. Sfârcurile şi areolele îşi
recapătă dimensiunea normală.

• La jumătate de oră după orgasm, colul uterin este


în continuare deschis, pentru a permite trecerea
spermei Clitorisul revine la dimensiunea obişnuită,
deşi, dacâ nu ai avut orgasm, poate rămâne erect chiar
pentru câteva ore.

rucât eşti încă foarte sensibilă, mai ales în zona


orisului, e posibil să ai imediat încă un orgasm.
exul tN Relaţii

n t, sex u l e un asp ect al vieţii noastre s£na-

T it,U r ile 3 b u n d â in i n f o r m a i
c e lid erii U . °^ az!on‘a1' d esPre orgii, in timp
rilor fam il P,‘ 3h d ep lân g pierderea va'<>

în realitate, problem a satisfacţiei sexuale in


cad ru l unei relaţii e acum privită cu m ult mai
m u ltă serio zita te d ecâ t oricând altădată, in
trecu tu l îndepărtat, plăcerea sexuală şi căsă­
to ria erau văzu te ca fiind incom patibile -
se x u l avea un singur scop , procrearea. Când
fe m eile au putut avea relaţii sex u a le fără
team a d e sarcin ă, sex u l a d even it un m ijloc
d e a ob ţin e plăcere şi nim ic mai m ult, negU-
jân d u -se a d esea im plicarea sau angajam en­
te le d e orice fel.
A cum , când ştim cât e d e riscant sexu l n e­
protejat, nu n e mai putem gândi doar la pro­
crea re sau la plăcere. F em eile sunt atente şi
preocupate d e relaţiile intime: o dem onstrează
m ajoritatea publicaţiilor pentru fem ei, care au
arătat că 70% din su b iectele ce le m ai căutate
su n t le g a te d e sexu alitate şi d e relaţiile d e
cu p lu . P e m ăsură c e schim bările so cia le şi
econ om ice ne încurajează să petrecem cât mai
puţin tim p într-o relaţie sortită eşecu lu i sau
d eja eşu a tă , punem to t m ai m ult accen t p e
com patibilitate, pe in teresele com une, pe sti­
lu l d e viaţă asem ănător şi p e em patie. T eore­
tic, ce l puţin, un astfel de ideal e mult mai uşor
d e atin s acum decât in trecut, şi tot mai puţine
fem ei s e m u lţu m esc cu o viaţă sexu ală ne-
satisfecătoare în cadrul unei relaţii.

F emeii* de azi nu mai caută doar un bărbat care să le


noată întreţine si să aibă in grijă familia, şimci un par­
t e r compatibil sexual, dar fără implicata emoţionale.
Vrem să obţinem plăcere, dar devenim tot maicon*
cliente că mijlocul cel mai sigur de a obţine Plăc^ f*
termen lung este
m m i i 11 ........
Alegerea P artenerului
CE T E A T R A G E LA P O T E N Ţ I A L I I N O I P A R T E N E R I ?

i se spune că aspectul e esenţial când vine ÎM B R Ă C Ă M IN T E A


N vorba de sex. „Bărbaţii preferă blondele...
cei frumoşi au succes” - până la urmă, mesajul
SEX Y ATRAGE?

este că numai cei care arată bine au parte de o A n u m ite părţi ale corpului sunt incitante de lapri^
privire. Sânii, fesele, picioarele - cu cât o femeie kan±
viaţă sexuală. In realitate, lucrurile nu stau chiar
m a i m ult, cu atât bărbaţii devin mai interesaţi. .4stfe{
aşa. Când cunosc o persoană, atât bărbaţii cât şi
ro ch ie decoltată, o p e rech e de jeanşi strâmţi, ofosa
femeile îşi formează o primă impresie în numai scurtă sau un ruj aprins vor atrage atenţia cu sigura^
câteva secunde. Oricine are şanse, dar încep
„probele eliminatorii”. Renunţăm pentru început Există, insă, diferen ţe deloc neglijabile. Femeile, de
la cei care nu ne atrag din punct de vedere fizic, exem p lu , n u vor decât atenţie atunci când cunoscm
dar şi la cei care nu corespund standardelor (de p o ten ţia l partener. Bărbaţii, in schimb, văd in imbrăcâ
vârstă, de exemplu) pe care ni le-am fixat. m in te o invitaţie directă - şi sunt iritaţi dacă ceea ce&
interpretează ca sem n a le sexuale nu se transformih
Atunci când vedem pentru prima dată o per­
realitate.
soană care ne atrage, ne mulţumim s-o privim
şi nimic mai mult. Privim îndeaproape, apoi Oricum te-ai îmbrăca, nu trebuie să accepţi comentări
analizăm. Femeile, în general, se uită întâi la sau iniţiative care te deranjează Realitatea tristă, insă.
faţă şi apoi la corp, revenind la faţă, în timp ce este că o im agine care emană sexualitate poate aveapane
bărbaţii se concentrează asupra corpului - ceea de atenţie uneori nedorită
ce ne poate lăsa impresia că bărbaţii sunt mai
interesaţi de aspect decât de m inte sau de
suflet. începem apoi să analizăm faţa în detaliu
(vezi foto dreapta), ceea ce ne ia, în m od nor­
mal, aproximativ trei secunde.
Pe măsură ce discutăm, începem să evaluăm
personalitatea. Există pentru fiecare din noi un
anumit tipar, care se dezvoltă încă din copilărie,
corespunzător partenerului ideal: am uzant sau
serios, relaxat sau dinamic. Dacă un potenţial
partener nu se potriveşte acestui tipar, este
eliminat. E foarte im portant să ajungem să ne
simţim în largul nostru înainte de a putea trece
mai departe. Urmează apoi etapa în care
emitem semnale, interesul devine vizibil.
Bineînţeles, dacă celălalt ne-a elim inat deja de
pe „listă”, nu vom primi nici un răspuns.
Limbajul trupului te ajută să îţi dai seam a de
comportamentul celuilalt; poţi face ch iar
remarci cu tentă sexuală pentru a vedea cât e
de deschis. în mod sigur, atracţia, în term e n i
C â n d PRIVEŞTI un potenţial Chiar dacă îi vezi toată
convenţionali, contează - cei care arată bine îşi 75% din atenţie e cent#*
partener, ochii tăi depis­
găsesc mai uşor şi pentru mai m ult timp locul tează un tipar al m işcă­ pe ochi şi pe buze, pe'1^
pe „listele” celorlalţi - dar atât fem eile cât şi rilor feţei. aici găseşti semnalele1*
Tiparul clasic e cel din mai evidente ale pe#01,3
bărbaţii îşi întemeiază alegerile pe criterii m ult
imaginea de m ai sus. lităţii sale.
mai subtile.
MBfTEASEXUALA 42-43
COMUNICAREASEXl!AIA 94-96

M IT Ş l R E A L IT A T E IN A L E G E R E A P A R T E N E R U L U I

Ce caută bărbaţii (sau fem eile) la un partener ideal? Există presupuneri felurite de amândouă părţile.
Dar acestea sunt corecte numai dacă discutăm despre idealuri. Partenerul real e foarte adesea diferit de
idealul pe care ni-l reprezentăm mental.

C e cred femeile câ-şi Ce cred bârbatii că-şi


doresc bărbaţii doresc femeile

Opinia Opinia
femeilor este bărbaţilor este
că bârbatii vor câ femeile vor
sâ facă sex cu sâ facâ sex cu
o femeie care: un bărbat
care.
• e înaltă
• e înalt
• e slabă
• are umeni
• e blondă
lat)
• are sânii
• are muşchi
mari
• are pâr pe
• are picioare piept
lungi • are penisul
• îl are pe mare
.vino-ncoa*
• are buze în realitate,
senzuale femeile aleg
• foloseşte ruj bărbaţi:
roşu apnns • cu 15 cm
• e tânără mai înalt) ca
ele
în realitate, • cu
bărbaţii aleg conformaţia
femei care: obişnuită -
• sunt cu 11* muşchii sunt

12 cm mai
neglijaţi
scunde ca ei
• ai căror ochi
• au forme
le trădează
pline
caracterul
• au sann
• care au
medii chipul plăcut
• au chipul • care au
plăcut mâini îngrijite
• sunt cu 2-3 • care au
ani mai tinere vocea joasă şi
•au plăcută
personalitate, • care au
nu numai un personalitate
aspect
atrăgător.
P rimele Semnale
LIMBAJUL T R U P U L U I $1 A T R A C Ţ I A S E X U A L A
xistă un anumit cod pe care il folosim Trebuie, totuşi, să fim precaute. Limbqtd
E pentru a ne semnala nevoia de sex. în ciu­
da aptitudinilor noastre de comunicare foarte
trupului nu e totul - avem nevoie de cuvinte
pentru a negocia sexualitatea, pentru a ne ex­
dezvoltate, sexul e incă un subiect care ne inhi­ prima sentim entele, pentru a da detalii ia
bă şi pentru care nu găsim intotdeauna cuvin­ completarea semnalelor non-verbale Limbaşi
tele potrivite, mai ales când vrem să ne facem trupului se dovedeşte adesea înşelător putem
cunoscute intenţiile la inceputul unei relaţii. să părem disponibile chiar dacă nu acesta e
Folosim insă. din plin. limbajul trupului. Ne mesajul pe care vrem să il transmitem.
bazăm pe o versiune .civilizată- a semnalelor Estimările arată că 93 % din comunicare esle
codificate, existente de mii de ani - cu mult non-verbalâ. iar procentul e chiar mai mare in
Înaintea limbajului articulat - pentru a-i face pe primele stadii ale unei relaţii. Si. in mod
ceilalţi să înţeleagă disponibilitatea noastră evident, de cum trecem in dormitor, cuvintele
pentru sex. interesul pentru o anumită persoa­ sunt de prisos, lăsând locul exclusiv limbajului
nă sau evoluţia unei relaţii. corpului.
Loumjcl TlUTliii devine Chemarea Araţi c i Ir simti indepirtarea Pentru a i
mult mai expresiv atunci bine cu eL Tranşante semna­ m enţine interesul pod
când ai identificai un polen lele care denoţi m general încerca s i te îndepărtezi
(iaJpartener Daci ei e la atracoa. dar m uk amph uşor. $i astfel va face
rândul lui atras de line. va beate Te afwvpm. tim b rfti. eforturi ca si-d recâştige
reacţiona transmiţând sem- rin - exagerrn chiar - «au atentia. Te pod întoarce in
nalt de aceeaşi vocea Ui scade in m tenstta alţi direcţie, id pod
SEXUL NEDORIT 50-51
TRECI LAFAPTE 90-91
COMUNICAREA SEXUALA 94-95

D IS P O N IB IL Ă SAU NU?

eţiîi disponibil# pentru sex, limbajul trupului va semnale sunt involuntare, adoptarea lor conştienta
mai departe acest mesaj. Inconştient, îfi vei poate fi prea evidenta, mai ales daca bei ceva. E mai
(.yiaauturile: ochii iii sclipesc, stai mai dreaptă, iii bine să te relaxezi şi să laşi limbajul trupului sa îşi
părţilecorpului care te avantajează cel mai mult. urmeze cursul firesc,
jmfrci săiţi „ajustezi” imaginea trecându-ţi mâna prin
ar sauaranjându-ţi bijuteriile (un bărbat îşi va indrep- Să pari dezinteresată e mai uşor, limbajul nefiresc al
,jivata sau se vajuca cu cureaua de la ceas). Pentru trupului îi fine pe ceilalţi deoparte. Nu te expune, evită
i dadeinţeles că eşti disponibilă, vei căuta un loc unde contactul vizual, redu semnalele evidente, ca
săfi uşorremarcată, vei privi în jur pentru a stabili zâmbetele. Construieşte bariere, lapropriu (te poţi
, ntacfevizuaie cu potenţialii parteneri. aşeza la masă) sau metaforic (incrucişează-fi braţele
Polifolosi toate acestea şi în mod deliberat, dar trebuie peste piept). Astfel, vei evita abordările nedorite,
si Hiatentă. Din moment ce majoritatea acestor

Bariera: pentru a vă asigura Promisiunea: fă, in cele din


că nimeni nu vă întrerupe, urmă, o promisiune. Ii vei
unul din voi poate pune o duce cu gândul la sex dacă
iţi treci mâna prin pâr, dacă
. barieră" intinzând o mână
iţi deschizi uşor gura sau
sau aplecându-se spre celă­
poţi chiar sâ mănânci in aşa
lalt, pentru a arăta că sunteţi
fel incât sâ faci aluzii la
o pereche.
mişcările sexuale.
T reci la F apte
c An d $ t ii s ig u r CA SK .-V Jl'N G E I v S E X

menea, nu ne mai simţim obligate sâ ajungem in


I n general, femeile sunt cele care preiau
iniţiativa când e vorba de a mări miza sexuală -
ne este foarte la îndemână să oferim acel prim
pat cu un potenţial partener după o întâlnire
scumpă si extravagantă - putem foarte bine
sărut, să convingem un partener prin vorbe si insista sâ impârţim nota de plată.
gesturi sau să spunem in mod direct că vrem să De cealaltă parte, şi seducţia devine un joc
ajungem in pat. Ne place ca partenerul sâ facă mult mai accesibil. Uneori, ne manipulăm
prima mişcare pentru că astfel ne convingem că partenerii pentru a-i aduce în pat. când nu ne
e interesat, dar nu trebuie sâ aşteptăm ca el sâ dorim, de fapt. acest lucru. Iar dimineaţa ne pare
preia iniţiativa. râu pentru că ne dăm seama că acţiunile ne-au
.Astăzi femeile sunt perfect conştiente de ceea fost dictate de nevoia de a domina jocul.
ce fac. inclusiv de alegerile de natură sexuală. Ideal ar ti ca sexul să fie o consecinţă firească a
Dacă regretăm o relaţie de o noapte, pentru că unei relaţii, acceptat de bună voie. nu obţinut prin
am băut prea mult, vom reacţiona asumându-ne manipulare sau prin presiuni de orice fel.
responsabilitatea, nu lamentându-ne si având
sentimentul că am fost manipulate. De ase-

REFUZUL PO L IT IC O S

Există m odalităţi politicoase şi mai puţin politi­


coase d e a refuza o invitaţie cu tentă sexuală.
O rice potenţial p a rte n er va fi, la rândul lui. e m o ­
ţionat si deci vulnerabil, ch iar dacă din afară pa­
re să isi m enţină calm ul.

• Spune nu din timp: de îndată ce face vreo


aluzie, dacă nu te sim ţi in largul tău in prezenţa
lui. Cu cât am âni mai m ult. cu atât refuzul va fi
mai dificil.

• Nu te simţi obligată să dai explicaţii. Rişti să


fii ori prea evazivă, oferindu-i ocazia să aducă
unele argum ente contra, ori prea directă, şi
astfel il vei răni.

• Nu spune nu si nu respinge avansurile pe un


ton prietenos, călduros, care să lase loc de
interpretări şi de speranţe nejustificate.
S i F A C I P R IM A M IŞ C A R E nu răspunde pozitiv. Daci la
• Dacă te presează, fii fermă. Repetâ-i că nu vrei înseamnă că trebuie sâ faci rândul lui te atinge, atunci e
să faci sex. fii calmă si politicoasă, d ar explicită.• totul dintr-o dată. Lasă-ţi interesat. Dacă nu. atunci
trupul să vorbească pentru probabil nu e. dar nu striiâ
• Tine m inte că e dreptul tău să refuzi orice tine, ia lucrurile incet şi pe să încerci de trei sau patru
invitaţie, oricând, indiferent de cât e d e avansată rând. O atingere care să aibă ori pentru a te convinge.
relaţia in care te afli. aparent altă motivaţie decât Dacă ai făcut tu prima
una sexuală te fereşte de mişcare, urmăreştei in
situaţii jenante dacă el nu iţi permanentă reacţiile.
46-47
s^\i i N KhoKir
•^IJTKI'Ka 50-^1
M-69

•• i A"*l ‘HIH
m"Mwiatf.eApivsiaS(lri0|h
,d n t* a) nu fi tace plăcav
*tingt'rea vi. Ea ar trt'bui să
W vp tv siJ vădii dna) el e
ina) nehotărât sau chiar nu
doreşte ceva mai mult.

Expresia gânditoare si
îndepărtarea de ea arată a)
ol are rezerve, in timp ce
mana dusă la gură arată că
*r w a s.1 spună ceai. dar se
abţine. Ea ar trt'bui să ii dea
ocazia Si) spună dacă vrea
sau nu să meargă mai
departe, iar dacă nu, să
accepte refuzul fără să se
simtă rănită sau furioasă.

ktr-o situaţie amicală


(stingă), nu există im p lica ţii
sexuale. Zâmbetele
nxiproce şi contactul vizual
soţ semne că amândoi se
bine. fără să existe
tensiuni de vreun fel.
S ex c e c in e v a N o u
ck A ŞTEPTĂ RI ai d e la u n n o u
partener?

ino-putul unei relaţii speciale. Până (\imin


C e înseamnă, de fapt, actul sexual? Acum că
riscul unor sarcini nedorite s-a diminuat re­
marcabil. câ percepţia socială asupra legăturii
nsa se întâmpla sâ ne dăm seama c&3 -
orimit întocmai ce ne am dont. Kposihiţ^
dintre sex şi căsătorie s-a schim bat, întreaga ’ ericnţa sa nu fi fost pe măsura aşte**?
problemă pare să fi devenit neclară. Dacă până noastre. Sau, dimpotrivă, se poale sâ fi (()Sţ *
ţii acum câteva decenii exista un consens, acum de bine încât sâ fim copleşite şi sâ
fiecare dintre noi atribuim semnificaţii şi im­ e impUcâm emoţional indiferent de int,^
portanţe diferite unei noi relaţii sexuale: aven­ 1 . care le-am avut. î?i, bineînţeles putemajUlv
tură de-o noapte, pecetluirea unei prietenii, ’e la concluzia câ ideea noastră despre sexnu
eaceeaşi cu a partenerului n o stru . Astfel de
^potriviri sunt mai m ult d ec ât evidente, d ar
pot fi depăşite dacă relaţia evoluează. VERIFICĂ-TI
I mult mai uşor să evităm dezam ăgirile dacă AŞTEPTĂRILE
suntemconştiente de nevoile noastre şi de ale
partenerului. Cu cât ne cunoaştem mai bine şi E puţin probabil să ai totul sub control. Chiar şi
cll cât ajungem să îl cunoaştem şi pe el mai după ce faci sex, o discuţie despre „ce se întâm­
plă cu noi?” poate să fie prea dură sau să denote
bine, cu atât apar mai puţine surprize
nesiguranţă din partea ta. Dar trebuie să fii
neplăcute. conştientă de ceea ce vrei, să încerci să intuieşti
ce vrea el şi să ştii care sunt nepotrivirile dintre
voi. Toate acestea te vor ajuta să iei decizii în cu­
Isto rii p e r s o n a le noştinţă de cauză, nu numai legate de sex, ci şi
de implicarea ta emoţională.
Cuprimul meu partener, lăm urisem lucrurile cu • In ce fel va afecta sexul relaţia voastră, pe
termen scurt şi pe termen lung?
mult timp înainte să ajungem în pat. Eram am ân­
• Ne vom mai vedea după?
doi tineri, îndrăgostiţi şi credeam că vom răm âne
• Cât timp vom petrece împreună?
împreună. După divorţ, am trecut printr-un şoc. • Cum vedem această relaţie? Cum le-o vom
Nu mă aşteptam chiar la iubire adevărată, dar descrie fam iliilor noastre şi prietenilor?
primul bărbat din viaţa m ea mi-a m ărturisit că • Va fi comunicarea noastră afectată în vreun
avea două aventuri. N u se sim ţise d estu l de fel: putem fi mai mult sau mai puţin romantici,
apropiat de mine ca să îm i m ărturisească asta mai m ult sau mai puţin implicaţi sau mai
relaxaţi?
mai devreme. Mai târziu, am avu t o perioadă în
• N i se vor schimba sentimentele în vreun fel,
care am avut mai m ulte aventuri, după care îm i
se modifică ceea ce simţim unul pentru celălalt?
pierdeam brusc interesul; e p osibil ca asta să 6 • Suntem capabili să îi vedem pe reprezentanţii
(ostrăzbunarea mea, dar cred că p u r şi sim plu nu sexului opus doar ca pe nişte prieteni?
eraminteresată de ceva stabil. A cum , partenerul • Putem avea relaţii şi cu alte persoane?
meu e un vechi prieten; trecuse printr-o relaţie • Cât timp vom petrece de acum înainte cu
prietenii, şi cu prietenii cui?
terminată prost şi avea nevoie d e cineva într-o
• Vom cunoaşte familia celuilalt?
noapte. Eu am crezut că e doar o distracţie, el
• N i se vor schimba în vreun fel priorităţile?
insă credea altceva. Ne-am hotărât să facem o
Vom deveni mai importanţi decât familia şi
încercare să v e d e m c e s e întâm plă. prietenii?
M argaret • Se va schimba în vreun fel aspectul financiar:
cine plăteşte pentru mâncare; pe numele cui va fi
tem tiiu diferite de la contul la bancă?
începutul unei relaţii sunt • Se va schimba ceva în viaţa de zi cu zi: cine
celmai bine rezolvate se mută la cine, al cui nume va fi pe contractul
discutând. Dacă poţi face de închiriere sau de cumpărare a casei?
«sta, sunt şanse să poţi • Ce ar putea să intervină, modificând aceste
rezolvaoriceproblemă. aşteptări (în bine sau în rău): să nu vă mai
Daci nupoţi rupe tăcerea, culcaţi unul cu altul; să vă îndrăgostiţi, să rămâi
relaţiae, probabil, sortită însărcinată?
eşecului.
C omunicarea S e x u a l ă

C U M T E FA CI Î N Ţ E L E A S Ă

P e de altă parte, femeilor le place foarte mult


să vorbească despre sex. Ne place să
discutăm cu prietenele noastre apropiate, să
spunem poveşti şi să schim băm informaţii.
Vorbim cu partenerii noştri, ne îm părtăşim
fanteziile. Pe de altă parte, însă, com unicarea
poate fi uneori dificilă. Ni se face ruşine atunci
când atingem subiecte delicate. Avem senzaţia
că suntem egoiste dacă cerem să ni se facă pe
plac sau dacă pretindem ceva ce partenerul nu
e dispus să ne ofere. Dacă partenerul nu vrea
să vorbească, atunci ne simţim frustrate.
Pe scurt, atunci când suntem convinse că
suntem acceptate, ne deschidem şi spunem sin­
cer ceea ce vrem. Când simţim un dezechilibru
emoţional, ne închidem în noi, ne simţim
vulnerabile şi lipsite de apărare. Cele mai multe
dintre noi suntem convinse că o bună comuni- |
care e absolut necesară, şi absenţa ei ne face să m
ne simţim rănite. Astfel, cu cât comunicăm mai
bine, cu atât relaţia se consolidează şi,
bineînţeles, cu cât com unicarea e mai dificilă,
cu atât relaţia e mai predispusă la eşecuri.

SA-I SPUI PARTENERULUI ce îţi


doreşti poate 6 foarte dificil.
Femeile se tem adesea,
pentru că au impresia că nu
au dreptul să îşi exprime
nevoile, sau se tem de
reacţia partenerului.

• Cere ceea ce doreşti încă


de la începutul unei relaţii.
După aceea, îţi va fi din ce in
ce mai greu s-o faci.

• Spune-i partenerului ce
nevoi ai de îndată ce simţi cea
mai mică insatisfacţie, nu
aştepta până te simţi rău de-a
binelea.•

• Nu presupune de la Înce­
put că partenerului nu îi pa­
să de nevoile tale. Se poate
ca şi lui să ii fie teamă sau să
nu ştie dacă e bine ce face.
wnwrxim stxvau mw

SPUNE CUVI N 111 I


POTRIVITE CtJM DISCUŢI
DESPRE SEX
«wulA jxufr fi difkilA ţmr si simplu
pţffu ci uncJr iw n f r ;* r *J nunr ciudat Nu vei fi întotdeauna de at oni cu ftartenerul In
yjrmtdfx prrs vag, fk' firea mcdk ai. fie nunf toate priwUek legate de sex. Cele mai comune
n « ti Ofif dr mai jos suni ceh nuu comune subiecte sunt legate de Ierul unde sAburţi
v a u r | j fu * partem% rul tiu sA v n ţ i H i tfi«w fj dragoste, de monolitul ales, de nujloat ele de
^tgpe. trrmrm mii puţin formali, nume de alint contracepţie, de fidt'litate si monogamic
âk \oâsUr, cânr nu au nki o legătură cu
gv* t ani sA vA fixaţi un vocabular al vostru, • Alege un monumt in cart' O nu fiţi intn‘
« «I t i simţiţi amfortabil tolosindul. rupfi. Trebuie ca diiftd acea discuţie sA mai
putefi, totuşi, comunica
moru/r. «ini. sfitvuri, clitoris, vagin, col uterin,
erecţie, ejaculare, orgasm • In c e r ţi prin a spune furare ce vA doriţi, si
rfctfr, ijmrtrate, stimulant clitorisului, vagin, oferifi-vA argumente Continuaţi discuţia până
sex oral. când furare a inţcles ce vrea cclAlalt.

74, au învinovăţi, • $pm • / >,«. 1 tmm n s«- IWT dezgust. 1 nu trt'buie vi


%* '«tor la mhtmb. singura cale ca ţmrtenenil sd fii de acord. De asemenea, explica i fiartenerului
când tMr ce Iţi ştie mai precis ce sA facA. CA e liber sA refuze ceea t r nu i v pare
acceptabil.
• Foloscste-fi limbajul
• bannH i d o n n lrk trupului pentru a i spune ce • încercaţi SA găsiţi punctele comune, dorinţele
1n e mai m uh. nuu vrei, fii entuziastă si expri­ care coincid si t ure vâ fx>l satisface i r amândoi
Arabi ilng ii ir plângi ii mate prin mişcări si sunete
in acelaşi timp.
mtmâctna sugestive.•

• IndrumA-i tu inAna. sau • l'jcperimentali, frntru .1 vedea ce se întâmpla


foloseşte-ti mâna ta fientru dacA furare dintre voi renunţa la ceva important.
a-l ghida. />entru a-i da de Aflaţi ce ii putefi oferi celuilalt in schimbul
Infeles ir Iţi place. flexibilităţii. Oferifi ţâră resentimente si acceptaţi
ţâra sentimente de vinovăţie.

• Când aţi ajuns la o înţelegere, scriefi-o.


Verificaţi peste câteva zile sau sâplAmâni dacA
există vreun progres.
S entimentele S exuale
IMPACTUL AFECTIVITĂŢII ASUPRA SEXUALITĂŢII

exul ne poate face să devenim extrem de


S sensibile. Când ceva nu merge bine, pare că
e sfârşitul lumii. Când sexul e satisfăcător, totul
e minunat. Fiind atât de copleştitor pentru fizic,
sexul ne mijloceşte contactul cu senzaţiile
corpului nostru şi cu felul în care reacţionăm

afectiv. Astfel, dacă simţim siguranţă sau,


dimpotrivă, teamă când facem sex sau când ne
gândim la sex, şansele sunt foarte mari ca res­
pectivul sentiment să fie trăit cu o intensitate
mult mai mare decât atunci când facem
cumpărături de exemplu.
Dar sexualitatea nu e singura care generează
sentimente puternice. La rândul lor, sentimen­
tele încurajează sau, dimpotrivă, descurajează
sexualitatea. Dacă ne simţim în siguranţă, sunt
Nu ÎŢI VEI VEDEA ADESEA Teama (stânga sus) e
şanse mai mari să ne excităm. Dacă, pe de altă partenerul manifestându-şi marcată de obicei de o
parte, ne e teamă, dispare şi dorinţa. foarte evident sentimentele privire neliniştită, ea şi când
Femeile pot face sex fără să ţină cont de - 6e ele de teamă, supărare ar exista un intrus, presiunea
sentimente - dar nu pot face dragoste astfel. Şi, sau durere. Dar e bine să sângelui creşte, apar stări de
poţi depista aceste stări - panică. Neliniştea se citeşte
chiar dacă un astfel de episod de plăcere pură e
nelinişte, dezamăgire - in privire, in paloare, in
încântător, sexul pentru noi înseamnă, de fapt, pentru că ele sunt baza gestul mâinii duse spre
pasiune şi implicare afectivă. comunicării in orice cuplu. obraz, in tonul nesigur.
COMIMCAJtfcASJOCUAU 94-95
VPAMkUi kUA'WUW 98-96
i«;An:w/>, skwjalk 100-101
Cl'MCERIA/l/TOk 148-49

Supărarea (stânga *>i centru Iritarea (mai jos):privirea


stânga;: se manifestă prin fixă, gesturile violente, vocea
lacrimi, voce scăzută, paha­ ridicată sunt caracteristice
re. Sentimentele mai puţin iritării sau furiei. Enervarea e
puternice, ca dezamăgirea, subliniată de privire, iţi muşti
sunt evidente pentru că ţi se buzele, gesturile denotă
umezesc ochii şi se. înroşesc, nervozitate, tonul vocii
respiri mai greu şi umerii iţi variază.
sunt încordaţi.

CUM F A C I FA Ţ Ă
E M O Ţ IIL O R

inprimul rând, trebuie sâ înveţi sâ recunoşti


semnalele pe care ţi le trim ite corpul.

• Iritarea sau nervozitatea îţi fac stomacul şi


pieptul sâ tremure, inima îţi bate mai repede,
guraţi se usucă şi ridici tonul.

I Supărarea sau regretele îţi dau dureri de


stomac şi de spate, te ustură ochii, ai senzaţia câ
tesufoci, te îneci, vocea iţi tremură.

• Frica sau anxietatea îţi dau „flutura şi” in


stomac, umerii iţi devin încordaţi, inim a îţi bate
mult mai repede şi vocea iţi scade în intensitate.

Dacă, o datâ ce ţi-ai identificat em oţiile negative,


lepoţi exprima, sunt şanse foarte m ari sâ sim ţi câ
deţii controlul. Pentru partenerul tâu, insă, va fi
mai dificil sâ facă faţă stărilor „grele” , ca
CUM ÎNŢELEGI
nervozitatea, chiar dacă pe cele „uşoare” , cum ar STĂRILE LUI
fi neliniştea sau tristeţea, le poate înţelege şi
acceptacând vine vorba de sex. Dacă ai nevoie Daca partenerul tâu e furios, aveţi nevoie de timp -
sâiţi lămureşti sentimentele, ia o pauză, fă măcar douăzeci de minute -casa vă calmaţi. Dacă e
exerciţii de respiraţie, plimbâ-te, şi încearcă sâ neliniştit sau trist, atingerea ta - forma de bază a
alungi stările neplăcute. încearcă sâ înţelegi ce comunicării - v a d reconfortantă.
înseamnătoate aceste emoţii. Ce problem e pun
inlegătură cu sexul sau cu relaţia ta? Ce poţi face Când sunteţi pregătiţi să vorbiţi, acordâ-i întâietate. Dacă
casăle rezolvi? e ascultat, nivelul de stres scade şi reduce emoţiile
negative; de obicei, oamenii au nevoie sâ de ascultaţi şi
sâ ştie câ există cineva care să ii înţeleagă Ca sâ afli mai
multe, pune întrebări, aşteaptă răspunsuri, astfel îl vei
ajuta şi pe el să înţeleagă ce se întâmplă

In cele din urmă, preia iniţiativa, fă ceva concret Discută


opţiunile, oferă soluţii. Dacă partenerul tău ştie câ există
o rezolvare pentru situaţia in care se adâ, stările negative
vor dispărea mult mai repede.
T iparele Relaţiilor
CE AŞTEPŢI DE LA UN PARTENER?

iparul relaţiilor sexuale s-a schim bat mult dere rata crescu tă a divorţurilor. Relaţiije
T în ultimii 50 de ani. Bunicile noastre îşi do­
reau relaţii stabile, care să dureze o viaţă, şi se
noastre sunt cu totul altfel. De la unii parteneri
aşteptăm afecţiune şi sex, fără să simţim nevoia
căsătoreau, preluând întreaga rsponsabilitate a să ne implicăm pe term en lung. Atunci când ne
creşterii copiilor şi a îngrijirii gospodăriei. implicăm, însă, căsătorindu-ne sau alegând sa
Astăzi, toate aceste aspecte formale ale unei ne m utăm îm preună, avem aşteptări mult mai
relaţii sunt adesea amânate, pentru ani buni m ari decât aveau bunicile noastre. De obicei,
chiar. In tot acest timp, multe dintre noi experi­ ele se bazau pe relaţiile de rudenie şi pe prie­
mentăm heterosexualitatea şi lesbianism ul teni pentru a face faţă problemelor cotidiene şi
totodată, avem mai multe relaţii monogame, ba micilor situaţii de criză. Pentru noi, partenerii
chiar încercăm şi poligamia. Foarte puţine fe­ sunt cei care trebuie să garanteze toate acestea
mei au, astăzi, un singur partener, cu excepţia - mai ales dacă locuim departe de familii sau
celor care sunt prea bătrâne ca să fi fost impli­ departe de prieteni. Tocmai de aceea, aşteptăm
cate în revoluţia sexuală, sau a celor prea tinere de la o relaţie intimă mai mult decât oricare
ca să fi trecut peste prima iubire. Chiar şi aşa, generaţie de dinaintea noastră. Astăzi, ca şi
totuşi, nu avem sute de iubiţi, ci de obicei mai până acum , o relaţie serioasă înseamnă şi
puţin de zece. In timp, îl alegem pe cel lângă responsabilităţi financiare împărţite, şi un ca­
care vrem să trăim, deşi nu e obligatoriu să ne dru stabil în care să ne creştem copiii. Dar
căsătorim sau să întemeiem o familie. Dar, spre însem nă, în plus, şi pasiune, ajutor, senzua­
deosebire de bunicile noastre, ne putem găsi în litate, sprijin emoţional, prietenie, orgasme şi
situaţia de a alege un alt partener, având în ve­ iubire.
LUAREAUNEI DECIZII 46-47
SEX CU CINEVANOU 92-03
LEGATURIIi; SEXUALE 100-101
CÂNI) O REIAŢJE SE SFÂRŞEŞTE 178-79

SEXUL O C A Z I O N A L Isto rii personale

jennenul «sex ocazional” are o istorie complicată. Pe Presupun că sunt norocoasă să trăiesc intr-o epocă in
ţrelBuri se presupunea că doar bărbaţii pot avea parte
care pot recunoaşte deschis că sunt lesbiană. Sunt insă
t >exfără implicare emoţională. O dată cu revoluţia
surprinsă şi dezamăgită in continuare, atunci când
jexualâ, şi femeile au început să descopere bucuria
plăcerii pure. cineva face un comentariu răutăcios sau nu-şi crede |
urechilor când aude că eu şi Lynsey suntem amante, j
inprezent, atât femeile cât şi bărbaţii încep să aibă nu numai colege de cameră.
■•.Jeli. Sexul e mai periculos acum, când există riscul
infectării cu HIV, deci suntem mai precauţi când e Şi mai e şi partea cealaltă; oamenii cred că e minunat
wrbadea ne alege partenerii. Preferăm de m ulte ori
să fii lesbiană pentru că te înţelegi perfect cu partenera.
sâexiste si sentimente într-o relaţie, chiar dacă nu e
Dar avem uneori probleme pentru că suntem atât de
, -bade implicare totală. Dar dacă ne place un poten­
ţial partener, există şanse să ne petrecem noaptea cu asemănătoare, nici una din noi nu e proactivă când e
ri. chiar dacă e posibil să fie un eveniment fără urmări. vorba de sex, deci de multe ori nu comunicăm dacă
vrem sau nu să facem dragoste. Când se întâmplă, e
: stănişte reguli nescrise ale sexului ocazional: fă sex minunat. Ne respectăm corpul una alteia şi suntem
protejat, nu face sex cu un bărbat care are deja o parte­ foarte sincere în pat. Şi ajung la orgasm foarte repede.
neri nuo face dacă eşti tu însăţi im plicată într-o rela­ Trebuie să recunosc că sexul cu Lynsey nici nu se
ţie. Presupunând că aceste reguli sunt respectate,
compară cu cel pe care-1 aveam cu fostul meu soţ.
"îeilesunt acum la fel de îndreptăţite ca şi bărbaţii să
aleagă sexul ocazional.
J e n n ie

B-iBATOSI FEMEILEau p re fe ­ C E L MAI IM P O R TA N T


rite şi valori diferite in re-
bo. i'n studiu efectuat de
xriohgulJA Lee arată că
irinta sau pasiunea p u ră
sal mai puţin im portante
pentrufemei, că b ă rbaţii
r.sideră că o fem eie p a s io ­
nali sijucăuşă e m ai
■- antici, iar pentru fe m e i
■filează trăsăturile m a i
pngnoke, cum a r f i s p ir itu l
trupeşi prietenia.

C num 30 DE ani în urm ă,


n inacceptabil ca o fe m e ie
■i >'jtbească deschis de s p re
m ie ei. Astăzi (stânga),
majoritatea studiilor arată că
oue neobişnuit, c i c h ia r
' nevenit ca femeile să
*kJ sexul in discuţie c â n d
tio relaţie, indiferent de
farata relaţiei.
Legaturile S exuale
Câ n d SEXUI E PUN 1TA DE 1 EG Y i t r A

exul e* ftră doar si poate, o forţă care apro rul din acel moment. V posibil ca şi
S _ ^ In special pentru temei, sexul presupu­ să simtă la fel. Pacă da. atunci semn'
ne compatibilitate. Când alegem să ne culcăm care le trim ite arată câtă nevoie are j| Pe
eu cineva, o facem din atracţie si din plăcere. ţiunea noastră. Aceste mesaje sunt \vc7\
Există o doză minimă de afecţiune înainte de a si astfel se mai adaugă o verigă in janJ ,
ajunge in pat. Dacă experienţa a fost mulţu relaţii. IV m ăsură ce ne implicăm mai* n0ii
mitoare. sau dacă intuim că ar putea ti in viitor, plăcerea sexuală ne încurajează să
suntem copleşite de plăcere si convinse că ast­ chiar mai mult timp împreună, să vodeiu
fel de senzaţii nu putem trăi decât cu partene- suntem intr-adevăr compatibili. înţelegere*\\
SEXUL Şl MATERNITATEA 124-25
ETAPE ALE SEXl 1A1JTAŢII 174-75
sexul c And Îmbătrâneşti 186-87

E S T E I UBI REA UN DROG?


j emoţional şi mental are rezultate vizibile
^ rivcl fizic. Sexul e experienţa cea mai Cercetările au arătat că ..iubirea"nu e doar un
' filetă a limbajului trupului. In timp, legâtu- sentim ent. Pentru a asigura supravieţuirea speciei,
k\xute fi erodată de incompatibilitate, dar se scopul iubirii e de a te convinge să rămâi cu un partener
dezvolta într-o relaţie, pecetluită chiar cu şi să aveţi copii - intregul tău corp primeşte semnale in
unui copil. acest sens.
^diferent de superficialitatea sau profun­
La început, atunci când simţi puternic atracţia şi începi
d a sentimentelor, sexul ne apropie de par-
să te îndrăgosteşti, feniletilamina - o substanţă similară
^r. fiindgaranţia unei legături. drogurilor - iţi dă senzaţii neplăcute foarte puternice
atunci când eşti departe de partener. Scopul este acela
d e a consolida relaţia in primele luni. O dată ce legătura
Se r u t e ca la început sexul
devine stabilă, hormonii care diminuează durerea te
să Ge cel care te atrage, dar
nu e neapărat şi ceea ce vă ajută să faci faţă provocărilor, cum ar fi aceea de a
tine împreună. Prietenia şi întemeia un cămin şi de a concepe un copil.
compatibilitatea sunt de ma­
re ajutor, ca şi acordul fami­ in cele din urmă, endorGnele - substanţele care te fac
liilor. Ca parte dintr-o struc­ să te simţi fericită şi împăcată - te determină să iţi
tură socială mai mare, eşti doreşti o relaţie pe termen lung.
mai motivată să ai o relaţie
de durată dacă familia te în­
curajează in acest sens. Tot Atu n ci când h i iei un anga­ de sex. Satisfacţia emoţio­
familia e cel mai important apetitul sexual pare
ja m en t , nală nu urmează acelaşi
sprijin atunci când lucrurile să scadă. E ca şi cum natura tipar, ceea ce inseamnă că
nu merg chiar cum ai vrea, ar hotărî că de acum înainte poţi fi fericită intr-o relaţie
când aveţi incâ probleme de ai alte priorităţi - creşterea chiar dacă sexul nu mai e
adaptare sau când trebuie să copiilor. Graficul arată o scă­ atât de satisfăcător. Mulţu­
luaţi decizii importante, cum dere a activităţii sexuale mirea scade atunci când
ar G naşterea unui copil. O atunci când cuplurile înte­ copiii sunt incâ mici. La
structură familială bine su­ meiază familii, raportul insă bătrâneţe, insă, atinge
dată iţi asigură ajutorul şi e foarte variabil. Activitatea apogeul, tiind chiar mai
sprijinul emoţional când ai seintensiGcâ sau scade in puternică decât atunci când
nevoie de ele. funcţie şi de atitudinea faţă v-aţi cunoscut.

MANIFESTĂRI ALE AFECŢIUNII SATISFACŢIA ÎN CĂSĂTORIE


UNITĂŢI

acasă
Mai M ult de D oi
d in c o l o d e r e l a ţ ia t r a d iţ io n a l a

I deea cit* a avea mai mult de un partener poate


fi foarte excitantă. Ne închipuim că plăcerea
se dublează, iar centrul atenţiei suntem noi.
ştie cum să îi dăruiască plăcere, şi cei doi
rivalizează pentru a-şi demonstra abilităţile
Femeia se simte desconsiderată, şi ajunge să se
Ideea de a fi trei intr-un pat ne tentează prin întrebe dacă nu cumva a făcut un compromis
natura ei „interzisă”. In realitate, însă, lucrurile pentru supravieţuirea relaţiei.
sunt diferite. Bineînţeles, aflăm din mass media Varianta care implică două femei şi un bărbate
cât de incitante sunt orgiile, dar adeseori ideea mai plauzibilă, poate după o petrecere, când două
de „mai mult de doi” e acceptată cu dificultate. femei şi partenerul uneia petrec o noapte împreu­
Scenariul care implică doi bărbaţi şi o femeie nă. Chiar şi la nivel fizic acest scenariu are şanse
se adevereşte, in general, atunci când bărbatul mari de succes - femeile reuşesc să îi dăruiască
se mândreşte cu partenera sa în faţa unui prie­ bărbatului plăcere, şi pot descoperi câ se pot satis­
ten. K1 încurajează această idee, ea acceptă, şi face şi una pe alta. Emoţional, însă, se poate pro­
poate fi interesant. Fizic, însă, există şansa să duce un dezastru. Femeile intră în competiţie, iar
fim dezamăgite. Bărbatul din afara cuplului nu una din ele rămâne singură şi nefericită.

Istorii personale
CUM FACI FAŢĂ
G E L O Z IE I Erau trei cupluri. Patru dintre noi fusesem
colegi de şcoală. Băusem mult şi jucam cărţi
C ând e ju sific a tâ gelozia? D acă u nul din
când, la un moment dat, ne-am hotrât să
p a rte n e ri încalcă re g u lile re la ţie i, g e lo z ia e un
tragem câte o carte să vedem cine cu
se m n al d e a la rm ă fo a rte e fic ie n t, c a re te p u n e
cine să facă sex. M-am uitat înspre David,
faţă in faţâ cu p ro b lem a, în în c e rc a re a d e a te
am dat amândoi din cap. In momentul
c o n v in g e c â su n te ţi m ai im p o rta n ţi, unul
următor, eram cu Peter, cu care avusesem
p e n tru c elăla lt, d e c â t o ric in e a ltc in e v a (d acă
fantezii de multă vreme, David era cu
nu poţi face a sta, re la ţia v o a stră tre b u ie
Tanya, am mers la etaj.
re ev a lu a tă). E m ult m ai g re u , în să, să faci faţâ
a tu n ci c ân d lu c ru rile su n t n e clare ; d e
Trebuie să recunosc câ sexul a fost minunat.
ex em p lu , d acă ideile v o a stre d e s p re ce e II iubesc pe David, dar sunt cu el de atât de
a cc ep ta b il şi c e nu diferă, d acă îl su s p e c te z i câ
multă vreme, încât nu mai am nimic de
a re un c o m p o rta m e n t n e p o triv it. C o m u n ic a re a descoperit. Peter mă dorea cu adevărat.
e, din nou, fo a rte im p o rta n tă - g e lo z ia se După vreo oră, auzind voci, am coborât
n a şte a d e s e a din lipsa u nei în ţe le g e ri cu şi noi. Toată lumea era un pic jenată şi
p rivire la re g u lile d e bază a le re la ţie i v o a stre . încă ameţită de la băutură, dar am continuat
U neori, gelo zia nu e ju stific ată. P o a te fi de parcă nimic nu s-ar Ti întâmplat. După,
u rm a re a u n o r e x p e rie n ţe din c o p ilă rie , c ân d David mi-a spus câ fusese bine cu Tanya,
vroiai în tre a g a a te n ţie a cuiva, p e n tru a te dar nimic special, eu nu i-am spus cât de
convinge câ e şti iubită. D acă ştii c â g e lo z ia se mult mi-a plăcut cu Peter.
naşte din n e sig u ra n ţa ta. m ai d e g ra b ă d e c â t
din acţiunile p a rte n e ru lu i, tre b u ie să iţi Peter m-a sunat odată, eram la serviciu, dar
re c o n stru ie şti În c re d e re a in tine. C ere-i l-am refuzat. Nu vroiam să continuăm.
p arten eru lu i să te ajute să în ţe leg i c â ţin e la Sexul fusese extraordinar, dar nimic
tine cu adevărat. Ai în c re d e re in el, şi fii mai mult.
convinsă câ poţi să il p ăstrezi.
VlKKlE
COMUNICAREASEXUALA 94-95
SENTIMENTELE SEXUALE 96-97
HTERNULTR1UNGH1 104-5
FANTEZII SEXUALE 154-57

. ,neri e un alt scenariu, care u\.i, la despărţiri dureroase. în relaţiile „des­


o petrecere cu mai multe chise , pai tenerii acceptă că au nevoie şi de
d^daca'unbU parteneri suni de alte relaţii pentru satisfacţie deplină. Regulile
clitf"11"1 t f, nevoia de varietate, de schim bului de parteneri se păstrează, fiecare
este ca fidelitatea şi îşi găseşte şi un alt partener cu care se întâl­
> ltUP ' la sa rămână in cuplu, acti­ neşte în particular, important este ca onesti­
va emoţonj'lsi, m ra împărţită. Cercetă- tatea şi neimplicarea emoţională să funcţioneze
; ^ ala ' A c f ta s tf e i de aranjamente au ca reguli de bază.
a ^ nl°nf!cei Î n e c a ţi respectă regulile Schimbul de parteneri cineva n u ţin e
r e g u lile . C â n d

“ ^ l0ţ ridin cupluri diferite încep să funcţionează atâta timp cât cont de e le , sunt şanse mari
top cei imp/icap acceptă să îş i rănească partenerui.
E ternul T riunghi
V I A T A C U . Î N T I M P I I. SI I U T A O A V K N T U R A

n p o t mai nuiltc studii arata ua numărul rela- cere: dorinţa se suprapune cu ocazia potrivita,
JL tiilor extraconjugale o in creştere. Iar con­ poate alimentate de alcool - şi duc la dimineţi
cluzia nu e valabila numai pentru bărbaţi: rata încărcate de regrete. Sunt mai dese cazurile
infidelităţii creşte, in cazul tonicilor, cu o viteza când aventurile intervin pentru că. in relaţia
chiar mai mare decât in cazul bărbaţilor. Ca fe­ existentă, ceva trebuie schimbat. Se poate ca
mei. cedam tentaţiilor si ajungem sa jucam trei relaţia noastră „oficială" să fie pe punctul dea
roluri distincte: de partenera tentata de o alta se destrăma, şi unul din noi incepe să caute
relaţie, de soţie trădată, de „cealaltă femeie". ceva in afară. Sau. dacă suntem singure şi viata
Aventurile se nasc. de obicei, din pură plă- noastră sentimentală nu ne mai satisface,
LUAREA UNEI DECIZII 46-47
COMUNICAREA SEXUAJA 94-95
SENTIMENTE!!: SEXUALE 96-97
MAI MULT DE DOI 102-3
CÂNI) 0 KEIAT1E SE SFÂRŞEŞTE 178-79

jm atenţia şi afecţiunea unui bărbat care CÂ NI) PARTENERUL TÂU


fi căsătorit. 0 aventură oferă nu numai ARE O AVENTURA
jroiSnJLd şi şansa unor noi începuturi,
iin timp ce unele aventuri durează ani în- Dacâ descoperi câ partenerul ţi-a fost necredincios,
^ ajungând chiar să distrugă căsnicii, altele mai mult ca sigur te vei simţi trădată. Aceasta e
situaţia majorităţii femeilor, multe ameninţă că
.v schimbări pozitive. Dacă aventura ne sa-
pleacă. Foarte puţine sunt cele care chiar aleg să
poate transforma în relaţie stabilă, plece - cele mai multe se invinovăţesc şi încearcă
ci nu, cel care are o relaţie stabilă se întoarce să rezolve situaţia. E la fel de adevărat că nici
.nhiul partener, mult mai implicat. Oricare ar bărbaţii nu pleacă după ce au avut o aventură,
unita schimbării, o aventură e dureroasă. deci dacă tu vrei să rămâneţi impreună,
probabil câ aşa va fi.

Trebuie să vă hotărâţi - consultaţi eventual un


CÂND AI O A V EN TU RĂ
psiholog - dacâ vreţi sâ salvaţi relaţia. Foţi ierta
şi uita?Dacâ nu, e posibil ca relaţia sâ se sfârşeasc'â.
l'aci ai o aventură şi eşti g a ta s â a b o rd e z i
Dacâ vreţi sâ mai încercaţi, ţine minte câ o aventură
direct problema, intreabâ-te u rm ă to a re le :
e semn câ ceva trebuie sâ se schimbe. Orice ar fi
acel ceva, trebuie schimbat cât de repede. Dacâ
• Ce trebuie sâ se sc h im b e în viaţa ta?
nu, istoria se va repeta. Vestea bunâ e câ multe
suferi din cauza lipsei de în c re d e re , a lip sei d e
cupluri spun câ relaţia a devenit mult mai strânsă
a lipsei afecţiunii?
după ce unul din parteneri a avut o aventură.
I uti shimba toate acestea continuându-ţi şi
wrntura şi relaţia?
Sau trebuie sâ iţi părăseşti p a rte n e ru l p e n tru a
ivea viaţa pe care ţi-o doreşti?

CÂND EŞTI
• Ce te-a invâţat av en tu ra în le g ă tu ră cu
dorinţele şi nevoile tale?
CEALALTĂ FEM EIE
Ai u aventură care sâ c o m p e n se z e re la ţia ta
«abilă. care înveţi, to tu şi, s â o ap reciezi?
Dacâ întreţii relaţii sexuale cu un bărbat care are
mu ai o aventură fiind c o n v in să că tre b u ie sâ
deja o parteneră stabilă, ar fi înţelept sâ nu iţi faci
prea multe speranţe în legătură cu viitorul vostru.
pleci?

Dacă descoperi câ nu mai eşti loială prim ei


Mai mult ca sigur, acceptă sâ fie cu tine pentru
reiaţii, e bine sâ încerci sâ ii pui punct.
câ nu mai e mulţumit de relaţia pe care o are deja,
Daci. dimpotrivă, îţi dai seama că eşti profund
şi pentru câ ţine la tine. Dar majoritatea aventurilor
nu afectează in nici un fel relaţiile stabile ale
aplicată, ai grijă sâ nu o pierzi.
bărbaţilor; şansele ca acest lucru sâ se întâmple
Nimic nu poate rămâne neschimbat, mai ales
sunt in primele câteva luni. Dacâ în primul an
iacă partenerul tău află.
nu şi-a părăsit familia, probabil nici nu o va face.
Cornpoţi obţine ceea ce vrei fără a avea o
armură.'
Dacâ poţi accepta aceste lucruri, fie ptmtru câ
simţi că merită, fie pentru câ vrei o relaţie fără
implicaţii prea mari, continuă. Dacâ nu, dâ-i un
ultimatum. 11vei pierde, probabil, in amândouă
kmmm triunghiului locul tău in triunghi, dacâ vrei cazurile, dar vei câştiga ocazia de a-ţi vedea
•arw easizurată de lipsa ca lucrurile sâ se schimbe, de viaţa ta mai departe.
■rarii Dacă nimeni nu trebuie să vorbeşti despre ele,
*nr nimic, hxvrile nu su- dar si himbart'a s-ur putea să
HMifrari. ()ricarv ar fi nu fie cea /x* care ţi-o doreşti.
W fr L $ I F a m iu a

accentul pe acest unic a s S ' ’ ,P“nând


Presia că sexul se r J ,’ ne ,asă im'
reciprocă. e^uce *a satisfacţia

tri" J d p ^ J ' 5 W ® . m - K » O p«-


sexu l a fost E j ? * tU1 Unul la celăIalt
demult,
Plăcerea ne î!a era Pnnc*Palul scop.
riacerea ne îndemna să ne dorim să facem

avrn c a T Uând f Stfd specia- S ^ a lita te a a


mTv2 S S erea C°PHl0r' ^ di” Cde
Multe dintre noi uităm adesea acest lucru,
Şl ne mulţumim cu a dărui şi a primi dragoste
şi plăcere. Dacă suntem heterosexuale, ne
luăm măsurile de precauţie, ne planificăm
familia, şi, când momentul e potrivit pentru a
avea copii, facem dragoste ştiind că numai
astfel putem deveni mame. Dacă nu suntem
heterosexuale, facem dragoste, ne planificăm
familia, încercăm să găsim modalitatea de a
avea copii şi, o dată ce îi avem, revenim la
obiceiurile noastre, până când, ajunse la
menopauză, nu mai putem purta sarcini, dar
nu renunţăm la plăcere.
Poate că beneficiul cel mai mare al scopului
pur biologic al sexului este acela că ne
determină să descoperim cât de minunat este
procesul în sine. Acea uimitoare „potrivire” a
trupurilor, minunatul dans al bărbatului şi al
femeii sunt un lucru extraordinar, pentru că,
dincolo de a produce plăcere, dau naştere
unei vieţi noi.
PFN'IW multe cunun naşterea unui copil nu e doar
P lanificarea Fam iliala
METODE DE BARIERĂ ŞI METODE NATURALE DE CONTRACEpŢjg

CUM FO LO SEŞTI
S untem prima generaţie de femei care cu­
noaşte metode contraceptive sigure şi varia­
te, şi tocmai de aceea suntem şi primele care
D IA FR A G M A

putem alege in deplină cunoştinţă de cauză


când şi dacă vrem un copil. Tocmai din aceste
motive, e foarte greu să ne imaginăm cum era
viaţa înainte.
In anii ’60, înainte de apariţia pilulei contra­
ceptive, fiecare act sexual implica o mare doză
de risc şi de teamă. Contracepţia însemna lipsa
spontaneităţii, monitorizarea atentă a semnale­
lor corpului şi evitarea actului sexual pentru
câteva zile în fiecare lună. Singura opţiune rea­
Diafragma trebuie introdusă Verifică apoi diafragma,
lă pentru femei era să poarte fiecare sarcină, cu cel mult două ore inainte trebuie să iţi poţi simţi colul
iar riscul era moartea prematură. de actul sexual. înainte de uterin prin cauciuc.
Profităm de această epocă a libertăţii sexuale, inserare, pune o cantitate de Păstreaz-o incă 6 ore după
dar uităm adesea de mijloacele de contracepţie spermicid in interiorul cupo­ contactul sexual.
lei şi pe marginea ei. Ţine Apoi, agaţă marginea cu
care au făcut posibilă toată libertatea. Un pro­
diafragma de margini, pe degetul arătător, dislocă
cent înfricoşător din numărul femeilor (80 %, care le apropii şi apoi o po­ diafragma şi îndepărteaz-o.
după unele sondaje) fac sex fără a-şi lua pre­ ziţionezi in vagin, întocmai
cauţiile atât de necesare. cum ai face cu un tampon.

CUM FU N C Ţ IO N E A Z Ă
D IFE R IT E M E T O D E C O N T R A C E P T IV E

Metode de barieră: Pilula combinată (cu


prezervativul, prezervativul estrogen) - modifică
feminin, diafragma, capota activitatea trompelor, astfel
cervicală - blochează încât ovulul şi
drumul spermei spre colul
spermatozoizii nu se mai
uterin. Combinate cu pilule
deplasează în ritmul
pe bază de progesteron şi
obişnuit. Sterilizarea
cu DIU (dispozitive
blochează trompele, astfel
intrauterine cu progesteron)
încât ovulul nu poate ajunge
îngroaşă mucusul vaginal.
din ovare în uter.
oprind accesul spermei în
col.
Pilula combinată (cu
estrogen) - opreşte
ovulatia. Metodele naturale
urmăresc evitarea activităţii
DIU produc anticorpi toxici
sexuale în perioadele fertile.
pentru spermatozoizi şi
pentru ovule. Metodele cu progesteron.
pilule, injectabile, implanturi,
DIU - împiedică uterul să
adăpostească şi să
Spermicidele distrug hrănească embrionul.
spermatozoizii de cum
ajung în vagin.
CÂNI) SEXUL iŢI FACE PROBLEME 40-41
LUAREA UNEI DECIZII 46-47
COMUNICAREA SEXUALA 94-95
PLANIFICAREA FAMILIALA 110-11

T IP U R I DE C O N T R A C E PŢ IE
Când iei o decizie, singură sau împreună cu partenerul, ia în considerare importanta următorilor factori. Nici una dintre metodele
indicate mai jos nu afectează fertilitatea. Cele marcate cu * sunt acceptabile şi pentru religiile care condamnă contraceptia.

Tipul de Procurare Confort şi uşurinţa utilizării Rata de risc Efecte secundare Ajutor din afară Protecţie Responsabilitate
contracepţie împotriva BTS
r
Prezervativ: Farmacii, la Trebuie cumpărat, elimină 2-10 %: poţi uita, Nu există, decât Nu Da Tu
membrană un preţ spontaneitatea, uşor de se poate rupe sau dacă eşti alergică
din latex accesibil folosit. îndepărtarea poate fi alunecă, permiţând la spermicide
mai ciudată trecerea spermei

Prezervativ Farmacii, la Trebuie cumpărat, elimină 15%: poţi uita, poa­ Nu există, decât Nu Da Tu
feminin: un preţ spontaneitatea, vizibil, te aluneca, se rup dacă eşti alergică
membrană accesibil disconfort sporit mai rar decât pre­ la spermicide
din poliuretan zervativul masculin

Diafragmă: La recoman­ Este necesară planificarea, 2-19 %: poate Simptome Ai nevoie de întrucâtva Tu
dispozitiv din darea me­ trebuie folosită cu spermicide. aluneca, îşi similare cu ale indicaţii şi de
latex sau dicului diminuează senzaţiile schimbă poziţia, cistitei. eventuale antrenament
plastic se găureşte alergii la pentru
spermicide poziţionare

Cupolă cervi­ La Este necesară planificarea, 2-13%: poate Irită ţesutul Ai nevoie de in­ întrucâtva Tu
cală: dispozitiv recomandarea trebuie folosită cu spermicide. aluneca, îşi cervical, apar dicaţii şi de an­
mic, din latex medicului unele femei nu o tolerează schimbă poziţia pete anormale trenament pen­
sau plastic tru poziţionare
------------ --------------
Spermicide Farmacii, la Trebuie cumpărată, folosită 3-18 %: nu sunt Pot provoca Nu întrucâtva
creme, spu­ un preţ cu spermicide. unele femei nu foarte eficiente reacţii alergice Tu
me, filme, ge- accesibil o tolerează. singure
luri, supozi­ Fac sexul oral neplăcut
toare vaginale

Metoda ca­ Set disponibil Diverse boli sau tratamente 2-24 %: poţi Nu există Pentru unele Nu împărţită
lendarului*: în farmacii, pot modifica semnalele corpu­ interpreta greşit metode ai
depistează şi cursuri lui, trebuie evitat sexul câteva semnalele nevoie de
evită perioa­ practice zile pe lună, trebuie învăţate îndrumare
dele fertile regulile

Retragerea Liberă Bărbatul nu ejaculează în 16-23 %: sperma Nu există Nu Nu El


pensiului din vagin se poate prelinge
vagin înainte şi înainte de
de ejaculare ejaculare

-4*4
Prezervativ
feminin
Cremă cu
spermicide

Aplicator
spermicide
Prezervativ
masculin
Spermicide
supozitoare
vaginale
Prezervativ
masculin
O Diafragmă

Prezervativ \ Prezervativ \
masculin masculin
P lan ificarea F am ilială
CONTRACEPŢIA HORMONALĂ ŞI CHIRURGICALĂ
Punct de
întrerupere

Ovar

Trompă utennâ

Uter

Col uterin

Vagin

Canal deferent
Punct de

Uretrâ
Testicule

Sterilizarea şi vasectomia Dar e un pas imens şi o • Vasectomia e o operaţie E o metodă mai puţin
sunt metodele alese de decizie importantă, deci mai sigură şi mai ieftină întâlnită, pur şi simplu
cuplurile care şi-au Întemeiat discută cu partenerul tău, cu decât sterilizarea, presupune pentru că bărbaţii sunt mai
deja o familie. medicul şi, dacă se poate, cu tăierea canalelor deferente puţin dispuşi să accepte
alte femei care au trecut prin pentru a preveni ejacularea. intervenţia chirurgicală.
• Sterilizarea (sus) asta.
presupune tăierea sau Să nu te gândeşti că, dacă
blocarea trompelor, e planurile tale se schimbă, CÂND C O N T R A C E PŢ IA
eficientă şi majoritatea operaţia e reversibilă. DÂ G REŞ
femeilor spun că nu au avut Nu există cale de
neplăceri. întoarcere. Inim aginabilul se poate întâmpla. Ai făcut sex
neprotejat, ai uitat să îţi iei pastila, s-a rupt
prezervativul sau dispozitivul intrauterin s-a
mişcat de la loc. Există două soluţii, pentru care
trebuie să apelezi fie la medic, fie la un cabinet
NOI M ETO D E de planning familial.
C O N TR A C EPTIV E
• Pilula de urgenţă iţi asigură o doză mare de
• Un inel vaginal care eliberează regulat hormoni horm oni care împiedică ovulul fertilizat să se
contraceptivi în sânge. fixeze in uter. Trebuie să iei de două ori două
pastile la un interval de 12 ore - se poate întâm­
• O diafragmă care eliberează şi spermicide. pla să ţi se facă râu şi să ai nevoie de o doză
suplimentară dacă vom iţi. Pilula trebuie luată la
• Un spray nazal pe bază de hormoni care împiedică cel m ult 72 de ore după contactul sexual si are o
ovulaţia. eficienţă de 95%.

• O pilulă lunară care împiedică implantarea ţesutului • DIU, a doua zi dimineaţă, iţi determină organis­
fetal. mul să distrugă spermatozoizii şi împiedică ovulul
fertilizat să se fixeze in uter. DIU este poziţionat
• Există şi o serie de metode contraceptive pentru printr-o intervenţie medicală de scurtă durată cart*
bărbaţi: o pilulă cu hormoni, mijloace de blocare a poate fi făcută cu până la 5 zile după data ovulaţiei,
spermei, un dispozitiv electronic care asigură are eficienţă de aproape 100%, şi il poţi folosi, pe
sterilitatea pentru o lună. viitor, ca metodă contraceptivă de bază.
LUAREA UNEI DECIZII 46-47
COMUNICAREA SEXUALA 94-95
PLANIFICAREA FAM IU A I A 108-9

T IP U R I D E C O N T R A C E P Ţ IE
Când iei o decizie, ţine cont de următorii factori şi de importanţa lor. Notă: nici una dintre aceste metode nu e
acceptată de acele religii care interzic contracepţia. Cele indicate cu * pot 6 considerate metode timpurii de avort.

Tipul de Procurare Confort şi uşurinţa Rata de risc Efecte secundare Ajutor din Protecţie Responsabilitate 1
contracepţie utilizării afară împotriva BTS

[ DIU*: Medic sau 0 dată inserat, nu 1,5-5 %: Boala inflamatorie pelviană, sarcină Poziţionare Nu Tu
dispozitiv mic, clinică de mai e nevoie de poate extrauterină, reacţii alergice, şi verificare
în general în planning metode suplimentare aluneca menstre dureroase, nu afectează de către
formă de T familial feritilitatea; se scoate uşor medic

[ Pilula Medic sau Nu blochează Migrene, afecţiuni cardiace, cancer Necesită Nu Tu


combinată: clinică de spontaneitatea, dar 0,5-2 %: poţi cervical, cancer mamar, depresii, reţetă
doze zilnice planning trebuie să nu uiţi să uita să o iei creştere în greutate, pierderea şi
de estrogen şi familial o iei dorinţei, e contraindicată când observaţie
progesteron alăptezi, protejează împotriva medicală
cancerului ovarian şi a cistitei,
artritei, fibroamelor, bolii inflamatorii
pelviene, reduce durerea din timpul
menstruaţiei şi nu afectează
fertilitatea

Pilula* cu Medic sau Nu blochează 1-2,5 %: poţi Chisturi ovariene, sarcină extraute- Necesită Nu Tu
progesteron: clinică de spontaneitatea, dar uita să o iei rină, reţineri de apă, menstruaţii reţetă
doză zilnică planning trebuie luată în neregulate; potrivită pentru femeile şi
familial fiecare zi la aceeaşi care nu pot lua estrogen sau care observaţie
oră alăptează; nu afectează fertilitatea medicală

Contraceptive* Medic sau 0 dată injectate, 0,1 % Depresii, pot opri menstruaţia, Observaţie Nu Tu
injectabile: cu clinică de efectul durează mai protejează împotriva bolii inflama- medicală şi
hormoni, intra- planning multe săptămâni torii pelviene, sarcinii extrauterine şi injecţie
musculare familial cancerului, nu afectează fertilitatea

Capsule* cu Medic sau 0 dată implantate, 0,2-1,6% Riscuri pe termen lung necunoscute; Observaţie Nu Tu
hormoni, clinică de nu mai sunt pot cauza îngrăşare, acnee, chisturi medicală şi
implantate în planning necesare alte ovariene, migrene; pot fi implantate implantare
braţ familial metode. Efectul când alăptezi; reversibile, dar întârzie
durează 5 ani. concepţia chiar după îndepărtare

Sterilizare: Medic sau clini­ Nu este nevoie de 0.4% Nu există riscuri pe termen lung, Intervenţie Nu Tu
tăierea că de planning metode suplimentare pot apărea infecţii sau răni, chirurgicală
trompelor familial, necesită probleme după anestezie;
uterine spitalizare ireversibilă

Vasectomie: Medic sau După trei luni, nu 0,4% Nu există riscuri pe termen lung, Intervenţie NU El
operaţie de clinică de mai este nevoie de dar pot apărea infecţii locale; minoră
tăiere a planning metode suplimentare ireversibilă
canalelor familial W 7 ; i
deferente \ _.. . .O \j
______ __^

DIU
M etodele chimice şi Pilula combinată
horm onale sunt m ult m ai de
încredere decât cele de Pilula cu proges-
barieră în prevenirea teron (minipilula)
concepţiei, dar nu oferă nici
un fel de protecţie împotriva
bolilor cu transmitere
sexuală. Sunt mai uşor de
folosit şi nu afectează
spontaneitatea.
S exul pentru C oncepţi e
P R O C E S U L B IO L O G IC A L S A R C I N I I

Corpul tAu se
M ulte dintre noi ne petrecem primii cinci
sau chiar zece ani clin viaţa sexuală fă­
când dragoste şi nimic mai mult. Punem pe
Glanda
hipofiză
pregăteşte de sarcină
lunar, sub influenta
hormonilor. Aceste
planul doi principalul scop al sexualităţii, sar­ substanfe chimice
cina. Dar priorităţile se pot schimba. O simplă sunt secretate de
glandele endocrine-
joacă se transform ă in angajam ent. C ariera in special cea
devine mai puţin im portantă decât nevoia de hipofiză şi cea
stabilitate. Apoi, fie că alegem conştient sau nu, suprarenală - şi de
că facem planuri sau ne lăsăm horm onii să-şi ovare.

spună cuvântul, concepţia devine vitală. Dintr-o


dată, deşi vrem în continuare plăcere şi senzua­
litate, vrem să descoperim şi mecanismul care
face posibilă concepţia.

T E S T U L D E S A R C IN Ă

Dacă crezi că eşti însărcinată, poţi face un test la


un cabinet de planning familial. Trebuie să duci
o probă de urină, care va fi testată pentru a se
depista existenţa unor hormoni eliberaţi numai
in timpul sarcinii. Poţi opta pentru un test făcut
acasă, şi e indicat să alegi această variantă cât de
repede; rezultatele cele mai sigure le obţii în
primele zile după data când ar fi trebuit să ai
ciclul. Testele au instrucţiuni. Iată câteva sfaturi
utile:

• Dacă testul e negativ, dar nu îţi mai vine _yAozo'\z\ ajung în unul pătrunde Nucleele
ciclul, e bine să mai faci unul. Consultă un medic zona în zona fuzionează
dacă după o săptămână tot nu ţi-a venit ciclul. pellucida pellucida

La o oră de la ejaculare
• Dacă rezultatul e neclar, repetă testul. Anum i­
te seturi conţin, tocmai din această cauză, două
teste. Isto rii personale
• Dacă testul e pozitiv, consultâ-ţi medicul pen­
tru a vedea care e următorul pas. Dacă sarcina nu
îm i întârziase două săptămâni. Tim urma să vină in
e una planificată şi alegi avortul, asigurâ-te de tot w eek-end şi voiam să fac un test de sarcină sâmbătă.
sprijinul necesar.• I-am sp u s d e vineri seară. Eram împreună doar de
trei Juni, dar mi-a prom is că va fi alături de mine
• Dacă testul e pozitiv, dar la scurt tim p îţi vine orice aş hotărî. In seara aceea am făcut dragoste şi
ciclul, sunt şanse să fi pierdut sarcina, fie pentru m-am trezit sim ţind că îm i curge sânge pe picior.
că fetusul nu se dezvolta normal, fie pentru că
Mă întreb şi acum dacă toate astea s-au întâmplat
organismul tău nu era pregătii. Nu e ceva
neobişnuit, dar e bine să consulţi medicul. doar ca să aflu cât de m u lt ţine la mine.

LlBBY
DEVII FEMEII 14-15
CUNOAŞTE II I’H l INli ÎNSĂŢI 26-27
LUAREA UNEI DECIZII 46-47
l’KKUAnKEA PENTRU SARCINA 114-15

Folicuiul elimină ovulul


tk'RSONU dNmM Di o v a r e l e
si predici iiK u a i ( a Ovar O v u l u l a lu n e c ă p r in tro m p e
le u te rin e , in aşteptare a
od - cel prtaiar - secret*
î n tâ ln ir ii c u s p e rm a to z o id u l.
caoctic .'«an aV escrugwt.
D u /)ă c e e lim in ă o v u lu l,
prcjpiomf oscW utwui pen­
Folicuiul fo lic u iu l, d e n u m it a c u m
tru j primi ovuiui tectilizat. aproape de c o rp u s lu te u m , continuă să
Foâcukt apmgr ia matu­ maturitate producă e s tro g e n , d a r
ritate s e lib e r e a z ă un ovul
p ro d u c e ş i p ro g e s te ro n , c a re
Folicul
primar m e n ţin e u te r u l p re g ă tit
/H 'iitru o p o s ib ilă sarcină .
Corp galben
matur

Tronpâ utermâ

Faza de două celule Faza de opt celule Formarea blastocistului $i


fixarea pe mucoasa uterului

36 ore 3 ZILE 6 ZILE

CÂND FACI SEX NEPROTEJAT CU U/l bArb.it, o v u lu lu i, p e n tr u a da n a ş te re u n e i n o i


sperma trece d in c a n a le le d e fe re n te v ie ţi. I m c â te v a o r e d u p ă această fu ­
prin uretrâ s i a ju n g e in v a g in u l tău. z iu n e , c e lu la se d iv id e şi, s u b in flu e n ţa
Milioane de s p e rm a to z o iz i s u n t s e c r e ţ iilo r d in tro m p e le u te rin e , se
eliminaţi, alte câteva m ilio a n e m o r. C e i d iv id e in c o n tin u a r e la fie c a re 1 2 - 1 5
care ajung in vagin îş i c o n tin u ă tra s e u l, o re . S u p ra fa ţa o v u lu lu i se în c h id e ,
trecând p rin uter, până in tro m p e le b lo c â n d a c c e s u l a lto r s p e rm a to z o iz i.
uterine. A p ro x im a tiv 2 0 0 0 d e s p e rm a ­ D a r m iş c a re a a c e s to ra , p r e c u m ş i c o n ­
tozoizi a tin g această ţin tă - s t u d iile tr a c ţ iile tro m p e i, dep lasează o v u lu l
arată că iş i găsesc d ire c ţia d u p ă m iro s . f e r t iliz a t in s p re u te r. D a că o v u lu l nu
In apropierea o v u lu lu i, un s in g u r a ju n g e în u te r, c i c o n tin u ă să se de z ­
spemiatozoid secretă o e n z im ă c a re i i v o lte in tro m p e , a p a re s a rc in a e c to p ic ă
permite să p en etreze m e m b ra n a ( e x tr a u te r in ă ). D a c ă t o tu l d e c u rg e f i­
protectoare a o v u lu lu i. S p e rm a to z o id u l re s c , a tu n c i n o u a c e lu lă se fix e a z ă in
işi pierde coada, ră m â n â n d d o a r c u u t e r la m a i p u ţin d e o s ă ptăm ână d up ă
nucleul, care în tâ ln e ş te n u c le u l fe rtiliz a r e . E ş t i în s ă rc in a tă .
P regătirea pentru Sarcină
C Â N D V R E I UN C O P IL

entru femeile heterosexuale, hotărârea de a şi de team a unei sarcini nedorite, cunoaştem


P face un copil schim bă în mod dram atic
atitudinea faţă de sex. Dintr-o dată, contează
plăceri nebănuite înainte. Pe de altă parte,
riscăm să fim supuse presiunii de a face lucru­
mai mult decât oricând dacă suntem în perioa­ rile „cum trebuie”. Unele femei spun că această
da de ovulaţie, dacă partenerul ejaculează, şi constrângere, ideea că „trebuie” distruge toată
dacă primim orice fel de sem nale care anunţă spontaneitatea şi împiedică relaxarea.
ciclul m enstrual, si implicit faptul că nici de Secretul este să ne bucurăm în continuare de
această dată nu am avut succes. viaţa sexuală. Nu trebuie să facem sex numai în
Pentru că actul sexual devine acum mult mai zilele fertile, cum nu trebuie să alegem doar
important, unele femei spun că este şi mai poziţiile care ne m ăresc considerabil şansele, ci
excitant şi mai pasional. Facem sex în repetate pe acelea care ne fac cu adevărat plăcere.
rânduri, nu numai pentru a ne spori şansele de Trebuie să ne bucurăm din plin de săruturi, de
a concepe un copil, ci şi pentru că acum e mult atingeri, de preludiu - chiar dacă ştim că
mai bine. Eliberate de metodele contraceptive penetrarea e, acum, momentul esenţial.

DECIZIA de a crea o nouă


viaţă are implicaţii imense, şi
de aceea este bine să luaţi
această decizie impreunâ.
De asemenea, este
important ca relaţia voastră
să fie una stabilă şi fericită,
pentru că aveţi amândoi
nevoie de sprijin emoţional
şi fizic. Dacă, dimpotrivă, nu
ai o relaţie şi ştii că o
eventuală legătură cu tatăl
biologic al copilului poate 6
nefericită, este mai infelept
din partea ta să iţi creşti
copilul singură.

O MOPAUTATE de a afla in ce perioadă eşti fertilă e aceea


de a cumpăra din orice farmacie un test care
depistează in urină prezenţa
hormonului luteinizant, care
apare intr-un interval de
24 - 36 de ore inainte de
ovulaţie. A cest test conţine
instrucţiuni complete despre
cum trebuie să testezi proba de urină şi să
interpretezi rezultatele. Dacă ai nevoie de
mult timp pentru concepţie, această
investiţie se poate dovedi foarte costisitoare.
PIUNIFICAREA FAMUJAIA 108-11
SEXUL PENTRU CONCEPŢIE 112-13

ALEGEREA C O N T R A C E P T IE
P O Z IŢ I E I ŞI C O N C E P Ţ IE
• Dacă vrei să rămâi însărcinată, alege cu grijă • Dacă foloseşti metode contraceptive de
poziţia. Cea mai bună este una care perm ite eli­ barieră, foloseşte-le până când eşti pregătită
minarea spermei foarte adânc în vagin. Poziţia pentru concepţie - poţi rămâne însărcinată de
clasică, cu picioarele tale pe um erii lui, e indicată îndată ce te opreşti.
dacă uterul tău e normal poziţionat. Dacă uterul
tău e retrovers, te poţi sprijini pe coate şi pe • Poţi rămâne însărcinată imediat ce îndepăr­
genunchi, pentru ca el să te poată penetra prin tezi DIU. Dar acest dispozitiv te face mai vulne­
spate. rabilă la infecţii, care se pot răspândi. Cel mai
bine este să îndepărtezi DIU şi apoi să foloseşti o
• E bine dacă ai orgasm, pentru că astfel cresc metodă contraceptivă de barieră, până când îţi
şansele de concepţie. Când el ajunge la orgasm, faci teste ca să depistezi eventualele infecţii, in­
e bine să nu se mişte prea m ult, ca penetrarea să clusiv boala inflamatorie pelviană (vezi pp 36-37).
fie adâncă şi apoi să se retragă cu atenţie, pentru
ca sperma să urmeze cursul firesc. • Dacă foloseşti contracepţie hormonală (pilu­
la, implanturi, injecţii) ar trebui să te opreşti cu
• Rămâi întinsă pe spate aproximativ o jum ă­ trei luni înainte de a vrea să concepi, şi să
tate de oră după actul sexual, cu genunchii foloseşti metode de barieră până atunci, pentru
ridicaţi şi cu o pernă sub fese, pentru a împiedica ca hormonii tăi să revină la nivelul normal.
scurgerea spermei.
• Dacă afli că eşti însărcinată dar mai ai încă
DIU, consultă de urgenţă un medic. Trebuie
îndepărtat cât de poate de repede, ca să nu pierzi
sarcina. De asemenea, nu mai lua contraceptive
pe bază de hormoni dacă afli că eşti însărcinată.

Cercetările curente au
demonstrat că perioada de
maximă fertilitate este în
cele cinci zile dinaintea
ovulaţiei, precum şi în ziua 99°F
ovularei - se întâmplă destul 37.2°C
de rar să concepi după acest
interval.
98.5°F
Poţi determina perioada ovu- 36.9°C
laţiei cu ajutorul unui test
(stânga). De asemenea, cu
puţin antrenament, vei 98°F
ajunge să îti dai seama când 36.6°C
mucoasa vaginală e pregătită
sa transporte spermatozoizii 97.5°F
la ovul, pentru că e mai bine 36.4°C
lubrifiată. In plus, poţi ţine
evidenta temperaturii
corpului - scade chiar înain­ 97°F
te de ovulaţie. încearcă să 36.1 °C
faci sex sau să fii inseminată
in această perioadă.
Când Nu P oţi Avea C opii
D E P IS T A R E A P R O B L E M E I SI A C C E P T A R E A R E Z U L T A T U L U I

unt puţine evenimente in viaţă care prezintă acestea sunt puse sub sem nul întrebării, înce­
S o provocare la fel de m are ca infertilitatea.
Multe dintre noi suntem descum pănite dacă
pem să ne punem întrebări in legătură cu tot ce
credeam că e adevărat şi de valoare. Ne putem
atunci când ne hotărâm , descoperim că nu e simţi vinovate sau m ânioase, dacă simţim că e
atât de uşor pe cât ne imaginam. vina partenerului. Şi avem nevoie de mult cursg
Pentru majoritatea femeilor, sarcina e foarte pentru a trece peste aceste sentimente, pentru a
importantă. Iubim copiii şi vrem să fie parte din m erge mai departe şi pentru a da un sens vieţii
viaţa noastră zilnică, acum şi in viitor. Dacă toate noastre, relaţiei şi muncii noastre.

P R O B L E M E DE F E R T IL IT A T E LA F E M E I ŞI BĂ RBA ŢI

% din Aceste problem e te pot C a u ze


ca zuri îm piedica să ai copii:

Trompele uterine: ovulele nu pot fi Blocaj ce poate surveni în urma unei infec: sau
50 % fertilizate sau nu ajung în uter după
fertilizare.
după o sarcină extrauterină. răni provocate de en-
dometrioză. fibroame sau intervenţii chirurgicae

Ovulaţia: ovarele nu produc ovule; ovulele Probleme hormonale, ale glandei pituitare sau ae

33 % nu se maturizează; ovulele mature nu sunt


eliberate pentru a fi fertilizate.
hipotalamusului; ovarele pot fi afectate de diverse
boli. de stres, de problemele de greutate sau de
intervenţii chirurgicale.

Uterul: ouăle nu se pot fixa sau nu rămân Probleme medicale - fibroame. polipi, aderente
fixate; ouăle nu se dezvoltă. interne - care afectează forma uterului sau
10 % funcţionarea acestuia.

Mucusul cervical: sperma nu poate trece Secreţii reduse care nu permit trecerea sperme:
de colul uterin pentru a ajunge în uter.
5% mucus prea gros. spermatozoizii nu pot trece pnn
el; colul uterin produce anticorpi care distrug sper­
matozoizii.

Aceste probleme îl pot C a u ze


% din
îm piedica pe el:
cazuri

Spermatozoizii: nu sunt suficient de mulţi; Poluarea, infecţii, diverse boli. răni.


90 % spermă anormală. supraîncălzirea testiculelor, probleme hormonale,
stres sau cantitate redusă de spermă o dată cu
înaintarea în vârstă.

Transportul spermatozoizilor: spermatozoizi Probleme hormonale sau ale prostatei: probleme


10 % imobili, blocaje în canalele care transportă de structură; cicatrici de pe urma infecţiilor.
sperma din testicule; dificultăţi de erecţie
sau de ejaculare; probleme cu muşchii care
ajută transportul spermei în penis.
PROBI IM1 (ÎINIa'OUHî K'E 38-37
SEXUL PENTRU CONCKITU 112-13
CONCEPŢIA ASISTATA 118-19
CUM CERI AJUTOR 148-19

IN V E S T IG A Ţ IIL E
NECESA RE

l'n control medical poate indica m ăsurile pe care


tu sau partenerul tău trebuie să le luaţi. Deşi
investigaţiile sunt adesea pozitive, există şi o
parte negativă: cu fiecare nou control, speranţa
ta creşte, iar deziluzia e cu atăt mai mare dacă
rezultatele sunt negative. Caută să p rim iţi tot
sprijinul de care aveţi nevoie, unul de la celălalt,
dar si de la cei din ju ru l vostru, pe măsură ce
incercaţi să găsiţi o soluţie.

• PLVTRl' EL
Teste hormonale: Testiculele produc suficienţi
spermatozoizi? H orm onii funcţionează normal?
Analiza spermei: Sunt suficienţi spermatozoizi?
Testul funcţional: Pot spermatozoizii să
penetreze mucusul cervical? Există anticorpi
care distrug spermatozoizii? Problem e l e d e f e r tu jta te sexualitate. Chiar dacă
vă p o t afecta g ra v riaţa aceste problem e sunt tem p o ­
Testul: pot spermatozoizii să fuzioneze cu un
sexuală. P uteţi ajunge in rare şi. in cele din urmă, ră­
ovul?
situaţia d e a vrea să faceţi m âi însărcinată, trebuie să le
Testul: pot spermatozoizii penetra un ovul?
s e x tot tim pul, parcă pentru a depăşeşti. S e poate ca atitu­
Investigaţii chirurgicale: Sunt testiculele nega problem ele. Dimp<> dinea ta faţă d e s e x să se
funcţionale? trivă, se p oate să vă pierdeţi schim be. Indiferent dacă
co m p let dorinţa, ca şi cum sim ţi pasiunea tot tim pul sau
t PENTRU TINE im posibilitatea d e a avea un deloc. încearcă să salvezi alte
Teste hormonale/biopsie endometrială: Este copil e atât d e dureroasă aspecte ale sexualităţii: afec­
ovulaţia normală? Testul după contact sexual: încât nu vreţi sa riscaţi incă o ţiunea, senzualitatea, tandre­
dată. ţea. Ca o ironie, se poate ca.
A m b e le reacţii su n t per­ emoţional, sa ia îndepărtaţi
fe c t noim ale, pentru că a fost brusc, tocm ai in m o m e n tu l
subm inată increderea in care legătura ar trebui să
voastră in propria fie cea m ai strânsă. îm bră­
ţişările şi înţelegerea
reciprocă sunt esenţiale
pentru a răm âne îm preună,
chiar când \a sim ţiţi
înstrăinaţi.

Î N TIM PUL LAPAROSCOPIE!, prin


p eretele carităţii abdom inale
e s te introdus un tub pentru
rizualizarea organelor
Sunt probleme cu mucusul cervical? interne. A stfe l d e te ste dau
Laparoscopie: Sunt libere trompele uterine? detalii desp re sănătatea
Histeroscopie/ecografie/histerosalpingografie: ovarelor (albe), a trom pelor
Sunt probleme cu uterul tău? şi a uterului (portocaliu).
Concepţia Asistată
C'IIM FACI FAŢA PROVOCĂRII ^ F E R T I L I T Ă Ţ I I

i un mom ent dat, un cuplu din şase se în uter. D onaţia (U‘ ovule mai complicaţi,
L xmfruntA cu problema infertilităţii. l otuşi,
vestea bună este că lumea medicală poate face
pentru că donatoarea şuieră intervenţii chirur­
gicale m inore şi trebuie să st' supună unor
mult mai multe decât in trecut pentru a rezolva tratam ente de fertilizare - presupune fuziunea
problema concepţiei. KxistA tratamente care, in ovulului altei femei cu spermatozoizii partene­
majoritatea cazurilor, au ca rezultat sarcina, şi rului tău. P entru acele femei cart' nu pot purta
fiecare an aduce noi descoperiri. Avem, aşadar, sarcina, există o soluţie legală în unele ţări,
speranţa că putem găsi o’ soluţie, chiar dacă nu aceea ca sarcina să fie dusă la bun sfârşit de o
una directă. altă fem eie - o m am ă surogat, al cărei ovul e
Probleme şi soluţii fertilizat de sperm atozoizii partenerului tău.
• Dacă problem a e legată de ovulaţie, trata­ Problem ele în acest caz sunt emoţionale, mai
mentul horm onal este cel mai des folosit, ales dacă ea vrea să păstreze copilul.
pentru a stimula ovarele, astfel încât ovulele să Atunci când sunt şi alţii implicaţi, e important
se m aturizeze în foliculi, sau pentru a forma să te gândeşti la următoarele:
endom etrul, asigurând astfel supravieţuirea □ Dacă ovulul e donat, cine o mama copilului?
embrionului. DDacă sperm a e donată, cine e tatăl?
• In privinţa numărului de spermatozoizi, me­ □ Dacă tratam entul care implică un donator
dicina nu poate face minuni, deşi unele trata­ duce la naşterea unui copil cu nevoi speciale?
m ente pot ajuta. în general, bărbaţii sunt D Dacă tratam entele de fertilizare implică
sfătuiţi să renunţe la fumat, să reducă consu­ naşterea mai multor copii decât poţi întreţine?
mul de alcool, să m ănânce sănătos şi să facă D Ce se va întâm pla dacă m ama naturală cere
exerciţii. drepturile asupra copilului?
• O problem ă „structurală”, care împiedică
spermatozoizii să ajungă la ovul, poate fi rezol­
vată cu ajutorul microchirurgiei. Is to r ii p e r s o n a le
Dacă nici unul dintre aceste tratam ente nu
este eficient, concepţia asistată poate fi o solu­ A m ştiut dintotdeauna cil vreau un copil, h i fel
ţie. Pentru fertilizarea in vitro, ovulele luate din cum am ştiut dintotdeauna că sunt lesbiană. Sallv
ovarul tău sunt amestecate cu sperm a partene­ şi cu m ine am ales inseminarea pe cont propriu,
rului, apoi introduse în uter. Riscul e m are, pentru că nu vroiam să fac sex cu un bărbat, şi
pentru că pot apărea sarcini multiple, de aceea pentru că vroiam să deţinem controlul, să alegem
soluţia aceasta e adoptată numai în cazul în tatăl copilului nostru, in loc să luăm o mostră oare­
cart' trom pele uterine nu îşi pot îndeplini care de la o clinică de inseminare artificială.
funcţia sau când există problem e cu m ucusul Evident, soluţia era să găsim un bărbat homose­
cervical. O altă soluţie este recoltarea spermei xual. A m contactat câţiva şi ne-ani întâlnit. A fost
partenerului - adesea din mai multe ejaculări, ca la un internii pentru angqjart', numai că noi am
pentru o concentraţie m are - urm ată de cerut şi testul IUV. Intr-o seim), doi dintre ei au
îndepărtarea spermatozoizilor care nu sunt venit Ia noi şi au făcut ce trebuia. Mu am vrut să
sănătoşi şi inserarea lor în uter când eşti la ştiu cine era tatăl, in caz că apăreau complicaţii
ovulaţie. aşa că am amestecat m o s tn ie de sorină, am
Când tu şi partenerul tău nu puteţi concepe utilizat o seringă şi am stat întinsă cam o oră. Am
împreună, puteţi opta pentru ajutorul unei avut noroc - am rămas însărcinată de prima dată.
persoane din afară. Vă puteţi adresa unei bănci Laura are acum cinci ani şi e foarte frumoasă.
de spermă, urmând ca sperma să fie implantată
ClND NU POŢI avea copii 116-17
CUM CERI AJUTOR 148-49

M u lte c u p lu r i c a r e n u a u

consideră că, în ciuda


c o p ii

riscului sarcinii multiple,


merită să încerce soluţia
implantării in uter a ovulului
fertilizat. Dacă trompele
uterine sunt problema, o
descoperire de ultimă
generaţie reduce conside­
rabil riscurile şi are şanse
mărite de reuşită. Un tub
ghidat de raze X este trecut
prin vagin şi prin colul
uterin, pentru a curăţa
trompele. Tratamentul
durează mai puţin de 30 de
minute şi nu necesită
anestezie sau spitalizare.
Se cercetează încă
fezabilitatea îngheţării
ovulelor, ceea ce ar uşura
păstrarea ovulelor recoltate
de la femei fertile şi
utilizarea lor peste ani. A r
insemna şi că, în cazul în
care te îmbolnăveşti şi ai
nevoie de radioterapie, îţi
poţi păstra propriile ovule
din perioada în care erai
sănătoasă. Dacă partenerul
tău se supune unui astfel de
tratament, poate alege dacă
vrea ca sperma să îi fie
c°ngelată sau nu.
N ouă L uni
SE X U L C Â N D E Ş T I ÎN S Ă R C IN A T Ă

ă faci dragoste când eşti însărcinată nu pare


S tocmai o idee bună: se întâmplă să îţi fie
greaţă, să fii prea obosită, te dor sânii sau te
Î N C E P U T U L TR A V A LIU LU I

Dacă sarcina ta este normală şi travaliul iminent,


simţi grasă şi nedorită. In realitate, e o idee poţi uşura m ult lu crurile. Stimularea colului ute-
foarte bună. Dorinţa nu lipseşte şi îngroşarea rin poate provoca travaliul, dacă momentul era
oricum foarte aproape - japonezii au inventat
ţesuturilor vaginale îţi poate da senzaţia de
chiar un vib rator special pentru astfel de scopuri.
excitare continuă. Emoţional, nu numai că reu­ Dar, pentru un cuplu heterosexual, contactul
şim să păstrăm legătura cu parten eru l care sexual e chiar mai eficient.
simte adesea că nu mai este centrul atenţiei,
dar ne satisfacem şi noi nevoia de a fi iubite, în • Stai întinsă pe spate, cu capul şi cu umerii pe
ciuda felului în care arătăm. perne. începeţi prin stim ularea sfârcurilor, elibe­
Ultimele cercetări arată că sexul e bun atât rând astfel horm onul oxitocină, care declanşează
travaliul. T receţi apoi la actul sexual propriu-zis,
pentru noi cât şi pentru copil. Când faci dragos­
eventual sprijină-ţi picioarele pe um erii lui pentru
te, uterul se contractă, ţesuturile sunt puternic o penetrare mai profundă. E bine dacă ai or­
vascularizate şi, în con­ gasm, contracţiile fiin d înlocuite de cele ale
secinţă, fetusul pri­ travaliului. O dată ce a ejaculat, nu trebuie să se
meşte un supliment retragă imediat, pentru că sperma conţine
de nutrienţi. Aşa­ prostaglandină care, o dată ajunsă în colul uterin,
dar, nu trebuie induce travaliul.
să renunţăm la
• Când începe travaliul, masturbeazâ-te pentru
sex după ce ră­
a avea orgasm, care uşurează m ult durerile şi
mânem însăr­ ajută contracţiile.
cinate, ci să
ne bucurăm de
el cât de mult
putem.

Când rAm ă i ins Arcinat A, e p osibil să vrei să adaptezi poziţiile


voastre obişnuite Ia noile tale nevoi. Toate poziţiile indicate ii
perm it partenerului să iţi stim u leze clitorisul, ceea ce e foarte
im portant, m ai ales dacă, din poziţiile obişnuite, nu poţi avea
orgasm fără stim ulare manuală.
Ţine m in te că p e m ăsură ce sarcina avansează ceea ce era
confortabil intr-un a n u m it m o m e n t s-ar putea să nu mai fie
p e s te un timp, aşa că fii flexibilă.

în prim ele luni, sch im b ă ­ controlezi adâncimea


rile nu su n t atât de evidente, penetrării. A ceste poziţii
astfel incât poziţiile cu băr­ su n t indicate şi dacă suferi
batul deasupra să nu fie o de indigestie, ceea ce e
problem ă, dar s-ar putea să foarte posibil la începutul
vrei să eviţi penetrarea foarte sarcinii.
profundă. Dacă tu stai S u n t insă m ai puţin
deasupra, sau in poala lui indicate dacă te dor sânii şi
(stânga), iţi e m ai u şo r să vrei să eviţi atingerea lor.
SATISFACEREAUNUI BĂRBAT 72-73
STIMULAREA C1JT0RISULUI 78-79
CÂNI) SEXUL ENEPlACUT 136-37

In al doilea trimestru,
greutatea copilului e mai In al treilea trimestru, când
uşor de suportat dacă stai trebuie să suporţi toată greu­
intinsâ pe spate şi dacă tatea copilului şi durerile de
partenerul te penetrează spate pot Ci o problemă,
stând intins lângă tine, sprijină-te p e genunchi şi pe
mai degrabă decât palme şi lasâ-l să te
deasupra ta. I)acâ penetreze prin spate.
ameţeşti stând pe
spate, incearcă să
stai pe o parte şi
să il laşi să te
penetreze
prin spate.

M IT ŞI R E A L IT A T E

Există foarte multe mituri despre sexualitate şi sarcină, dar faptele sunt altele.
• presiunea şi mişcarea vor strivi copilul 1V IU O U 1 C/O IV / o u o p v ^ u u u i 111 J U V U l

amniotic, înconjurat de lichid care îl


protejează de lovituri şi de răni

• prin sex se pot transm ite infecţii în uter • uterul este perfect protejat de un dop
de mucus, care împiedică răspândirea
posibilelor infecţii

• un orgasm poate deplasa embrionul sau • travaliul nu este declanşat decât la ter­
declanşa travaliul men, în cazul sarcinilor normale deşi,
totuşi, vei dori să eviţi orgasmul în ultima
lună.

Este indicat să eviţi contactul sexual în următoarele cazuri:

• Dacă partenerul tău are vreo boală cu trans- medicului că noua sarcină decurge normal.
: mitere sexuală sau herpes; evită, în acest caz, • Dacă sângerezi; consultă medicul pentru a fi
} şi sexul oral. sigură că nu sunt probleme.
• Dacă ai pierdut deja o sarcină, aşteaptă până • Dacă ţi se rupe apa - e începutul travaliului.
in al doilea trimestru pentru a avea asigurarea • Dacă ai dureri sau senzaţie de disconfort.
S exul după N aştere
CU M ÎŢI R E C Â Ş T IG I S E X U A L IT A T E A

ână când rămânem insârcinate, sexul e o


P necesitate vitală şi minunată. E ironic că
tocmai in momentul in care apare extraordi­
C O N T K A C E P T IA DUPÂ
N A ŞT E R E
narul rezultat al activităţii noastre sexuale, un Redevii fertilă aproape imediat după naştere.
copil adorabil, multe femei refuză să creadă că
vor mai face dragoste vreodată. • Alăptarea oferă protecţie, dar numai dacă
Explicaţia ţine in mare parte de schimbările hrăneşti copilul la intervale regulate, la 2-4 ore,
fizice: travaliul e o traumă fizică, iar corpurile atât ziua cât şi noaptea.

noastre nu se refac întotdeauna foarte repede.


• Nu te baza pe metoda calendarului până nu ai
Motivele sunt insă şi psihologice. Suntem atât ciclu regulat, pentru că numai atunci poţi avea
de preocupate de copil, încât partenerul devine inform aţii sigure.
aproape irelevant. începem să ne considerăm
mai mult mame decât iubite. • D1U, diafragma şi cupola cervicală nu pot fi
Dacă au trecut mai multe luni de când am folosite până ce colul uterin nu se reface complet
făcut sex, ne simţim timide şi ruşinate, avem - in general, durează şase săptămâni.

impresia că nu mai ştim ce să facem. Şi ne


• Dacă alăptezi, ia numai pilula pe bază de
îngrijorăm că ni se schimbă sentimentele faţă progesteron, pentru că altfel poţi rămâne fără
de partener. lapte, iar estrogenul e dăunător copilului.

Ghidul recâştigârii sexualităţii • Pe termen scurt, prezervativul şi spermici-


Primul pas este să ne convingem că nu suntem dele sunt cele mai indicate contraceptive. Folo­
singure. Majoritatea femeilor din occident trec seşte lubrifianţi, pentru a evita apariţia irilaţiilor
la nivelul vaginului, care este acum foarte
prin problema pierderii dorinţei de a face dra­
sensibil.
goste imediat după naştere. Acesta nu e un
semn că sexualitatea noastră s-a diminuat, şi
nici că relaţia are de suferit.
Următorul pas este reconstruirea relaţiei. Pa­
re dificil să petrecem chiar şi câteva minute
departe de un nou-nâscut, dar timpul dedicat
partenerului, fie şi de numai câteva ore pe
săptămână, poate reconstrui legătura şi reani­ Când revii la viaţa sexuală, e bine să iei lu­
ma dorinţa noastră de a face dragoste. crurile încet. Experimentează până găseşti o
in cele din urmă, sexul în sine poate fi so­ poziţie care să fie confortabilă. în special in ca­
luţia. Sunt puţine momentele în care e indicat zul în care ai născut prin cezariană, e bine sâ
să facem sex dacă nu ne dorim, dar unul dintre găseşti o poziţie care sâ nu îţi preseze abdome­
ele e cel de după naştere. Dacă nu am făcut sex nul. îţi poate fi de ajutor o pernă plasată sub
timp de mai multe luni, trebuie pur şi simplu să coapse. Foloseşte lubrifiant mult şi încordeazâ-ţi
ne hotărâm să o luăm de la capăt, pentru a tre­ muşchii fesieri. încercaţi sâ vă mişcaţi în aşa fel
ce peste ruşine şi nesiguranţă. Masturbarea, încât sâ nu ai senzaţia de disconfort.
săruturile, orgasmele ne sporesc încrederea în încearcă diferite poziţii şi controlează adân­
propria sexualitate. Oricât de puternice ar fi cimea penetrării. Mişcâ-le încet şi relaxeazâ-te
sentimentele, avem amintiri vagi despre sen­ cât de mult poţi, stimuleazâ-ţi clitorisul pentru a
zaţiile fizice, iar acesta este un moment propice te excita mai repede. Fă numai ce simţi că e I
pentru a le retrăi. bine şi opreşte-te dacă ceva nu merge.
SATISFAC KRKA UNEI FEMEI 70-71
CÂND PENEI HARFA E DUH IlA 138-39
CUM CERI AJUTOR 148-49

CO RPU LTA U
I DUPĂ NAŞTERE
DupA ce ai născut. o seric de probleme fizice
Ic fac s i nu mai acorzi
importanţi sexului.

OBOSEALA GENERALA
CORPUL
jti va lua un timp sâ te refaci după
efort, şi somnul iţi va fi afectat Kilogramele în plus şi
de nevoia de a fi la dispoziţia muşchii abdominali
copilului 24 de ore pe zi.
întinşi pentru a face loc
copilului, te pot face să te
Încearcă sâ dormi cât poţi de simţi neatractivă.
mult şi sâ te odihneşti. Exerciţiile îţi vor reda
tonusul muscular, dar
între timp e bine sâ ai
SÂNII . sprijinul partenerului
Când eşti excitată, se \ sau să te ascunzi în
poate sâ elimini lapte, ' lenjerie
lei sexy.
ceea ce ţi se poate părea
jenant. Asigurâ-te că pe
partenerul tâu nu îl INTERIORUL
deranjează şi câ nu te VAGINULUI
doreşte mai puţin. Dacă alăptezi, vaginul
nu va mai fi la fel de
bine lubrifiat, din cauza
ABDOMENUL nivelului scăzut de
Dacă travaliul ţi-a estrogen. Problema se
afectat ligamentele rezolvă în câteva luni,
pelvisului, sau dacă dar asigurâ-te că
ai născut prin foloseşti suficient
cezariană, încearcă mai lubrifiant înainte de
multe |>oziţii până găseşti penetrare.
una confortabilă.
OSUL PELVIAN
VAGINUL Dezechilibrul hormonal poate
N* poate sâ ai dureri, mai ales dacă cauza crampe dureroase în timpul
ai avut leziuni cervicale acum actului sexual. Cel mai bine e sâ
cicatrizate. încearcă diferite poziţii, iei lucrurile încet şi sâ te opreşti
(Lr evită contactul sexual dacă încă dacă apar dureri de orice fel. Ţine
sângerezi. minte câ există şi alte modalităţi
de a face dragoste, de exemplu
stimularea clitorisului până la
orgasm. Nu numai câ acestea îţi
refac încrederea in tine, dar
restabilesc şi echilibrul hormonal.
S e x u l şi M a t e r n i t a t e a
C O M B IN Ă R O L U R IL E D E M A M Ă Ş I D E I U B I I A

C ând copiii cresc, intervin lot felul de factori


care ne împiedică să ne bucurăm de viaţa
sexuală - prea puţin timp, prea puţine ocazii,
dorinţa de a-i pune pe ei pe prim ul loc, senti­
mentul de vinovăţie când ne gândim la noi. E
uşor de spus că viaţa noastră sexuală poate
aştepta până când copiii nu mai au nevoie de
noi. Şi e la fel de uşor ca, atunci când ei pleacă,
să spunem că am depăşit vârsta sexualităţii.
Realitatea este că, în medie, cuplurile cu copii
fac dragoste de două ori mai puţin decât cuplu­
rile fără copii. Există totuşi un motiv foarte bun
să ne continuăm viaţa sexuală - copiii noştri.
Dacă vrem cu adevărat să îi învăţăm despre
sexualitate, trebuie să ne preocupe sexualitatea
noastră în primul rând. Dacă vom privi sexul ca
pe un act lipsit de importanţă, acest mesaj va fi
perceput şi de copiii noştri. Dacă, însă, vom
continua să facem dragoste şi să ne bucurăm
de sex, vor deprinde şi ei această lecţie.

Isto rii personale

Vă spun cu toată sinceritatea că e m ai bine. Sam,


băiatul nostru mai mare, a fost un copil greu de
mulţumit, şi nici unul din noi nu ştiam ce să-i mai
dăm. Satisfacţiile au fo st m ai mari decât n e aştep­
tam, dar şi oboseala. în prim ul an, sexul era ulti­
m ul lucru la care ne puteam gândi. Când am
rămas însărcinată cu Lisa, abia n e revenisem. La
trei luni, a trebuit să o internăm şi sexul n-a mai
fost prioritar. îm i dau seama că există un m eca­
nism care pune sexul p e planul al doilea atunci
când copiii au nevoie de tine - adică m ai tot
timpul. Schimbarea a început după ce au m ers la
grădiniţă. Dintr-o dată, mi-am dat seama că am
cateva ore în care să am grijă de m in e şi să mă
gândesc la mine. A durat o vreme, dar am înce­
put să ies din carapacea m ea asexuată. N u facem
dragoste la fel de des ca înainte de a avea copiii
dar cu siguranţă mai des decât in urmă cu un an.

C h r is t in e
comunicarea sexijaia 94-95
I'IERDKRKA DORINŢEI 132-33
cANDSEXUL'IEDl-yAMAOl-ijn' 134-35
cum ceri AlirroR 140-49
ETAPE AI.K SEXUAUTAni 174-75

m e n ţ in e r e a
SEX U A LITĂ ŢII

Când te ocupi de copii, sunt şanse mari să nu


mai fii conştientă de sexualitatea ta. Munca mul­
tă şi oboseala, precum şi bugetul redus pentru
haine, îţi subminează aspectul. Chiar copiii se
arată surprinşi când vă văd sărutându-vâ. Atunci
când copiii devin adolescenţi conştienţi de
propria sexualitate, poţi avea un sentiment de
inferioritate în raport cu ei.
O posibilă soluţie este să păstrezi legătura cu
eul tău puternic sexual de dinainte de naştere.
Nu e vorba de egoism, ci de atenţie faţă de tine.
Iţi poţi permite să citeşti şi alte reviste decât cele
pentru mămici sau să porţi haine mai îndrăzneţe.
Dar e chiar mai important să îţi aminteşti că
sexualitatea e generată din interior, că nu ţine
numai de aparenţe.
Sexualitatea se clădeşte din experienţe şi se
îmbunătăţeşte prin exerciţiu.
Cu cât faci dragoste mai des, cu atât mai
repede îţi vei recăpăta conştiinţa sexualităţii tale
puternice.

CÂND Ai copii, v ia ţa se xu a lă • D u p ă c e c re s c ş i în ţe le g că
î ţ i e a fe c ta tă in fo a r te m u lte n u p o t avea to a tă a te n ţia ta,
fe lu r i. Ţ i se p a re adesea că e x p lic ă -le că tu ş i p a r te n e r u l
n u p o ţ i fa c e d ra g o s te decâ t tău a v e ţi n e v o ie d e tim p ,
no a p te a , d u p ă c e c o p iii au s in g u r i. în c u ie uşa d o r m ito ­
a d o rm it, d a r e ş ti d is tra s ă de r u lu i ş i s ta b ile ş te a n u m ite
p la n ş e te le lo r. D u p ă c e c re s c m o m e n te in c a re să n u tip'

ş i ş tiu d r u m u l s p re d o r m i­ în tr e r u p ţi.

t o r u l tău, te p o ţ i s im ţi
in h ib a tă . • C â n d d e v in a d o le s c e n ţi, te
p o ţ i s im ţ i s tâ n je n ită p e n tiv

• D a c ă m ic u ţ ii s e s im t că, în mod e v id e n t, ş tiu ce

t ră d a ţi p e n t iv că n u m a i s u n t faci. D a r e b in e p e n t iv e i să

c e n t r u l a te n ţie i, p e tre c e cât ş tie că u n ii a d u lţi au o viaţă

m a i m u lt tim p c u p a r te n e r u l s e x u a lă sa tis fă c ă to a re , că re ia

c â n d c o p iii n u s u n t acasă. să î i a c o rd e a te n ţie . T ra g e

A ra n je a z ă să a ib ă cin e va un „ p u i d e s o m n " d u m in ic a
după-m asa, a tu n c i c â n d
g r ijă d e ei, s ta i acasă,
e i s e u ită la te le v iz o r, ş i
în c h id e te le fo n u l ş i
în c e a rc ă să p le c i in
p re g ă te ş te u le iu l
w e e k -e n d o d a tă sau
p e n tr u m asaj.
d e d o u ă o r i p e an.
E d u caţia S e x u a lă a C o piilo r
COPII CONŞTIENT! DE SEXUALITATE

nul dintre scopurile educaţiei pe care le-o D ezvoltarea sexualităţii copilului


U oferim copiilor noştri este acela de a fi con­
ştienţi de sexualitate. Bineînţeles câ ne dorim
Sinceritatea ta şi exemplul personal, dat de
relaţiile pe care le ai cu partenerul şi cu cei
ca ei sâ abordeze sexul cu responsabilitate şi cu din jurul tău, sunt vitale.
atenţie, dar şi să se bucure de pasiune şi de plă­ • Copiii învaţă cel mai repede de la cei pe care
cere. Atingându-ne copiii cu dragoste, nu le îi iubesc. Dacă susţii câ sexul e minunat şi spe­
oferim numai plăcere. Le transmitem şi mesajul cial, sau, dimpotrivă, că e îngrozitor şi dure­
câ orice contac fizic plăcut e pozitiv, nu ruşinos, ros, vor crede şi vor acţiona in consecinţă.
şi punem astfel bazele plăcerii sexuale de la • Dacă reacţionezi cu furie când fac ceva cu
maturitate. Chiar de la început, copilului îi va conotaţie sexuală, vor asocia, peste ani, sexul
face plăcere masajul, atâta timp cât este in sigu­ cu team a şi cu vina.
ranţă in braţele tale sau întins pe o pătură moa­ • Dacă le ţii prelegeri nesfârşite despre
le. Atingerile drăgăstoase, însă, nu se reduc Jap te de viaţă”, nu vei avea acelaşi
la atât. succes ca atunci când vei
răspunde la întrebări,

M asajul e o cale excelentă • Maseazâ-i pieptul (stângi


de a-ţj familiariza copilul cu
E D U C A ŢIA SEXUALĂ sus), insistând pe centru ş
atingerile tandre. E bine sâ apoi pe Secare parte.
incepi imediat după naştere. In multe şcoli există ore de educaţie sexuală. Trasează cercuri injurul
Vorbeste-i. cântâ-i, găseşte Acestea vizează, in general, mecanismele vieţii buricului şi folosesteŞ
acordul intre mişcările tale sexuale şi dimensiunea socială a relaţiei. amândouă mâinile pe coaste.
şi ritmul muzicii. Lecţiile pot fi completate de poze cu etapele
in timp ce ii faci masaj, sarcinii, cu discuţii despre sem nificaţiile iu b irii • Când ii masezi spatele
copilul se va relaxa vizibil şi şi despre diverse tipu ri de contracepţie. (sus), foloseşte mişcări blân­
se va concentra asupra de, din centru spre lateral
senzaţiilor. La sfârşit, nu te dar ai grijă sâ nu apeşi prea
Dacă eşti împotriva acestor ore, iţi poţi retrage
opri brusc, ci indepărtează-ţi tare coloana. începe masajul
copilul. Dar s-a demonstrat că acei copii care au o
mâinile cu delicateţe. cu \ârfurile degetelor, de la
Când creşte, s-ar putea să educaţie sexuală sunt mai responsabili şi mai puţin baza gâtului in jos.
refuze masajul. Nu te impo- predispuşi la riscul unei sarcini nedorite. E bine
trivi. Dar se poate sâ nu să te im plici direct. Discută cu profesorii şi
renunţe, ba chiar sâ te ajute detaliază acasă unele aspecte ale lecţiei.
cu masajul fraţilor mai mici. Expune-i părerile tale despre sexualitate şi
completează ce invaţâ la şcoală.
SEXUALITATEA h N.NAjKXTA 10-11
MESA/K SEXEAIA 12-1 3
PLACEKKA TIMPI klf 1*_19
ctnoastkik i f its e K svn 20-27
MINTEA SEXUALA 42-43

spunându-le ce vor sâ ştie dar nu mai mult,


dându-le ce le trebuie atunci când Ie trebuie. M A M I,
• Dacâ te simţi in stare, vorbeşte şi arată in PU TEM SA VORBIM ?
acelaşi timp. Dacâ o încurajezi pe fiica ta
adolescenta sâ isi studieze organele genitale, o Dacâ fiica sau fiul tâu se plâng de un abuz. vei fi
pod ajuta sâ lupte cu teama câ e urâtă sau confruntată cu decizii dificile.
anormală.
• Evită ca reacţiile de furie sau de teamâ sâ fie
• Dacâ vorbeşti din timp cu copiii tăi despre
prea puternice. E suficient de supâratâ. deci are
alegeri - de exemplu, când sâ spună nu - ii vei nevoie ca tu sâ fii calmâ.
ajuta sâ ia, pe viitor, deciziile corecte legate de
viata sexuală, dar şi sâ aibă încredere • Ia-o in serios, chiar dacâ suspectezi câ nu e
in tine atunci când au probleme. totul foarte adevărat. Nu o învinui şi Inţelege-i
teama.

• Asigurâ-te câ abuzul va înceta. Dacâ e


necesar, ţine-o lângă tine ca sâ fie in siguranţă.

• Trebuie sâ ai şi tu tot sprijinul


necesar, mai ales dacâ e acuzat
un adult care iţi e, la rândul lui,
apropiat. Cere ajutorul
experţilor, care te vor ajuta sâ
iţi lămureşti sentimentele şi sâ
iei decizia potrivită.

• Mâagâit-i capul W , de Dacă tn obişnuieşti copilul • Dacă vreo atingere e ne­


k ton rusului spre frunte şi cu atingerile tandre, sunt plăcută. atunci un copil de
pe tâmpit, şi apoi insprt şanse foarte mari sâ recu­ orice vârstă are dreptul să o
vmiu Continua coborând noască imediat un abuz. Dar respingă şi sâ ceară ajutor
ipnr umeri, bralt si palme. copiii mici sunt creduli, deci dacă cererea nu ii este • Accentueză ideea câ nu e
trebuie sâ fii precaută. respectată. vina ei, câ greşeala e a celor
care ating un copil fără
• învaţâ-ţi copilul reguli • O altă explicaţie utilă este permisiune.
clare: mnu mergi niciodată cu câ atingerile nu sunt secrete,
un străin „numai pe mama şi câ e o problemă dacâ
ta o laşi să te atingă aici”;
„ să-mi spui dacâ un străin iţi
vorbeşte”etc.

• Când creşte, fetita va


înţelege probabil ideea câ
unele zone ale corpului ei
sunt numai ale ei, iar alţii
le pot atinge numai dacâ
ea le dă voie.
sexuală, sau ca p a rte n e ra ,™ d' “alura

nl!®a? că,cea ™ai importantă schimbare a


ultim elor decerni a fost sesizarea falsului din
spatele acestei idei. Bineînţeles, mass media
sugerează in continuare că orice femeie face
s e x d e două ori pe noapte şi are orgasme
m ultiple, dar încep să iasă la iveală şi rea­
lităţile relaţiilor sexuale. Aceia dintre noi care
ne-am tem ut multă vreme de imperfecţiunea
noastră sau a relaţiei, aflăm acum că majori­
tatea cuplurilor, heterosexuale sau homo­
sex u a le, trec prin etape de pierdere a
dorinţei, că sunt foarte puţine femeile care au
orgasm de fiecare dată şi că mulţi bărbaţi au,
la un m om ent dat, probleme de erecţie.
V estea şi mai bună este că soluţiile există.
Terapia e adesea foarte indicată şi eficientă,
fiind un m od rapid de a rezolva problemele.
Cei care acuză blocaje mentale sau fizice, pe
care nu le pot remedia singuri, găsesc acum
sprijinul de care au nevoie, iar exerciţiile
sunt rafinate şi îmbunătăţite an de an.
Poate că acum, pentru prima dată, recunoaş­
tem cu sinceritate că sexul nu e întotdeauna
perfect. Găsim mijloacele de ameliorare a
problem elor care, în alte cazuri, ar fi dus la
dezam ăgiri şi la un permanent sentiment al
eşecului.

\
Poate PENTRU P R I M A p ^ b f c m e d e cuplu, şi
sexuale sunt vtoiţe ac P depăşite
î n x s t i z s i z - ' " - * -
T eama de S ex
C Â N D V E C H IL E A T IT U D I N I ÎŢ I F A C P R O B L E M E

unt unele femei pentru care sâ facă dragoste neîndepârtat - ele pot suferi modificări de-a
S înseamnă un permanent sentiment de teamă. lungul vieţii. E ste bine sâ fii conştientă de
Poate fi vorba de disconfort sau de o incapacita­ aceste blocaje şi sâ vrei sâ le schimbi. încearcă
te generală de a ne bucura de sex. Uneori, tea­ sâ te observi atunci când ai gânduri negative şi
ma e atât de mare încât evităm sexul in totalitate. sâ le înlocuieşti imediat cu unele pozitive. Cere-
Astfel de temeri nu sunt nici deliberate şi nici i p artenerului sâ experim entaţi ceva nou, sau
conştiente. îşi pot avea rădăcinile în copilărie, caută consilierea unui psiholog. Indiferentde
când ni s-a insuflat team a de sexualitate, sau originea ei, suntem îndreptăţite sâ ne depăşim
pot fi rezultatul unui incident izolat care ne-a team a de sex pentru a ne putea bucura de
indus teama de sex. Dar blocajele nu sunt de fiecare aspect al lui.

F A C T O R I C A R E IT I P O T IN F L U E N T A A T IT U D IN E A FA T A D E SEX

* Ai fost crescuţii de părinţi


care nu-şi manifestau Dacă in copilărie ai fost
dragostea ş,i astfel poţi Învăţată să te controlezi, iţi
ajunge să crezi că nu meriţi poate fi teamă că vei pierde
să te bucuri de sex. controlul când e vorba de
sex.
» Nu ai primit destulă
afecţiune in copilărie, şi « Mesajele culturale care
crezi că e greşii să iţi spun că femeile nu trebuie
atingi propriul corp sâ se bucure de sex te-au
sau pe al altcuiva. făcut să-ţi refuzi plăcerea.

v Dacă experienţa « Traumele din


sexuală a mamei tale copilărie - ai fost
a fost nefericită, se pedepsită pentru că te
poate să crezi că sexul masturbai - pot să
provoacă durere. inducă sentimente de
vină.
9Î Dacă ai fost crescută
intr-o cultură care ¥ Un eveniment
respingea sexul premarital, neplăcut de la
e posibil să-ţi fi reprimat maturitate - pierde­
dorinţele.
rea dureroasă a virgi­
nităţii - te-a făcut să urăşti
* Presiunea mass-media te
sexul.
poate indemna să crezi că,
dacă nu eşti perfectă, nu te
ţxtţi bucura de sex. e O sarcină nedoritâ din
trecut poate induce teama
de sex.
TEAMA DK SEX

MfrSAJE SIOU'AIj K ta- ta


WAMMgAUJtHUI »■ *»
mwtkaskxua U « -sa
corn NkAJttJSSKXl AIA Ş4 06
t l M a . H V I 'I 'H 1 44 - 4*

At it u d in e a f a ţ a d e
ORG A NELE G E N IT A L E
C O N S T R U iE Ş T E -Ţ I
Organele genitale pot ridica problem e delicate, mai
ÎN C R E D E R E A
aks din cauza asocierii b r cu excreţia. In realitate, cele
două sisteme - reproducător si excretor - sunt
DkcA precauţiile tale sunt rezultatul neîncrederii
separate. I rina trece prin uretrâ. care e aproape de
in tine. in sexualitatea ta sau In relaţia pe care o
clitoris, dar e separată de e l Materiile fecale
ai. aceste sfaturi iti pot fi de folos.
sunt eliminate prin anus. apropiat de vagin, dar
complet separat de acesta. Dat ă ti-e te m u i c i vei
• Invatâ sa iti accepţi corpul, bucur Atr de
urina in timpul actului sexual, rezolvă acvastă
eatitAtile tale speciale: parul, mâinile, ochii, sânii,
problemă inainte si e v iţi poziţiile cu penetrare
picioarele 9» aşa mai departe
profundă, care ar ţxitea creste presiunea asupra
vezicii urinari'. (Este imposibil ca partenerul să
urint'ze înăuntrul tău).

naturala si de fireasca.
.Atâta timp cât respecţi regulile de igit'nâ zilnica,
• Invatâ sa ai încredere in partenerul tau
organele tale genitale nu vor emana mirosuri
construieşte relaţia in aşa fel încât sâ tr poţi
neplăcute. Dacă eşti nesiguri in privinţa aspectului,
încearcă exerciţiul de autoexaminarv de la pagina 77 deschide in faţa lui. mai ales in privinţa acelor
sau ailâ chiar dt' la partener cât de m ult Iţi iubeşte
părţi ale corpului care iti par inacceptabile
părţile intime.
• Invatâ «*Afu egoista. Femeile obişnuiesc sâ se
gândeav â întâi la plâct*rea celorlalţi
REG RETE D U P Ă UN A V O RT
Concrntmuâ-tr. când faci dragoste, asupra
propriilor seninii.
.Avortul e una din principalele cauze ale
temerilor legate de sex. Poţi regreta t i ai U nit
• f xpnmâ-te când faci dragoste, tti este permis
sex. că ai rămas insăninată, si că ai luat decizia
sâ vorbeşti, sâ tr mişti, chiar sâ ţipi când şi cum
de a întrerupe sarcina. Se poate să iii fie teamă
că vei avea din nou de suferit, deci refuzi vrei.
relaţiile sexuale.
• Alege o metodâ contraceptiva in car*- >a 1.
încredere şi care sâ fie confortabila.
Dacă simţi orice de acest fel. trebuie să inţelegi
că ai făcut tot ce se putea, ţinând cont de cum
• ar. gâseşte împreuna
erai pe atunci si de care era contextul. A i nevoie
cu partenerul tâu acele cuvinte şi expresii pe
de timp ca să deplângi această pierdere, dar
care sâ le acceptaţi de comun acord.
şi de consiliere pentru a trece peste regrete,
furie, depresie sau tristeţe.

masturbeazâ-te. accepta ti fanteziile. Spune nu
Mai presus de orice. insă. trebuie să te
când ceva le deranjează şi da când ceva Iti place.
gândeşti la tine. Tine m inte că majoritatea
femeilor, la cinci ani după un avort, sunt convinse
că au luat decizia bună, chiar dacă in trecut
au avut îndoieli.
P ier d er ea D o rinţei
CÂ N D U N U L D IN V O I N U V R E A SÂ F A C Ă S E X

petitul sexual scăzut e una dintre cele mai o viaţă din care dorinţa lipseşte. E la fel de
A frecvente probleme ce ţin de sexualitate, şi
poate apărea atât în cazul femeilor cât şi al
important să ne dorim să facem sex cum e să fim
liberi să ne bucurăm de sex.
bărbaţilor. Intr-un anumit moment al relaţiei,
unul din noi - sau amândoi - simţim că nu vrem Problem e de cuplu
să facem sex. Motivele sunt la fel de variate ca şi Lipsa dorinţei e adesea generată de problemele
relaţiile în sine - oboseală, stres, boli, tratamen­ din interiorul cuplului. O relaţie în care fiecare
te, hormoni sau chiar relaţia. Acum, când sexul e
atât de liber, să ne facem probleme cu păstrarea
interesului pare o ironie. Dar poate tocmai
pentru că sexul nu mai e „oprit” şi nu mai trebuie
să ne luptăm pentru a-1 obţine, pentru că nu mai
este interzis, ne pierdem şi interesul mai repede.
Nu există motive pentru care să ne mulţumim cu
M intea sexuala 42-4 3
S exul nf.dortt 50-61
C omunicarea sexuaiA 94-95
S entimentele sexuale 96-97
C um ceri ajutor 148-49

critică pe celălalt şi face presiuni în mod


constant în privinţa mai m ultor aspecte - E O P R O B L E M Ă F IZ IC Ă ?
inclusiv sexul - reduce dorinţa, pe term en
scurt, şi duce la pierderea motivaţiei de a face Ultimele cercetări au demonstrat că pierderea
dragoste, pe term en lung. dorinţei poate avea o serie de cauze fizice:
Să faci faţă unor astfel de problem e poate pă­
• Hormonale: dacă dorinţa apare şi dispare, mai
rea greu. E mult mai sim plu să dai vina pe
ales dacă are legătură cu menstruaţia, se poate să
oboseală sau pe stres p en tru lipsa apetitului fie din cauza unui dezechilibru hormonal. Sarcina
sexual. Dacă acest scenariu îţi pare cunoscut, şi şi naşterea, o histerectomie sau menopauza pot
dacă dorinţa ţi-a scăzut încet de la începutul afecta dorinţa. Cere sfatul medicului.
relaţiei, atunci aveţi o problem ă. O dată ce o
recunoşti, poţi face p rogrese fie recunoscând • Bolile: majoritatea bolilor, chiar şi o simplă
răceală, iţi distrag atenţia de la sexualitate. Dacă
că relaţia nu e cea potrivită, fie luând m ăsuri
o afecţiune este pe termen lung, ea îţi poate afec­
pentru îm bunătăţirea ei, eventual cu ajutorul ta sexualitatea chiar pentru câţiva ani. Din nou,
unui psiholog. cere sfatul medicului.

• Tratamentul medicamentos: dacă dorinţa


Dac 4 APETITUL TAU sexual spune întotdeauna da, p en ­
scade în urma unui tratament, încearcă să
diferă cu mult de al partene­ tru că vei avea resentim ente
schimbi pastilele sau dozele, mai ales dacă iei
rului, pot apărea foarte repe­ după; nu spune întotdeauna
de sentimente de mânie şi nu - fii pregătită să faci com ­ antidepresive.
reproşuri. prom isuri, pentru a evita să
te sim ţi respinsă. • Oboseala sau stresul: ambele îţi pot diminua
Dacă dorinţa ta scade: dă dorinţa, mai ales in preajma evenimentelor impor­
frâu liber fanteziilor, foloseş­ 0 Dacă dorinţa ta e la un ni­ tante. Odihneşte-te, relaxeazâ-te, încearcă să mic­
te jucării erotice, profită de vel m ai ridicat: evită să ii şorezi volumul de muncă şi să reduci sursele de
sexul oral şi de stimularea ceri in perm anenţă să faceţi stres. Pe termen lung, încearcă să îţi schimbi sti­
manuală, oferă afecţiune fizi­ sex, pentru că dorinţa va lul de viaţă pentru a nu fi obosită in permanenţă.
că şi mentală din plin; nu scădea şi m ai mult; oferâ-ţi
satisfacţie masturbându-te,
m u lţum eşte-te uneori cu ma­
saje şi 'îmbrăţişări in loc de
sex, dar nu te m u lţu m i cu o
viaţă lipsită de sex, doar
C Â N D E L S P U N E NU
ca să pleci brusc din
relaţie, cu un senti­ în m od obişnuit, se crede că fem eile sunt cele
m e n t d e frustrare. care spun nu, dar bărbaţii profită şi ei de acest drept.
Găsiţi un aranjament La mijlocul anilor ’80, 60% din cazurile de apetit
care să vă avantajeze sexual scăzut erau înregistrate la bărbaţi şi rata
p e amândoi. era in creştere. Se poate, aşadar, să te confrunţi
cu situaţia in care el refuză să facă sex. Poţi
resim ţi refuzul lui ca p e o am eninţare - mai mică
dacă e din cauza oboselii şi a stresului, mai m are
dacă relaţia e intr-un m o m e n t critic.

A i răbdare şi nu face presiuni de nici un fel.


Vorbeşte cu el, află care sunt m otivele şi ce poţi
face. Fii alături de el, găsiţi soluţii împreună.
Încercaţi să vă îmbunătăţiţi relaţia şi am inteşte-ţi
că dorinţa poate reapărea atâta tim p cât nu
devine cauza unui conflict.
C ând Sexul te D ezam ăgeşte
C E T R E B U IE SĂ F A C E Ţ I P E N T R U R E C Â Ş T IG A R E A S E X U A L IT Ă Ţ II

ricât de mult ne dorim sâ facem sex, se cuvenită preludiului, chiar dacă era un element
O poate ca uneori sâ fim dezamăgite. în
unele relaţii, există o incompatibilitate sexuală
esenţial la începutul relaţiei.
în astfel de situaţii, ne simţim adesea neputin­
chiar de la început. în altele, rutina cioase. Ar trebui sâ cerem altceva, după atâta
devine o problemă. Alteori, ui­ timp? Ar trebui să ne găsim un alt partener
tăm să acordăm atenţia sau să avem o aventură? Sau să ne concen­
trăm asupra a ceea ce nu ne dezamăgeşte
în relaţie? în realitate, nu trebuie să
acceptăm nici una din aceste opţiuni. E
nevoie de timp, de efort şi de implicare de
ambele părţi, dar există şanse sâ ne recâş­
tigăm sexualitatea în relaţia în care sun­
tem deja implicate.
D a c a s e x u l t e d ezam ăg eşte,
aceste soluţii pot Ii de ajutor.
Dar nu vei avea succes dacă
există tensiuni negative intre
voi, şi nici dacă relaţia s-a
terminat, dar voi refuzaţi să
recunoaşteţi acest lucru. Ele
vă ajută, insă, alungând ten­
siunile şi invăţându-vă să vă
concentraţi unul asupra ce­
luilalt pentru a vă putea dă­
rui plăcere, in primul rând.
trebuie sâ fiţi de acord să
renunţaţi la sex pentru
aproximativ o lună. interval
in care să petreceri două -
trei ore săptămânal intr-o
• începeri prin a vă atinge şi atmosferă senzuală, explo-
mângâia trupurile, in afară de rându-vă unul pe altul.
organele genitale (sus). Pe rând,
fiecare dă şi primeşte. La început, cel
care dăruieşte deţine controlul. Cel
care prim eşte nu se opune, decât
dacă senzaţia e neplăcută. E ste
esenţial ca fiecare din voi să
înţeleagă cât de important este sâ
poată dărui plăcere.

• După două sau trei încercări,


schimbaţi centrul atenţiei pe cel care
primeşte (dreapta). Mângâiaţi-vâ şi
atingeţi-vâ, dar nu in zona genitală.
Acum, p uteţi spune ce vă place şi ce
nu, şi puteţi cere mai mult de la par­
tener. In acest moment, este esenţial
să inţe/egefi cât e de important să
primiţi atenţie şi afecţiune.
CUNOAŞTE-TE PE TINE ÎNSĂŢI 26-27
CUNOAŞITS-LPEEL 62-63
Z 0N EE 80G E N E 6 6-67
COMUNICAREA SEXUALA 94-95
CUM CERI AJUTOR 148-49

Istorii personale

Pr esuPun că sunt ciudată pentru că am o relaţie


în care sexul nu mă satisface. Dar asta nu mă de­
ranjează şi o iubesc. Nu mi s-a părut o problemă
la început, dar situaţia nu s-a îmbunătăţit pe
pai curs şi acum e spasmodică. Dar suntem cele
mai bune prietene, avem grijă una de cealaltă,
viaţa cu ea nu e niciodată plictisitoare. Mi-am dat
seama de toate acestea când am avut o aventură
de-o noapte. Sexul a fost extraordinar. în drum
spre casă, am tot comparat-o cu D. M-am gândit
apoi că aş putea încerca să îmbunătăţesc lucrurile,
i Pupi iftv
joui sau trei
dai• ştiu că astfel aş face presiuni. Vreau să rămân
«linte, vi puteti a tin g e in această relaţie, şi pentru că nu pot avea tot mă
fp se kg & ^ta k (sus). mulţumesc cu ce e mai bun pentru mine - cu D.
xhimbaţi rolurile, a s tfe l
încă! st dăruiţi, d a r să ş i
An n e
râiri. Spuneţi ce e b in e ş i
ct nu, astfel încât p a r te n e r u l
« înţeleagă ce vă place.
?uţ* o \reme, p u te ri tre c e
m g m reciproce.
A B O R D A R EA C O R E C T Ă

Poţi face multe pentru a-ţi îmbunătăţi viaţa sexuală,


* ■rina încă două sau tr e i poate chiar schimbându-ţi părerea despre sex.
treceţi la m a s tu r•
■ Pentru cuplurile bete- • Fii realistă: nu trebuie să crezi mesajele din mass-
■‘«e.vuâJe, pasul următor es- media despre sexul „perfect” , ca apoi să fii dezamăgită.
; ^ sexual cu femeia
!^ :?ra. Preluaţi controlul
• Fii răbdătoare: vor exista momente mai bune şi mai
■*riuhi arâtându-i
puţin bune, dar trebuie să înveţi să treci peste cele din
^ r u lu ic e v ă p h c e ş ic e
urmă şi să te concentrezi asupra celor bune.
7J."; :^ tâ n d unul despre
. o vreme,
***< **« . • Fii dispusă să înveţi de la el: află ce îşi doreşte, ca să
' ^ Puteţi fece nu-1 dezamăgeşti.

• Fii dispusă să îl înveţi: oricât de îndrăgostiţi aţi fi, nu


puteţi citi gândurile. Arată-i ce te excită, ca să nu te
simţi dezamăgită.

• Fii dispusă să-ţi acorzi timpul necesar pentru sex.


Dă-i prioritate, nu te grăbi şi mai ales nu uita de
preludiu.

• Fii imprevizibilă: alternează rutina cu experimente,


surprize, fantezii.
Câni ) S exul e N eplăcut
SENZAŢIA DE D IS C O N F O R 'l IN I I M P U L AC I ULUI SEXUAL
ai mult de 10 %dintre femei spun câ au in mai multe motive jxntru <are a< est lu< ru nu t*
M permanenţă senzaţia de disconfort când
fac sex, fie câ e vorba doar de preludiu, de mas
întâmplă. Se j>oate să suferi de un deze< hiHhru
hormonal, din cauza pastilelor anta ora *pţj<>
turbare sau dt* penetrarea propriu-zisâ. Există nale, pentru că alăptezi sau pentru că te apr^,
mai multe explicaţii: diferite boli, lipsa excitării, de menopauză. K posibil să nu fii îndeajuns <\+
sau pur şi simplu stângăcia. Pe termen lung, excitată, pentru câ ai trecut printr o experienţa
pot apărea blocaje emoţionale care fac sexul dureroasă, ca de exemplu naşterea
mai puţin plăcut, apoi pot duce la lipsa com Pe termen sc urt, soluţia o reprezintă un gel
pletâ a senzaţiei de excitare. K foarte important lubrifiant. Pe termen lung, problemele horrno-
să înţelegem problema, dar nu sa acceptăm dis­ nale se pot rezolva dată iei suplimente hormo­
confortul strângând din dinţi. Trebuie să găsim nale. Dar cauza cea mai frecventă este graba şi
soluţiile, astfel încât sexul să redevină plăcut. insuficienta ta excitare. Aşadar, soluţia este *â
te relaxezi, să acorzi atenţie preludiului şi să
Importanţa lubrifierii aştepţi înainte de penetrare.
De multe ori, actul sexual e dureros pentru câ
lubrifierea e insuficientă. Când eşti excitată si
pregătită pentru penetrare, hormonii deterrni
nâ vaginul să secrete o substanţă care ii permi E O PROBLEMA FIZICA?
te penisului să pătrundă mai uşor in vagin Sunt
Actul sexual d u re ro s poate indica o problem ă me­
dicală. Dacă lubrifiant 11 nu te ajută, sau dacă ai
scurgeri anorm ale şi săngerâri, e bine să consulţi
un m edic.

• intrai
m edical ţi-ar putea depista boala inflamatorie
pelvianâ. endom etrioza sau fibroame.

• D a c i 'im n nevoia a i ui e pon­


tai să fie vorba d e sp re o infecţie a vezicii urinare
Evită să consum i lichide Înainte de s«*x. medicul
iţi va prescrie un tratam en t cu antibiotice.

• Dacă d u re re a apare num ai intr-<> anumită po­


ziţie, e posibil să fie p rea m ultă presiune asupra
ovarelor. T reb u ie să fac i un control medical să
afli dacă e vorba de inflamaţii ale ovarelor sau de
infecţii. D acă nu, sch im b ă poziţia.

• D u rerea când pen etrarea e prea adâncă poate


Unkle afecţiuni te fa c să te c â n d e ş ti m a i p u ţ in o b o s ită ş i
fi cauzată de o infecţie.
s im ţ i m a i o b o s ită d e c â t d e d u re re a e s u b c o n tro l. D a c ă
o b ic e i, a lte le s u n t c h ia r p o ţ i c o m u n ic a b in e c u • Dacă d u re re a apare num ai in timpul actului
d u re ro a s e . U rm ă re ş te -ţi p a r te n e r u l tău. s p u n e -i c e a i sexual, se poate să ai problem e Ia nivelul va­
s im p to m e le , a s tfe l in c â t să v re a să facă p e n tr u a te s im ţ i ginului; după tratam ent, ia m ăsuri de prevenire.
p o ţ i fa c e d ra g o s te a tu n c i c â t m a i c o n fo rta b il. Vezi pp. 36 - 37 pentru detalii.
l’HOlll i:M|. (i INEU)|,()(,|i | 38 -<i7
4 ANl I*:wi| j iANH i >KM\Xl 'Al J 38 39
COMUNICARFA SI ,\UAl A 94 95
Sl.Xt'l DUI’A NAŞI I'UI' 122-23
niMCKKI AJUTOR 148 49

A F E C Ţ IU N I CA RE PROVOACĂ D ISC O N FO R T

Cauza Problema Ce poate fi de ajutor p ■

Artrită Durerea îţi poate da senzaţia de Alege acel moment al zilei când durerea e
disconfort când te mişti; mobilitatea redusă, uşurează-ţi durerea făcând o baie
redusă face unele poziţii dificile. calda, ia analgezice înainte de a face
dragoste, sprijinâ-te pe perne şi
experimentează diferite poziţii

Paralizie cerebrală Spasme musculare, rigiditate şi Foloseşte perne pentru a avea puncte de
slăbiciune, sexul e dificil; se poate sprijin; încearcă diferite poziţii, foloseşte un
întâmpla ca vaginul sâ nu fie suficient vibrator; foloseşte lubrifiant pentru a uşura
lubrifiat penetrarea

Afecţiuni cardiace Oboseala duce la pierderea dorinţei, Fă dragoste în perioada din zi când eşti cel
durerile de piept îţi distrag atenţia de mai puţin obosită, ia pastile care reduc dure­
la actul sexual rea şi alege acele poziţii care nu te obosesc

Anus artificial Punga de stomie poate fi incomodă, Evită să mănânci sau să bei cu o oră înainte
se poate să te simţi jenată de de a face sex. Goleşte punga înainte şi
posibilele scurgeri. încearcă acele poziţii care minimalizează
impactul pungii. Discută cu partenerul pentru
a evita momentele neplăcute

Afecţiuni Dificultăţile respiratorii îţi limitează la pastilele recomandate sau foloseşte un


respiratorii energia şi mobilitatea inhalant înainte; evită să ai alergeni în
preajmă; încearcă acele poziţii care nu cer
prea multă mişcare din partea ta, lasă-ţi
partenerul să preia rolul activ

Boli ale măduvei Paralizia duce la pierderea senzaţiilor încearcă diferite poziţii şi fă dragoste fără a
spinării în zona genitală implica penetrarea vaginală

Intervenţii Din cauza durerilor, unele poziţii nu întreabă-ţi doctorul când eşti în afara oricărui
chirurgicale sunt confortabile; pierderea unuia pericol, alege acele poziţii care nu presează
dintre membre te poate face să te rana
simţi neatrăgătoare

Radioterapie Dacă a fost folosită pentru a-ţi trata Foloseşte mult lubrifiant
organele genitale, cicatricile duc la
strâmtarea vaginului, şi atât actul
sexual cât şi masturbarea devin
dureroase
Când P enetrarea e D ificila
CUM SÂ REDOBÂNDEŞTI CONFORTUL

neori, penetrarea e pur şi simplu dificilă. în


U cel mai râu caz, apare vaginismul, iar
reacţiile mentale şi fizice sunt atât de puternice
încât numai gândul la penetrare face muşchii
sâ se încordeze, blocând accesul. O astfel de
reacţie împiedică examinările şi testele, face
imposibilă utilizarea tampoanelor, şi poate fi
foarte dăunătoare pentru relaţie.
Penetrarea este atât de des văzută ca fiind
elementul esenţial, încât ajungem sâ o confun­
dăm cu actul sexual. Şi de aceea ne simţim
vinovate, incapabile sâ ne urmăm menirea
naturală şi vedem în această reacţie ilogică un
eşec. Partenerul, la rândul lui, se simte ame­
ninţat. Pe termen scurt, e frustrat, iar pe ter­
men lung nu poate accepta ceea ce pentru el
echivalează cu o respingere majoră. î n c a z u l v a g in is m u lu i, P e n e tra re a d e v in e a stfel
s p a s m u l m u ş c h ilo r v a g in a li f o a r te d ific ilă , c h ia r ş i un
Bineînţeles că avem şi opţiunea de a refuza d e g e t sau u n tam p on m ic
b lo c h e a z ă c o m p le t in tr a r e a
penetrarea. Dar pentru multe femei aceasta in v a g in . s u n t im p o s ib il de introdus.
este esenţială, deci ar trebui să ne putem
bucura de ea dacă ne dorim cu adevărat.

P O S IB IL IT Ă Ţ I FĂRĂ
PEN ETR A R E DE CE SE ÎNTÂM PLĂ?

Penetrarea e uneori dificilă tocmai pentru că o Disconfortul cauzat de penetrare poate avea mai
resimţim ca pe o obligaţie. Corpul nostru se multe explicaţii:
revoltă la gândul că „trebuie”. O soluţie ar fi
renunţarea la penetrare, pentru aproximativ o lună. • O experienţă neplăcută pe care ai dus-o până
la capăt fără voia la, doar pentru a-ţi satisface
partenerul. După câteva astfel de incidente,
in acest timp, explorează nenumăratele posibilităţi
începi să devii tensionată.
ale sexului fără penetrare. (Suni milioane de
lesbiene care au o viaţă sexuală minunată fără • Un singur eveniment, ca de exemplu un
penetrare). încearcă săruturile, masajele, atingerile control care te-a deranjat, un abuz sau chiar
şi mângâierile. Degetele şi limba partenerului te naşterea, a fost atât de traumatizant încât corpul
pot aduce la orgasm, şi îi poţi returna favoarea. refuză să mai coopereze.
Dacă insistă asupra penetrării, cuprinde-i penisul
in palme, in gură, între sâni, sub braţ sau • Dacă refuzi penetrarea, se poate să fie din
intre coapse. cauză că ţi se pare un gest prea intim, cu un
anum it partener sau cu oricare, în general.
O dată ce v-aţi consolidat încrederea făcând
dragoste fără penetrare, puteţi trece mai departe,
dar numai dacă îţi doreşti cu adevărat acest lucru.
niNOAŞiV. l1.lt/nNI-.lNSAl1
nAi j-w-a i Ani )i.şii*jN( «i iha 54-56
S'HMUlAKtVU l/lt)|<N)U/| /ft 79
cAni ) skxih. i-, NKHAnn 13» 3/
h jm i i .ki Aiirro« 14&- 4îi

WH'tv w rw iţn i* si) Ir relaxezi pi să preiei


• A c o rd u r i tim p suficient, •
' ,vi «x.niV» controlul. De aceea. trebuie h i b r i l i a z ă f i v â r fu l u n u i
asigură-te că n u vei li
si) urmezi un ritm adecvat deget (c u s a liv ă sau c u u le i
'î* inll’i,v n v l întreruptă. R eln xeu ză te,
te m e n i"? I " '
r a liu l nevoilor tub'. d e m a s a j) p i in tr o d u I în c e t
e v e n tu a l fă o bale, pi urm en- In v a g in . R e laxea ză te.
ză instru cţiu n ile d e Iu I in p h lg e m a i d e p a rte , ia r
pagina 2 7 pen tru dacă s im f i că m u p e h ii f i se
mitoexminaiv. în c o rd e a z ă , rc ln x c u z ă -lc .
R epetă această 7 're b u ie să d e lii c o n t r o lu l in
activitate d e p m a n e n ţ ă p i să te p o li
> câteva ori, până re la x a . R e petă e x e r c iţ iu l
câ n d te s im fi in p â n ă c â n d d e v in e
largul tău. c o n fo rta b il.

• Utilizează d ouă p i a p o i t r e i A p o i, p o a te in t e r v e n i p a r ­
degete, sau un v ib ra to r. t e n e r u l tă u , in ir o d u c n n d .u n
Lubriâazâ v â rfu l p i r ă m â i d e g e t în v a g in . D u p ă m a i
relaxaţi. Exersează d in n o u , m u lt e în c e r c ă r i, p o a te u tiliz a
pâ/i.i ui senzafia d e c o n fo rt. m a i m u lt e d e g e te .

• Când eşti p re g ă tită p e n tr u A c e s te e x e r c iţ ii n u s u n t va­

penetrare, încearcă o p o z iţie la b ile d a c ă te a m a ta a r e ră ­

in care lu să f ii d ea supra. d ă c in i v e c h i. D a c ă r e a c ţiile

iM brifm ă-i p e n is u l pi lasă-te fiz ic e sa u e m o ţio n a le s u n t

injos. atât cât e c o n fo rta b il. fo a r te p u te r n ic e , a tu n c i


tr e b u ie să te o p re p ti. Pop’ lu a
ftsireazâ c o n tro lu l, m iş c ă -te
numai atât cât s im ţi că în c o n s id e r a r e a ju to r u l d e

trebuie. Cu cât d e v ii s p e c ia lita te p e n tr u a

mai sigură pe tine, d e p ă p i b lo c a ju l.

nj atât te pofi m iş c a m a i
ln voie, astfel în c â t a c tu l
''<x,,!,l & fie p lă c u t p e n tr u
amândoi.
D reptul la O rgasm
C U M A JU N G I LA O R G A S M A L Ă T U R I D E P A R T E N E R
ici o femeie nu trebuie să îşi simtă sexualita­ Problem e fizice
N tea ameninţată clacă nu are orgasm de
fiecare dată. Dar e la fel de adevărat că dacă îşi
Există mai m ulte motive pentru care, dintr-o
dată, nu mai putem avea orgasm. Diferite boli,
doreşte un orgasm, trebuie să-l poată avea. ca diabetul, scleroza multiplă sau afecţiunile
Problema este că unele dintre noi nu au avut rinichilor, ca şi dezechilibrele hormonale cau­
niciodată orgasm, în timp ce altele au foarte rar. zate de contraceptivele orale afectează orgas­
Nu există motive reale pentru a m ele, la fel şi m edicam entele pentru tratarea
accepta astfel de situaţii, şi fiecare anxietăţii, insom niei sau depresiei. Dacă
femeie poate lua măsuri pentru a bănuieşti că oricare dintre aceşti factori
avea orgasmele pe care şi le au efecte secundare, fă-ţi un control de
doreşte, atunci când şi le doreşte. urgenţă. Problemele fizice pot fi ame­
liorate, iar dozele medicamentelor,
schimbate.
DacA dificultatea de a ajun­ In primul rând,
ge la orgasm este o urmare trebuie să ai încre­
a lipsei de experienţă sau de dere in propriul
exerciţiu, mai degrabă decât corp. Ai nevoie de
a unui blocaj fizic sau timp să te priveşti
emoţional, aceste exerciţii te goală, să te autoexa-
pot ajuta. minezi (p. 27) sau să învaţă să te masturbezi. E un lucru esenţial
îţi atingi cu delicateţe - dacă nu ştii ce iţi doreşti, nu vei putea pri­
organele genitale mi sau dărui plăcere. O dată ce ai învăţat,
exersează des, in poziţii diferite (mai jos)
pentru a ştii că poţi avea orgasm. Utilizează
un vibrator, iţi va furniza stimularea
necesară.

Masturbează-te apoi in
timp ce partenerul te
mângâie (mai jos). Nu
trebuie să te ruşinezi, Pentru cuplurile heterosexuale, următorul
majoritatea bărbaţilor pas este să adaptezi la actul sexual tehnica
consideră că e foarte ta de a te aduce la orgasm. Vei avea nevoie
excitant să privească o de un partener cooperant. Stai întinsă pe
femeie masturbându-se. spate şi lasă-1 să te penetreze, apoi mastur­
bează-te în timp ce amândoi staţi nemişcaţi.
n jfc tK A U M J tS R tfiC U f
s rw \j j &a c u rr m# u \ m~7§
CUM- N'X. AMLASO lJtLA U -ă 6
C lU L M K jn v M *44-4§
tw v**yiA U A <m jta * u t

SIMULAREA O R G A S M U L U I
BLOCAJE MENTALE
M trtbui să simulezi orgasmul? Studiile arată că.
a ao moment dat, mai muh d e 50 % dintre fem ei D a d ajungi ta orgasm singuri, dar cu partenerul
bena. Există si argum ente pentru. si argum ente tiu ou. «au d a d puteai in trecut dar acum ai o
împotrivă. majoritatea fem eilor insă işi fac problem*. sentimentele laic put £ reale obstacole,
reproşuri după. inceard să ici dai seama d a d vreuna din sjiuaaile
de mai jos ti se potnvesle
Exişti maz muhe m otive pentru care să sim ulezi
# Nu te «m p in agurantă tpuniodu-i partene­
orgasmul eviţi .confruntările" d e orice fe l u
rului de ce ai nevoie. InvaU s i iti dezvolţi abilită­
faci pe plac partenerului (m ai ales dacă este ţile de comunicare.
victima acelor m esaje din m ass-m edia care
spun că femeile vor orgasm cu orice preţ), # Problem* !♦: de cuplu timpi**djcă sâ te
scapi de presiuni. Şt e posibil ca anlrenându-ţi concentrezi asupra ta şi sâ ajungi la orgasm.
corpul să mimeze astfel de reacţii să le obţii,
in cele din urmă, p e cele reale. # Eşti prea apropiau de partener, şi singura ta
grija este să ii faci hii pe plac. Trebuie sâ înveţi să
Dacă simulezi orgasmul şi relaţia continuă, te concentrezi si asupra ta, sâ te gândeşti la
propria plăcere.
partenerul nu va ajunge niciodată să ştie ce iţi
doreşti şi tu te vei umple d e resentim ente
# Treci printr-o perioadă foarte stresantă. poale
Ţi se va părea că nu ştie cum să te satisfacă si
din cauza pierderii locului de muncă. D ad reduci
vei6 chiar supărată că nu iţi sesizează decepţia. stresul, poţi ajunge mai uşor la orgasm.
Dacă recunoşti că nu eşti satisfăcută, rişti să
pierzi încrederea reciprocă p e care s-a # Nu ai mai făcut sex de muh - de exemplu,
construit relaţia voastră. după ce ai născut - iar acum nu mai eşti sigură
nici de felul in care arăţi şi nici de ce trebuie sâ
Când ai un partener nou. avertizează -1că nu foci. Concentrează-te asupra senzaţiilor de
vei avea orgasm de fiecare dată, şi asigură-1 că mom ent
nu e vina lui. Dar dă-i indicaţii p recise despre
cum te poate aduce p e culm ile plăcerii.

io ultimpas este adoptarea controlul, mişcându-te intr-


morponţii care să iţi permi­ un anumit fel. atingându-te
tăii te masturbezi, uneori şi schimbând ritmul.
chiarfiri ca ei să observe, Dezvoltă-U in timp posibi­
■kordimultă atenţie prelu- litatea de a ajunge la orgasm
fuJui, Moşeşte suficient cu mai multă sau mai
hbriSant si fă in aşa fel incât putină stimulare a
* ajungila orgasm. Se clitorisului.
poateii preferi anumite
P 'r itii care te fac să deţii

i
Ejacularea P recoce
CÂNI) TERMINA PREA REPEDE

na dintre cele mai frecvente problem e poate pentru că nu a învăţat sâ le recunoască,


U sexuale ale bărbaţilor este ejacularea pre­
coce. Dacă nu a făcut sex de mai multă vreme,
sau p en tru că em oţiile su n t atât de puternice
încât ignoră aceste avertizări. Această pro­
sau dacă e cu o nouă parteneră, totul se poate blem ă are neapărat nevoie de ajutor de spe­
termina în câteva minute. Fie ajunge la orgasm cialitate pentru a ajuta bărbatul sâ se bucure de
fără să-şi fi satisfăcut partenera, fie, alteori, m om ente prelungite de plăcere sexuală.
ejaculează imediat după ce are erecţie, chiar
înainte de penetrare.
în general, femeile nu au probleme legate de Isto rii p erso n a le
astfel de situaţii. Dacă se întâm plă cu un nou
partener, ne simţim bine pentru că îl vedem I);t, d e obicei are orgasm înaintea mea.
copleşit do plăcere. Reacţionăm cu calm şi dacă N u e o problem ă - in 30 de ani, am învăţat să ne
partenerul ajunge la orgasm înaintea noastră în descurcăm. Uneori, e l se abţine cât poate şi eu
mod constant, mai ales dacă ştie, apoi, cum să mă străduiesc mult, dar de cele mai multe ori e
ne satisfacă. Explicaţia ar putea fi vechea mai bine sâ nu ti * Îm potriveşti cursului firesc al
prejudecată că orgasmul masculin e mai rapid. lucrurilor. A d o r să il văd că se sim te bine, fără sâ
Problem a apare, însă, atunci când ajunge la trebuiască sâ m ă aştepte sau sâ Îşi facă gtiji
orgasm instantaneu. Şi avem tot dreptul să fim pentru mine. A d o r sâ ii văd privirea
îngrijorate. Ejacularea rapidă o un sem n că e când are orgasm.
excitat, ejacularea instantanee sem nalizează o
problemă. înseam nă că nu este conştient de Syi.via
sem nalele pe care i le trim ite propriul corp,

h poţi AJUTA atunci când


ajunge h orgasm tnainteu tu
(spre deosebire de situiifhi in
cure nu se ponte controla).

• F a c e ţi d r a g o s te c â n d e o-
b o s it, ca sa d u r e z e m a i m u lt.

• N u i l s tim u la p r e a m u lt
> %
in a in te d e sex.
A M

• N u te g r ă b i, c x c itA n d u - l
p re a ta re , p r in s e x o r a l d e
e x e m p lu .

• în c e r c a ţi m a i m u lt d e o
p a rtid a d e sex d e fie c a re
dab) c u c â t c jiic u lc n z â m a i
• F o lo s e ş t e t e h n ic a a p r o x im a t iv 3 0 d e d a c a te a p e n e tr a t deja,
m u lt, n i a tâ t va d u r a m a l
m u lt d a la v iito a re .
„predării", s e c u n d e , e r e c ţ ia v a s la b i. p re s e a z ă baza p e n is u lu i cu o
D e In d a t n c e a r e e r e c ţ i i • m iş c a r e fe rm a .
Ş l s i- a p r o p ie d e o r g a s m , • f o i i în c e r c a ş l a c e a s ta I h ip a 3 0 d e s e c u n d e , e irc fia
• S ta b iliţi s e m n a le r e c lp r o
p r in d e p e n i s u l I n t r e te h n ic a In t im p u l n e t u lu i va s la b i ş i v e fi p u te a
ev, a s tfe l în c â t, c â n d se u p r o
p i r d e o rg a s m , s/l v il o p r iţ i a r a t n lo r *1 c e l e la l t e s e x u a l, d a c a v r e i sa a m â n i c o n tin u a .

a m â n d o i, p e n tr u n i Insa tim p d e g e te , p r e s â n d u ş o r ; în m o m e n tu l e ja c u lă r ii:


sa se lin iş trn s c /i.
r
eja c u l a r
Ka precoce

ClINOASTF-1.1'E E l. 82-63
SATLSIACKKEA l 1NUI BĂRBAT 72-73
K )Z m i SEXUAU- 76-

* 3
cijm ceri aju to r hs-

Isto rii p e r s o n a le

Ne-am cunoscut Iu o petrecere ş / intr-o ord


eram deja in pat. Ani fost foarte flatată, m ai ales
când a ejaculat imediat după ce m-a penetrat.
Ani hotărât să inccrcăm şi dimineaţa. S-a intămplat
acelaşi lucru, din nou şi din nou. Relaţia a
durat cam două săptămâni. Pur şi simplu nu
ii fkvam faţă. Nu m ergea cum trebuie - termina
prea rept'de. Irivind înapoi, inii dau acum
seama că era o problemă serioasă, cu care
el nu se descurca, şi pentru care eu eram
prea tânără.

Ra c h iu .

I 's itAKHAi po a te în v ă ţa să • În tâ i, e in d ic a t să se • D u p ă a lte t r e i în c e rc ă ri,

in ţe ka g i sem nalele m a s tu rb e z e , c u m â n a uscată. p o ţ i in te rv e n i. F o lo s e ş te -ţi

propriului corp. A c e s te A t u n c i c â n d se a p ro p ie de m â n a (s u s ), d a r o p re ş te -te

n r n i t i i il antrenează o rg a s m , tre b u ie să se d e in d a tă c e a p a r p r im e le

pentru u şi putea o p re a s c ă ş i să se re la x e z e . s e m n a le a le o rg a s m u lu i.

controla n iv e lu l d e
excitare E b in e să se
• D a c ă re u ş e ş te acest lucru • În c e a rc ă a p o i s e x u l o ra l,
d e t r e i o r i la râ n d , p o a te d a r tre b u ie ca e l să te
oprească m a i m u lte
tre c e la etapa u rm ă to a re , a v e rtiz e z e că se a p r o p ie d e
ale asupra fie c ă ru i
a d ă u g â n d lu b r ifia n t p e n tr u a o rg a s m . E x e rs a ţi p â n ă
p*
in te n s ific a s e n z a ţiile . d e ţin e c o n t r o lu l in to ta lita te .

• in c e le d in u rm ă , t r e c e ţi la
a c tu l s e x u a l p r o p r iu - z is . E
b in e ca tu să f i i d e a s u p ra ş i
să te o p r e ş ti c â n d i ţ i s p u n e .
S c o p u l e s te s<1 p u t e ţ i in c e rc a
o r ic e p o z iţie , a s tfe l in c â t e l
să se a b ţin ă c â t e s te n e c e s a r.
D ificultăţi de E recţie
CUM STIMULEZI ERECŢIA

proape orice bărbat are, la «n moment dat, C m lem că este un semn ca nu ii mai suntem pe
A probleme de erecţie. E firesc - adesea, e
vorba doar de o pierdere temporară a încrederii.
plac. si suntem afectate emoţional El ă|unae sa
creadă că suntem furioase sau ca nu tu* pasa, şi
Dar poate fi dăunătoare pentru stima de sine, iar rezultatul este cel mai adesea nefericii,
noi o resimţim ca pe un eşec. Dacă descoperim li poţi ti de i\|utor. Înconjoară vâr Iul penisului
cauzele, avem la îndemână mai multe soluţii. cu un inel format din degetul mart' şi col arata
tor si presează uşor, încearcă sexul oral sau
Cum abordezi problema performanţei mişcă-te încet, astfel încât să îl ajuţi să iţjungA
Presiunea performanţei apare cel înăuntrul tău. Dacă nimic dintre acestea nu
mai adesea atunci când un băr funcţionează, renunţă la sex pentru o
bat nu reuşeşte să aibă erec­ noapte. Cu urm ătoarea ocazie, laşa I sa
ţie şi ajunge să se team ă că stabilească ritmul pentru a simţi un
nu va mai avea niciodată. deţine controlul, sau faceţi (Im
Partea cea mai jenantă goste în locuri neobişnuite, in
este că femeile adesea alte momente decât dc obicei,
înrăutăţesc situaţia. eliminând astfel stresul. Da
Avem impresia că că, în timp, continuă să nu
suntem vinovate pen­ aibă erecţie, rămâi calmă
tru lipsa erecţiei şi şi zâmbitoare şi încearcă
devenim defensive. metodele de
mai jos.

DacApartenerul TAu a re S ă ru tu r ile , î m b r ă ţiş ă r ile ş i a s u p ra u n e ia d in tr e ele.


c o n s ta n t p ro b le m e d e m a s a je le p o t f i în lo c u ito r i. • C â n d e r e c ţiile s u n t n o r­
e re c ţie , în c e a rc ă un a d in • D a c ă a re e re c ţie , în c e a rc ă m a le , în c e r c a ţi o p o z iţie in
m e to d e le u rm ă to a re : să o m e n ţ ii o v re m e , c a re tu să f i i deasupra, miş-
• R e n u n ţă la a c tu l s e x u a l r e n u n ţâ n d a p o i. T r e b u ie să c â n d u -te a s tfe l în c â t să il
p e n tr u câteva săptăm âni, ş tie că e r e c ţiile s u n t p o s ib ile , a ju ţi. I jis ă - l să se concen­
e lim in â n d a s tfe l p re s iu n e a . c ă n u tr e b u ie să in s is te tre z e a s u p ra lu i, să facă ceea
c e s im te că e bine.
CUNOAŞTE « E L ■ 62-63
SAHSFALTUAUNll BĂRBAT 72-73
>M' \ k AREA SEXl ALA 94-65
CUM CEH AHTOR 146-49
a x ii cA n d fcfiiC TitA raşn ia e -6 7

Istorii personale
TOTUL E IN MINTE
Totul a început după c e am avut-o pe Sarah. Am
g%vt mutic probleme, şi câteva luni după naştere Bărbaţii nu au fost niciodată supusi unei presiuni
pur şi simplu nu suportam să il sim t înăuntrul psihologice atât de mari ca in ziua de azi. iar pro­
acu. aşa ca nu am mai făcut sex. Când cicatricde blemele de erecţie sunt rezultatul unor bkxaje
mentale şi fizice.
m u vindecat, am încercat din nou. dar e l nu a
mai avut erecţie. • a serviciul
problemelor de familie, a unei decizii dificile sau
Medicul nt^a sugerat terapia sexuală, am discu­ a unei crize, cum ar fi şomajul. Fu alături de el,
tat. si am considerat că merită. A m aşteptat trei preia iniţiativa şi acordă atentie preludiului, fără
luni - fără să facem sex - pentru o programare. a te aştepta la performanţă.
.\m diruvtat despre ce se întâmplă, problema lui
• Se poate să ii fie teamă câ vei rămâne însăr­
Uikr era că se îngrijorase atunci când. după
cinată. Luaţi împreună măsurile necesare pentru
primele încercări, eu ţipasem. N u vroia să îmi a vă asigura câ acest lucru nu se va întâmpla.
facă rău.
• Se poate să nu fie atras de femei sau să nu fie
hulea ciudată a fost aceea cu exerciţiile acasă. sigur de orientarea lui sexuală. In acest caz. nu
Părea neobişnuit să dedicăm un anum it timp poţi ignora problema şi trebuie fie să renegociezi
vxuiui. s/ mai neobişnuit să ignorăm erecţiile. relaţia, fie să îi pui capăt.

A/ost minunat să ne sărutăm, să ne atingem şi să


• Poate li vorba de inhibiţie, ea urinan- a
ne îmbrăţişăm, si erecţia lui M ike a revenit, deşi vreunei traume sau a sentimentului de vină. Are
ă trebuit să aşteptăm câteva săptămâni ca te­ nevoie de înţelegere sau chiar de terapie pentru
rapeutul să ne lase să facem sex. Problema a dis­ a rezolva problema.
părut - şi nu aş intra in /muică dacă ar reapărea.
• Dacă relaţia e dificilă, se poate să nu te mai
dorească. Rezolvaţi conflictele, discutaţi,
T isa
exprimaţi-vă sentimentele (v, pp. 132 - 133) sau
cereţi ajutor de specialitate.

• Se jxiate să îşi fi pierdut interesul dacă sexul


a devenit plictisitor. încearcă să schimbi momen­
tul şi locul in care faceţi sex, dâ-ţi frâu liber
fanteziei sau folosiţi jucării sexuale.

• Dacă nu are experienţă, sau dacă e Ia înce­


putul unei relaţii pe care şi-a dorit-o foarte mult,
se poate să ii lipsească încrederea. Are nevoie de
timp şi de sprijinul tău.

• Sumai atunci când e sigur


pe elitoatc trece .deasupra*,
jK-ntru câ această poliţie ii
induce nevoia de
IterlomianţA. I >acâ işi pierde
încrederea la un moment
dat. hutio de la capAt,
urmând paşii destrişi.
D ificultăţi de E recţie
M E T O D E F I Z I C E ŞI C H I R U R G I C A L E D E R E Z O L V A R E A P R O B L E M E I

CAUZE FIZICE?

• Kxistă numeroase cauze fizice ale pierderii


erecţiei: nivelul scăzut de testosteron, probleme
ale centrilor nervoşi care controlează erecţia,
lipsa presiunii sângelui care irigă penisul. „Tub" lixat pe penis
Astfel de probleme sunt cauzate de lipsa
condiţiei fizice, de abuzul de alcool şi ţigări,
de răni sau de intervenţii chirurgicale, de boli
ca diabetul, disfuncţionalitâţi ale rinichilor,
scleroza multiplă, cancer, epilepsie,
tensiune crescută.

• Soluţiile sunt numeroase: intervenţie chirur­ P entru o erecţie tempo ­

gicală la nivelul arterelor şi venelor pentru a rara , e x is tă n u m e ro a s e

reface presiunea sângelui, injecţii cu papaverinâ v a ria n te d e in e le p e n tru

(un derivat din opiu care nu provoacă depen­ p e n is . A c e s te a ‘î nconjoară


p e n is u l ş i o p re s c retragerea
denţă) pentru a stimula erecţia, sau Viagra.
s â n g e lu i (s u s ) sau provoacă
Unii experţi susţin că suplimentele hormonale
e re c ţia p r in tr - u n m ecanism
sunt de folos. Merită să il încurajezi să vadă un
d e a s p ira re . A c e s te m ijloace
medic, fie şi numai pentru a stabili cu s u n t d e o b ic e i e fic ie n te , dar
exactitate cauza. in e lu l n u tre b u ie să De prea
s trâ m t, p e n tr u că p o t apărea
d a u n e ire m e d ia b ile .

Calibru pentru r.
mâsurarea dimensiunii

Con lixat
pe
capâtul
tubului

I)ACA PIERDEREA ERECŢIEI e


in c u ra b ilă , p a r t e n e r u l tău
p o a te o p ta p e n tr u u n im p la n t
M edicamentul cu cele mai rapide vânzări din istorie,
(s tâ n g a ). P r o c e d u ra p r e s u ­
p u n e im p la n ta re a u n o r t ije in
Viagra relaxează musculatura penisului şi facilitează
p e n is , in d u c â n d o e r e c ţie circulaţia sângelui, obţinându-se astfel erecţia. E foarte
p e rm a n e n tă . A c e a s ta e s te o eficient in cazurile in care există probleme circulatorii.
s c h im b a re ir e v e r s ib ilă in f i­ dar Viagra nu creşte libidoul, fiind ineficientă in
ziologia u n u i b ă rb a t, d e c i cazurile in care problema e pierderea interesului sau
d e c iz ia t re b u ie c â n tă rită c u relaţia nesatisfăcătoare.
a te n ţie .
CÂNI) SEXUL E NEPLĂCUT 136-37
EJACULAREA PREMATURĂ 142-43
CUM CERI AJUTOR 148-49

E J A C U L A R E A ÎNTÂRZIATĂ

Pentru unii bărbaţi, ejacularea e prea controlată şi durează prea m ult să ajungă la
orgasm. Pare că fem eilor le surâde ideea, pentru că actul sexual durează mai
m u lt In realitate, însă, ejacularea întârziată îi frustrează şi irită pe
partenerii noştri, iar noi ne plictisim şi suntem, la rândul nostru,
frustrate. Există mijloace de a rezolva problema.

Dacă partenerul tău ajunge greu la orgasm, soluţia


o reprezintă fanteziile sexuale, preludiul prelungit,
sexul oral sau poziţiile în care el e deasupra.
Se poate însă ca bărbaţii să fie prinşi într-un cerc
vicios, controlându-se atât de mult încât nu mai pot
ajunge deloc la orgasm (43 % dintre bărbaţi spun că
au simulat orgasmul, atunci când au simţit că asta li
se cere). Aceste exerciţii sunt menite să îl ajute să
se relaxeze, şi e bine să dedice mai multe zile
pentru a stăpâni fiecare pas în parte.

Pentru început, trebuie să se masturbeze -


folosind lubrifiant şi o mişcare care să îi
permită să ajungă Ia orgasm. Dacă
se simte tensionat, trebuie să
se oprească şi să se
concentreze asupra
senzaţiilor.

• Când a trecut de această


etapă, te poate lăsa să intri în
CAUZE cameră, dar fără să te uiţi.
F I ZI CE?
• Când reuşeşte să aibă orgasm, te poate lăsa să
Dacă problemele de ejacu­ priveşti... să îl mângâi în timp ce se masturbează...
lare apar brusc, e posibil să fie să îţi foloseşti mâna peste a lui.
din cauze medicale. Unele boli,
ca scleroza multiplă, diminuează • Apoi, se poate masturba tot mai aproape de
abilitatea organismului de a avea vaginul tău.
orgasm şi de a ejacula. Accidentele sau
intervenţiile chirurgicale în zona genitală (ca, de • Când e sigur de sine, te poate penetra pentru a
exemplu, operaţia de prostată), pot fi cauze ale ejacula în vaginul tău.
problemei, dar e posibil să ajungă, totuşi, la orgasm,
în ciuda problemelor de ejaculare. Dacă urmează • Continuaţi exerciţiul până când te poate penetra
vreun tratament pentru scăderea tensiunii arteriale, din ce în ce mai devreme, ejaculând în vagin.
medicaţia sau dozele pot fi schimbate cu succes.
Sugerează-i să ceară sfatul medicului dacă
ţi se pare că una dintre aceste cauze
are legătură cu problema lui.
C um C eri Ajutor
ALEGEREA UNGI T E R A PE U T SAL A u n i m p s i i i o u k ;

in ce in ce mai multe dintre noi ne gândim. mele si sa ne îmbunătăţim vizibil viaţa.


D tot mai des. să profităm de beneficiile
oferite de terapia sexuală. începem să ne dăm
Poţi m erge singură la terapie dacă vrei sâ
rezolvi o problem ă individuală. Dacă ai o re­
seama că a cere ajutor pentru o problem ă laţie. e de preferat să mergeţi împreună, pentru
sexuală nu e soluţia extremă. Terapia e foarte a învăţa unul despre celălalt, deşi la unele
folositoare in situaţiile dificile si ne permite să şedinţe veţi m erge separat pentru anumite
facem faţă unor situaţii cu care nu ne-a ni aspecte.
descurca singure. Dacă alegem terapia, ale­ Terapeutul va începe printr-o „istorie” a
gem să fim în control, să ne rezolvăm proble- problemei, luând in considerare trecutul medi-
COMUNICAREASEXUALA 94-95
SENTIMENTELE SEXUALI-; 96-97

cal, mesajele sexuale clin copilărie, şi starea


actuală a relaţiei. Veţi analiza îm preună toate DACĂ PA R T E N E R U L
acestea, iar terapeutul va pune întrebări şi va R EFU ZĂ
face sugestii. Se poate să îţi ceară să priveşti
lucrurile altfel - observând relaţiile trecute, Pentru rezultate satisfăcătoare, e nevoie, cel mai
dezvoltând un vocabular sexual al vostru, sau adesea, să mergeţi împreună la terapie.
Dacă partenerul tău refuză, iată câteva
stabilind anumite scopuri pentru viitor.
sugestii pentru a-1 convinge:
In special în cazul terapiei sexuale, e posibil
să căpătaţi şi „teme pentru acasă”, cum ar fi • Majoritatea refuzurilor au la bază teama -
masturbarea, îm brăţişările, anum ite poziţii. de a fi judecat, criticat, sau de a vorbi despre
Multe dintre exerciţiile propuse în acest capitol probleme delicate. Nici un terapeut bun nu
se bazează pe sfaturile terapeuţilor. va învinui, ridica tonul sau insista. Discută cu
Terapia sexuală poate prezenta anumite difi­ partenerul temerile pe care le aveţi, pentru a
vă lămuri.
cultăţi, mai ales pentru că e un domeniu puţin
cunoscut. E posibil să ţi se pară că relaţia • Evită, în acelaşi timp, şi asigurările.
merge mai prost decât înainte, că nu face Abordarea problemelor sexuale e dificilă la nivel
progrese, şi că exerciţiile sunt dificile. Nu te emoţional, chiar dacă disconfortul pe termen
îngrijora şi, dacă poţi, continuă. In timp, apar scurt duce la rezultate pozitive pe termen lung.
ameliorările. Aşteaptă-te la o revigorare Dacă de la rău se ajunge la mai râu, puteţi
progresivă dar sigură a vieţii tale, la capacitatea oricând renunţa.
de a rezolva problem ele mai uşor şi la opti­
• Nu forţa lucrurile. Dacă partenerul tău nu e
mism în privinţa viitorului. Dacă aceste lucruri deloc interesat, îl poţi duce la o şedinţă şanta-
nu se întâmplă, ai nevoie fie de un alt terapeut, jându-1, dar nu va fi cooperant. Mergi singură.
fie de o altă metodă. Dacă obţii rezultate, e posibil să ţi se alăture.

Multe cupluri aleg terapia


gândindu-se că anumite
aspecte din viata lor sexuală P S IH O L O G SAU T E R A P E U T ?
trebuie schimbate. Tehnicile
îmbunătăţite sau înţelegerea Ajutorul psihologului pe probleme individuale sau de cuplu presupune concentrarea asupra
nevoilor celuilalt vor face problem elor emoţionale care vă afectează viaţa sexuală. Nu sunt incluse exerciţiile recomandate
diferenţa. O dată ajunşi la in terapia sexuală, ci doar discuţiile şi stabilirea unor obiective.
terapie, puteli avea surpriza
de a descoperi cauze Poţi cere ajutorul psihologului pentru:
indirecte - mânie neexpri­
• O traumă prezentă sau trecută: un avort, o sarcină pierdută, abuz sexual sau respingere.
mată, durere sau chiar
anumite amintiri din • O problemă emoţională personală, ca nesiguranţa legată de aspect sau de lipsa unui partener.
copilărie. • Probleme de cuplu, cum sunt aventurile sau certurile frecvente.

Majoritatea terapeuţilor, de altfel, sugerează să consultaţi un psiholog înainte de terapie, mai ales
dacă in relaţia voastră există inidicii ale unor astfel de pericole.

Dacă încercaţi exerciţiile din acest capitol şi încă aveţi probleme, căutaţi un terapeut. Aveţi,
probabil, nevoie de ajutor de specialitate pentru a depăşi problema.
e x i s t a u n p e r ic o l c a r e a m e n i n ţ a
f exu satisfăcător. Atunci când pasiunea de la
început dispare, şi ne găsim într-o relaţie
stabilă, avem tendinţa de a accepta ceea ce
avem* şi să nu ne mai gândim la ce am putea
avea. Pentru simplu] motiv că sexul ne satis­
face, încetăm să căutăm mijloace de a-1 îmbu­
nătăţi. Cariera, copiii şi viaţa cotidiană sunt
mult mai importante şi, astfel, încet şi sigur,
sexul nu mai are importanţa cuvenită în
vieţile noastre.
Pericolul apare atunci când ajungem chiar
să ignorăm sexul. Sau când, pur şi simplu,
rămâne static, fără să simţim nevoia de a
schimba sau îmbunătăţi ceva, până când nu
apare o problemă care să ne atragă atenţia,
ridicând sem ne de întrebare cu privire la
relaţie.
Sexul reuşit nu e deloc static. Se schimbă şi
se dezvoltă. Se schimbă o dată cu noi, cu
dorinţele şi preferinţele noastre. Potenţialul
nostru sexual e realizat pe deplin numai
atunci când împingem cât mai departe
limitele sexului satisfăcător.

Dezvoltarea skxijautAţii înseamnă să încercăm ceva


diferit - cărţi erotice, jucării sexuale, explorai ea fante­
ziilor sexuale. Par şi o simplă experienţă ca duşul îm­
preună cu partenerul poate fi o cale de dezvoltare a
sexualităţii. Mintea şi trupul sunt suficiente pentru a-|i
spori potenţialul sexual, dacă fii foloseşti imaginaţia şi
dacă experimentezi.
SCHI MBAREA l ) l \ CORl l.UI
\ aria n i CARE IN rENSIFICÂ SEXUA11 fA rEA
^ ' mAsurA ce o relaţie avunsea. A. o adesea
1 tentant sA no limitam la un soonariu tradiţie
nai in coca ce priveşte alegerea momontului si
i h ' S f u r care St> s /it' M exciţi,

itv multe nu dau rendtateb


aşteptate si au eitvte stwih
a locului, si sexul sA însemne doar o searA pe­ ihie nephk'ute. Hoţiile ti
trecuta in dormitor, lina te stimulent fxmtni ci
PacA suntem conştiente de modul in care. seamim) eu organele sexuak'
mast'uline: o cantitate mic.)
încet dar sigur, ne limitam opţiunile, si daca de alcool1' n 'L ix .m u i dar
alegem deliberat sA depAsim aceste limite si sA piva mult diminuam) dorin­
schimbam decorul, ţa; stridiile au un miros
c iu d a t, „d e sex";
înseamnă cA am des­ Cantaridâ
>v spun e a l
coperit o modalitate g in s e n g u le
eficienta de a e fic ie n t, da r
ne menţi n u e x iş ti
d o v e ri d a re :
ne viaţa
C a n ta rid a
sexuala (m u s c a s p a n io li)
intere­ in t lu n e a x ) u re tra .
santa si in d u c â n d o s tim u la re
p e r ic u lo a s ă a p e n is u lu i
proaspAtA, Ro$n oinseng
s i a c li t o r i s u lu i

Daca, :\ MOD NORMAI, dispui CX\P:: w>'?7. aftx'fiuneaede


de timp când taci sex. im X
iv.ifvd <>fxuiida rapid.) (stan J u p t i " prieteneast'i (sus). U
ga) - poate doar iw lia l poate excita /*' amândoi
deibnh'ali undeva unde nu Pac.) el c â ş tig l*t a des.
ai fihv sex de o b kvi. de s p u n r i sd tin i tichii inch’.>-
exem plu in bucătărie. sau sd nu te atingi deasui**
taliei.
l’KK(iATIKKA I)H( ()kl!U/l 60-61
I A N I l . / l l l . l , Ş | S F .X IJI .
154-57

Istorii personale
UN R E F U G IU IN I IM
( 'And ne-am cunoscut, locuiam la capetele opuse
Mai ales dacă împărţi locuinţa cu alţii, vei dori să ale ţârii, aşa că făceam sex la telefon. Ne
găseşti un spaţiu propice pentru sex.
împărtăşeam fanteziile - adesea dezvoltate pe
parcursul mai multor zile. 'Ne spuneam exact ce
• Decorurile şi mobila trebuie să inducă un
anumit confort vizual şi tactil, să nu amintească am vrea să ne facem unul altuia. N e masturbam,
de lumea exterioară; în special de locul de ascultând cum respiraţia ni se accelerează tot
muncă. mai tare. De obicei, se întâmpla in pat - noaptea
târziu, înainte să adormim sau când ne trezeam.
• Izolează fonic camera, poate tapetând pereţii Ne jucam tot felul de jocuri - eu începeam să mă
cu draperii şi podelele cu covoraşe groase.
masturbez, apoi mă prefăceam obosită şi trebuia
să mă roage să continuu, alteori prelua el
• K bine să fiţi aproape de toaletă, pentru a
trece uşor de la duş la sex şi invers. controlul spunându-mi când să încep şi când să
mă opresc, ajungeam la un pas de orgasm, până
• Foloseşte lumânări şi lum ini difuze. când chiar nu mă mai puteam abţine.

• E indicat să existe o sursă de încălzire, Sa r a h


pentru a putea creşte rapid temperatura camerei.

• Alege cel mai mare pat pe care ţi-l poţi per­


mite, de preferinţă cu salteaua la nivelul osului
pubian al partenerului atunci când e aplecat pen­
tru o penetrare confortabilă. Salteaua trebuie să
fie suficient de tare pentru ca fesele tale să nu se
afunde in ea. K bine să ai la îndemână mai multe
perne, pe care să ţi le aşezi sub fese pentru a
câştiga înălţime.

• Dacă vreţi să faceţi dragoste pe jos, lasă loc


pentru un covoraş moale şi încearcă să ai la
îndemână un scaun fără braţe.

• Mai ai nevoie de un televizor şi video pentru


filme erotice, de o oglindă mare şi de un dulap
(cu cheie, dacă şi copiii au acces în cameră)
pentru jucării sexuale, cărţi erotice, uleiuri
pentru masaj şi contraceptive.

Sexul In aer uium e cel mai romantic să faci dragoste in


indicat in zonele cu un mare, mai ales la răsărit sau
climat cald, deşi pădurile (lin la apus, sau în piscină, iar
zonele temperate ifi asigură avantajul este că poţi încerca
intimitatea. E foarte poziţii imposibile pe uscat.
emeile s-au temut multă vreme de fanteziile a partenerului, fie de lipsa acestuia. Putem
F sexuale. Acestea pot părea neloiale faţă de
parteneri şi mult indepârtate de viaţa reală.
astfel să experim entăm , să încercăm scenarii
imposibile in viaţa reală, sau să le dăm curs
Unele fantezii pot fi chiar riscante, agresive sau acelora care in realitate ne înspăimântă. Fante­
de o docilitate care ne sperie. ziile sunt m ereu ţinute sub control (studiile
Cu toate acestea, sondajele arată că majorita­ arată, spre exemplu, că femeile care işi ima­
tea femeilor au fantezii sexuale. Visăm la expe­ ginează că sunt forţate să facă sex fac distincţia
rienţe sexuale aproape ireale, ne excită clară intre imaginaţie şi supunerea reală).
imaginile cu tentă sexuală atunci când ne mas­ Atitudinile sunt in schimbare. Ultimele cerce­
turbăm şi ne intensificăm senzaţiile imaginându- tări arată că femeile care au fantezii sexuale nu
ne că un partener necunoscut ne satisface. se consideră nici neloiale nici infidele partene­
Minţile noastre sunt foarte puternice: stimu­ rilor, ci, dimpotrivă, au o viaţă sexuală mai
larea mentală poate, singură, să determine răs­ satisfăcătoare. începem acum să înţelegem câ
punsuri fiziologice. Mintea ne permite să minţile noastre au o capacitate de a provoca
umplem un gol creat fie de absenţa temporară plăcere la fel de mare ca şi corpurile noastre.

DA FRÂU LIB E R
F A N T E Z IIL O R

• Ai nevoie de timp şi de un loc unde să nu fii


deranjată. începe prin a te relaxa, respirând adânc
şi devenind conştientă de corpul tău - imaginea-
zâ-ţi un fluid cald care te traversează din vârfurile
degetelor până spre creştet, insistând asupra
organelor sexuale.

• Aminteşte-ţi o experienţă sexuală reuşită. Las-


o să se deruleze ca un film, ascultându-i sunetele,
urmărind fragmente de imagini, retrăind senza­
ţiile. Reia filmul, schimbând decorul şi intensifi­
când senzaţiile, insistând asupra acţiunilor şi
cuvintelor.

• in timp. fii tot mai experimentală. Transformă


un incident oarecare din viaţa cotidiană într-o
întâlnire sexuală, sau joacă rolul principal din
cartea erotică preferată.•

• Pentru a evita ca fanteziile să afecteze viaţa


reală, de cuplu, implicaţi-vâ amândoi. Imagineazâ-ţi
câ sunteţi amândoi în decorul fanteziei tale, şi
amestecă realitatea cu ceea ce se întâmplă în
mintea ta.
MESAJELE SEXUALE 12-13
MINTEA SEXUALĂ 42-43
PERSONALITATEA SEXUALĂ 44—45
SCHIMBAREADECORULUI ‘52-53
FANTEZIILE SI SEXUL 156-57

V ISE E R O T IC E

fanteziile le poţi ţine sub control. Dar visele izvorăsc


din subconştient şi par de necontrolat, şi de aceea te
îngrijorează.

• Visele care te inspăimântă sau te dezgustă sunt parte


dintr-un proces subconşdent care te avertizează de
existenta unui pericol, in nici un caz nu te îndeamnă
spre acest pericol.

• Su-ţi face probleme pentru risele erotice care te


excită, mai degrabă invaţă din ele. Ce iţi arată despre
dorinţele şi capacităţile tale neexplorate?

• Dacă un coşmar te trezeşte, ridică-te şi plimbâ-te prin


cameră, aprinde luminile şi deschide televizorul sau
radioul. Mută centrul atenţiei pe lumea exterioară.

Sexul cu un partener
diferit nu are nici o
implicaţie. Această fantezie
implică sexul cu cineva cu
care nu ai face sex in m od
normal - de exemplu, soţul
celei mai bune priete­
ne (stânga) - sau cu cineva
cu care iţi e imposibil - o
vedetă de film. Sum ai printr-o
fantezie sexul cu acea
persoană devine posibil, fără
implicaţii emoţionale.

S e x u l 1 \ t r -u s d e c o r
poate in maşină
s e o b iş s l t t ,
(stânga) sau in avion, pe o
Sexul Intr-un decor
pătură lângă un foc, intr-un
cotidian, cu cineva p e care
castel medieval, p e vârful
il întâlneşti intr-o zi obiş­
unui m unte - aceste fantezii
nuită, ca grădinarul sau
implică, de obicei,
instalatorul (stânga), elimină participarea partenerului,
plictiseala vieţii de zi cu zi. adăugând o nouă dimen­
() astfel de fantezie presu­ siune relaţiei. Toate acestea
pune ad(fsea implicarea sunt atractive pentru că
Partenerului, j)entru un fel sexul in public e riscant şi cu
de „aprobare" a unui atât mai excitant
incident care, altfel, te poate
face să te simţi vinovată
Pentru că e foarte plauzibil.
ÎM P Ă R T Ă Ş IR E A
F A N T E Z IIL O R

Unii parteneri se simt ameninţaţi de fanteziile


sexuale. Au impresia că, clacă tu ai nevoie să
visezi, e pentru că le lipseşte ceva. A lţii pur şi
simplu nu înţeleg. Şi ce se întâmplă dacă fantezia
care te excită pe tine îl face pe el să-şi piardă
dorinţa? Aminteşte-ţi că, o dată ce îţi află
fanteziile, nu le poate ignora.

• Ia-o încet. H i precaută în împărtăşirea acelor


fantezii care pol stârni gelozia (cum ar fi să faci
dragoste cu unul din prietenii voştri) sau teama
(fanteziile care implică dominarea de orice fel).
Fă aluzii la un scenariu, poate în glumă, atunci
când răsfoiţi cărţi erotice, pentru a-i testa
Sexul cu mai mult de un
reacţiile. partener (dreapta) - sau
într-un grup necunoscut, la o
• O dată ce fanteziile sunt împărtăşite, şopteş- petrecere, e atractiv pentru
te-i cuvinte cheie când faceţi sex. Spuneţi poveşti multitudinea de senzaţii,
şi lăsaţi-vâ imaginaţia liberă înainte de orgasm, p en tiv ideea de a fi copleşită
lis a ţi o fantezie să se desfăşoare pe parcursul de plăcere şi pentru
mai m ultor zile înainte de o întâlnire amoroasă nesiguranţa în privinţa
specială, şi folosiţi-o ca preludiu. urm ătom lui partener. Iţi
oferă, de asemenea,
imprevizibilul adesea
• Ţine minte că viaţa reală e întotdeauna
inexistent în viata reală.
diferită de cea imaginară, deci nu te aştepta să
recreaţi un întreg scenariu. Preia elementele
cheie şi profită de ele în viaţa reală - pernele şi
penele din scena haremului, cuvintele cheie din
scenariul în care faceţi dragoste în avion.

In cele din urmă, pentru siguranţă:

• Nu îţi forţa partenerul să îţi împlinească


fanteziile şi nu te lăsa convinsă să le îndeplineşti
pe ale lui dacă nu vrei; trebuie să fiţi amândoi
de acord pentru a vă bucura de reuşită.•

• Nu face aluzii la fantezii atunci când eşti


furioasă. Fanteziile sunt un anumit aspect al
personalităţii şi nu trebuie folosite ca
argumente în conflictele de cuplu.
SKXUI.NEDOKIT 50-51
riP A R E PER SO N A J E 64-65
COMUNICAREA SKXUAIA 94-95
F A N T E Z II! E $1 SEX U L 154-55

SKxtl oral (stân ga) e una S exul cu cineva d e a ce la şi F A N T E Z IIL E M A S C U L IN E


i din fanteziile p re fe ra te a le GEN ( jo s ) e u n a d in t r e fa n te ­
! femeilor heterose.xua/e. m a i z ii le p r e fe r a te , p o a te p e n tr u Fanteziile bărbaţilor difer;) de cele ale femeilor.
ales dacii p a rte n e r ii lo r n u le e le m e n t u l d e in t e r d ic ţ ie p e
Ei se concentrează pe imagini, nu pe cuvinte,
■ satisfac in aceasta p r iv in ţa , c a r e i l p r e s u p u n e . F e m e ile
prefer;) evenimentele izolate poveştilor in
sau dacii v o r ceva d ife r it. h e te r o s e x u a le s u n t a tra s e d e
id e e a d e a fa c e d r a g o s te c u
desfăşurare, incidentele relaţiilor stabile.
' Aceasti fantezie i ţ i o fe r ii
c in e v a c a r e le în ţe le g e n e v o i­ I)ac;) in trecut a avut probleme cu găsirea unei
! ocazia de a te re la x a ş i d e a
le s e x u a le , c u p e r s o a n e fa ţa partenere, va visa la sex uşor accesibil sau la femei
primi plăceri' d e la u n
partener disp u s sa te
d e c a r e n u t r e b u ie sa fa c ă care il găsesc irezistibil. Şi pentru că sexualitatea
n i c i u n f e l d e c o m p r o m is . lui are ca punct central organele genitale, fanteziile
satisfacă o re in ş ir.
lui pot avea ca rezultat un orgasm imediat.

Aceste diferenţe sunt generalizate, şi e foarte


posibil să fiţi perfect compatibili in privinţa fanteziilor.
Dar se poate întâmpla ca diferenţele să fie foarte mari.
Tu ai nevoie de decoruri şi de cuvinte, el de imagini
şi de acţiune; fanteziile lui iţi par scurte şi seci, în
timp ce el le consideră pe ale tale vagi şi prea lungi.
Nu accepta fanteziile care te dezgustă, dar încearcă
să faci compromisuri atunci când e vorba doar de
diferenţe, şi acceptaţi-vă reciproc fanteziile.

D ominarfa p a s io n a lă a
p a r te n e r u lu i (s tâ n g a ) e una
d in tr e n o ile fa n te z ii a le fe­
m e ilo r, p o a te o r e fle c ta re a
f a p tu lu i că a c u m n e s im ţ im
m a i im p lic a te i n a c tu l
s e x u a l. A c e a s tă fa n te z ie i ţ i
p e r m ite să H i to t ceea c e e l
î ş i d o re ş te , ca iu b ită s a u ca
fig u r ă m a te rn ă m a rc a tă d e o
s e x u a lita te p u te rn ic ă .
O c a z io n a l, s e p o a te c h ia r să
i ţ i fo r ţe z i p a r t e n e r u l să facă
S.\ ui forţata să fa c i s e x
sex, m a i a le s dacă a i n e v o ie
(stânga), poa te ţin u tă
să d o m in i p e n tr u a te e x c ita .
prizonieră in tr-u n b e c i, p e
masa <lin bucă tărie , le g a tă
sau răpită d e J n g e r i i
Iadului" e un s c e n a riu c u
m a n ile m e n ţiu n i: b e c iu l e
curat. J n g e r ii Ia d u lu i" s u n t
frumoşi. A u fost s u g e ra te
mai m ulte in te r p r e tă ri a le
acestui sc e n a riu : s e x u l n u
presupune n ic i o re s p o n s a ­
bilitate. explorează jo c u l
puterii, şi te e lib e re a z ă d e
nevoia de a o fe ri, la r â n d u l
tău. plăcere.
M aterialele E ro tice
CU M SÂ LE A L E G I ŞI SA LE F O L O S E Ş T I

bărbaţii că ar trebui să ne dorim, apetitul nos­


C ând in 1953 Institutul Kinsey a derulat un
sondaj pe probleme de sexualitate, rezulta­
tele au arătat că femeilor nu le plac materialele
tru pentru astfel de m ateriale este la fel de
mare cu al bărbaţilor.
cu conţinut erotic: nu erau necesare şi nu ne Ce ne place? Pentru că auzul ne
stârneau nici un fel de reacţie. stimulează mai mult decât orica­
Kinsey se inşela, şi Institutul şi-a reafir­ re alt simţ, preferăm cuvintele
mat poziţia. Femeile adoră ma­ imaginilor, deci un roman
terialele erotice, dar numai erotic ne excită mai mult
atunci când le excită.
Acum, când ne e mult
mai la îndemână să avem
ce ne dorim, mai degrabă
decât ceea ce spun

In UTIMll 10 ANI.
materialele
erotice - cârti,
reviste, filme -
sunt tot mai
disponibile.
Majoritatea sunt incă
d<"stinate bărbaţilor,
dar producătorii şi
distribuitorii incep să
inteleagâ că există si un
public liniă feminin
astfel de materiale.

CĂRŢILE OF. CĂPĂTÂI JAPONEZE


(stânga) erau manuale de
sexualitate m enite sâ fie
păstrate Lingă pat şi folosite
ca surse de inspiraţie. A stfel
de manuale conţin
reprezentări ale penisului -
m ult mărit şi perm anent
erect - şi ale părului pubian,
considerat foarte erotic in
cultura japoneză. Textul
alăturat imaginilor descrie
gândurile şi fanteziile celor
doi parteneri, cu intenţia de
a excita cititorul.
im p o n l c r . A v i ’i n n e v o i e di* p r e l u d i u şi |;,
((jvr| i n c u l u i , c l r d crtu lflm p o v e n te a , re la ţia ,
O H Ţ IN K K K A ^>1
„ jt e x h il ( lin n p a l e l e u m i l a n u m i t f i n a l . A v e m
IO L O S IK K A
((rV(, | r ( k m a t e r i a l e e r o i n e c a r e n e r e s p e e t A ,
M A I K kIA L K L O K KKOTJCK
(il, r n e f«e p flrem p u te rn ic e ; e h ia r daca
(riYieia e (len c rln fl e a f i i n d c o p l e ş i r i d e p a s i u n e , Majoritatea cărţilor eu conţinut v xuaJ sunt
lret>ui** ^lln» e a a c e a s t a a f o s t v o i n ţ a e i şi <n, disponibile in librării, şi centrele de \n<hiri'-re
l,Mr l e d i n tu i u n , e t r i u m f ă t o a r e . video au şi o „listă j>entru adulţi” . Revistele
( c i v i c i i de materiale erotice pentru femei pcnlro femei conţin \roze erotice, articole, dar si
(flr||, reviste, filme e lot mai mare. Pe ma»urâ secţiuni s|x*( iale pentru reclame, unde vei găsi
,r avem mal multa încredere in sex, devenim surse sigure jx*iitru a-ţi satisface dorinţele. Poţi
lol mai puternice şi mai capabile- sa ne încerca şi magazinele de specialitate, dar var
in iiimaşlcm şi sA ne Împlinim nevoia de mate putea să trebuiască să cauţi printre materialele
riale erotice. destinate bărbaţilor pentru a găsi ceva pe gustul
tău. Iu cazul materialelor pentru lesbiene, e
posibil să trebuiască să cauţi magazine şi librării
specializate.
d A u n k a z A?
Dacă tot ce ai încercat dă greş şi nimic nu te
stimulează, creeazâ-ţi propriile materiale erotice.
/tr livhiil, ea femele, sil te opui materialelor erotice?
(.hui devin acestea pornografic? (vrcetArilc nu Fâ-ţi poze sau filmeazâ-te goală, scrie poveşti
demonstrat el) materialele cure desconsidera femeia bazate pe fanteziile laie şi citeşte-le în gând sau
h/iii cure o Iniălipcază cu victima a violentei duc Iu cu voce tare, ca preludiu. înregistreazâ-te când
nfltvxllinl sexuali'. Dar sexualitatea explicita, mai ales te masturbezi, şi ascultă apoi înregistrarea.
I contextul unei relaţii ba/ate pe iubire, nu are efecte
ii în cuplu, dovada supremă de încredere e şi
negative, bărbaţii pi femeile care folosesc astfel de foarte excitantă: să-ţi laşi partenerul să te
materiale nu sunt predispiti la stereotipuri, la fotografieze sau să vă filmaţi când faceţi
exploatarea sexului opus sau la considerarea dragoste. Dar trebuie sâ fii precaută, mai ales
celuilalt ca simplu obiect sexual. când legătura emoţională se sfârşeşte.
Păstrează negativele şi toate înregistrările şi
Materialele erotice care discuţi) sexualitatea deschis
distruge-le personal când vâ despărţiţi.
nusunt deloc dălinătoaiv. Dna), insă, femeile sau
bărbaţii infăţipafi sunt degradaţi, lac obiectul violentei
viu diversiunilor sexuale, e indicat s;) eviţi astfel de
materiale, ?i să te opui dna) partenerul tău le foisepte.
(luai daca te exciţi), ele induc atitudini pozitive fufa de
acte fundamental negative, fiind un rău general.

K w u S l IHA. Ci l MAI considerată doar un obiect al


«UIHKC lUMIMC (le tentaţiei (cum se intămpla in
literatura erotică, nu e limite alte culturi), ci o sursă
doar o colecţie de iH>/i(ii in de plăceri' erotică.
.1iwrnlâ imposibile. Păi halii sunt criticaţi
Scopul /nrsteia este pentru că nu ptiu ce le
^mtmlrea unei relaţii excită / k*partenerele lor, pi
«Mk prin împlinite sexuală. succesele lor sunt judecate
KaiuhSulta accentuează in funcţie de plăcerea
mlul femeii: aceasta nu e oferită femeii.
J ucăriile S exuale
l o c u l d i s t r a c ţ i e i în v ia ţ a t a s e x u a l a

C a să te poţi bucura de jucăriile sexuale, I S N j t tt i A si c o s n iM E U sunt


c e l m a i b in e vând ute. dui)ă
trebuie să pui accentul pe ideea de joacă. v ib ra to a re . A d esea, sco p u l
Avem adesea tendinţa de a le privi cu prea lo r e s te să i i e x c ite /*■ băr
multă seriozitate, gândindu-ne că, dacă viaţa b a ţi. d e c i n u le p u rta dacă nu
i ţ i fa c e p lă c e re s i dacă o faci
noastră ar fi perfectă, nu am avea nevoie de ele.
d o a r d e d r a g u l p a rte n e ru lu i.
Dar, în realitate, trebuie să pro­ M u lt e fe m e i a le g le n je ria de
cedăm aşa cum fac copiii - să m ă ta s e sau ţu m ta lo n ii de
ne bucurăm de ele, să p ie le , sau tm 'u r ile in a lte si
s u tie n e le dantelate.
experimentăm, fără să ne
învinovăţim în vreun fel.
Le putem folosi pen­
tru pură plăcere şi pen­
tru a adăuga o stimulare de care
corpul uman nu este capabil. Dar
jucăriile ne ajută şi să învăţăm - de
exemplu, cum să ajungem la orgasm
folosind un vibrator. De multe ori. igno­
răm jucăriile sexuale in favoarea contac­
tului direct cu partenerul. Dar trebuie să
ne permitem, fără să ne îngrijorăm, să 1<
folosim atunci când avem chef dejoacă.
JucARllI-E p o t f i p r o c u r a te d in 0 B ile le v a g in a le s u n t
m a g a z in e le d e s p e c ia lita te in tr o d u s e in va g in , c a re va
DS tim u la to a re le c lito rid ie n e f i s tim u la t d e m iş c a re a
se p o z iţio n e a z ă la baza lo r ; in lr o d u - le d im in e a ţa ,
p e n is u lu i şi. dacă p o tr iv ir e a e x c ita re a va s / w r i pc
e ste p e rfe c tă , a tu n c i dau t im p u l z ile i.
re z u lta te , d a r d e m u lte o r i
p r o m it m a i m u lt d e c â t p o t
o fe ri. S u n t ş i m a i p u ţin
e fic ie n te decâ t Diido
s tim u la re a cu • D ik lo - u l
m âna sau cu e s te u n p e n is
lim ba. a r t if ic ia l s i / s ta te
avea u n v ib r a t o r
in te g ra t. P e n tr u
c u p lu r ile d e le s b ie n e ,
d ild o - u r ile s u n t d is p o n ib ile in
v a ria n te cu d o u ă c a p t'te .

clitoridiene Modele • P r e z e rv a tiv e le c u fo rm e ,


vaginale
noi de c u lo r i ş i a r o m e d ife r it e p o l f i
prezer d is tr a c tiv e . C ite ş te in s tr u c ­

c vative ţ iu n ile c u a te n ţie - m u lte d in tr e


e le n u p ro te je a z ă n ic i im p o tr iv a
s a r c in ii, n ic i a B T S .

• E x te n s ii p i- n tr u p tm is . cu
f o rm e d ife r ite , ix - n t r u a
in te n s ific a s e n z a ţiile .
PlACEREA UE UNA SINGURA 54-55
IMPORTANŢA MASTURBĂRII 166-67

Istorii personale
V IB R A TO A R ELE
Ador jucăriile sexuale. Sunt îndrăzneţe, picante,
Vibratoarele sunt disponibile într-o gamă largă în sporesc interesul. Nu am nevoie de ele pentru a
magazinele de specialitate sau prin comandă
fi mai pasională - mă excit foarte repede - ci
poştală. în plus, unele magazine oferă dispozitive
pentru că sunt amuzante. Când eram cu H, ni le
adiţionale pentru masaj, deşi acestea sunt adesea
făceam cadou unul altuia, in loc de flori sau de
prea mari pentru a-ţi stimula clitorisul. Nu
trebuie să alegi un vibrator care imită forma
vin. Cel mai m ult îm i plăceau bilele - eram
penisului: un vibrator în formă de ou se excitată toată ziua, până venea H acasă.
potriveşte perfect în vagin, în tim p ce unul Următorul pe lista preferinţelor era vibratorul -
curbat stimluează zonele sensibile, cum ar fi până am ajuns chiar să folosim periuţa de dinţi
punctul (î, dar majoritatea femeilor folosesc electrică. Dacă am un nou partener, am mare
vibratoarele pentru stimulare clitoridiană. Alege grijă când aduc in discuţie jucăriile sexuale, dar
un model care funcţionează cu baterii dacă nu te dacă nu reacţionează pozitiv, relaţia nu are şanse
deranjează zgomotul, sau să dureze.
unul electric dacă
preferi să îl reîncarei. Emma
Asigurâ-te că nu se
supraîncălzeşte şi
că are mai mult de
o viteză, pentru
variaţie.
Foloseşte vibratorul
întocmai cum ţi-ai folosi
degetele, dar cu mai
Vibrator cu
multă atenţie. Lubrifiază- cap mobil,
ţi clitorisul, iar dacă folosit atât
senzaţia e copleşitoare pe de femei
cât şi de
măsură ce te apropii de
bărbaţi
orgasm, continuă să te
stimulezi cu mâna.
(Folosirea vibratorului pe
vârful penisului
partenerului, bine
lubrifiat, dă rezultate
foarte bune).•

• Nu folosi vibratorul în Vibrator


zona vaginului dacă înainte „poşetă" cu
a avut contact cu anusul tău cutie
sau cu al partenerului.
Vibratoarele sunt cele mai încep să conştientizeze că
• Nu îl împărţi cu altcineva înainte să îl cureţi vândute jucării sexuale, şi au femeile nu au nevoie de o
bine cu soluţii dezinfectante sau cu detergent de o varietate de mărimi. Deşi imitaţie a penisului când se
vase diluat, pentru a te feri de BTS şi HIV. marea majoritate încă au o masturbează, şi tot mai
formă şi culoare similară cu m ulte forme şi culori sunt
a penisului, producătorii disponibile.
M asa.uu . S knzu \l
KXI ’KKI KNŢ. V S K N Z U \ l \ l ' K \ l' Kl IN l ' R K G H 1 C OR I *

Donolopivagenitale.
multe ori, sexul se reduce la orga
Ne gândim la sex si ne imn PRKlîATIRl
giuâm imediat orgasmul sau penetrarea,
înainte de sex. ne concentram asupra zonelor • C u v .i/a un ilecoi sim ilar a i cel pentru sex.,
iuti o cameră încălzită, cu luminft slabă.
erogene. Din aceastâ cauză, restul corpului
Uaci\ salteaua patului nu e tare, e <le preferai
tânjeşte după senzaţii de care este privat sau nu un covoraş aşezat pe podea, pentru ca
mai rAspundo stimulării tocmai pentru ca i a persoana maşala sa nu se „scufunde" în
lipsit prea multa vreme. salteaua moale.
Masajul acorda atenţie întregului corp. Atunci
când ni se face masaj, ne concentram asupra • Alege un ulei care nu se absoarbe rapid
fiecărei zone a corpului. K o experienţa corn in piele, cum sunt cele de migdale, floarea
soarelui sau cocos; incAlzeşte-1 înainte de
pleta. care ne sporeşte senzualitatea. Devenim,
a începe, ţinând sticla intr-un vas cu apA călduţă.
astfel, mult mai capabile sa savurăm plăcerea
când facem dragoste. • înainte de a începe, aveţi nevoie de timp
pentru a vA relaxa. Astfel, masajul e mai reuşii
decât intr-o stare de încordare.
înainte de a începe, staţi in linişte câteva minute,
ascultând muzică ambientală sau sunete din
natură.

K MM- sA Începi cu spatele.


acea parte a coqndui unde se
acumulează tensiunea, si
unde chiar si începătorii pot
tace minuni. Partenerul trtx-
buie sa stea deasupra ta. in
genunchi, dar tara sa isi spri­
jine greutatea /><• tine. Poale
apăsa cu degetele mari fie­
care parte a coloanei verte­
brale (sus) sau h' poate masa
cu palmele spre exterior.
PREGĂTIREA DECORULUI 60-61
ZONE EROGENE 66-67
SCHIMBAREA DECORULUI 152-53
MASAJUL SENZUAL 164-65

CE SÂ FA C I ŞI CE NU

Cu cât eşti mai receptivă la semnalele pe care ţi


le transmite partenerul, şi cu cât eşti mai
spontană, cu atât masajul va fi mai reuşit.
Există, însă, nişte reguli de bază.

• Nu te atinge de părţile vulnerabile:


cicatrici, zgârieturi, răni, vene umflate,
testicule, abdomen (dacă e însărcinată).
Nu face masaj unui bolnav sau cuiva care
are o problemă medicală înainte de a
consulta medicul.

• Nu apăsa prea tare zonele unde pielea se


întinde peste os, ca de exemplu coloana, şi nici
Masajul capului (sus) e
organele vulnerabile, cum sunt ochii. foarte intim. Foloseşte-ţi
degetele pentru a masa
• O dată ce ai început masajul, e vital să nu fruntea din interior spre
întrerupi atingerea. Chiar şi atunci când exterior, atinge apoi obrajii
înnoieşti doza de ulei, pâstrează-ţi mâna pe cu mişcări circulare de-a
lungul liniei maxilarului şi
coboară spre muşchii gâtului
şi spre umeri.

CÂND m a s e z i partea din faţă a Picioarele trebuie masate


corpului (jos). începe cu cu mişcări ferme, care să nu
gâtul şi umerii şi coboară gâdile. începe de la vârf spre
încet spre sâni - trebuie călcâi, dar nu apăsa foarte ta­
atinşi cu mare grijă. re, pentru că poate fi dure­
Foloseşte-ţi amândouă ros. In cele din urmă, trage
corpul partenerului. întoarce-ţi palma în sus sau mâinile pentru a descrie încet de fiecare deget şi
optează pentru o sticlă de ulei cu dozator. mişcări circulare şi masează apoi ţine piciorul cu
abdomenul cu mişcări ferme amândouă mâinile,
• Păstrează echilibrul mişcărilor; dacă lucrezi şi ample, care să nu gâdile. pentru un contact
pe o parte a corpului, insistă şi pe cealaltă cu prelungit.
aceeaşi presiune, o perioadă aproximativ egală.
(De asemenea, deşi e posibil să nu vreţi să faceţi
şi să vi se facă masaj în aceeaşi şedinţă, aveţi
grijă să faceţi cu rândul, nu unul mereu şi altul
deloc).•

• E mai relaxant să nu vă atingeţi de


organele genitale, deşi la sfârşitul şedinţei
de masaj atingerea lor poate fi preludiul
pentru sex.
Masajul S enzual
C U M ÎI F A C I M A S A J P A R T E N E R U L U I

Atunci când n se face M ăsa/ ol dinspre piept înspre


MASAJ nu înseamnă că FATĂ e foarte etid en i dacă ii
U R M A R E ŞT E -I REA CŢIILE trebuie să prim eşti to tu l tii capul in poală (Stânga
pasiv. Masajul poate 6 o sus). Apleacâ-te deasupra lui
Indicaţiile din a ce ste pagini n u treb u ie urm ate in m od experienţă in două direcţii. si plimbă-ţi mâinile dea
absohiL E d e preferat să fii conştientă de ce ii place şi să şi' poţi ti acth’ă relaxându-te. lungul abdomenului, cu
te laşi gh id ată d e reacţiile lui. eliberându-ti conştient mişcări lungi si incete.
mintea de problem ele de Trasează cercuri in jurul
• Iţi poate sp u n e c h ia r el c e e bine şi ce nu. p este z i şi concen trân du~te sfârcurilor, apoi masează, cu
asupra senzaţiilor şi palm ele apropiate, gâtul si
Incurajează-1 să folosească u n cod J a r â cuvinte”, de
emoţiilor. Ai. a stfel şanse faţa. Păstrează permanent
exem plu un m urm ur, d e o are ce cuvintele il îm piedică să
m ult m ai mari să apreciezi contactul chiar şi atunci
se relaxeze c o m p le t experienţa. Aprecierea e când adaugi ulei de masaj
evidentă in limbajul trupului
• Dacă ceva nu ii place, iţi p oate da de înţeles printr-o şi partenerul va sim ţi că Abdomenul e o zonă sensi­
tresărire, o zvârcolire bruscă, o respiraţie adâncă sau o eforturile ii sunt răsplătite. bilă - dacă se gâdila tii aten­
încordare a m uşchilor. tă şi masează-1 cu m işcări
fem te (sus), exentual
• Dacă se relaxează, atunci m uşchii se destind. Cu cât trasând cercuri care se
se m işcă mai puţin şi te lasă pe tine să il m işti, cu atât ii suprapun.
place mai m u lt

• Semnalele pe care le transmite inconştient indică


mulţumirea; respiraţia se încetineşte, pielea i se
încălzeşte la atingerea ta, se poate chiar ca ritm ul
bătăilor inimii să devină mai le n t •

• Dacă una din mişcările tale ii place in mod deosebit,


iţi va da de înţeles deschizându-şi uşor gura, va scoate
un geamăt sau va clipi prelung.
/O M IKOU.Nfc 80-0/
COMUNII AKKASI-XUAlA
MASAJUI. si'.N/l JAl 102-63

V A R IA Ţ II A L E M A SA JU L U I

l'ofi adăuga variaţii Iu programul obişnuit, rum ur fi:

Schimbi) felul in cure masezi.,. linge... săruta...muşcă


foarte inert...atinge-l uşor eu degetele (mişcarea se
num eştepattes dnraignee sa u ,,picioare de păianjen")..
apasă-i muşchii eu degetele.

Masează de Urcare dată eu altceva... foloseşte-li


numai degetele mari... pumnii strânşi pentru muşchii
mari. cum sunt fesele... foloscşte-ţigenele... pene,
mănuşi de catifea, llori... un vibrator... un uscătorde
păr (dar niciodată in orificiile naturale)... gheaţă (dar
testeaz-o înainte pe limbă pentru a te asigura că nu e
atât de rece încât să provoace arsuri).
F oarte multa
tensiune se
acumulează in zona
umerilor (stânga,
sus). Masează aceşti
muşchi cu mişcări
puternice şi

Poţi apAsa cât doreşti când ii


masezi fesele (sus), deşi e
bine să alternezi mişcările
puternice cu unele delicate,
cu mângâieri amăgitoare,
încearcă să ingenunchezi
deasupra partenerului şi să Cuprinde-i cu mâinile
masezi cu pumnii strânşi. muşchii coapselor şi pe cei
Pentru a-i masa talia ai gambelor apăsând
(stânga), îngenunchează puternic cu degetele,
lângă el şi masează-1 cu latul folosind mişcări lente.
palmei, cu mişcări uşoare,
ascendente.
Im p o r t a n ţ a M a stu r b ă r ii
C U M SĂ VĂ A D U C E Ţ I R E C IP R O C LA O R G A S M

ricât de mult ne place să oferim şi să în realitate, cunoştinţele pe care le dobândim


O primim plăcere, atunci când avem o rela­
ţie, masturbarea devine un fel de Cenuşăreasă
masturbându-ne sunt baza unei relaţii sexuale
satisfăcătoare.
a vieţii sexuale. Masturbarea în intimitate pare
neloială, iar în faţa partenerului e riscantă.
Masturbarea reciprocă e minunată dacă face
parte din preludiu, dar, dacă timpul şi enerţ
sunt limitate, cuplurile heterosexuale au
tendinţa să o ignore, în favoarea actului
sexual şi a penetrării.

Masturbarea
reciprocă e cunoscută
sub n um ele de „poziţia
69", pentru că forma
num erelor reGectă forma
cifrelor în această poziţie. Există
şi dezavantaje: vitezele diferite
vă distrag atenţia, e diGcil să Pentru a va masturba folosind
oferi plăcere sexuală atunci mâna, staţi întinşi unul lângă
când, primind, te exciţi foarte altul (sus) sau p e o parte,
tare, se poate să te tem i că vă sprijinindu-vâ capul pe genunchii
veţi lovi dacă vreunul din voi are celuilalt. Pentru stimularea
orgasm. Dar e un exerciţiu vaginului, partenerul işi poate
m inunat ca parte a petrece mâna peste genunchiul
preludiului. tău atiat m ai aproape de el.

Dacă
alegeţi să vă satis-
faceţi cu gura, cel mai
bine e ca unul să Ge pe spa­
te şi celălalt aplecat deasupra.
Asigură-te că unghiul este cel
potrivit, astfel incât să atingi zo­
na cea m ai sensibilă a penisului
(sau a clitorisului). Dacă parte­
nerul tău e bărbat, ar trebui să Gi
tu deasupra, altfel vei avea sen­
zaţia că te îneci.
PLĂCEREADE l JNA SINGURĂ 54-55
SATISFACEREA UNEI FEMEI 70-71
SATISFACEREA UNUI BĂRBAT 72-73

PR IV ITU L
PO L A R IT A T E A SEXUALÂ
Dacă te simţi confortabil masturbându-te, şi
Penlru cuplurile heterosexuale, lipsa sincronizării poate lăsându-ţi partenerul să te masturbeze, e posibil
reprezenta o problemă. Scriitorul american John Cray a să vrei să combini cele două - masturbându-te in
sugerat de curând metoda polarităţii, care presupune să faţa lui. Unele femei se tem sau se ruşinează
vă masturbaţi reciproc, pe rând, până ce nivelul de gândindu-se că ar putea face asta in faţa
excitare atins este aproximativ egal, şi abia apoi să partenerului, dar acelea care o fac spun că este o
treceţi la stimularea pe care o oferă penetrarea. metodă foarte bună ca partenerul să înveţe ce le
place şi, la rândul lui, să se excite.
• Începeţi cu cinci minute în care să il stimulezi cu Toată atenţia se concentrează asupra ta,
mâna si cu gura. Nu te îngrijora dacă tu nu eşti excitată, şi nu trebuie să te preocupe plăcerea partenerului.
concentrează-te doar asupra lui. Când se apropie de Orice emoţie legată de faptul că eşti privită
orgasm, vă opriţi şi tu devii centrul atenţiei. te poate excita şi mai mult.

• Relaxeazâ-te şi simte-te bine. Se poate ca tu să ai Apoi, iţi poţi privi partenerul masturbându-se.
nevoie de mai mult timp, poate de 20 de minute de E posibil ca el să aibă nevoie de mai multă
stimulare. El trebuie acum să depună toate eforturile siguranţă, aşa că învaţă ce vrea de la tine (poate
pentru a te satisface. Când eşti aproape de orgasm, să il atingi intr-un anume fel). Demonstrează-i
schimbaţi din nou rolurile. prin cuvinte sau gesturi că pasiunea lui te excită.
Multe persoane au impresia că sunt urâte când
• Faceţi schimbarea de câte ori simţiţi nevoia, astfel fac sex, mai ales când au orgasm: spunându-i
încât fiecare dintre voi să se apropie de orgasm şi să se că iţi trezeşte dorinţa când îl vezi astfel,
abţină de câteva ori; această abordare vă permite să ii redai speranţa.
sporiţi plăcerea fizică.•

• Întregul proces poate avea ca finalitate penetrarea.


Masturbarea reciproca nu
Tiparul clasic presupune ca el să te aducă la orgasm, înseamnă neapărat că trebuie să vă
utilizându-şi mâna şi gura. Apoi, poţi să îi întorci favorul stimulaţi unul pe celălalt. Puteţi
sau să il laşi să te penetreze şi să aibă orgasm în ritmul alege să staţi întinşi unul lângă
său. K posibil să mai ai şi tu orgasm, fiind suficient de altul, să vă masturbaţi până ajungeţi
excitată şi de lubrifiatâ. la orgasm, şi apoi să încercaţi o
poziţie diferită.
Mai M ulta Satisfacţie
S C H IM B A R E A P O Z IŢ IIL O R P E M R l ' P L Ă C E R E M A X IM A

ro h ib i cbria s atist acties iemînme ir. urma


P
\U V S T ATYA SvUSk&nu*

acnitai sexual esce pankiparea. Muh prea ZâfTl AY: AtC


des, b â r b a ţî; c c zi-c: ei peaetrearâ. se mişcă. «.:are ir â iv ivktrţ* xat^ot.
hl args& zL sl >e re:mu Trebuie să re implicăm. -V jceesi ,'m vr-j Ai :v Ă-u-
riuuu. nostru să su~ ce vrem s* cum să ob­ sor^-f. V XSGr:
*** as
turau ceea ce vreau Studiile au demonstrat că -- ' V
fexneâe suot cu aâr oui sausuîcuie cu cât sun: Ă i a t f t <A £T 5r U K tă v V C ^ tT a '
r u : acuve in nmrrul actului sexual. Dacă sexul de care jc 3?nw .
e dezamăgitor pentru că lipseşte stimularea, va I A m a ri câad iu e sc
trebui să âe^coperim mişcările, poziriile si iea sc p ri ,l>t**rA jvaisai
r in n r S e potrivite- Dacă nu avem acel simţ al scr:_.VA.~J inrsreA i~
re Iadei attât de important când facem dragoste, p o ^ Â iia E a lşîd a rstfşiA
daci preferi p em cto m
ne poale 5 de ajutor să preluăm iniţiativa, pri­ rrcrjadi - riflge
vind, vorbind si sărutând. _>er cvU atena
Bineînţeles, trebuie să existe un echilibru in
implicarea celor doi parteneri. Dar acest lucru
se poate întâmpla numai dacă suntem la fel de
proactive ca partenerii noştri. I Atunci când îe f« 3 etremrâ
p e -A -S'«i--r AAiAAA peflBU.'
stn r^ -eacs p ere± ' rh :::U: s
C O N SO L ID A R EA RELAŢIEI ions-J a: v^ aa s rcaK*
ACCire chiar punctai G.

Dacă âm d că in lipseşte contactul real in timpul


actului sexual...

• Priveşte: alegeţi poziţii care vă permit să vă


prTTtţi- contactul rizaal intensifică senzaţiile si
mijloceşte apropierea. 0 Când stai m poate
partenemhn. penisul atinge
• ScxTonizaU-vă: in g e n e ra l m işcările se intrarea in cagin şi in
stimulează clitorisul.
potrivesc d e la sine in tim pul actului sexual; dacă
nu e ste si cazul vostru. încearcă p en tru inceput
să respiri in acelaşi tim p cu parteneru]. ceea ce
iţi va coordona lim bajul corpului.

• Sărută: sărutul e unul dintre cele mai intime


acte ce ţin de sex, pentru că intim ităţii create de
limbă si de gură i se adaugă informaţia D Dacă stan amândoi in
suplimentară a m irosului si gustului.• picioare. penisul stimulează
cele două treimi ale pere­
• Vorbeşte: transformă gemetele in cuvinte; telui dorsal al \~aginulu: s:
partea interioară a peretelui
deşi vorbitul in timpul actului sexual poate
anterior.
distrage atenţia, el constituie o experienţă
împărtăşită şi. ca atare, creează un contact mai
intim între parteneri.
ZONE EROGENE 66-67
MÂNGÂIERI SI SĂRUTURI 68-69
POZIŢII SEXUALE 76-77
STIMULAREA CLITORISULUI 78-79
COMUNICAREA SEXUALA 94-95

I\>zm\ katA-In-katâ. cu Istorii personale


fe m e ia d e a s u p ra , p t 'r m it e
a cesteia să tîe fo a r te a c t iv i,
A m inceput sâ-mi dau seama, după divorţ, că
p e r m it in d u - i să c o n tr o le z e
m iş c a re a s i s e n z a ţiile . T e bărbaţilor nu le displace ideea ca femeile să
p o li a p le c a in fa ta s i in s p a te iniţieze actul sexual. Acum 20 de ani, partenerii
p e n tru a v a ria p re s iu n e a , s-ar fi simţit ameninţaţi, cred. Poate că bărbaţii
c lito r is u l s i s â n ii s u n t u ş o r
sunt mai relaxaţi acum. sau poate că au obosit să
de atin s, p u t e t i să vă s ă r u ta ţi
Si să v o r b iţi. In c o r d e a z â - ti
tot preia iniţiativa. Dacă vreau ceva. atunci ştiu ce
m u ş c h ii v a g in a li p t 'n t r u a să fac. Sărut, ating, il încălzesc cât trebuie. Atâta
in te n s ific a s e n z a ţiile , timp cât nu insişti atunci când e evident că nu are
tn c e r v a ţi p o z iţia p t 'j o s sau chef, bărbaţilor le place. Cred că sunt dataţi când
p t‘ un b a la n s o a r, c a r e d a o
femeia face primul pas.
senza ţie e x c ita n ta . A c e a s ta
p o z iţie e u n a d in tr e p u t in e ­
le in c a re i l p o ţ i r ă n i d a c a Penny
te m iş t i n e în d e m â n a tic .

l nor FEMEI le d is p la c e id e e a scăpa u ş o r d in v a g in , ia r U n experiment amuzant


d e a t i p e n e tr a te p e la s p a te a e r u l p ă tr u n s a c o lo ie s e c u p o a te f i să s ta ţi a m â n d o i in
(jo s), p e n tr u că l i s e p a r e z g o m o t. D a c ă im p in g e p re a p ic io a re , m a i ale s dacă e ş ti
im p e rs o n a l, d tx ri e v ită p u te r n ic , i ţ i p o a te lo v i un s u fic ie n t d e sla b ă ş i d e fle ­
această [ x iz it ie da c ă te fa c e o v a r. x ib ilă p e n tr u a -ţi în c o lă c i
să te s im ţi c o n tro la tă . D a r p ic io a r e le in ju r u l lu i (d re a p ­
tin e c o n t că i i i o fe ră s e n z a ţii ta ). A c e a s tă p o z iţie e fo a rte
v a ria te s i că fe s e le s u n t in d ic a tă p e n tr u o p a r tid ă de
fo a rte e x c ita n te p e n tr u s e x ra p id ă , sau p o a te f i
p a rte n e r. A p le a c ă -te p e in c e p u tu l u n e i s e s iu n i p r e ­
m a rg in e a p a tu lu i ş i s p rijin ă - lu n g ite . in a in te să in c e r-
te p e b ra ţe le s trâ n s lip it e d e c a ţi p o z iţii m a i
c o rp , in tin d e - d c o n v e n ţio n a le , in p a t
p icioarele in sau p e jo s . P e n tru
spate ş i in c e p u t, ca să u ş u re z i
rid ic ă -le p e n e tra re a , r id ic ă
T re b u ie u n p ic io r ş i
ş tii că d in in dre aptâ-1 in la te ra l,

această p o z iţie a p o i in c o lă c e ş te -l in
p e n is u l p o a te j u r u l lu i. D a că d ife re n ţe le
r i d e in ă lţim e fa c această
p o z iţie d ific ilă , in c e rc a ţi-o
s tâ n d p e s c ă ri, c u u n u l d in
v o i ţH‘ tre a p ta d e sus.

* li
L
W f
In t e n s i f i c a r e a O r g a s m u l u i
C U M SA A J U N G I P E C U L M I L E P L Ă C E R I I

pre deosebire de orgasmul bărbaţilor, care atingerea sânilor, a feselor sau chiar a lobilor
S depinde de acumularea spermei, orgasmul
feminin se poate repeta de câteva ori, la inter­
urechilor. Altele spun că şi simpla imaginaţie le
poate duce la orgasm, fiind necesare numai câteva
vale foarte scurte. atingeri uşoare pentru a trece pragul.
Astfel, unele femei au orgasme repetate, cu Orgasmele feminine sunt de tipuri diferite:
pauze bine delimitate între contracţii, în timp localizate în exclusivitate la nivelul clitorisului,
ce altele au orgasme multiple, contracţiile ne- la nivelul vaginului sau orgasme ale întregului
fiind separate de pauze, iar altele au orgasme corp, în care senzaţiile pleacă dinspre picioare
prelungite, cu senzaţiile mult prelungite chiar şi urcă până la cap.
după încetarea contracţiilor. Ceea ce ar trebui să ştim este că, deşi orgas­
Unele femei ajung la orgasm chiar fără atin­ mele noastre sunt mai puţin sigure decât ale
gerea zonei genitale. întregul corp te poate aduce bărbaţilor, ele pot fi adesea şi mai neaşteptate şi
la orgasm - pentru unele femei, sunt suficiente extraordinare.

O rgasmul simultan era


v ă z u t ca u n s e m n d e iu b ire
ş i d e c o m p a tib ilita te .
A s tă z i, u n a s tfe l d e scop
im e d ia t a l a c t u lu i s e x u a l nu
m a i e s te la f e l d e im p o r ­
ta n t. p e n tr u că te p o a te
d is tr a g e ş i a n u le a z ă
p lă c e re a s u b p re s iu n e a
s in c ro n iz ă r ii.
P e n tr u c u p lu r ile
h e te ro s e x u a le . p o a te
g e n e ra ş i e m o ţ ii d ife rite .
După orgasm, n iv e lu l de
e x c ita r e a l b ă r b a ţ ilo r sca­
de. h o r m o n ii p lă c e r ii se
r is ip e s c ş i e l r e v in e la rea­
lita te m u lt m a i re p e d e , in
t im p c e tu e ş ti în c ă pe
c u lm ile p lă c e r ii. E x p e r ţ ii
s u g e re a z ă să a v e ţi o rg a s m
s e p a ra t, d e p r e fe rin ţă
fe m e ia p r im a .
COMPORTAMENTULTAU SEXUAL 52-53
ORGASMUL 80-81
DREPTUL LAORGASM 140-41

M U ŞC H II PELV IEN I
PU N C T U L G, P U N C T U L U,
în timpul orgasmului se contractă muşchii P U N C T U L A?
pelvieni - cei din jurul vaginului, uretrei şi anu­
sului. (Foloseşti aceşti muşchi când încerci să te In ultimii 15 ani, cercetătorii au identificat anumite părţi
intrerupi când urinezi). Muşchii pot fi întăriţi foarte sensibile in vagin. Unele femei spun că pur şi
pentru a obţine orgasme mai puternice şi pentru simplu nu le pot depista, altele că nu le ajută să aibă
un rol mai activ in timpul actului sexual. Aceste orgasm. Pentru a le găsi, goleşte-ţi inainte vezica, apoi
exerciţii se bazează pe cele sugerate de gine­ introdu două degete in vagin, in partea superioară; e mai
cologul Amold Kegel acum 50 de ani şi uşor dacă iţi presezi abdomenul cu mâna cealaltă. Toate
dezvoltate de psihologul Sheila Kitzinger. aceste puncte pot fi stimulate cu mâna partenerului sau
cu un dildo sau vibrator in formă de penis.

Clitoris
Orificiul
extern al
Deschiderea
vaginului uretrei

Anus

Muşchii pelvieni

• Introdu un deget în vagin şi contractă muşchii


până când simţi că îţi presează degetul. Exersea­
ză, scoate degetul şi continuă contracţiile.
Punctul A recent descoperit, e situat la jumătatea
distanţei intre punctul G şi colul uterin. Poate fi stimulat
• Imaginează-ţi că ai o bucăţică de fruct în direct sau prin atingerea pereţilor vaginali, pe ambele
vagin. Stoarce-l, mestecâ-l şi înghite-1. părţi. In timpul actului sexual, Încearcă să stai pe
marginea patului in timp ce partenerul te penetrează
• Imaginează-ţi acum că ridici bucata de fruct prin faţă.
incet, pas cu pas, prin tot corpul. Ridic-o cu
muşchii vaginali şi împinge în jos cu umerii. Punctul G: menţionat prima dată in 1944 de E m st
Grafenberg, acest punct a fost „redescoperit" intr-un
• încearcă aceste exerciţii de mai multe ori pe roman de succes din 1982. Punctul G reprezintă o zonă
zi - in staţia de autobuz, la birou, când te speli pe situată la aproximativ 5 cm de la intrarea in vagin, având
dinţi. Repetâ-le de 20 de ori, de fiecare dată.• forma unui bob de fasole. Poziţiile care il stimulează
sunt cele in care femeia stă deasupra sau cele cu
• încearcă să le aplici când te masturbezi, penetrare prin spate.
pentru a te excita mai tare, şi în timpul actului
sexual pentru a stimula penisul partenerului. Punctul U: adesea confundat cu punctul G, la 2,5 cm de
la intrarea in vagin. Atingerea lui te poate face să vrei să
urinezi, şi stimularea lui pare a fi foarte eficientă dacă e
combinată cu stimularea clitorisului.
LU N G U I, V IE Ţ II

e
fem ei o baia an? Ja exPenentei oricărei
noastre în h î a, tuturor act>“nilor
că s e x u a l ’ femeile refuzau să creat>ă
sexualitatea e, pentru ele, la fel de
importanta ca pentru bărbaţi, considerând că
aţa sexuală are ca scop maternitatea şi că,
după o anumită vârstă, e mai puţin manifestă.
A ceste credinţe, însă, aveau doar o bază
culturală, nu exprimau realitatea. începem să
descoperim adevărul discutând cu alte femei,
citind revistele de specialitate si alegându-ne
m odelele pe care să le urmăm. Ne dăm
seama că ne putem bucura de sexualitatea
noastră toată viaţa.
Cu cât ajungem mai repede să înţelegem că
sexualitatea noastră se manifestă încă de
când suntem în leagăn şi până ajungem în
mormânt, cu atât avem şanse mai mari să fim
conştiente de ea pe măsură ce îmbătrânim.
Iar feminintatea este, de-a lungul vieţii,
încurajată şi sporită de înţelegerea fiecărei
etape din dezvoltarea nostră. Ajungem astfel
să înţelegem că a face dragoste nu este
numai natural, ci şi minunat

o p eriti m ii Cumar _
■pentru a ne de a din u
- - ' OU,* X 7 e a p r e a * ti ? id e o i lt i
imi plăcere'
E tape ale S exualităţii
I M P A C T U L E X P E R I E N Ţ E I DE VIAŢĂ A S U P R A S E X U A L I T Ă Ţ I I

e-a lungul vieţii sexuale, trecem prin nume­ schimbăm atitudinea. Trebuie să învăţăm sâ
D roase schimbări, de la explorările nesigure
din copilărie până la pasiunea caracteristică
facem faţă impactului pe care aceste situaţii îl au
asupra noastră şi asupra relaţiilor pe care le
maturităţii. Când momentul e potrivit, facem avem; percepţiile diferite asupra sexualităţii ne
copii, ajungând apoi la perioada menopauzei. pot determina să regândim, sâ facem alte alegeri
Trecem prin experienţe variate care, deşi nu sau să hotărâm că actualul partener nu mai este
sunt in sine experienţe sexuale, ne afectează cel pe care il dorim. în realitate, ne redefinim în
atitudinea faţă de dragoste şi sex. permanenţă, o dată cu trecerea anilor şi cu
E esenţial să fim conştiente de toate aceste descoperirea noilor etape. Numai dacă devenim
schimbări: fără aceste cunoştinţe nu ne putem conştiente de aceste schimbări şi de constanta
adapta, nu suntem pregătite atunci când dorinţa redefinire a sexualităţii putem spera sâ experi­
creşte sau scade simţitor şi nici nu putem să ne mentăm tot ceea ce ne oferă sexualitatea.

E TA PE DE-A LU N G U L V IE Ţ II

E tapele sexualităţii sunt 2 M aturitatea 4 Independenta 6 A ngajamentul


individuale şi variabile: fiziologica sexuala In general, nu ne luăm
nu toate femeile trec prin O dată cu prima mens­ începem sâ luăm decizii, anagajamente din motive
fiecare etapă, in acelaşi truaţie, ajungem sâ expe­ ne alegem partenerii şi, ce ţin doar de
timp, dar majoritatea rimentăm, să ne adesea, o decizie bine sexualitate,
dintre noi le conştientizăm dorinţele gândită sporeşte compatibilitatea fiind
experimentăm, de-a sexuale, avem fantezii şi capacitatea de a cunoaşte esenţială.
lungul vieţii. ne masturbăm. plăcerea.

1 Începuturile 3 Relaţia sexuala 5 E xperimentarea 7 D ezvoltarea


sexualităţii Primele relaţii sexuale Având mai mulţi sexualităţii
in copilărie incepem să ne ajută să parteneri, incepem sâ Ajungem intr-un moment
căpătăm conştiinţa Înţelegem cât de invâţâm ce ne place şi ce in care suntem sigure pe
sexualităţii, chiar dacă puternică poate fi nu, atât sexual cât şi noi, ne cunoaştem
nu din primii ani. sexualitatea. emoţional. preferinţele, iar
orgasmele sunt puternice
şi controlabile.
LUAREA UNEI DECIZII 46-47
PIERDEREA DORINŢEI 132-33
CUM CERI AJUTOR 148-49

S E X U L ŞI E V E N IM E N T E L E C H E IE ALE V IEŢII
Evenimentele importante - o criză sau o bucurie, • Îţ i poţi pierde interesul pentru sex
avansarea, sarcina, boala - iţi pot schimba percepţia atunci când te refaci după o criză, cum ar fi
generală, inclusiv asupra sexului. pierderea locului de muncă sau un divorţ, dar şi
atunci când investeşti energie intr-un nou proiect, de
• ENERGIA PENTRU a FACE DRĂCOS I E TI SE POATE exemplu când te muţi. Ai grijă de tine, atât fizic -
reînnoi, mai ales după un eveniment pozitiv, cum ar fi mănâncă bine, fă sport, dormi, relaxeazâ-te, cât şi
căsătoria. Dar dacă se întâmplă să fie intr-un moment emoţional - cere sprijinul familiei, al prietenilor sau al
nefericit, de exemplu după ce ai pierdut o sarcină, nu te unui terapeut. Asigurâ-ţi partenerul că ţii la el şi eşti
învinovăţi. Dacă partenerul tău reacţionează diferit şi interesată de el.
nu vrea să facă sex, nu face presiuni. Te poţi satisface în timp, criza va dispărea şi sexualitatea ţi se va
singură, cu ajutorul imaginaţiei şi masturbării. reechilibra.

8 C riza 10 C reşterea copiilor 12 M enopauza 14 P ensia


Pupi) o perioadei de 5-9 Sexul devine adesea mai Pe măsură ce fertilitatea Când nu mai muncim -
ani intr-o relaţie, e posibil puţin important atunci scade şi trecem prin noi sau partenerul - ne
sa trecem printr-o criza a când investim toată menopauză, avem readaptăm, Înţelegând că
sexualităţii, simţind energia in copii, dar ne impresia fie că viaţa relaţia din acel moment e,
nevoia sa avem o recâştigăm sexualitatea sexuală s-a terminat fie, poate, singura pe care o
aventura sau sa ne când ei cresc. dimpotrivă, că este mult vom avea pentru tot
schimbam partenerul. mai liberă acum. restul vieţii.

9 S exul şi kamiija 11 P latoul 13 D espărţirea de copii 15 B ătrâneţea


Si himbarea atitudinii faţă Idee a că am trecut de Atunci când şi ultimul Boala, ca şi conştiinţa că
de sexualitate se poate prima tinereţe ne face să copil pleacă de acasă, pot ne-am schimbat, ne pot
produce ca urmare a simţim nevoia de a ne urma o a doua lună de eroda sexualitatea. Dacă
deciziei de a avea copii reevalua sexualitatea, miere, o deziluzie sau, trecem de aceste
sau, dimpotrivă, de a nu poate chiar in afara alteori, implicarea într-o provocări, putem să ne
ne intemeia o familie. relaţiei. altă relaţie. continuăm viaţa sexuală
până la sfârşit.
fr)tiKA.>i->ji 'ix -n iio i rfod t; >mimiHtif .q e iid ju ţ
t%u n u( '■»jo( ea,eii/enx.is indo .11 vs ţrifndjo.i /n/eqiuif
ţr:j ţs ţilKffJpq n> l< lll.tlU R IJ IH lU J n .) 'V f l lt lf l
.tfj [.»/ ffj ţuns -i/pu»; ■>/>.iih K i i ■>/■>> .h! Aisnpuţ
ţr.) .tj-tfi /A -tfj / rii- xind '!.nundmn. >.//. munţi
.landul, rţod ţlţ ‘ps tq 'Xinif lp . H lH . lJ t; m p p ju t d m
ti.HJIJ.il >,f ţJ-i tfqd.HI K.lAH mm HietA >mj pod ţi/
".tAţH.ijJfrr" tuns pundiiiţ
-ih ps ţ&jr.’.t.nij -un.) .q.u jn i
'"■miiiini.ij. h i " fu m n jin .m
înţndjo.i it: fnqtuţi un ne
■au >■>!■>.> ‘"H jeoinxiAojd"
tuns Aţi.mjin m.iqiiipx
■aut .>/.>) ■.ihuoij.is
ju d puţ,n. isihii uim iţi o
Pldopu .au> .>/.>. >ju t '.anosti
.IIBJ.ipţSttO.) /lins Ax.ts
UHuquii ■><. .un.) .iif.im .ij ‘iun)
p i.>-iţi .iţl-Hinj nţ loţfieq.ivq
ţ n / r >uţ j /i/m .i/.iji fţja iţu
pdnp .iin i.qm f imis 'p.Hinm
■>f>fn iof >.7,u.>ind uifniu mm
Pipdn.i m m u i >VXiisyw i,|

/*,/

>.v u m iq i'in /d ‘ftrpf. >, m tiB J B (]


" i i / . , u M / " K i; > n .ijp fJ , . q '/ / / . '/ » ( , '. u n

uud i ui n u n f if f q t i ) >n in i u v i uf>[> n u i. i


, / u n j d if ‘ l o u i m i n p u p . u n .u . p/un.><i iq s .in ,ii(
m u d l p u t; ) u q iitiu / n > . i/ . m id / ip u d ptA /oX iU
u u- <;m;d ■> d U '/u n iP ftu tj n u itlp ttlV fd Ş s .imn.
,/ i / u u i u m i / j d i n i i uf n u . ia u iu .i/.d u P iti/ in .tţ ij
f d li; i ’i n p u u d i / f j f u u m a iiin m u in / il in itl.ip .u
un/ d i m i i m i ii i ii i tu a / / i/n u n u p> iu u n qi m u MIMI)(Io ,l| ) J ţ u m u ,).IIÎUI i m ' p u y j (IMllI 1|M
,u iu /i ' m u / > m u i m m u d i p / il i i . d l /m u >P lin ii / r> .
ii; m i js im .iim .h Ioo .'> ‘.>ni|i/ [upB juo;» im u Uis i ! y.->
, / ljifi- i) l l l u n u d u t i i p t / 1 d / l/ i iu n ) u i i i >u v , 1, 1(1 n .i|ii.x l j . in ju ^ j .i|) |.»||si» .loţin i:.> n |K |i’ |s u j u i .k I
».>i(lo.i(| |iij|r d s . mii a . >| i ş o im u l op |n .v r j jiu in n.>
/ > iii n: / m u p n / i . i i i i l m '/■> >l> 'Iu «. irij.lt’lll IMA ->S %()ţ; IIÎI ‘ W.»|o.i (iu n.i , U’P U ^ U Io ill
tff/llfir U III l i ,;/ '/ / I l l l IIU I II d I I I I I > >111 I/I f i U d un i!| ’ x.is .ioa u n i . u ji ijp %op :.>prux.>s
U iu 1/. \ / n u f i in i f u ip iii/ p i / d d i l i ilir / > u t i l i ,»|,»| >ir|iio.> .)|s.i.) 0 |fjm u-Minui op pi.>o| i’.i 'p ijjs ir
^ u i d l lu x i u u i, n i f i i n i u u n i i i I i i i i iu i Iu /u i iii/ M o jpziiud .ins •» ii|\| uj.)jA i.»s ir| u n rp o p ili .»«j.m i
,U ‘Z p Urs Uf / u i ‘ i i.' i m u u u > ’/ i ’ n 'id u n s ''I IOA IUI ţo ii . ijp ijp . m ii Jiul ,»| l«OJ UJHJV
,(t 1(11 >'• n pil>> / IUI/, ,rnI iu n / > ■ < Uf ttUIlfn lin i llty ui i >u| ir^ |ii(l.> »m n r .»|i.m i.i| v.y |o.v>s
.,p m n t ’ iiin f tn »p*«ui|u.> io |.» u n o u p v
> lir u o ti i n i I f J O f * /
pi( *AIII lf| .UOpMII .l||.IU(|UI|l|.)S .MHIfP IMIJL 1

V I I V I I IVI1X IS IZ/ICIHOVIV INIII^


V >l <I III H) I

v .>n 11iai inxMS


si xtu Ni DOkii | 0~61
PKiMELB SHM N A l K M M
COMUNICAREA SKXOAIA 94 Oft

S E X U A L IT A T E A LA
LOCUL DE M UNCA CUM FACI FAŢA H Ă R ŢU IR II
O relaţie intimă începută la locul de muncă are şanse Aproximativ 90% dintre femei sunt hărţuite
mari de reuşită; vă veţi iluziona mai puţin in privinţa sexual la locul de muncă. Hărţuirea poate lua
celuilalt şi pasiunea va avea ca bază înţelegerea forma presiunilor, a remarcilor sugestive sau a
celuilalt. Există şi dezavantaje pe care e bine să le promisiunilor de promovare în schimbul
controlaţi. favorurilor. Astfel de incidente au legătură cu
puterea mai mult decât cu sexul; cel care
• Instituiţi o jumătate de oră pentru „schimbarea de hârţuieşte vrea sâ simtă că deţine controlul. Un
viteză” , imediat ce ajungeţi acasă, astfel încât munca să studiu arată că mai mult de jumătate dintre
nu vă afecteze intimitatea. Petreceţi incidente nu sunt raportate, şi, chiar dacă sunt,
timpul liber împreună, ca să aveţi in comun reclamantul este adesea găsit vinovat. Aceste
şi altceva în afară de muncă şi sex. sfaturi te pot ajuta:

• Nu lăsaţi intimitatea fizică să vă afecteze munca - • Când eşti la muncă, nu da impresia că eşti
eficienţa va scădea şi colegilor le va displăcea ce se accesibilă, nici prin cuvinte, nici prin felul in care­
întâmplă (o regulă bună de urmat este să nu vorbiţi te îmbraci.
despre lucruri personale şi nici să nu vă atingeţi când
sunteţi îmbrăcaţi în hainele de muncă). • Nu flirta şi descurajeazâ-i pe cei care încearcă
sâ flirteze cu tine.
• Fiţi pregătiţi, chiar dacă vă faceţi treaba impecabil,
pentru situaţia în care unul din voi este transferat sau • Dacă eşti hărţuită, evită sâ mai rămâi singură
concediat când relaţia iese la iveală. M ulte companii cu agresorul.
consideră că o legătură sexuală între angajaţi e în
dezavantajul companiei. Faceţi planul dinainte: ce veţi • Ţine evidenţa celor întâmplate: când, unde şi
face dacă unul din voi primeşte un ultimatum? • cine era de faţă.

• Dacă aventura se sfârşeşte, fii mai precaută decât • Cu un martor de faţă, spune-i agresorului pe
după o despărţire obişnuită. Va fi dificil să continuaţi să un ton calm, dar fără sâ pară că îţi ceri scuze, ce
lucraţi împreună; poţi încerca să îţi schimbi serviciul obiecţii ai, la ce comportament te aştepţi pe
sau, măcar, sâ eviţi să vă întâlniţi pentru o vrem e. viito r şi ce vei face dacă vei fi agresată din nou.
Scrie totul.

• Dacă hărţuirea continuă, depune o plângere


la managerul companiei sau la şeful
personalului.

• Dacă nu eşti m ulţum ită de răspunsul


conducerii, adreseazâ-te justiţiei. Compania va
răspunde legal dacă hărţuirea continuă.

• Dacă ai un post de conducere, descurajează


hărţuirea în rândul angajaţilor, indiferent de sex.
Când o Relaţie se S fârşeşte
CE FACI D U P Ă O D E S P Ă R Ţ I R E

entru bunicile noastre, era de aşteptat ca aveau si alte relaţii sexuale. Diferenţa este că
P relaţia lor sexuală să dureze pentru tot res­
tul vieţii; mamele noastre se căsătoreau cu
noi ne aşteptăm ca, la un moment dat, relaţiile
noastre să se sfârşească. Simbolic, orice des­
gândul că va dura pentru totdeauna, chiar dacă părţire poate fi înţeleasă ca o respingere sau ca
un eşec, oricare ar fi cauza. In realitate, nu în­
seamnă decât că am pierdut din confort, din
angajament, din sprijinul financiar sau din
R EC Â ŞTIG A R EA SEX U A LITĂ ŢII implicarea in creşterea copiilor. Şi, chiar dacă
regretăm sfârşitul, suntem capabile să luăm
• Dacă eşti pesimistă, dacă te simţi neatractivâ aceste decizii şi să le facem faţă cu bine. In
sau iţi lipseşte increderea in tine, ţine minte că general, înţelegem că o relaţie care merge
toată lumea care trece prin astfel de momente se prost nu e o relaţie. In majoritatea ţârilor
simte la fel; încearcă să te relaxezi. occidentale, femeile intentează divorţ mai des
decât bărbaţii şi sunt capabile să vadă partea
• Dacă nu mai eşti sigură care sunt „regulile
bună a despărţirii. Suntem, de asemenea,
de bază” mai ales dacă par să se fi schimbat -
capabile să ne implicăm în noi relaţii, de obicei
discută cu prietenii tăi şi cu potenţialii parteneri.
mai de succes decât cele la care am renunţat
Nu e un păcat să recunoşti că nu ştii, iar
problema se rezolvă adesea uşor.

• Nu te lăsa niciodată convinsă să faci ceva ce


P IE R D E R E A P A R T E N E R U L U I
nu vrei. Deşi libertatea sexuală e mult mai mare
Sunt şanse mari ca femeile heterosexuale să rămână
acum, presiunea de a face sex imediat e mai mică.
văduve - o femeie din două e văduvă, faţă de un bărbat
In zilele noastre, se obişnuieşte să cunoşti pe din cinci.
cineva înainte de a te culca cu el.
Din punct de vedere sexual, impactul e traumatic.
• Pe de altă parte, nu te aştepta la angajamente Când corpul tău trece prin stările obişnuite - durere,
după ce ai făcut dragoste cu cineva, chiar dacă furie, depresie - se produce un dezechilibru hormonal,
s-a întâmplat astfel cu alt partener. Aşteaptă până se poate întâmpla ca menstruaţiile să se oprească şi
eşti sigură că sentimentul e reciproc, altfel vei fi dorinţa să scadă. Se poate să nu mai ai orgasm pentru
dezamăgită.• o vreme. E la fel de normal să simţi nevoia de alinare,
şi să cauţi o relaţie sexuală doar ca să descoperi că
trăieşti cu senzaţia că iţi trădezi partenerul decedat.
• Dacă ai familie, probabil că ar fi cel mai bine
să nu ai prea multe relaţii de scurtă durată. Dacă
Secretul este să iţi laşi timp să te refaci; cu cât
Taţi tocmai a plecat, copiii vor fi dezorientaţi iţi ignori emoţiile, cu atât sunt şanse mai mari să nu iţi
dacă prea mulţi „unchi” vin şi pleacă. Dar atunci revii. Plângi, fii furioasă, scrie sau vorbeşte de parcă ar
când iţi iei un angajament, fii fermă şi explicâ-Ie fi de faţă. Ţine un jurnal al doliului.
copiilor că viaţa ta sexuală te priveşte, şi că nu se
pot opune in vreun fel, la fel cum nici tu nu vei Dacă nu ai fost niciodată măritată sau eşti lesbiană,
lua decizii in locul lor. se poate ca rolul tău să nu fie recunoscut de
societate. Vorbeşte cu alţii despre amintirile tale
pozitive - aceasta e, adesea, calea cea mai sigură
spre recuperare.
d e c iz iil e sex u a le *6-47
SĂ TRĂIEŞTI FĂRĂ SEX 46-49
CONDUITA SEXE ALA 58-59
t r e c i la fa pt e 90-9 A
SEX CL CINEVA NOV 92-93
şi em oţionale să am âni
intim itatea sexuală.
^ ^ ş iin d o i-
^ d u p â despărţire Pe lângă stres şi oboseală,
gj cu responsabilitatea iţi vei cheltui energia şi
^ e r i i copiilor, e foarte încercând să oferi
^ b i l ca din raţiuni practice copiilor stabilitate.

CUM T E R E F A C I D U P Â
D E S P Ă R Ţ IR E

La sfârşitul unei relaţii sexuale, fem eile trec


adesea prin mai m ulte etape de „recuperare” .
Se poate sâ nu le experim entezi pe toate, sau să
fii mai marcată de unele, dar iată care sunt cele
mai frecvente:

• Petrecerea tim p u lu i singură, retrasă, pentru


a-ţi odihni tru p u l şi m intea. D o rin ţa sexuală
poate fi scăzută la inceput, d a r se reface cu
timpul.

• Restabilirea contactelor, adesea cu persoane


cu care nu există şanse m a ri de a incepe o
relaţie sexuală. Este evitată, astfel situa ţia in care
ni se cer favoruri sexuale sau p rim im afecţiune
doar pentru a o pierd e la s c u rt tim p după.

• Refuzul orică re i no i re la ţii sexuale, ch ia r


dacă există p re siu n i d in partea fa m ilie i sau a
prietenilor. V o r crede, adesea, că eşti pre g ă tită
inainte de a fi cu adevărat. P erioa da n o rm a lă de
recuperare este de un an, cea tip ic ă de d o i, da r
fiecare femeie are p ro p riu l ritm .

• Acceptarea unei noi relaţii sexuale - fie


sub forma unui angajament, fie a unei aventuri.
Semnalele cheie sunt: dispariţia conexiunii
emoţionale cu fostul partener, conştientizarea
individualităţii şi acceptarea sfârşitului vechii
relaţii.
iw r m m

P erioada C ritică
ÎNŢELEGEREA M ENOPAUZEI

e măsură ce îmbătrânim, ovarele încetează menopauză. Scopul sexului e mai degrabă


P să secrete estrogen şi progesteron, şi îşi
pierd capacitatea de a produce ovule. Mens-
plăcerea - şi nu concepţia - deci fertilitatea are o
mică importanţă. Datorită progreselor medicinii,
truaţiile încetează şi, în funcţie de adaptabilitatea schimbările vârstei mijlocii sunt mai uşor de
corpului, apar diferite simptome ca răspuns. suportat, permiţând o viaţă activă. E foarte
Această perioadă, în care o femeie îşi pierde posibil să nu resimţim menopauza, ci pur şi
capacitatea de a avea copii, se numeşte meno­ simplu să constatăm că nu mai sângerăm.
pauză, şi era considerată ultima etapă din viaţa Această perioadă de criză, trebuie, totuşi, să
unei femei. După acest moment, nefiind fertilă, fie înţeleasă şi acceptată şi fizic şi emoţional,
se credea că nu îşi mai manifestă nici sexuali­ întrucât speranţa de viaţă depăşeşte 80 de ani,
tatea. Se presupunea, de asemenea, că nu mai e posibil să fim abia la jum ătatea drumului
are mult de trăit. Astăzi, sexul nu mai e neapărat atunci când ajungem la menopauză. Aceasta nu
asociat cu concepţia, iar capacitatea de a avea este etapa finală, ci mai degrabă o tranziţie
copii poate dispărea chiar cu 20 de ani înainte de dinspre prima jumătate a vieţii înspre a doua.

URM Ă RIREA S C H IM B Ă R IL O R AN D E AN

Perioada critică durează aproximativ 15 ani, in intervalul cuprins intre 40 - 60 de ani.


Prima perioadă, perimenopauza, incepe cu fluctuaţiile hormonale intre 35 şi 45 de ani, şi menstruaţiile devin
neregulate. Ultima etapă, menopauza, e marcată de ultima menstruaţie. Apare, de obicei, intre 45 şi 58 de ani.
(Dacă intervine inainte de 35 de ani, este considerată prematură, şi se întâmplă de obicei fie din cauza unor
probleme ale ovarelor, Ge in urma unei histerectomii, mai ales a uneia care este însoţită de extirparea ovarelor).
In anii de după menopauză, intre 55 - 65 de ani, corpul se adaptează schimbărilor şi Guctuaţiilor hormonale,
deşi pe termen lung va deveni mai vulnerabil.

Dureri de spate, oase şi muşchi

Dureri de inimă

s Probleme ale uterului, inclusiv prolaps

j Probleme urinare, constipatie

Creştere în greutate, probleme ale pielii

Probleme intelectuale

— Somn neregulat şi neliniştit


____
Transpiraţii şi frisoane

Menstruaţii neregulate, cu probleme


-
DEVII FEMEIE 14-15
CCNOASTETK PE TINE INSAIl 26-27
CÂNDSEXULfn FACEPROBIEME 40-41
PERU)ADACRIT1CÂ 182-85

S IM P T O M E ALE M E N O P A U Z E I

Reacţiile la perioada critică diferă de Ia fem eie la femeie. Simptomele nu sunt evidente pentru toate femeile,
dar su n t aproximativ aceleaşi pentru 85% dintre femeile occidentale.

Simptome Efecte pe termen lung

’ Subtierea firului de pâr si indesirea pârului facial, ca


urmare a fluctuaţiei hormonale
Insomnie, somn fârâ vise. din cauza nivelului scăzut
de estrogen sau a transpiraţiilor nocturne

Piele uscată, riduri din cauza scăderii nivelului de


estrogen
Dispoziţie schimbătoare, anxietate si pierdere de
memorie din cauza fluctuaţiei hormonale

Risc crescut de boli cardiace, pentru că


vasele de sânge îsi pierd elasticitatea

Bufeuri cauzate de dilatarea vaselor de


sânge în partea superioară a corpului
îngrosarea formei corpului, creşterea în
greutate - rezultat al încetinirii proceselor
metabolice si a scăderii nivelului de
Fasoane, transpiraţii nocturne ca urmare estrogen
a dilatării vaselor de sânge /

Risc crescut de infecţie la nivelul


uterului, vezicii şi intestinului ca urmare
Simptome accentuate ale SPM. deteriorării organelor, nervilor şi
inclusiv sensibilitate a sânilor, din ‘ muşchilor din zona pelvianâ
cauza fluctuaţiei hormonale

Constipatie. balonâri. urinări frecvente - rezultat al


scăderii mişcărilor intestinale si a scăderii irigaţiei
Menstruat" neregulate, dureroase sau scurte, flux sanghine a uretrei
redus

’ Uscăciune vaginalâ. infecţii din cauza scăderii ^


Risc crescut de osteoporoză (fragilitate a oaselor),
fluxului sanguin în zona vaginală si a modificării
datorită scăderii posibilităţii de prelucrare a calciului
echilibrului alcalin

Mobilitate redusă a încheieturilor ca urmare


a declinului hormonal
’ Aceste simptome p ot
apărea in penmenopauzâ.
contmuându-se pe toată Pierderea forţei musculare si a ligamentelor, din
durata perioadei. • ' cauza scăderii nivelului de colagen
P erioada C ritica
C U M R E Z O L V I P R O B L E M E L E A S O C I A ! E M li N O P A IJZ III

erioada critica afectează toate leineilc. ( UM I RA I EZI SIME'l OMELE


P Unele abia observa simptomele, altele spun
crt viaţa li se schimba in iau. Vestea buna este • Menstrualii neregulata', iu suplimente de fier pentru
;i po verii anemia, dat a menstruaţii!*- sunt abundente,
ca exista soluţii atât pentru simptomele pe mergi la uti control
termen scurt cât şi pentru efectele pe termen
lung. Putem sa ne suplimentam hormonii pe • SPM: urm ăreşte instrucţiunile de la pp. 20 -27
cale chimica sau sa optam pentru soluţii natu
rale. Exista dezbateri aprinse cu privire la • Insomnie: evită activitatea mentală intensă înainte de
eficienţa acestor mijloace, la riscurile pe care le culcare, fa exerciţii fizice, fă o baie călduţă, bea lapte
prezintă, dar, dincolo de dezbateri, e important cald, fă exerciţii de relaxare sau încearcă remedii
naturiste
sa ştim ca exista remedii. Descoperirile ştiinţi­
fice, dar şi posibilitatea de a-ţi veni singură în • Probleme vaginalc: foloseşte lubrifiant!,
ajutor, sunt calea spre păstrarea sănătăţii fizice mastu rbează-te şi fă sex pentru a păstra
şi emoţionale, precum şi a vieţii sexuale satis­ musculatura vaginului în formă; urmăreşte
făcătoare. instrucţiunile de la pp .'58 - 39

Măsuri pe termen lung • Bufeuri: ţine un jurnal pentru a depista ritmul lor;
Există mai multe metode prin care poţi preveni evită alcoolul, cafeina, zahărul, ciocolata şi mâncărurile
picante; nu mai fuma, fă mişcare, ia vitamina E, poartă
efectele neplăcute ale menopauzei.
haine de bumbac, învaţă să î(i controlezi respiraţia
Ajută funcţionarea glandelor suprarenale -
principala sursă de estrogen - evitând consu­ • Transpiraţii nocturne: aşează un prosop mare sub
mul de nicotină, cafeină, alcool, zahăr şi mâncă­ cearşaf, asigură-te că pijamalele sunt confortabile şi
ruri grele. Alege o dietă de bază, cu conţinut uşor de schimbat, câ ai la Îndemână aşternuturi, apă
scăzut de grăsimi. Evitând mâncarea cu nivel rece, un spray parfumat şi un ventilator; încearcă
crescut de colesterol, minimalizezi riscul boli­ remedii naturiste
lor de inimă, iar mâncărurile bogate în calciu
reduc riscul osteoporozei. Vitaminele B, C, I)
şi E şi 1.500 mg de calciu zilnic îmbunătăţesc
activitatea suprarenalelor şi protejează de
osteoporoză şi boli cardiace.
încearcă să faci exerciţii uşoare, 20 de minu­
te zilnic. Plimbările regulate cresc densitatea
oaselor, yoga ajută la păstrarea mobilităţii şi a
forţei musculaturii.
Stresul influenţează hormonii, deci poţi evita
simptomele menopauzei dacă reduci stresul.
Exerciţiile de relaxare şi meditaţia sunt de
asemenea benefice.
Abordarea unor metode complementare -
aromaterapia, homeopatia, acupunctura - e
încă o cale de a te menaja. Unii experţi susţin că exerci­ circulaţie. Exerciţiile reduc
ţiile sunt In tel de benefice ca stresul, cresc rezistenţa si
în cele din urmă, caută un grup de sprijin terapia hormonală de substi­ suplefea. Dacă nu eşti
pentru femeile care ajung la menopauză; vei fi tuţie, pentru că măresc obişnuită cu exerciţiile, nu te
la curent cu ultimele descoperiri şi ţi se va cantitatea de estrogen din forţa prea tare de prima dată.
aminti în permanenţă că nu eşti singură.
ÎNGRIJIREACORPI LUI 30-31
PROBLEME GINECOLOGICE 36-37
CUM CERI AJITOR 148-49
PERIOADACRITICA 180-81
PERIOADACRITICA 184-85

TERAP IA HO RMO NAL Ă DE SUBSTITUŢIE

Terapia hormonală de substituţie are o istorie


complicată. Cele care au beneficiat de ea susţin că Trebuie să iţi aminteşti să le iei, dar te poţi opri
’ssî ajutat să rămână tinere si active sexual, că oricând.
protejează de osteoporoză, de boli cardiace, de • Implanturile: granule mici de estrogen intro­
cancer ovâri an, cervical si de colon. duse sub piele, in zona abdomenului sau a feselor,
Cei care nu cred in acest tratament spun că el efectul durează 6 - 9 luni şi, de obicei, trebuie să iei
provoacă simptome similare SPM, creşte riscul de
şi supliment de progesteron. Implanturile sunt con­
cancer endometrial si mamar (mai ales
venabile, dar orice efect secundar va dura o vreme
suplimentele pe bază de estrogen,
după îndepărtarea implantului.
tată de cele care combină
• Plasturii: trebuie înlocuiţi o dată la
estrogenul cu progesteronul), ^
implant v ^ câteva zile, dar se fac cercetări pen­
şi agravează fibroamele, ^
litiaza biliară şi ^ ^ tru crearea unora de folosinţă
endometrioza. *. îndelungată. Avantajele şi
înainte de a incepe dezavantajele sunt aceleaşi
terapia, fă un control ca în cazul pilulei, dar pentru
medical pentru că nu afectează ficatul, au mai
depistarea even­ puţine efecte
tualelor riscuri. Şi fii secundare.
pregătită să • SIU: un nou
experimentezi până sistem intrau­
gâsesti acea combinaţie terin care îţi
de hormoni care să ţi asigură proges­
se potrivească. Crem âcu teronul pare să aibă
Consultâ-ţi estrogen mai puţine reacţii
medicul dacă adverse, dar
sângerezi dintr-o estrogenul trebuie luat
dată, se poate să fie sub formă de pastile.
Supozitoare
semn de cancer • Creme cu estrogen,
cu estrogen
ginecologic.• supozitoare, inele vaginale:
Aplicator
introduse în vagin, ajută la
• Pilulele: o tabletă pe zi, de obicei combaterea iritaţiei şi
estrogen timp de 16 zile şi, in plus, uscăciunii. Sunt măsuri pe
progesteron timp de 12 zile în fiecare termen scurt, pentru că nu
lună. conţin progesteron.

Estrogenul e produs de ovu­ Ciclu menstrual normal


lele din ovare. Producţia sca­
de in timpul menopauzei,
când nu se mai elimină un
ovul pe lună; după menopau­ In timpul menopauzei
ză, se mai găseşte in cantităţi
mici; progesteronul e secre­ După menopauză gp Progesteron
tat ca reacţie la ovulaţie, deci
e inexistent după menopauză. Estrogen
28 Zilele ciclului mm
Menstruaţie
I *1 KIO A I »A ( «I I |( A
Ml I UHU I IUN II'KIII Ml NOI'AI / I I

tl« • •• u|ll|lsi| |{| im ||f)||f|||/,/) | mmI> Itâi


O•»i »ă nu (Imit hormonii «mftrA NI , VOI A 01, ( O,VI kA( \ - y \|fc
rtll, » i *1 i t»|KM iliili II I I <|< || 11 ;ij inlrim ş i
m o .| | ( | t
•I» ;| tiv * II illllll» ll|.l |);ll tllli) ||( HlIjllM llllf flui l'ofl rămâne gravida Im * 2 1 ri* lom după ultima
• • iu • • unii ilm vrt/uti • ii ii pi'tlmulA ivTi menstruali# (da#*i ai ?>th V/#P „ ud <„u 12 hm,
(da#â hi |* vii Vl d# uni) ( un, ,r/ .„,r,v .
Si, • ii • A! m lulAiim tu * ;islă • tetlliijă, • n aiâl
•\t -• t mu *i»‘ im i opd / u probleme <1upâ /'„t u,
*|i \ « llilll Uliii plini ||| :il|l I i Impruiih ii pi/lrn d# 1 0 1|i .tui, * im ţunUnl *â foloseşti mmisUU
Ilaiului noului ni «h /vnliîin ii ■•« KiialliniH voi <onlrat eptive adet-vale
tlnbotI utilul mondi ului nu u o p a o / e j
• M etoda i ni» odan/Jui n u m m potrivită
(M'iifru #ă n w n M r u i t t ii U ' Mint neregulate, nivelul
r AVI I li UAWAV (l'l*) i OII horm onilor variabil, i;ir n u - lm U h de depistare a
llm ni ml ti» h m im </» , m l m i l»erioad*i fertile (I#-mp# raiora bazală) n n mai
•li m lilld, ili'nl iii •■n*ln n Mint sigure
•h p ih ll i Ab'Vtl ih • rilll.

• I)* I flit i t ontra# epţia i\i■barieră nu mai #■


dgurâ, reprezinţi nn tvantij faptul efl uftf n |
pu|in fertilă <âud I» apropii O»- menopauză
Folosirea unul pr#*/«rvativ sau h unui prezer
vatlv feminin poate f/rovora totuşi probleme
dat r» • t retiile vaginal'* unt v ăzute au dacă tu
au part# n< rul iau av*-ti nevoi#- d# u nzatii mai
jnitmiif «•

• l,fi< lenta st ăzutâ a 1)11,' il poate face, totuşi,


potrivit, pe m ăsură ce scade f#*rtilitat#aa. Dacă #*sti
implicata Intr-o relaţie stabilă, #• eliminat si riscul
l / i ’MI lli'l'luN (ilA llu n ) r infecţiilor
Im ,l fo lo in o d r l, Iii fiii tir m ii

• ( mitra# eptivele pe baza de estrogen pilula


combinată sunt nu numai eficiente, ci si foarte
bune ( ;i Mibstituenti hormonali. |)acâ nu fumezi,
ţi dat a starea sănătăţii #• buna, încearcă pilulele
Istorii personale ui «om entra|ia <ea mai mică.

• Pilulele pe bază de progesteron, implanturile


< Aiul aveam IU d e .mi, in tim IndiAnonlll de
sau injecţiile sunt utile dacă nu poţi lua estrogen.
iio n n M :un în ln h a l n u n ii ilr <r n u iii am
Dacă, insă, apar săngerâri neregulate (ie timpul
n , .) „Uliul ilu/hl m oB tlrii lui Ihiviil,; dur iui
utilizării, consultă imediat medicul. Poate fi
h m r sr iu ni, iiuInlA In p n 'u jin n u n o r h 's b in ir , vorba de im simptom al cancerului uterin, al
•..» nu dau ■n .iin.i • r unii ( Vi/)/// au • r r /llt • r cănii rine creste o dată cu vârsta.
iloni n et/i/vt i r n Aioan I b m l d in tre c i m i u
>/n»s „m u m nu li nuii sMiii in m ic , p o li h,1 ni in
s(.li ml nn fa ie ic n " < c l m a l b u c nul cnvrvvn/A
• .1 .i durai o JiiinAbilc d r viul A s,i Inii dau scam a
iv vreau dc lupi
l i s/ / V
^ nificakkakamhmia 108-11
^kkioada critica 180-83
SEXULcAnd iMRAniANFSTI 186-87

3 f/even/7 imaginea ,• i ...... " ,va UIJ »c*


une' ff™e dp cosmetice T ' b° ' adm'raM deopofm
ae bărbaţi şi femei pentru
w rgia ei.

Istorii personale

Aproape doi ani după ce soţul meu a plecat, am


simţit că mor. Aveam 52 de ani, mă simţeam şi
arătam groaznic. Părea că totul s-a sfârşit. Până
când intr-o zi, când eram cu nişte prieteni, a
apărut Steven. E cu 15 ani mai tânăr decât mine.
l-am spus că sunt prea bătrână, a spus că e
absurd să cred asta. Nu am făcut niciodată sex
atât de bine. Am descoperit sexul oral.
vibratoarele, orgasmele multiple. Probabil că nu
va dura, dar mi-am recâştigat încrederea. Dacă
nu va fi Steven. va fi cu siguranţă altcineva.
B reda
Sexul când Î mbătrâneşti
D IS T R U G E R E A M I T l L U I CA B Ă T R Â N II NU F A C D R A G O S T E

ovine lot mai răspândită tdooa că bătrâ­


n neţea nu ucide dorinţa, ba chiar o intensifi­
că. Chiar dacă aspectul si fiziologia afectează
SCHIMBĂRI ale corpului

in timp. îmbătrânirea îţi poate afecta sexualitatea


potenţialul sexual, dezavantajele sunt echili­ in mai multe moduri. Dacă nu eşti rănită sau
brate de dezvoltarea emoţională si mentală. bolnavă, cea mai bună cale de a preveni schim­
Intr-o serie de studii, 95% dintre vârstnici au bările e să faci dragoste - cu tine însuţi sau cu
declarat că le place sexul, 75% au spus că or­ un partener - pentru a-ţi păstra organele sexuale
sănătoase şi puternice.
gasmul e esenţial, şi 50% că fac sex măcar o
dată ţv săptămână - cu o frecvenţă mai mare • Se poate să te simţi „asexuală” pentru că
decât unele perechi de 50 de ani. în plus, 75% pielea, părul şi aspectul nu se mai potrivesc
au declarat că viaţa sexuală li s-a îmbunătăţit cu idealului, dar ţine minte că în sex pasiunea şi
experienţa sunt mai importante decât
timpul. Un medic australian relatează istoria
atractivitatea.
unei paciente care ia 72 de ani a început să facă
sex in afara căsătoriei şi a avut primul orgasm • Vaginul ţi se poate strâmta, devenind foarte
la 74. sensibil la transformările produse la menopauză.
Dacă ne îngrijim de sexualitatea noastră, Foloseşte lubrifiant mult şi prelungeşte
bătrâneţea poate ti o manifestare puternică a ei. preludiul. Nu te teme: 80% dintre femei nu au
probleme.
Să facem dragoste devine mai important decât
cariera sau copiii. Descoperim, la bătrâneţe,
• Sânii şi sfârcurile pot răspunde mai puţin
încrederea de a ne exprima clar preferinţele şi prompt, aşa că vei avea probabil nevoie de alt fel
de a experimenta. de preludiu.
Dacă in ultimii ani ai vieţii suntem implicate
intr-o relaţie stabilă, putem descoperi o nouă • Clitorisul nu se mai întăreşte la fel când eşti
etapă a sexualităţii, marcată de înţelegerea excitată, dar poate deveni mai sensibil.
intuitivă a ceea ce se doreşte de la noi,
• Orgasmele nu mai sunt la fel de intense;
transformând astfel sexul într-o reflectare a
exerciţiile te ajută să îţi intâreşti muşchii pelvieni
dragostei profunde.
şi să păstrezi profunzimea contracţiilor.

• Colul uterin îşi pierde din sensibilitate, deci


incearcâ diferite poziţii.

• Unele femei au remarcat o pierdere a do­


rinţei, o dată cu vârsta, dar nu e ceva obişnuit.
Dacă se întâmplă, consultă medicul.

• Dacă ai un prolaps, adică o scoborâre a


uterului datorată slăbirii muşchilor pelvini -
sexul poate fi dureros. Soluţiile medicale includ
o operaţie sau amplasarea unui inel in jurul
colului, dar şi exerciţiile pelvine pot fi de ajutor.
CC/MtVicAREASEXlAlA 9*~5S
DOTCtTTATJ DE ERECŢIE l4*-47
NIEJifflTCAREAORrASMm.1 <70-71

BUCURÂ-TE DE SEX ŞI MENŢINE-ŢI


SEXUALITATEA CÂND ÎMBĂTRÂNEŞTI
* Nivelul hormonilor « Excită-I cu masaje, mângâ­ « Dacă te porţi ca o femeie «’ Oferi-ti mesaje sexuale
bărbaţilor rămâne echilibrat, ieri şi stimulează-l folosindu-ţi sexy. aşa vei 6 indiferent de pozitiv e: ingrijeste-te. lăsări
şi testiculele continuă să gura Preia iniţiativa casă nu vârstă. fanteziile libere,
prvducâ spermatozoizi. simtă că toată res­ masturbează-te si nu lăsa
Totuşi, după 20 de ani ponsabilitatea . dorinţa să moară.
începe un declin, astfel incât e a lui.
ladO-70 durează mai mult « Transmite-i mesaje pozi­
pană se excită, erecţiile sunt tive şi partenerului, maru-
slabe, durează mai puţin şi festandu-ti pasiunea, incura-
suni mai greu de obţinut jându-l să te dorească şi
după o primă ejaculare. acordări timp. spaţiu şi
energie pentru a face
dragoste.
* Sa îmbătrâneşti nu
inseamnâ să renunţi la
« Transmite-le mesa­
Dacă bolile sau
jele pozitive si
tratamentele medicale
celorlalţi, nu ii
te impiedicâ, depune
lăsa să te
atâta energie şi efort considere
cât simţi că poţi. asexuată
încearcă să faci sex Vorbeşte-i
dimineaţa, când partenerului
nivelul hormonilor despre pasiu­
e ridicat. ne. infruntă-i
pe cei care
» Aceste spun cd sexul
schimbări il pot la bătrâneţe e
face şi pe el să fie neobişnuit
mai relaxat şi mai Fii explicită
puţin grăbit. Se va când iti susţii
bucura de preludiu şi feminitatea,
va compensa conştientă de
emoţional ce nu mai sexualitatea
proprie.
poate oferi fizic.