Sunteți pe pagina 1din 1

Grupul Medlife achiziț ionează materialele de natură medicală sau de altă natură de la furnizori de

top de pe piaț ă, inclusiv de la firme internaț ionale ș i societăț i locale de prestigiu. Grupul a î ncheiat
contracte de achiziț ii cu principalii săi furnizori de consumabile medicale, substanț e utilizate î n
activităț ile de laborator, farmaceutice, echipamente medicale ș i alte achiziț ii care nu sunt de natură
medicală. Aceste contracte sunt negociate la nivel de Grup î n scopul obț inerii unor condiț ii mai
avantajoase de achiziț ie. Iar la 31 decembrie 2017, societăț ile din cadrul Grupului erau parte î ntr-
un număr de contracte de finanț are, fondurile fiind utilizate pentru finanț area cheltuielilor de
investiț ii ale Grupului, precum ș i pentru finanț area capitalului circulant.

Datoriile totale ale firmei Medlife sunt in suma de 405.616.367 lei, de 4 ori mai mult fata de
competitorul direct Sanador, care are la sfarsitul anului 2017 datorii in suma de 107.554.723 lei.

Diferenta dintre sume se datoreaza faptului ca Medlife are anumite facilitati de leasing ce se refera
la echipamentele medicale si vehicule detinute in centrele medicale. Aceasta detine mai multe
centre medicale fata de Sanador, iar asta arata o diferenta si la datoriile fata de furnizorii de
materiale consumabile. Datoriile salariale sunt si acestea mai mari la Medlife deoarece are de 3 ori
mai multi angajati.