Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LECŢIE

Unitatea de învăţământ : Școala Profesională, Gropnița


Profesor : Mărculeț Roxana Mihaela
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţele naturii
Obiectul : Biologie
Data : 21.03.2016
Clasa : a V a
Unitatea de învăţare: Plante superioare
Titlul lecţiei : Plante superioare cu fori.Gimnosperme - Conifere.
Scopul lecției: Cunoașterea de către elevi a principalelor caracteristici stucturale ale
coniferelor în vederea formării unor noțiuni cu caracter operațional, necesare înțelegerii
modului de viață și progresului morfo- funcțional înregistrat de grupele de
gimnosperme pe scară evolutivă.
Tipul lecţiei: Mixtă
Durata : 50 de minute.
Locul de desfăşurare: sala de clasă

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.1 Identificarea unor grupe şi specii din regnul Plante.
1.4. Explicarea alcătuirii generale a unei plante cu flori.
2.1 Utilizarea de metode şi mijloace adecvate explorării/ investigării lumii vegetale.
3.1 Reprezentarea structurii şi funcţiilor sistemelor biologice pe baza modelelor.
4.1 Utiliarea corectă a terminologiei specifice biologiei in diferite situaţii de
comunicare.
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind diverse metode de comunicare.
5.1. Utilizarea in viaţa cotidiană a cunoştinţelor de biologie vegetală.

COMPETENŢE DERIVATE VIZATE:


La sfârşitul lecţiei, elevii trebuie:
C.D.1. Să definească noţiunile de gimnosperme şi conifere .
C.D.2. Să enumere cei mai cunoscuţi reprezentanţi dintre conifere.
C.D.3. Să descrie părţie componente ale unui conifer.
C.D.4. Să stabilească cum se realizează procesul de înmulţire.
C.D.5. Să prezinte importanţa coniferelor.

1
Resurse procedurale: conversaţia, observaţia, descrierea, problematizarea, dialogul,
modelarea, explicaţia, învățarea prin descoperire.
Resurse materiale: manual, crengi de brad, crengi de molid,crengi de brad, crengi de
tuia, crengi de pin, conuri de molid şi pin atlas botanic, prezentare power point.,
flipchart, microscop optic, preparate microscopice.
Forme de organizare: frontal, pe grupe.
Evaluare: formativă , prin chestionare orală.
Resurse informaţionale:
 Programa şcolară;
 Biologie, manual pentru clasa a V a, Gheorghe Mohan, Aurel Ardelean, Aurora
Mihai, Editura All Educational, Bucureşti, 1999.
 Morfologia şi anatomia plantelor, Constantin Toma, Mihaela Niţă, Lăcrămioara
Ivănescu, Naela Costică, Rodica Rugină, Editura Universităţii „ Alexandru
Ioan Cuza”, Iaşi, 2004.
 Metodica predării biologiei, Naela Costică, Editura Graphys, Iaşi, 2008.
 Metodica predării – invăţării biologiei, Ulpia Maria Leu, Ion Iordache, Editura
Corson, Iaşi, 2001.
 Lecţia la disciplina biologie, Viorel Lazăr, Mariana Nicolae, Editura Arves,
2007.

2
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
ETAPELE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR Metode, Evaluare
LECŢIEI Mijloace
(TIMP)
Moment -Verifică dacă sunt condiţii optime -Işi pregătesc caietul de biologie, manualul şi Conversația
organizatoric pentru desfăşurarea lecţiei.
obiectele de scris. Dialogul
( 1 minut) -Solicită elevului de serviciu să
numească elevii absenţi şi ii notează in
catalog.
-Pregăteşte materialul didactic necesar
lecţiei.
Reactualizarea -Montează câteva preparate la -Recunosc : licheanul galben și mușchiul de pământ Problematizarea Orală
cunoştinţelor microscopul optic și solicită elevilor să și precizează grupele din care fac parte.
Observarea Aprecieri
(9 minute) recunoască planta și grupa din care face
parte. Conversația verbale
Descrierea încurajatoare
-Prin chestionare orală verifică -Ascultă, gândesc şi răspund la întrebările adresate Dialogul Observarea
informaţiile predate anterior despre : de profesor:
sistematică
Licheni:  Trăiesc în simbioză ( o algă și o ciupercă),
 Cum și unde trăiesc lichenii? pe scoarța copacilor, pe ziduri, pe pietre.
 Este format din: rizoizi, tulpiniță și
frunzulițe. Se hrănesc prin fotosinteză,
 Din ce este format talul
mușchiului de pământ? Cum se autotrof.
hrănește acesta?

 Unde cresc ferigile?  Ferigile sunt intâlnite in păduri, la umbra


copacilor, la munte in apropierea apelor
curgătoare.

3
 Din ce este alcătuit corpul  Corpul ferigilor este alcătuit din rădăcină,
ferigilor? tulpină subterană numită rizom şi frunze
penat compuse.
 Cum se hrănesc ferigile ?  Ferigile se hrănesc autotrof prin fotosinteză.

 Cum se inmulţesc ferigile ?  Ferigile se inmulţesc cu ajutorul sporilor din


sporangi. Sporangii se grupează in sori, dar
si prin celula ou.

Captarea atenţiei - Distribuie pe fiecare masă materialul - Observă crengile de brad, molid, pin, tuia, Conversaţia, Orală
(2 minute)
stimul. Roagă elevii să observe conurile şi apreciază că în lecţia de astăzi vom Observaţia, Aprecieri
materialul de pe mese şi incurajează să- studia coniferele. Descrierea, verbale
şi exprime părerea despre ce vor studia Problematizarea, încurajatoare
Anunţarea temei
şi prezentarea astăzi. Dialogul, Observarea
obiectivelor.
-Anunţă şi scrie pe tablă tema lecţiei : Modelarea, sistematică
(2minute)
„Plante superioare cu flori. - Notează in caiete titlul lecţiei şi urmăresc Explicaţia,
Gimnosperme – Conifere” obiectivele prezentate de profesor. Învățarea prin
- prezintă obiectivele pe care elevii descoperire.
trebuie să le cunoască la terminarea
Evocarea noilor
lecţiei.
cunoştinţe

4
(30 minute) -Cu ajutorul materialului de pe mese şi a
imaginilor din prezentarea power point
vor fi atinse obiectivele propuse. -Notează în caiete informaţiile de pe tablă.
-Defineşte noţiunea de gimnosperme.
- Notează la tablă cele două cuvinte - Ascultă, gândesc şi răspund.
greceşti din care derivă termenul de
gimnosperme.
- Defineşte coniferele drept primele
plante superioare cu flori, la care florile
sunt grupate in conuri.
-Solicită elevilor să numească cei mai
cunoscuţi reprezentanţi din grupa
coniferelor.
Notează la tablă cei doi reprezentanţi -Notează în caiete cei doi reprezentanţi care
care urmeză să fie studiaţi in lecţia de urmează sa fie studiaţi.
astăzi: „Bradul şi molidul”
- Cu ajutorul imaginilor solicită elevilor
să stabileasca părţile componente ale -Analizează imaginile şi enumeră părţile
unui conifer. componente ale unui conifer.
-Notează la tablă alcătuirea unui conifer. - Notează in caiete părţile componente ale unui
conifer.
-Solicită elevilor să stabilească cum este -Ascultă, gândesc şi răspund la intrebările adresate

5
rădăcina la conifere şi care sunt părţile de profesor.
tulpinei.
-Cu ajutorul imaginilor stabileşte -Observă, analizează imaginile şi stabilesc forma
impreună cu elevii forma frunzelor la frunzelor mărimea şi dispoziţia conurilor bărbăteşti
cei doi reprezentanţi, mărimea şi şi femeieşti la brad şi molid.
dispoziţia conurilor bărbăteşti şi
femeieşti. -Notează in caiete informaţiile de pe tablă.
-Notează la tablă forma frunzelor la cele -Identifică crenguţele de brad şi molid.
două specii, mărimea şi forma conurilor.
-Solicită elevilor să identifice de pe mese - Observă conurile femeieşti de molid de pe mese.
crenguţele de brad şi crenguţele de - Observă, analizează imaginile şi stabilesc
molid. alcătuirea conurilor.
- Solicită elevilor să analizeze conurile
prezente pe mesele de lucru. - Notează in caiete alcătuirea conurilor.
-Cu ajutorul imaginilor solicită elevilor -Ascultă cu atenţie informaţiile prezentate de
să stabilească alcătuirea conurilor profesor şi notează in caiete informaţiile de pe
bărbăteşti şi femeieşti. tablă.- Privesc imaginile şi notează in caiete aceşti
- Notează la tablă alcătuirea conurilor reprezentanţi.
bărbăteşti şi femeieşti. -Ascultă , gândesc expun idei.
-Explică elevilor cum se realizează
inmulţirea la conifere. Notează pe tablă - Notează in caiete importanţa coniferelor.
cum se realizează polenizarea şi ce

6
rezultă in urma procesului de fecundaţie.
- Prezintă elvilor imagini cu specii de
conifere inrudite cu bradul şi molidul.
-Adresează următoarea intrebare: Sunt
importante coniferele?
-Notează la tablă importanţa coniferelor.
Fixarea -Frontală cu ajutorul metodei explozia - Ascultă intrebările adresate de profesor şi răspund. Conversația Orală
cunoştinţelor şi
solară. Dialogul
realizarea feed-
backului . Problematizarea
(5 minute)
Notarea şi - Notează in catalog elevii care au - Prezintă carnetul de note.
aprecierea
răspuns la lecţie.
activităţii
elevilor

7
SCHIŢA LOGICĂ A LECŢIEI
PLANTE SUPERIOARE CU FLORI
GIMNOSPERME - CONIFERE

grecescul „gymnos”- descoperit, golaş


plante cu sămânţa neinchisă in fruct.
grecescul „sperma” - sămânţă
Coniferele florile grupate in conuri.
Primele plante superioare cu flori.
Răşinoase - conţin răşina.
Mediul de viaţă: in zonele de munte.
Reprezentanţi: bradul, molidul
Acătuire : - rădăcina rămuroasă
- tulpina – trunchi
- coroană
- frunze
- conuri: bărbăteşti şi femeieşti.
Frunze : - formă de ac – acoperite cu ceară.
- brad – dispuse de o parte şi de alta a crengilor
- molid – dispuse in jurul crengilor
Conurile: - bărbătesti sunt mici
- femeieşti sunt mari : la brad indreptate cu vârful in sus
la molid indreptate cu vârful in jos.
Conul bărbătesc: ax , solzi cu 2 saci polinici – o floare
Conul femeiesc : ax, solzi cu 2 ovule şi o frunzuliţă – o inflorescenţă
Polenizarea – cu ajutorul vântului. Fecundaţia seminţe libere
NU AU FRUCTE
Specii inrudite: pin, zada, tuia, ienupăr, jneapăn.
Importanţă : - construcţii, instrumente muzicale, hârtie, producători de oxigen,
impiedică alunecările de teren.

8
Cum deosebim bradul de molid? Ce sunt gimnospermele şi coniferele?

CE
CE??

CUM?
CUM?

GIMNOSPERME
GIMNOSPERME
CONIFERE
CONIFERE

Unde intâlnim coniferele?

Care este diferenţa intre conurile bărbăteşti şi femeieşti la speciile studiate ?

UNDE
UNDE??
CARE?
CARE?