Sunteți pe pagina 1din 31

MANUAL DE UTILIZARE

Televizor cu
LED-uri*
* Televizorul LG cu LED-uri aplică
ecranul LCD cu lumini de fundal LED.

Faceţi clic!
Manual de utilizare

Citiţi acest manual cu atenţie înainte de a utiliza monitorul şi păstraţi-l


pentru consultări ulterioare.

www.lg.com
2 CUPRINS

CUPRINS
;@! 0("(/#,%2!9A#.4"4#!.%!
! "#$%&'% 4)#"#52,%

! &()*!+,#-#&.!/(0)12,%34"! B! C&),%'#&%,%
OPEN SOURCE L@" 37,1(+,-+"0-;-C&'),7;7&
L@" 9" M$,+*7;N",+4+N"$+,$+.+"5&".7/),07;
L@" 9" 3+6;7;"B-"+;&4-*0+,-
! /%)2,%2!.#/+(5#)#-4"4#!
%6)%,&!.%!$(72&.* B! .%+2&2,%

8! #&/),4$'#4&#!.%!/#94,2&'* :! /+%$#0#$2'##
10 - Vizionarea imaginilor 3D (Doar pentru
modelele 3D)

:;! +,($%.4,2!.%!#&/)2"2,%

:;! 2/27<"2,%!=#!+,%9*)#,%
12 Despachetarea
!" #$%&'&(&)*+,-".-/+,+01
2" 3)4/)*-*0-"5&"670)+*-
!"#$%

8" 9" :0&;&'+,-+"670)*7;7&"<)=.0&$>"


?@" A&B&$+,-+"5&"B-/;+.+,-+"0-;-C&'),7;7&
? " D)*0+,-+"/-")"4+.1
22 Montarea pe perete
23 Utilizarea camerei încorporate
?E" 9" F,-G10&,-+"$+4-,-&"H*$),/),+0-
24 - Denumirea pieselor camerei
încorporate
?E" 9" I-,&J&$+,-+"&*0-,C+;7;7&"B-"J&;4+,-"+;" !2-%,)#/7%&)
camerei
O+$1"&G*),+(&"4-.+P7;"B-"+C-,0&'+,-N"
/70-(&"J&",1*&0"G,+C".+7"-Q&.01",&.$7;"B-"
;>! )%"%$(72&.* accidentare sau deces.

;?! 04&$'##"%!)%"%$(7%&5##! !2)%&'#%


729#$% O+$1"&G*),+(&"+$-.0"4-.+P"B-"+0-*(&)*+,-N"
/70-(&".7J-,&",1*&"4&*),-".+7"/)+0-"-Q&.0+"
28 Înregistrarea telecomenzii magice ,&.$7;"B-0-,&),1,&&"/,)B7.7;7&R
?K" 374".-"70&;&'-+'1"0-;-$)4+*B+"4+G&$1
?8" D1.7,&"B-"/,-$+7(&-";+"70&;&'+,-+"
telecomenzii magice !&()*
S)0+"C1"+P701".1"H*(-;-G-(&"5&".1"70&;&'+(&"
/,)B7.7;"H*".&G7,+*(1R"3&0&(&"$7"+0-*(&-"
nota înainte de a utiliza produsul.
!"#$%#&'&$()*&+,!-!$.&/(0)12,#34 &(+#$&/(4,"#
&'&/#)2,#2&.!/+(5!)!-4 4!&#6)#,$&.#&"(72$.* 3

&'()$*)
#89:&;<8=>=?&@A&?=@:BC:?:&A@@:;9A9:&8D&E=F:G:&HB&FIB@C=:&E:&J<E:?K&+:B9GI&JA=&JI?9:&=BF<GJAC==&E:8;G:&?=@:BC:L&
M=N=9AC=&www.lg.com.

$!+%,- '.'$/,0!1+23 )45&,!-)$,0!5 ()


+:B9GI&A&<>C=B:&@<EI?&8IG8D&E=B&O+ L& O+ L&7+ &P=&A?9:&?=@:BC:&<;:B&8<IG@:L&@AG:&8IB9&@<BC=BI9:&HB&A@:89&
;G<EI8L&MD&GIQDJ&8D&M=N=9AC=&http://opensource.lge.com.
RB&;?I8&FACD&E:&@<EI?&8IG8DL&9<A9:&@<BE=C==?:&?=@:BC:=L&E:B:QDG=?:&E:&G:8;<B8A>=?=9A9:&;G=M=BE&QAGABC=A&P=&B<9:?:&
E:8;G:&EG:;9IG=?:&E:&AI9<G&?A&@AG:&8:&FA@:&G:F:G=G:&8IB9&E=8;<B=>=?:&;:B9GI&E:8@DG@AG:K
O&#?:@9G<B=@8&MA&<F:G=&P=&@<EI?&8IG8D&;:&".3,(7&HB&8@S=J>I?&IB:=&8IJ:&@AG:&8D&A@<;:G:&@<89IG=?:&IB:=&
A8:J:B:A&E=89G=>IC==&T@IJ&AG&U&@<89IG=?:&8I;<G9IG=?<G&J:E=AL&E:&9GAB8;<G9&P=&E:&;G<@:8AG:VL&HB&IGJA&IB:=&
8<?=@=9DG=&;G=B&:3JA=?&?A&<;:B8<IG@:W?Q:K@<JK&2@:A89D&<F:GD&:89:&MA?A>=?D&9=J;&E:&9G:=&TXV&AB=&E:&?A&EA9A&?A&
@AG:&AC=&A@S=N=C=<BA9&;G<EI8I?K

0)+3 )3,/'0-!6'+'.5&5',)7+) $,/),(!"3$/%


+:B9GI&A&<>C=B:&=BF<GJAC==&;G=M=BE&=B89A?AG:A&E=8;<N=9=MI?I=&E:&@<B9G<?&:Y9:GBL&M=N=9AC=&8=9:3I?&www.lg.com.

!"#$%
4 !$/),4"%!4$!&.#&/!O4,2$%*

'$0+ 5(*'5$',/),0'85 3$*%

"=9=C=&@I&A9:BC=:&A@:89:&JD8IG=&E:&8=QIGABCD&HBA=B9:&E:&A&I9=?=NA&;G<EI8I?K

,3.) +'0")$+
$I&AJ;?A8AC=&9:?:M=N<GI?&P=&9:?:@<JABEA&HB&IGJD9<AG:?:&J:E==Z
- RB9G3IB&?<@&:Y;I8&?IJ=B==&E=G:@9:&A&8<AG:?I=
- RB9G3<&N<BD&@I&B=M:?&@G:8@I9&E:&IJ=E=9A9:L&@IJ&AG&F=&<&@AJ:GD&E:&>A=:
- RB&A;G<;=:G:A&IB:=&8IG8:&E:&@D?EIGDL&@IJ&AG&F=&8<>:&P=&A?9:&E=8;<N=9=M:&
@AG:&;G<EI@&@D?EIGD
- RB&A;G<;=:G:A&>?A9IG=?<G&E:&>I@D9DG=:&8AI&A&IJ=E=F=@A9<AG:?<GL&IBE:&
;G<EI8:?:&;<9&F=&:Y;I8:&GA;=E&?A&A>IG&8AI&I?:=
- RB9G3<&N<BD&:Y;I8D&;?<==&8AI&M[B9I?I=
- RB&A;G<;=:G:A&@<B9A=B:G:?<G&E:&A;DL&@IJ&AG&F=&MAN:?:
$:G:8;:@9AG:A&A@:89<G&=BE=@AC==&;<A9:&AM:A&@A&IGJAG:&=N>I@B=G:A&IBI=&
incendiu, electrocutarea, defectarea produsului sau deformarea acestuia.
$I&AJ;?A8AC=&;G<EI8I?&HB&?<@IG=&HB&@AG:&;<A9:&F=&:Y;I8&?A&;GAFK&
Aceasta poate cauza pericol de incendiu.

\9:@S:GI?&E:&A?=J:B9AG:&;:GJ=9:&E:@<B:@9AG:A&;G<EI8I?I=K&\9:@S:GI?&9G:>I=:&
8D&F=:&HB9<9E:AIBA&IP<G&A@@:8=>=?K
!"#$%

$I&A9=BQ:C=&P9:@S:GI?&@I&J[=B=?:&IE:K&RB&;?I8L&EA@D&;=BI?&@A>?I?I=&:89:&IE&
8AI&A@<;:G=9&E:&;GAFL&I8@AC=&@<J;?:9&P9:@S:GI?&8AI&P9:GQ:C=&;GAFI?K&
#Y=89D&G=8@I?&E:&:?:@9G<@I9AG:&E=B&@AINA&IJ:N:?==&HB&:Y@:8K

28=QIGAC=3MD&@D&AC=&@<B:@9A9&@A>?I?&E:&A?=J:B9AG:&?A&<&8IG8D&E:&A?=J:B9AG:&
@I&HJ;DJ[B9AG:K&T#Y@:;9[BE&E=8;<N=9=M:?:&@AG:&BI&8IB9&HJ;DJ[B9A9:KV&
#Y=89D&G=8@I?&E:&:?:@9G<@I9AG:&8AI&E:&GDB=G:K

!B9G<EI@:C=&@<J;?:9&@A>?I?&E:&A?=J:B9AG:K&
RB&@ANI?&HB&@AG:&@A>?I?&E:&A?=J:B9AG:&BI&:89:&=B9G<EI8&@<J;?:9L&:Y=89D&G=8@I?&
=N>I@B=G==&IBI=&=B@:BE=IK

28=QIGAC=3MD&@D&BI&?D8AC=&@A>?I?&E:&A?=J:B9AG:&8D&=B9G:&HB&@<B9A@9&@I&<>=:@9:&
F=:G>=BC=L&@IJ&AG&F=&IB&@<G;&E:&HB@D?N=G:K&
Aceasta poate cauza pericol de incendiu sau electrocutare.

$I&AJ;?A8AC=&<>=:@9:&QG:?:&8AI&@S=AG&;G<EI8I?&;:&@A>?IG=?:&E:&A?=J:B9AG:K&
RB&@AN&@<B9GAGL&:89:&;<8=>=?&@A&A@:89&?I@GI&8D&@AIN:N:&IB&=B@:BE=I&8AI&
electrocutare.
!$/),4"%!4$!&.#&/!O4,2$%* 5

RBE<=C=&@A>?I?&AB9:B:=&HB9G:&=B9:G=<GI?&P=&:Y9:G=<GI?&@?DE=G==L&;:B9GI&A&HJ;=:E=@A&
;D9GIBE:G:A&;?<==K&
2@:A89A&AG&;I9:A&@AINA&;D9GIBE:G:A&A;:=&HB&;G<EI8&P=&:?:@9G<@I9AG:AK

A&J<B9AG:A&9:?:M=N<GI?I=&;:&;:G:9:L&A8=QIGAC=3MD&@D&HB&IGJA&=B89A?DG==&
BI&?D8AC=&@A>?I?&E:&A?=J:B9AG:&P=&@:?&;:B9GI&8:JBA?&8D&A9[GB:&HB&8;A9:?:&
9:?:M=N<GI?I=K&
Aceasta poate cauza un incendiu sau electrocutare.

$I&@<B:@9AC=&;G:A&JI?9:&E=8;<N=9=M:&:?:@9G=@:&?A&<&8=BQIGD&;G=ND&:?:@9G=@D&
JI?9=;?DK&
RB&@AN&@<B9GAGL&A@:89&?I@GI&;<A9:&;G<M<@A&IB&=B@:BE=I&@AINA9&E:&
8I;GAHB@D?N=G:K

$I&8@D;AC=&;G<EI8I?&P=&AM:C=&QG=]D&@A&A@:89A&8D&BI&@AED&@[BE&@<B:@9AC=&
E=8;<N=9=M:?:&:Y9:GB:K&
RB&@AN&@<B9GAGL&A@:89&?I@GI&;<A9:&@AINA&MD9DJDG=&@<G;<GA?:&8AI&E:9:G=<GAG:A&
produsului.

$I&?D8AC=&JA9:G=A?I?&E:&AJ>A?AG:&AB9=3IJ:N:A?D&8AI&AJ>A?A]I?&E:&M=B=?=B&?A&
HBE:J[BA&@<;==?<GK&
.A@D&:89:&HBQS=C=9L&JA9:G=A?I?&E:&;G<9:@C=:&HJ;<9G=MA&IJ:N:?==&:89:&B<@=MK&
Des
icca
.A@D&<&;:G8<ABD&HBQS=9:&JA9:G=A?&E=B&QG:P:A?DL&HB@:G@AC=&8D&H=&=BEI@:C=&
M<JA&P=&J:GQ:C=&?A&@:?&JA=&A;G<;=A9&8;=9A?K&RB&;?I8L&AJ>A?A]I?&E:&M=B=?=B&;<A9:&
nt

@AINA&8IF<@AG:K&$I&H?&?D8AC=&?A&HBE:J[BA&@<;==?<GK
$I&?D8AC=&@<;===&8D&8:&IG@:&;:&8AI&8D&8:&AQAC:&E:&9:?:M=N<GK&
RB&@AN&@<B9GAGL&9:?:M=N<GI?&;<A9:&@DE:AL&@AIN[BE&MD9DJDG=&@<G;<GA?:&QGAM:K

!"#$%
2M:C=&QG=]D&@IJ&E:;<N=9AC=&?A&E:P:IG=&>A9:G==?:&@<B8IJA9:L&;:B9GI&A&F:G=&@<;===&
E:&;:G=@<?I?&E:&A&?:&HBQS=C=K&
RB&@ANI?&HB&@AG:&IB&@<;=?&HBQS=9:&<&>A9:G=:L&9GAB8;<G9AC=3?&=J:E=A9&?A&J:E=@K

$I&=B9G<EI@:C=&IB&@<BEI@9<G&T@IJ&AG&F=&>:C=P<AG:&J:9A?=@:V&HB&IBI?&E=B&
@A;:9:?:&@A>?I?I=&E:&A?=J:B9AG:&A9IB@=&@[BE&@:?D?A?9&@A;D9&:89:&@<B:@9A9&
?A&9:GJ=BA?I?&E:&=B9GAG:&E=B&;:G:9:K&.:&A8:J:B:AL&BI&A9=BQ:C=&@A>?I?&E:&
A?=J:B9AG:&=J:E=A9&EI;D&@:&?3AC=&@<B:@9A9&?A&9:GJ=BA?I?&E:&=B9GAG:&E=B&;:G:9:K&
#Y=89D&G=8@I?&:?:@9G<@I9DG==K
TRB&FIB@C=:&E:&J<E:?V
$I&AP:NAC=&8AI&E:;<N=9AC=&8I>89ABC:&=BF?AJA>=?:&HB&A;G<;=:G:A&;G<EI8I?I=K&
#Y=89D&G=8@I?&E:&:Y;?<N=:&8AI&E:&=B@:BE=IL&@A&IGJAG:&A&JAB:MGDG==&B:A9:B9:&
A&8I>89ABC:?<G&=BF?AJA>=?:K

$I&8@D;AC=&HB&;G<EI8&<>=:@9:&J:9A?=@:L&@IJ&AG&F=&J<B:E:L&A@:&E:&;DGL&
>:C=P<AG:&8AI&F=G:&E:&8[GJDL&P=&B=@=&;G<EI8:&=BF?AJA>=?:L&@IJ&AG&F=&S[G9=:&
8AI&@S=>G=9IG=K&"<;===&9G:>I=:&8D&F=:&F<AG9:&A9:BC=&@[BE&8IB9&HB&A;G<;=:G:A&
produsului.
#Y=89D&;:G=@<?&E:&:?:@9G<@I9AG:L&=B@:BE=I&8AI&MD9DJAG:&@<G;<GA?DK&.A@D&
8@D;AC=&IB&@<G;&89GD=B&HB&;G<EI8L&E:@<B:@9AC=&@A>?I?&E:&A?=J:B9AG:&P=&
@<B9A@9AC=&@:B9GI?&E:&8:GM=@:K
6 !$/),4"%!4$!&.#&/!O4,2$%*

$I&;I?M:G=NAC=&A;D&;:&;G<EI8&P=&BI3?&@IGDCAC=&@I&8I>89ABC:&=BF?AJA>=?:&TE=?IAB9&
8AI&>:BN:BVK&2@:89&?I@GI&;<A9:&@AINA&:?:@9G<@I9AG:A&8AI&IB&=B@:BE=IK

$I&8I;IB:C=&;G<EI8I?&?A&=J;A@9IG=L&BI&?D8AC=&A?9:&<>=:@9:&8D&@AED&HB&;G<EI8&
P=&BI&8@D;AC=&<>=:@9:&;:&:@GABK&
#Y=89D&G=8@I?&E:&GDB=G:&8AI&E:&E:9:G=<GAG:&A&;G<EI8I?I=K

$I&A9=BQ:C=&B=@=<EA9D&;G<EI8I?&8AI&AB9:BA&A@:89I=A&HB&9=J;I?&IB:=&FIG9IB=&@I&
E:8@DG@DG=&:?:@9G=@:K&
#Y=89D&G=8@I?&:?:@9G<@I9DG==K

$I&A9=BQ:C=&B=@=<EA9D&;G=NA&E:&;:G:9:&EA@D&:Y=89D&8@IGQ:G=&E:&QAN_&E:8@S=E:C=&
F:G:A89GA&P=&A:G=8=C=K&
2@:A89A&;<A9:&@AINA&IB&=B@:BE=I&8AI&AG8IG=&;G<M<@A9:&E:&8@[B9:=K

$I&E:NA8AJ>?AC=L&G:;AGAC=&8AI&J<E=F=@AC=&;G<EI8I?&?A&;G<;G=A&A;G:@=:G:K&
Acest lucru poate cauza electrocutarea sau un incendiu.
"<B9A@9AC=&IB&@:B9GI&E:&8:GM=@:&;:B9GI&M:G=F=@AG:L&@A?=>GAG:&8AI&G:;AGAC==K

RB&@ANI?&HB&@AG:&8IGM=B:&<G=@AG:&E=B9G:&IGJD9<AG:?:&8=9IAC==L&E:@<B:@9AC=&
=J:E=A9&;G<EI8I?&E:&?A&8IG8A&E:&A?=J:B9AG:&P=&@<B9A@9AC=&@:B9GI?&?<@A?&E:&
8:GM=@:K
- Produsul a fost supus unui impact puternic
- Produsul a fost deteriorat
- RB&;G<EI8&AI&;D9GIB8&<>=:@9:&89GD=B:
!"#$%

- Produsul a emanat fum sau un miros ciudat


2@:A89A&;<A9:&AM:A&@A&G:NI?9A9&IB&=B@:BE=I&8AI&:?:@9G<@I9AG:AK
.A@D&=B9:BC=<BAC=&8D&BI&I9=?=NAC=&;G<EI8I?&;:B9GI&IB&9=J;&HBE:?IBQA9L&
E:@<B:@9AC=&@A>?I?&E:&A?=J:B9AG:&E:&?A&;G<EI8K&
+GAFI?&@AG:&8:&E:;IB:&;<A9:&@AINA&IB&=B@:BE=IL&=AG&E:9:G=<GAG:A&=N<?AC=:=&
poate cauza scurgeri de electricitate, electrocutare sau incendiu.

2;AGA9I?&BI&9G:>I=:&8D&F=:&:Y;I8&?A&;=@IGAG:&8AI&89G<;=G:&P=&BI&9G:>I=:&8D&
AJ;?A8AC=&G:@=;=:B9:&@I&?=@S=EL&@IJ&AG&F=&MAN:&E:&F?<G=L&;:&A;AGA9K

$I&J<B9AC=&;G<EI8I?&;:&IB&;:G:9:&EA@D&:89:&;<8=>=?&8D&F=:&:Y;I8&?A&I?:=&8AI&MA;<G=&E:&I?:=K
2@:89&?I@GI&;<A9:&E:9:G=<GA&;G<EI8I?&P=&;<A9:&@AINA&@DE:G:A&A@:89I=AK

,3+)$*')
!B89A?AC=&;G<EI8I?&HB&?<@IG=&HB&@AG:&BI&:Y=89D&IBE:&GAE=<K

RB9G:&AB9:BA&E:&:Y9:G=<G&P=&?=B==?:&E:&A?=J:B9AG:&9G:>I=:&8D&:Y=89:&<&E=89ABCD&
8IF=@=:B9DL&;:B9GI&A&;G:M:B=&A9=BQ:G:A&AB9:B:=&E:&:Y9:G=<G&E:&A@:89:A&@S=AG&
P=&HB&@ANI?&@DE:G==&8A?:K&
Acest lucru poate cauza electrocutarea.
!$/),4"%!4$!&.#&/!O4,2$%* 7

$I&=B89A?AC=&;G<EI8I?&;:&GAF9IG=&=B89A>=?:L&;:&8I;GAF:C:&HB@?=BA9:&8AI&HB&A?9:&
?<@IG=&E:&A@:89&F:?K&.:&A8:J:B:AL&:M=9AC=&?<@IG=?:&HB&@AG:&:Y=89D&M=>GAC==&8AI&
@AG:&BI&;<9&A8=QIGA&8I8C=B:G:A&8=QIGD&A&;G<EI8I?I=K&
RB&@AN&@<B9GAGL&;G<EI8I?&;<A9:&@DE:A&8AI&8:&;<A9:&GD89IGBAL&@AIN[BE&
MD9DJDG=&@<G;<GA?:&8AI&E:9:G=<GAG:A&A@:89I=AK

.A@D&=B89A?AC=&9:?:M=N<GI?&;:&IB&8I;<G9L&9G:>I=:&8D&?IAC=&JD8IG=&E:&;G:M:B=G:&
A&GD89IGBDG==&;G<EI8I?I=K&RB&@AN&@<B9GAGL&;G<EI8I?&;<A9:&@DE:AL&@AIN[BE&
MD9DJDG=&@<G;<GA?:K

.A@D&E<G=C=&8D&J<B9AC=&;G<EI8I?&;:&IB&;:G:9:L&A9APAC=&=B9:GFACA&E:&J<B9AG:&-#/2&89ABEAGE&
T@<J;<B:B9:&<;C=<BA?:V&?A&;AG9:A&E=B&8;A9:&A&;G<EI8I?I=K&"[BE&=B89A?AC=&9:?:M=N<GI?&I9=?=N[BE&
@<B8<?A&E:&J<B9AG:&;:&;:G:9:&T@<J;<B:B9:&<;C=<BA?:VL&F=YAC=3?&@I&A9:BC=:L&;:B9GI&A&BI3?&8@D;AK
49=?=NAC=&E<AG&A9APAJ:B9:?:'A@@:8<G==?:&8;:@=F=@A9:&E:&;G<EI@D9<GK
A&=B89A?AG:A&AB9:B:=L&@<B8I?9AC=&IB&9:SB=@=AB&E:&8:GM=@:&@A?=F=@A9K&
Altfel, se poate produce pericol de incendiu sau de electrocutare.

-D&G:@<JABEDJ&8D&J:BC=B:C=&<&E=89ABCD&E:&@:?&;IC=B&`&3&a&<G=&JA=&JAG:&
E:@[9&E=AQ<BA?A&:@GABI?I=L&HB&9=J;I?&M=N=<BDG==&?A&9:?:M=N<GK&
.A@D&MD&I=9AC=&?A&9:?:M=N<G&<&;:G=<AED&E:&9=J;&HBE:?IBQA9DL&A@:89&?I@GI&MD&
;<A9:&;G<M<@A&M:E:G:&B:@?AGDK

49=?=NAC=&BIJA=&9=;I?&E:&>A9:G==&8;:@=F=@A9K&
Altfel, telecomanda se poate deteriora.

!"#$%
$I&AJ:89:@AC=&>A9:G==&B<=&P=&>A9:G==&M:@S=K&
2@:89&?I@GI&;<A9:&@AINA&8I;GAHB@D?N=G:A&P=&@IGQ:G:A&>A9:G==?<GK

$I&:Y;IB:C=&>A9:G==?:&?A&@D?EIGD&:Y@:8=MDL&E:&:Y:J;?I&;D89GAC=3?:&?A&E=89ABCD&E:&?IJ=BA&E=G:@9D&A&
8<AG:?I=L&P:J=B::&E:8@S=8:&8AI&GAE=A9<AG:&:?:@9G=@:K
$4&AJ;?A8AC=&>A9:G==?:&B:G:HB@DG@A>=?:&HB&E=8;<N=9=MI?&E:&HB@DG@AG:K
28=QIGAC=3MD&@D&BI&:Y=89D&<>=:@9:&HB9G:&9:?:@<JABED&P=&8:BN<G==&A@:89:=AK

/:JBA?I?&9:?:@<J:BN==&;<A9:&F=&;:G9IG>A9&E:&?IJ=BA&8<AG:?I=&8AI&E:&<&A?9D&
?IJ=BD&;I9:GB=@DK&RB&A@:89&@ANL&@G:AC=&HB9IB:G=@&HB&HB@D;:G:K

A&@<B:@9AG:A&IB<G&E=8;<N=9=M:&:Y9:GB:L&@IJ&AG&F=&@<B8<?:&;:B9GI&]<@IG=&
M=E:<L&A8=QIGAC=3MD&@D&I9=?=NAC=&@A>?IG=&E:&@<B:@9AG:&8IF=@=:B9&E:&?IBQ=K&
RB&@AN&@<B9GAGL&;G<EI8I?&8:&;<A9:&GD89IGBAL&@AIN[BE&MD9DJDG=&@<G;<GA?:&8AI&
deteriorarea produsului.

$I&;<GB=C='<;G=C=&;G<EI8I?&@<B:@9[BE&8AI&E:@<B:@9[BE&@A>?I?&E:&A?=J:B9AG:&
?A'E:&?A&;G=NA&E:&;:G:9:K&T$I&I9=?=NAC=&@A>?I?&E:&A?=J:B9AG:&HB&?<@I?&
comutatorului.)
2@:89&?I@GI&;<A9:&@AINA&E:F:@C=IB=&J:@AB=@:&8AI&:?:@9G<@I9AG:K
8 !$/),4"%!4$!&.#&/!O4,2$%*

-D&GIQDJ&8D&G:8;:@9AC=&=B89GI@C=IB=?:&E:&=B89A?AG:&E:&JA=&]<8L&;:B9GI&A&
HJ;=:E=@A&8I;GAHB@D?N=G:A&;G<EI8I?I=K
- .=89ABCA&E=B9G:&;G<EI8&P=&;:G:9:&9G:>I=:&8D&F=:&JA=&JAG:&E:&bc&@JK
- $I&=B89A?AC=&;G<EI8I?&HB9G3I?&?<@&HB&@AG:&BI&:Y=89D&M:B9=?AC=:&TE:&:YKL&;:&IB&
GAF9&E:&>=>?=<9:@D&8AI&HB9G3IB&EI?A;VK
- $I&=B89A?AC=&;G<EI8I?&;:&IB&@<M<G&8AI&;:&<&;:GBDK
- 28=QIGAC=3MD&@D&FAB9A&E:&M:B9=?AC=:&BI&:89:&<>9IGA9D&E:&<&FACD&E:&JA8D&
sau o perdea.
RB&@AN&@<B9GAGL&A@:89&?I@GI&;<A9:&AM:A&@A&G:NI?9A9&=N>I@B=G:A&IBI=&=B@:BE=IK
2M:C=&QG=]D&8D&BI&A9=BQ:C=&<G=F=@==?:&E:&M:B9=?AG:&HB&9=J;&@:&M=N=<BAC=&?A&9:?:M=N<G&
IB&9=J;&HBE:?IBQA9&E:<AG:@:&A@:89:A&8:&;<9&HB@D?N=K&2@:89&?I@GI&BI&
AF:@9:AND&FIB@C=<BAG:A&8AI&;:GF<GJABCA&;G<EI8I?I=K

-:G=F=@AC=&;:G=<E=@&@A>?I?&A;AGA9I?I=L&=AG&EA@D&A8;:@9I?&A@:89I=A&=BE=@D&E:9:G=<GDG=L&8@<A9:C=3?&E=B&
;G=NDL&HB9G:GI;:C=&I9=?=NAG:A&A;AGA9I?I=&P=&HB?<@I=C=&@A>?I?&@I&IBI?&E:&8@S=J>&E:&A@:?AP=&F:?L&E:&?A&IB&
FIGB=N<G&AI9<G=NA9&E:&8:GM=@:K
$I&?D8AC=&;GAFI?&8D&8:&AP:N:&;:&;=B==&P9:@S:GI?I=&8AI&;:&;G=NDK&
Aceasta poate cauza pericol de incendiu.

+G<9:]AC=&@A>?I?&E:&A?=J:B9AG:&HJ;<9G=MA&P<@IG=?<G&F=N=@:&8AI&J:@AB=@:L&@IJ&
AG&F=&GD8I@=G:AL&HBE<=G:AL&89GABQI?AG:AL&;G=BE:G:A&@I&IPA&8AI&@D?@AG:A&;:&
A@:89AK&2@<GEAC=&<&A9:BC=:&E:<8:>=9D&P9:@S:G:?<GL&;G=N:?<G&E:&;:G:9:&P=&?<@I?I=&
HB&@AG:&@A>?I?&=:8:&E=B&A;AGA9K

$I&A;D8AC=&@I&;I9:G:&;:&;AB<I&@I&J[BA&8AI&@I&IB&<>=:@9&A8@IC=9L&@IJ&AG&F=&
IBQS=AL&IB&@G:=<B&8AI&IB&;=YL&P=&BI&H?&NQ[G=AC=K
!"#$%

#M=9AC=&A9=BQ:G:A&:@GABI?I=&8AI&A;D8AG:A&HBE:?IBQA9D&A&A@:89I=A&@I&E:Q:9I?&
TE:Q:9:?:VK&.A@D&BI&G:8;:@9AC=&A@:A89D&=B89GI@C=IB:L&;:&:@GAB&;<9&A;DG:A&
efecte temporare de distorsiune.

A&@IGDCAG:A&;G<EI8I?I=&P=&A&@<J;<B:B9:?<G&A@:89I=AL&HB9[=&E:@<B:@9AC=&
A?=J:B9AG:A&P=&@IGDCAC=&P9:GQ[BE&@I&<&?AM:9D&J<A?:K&2;?=@AG:A&IB:=&F<GC:&
:Y@:8=M:&;<A9:&@AINA&NQ[G=:9IG=&8AI&E:@<?<GAG:K&$I&;I?M:G=NAC=&A;D&P=&BI&
P9:GQ:C=&@I&<&?AM:9D&IJ:EDK&$I&I9=?=NAC=&B=@=<EA9D&;G<EI8:&E:&@IGDCA9&89=@?AL&
;G<EI8:&E:&?I89GI=9&E:89=BA9:&AI9<M:S=@I?:?<G&8AI&E:&IN&=BEI89G=A?L&8I>89ABC:&
A>GAN=M:&8AI&@:AGDL&>:BN:BL&A?@<<?&:9@KL&@:&;<9&E:9:G=<GA&;G<EI8I?&P=&;AB<I?&
acestuia.
RB&@AN&@<B9GAGL&A@:89&?I@GI&;<A9:&AM:A&@A&G:NI?9A9&=N>I@B=G:A&IBI=&=B@:BE=IL&
electrocutare sau deteriorarea produsului (deformare, corodare sau
spargere).
"[9&9=J;&A@:A89D&IB=9A9:&:89:&@<B:@9A9D&?A&;G=NA&E:&;:G:9:&@KAKL&A@:A89A&BI&MA&F=&E:@<B:@9A9D&E:&?A&
8IG8A&E:&A?=J:B9AG:&@KAK&@S=AG&EA@D&<&<;G=C=&E:&?A&R$),#,4+*)(,K
A&E:@<B:@9AG:A&@A>?I?I=L&C=B:C=&E:&P9:@DG&P=&8@<A9:C=3?&E=B&;G=NDK&
.A@D&F=G:?:&E=B&=B9:G=<GI?&@A>?I?I=&E:&A?=J:B9AG:&8:&E:@<B:@9:ANDL&A@:89&
?I@GI&;<A9:&@AINA&=N>I@B=G:A&IBI=&=B@:BE=IK

A&JI9AG:A&;G<EI8I?I=L&A8=QIGAC=3MD&@D&HB9[=&<;G=C=&A?=J:B9AG:A&@I&:B:GQ=:K&
2;<=L&E:@<B:@9AC=&@A>?IG=?:&E:&A?=J:B9AG:L&@A>?IG=?:&AB9:B:=&P=&9<A9:&@A>?IG=?:&
de conectare.
):?:M=N<GI?&8AI&@A>?I?&E:&A?=J:B9AG:&8:&;<9&E:9:G=<GAL&@::A&@:&;<A9:&EI@:&?A&
A;AG=C=A&IBI=&;:G=@<?&E:&=B@:BE=I&8AI&?A&:?:@9G<@I9AG:K
!$/),4"%!4$!&.#&/!O4,2$%* 9

A&JI9AG:A&8AI&?A&E:8;A@S:9AG:A&;G<EI8I?I=L&?I@GAC=&@I&HB@D&<&;:G8<ABDL&
deoarece produsul este greu.
RB&@AN&@<B9GAGL&A@:89&?I@GI&;<A9:&AM:A&@A&G:NI?9A9&MD9DJAG:A&@<G;<GA?DK

"<B9A@9AC=&IB&@:B9GI&E:&8:GM=@:&<&EA9D&;:&AB&;:B9GI&A&@IGDCA&@<J;<B:B9:?:&
interne ale produsului.
+GAFI?&A@IJI?A9&;<A9:&@AINA&E:F:@C=IB=&J:@AB=@:K

+:B9GI&8:GM=@:L&@<B8I?9AC=&;:G8<BA?I?&E:&8:GM=@:&@A?=F=@A9K&/:GM=@:3I?&:89:&
B:@:8AG&A9IB@=&@[BE&A;AGA9I?&A&F<89&E:9:G=<GA9&HB&MG:IB&F:?L&@IJ&AG&F=&
E:9:G=<GAG:A&@A>?I?I=&E:&A?=J:B9AG:&8AI&A&P9:@S:GI?I=L&MDG8AG:A&E:&?=@S=E&
8AI&8@D;AG:A&E:&<>=:@9:&;:&A;AGA9L&:Y;IB:G:A&?A&;?<A=:&8AI&IJ:N:A?D&A&
A;AGA9I?I=L&B:FIB@C=<BAG:A&B<GJA?D&A&A;AGA9I?I=&8AI&EA@D&A@:89A&A&F<89&
8@D;A9K
.A@D&;G<EI8I?&;AG:&A&F=&G:@:&?A&A9=BQ:G:L&:89:&;<8=>=?&8D&A;AGD&<&J=@D&
d8@=B9=?AC=:e&;:&:@GAB&@[BE&A@:89A&:89:&;<GB=9K&2@:89&?I@GI&:89:&B<GJA?L&BI&
:89:&B=J=@&HB&B:G:QI?D&@I&;G<EI8I?K

+AB<I?&:89:&IB&;G<EI8&E:&HBA?9D&9:SB<?<Q=:L&@I&G:N<?IC=A&E:&E<ID&;[BD&?A&
PA8:&J=?=<AB:&E:&;=Y:?=K&#89:&;<8=>=?&8D&M:E:C=&;:&;AB<I&J=@=&;IB@9:&B:QG:&
P='8AI&;IB@9:&;I9:GB=@&@<?<GA9:&TG<P==L&A?>A89G:&8AI&M:GN=V&@I&E=J:B8=IB:A&
E:&b&;;JK&2@:89&?I@GI&BI&=BE=@D&<&E:F:@C=IB:&P=&BI&AF:@9:AND&;:GF<GJABCA&P=&
8=QIGABCA&;G<EI8I?I=K&&
2@:89&F:B<J:B&:89:&;G:N:B9&P=&?A&;G<EI8:&A?:&9:GC=?<G&P=&BI&@<B89=9I=:&J<9=M&
;:B9GI&8@S=J>AG:A&;G<EI8I?I=&8AI&HBA;<=:G:A&>AB=?<GK
+I9:C=&<>8:GMA&E=F:G:BC:&E:&?IJ=B<N=9A9:&P=&@I?<AG:&A?:&;AB<I?I=L&HB&FIB@C=:&
E:&;<N=C=A&E=B&@AG:&M=N=<BAC=&T89[BQA'EG:A;9A'8I8']<8VK&

!"#$%
2@:89&F:B<J:B&AG:&?<@&E=B&@AINA&@AGA@9:G=89=@==&;AB<I?I=K&$I&AG:&?:QD9IGD&@I&
;:GF<GJABCA&;AB<I?I=&P=&BI&@<B89=9I=:&<&E:F:@C=IB:K

2F=PAG:A&IB:=&=JAQ=B=&89A9=@:&TE:&:YKL&8=Q?A&IBI=&@ABA?&E:&9GAB8J=8=:L&J:B=I?&E:&;:&:@GABL&<&8@:BD&
E=B9G3IB&]<@&M=E:<V&9=J;&HBE:?IBQA9&;<A9:&@AINA&E:9:G=<GAG:A&:@GABI?I=L&AM[BE&@A&G:NI?9A9&G:C=B:G:A&
=JAQ=B==L&@IB<8@I9D&8I>&E:BIJ=G:A&E:&G:JAB:BCD&A&=JAQ=B==K&OAGABC=A&BI&A@<;:GD&;G<EI8I?&HB&@AN&
E:&G:JAB:BCD&A&=JAQ=B==K&
#M=9AC=&AF=PAG:A&IB:=&=JAQ=B=&89A9=@:&;:&:@GABI?&9:?:M=N<GI?I=&;:&<&;:G=<AED&?IBQD&E:&9=J;&T`&8AI&
JA=&JI?9:&<G:&;:B9GI&9:?:M=N<AG:& ".L&b&8AI&JA=&JI?9:&<G:&;:B9GI&9:?:M=N<AG:&@I&;?A8JDVK&
.:&A8:J:B:AL&EA@D&M=N=<BAC=&?A&9:?:M=N<G&I9=?=N[BE&F<GJA9I?&E:&=JAQ=B:&fZX&9=J;&HBE:?IBQA9L&:89:&
;<8=>=?&@A&;:&JAGQ=B=?:&;AB<I?I=&8D&A;AGD&F:B<J:BI?&E:&G:JAB:BCD&A&=JAQ=B==K&
2@:89&F:B<J:B&:89:&;G:N:B9&P=&?A&;G<EI8:&A?:&9:GC=?<G&P=&BI&@<B89=9I=:&J<9=M&;:B9GI&8@S=J>AG:A&
;G<EI8I?I=&8AI&HBA;<=:G:A&>AB=?<GK
Sunet generat
5Q<J<9&@A&E:&d@GD;AG:eZ&5Q<J<9I?&@A&E:&@GD;AG:&@AG:&A;AG:&@[BE&M=N=<BAC=&?A&9:?:M=N<G&8AI&@[BE&
<;G=C=&9:?:M=N<GI?&:89:&Q:B:GA9&E:&@<B9GA@C=A&9:GJ=@D&;?A89=@D&;G<M<@A9D&E:&9:J;:GA9IGD&P=&IJ=E=9A9:K&
2@:89&NQ<J<9&:89:&<>=PBI=9&;:B9GI&;G<EI8:&HB&@AG:&:89:&B:@:8AGD&E:F<GJAG:A&9:GJ=@DK&g[N[=9&E:&
?A&@=G@I=9I?&:?:@9G=@'NIJN:9&E:&?A&;AB<IZ&4B&NQ<J<9&E:&B=M:?&G:EI8&:89:&Q:B:GA9&E:&IB&@=G@I=9&E:&
@<JI9AG:&E:&M=9:ND&JAG:L&@AG:&<F:GD&<&@AB9=9A9:&JAG:&E:&@IG:B9&;:B9GI&A&<;:GA&IB&;G<EI8K&.=F:GD&
HB&FIB@C=:&E:&;G<EI8K&
2@:89&8IB:9&Q:B:GA9&BI&AF:@9:AND&;:GF<GJABCA&P=&F=A>=?=9A9:A&;G<EI8I?I=K
10 !$/),4"%!4$!&.#&/!O4,2$%*

.:;:<=>?@>,:A>B:=:C<?,D/,E/<>?,F@=G?H,A<I@C@C@,D/J

,3.) +'0")$+

"@I:HC,I@,K:;:<=>?@
.IGA9A&E:&M=N=<BAG:
- "[BE&M=N=<BAC=&@<BC=BI9&X.L&FA@:C=&@[9:&<&;AIND&E:&h&3&bh&J=BI9:&?A&F=:@AG:&<GDK&-=N=<BAG:A&E:&
@<BC=BI9&X.&<&;:G=<AED&E:&9=J;&HBE:?IBQA9D&;<A9:&@AINA&EIG:G=&E:&@A;L&AJ:C:A?DL&<><8:A?D&8AI&
9:B8=IB:&<@I?AGDK

-@?L<>=@C@,M>?@,A>=:N@LGO,@F:C@FL:@,N<G<L@=;:G:KO,L>H,P<C:,M?<=:M@,
#89:&;<8=>=?&@A&IB==&I9=?=NA9<G=&8D&JAB=F:89:&<&@G=ND&8AI&A?9:&8=J;9<J:&AB<GJA?:&@[BE&8IB9&:Y;IP=&?A&
?IJ=BD&=B9:GJ=9:B9D&8AI&?A&ABIJ=9:&8:@M:BC:&G:;:9=9=M:&A?:&@<BC=BI9I?I=&X.K
$I&;G=M=C=&@<BC=BI9&M=E:<&X.&EA@D&MD&:89:&QG:ACDL&EA@D&8IB9:C=&<&F:J:=:&HB8DG@=BA9D&P='8AI&EA@D&8IF:G=C=&
E:&<&><A?D&@G<B=@DL&@IJ&AG&U&:;=?:;8=:L&AF:@C=IB=&@AGE=A@:&8AI&9I?>IGDG=&A?:&9:B8=IB==&AG9:G=A?:&:9@K
"<BC=BI9I?&X.&BI&:89:&G:@<JABEA9&;:G8<AB:?<G&8IF:G=BE&E:&=B@A;A@=9A9:&8AI&E:&AB<JA?==&E:&M:E:G:&
89:G:<8@<;=@DK&#89:&;<8=>=?&8D&A;AGD&F:B<J:BI?&E:&M:E:G:&EI>?D&8AI&E=8@<BF<G9&?A&M=N=<BAG:K
.A@D&8IF:G=C=&E:&89GA>=8J&T;G=M=G:&HB@GI@=PA9DVL&AJ>?=<;=:&TM:E:G:&?:B:PDV&8AI&A89=QJA9=8JL&:89:&
;<8=>=?&8D&AM:C=&E=U@I?9DC=&HB&A&;:G@:;:&;G<FIBN=J:A&P=&8D&<><8=C=&G:;:E:&E=B&@AINA&=JAQ=B=?<G&EI>?:K&/:&
G:@<JABED&8D&FA@:C=&;AIN:&JA=&FG:@M:B9:&E:@[9&9:?:8;:@9A9<G==&AEI?C=&<>=PBI=C=K
.A@D&M:E:C=&E=F:G=9&@I&<@S=I?&89[BQ&P=&@I&@:?&EG:;9L&@<G:@9AC=3MD&M:E:G:A&HBA=B9:&E:&A&M=N=<BA&@<BC=BI9&
3D.

0:AFG<A@C@,M>?@,:AFH=,Q=G?@?HF@?@>,K:;:<=O?::,L>H,?@=H=R>?@>,C>,>,A>:,K:;:<=>,M<=R:=HG,D/
!"#$%

$I&M=N=<BAC=&@<BC=BI9&X.&@[BE&MD&8=JC=C=&<><8=9&E=B&@AINA&?=;8:=&E:&8<JBL&A&JIB@==&;G:?IBQ=9:&8AI&A&
@<B8IJI?I=&E:&>DI9IGDK&
"[BE&8=JC=C=&A@:89:&8=J;9<J:L&HB@:9AC=&8D&JA=&I9=?=NAC='M=N=<BAC=&@<BC=BI9&X.&P=&<E=SB=C=3MD&8IU@=:B9L&;[BD&
?A&E=8;AG=C=A&8=J;9<JI?I=K
- .A@D&8=J;9<J:?:&;:G8=89DL&AEG:8AC=3MD&J:E=@I?I=K&/=J;9<J:?:&;<9&=B@?IE:&EIG:G:&E:&@A;L&
EIG:G:A&Q?<>=?<G&<@I?AG=L&AJ:C:A?DL&QG:ACDL&;A?;=9AC==L&M:E:G:&HB@:C<PA9DL&E=8@<BF<G9L&M:E:G:&EI>?DL&
E=8@<BF<G9&M=NIA?&8AI&<><8:A?DK
!$/),4"%!4$!&.#&/!O4,2$%* 11

,3+)$*')

"@I:HC,I@,K:;:<=>?@
.=89ABCA&E:&M=N=<BAG:
- 7:BC=B:C=&<&E=89ABCD&E:&@:?&;IC=B&E<ID&<G=&JA=&JAG:&E:@[9&?IBQ=J:A&E=AQ<BA?:=&:@GABI?I=L&@[BE&
M=N=<BAC=&@<BC=BI9&X.K&.A@D&G:8=JC=C=&E=8@<BF<G9&?A&M=N=<BAG:A&E:&@<BC=BI9&X.L&JI9AC=3MD&P=&JA=&
E:;AG9:&E:&9:?:M=N<GK

.S?LG>,I@,K:;:<=>?@
g:>:?IP=='"<;===
- 49=?=NAG:A'-=N=<BAG:A&E:&@<BC=BI9&X.&E:&@D9G:&@<;===&@I&M[G89:&JA=&J=@=&E:&i&AB=&8IB9&=B9:GN=8:K
- "<;===&@I&M[G89:&JA=&J=@=&E:&bc&AB=&;<9&AM:A&G:A@C==&:YAQ:GA9:&P=&;<9&E:M:B=&;G:A&AQ=9AC=L&E:<AG:@:&
M:E:G:A&?<G&:89:&HB&@IG8&E:&E:NM<?9AG:&TE:&:Y:J;?IZ&;<9&HB@:G@A&8D&A9=BQD&:@GABI?&8AI&8D&8AGD&
HB&:@GABK&"<;===&@AG:&M=N=<B:AND&@<BC=BI9&X.&9G:>I=:&8I;GAM:QS:AC=&HB&J<E&E:<8:>=9&P=&@I&F<AG9:&
JAG:&A9:BC=:K&
- "<;===&;G:N=B9D&<&E=8;AG=9A9:&>=<@I?AGD&JA=&JAG:&E:@[9&@:A&A&AEI?C=?<G&?A&M=N=<BAG:A&E:&;G:N:B9DG=&
X.L&E:<AG:@:&?A&:=&E=89ABCA&E=B9G:&<@S=&:89:&JA=&J=@D&E:@[9&@:A&A&AEI?C=?<GK&+G=B&IGJAG:L&:=&M<G&
;:G@:;:&<&AE[B@=J:&89:G:<8@<;=@D&JA=&JAG:&@<J;AGA9=M&@I&AEI?C==L&?A&A@::AP=&=JAQ=B:&X.K
2E<?:8@:BC==
- 2E<?:8@:BC==&@I&M[G89:&JA=&J=@=&E:&bj&AB=&;<9&AM:A&G:A@C==&E:&8:B8=>=?=NAG:&E=B&@AINA&89=JI?DG==&
:Y:G@=9A9:&E:&?IJ=BA&@<BC=BI9I?I=&X.K&,:@<JABEAC=3?:&8D&8:&A>C=BD&E:&?A&A&M=N=<BA&@<BC=BI9&X.&
9=J;&HBE:?IBQA9&A9IB@=&@[BE&8IB9&<><8=C=K
+:G8<AB:?:&HB&M[G89D
- #89:&;<8=>=?&@A&;:G8<AB:?:&HB&M[G89D&8D&;:G@:A;D&JA=&;IC=B:&:F:@9:&X.&@<J;AGA9=M&@I&9=B:G==K&$I&
89AC=&?A&9:?:M=N<G&?A&<&E=89ABCD&JA=&J=@D&E:@[9&E=89ABCA&G:@<JABEA9DK

!"#$%
-?@M>HR::,C>,HG:C:;>?@>,<MT@C>?:C<?,D/
28=QIGAC=3MD&@D&I9=?=NAC=&<@S:?AG=&X.& OK&RB&@AN&@<B9GAGL&:89:&;<8=>=?&8D&BI&;I9:C=&M=N=<BA&@<BC=BI9I?&M=E:<&
X.&HB&J<E&AE:@MA9K
$I&I9=?=NAC=&<@S:?AG==&X.&HB&?<@I?&<@S:?AG=?<G&EM8K&B<GJA?=L&A?&<@S:?AG=?<G&E:&8<AG:&8AI&A?&<@S:?AG=?<G&E:&
;G<9:@C=:K
49=?=NAG:A&IB<G&<@S:?AG=&X.&J<E=U@AC=&;<A9:&@AINA&9:B8=IB:&<@I?AGD&8AI&E=89<G8=IB:A&=JAQ=B==K
$I&;D89GAC=&<@S:?AG==&X.&?A&9:J;:GA9IG=&:Y9G:J&E:&G=E=@A9:&8AI&E:&8@DNI9:K&2@:89&?I@GI&MA&@AINA&
deformare.
(@S:?AG==&X.&8IB9&FGAQ=?=&P=&8:&;<9&NQ[G=A&IP<GK&49=?=NAC=&HB9<9E:AIBA&<&@[G;D&J<A?:L&@IGA9D&A9IB@=&@[BE&
P9:GQ:C=&?:B9=?:?:K&$I&NQ[G=AC=&?:B9=?:?:&<@S:?AG=?<G&X.&@I&=B89GIJ:B9:&A8@IC=9:&P=&BI&?:&@IGDCAC='P9:GQ:C=&@I&
8I>89ABC:&@S=J=@:K
12 +,("#.4,2&.#&!$/)2 2,#&'&2/27g 2,#&\!&+,#O*)!,#

,$!+%
!JAQ=B:A&=?I89GA9D&;<A9:&F=&E=F:G=9D&E:&9:?:M=N<GI?&EM8K
2F=PA]I?&;:&:@GAB&T(B&/@G::B&.=8;?Ak&3&(/.V&A?&9:?:M=N<GI?I=&EM8K&;<A9:&8D&E=F:G:&;IC=B&E:&@:?&
prezentat în acest manual.
#89:&;<8=>=?&@A&J:B=IG=?:&P=&<;C=IB=?:&E=8;<B=>=?:&8D&F=:&E=F:G=9:&E:&8IG8A&E:&=B9GAG:&8AI&E:&J<E:?I?&
;G<EI8I?I=&;:&@AG:&<'H?&F<?<8=C=K
RB&M==9<G&A@:89I=&9:?:M=N<G&=&8:&;<9&AEDIQA&@AGA@9:G=89=@=&B<=K
):?:M=N<GI?&;<A9:&F=&;?A8A9&HB&J<EI?&E:&AP9:;9AG:&;:B9GI&A&G:EI@:&@<B8IJI?&E:&:B:GQ=:K&!AG&
9:?:M=N<GI?&9G:>I=:&<;G=9&EA@D&BI&:89:&M=N=<BA9&<&;:G=<AED&E:&9=J;L&E:<AG:@:&A@:89&?I@GI&MA&G:EI@:&
consumul de energie.
#B:GQ=A&@<B8IJA9D&HB&9=J;I?&I9=?=NDG==&;<A9:&F=&G:EI8D&8:JB=F=@A9=M&EA@D&:89:&G:EI8&B=M:?I?&E:&
?IJ=B<N=9A9:&A&=JAQ=B=&P=&A89F:?&8:&M<G&G:EI@:&@<89IG=?:&9<9A?:&E:&:Y;?<A9AG:K

- !()/5 3,/),'$0+3&3 )
1 .:8@S=E:C=&;A@S:9I?&P=&A8=QIGAC=3MD&@D&A@:89A&@I;G=BE:&9<A9:&A@@:8<G==?:K
2 29APAC=&8I;<G9I?&?A&9:?:M=N<GK
3 "<B:@9AC=&IB&E=8;<N=9=M&:Y9:GB&?A&9:?:M=N<GK
4 28=QIGAC=3MD&@D&AM:C=&A@@:8&?A&@<B:Y=IB:A&?A&G:C:AK
+I9:P=&I9=?=NA&FIB@C==?:&G:C:?:=&9:?:M=N<GI?I=&BIJA=&@[BE&:89:&G:A?=NA9D&@<B:Y=IB:A&?A&G:C:AK

303"U&3 ),V',- )8%+' )

/@LF>MT@G>?@>
!"#$%

-:G=U@AC=&@I9=A&;G<EI8I?I=&HB&@::A&@:&;G=M:P9:&IGJD9<AG:?:&:?:J:B9:K&.A@D&?=;8:8@&A@@:8<G==L&@<B9A@9AC=&
E=89G=>I=9<GI?&?<@A?&E:&IBE:&AC=&A@S=N=C=<BA9&;G<EI8I?K&#89:&;<8=>=?&@A&=?I89GAC==?:&E=B&A@:89&JABIA?&8D&E=F:G:&E:&
;G<EI8I?&P=&E:&:?:J:B9I?&;G<;G=I3N=8K

,3+)$*')
$I&I9=?=NAC=&B=@=IB&:?:J:B9&B:A;G<>A9&;:B9GI&A&A8=QIGA&8=QIGABCA&;G<EI8I?I=&P=&EIGA9A&8A&E:&M=ACDK
(G=@:&E:9:G=<GDG=&8AI&MD9DJDG=&@<G;<GA?:&E=B&@AINA&I9=?=NDG==&:?:J:B9:?<G&B:A;G<>A9:&BI&8IB9&
A@<;:G=9:&E:&QAGABC=:K
2BIJ=9:&J<E:?:&AI&<&;:?=@I?D&8I>C=G:&A9APA9D&;:&:@GAB&P=&A@:A89A&BI&9G:>I=:&HBE:;DG9A9DK

,$!+%
#?:J:B9:?:&FIGB=NA9:&@I&;G<EI8I?&EM8K&;<9&MAG=A&HB&FIB@C=:&E:&J<E:?K
/;:@=F=@AC==?:&;G<EI8I?I=&8AI&@I;G=B8I?&A@:89I=&JABIA?&;<9&F=&J<E=F=@A9:&FDGD&B<9=F=@AG:&;G:A?A>=?D&
EA9<G=9D&G:A?=NDG==&E:&I;QGAE:&;:B9GI&FIB@C==?:&;G<EI8I?I=K
+:B9GI&<&@<B:@9AG:&<;9=JDL&@A>?IG=?:&l.7!&P=&E=8;<N=9=M:?:&4/g&9G:>I=:&8D&A=>D&JAGQ=B=&JA=&8I>C=G=&
E:&bc&JJ&P=&JA=&HBQI89:&E:&bm&JJK&49=?=NAC=&IB&@A>?I&:Y9:GB&@AG:&A@@:;9D&4/g&`Kc&HB&@ANI?&HB&@AG:&
@A>?I?&E:&J:J<G=:&4/g&8AI&89=@nI?&E:&J:J<G=:&4/g&BI&=B9GD&HB&;<G9I?&4/g&A?&9:?:M=N<GI?I=&EM8K

B B
*A <
= 10 mm
og&<
= 18 mm
A A
2/27g 2,#&\!&+,#O*)!,# 13

ENERGY AV MODE INPUT

TV
SAVING

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 FLASHBK

LIST
MARK
FAV
P
A
VOL 3D CH G
E

MUTE

MENU INFO Q.MENU

ENTER

BACK EXIT
L/R SELECT

FREEZE

RATIO

+@C@M<A>=I>,W:,P>G@?::C@, +@C@M<A>=IO,A>B:MOX, !"#!$%&'%#()$)*!+'


E333J U>G@?::,E33J
TRB&FIB@C=:&E:&J<E:?V !"#$%&'()**+%&'(,**+%
):?:@<JABEA&BI&MA&F=&=B@?I8D& &'(-**+%&').**+%&')/**+
;:&9<A9:&;=:C:?:&E:&M[BNAG:K &',(**+%&',)**0
T"<B8I?9AC=&;K&`hL&`iV 1"23456#78%9:%.)0

Tag On

,!-%." /01'$!+)%2)"'3!%45 /01'$!+)%5#!$%6$!7


;4<=$45%">?@5#$85"$%/!%9"#6@% E2%A42>78@%B@%<"B@50
A8%B8A@$86%C2%A42>78@%B@%<"B@5%
3#4%B@%7#$=:

!"#$%
!"#$%&'(D**+%&'()**+%
&'(,**+%&'(-**+%&').**+%
&')/**+%&',(**+%&',)**0

8#:.+(%&'%0!;$# <'=().">+)$'%0!;$#$#) <'=().">+)$'%0!;$#$#)


E2%A42>78@%B@%<"B@50 2EA 2EA
1"23456#78%9:%FGHI0 !"#$%&'(/**+%&'(D**GJFK (Doar%&')/**GJ!KJN)
JLKJMKJ&+%&'()**+%&'(,**+% 1"23456#78%9:%FGHI0
&'(-**+%&').**+%&')/**GJF0
1"23456#78%9:%FG-+%FGHI0
14 FOFP'&FQN%RS%TQNUVWSQN

2!;$#%&'%!$)3'"(!+' C#+#;#+)%:'"(+#%=#:.+( C#+#;#+)%:'"(+#%=#:.+(


.NF+%PX%Y%&.I XNF+%PX%Y%&HX%
!"#$%/.K/-&'(D**GJNKJ;0 !"#$%&'(/**+%/-&'(D**GJFK
XNF+%PX%Y%&.I JL+%X.KX)KDIKDDK(IK)I&'(D**+%%
!"#$%/.&'(D**GJFKJL0 &'()**+%&'(,**+%&'(-**+%
1"23456#78%9:%FG/+%FGX+%FGD0 &').**+%&')/**)
,NF+%PX%Y%&HX
!"#$%&',(**+%&',)**0
1"23456#78%9:%FG/+%FGX+%FG(+%
A-7, A-8, A-9)

C#+#;#+)%:'"(+#%=#:.+( C#+#;#+)%:'"(+#%=#:.+( 2!#0)#0


XNF+%PX%Y%&.I XNF+%PX%Y%&HI 2EA
?/ @AB

!"#$%&'(D**GJNKJ;0 !"#$%&')/**GJ!KJN0 !"#$%&'(D**GJNKJ;0


1"23456#78%9:%FGX+%FGD0 1"23456#78%9:%FG(0 1"23456#78%9:%FG,0

D!*!%=#:.+(#$#) D!*!%=#:.+(#$#) 2.+:#$%=#:.+(#$#)%E%D!*!%


(Doar &'(/**GJF+% !"#$%&'(/**GJ&+%&'(D**GJL0 =#:.+(#$#)
/.K/-KX.KX)KDIKDD&'(D**G 1"23456#78%9:%FGX0 !"#$%&'(D**GJNKJ;0
JF) 1"23456#78%9:%FGX+%FGD0
1"23456#78%9:%FG/0
FOFP'&FQN%RS%TQNUVWSQN 15

8#:.+(%F==7% I!J>%=#:.+( ?'!*'3%=#:.+(


G2.+:#$%=#:.+(#$#)%E%D!*!% !"#$%&')/**GJ!KJN0 !"#$%&')/**GJ!KJN0
=#:.+(#$#)H 1"23456#78%9:%FG(0 1"23456#78%9:%FG(0
!"#$%)I&'(D**GJF+%&'()**+%
&'(,**+%&'(-**+%&').**+%
&')/**GJF)
1"23456#78%9:%FG/0

8#:.+(%F==7 D!+>%&'%=#"'( 6)0).!+'%&'%=#=J)"'+'%:'%


!"#$%&',(**+%&',)**0 !"#$%&',(**+%&',)**0 :'+'('
1"23456#78%9:%FG)0 1"23456#78%9:%FG)+%FG,0 !"#$%&',(**+%&',)**0
1"23456#78%9:%FG,0

?/ @AB

2!:!0'%K#+#;#+) 2!;$#%0.3:."'"(%3!3>E 2!;$#%0.3:.*)(%3!3>E(!(>


!"#$%&',(**+%&',)**0 (!(> !"#$%&',(**+%&',)**0
1"23456#78%9:%FG)+%FG-0 !"#$%&',(**+%&',)**0 1"23456#78%9:%FG.(+%FG.-0
1"23456#78%9:%FG.(0

2!;$#%80!+(%3!3>E(!(> 5)=(!"J)'+'%:'"(+#%
!"#$%&',(**+%&',)**0 3."(!+'!%:'%:'+'('
1"23456#78%9:%FGX,0 2EA
!"#$%X.&'(/**+%X.&'(D**0
1"23456#78%9:%./0
16 FOFP'&FQN%RS%TQNUVWSQN

F01)*)J)."!+'%=':!+!(>

N5@<@26@5@%>#$@%3@%#>?8Z878"2@#Z=%3@9#$#6%9"6%[%3>?8<\#6@%3#4%<"B8[>#6@%C2%]@B@$@#%C<\42=6=78$88%>#586=788+%
A=$=%28>8"%2"68[>#$@:
1"26#>6#78%B836$8\486"$45%9@26$4%#%#>?8Z878"2#%#>@36@%#$68>"5@:
F>@36@%B839"Z868]@%A42>78"2@#Z=%B"#$%>4%#24<86@%<"B@5@:

F<LIMMM56 F<LIMMM FAL ?NOO


_>?@5#$8%!4#5%T5#` _>?@5#$8%182@<#%/! W@5@>"<#2B=%<#a8>=

FALP2NMM
1#<@$=%9@26$4%#9@54$8%]8B@" 5)=:.*)()Q%!#&).%R< ,!-%."

&'()**+%&'(,**+%
2.3:!();)$)(!(' &'(/** &'(D** &'(-**+%&').**+% &',)**
&')/**+%&',(**%

F<LIMMM56
b b b
_>?@5#$8%!4#5%T5#`

F<LIMMM
b b b
_>?@5#$8%182@<#%/!

FAL ?NOO
b b b b
W@5@>"<#2B=%<#a8>=

FALP2NMM
?/ @AB

1#<@$=%9@26$4% b b b
#9@54$8%]8B@"

5)=:.*)()Q%!#&).%R<
b b b b

Tag On b b b b

;4<@5@%<"B@54548%3#4%B@38a245%9"#6@%A8%<"B8A8>#6%C2%A42>78@%B@%#>64#58Z#$@#%A42>7885"$%9$"B434548+%
>8$>4<36#27@5@%3#4%9"5868>85@%9$"B4>=6"$4548:
FOFP'&FQN%RS%TQNUVWSQN 17

2.3:."'"('%K)%;#(.!"'
W89%Fc &'(/**GJF+%&'(D**GJF W89%'c &'(/**GJ&+%&'(D**GJL

Ecran Ecran

Difuzoare Difuzoare

W@5@>"<#2B=%d8%3@2Z"$8% W@5@>"<#2B=%d8%3@2Z"$8%
826@58a@2781 826@58a@2781
Indicator de alimentare Indicator de alimentare

D#(."%S.7=()0T2 D#(."%S.7=()0T2

?/ @AB
W89%1c &'(D**GJNKJ; W89%!c &'()**+%&'(,**+%&'(-**+%&').**+%
&')/**GJF
Ecran
Ecran

Difuzoare
Difuzoare

W@5@>"<#2B=%d8%3@2Z"$8%
826@58a@2781 W@5@>"<#2B=%d8%3@2Z"$8%
Indicator de alimentare 826@58a@2781
Indicator de alimentare
D#(."%S.7=()0T2
D#(."%S.7=()0T2
18 FOFP'&FQN%RS%TQNUVWSQN

W89%Nc &')/**GJNKJ! W89%ec &',(**+%&',)**

Ecran 1#<@$=%C2>"$9"$#6=
Ecran !"#$%&',)**0

Difuzoare

Difuzoare

W@5@>"<#2B=%d8%3@2Z"$8% &U%&@BG45%>4%5"a"G45
826@58a@2781
W@5@>"<#2B=%d8%3@2Z"$8%
Indicator de alimentare
826@58a@2781
D#(."%S.7=()0T2
D#(."%S.7=()0T2
?/ @AB

1 O@2Z"$%826@58a@26%G%Q@a5@#Z=%>#586#6@#%8<#a8288%C2%A42>78@%B@%<@B845%C2>"2f4$=6"$:
2 '46"2%g"`368>h%G%F>@36%\46"2%@36@%3864#6%34\%@>$#245%6@5@]8Z"$4548:

%A/,B
T46@78%3@6#%5@BG45%>4%5"a"G45%&U%3#4%5@B45%82B8>#6"$4548%B@%28]@5%B@%946@$@%5#%9"$286%3#4%5#%"9$86%
3@5@>6i2B%/6UVWAV%B82%<@284$85@%9$82>89#5@:% E2%A42>78@%B@%<"B@50
FOFP'&FQN%RS%TQNUVWSQN 19

W()$)*!+'!%;#(."#$#)%S.7=()0T%

T46@78%A"5"38%A42>7885@%6@5@]8Z"$4548%C26$G42%<"B%38<954+%#9=3i2B%3#4%B@95#3i2B%\46"245%f"`368>h%C2%343+%C2%f"3+%
5#%36i2a#%3#4%B$@#96#:

I#"0J))%&'%;!*>%%

1i2B%6@5@]8Z"$45%@36@%"9$86+%#682a@78%>4%B@a@645%\46"245%f"`368>h+%
Pornire
#9=3#78%"%B#6=%d8%@58\@$#78G5:

1i2B%6@5@]8Z"$45%@36@%9"$286+%#682a@78%>4%B@a@645%\46"245%f"`368>h+%
_9$8$@
#9=3#78%"%B#6=%>i6@]#%3@>42B@%d8%@58\@$#78G5:

!#>=%#682a@78%>4%B@a@645%\46"245%f"`368>h%d8%C5%C<982a@78%39$@%
1"26$"5%]"54<
36i2a#%3#4%B$@#96#+%946@78%$@a5#%28]@545%]"54<4548%9@%>#$@%C5%B"$878:

Controlul !#>=%#682a@78%>4%B@a@645%\46"245%f"`368>h%d8%C5%C<982a@78%C2%343%3#4%
programelor C2%f"3+%946@78%B@$45#%9$82%9$"a$#<@5@%3#5]#6@%>@%B"$878:

%A/,B
!#>=%#682a@78%>4%B@a@645%\46"245%f"`368>h%d8%C5%C<982a@78%C2%343+%C2%f"3+%5#%36i2a#%3#4%5#%B$@#96#+%#]@78%
a$8f=%3=%24%#9=3#78%\46"245%f"`368>h:%!#>=%#9=3#78%<#8%C26i8%\46"245%f"`368>h+%24%946@78%$@a5#%28]@545%

?/ @AB
]"54<4548%d8%9$"a$#<@5@%3#5]#6@:%%

8'(!+'!%3'")#$#)
1i2B%6@5@]8Z"$45%@36@%#>68]#6+%#9=3#78%\46"245%f"`368>h%"%B#6=:%
T46@78%3@6#%@5@<@26@5@%<@284548( , , ) B@95#3i2B%\46"245%f"`368>h%C2%343+%C2%f"3+%5#%36i2a#%3#4%5#%
dreapta.
/:+)+'%
_9$878%#58<@26#$@#:
('$'Q)*.+
R6@$a@%#A8d=$85@%B@%9@%@>$#2%d8%$@]82@%5#%]8Z8"2#$@#%5#%
Î"01)&'+'
6@5@]8Z"$:
Intrare P"B8A8>=%34$3#%B@%826$#$@:
20 FOFP'&FQN%RS%TQNUVWSQN

?)&)0!+'!%K)%&':$!=!+'!% F642>8%>i2B%6$#239"$6#78%42%6@5@]8Z"$%<#$@+%
6$@\48@%3=%@Y836@%>@5%94782%.%9@$3"#2@:
('$'Q)*.+#$#) F642>8%>i2B%6$#239"$6#78%6@5@]8Z"$45%C2%<i2=+%
782@78%6@5@]8Z"$45%#d#%>4<%3@%#$#6=%C2%85436$#78#%
4$<=6"#$@:
F642>8%>i2B%B@95#3#78%3#4%$8B8>#78%6@5@]8Z"$45+%>86878%
4$<=6"#$@5@%9@26$4%#%C<98@B8>#%Zai$8@$@#%3#4%
B@6@$8"$#$@#%6@5@]8Z"$4548%d8%9@26$4%6$#239"$6#$@%
38a4$=+%82B8A@$@26%B@%689%d8%B8<@23842@:

%F,XAUVX
N]86#78%C2%"$8>@%<"<@26%3=%#682a@78%
@>$#245+%B@"#$@>@%#>@36%54>$4%9"#6@%#]@#%
drept rezultat deteriorarea ecranului.

N36@%$@>"<#2B#6%3=%B@95#3#78%6@5@]8Z"$45%C2%
>468#%3#4%C2%<#6@$8#545%B@%#<\#5#$@%C2%>#$@%
#>@36#%#%3"386%82878#5:
Înainte de a deplasa sau de a ridica F642>8%>i2B%6$#239"$6#78%6@5@]8Z"$45+%24%C5%
6@5@]8Z"$45+%B@>"2@>6#78%>#\545%B@%#58<@26#$@%% @Y942@78%5#%d">4$8%3#4%5#%]8\$#788%@Y>@38]@:
d8%6"#6@%>#\54$85@: F642>8%>i2B%6$#239"$6#78%6@5@]8Z"$45+%782@78%
F642>8%>i2B%782@78%6@5@]8Z"$45%C2%<i2=+%@>$#245% 6@5@]8Z"$45%]@$68>#5+%24%C26"#$>@78%28>8"B#6=%
24%6$@\48@%3=%[@%"$8@26#6%39$@%B]3:%9@26$4%#% 6@5@]8Z"$45%5#6@$#5%d8%24%C5%C2>582#78%>=6$@%36i2a#%
@]86#%B@6@$8"$#$@#: 3#4%>=6$@%B$@#96#:
;4%#958>#78%9$@3842@%@Y>@38]=%9@26$4%#%>#4Z#%
>4$\#$@#KC2B"8$@#%d#384548%>#B$4548%B@"#$@>@%
ecranul s-ar putea deteriora.
&#%46858Z#$@#%6@5@]8Z"$4548+%#]@78%a$8f=%3=%24%
B@6@$8"$#78%\46"245%f"`368>h%3>"3%C2%$@58@A
?/ @AB

j82@78%A@$<%9#$6@#%82A@$8"#$=%d8%>@#%349@$8"#$=%
#5@%>#B$4548%6@5@]8Z"$4548:%F38a4$#78G]=%>=%24%
782@78%<i2#%C2%9#$6@#%6$#239#$@26=+%C2%Z"2#%
B8A4Z"#$@5"$%3#4%#%a$85#f4548%B8A4Z"#$@5"$:
FOFP'&FQN%RS%TQNUVWSQN 21

."(!+'!%:'%.%3!=> I)Z!+'!%('$'Q)*.+#$#)%:'%#"%:'+'('%
F>@#36=%>#$#>6@$8368>=%24%@36@%B839"28\85=%9@26$4%
1 Q8B8>#78%d8%C2>582#78%6@5@]8Z"$45%C2%9"Z878#%3#% toate modelele.)
]@$68>#5=%9@%"%<#3=:
- %&=3#78%42%39#784%B@% <828<4<0%HI%><%
B@%5#%9@$@6@%9@26$4%]@2685#$@%#B@>]#6=:

10 cm
m
10 cm 10 c
10 cm

10 cm

2 1"2@>6#78%>#\545%B@%#58<@26#$@%5#%"%9$8Z=%B@% 1 S26$"B4>@78%d8%36$i2a@78%d4$4\4$85@%>4%4$@>?@%
perete. 3#4%349"$64$85@%d8%d4$4\4$85@%6@5@]8Z"$4548%9@%
39#6@5@%6@5@]8Z"$4548:
- !#>=%@Y836=%d4$4\4$8%826$"B43@%C2%5">45%
%F,XAUVX d4$4\4$85"$%>4%4$@>?@+%3>"#6@78%<#8%C26i8%
d4$4\4$85@:
;4%#d@Z#78%6@5@]8Z"$45%C2%#9$"98@$@#% 2 P"26#78%>"23"5@5@%B@%9@$@6@%>4%d4$4\4$8%9@%
34$3@5"$%B@%>=5B4$=%3#4%9@%#>@36@#+% perete.
B@"#$@>@%9"6%#9=$@#%82>@2B88%3#4%#56@% e#>@78%3=%>"$@3942B=%5">#78#%349"$64548%B@%
B@6@$8"$=$8: 9@$@6@%>4%d4$4\4$85@%>4%4$@>?@%B@%9@%39#6@5@%
6@5@]8Z"$4548:

?/ @AB
3 1"2@>6#78%36$i23%d4$4\4$85@%>4%4$@>?@%d8%
W()$)*!+'!%=)=('3#$#)%&'%='0#+)(!('%Y'"=)"-(."% 349"$64$85@%B@%9@$@6@%>4%"%A$i2a?8@%$"\436=:
F38a4$#78G]=%>=%<@2782@78%A$i2a?8#%"$8Z"26#5%A#7=%
F>@#36=%>#$#>6@$8368>=%24%@36@%B839"28\85=%9@26$4% B@%349$#A#7#%95#2=:
toate modelele.)
S<#a82@#%85436$#6=%9"#6@%A8%B8A@$86=%B@%6@5@]8Z"$45%
B]3: %F,XAUVX
1"2@>6"$45%3836@<4548%B@%3@>4$86#6@%L@2382a6"2%
@36@%#<95#3#6%5#%39#6@5@%6@5@]8Z"$4548:%T@26$4%<#8% ;4%9@$<86@78%>"9885"$%3=%3@%4$>@%9@%
<456@%82A"$<#788%9$8]82B%8236#5#$@#%d8%46858Z#$@#+% 6@5@]8Z"$%3#4%3=%3@%#a#7@%B@%#>@36#:
>"23456#78%<#24#545%A4$28Z#6%>4%3836@<45%B@%
3@>4$86#6@%L@2382a6"2%3#4%]8Z86#78%?669cKKkkk:
h@2382a6"2:>"<: %A/,B
l6858Z#78%"%95#6A"$<=%3#4%42%B45#9%34A8>8@26%
1"2@>6#78%3836@<45%B@%3@>4$86#6@%L@2382a6"2%C26$@%
B@%946@$28>%d8%B@%<#$@%9@26$4%#%39$8f828%
6@5@]8Z"$%d8%"%<#3=:
6@5@]8Z"$45%C2%38a4$#27=:
O49"$64$85@+%d4$4\4$85@%d8%A$i2a?885@%24%
3426%A4$28Z#6@:%T46@78%"\782@%#>>@3"$88%
34958<@26#$@%B@%5#%B836$8\486"$45%B]3:%
local.
22 FOFP'&FQN%RS%TQNUVWSQN

."(!+'!%:'%:'+'(' F38a4$#78G]=%>=%46858Z#78%d4$4\4$8%d8%>"23"5@%B@%
<"26#$@%9@%9@$@6@%>#$@%$@39@>6=%36#2B#$B45%mNOF:%
!8<@2384285@%36#2B#$B%9@26$4%h864$85@%B@%<"26#$@%9@%
F6#d#78%>4%#6@278@%"%>"23"5=%B@%<"26#$@%9@% 9@$@6@%3426%B@3>$83@%C2%6#\@545%4$<=6"$:
9@$@6@%"978"2#5=%5#%39#6@5@%6@5@]8Z"$4548%d8%8236#5#78%
consola de montare pe perete pe un perete solid, F01)*)J)."!+'%=':!+!(>%G2."=.$>%&'%3."(!+'%
9@$9@2B8>45#$%9@%9"B@#:%1i2B%#6#d#78%6@5@]8Z"$45% :'%:'+'('H
5#%#56@%@5@<@26@%#5@%>"236$4>78@8+%]=%$4a=<%3=%
>"26#>6#78%9@$3"2#5%>#58[>#6: .&'$ /.K/-&'(D** X.KX)KDD&'(/**
&U%$@>"<#2B=%@A@>64#$@#%<"26=$88%9@%9@$@6@%B@% X.KX)KDIKDD&'(D**
>=6$@%42%8236#5#6"$%9$"A@38"2836+%>#58[>#6: X-KDD&',(**
X-KDD&',)**
PX8F%GF%Z%DH .II%Y%.II XII%Y%XII
C#+#;%=(!"&!+& M6 M6
10 cm A#3>+%&'%K#+#;#+) 4 4
2."=.$>%&'% &On.XI' &OnXXI'
3."(!+'%:'%:'+'(' POn.XI POn.XI
10 cm
10 cm .&'$ (I&'(D** )I&'(D**
X.KX)KDIKDD&'()**
X.KX)KDDK(IK(D&'(,**
10 cm X.KX)KDD&'(-**
X.KX)KDDK(IK(D&').**
X.KX)KDDK(IK(D&')/**
(I&',(**
(I&',)**
PX8F%GF%Z%DH XII%Y%XII (II%Y%XII
C#+#;%=(!"&!+& M6 M6
A#3>+%&'%K#+#;#+) 4 4
2."=.$>%&'% &OnXXI' &On(XI'
3."(!+'%:'%:'+'('
?/ @AB

2."=.$>%&'%3."(!+'%:'%:'+'('
POn.XI &On.XI' &OnXXI' &On(XI'

A
B
FOFP'&FQN%RS%TQNUVWSQN 23

W()$)*!+'!%0!3'+')%
%F,XAUVX
["0.+:.+!('
!@>"2@>6#78%<#8%C26i8%#58<@26#$@#+%#9"8%B@95#3#78%
3#4%8236#5#78%6@5@]8Z"$45:%E2%>#Z%>"26$#$+%@Y836=% !"#$%&',)**0
pericol de electrocutare.
!#>=%8236#5#78%6@5@]8Z"$45%9@%42%95#A"2%3#4%9@%42% T46@78%@A@>64#%42%#9@5%]8B@"%Oh`9@%3#4%946@78%
9@$@6@%C2>582#6+%#>@36#%9"#6@%>=B@#+%>#4Zi2B% 46858Z#%A42>78#%B@%$@>42"#d6@$@%#%<8d>=$85"$%
$=28$8%a$#]@: 46858Zi2B%>#<@$#%C2>"$9"$#6=%#%6@5@]8Z"$4548:
l6858Z#78%42%349"$6%B@%9@$@6@%&U%#46"$8Z#6%d8% F>@36%6@5@]8Z"$%24%#>>@96=%46858Z#$@#%42@8%>#<@$@%
>"26#>6#78%B836$8\486"$45%5">#5%3#4%9@$3"2#5% @Y6@$2@:
calificat.
;4%36$i2a@78%d4$4\4$85@%9$@#%6#$@+%B@"#$@>@%#>@36%
54>$4%9"#6@%B@6@$8"$#%6@5@]8Z"$45%d8%#245#%a#$#278#:
A/,B
l6858Z#78%d4$4\4$85@%d8%349"$64$85@%B@%9@$@6@%>#$@%
$@39@>6=%36#2B#$B45%mNOF:%_$8>@%B@6@$8"$=$8% E2#826@%B@%#%46858Z#%>#<@$#%C2>"$9"$#6=+%
3#4%]=6=<=$8%>"$9"$#5@%B82%>#4Z#%46858Z=$88% 6$@\48@%3=%$@>42"#d6@78%>=%3426@78%
2@>"$@3942Z=6"#$@%3#4%#%46858Z=$88%4248%#>>@3"$84% $@39"23#\85%B82%942>6%B@%]@B@$@%
8<9$"9$84%24%3426%#>"9@$86@%B@%a#$#278@: legal pentru utilizarea sau utilizarea
2@>"$@3942Z=6"#$@%#%>#<@$@8%C2%A#7#%
5@a85"$%2#78"2#5@+%82>5438]%#%>"B4548%9@2#5:
%A/,B &@a85@%$@5@]#26@%82>54B%5@a@#%T$"6@>78@8%
B#6@5"$%9@$3"2#5@%>#$@%$@a5@<@26@#Z=%
l6858Z#78%d4$4\4$85@%>#$@%3426%5836#6@%C2%39@>8A8>#7885@% 9$">@3#$@#%d8%6$#23A@$#$@#%B#6@5"$%
9@26$4%d4$4\4$8%#5@%36#2B#$B4548%mNOF: 9@$3"2#5@%d8%5@a@#%>#$@%$@a5@<@26@#Z=%
L8645%349"$64548%B@%9@$@6@%82>54B@%42%<#24#5%B@% monitorizarea cu camere la locul de
8236#5#$@%d8%>"<9"2@26@5@%2@>@3#$@: <42>=%d8%C2%#56@%5">4$8:
1"23"5#%B@%<"26#$@%9@%9@$@6@%@36@%"978"2#5=:% F642>8%>i2B%46858Z#78%>#<@$#%C2>"$9"$#6=+%
T46@78%"\782@%#>>@3"$88%34958<@26#$@%B@%5#% @]86#7i situa7885@%B83>46#\85@+%85@a#5@%
B836$8\486"$45%B]3:%5">#5: 3#4%8<"$#5@:%14%@Y>@97ia locurilor 7i a
&42a8<@#%d4$4\4$85"$%9"#6@%B8A@$8%C2%A42>78@% @]@28<@26@5"$%94\58>@+%9"#6@%A8%2@>@3#$%

?/ @AB
B@%349"$6:%F38a4$#78G]=%>=%46858Z#78%542a8<@#% consim7=<i2645%B@%A"6"a$#A8@$@:%m=%
#B@>]#6=: 34a@$=<%@]86#$@#%4$<=6"#$@5"$%3864#788c
T@26$4%<#8%<456@%82A"$<#788+%>"23456#78%<#24#545% (1) Utilizarea camerei în zonele unde
furnizat cu suportul de perete. utilizarea acesteia este în general
826@$Z83=+%9$@>4<%5#%6"#5@6=+%C2%]@368#$+%C2%
3#5#%B@%39"$6%d8%C2%Z"2#%B@%3@>4$86#6@:
%A/,B .0%l6858Z#$@#%>#<@$@8%>#$@%B@6@$<82=%
C2>=5>#$@#%>"2A8B@278#586=788:
!"#$%X.&'(/**+%X.&'(D**% /0%l6858Z#$@#%>#<@$@8%>#$@%B@6@$<82=%
]8"5#$@#%$@a5@<@26=$85"$%3#4%#%5@a85"$%
$@5@]#26@:

!836#278@$@%9@26$4%
montarea pe perete
24 FOFP'&FQN%RS%TQNUVWSQN

6+'->()+'!%0!3'+')%["0.+:.+!(' 3 1"\"$i78%>#<@$#%C2>"$9"$#6=%#642>8%>i2B%24%"%
46858Z#78:
1 Q8B8>#78%95#2d#%B@%9@%39#6@5@%6@5@]8Z"$4548:

P#2@6=%B@%$@a5#$@%
a unghiului

T5#2d=

5'"#3)+'!%:)'='$.+%0!3'+')%
["0.+:.+!('

A/,B
_\8@>68]@5@%>#<@$@8
O>"#6@78%A"58#%9$"6@>6"#$@%C2#826@%B@%#%
46858Z#%>#<@$#%C2>"$9"$#6=: e"58@%
protectoare
?/ @AB

2 T46@78%$@a5#%42a?845%>#<@$@8%>4%"%<#2@6=%
de reglare a unghiului în spatele camerei
încorporate.

om8Z4#58Z#$@%5#6@$#5=p
Microfon

5
P'+)\0!+'!%)"('+Q!$#$#)%&'%\$3!+'%!$%
0!3'+')
P#2@6= Lentile
1 F9=3#78%\46"245% G83!+(1.3'H de pe
6@5@>"<#2B=%9@26$4%#%#[d#%<@2845%R!"=!(.+.
2 O@5@>6#78%2!3'+> %8#$%#9"8%#9=3#78%\46"245%
5)=0%G/YH.

A/,B
!836#27#%"968<=%A#7=%B@%>#<@$=%9@26$4%
46858Z#$@#%A42>78@8%B@%$@>42"#d6@$@%#%
<8d>=$85"$%@36@%>49$823=%C26$@%H+D%d8%X+D%<:
WN&N1_PF;!V 25

,XRX2/ FA5B
!@3>$8@$85@%B82%#>@36%<#24#5%3@%\#Z@#Z=%9@%\46"#2@5@%B@%9@%6@5@>"<#2B=:%
186878%#>@36%<#24#5%>4%#6@278@%d8%46858Z#78%>"$@>6%6@5@]8Z"$45:
T@26$4%#%C25">48%\#6@$885@+%B@3>?8B@78%>#9#>45%9@26$4%\#6@$88+%C25">4878%\#6@$885@% FFF%B@%H+D%m0%#582882B% sau
capetele %d8% %>4%<#$>#f45%B82%826@$8"$45%>"<9#$68<@264548%d8%C2>?8B@78%>#9#>45%9@26$4%\#6@$88:
T@26$4%#%3>"#6@%\#6@$885@+%@A@>64#78%C2%"$B82@%82]@$3=%#>784285@%9@%>#$@%5@G#78%A=>46%9@26$4%8236#5#$@#%
acestora.

%F,XAUVX
;4%#<@36@>#78%\#6@$88%]@>?8%>4%\#6@$88%2"8%B@"#$@>@%#>@36%54>$4%#$%946@#%B@6@$8"$#%6@5@>"<#2B#:
W@5@>"<#2B#%24%]#%A8%82>543=%9@%6"#6@%98@7@5@%B@%]i2Z#$@:
F38a4$#78G]=%>=%C2B$@96#78%6@5@>"<#2B#%>=6$@%3@2Z"$45%9@26$4%6@5@>"<#2B=%B@%9@%6@5@]8Z"$:
E2%A42>78@%B@%<"B@50

,PE?F5% O@5@>6@#Z=%9$"a$#<45%Q#B8"+%Wm%d8%!Wm:
INPUT%P"B8A8>=%34$3#%B@%826$#$@:
8X,,VA<8%F>>@3@#Z=%<@284$85@%9$82>89#5@:
Q. MENU F>>@3@#Z=%<@284$85@%$#98B@:
VAI/ m8Z4#58Z@#Z=%82A"$<#7885@%9$"a$#<4548%d8%@>$#24548%>4$@26@:
8WD,V,RX%Q@#B4>@%34\686$#$@#%9$@A@$#6=%C2%<"B45%B8a86#5:
<WV5X%FA8d@#Z=%a?8B45%B@%9$"a$#<@:
]^PVX_%Q@]82@%5#%9$"a$#<45%]8Z8"2#6%#26@$8"$:
IFP%F>>@3@#Z=%5836#%B]3:%B@%>#2#5@%9$@A@$#6@:
45%O@%46858Z@#Z=%9@26$4%]8Z8"2#$@#%B@%>"278246%]8B@"%/!:
%6F<X% O@%B@95#3@#Z=%5#%@>$#245%#26@$8"$%3#4%5#%>@5%4$<=6"$:

?/ @AB
RECENT FA8d@#Z=%836"$8>45:
8 F?, F>>@3@#Z=%<@284$85@%82878#5@%O<#$6:
RVPX% XAW%FA8d@#Z=%5836#%B@%Q@>"<#2B#6@+%T$"a$#<+%1=46#$@%d8%
Înregistrate.
1 %D#(.!"'%0.$.+!('%F>@36@#%#>>@3@#Z=%A42>788%39@>8#5@%C2%42@5@%
meniuri.
( c%Q"d4+% c%m@$B@+% c%U#5\@2+% c%F5\#36$40
1 1
D#(.!"'%&'%"!Q)-!+'% 343Kf"3K36i2a#KB$@#96#0%!@$45@#Z=%9$82%
<@284$8%3#4%"978428:
/Y% %O@5@>6@#Z=%<@284$85@%3#4%"9784285@%d8%>"2A8$<=%>@@#%>@%#78%
introdus.
%DF2Y%Q@]82@%5#%28]@545%#26@$8"$:
EXIT %R6@$a@%#A8d=$85@%B@%9@%@>$#2%d8%$@]82@%5#%]8Z8"2#$@#%5#%
6@5@]8Z"$:
F5%F9=3i2B%\46"245%F!+%]#%A8%#>68]#6=%A42>78#%B@%B@3>$8@$@%#4B8":
?X2E E2>@9@78%C2$@a836$#$@#%d8%#A8d#78%<@2845%C2$@a836$=$88:% 24<#8%
2 9@26$4%<"B@5@5@%>"<9#68\85@%>4%W8<@%P#>?82@Q@#B`)
D#(.!"'%&'%0."(+.$%( ) 1"26$"5@#Z=%>"2782464$8%
Premium, meniuri %W8<@%P#>?82@Q@#B` sau SmartShare sau
B839"Z868]@%>"<9#68\85@%OSPT&S;L% lO'%3#4%OSPT&S;L%3#4%W8<@%
MachineQ@#B`).
2 %D#(.!"'%0.$.+!('%F>@36@#%#>>@3@#Z=%A42>788%39@>8#5@%C2%42@5@%
meniuri.
( c%Q"d4+% c%m@$B@+% c%U#5\@2+% c%F5\#36$40
26 WN&N1_PF;!V

E2%A42>78@%B@%<"B@50

INPUT%P"B8A8>=%34$3#%B@%826$#$@:
8X,,VA<8%F>>@3@#Z=%<@284$85@%9$82>89#5@:
Q. MENU F>>@3@#Z=%<@284$85@%$#98B@:
INPUT Q.MENU
1 %?F,V/%Q@B8<@238"2@#Z=%"%8<#a82@:% E2%A42>78@%B@%<"B@50
SETTINGS 1 1 VAI/ m8Z4#58Z@#Z=%82A"$<#7885@%9$"a$#<4548%d8%@>$#24548%>4$@26@: (În
A42>78@%B@%<"B@50
1.,;@ 2 abc 3 def %G<1)&%&'%#()$)*!+'H%FA8d@#Z=%a?8B45%B@%46858Z#$@:

4 ghi 5 jkl 6 mno <WV5X%FA8d@#Z=%a?8B45%B@%9$"a$#<@:


%G8:!J)#H%!@3>?8B@%42%39#784%58\@$%9@%6#36#64$#%@>$#24548:
7pqrs 8 tuv 9wxyz ]^PVX_%Q@]82@%5#%9$"a$#<45%]8Z8"2#6%#26@$8"$:
IFP%F>>@3@#Z=%5836#%B]3:%B@%>#2#5@%9$@A@$#6@:
GUIDE 0 Q.VIEW

2 VAI/ m8Z4#58Z@#Z=%82A"$<#7885@%9$"a$#<4548%d8%@>$#24548%>4$@26@: (În


FAV A42>78@%B@%<"B@50
P
2 45%O@%46858Z@#Z=%9@26$4%]8Z8"2#$@#%B@%>"278246%]8B@"%/!: E2%A42>78@%B@%
2
A
G
E
model)
MUTE
%6F<X% %O@%B@95#3@#Z=%5#%@>$#245%#26@$8"$%3#4%5#%>@5%4$<=6"$:
RECENT FA8d@#Z=%836"$8>45:
RECENT SMART MY APPS
8 F?, F>>@3@#Z=%<@284$85@%82878#5@%O<#$6:
% `%F668%FA8d@#Z=%5836#%B@%F958>#788:
OK
D#(.!"'%&'%"!Q)-!+'% 343Kf"3K36i2a#KB$@#96#0%!@$45@#Z=%9$82%<@284$8%
3#4%"978428:
/Y% %O@5@>6@#Z=%<@284$85@%3#4%"9784285@%d8%>"2A8$<=%>@@#%>@%#78%826$"B43:
?/ @AB

BACK LIVE MENU EXIT %DF2Y%Q@]82@%5#%28]@545%#26@$8"$:


RVPX% XAW%FA8d@#Z=%5836#%B@%Q@>"<#2B#6@+%T$"a$#<+%1=46#$@%d8%
3
Înregistrate.
4 TEXT
LIVE TV
T.OPT APP/ EXIT %R6@$a@%#A8d=$85@%B@%9@%@>$#2%d8%$@]82@%5#%]8Z8"2#$@#%5#%6@5@]8Z"$:
3 %D#(.!"'%0.$.+!('%F>@36@#%#>>@3@#Z=%A42>788%39@>8#5@%C2%42@5@%<@284$8:%
REC/ ( c%Q"d4+% c%m@$B@+% c%U#5\@2+% c%F5\#36$40
SUBTITLE AD TV/RAD 4 %DW,/FAX%,XRX,Xa,%F>@36@%\46"#2@%3@%46858Z@#Z=%9@26$4%6@5@6@Y6:
RVPX%,P%Q@]@28$@%5#%&SmN%Wm:
F66E O@5@>6#78%34$3#%B@%<@284%B"$86=%PMT%Wm:% !"#$%S6#5`:0% E2%A42>78@%B@%
model)
D#(.!"'%&'%0."(+.$%( ) 1"26$"5@#Z=%>"2782464$8%T$@<84<+%
meniuri %W8<@%P#>?82@Q@#B`%3#4%O<#$6O?#$@%3#4%B839"Z868]@%>"<9#68\85@%
OSPT&S;L% lO'%3#4%OSPT&S;L%3#4%W8<@%P#>?82@Q@#B`).
?X2E E2>@9@78%C2$@a836$#$@#%d8%#A8d#78%<@2845%C2$@a836$=$88:% 24<#8%9@26$4%
<"B@5@5@%>"<9#68\85@%>4%W8<@%P#>?82@Q@#B`)
8WD,V,RX%Q@#B4>@%34\686$#$@#%9$@A@$#6=%C2%<"B45%B8a86#5:
F5%F9=3i2B%\46"245%F!+%]#%A8%#>68]#6=%A42>78#%B@%B@3>$8@$@%#4B8":
,PE?F5%O@5@>6@#Z=%9$"a$#<45%Q#B8"+%Wm%d8%!Wm:
el;1jSS&N%WN&N1_PN;JSS%PFUS1N 27

IWA2UVVRX%,XRX2/ XAbVV% F<V2X


F>@36%@5@<@26%24%@36@%B839"28\85%9@26$4%6"#6@%<"B@5@:

F642>8%>i2B%@36@%#[d#6%<@3#f45%q'#6@$8#%6@5@>"<@2Z88%<#a8>@%@36@%B@3>=$>#6=:%
O>?8<\#78%\#6@$8#:r%C25">4878%\#6@$8#:%
T@26$4%#%C25">48%\#6@$885@+%B@3>?8B@78%>#9#>45%\#6@$8@8+%C25">4878%\#6@$885@% H+D%
m%FF0%A=>i2B%3=%>"$@3942B=%>#9@6@5@% %d8% cu eticheta din interiorul
>"<9#$68<@264548%d8%C2>?8B@78%>#9#>45%\#6@$8@8:%F38a4$#78G]=%>=%C2B$@96#78%
6@5@>"<#2B#%>=6$@%3@2Z"$45%9@26$4%6@5@>"<#2B=%B@%9@%6@5@]8Z"$:
T@26$4%#%3>"#6@%\#6@$885@+%@A@>64#78%#>784285@%B@%8236#5#$@%C2%"$B82@%82]@$3=:

%F,XAUVX
;4%#<@36@>#78%\#6@$88%]@>?8%>4%\#6@$88%2"8%B@"#$@>@%#>@36%54>$4%#$%946@#%B@6@$8"$#%6@5@>"<#2B#:

!"#$%&'()**+%&'(,**+%&'(-**+%&').**+%&')/**+%&',(**+%&',)**0
%GcAF6/VH%
Q@]82@%5#%28]@545%#26@$8"$:
%G6/?AV?XE/6?V?XH%
T"$2@d6@%3#4%"9$@d6@%6@5@]8Z"$45: G83!+(1.3'H
F>>@3@#Z=%<@2845%82878#5%O<#$6-
home.

D#(.!"'%&'%"!Q)-!+'% %GVXCV?XH%%%
Închide un meniu.
343Kf"3K36i2a#KB$@#96#0
F9=3#78%\46"245%343+%f"3+%36i2a#%
%G?'0#".!K('+'%Q.0!$>H
sau dreapta pentru a derula
(În A42>78@ de model)
meniul.%!#>=%#9=3#78%\46"#2@5@
, , sau %C2%68<9%>@%46858Z#78%
82B8>#6"$45+%#>@36#%]#%B839=$@#%B@%

?/ @AB
9@%@>$#2%d8%W@5@>"<#2B#%P#a8>%
]#%A42>78"2#%>#%"%6@5@>"<#2B=% P 
a@2@$#5=:%T@26$4%#%#A8d#%B82%2"4%
!@$45@#Z=%9$82%9$"a$#<@5@%3#4%
82B8>#6"$45%B@%9@%@>$#2+%#a86#78%
>#2#5@5@%3#5]#6@:
W@5@>"<#2B#%P#a8>%5#%36i2a#%d8%
la dreapta.
5)=0%G/YH
F9=3#78%>@26$45%\46"24548%!83>% %E%VA6W,
9@26$4%#%3@5@>6#%42%<@284:%T46@78% FA8d@#Z=%W@5@>"<#2B#%@>$#24548:
3>?8<\#%9$"a$#<@5@%3#4%>#2#5@5@% * F>>@3@#Z=%P@2845%1"26$"5%
d8%946@78%B@$45#%<@2845%46858Zi2B% 428]@$3#5:% E2%A42>78@%B@%<"B@50
\46"245%!83>:: * P@2782@$@#%\46"24548%
D#(.!"'%0.$.+!(' E%VA6W,%#9=3#6%B@6@$<82=%
F>@36@#%#>>@3@#Z=%A42>788% #[d#$@#%4248%<@284%9@26$4%
speciale în unele meniuri. 3@5@>6#$@#%4248%B839"Z868]%@Y6@$2%
( c%Q"d4+% c%m@$B@+% c% >#$@%@36@%>"2@>6#6%5#%6@5@]8Z"$:
U#5\@2+% c%F5\#36$40
l6858Z#6=%9@26$4%]8Z8"2#$@#%
<#6@$8#54548%]8B@"%/!:%
Q@a5@#Z=%28]@545%]"54<4548: (Doar pentru modelele 3D)
%G8/A/?%/6?V,H
!@Z#>68]@#Z=%6"#6@%342@6@5@:
* F9=3i2B%d8%782i2B%#9=3#6%
\46"245% +%B@3>$8@$85@%A42>7885"$%
#4B8"%]"$%[%#>68]#6@:% E2%A42>78@%
de model)
28 el;1jSS&N%WN&N1_PN;JSS%PFUS1N

2)345($6&)%) 7(3$8:&<=0&:'0.%",&1,&/)1,-B 2#3%='%!"#$'!*>%["+'-)=(+!+'!%('$'0.3'"*))%


C,0#*'&'#"-">$*,$&:'0.%","&1,&*,.'0)$(#,*,& !-)0
9).$-6&,3#,&0,.,3$*6&.)0,D"'0,$&-$&*,%,$8
F9=3#78%38<456#2%9@%\46"#2@5@%
1. 463$%"&7'#)0'-&E,.'0)$(#,*,&9).$-68 GcAF6/VH %GcAF6/VH%d8% %G83!+(1.3'H%
2. F4'0,%"&.,&1)*"%"&$#'0."&.501&:,*,$3#*$& timp de cinci secunde, pentru a
.'&$:"($G'-&9).""&$4$*,&@0&3#50!$& dezasocia telecomanda Magic de
,.*$0'-'"&#,-,9">)*'-'"8 G83!+( 6@5@]8Z"$45%B]3:
H& E,.'0)$(#,*,$&9).$-6&,3#,&4)3"7"-&36& 1.3'H
,(',>,&1$.6&9)*7"%"&4*,$&*,4,1,&3$'& » %T$82%<@2782@$@#%\46"24548%
prea lent. %GVXCV?XH%#9=3#6+%#]@78%
H& I#"-">$%"&#,-,.)/$01$&2$!".&-$&.,-&/'-#& 9"38\8586#6@#%B@%#%#245#%
JK&./&1,&:$%$&1938 d8%$@C2$@a836$#%8<@B8#6%
H& E$#$&1,&*,.'0)$(#,*,&4)$#,&9$*"$&@0& telecomanda Magic.
:'0.%",&1,&.$*$.#,*"3#"."-,&'#"-">$#)*'-'"&
<9).,?&4*)0'0%",?&"0#)0$%",&("&
9"#,>6B&("&/,1"'&<>!)/)#&("&9)-'/'-& 2#3%='%#()$)*'!*>%
#,-,9">)*'-'"B8
('$'0.3!"&!%3!-)0>
!"#$%"&'()*&+,-,.)/$01$&
;5%)<=>&%$%)$ &)8)3(#)5?== 2$!".&34*,&1*,$4#$&("&34*,&
3#50!$&3$'&$463$%"&7'#)$0,-,&
#$<=3) !"#$%&'(#)*+ ,
@4# >) A5%)<=>&%)$?: &)8)3(#$5B$ C$<=3 -./01+ pentru a face ca
"01".$#)*'-&36&$4$*6&4,&,.*$08
Pentru a folosi telecomanda » "01".$#)*'-&3,&9$&$:"($&.501&
2$!".?&/$"&@0#5"&$3)."$%"L)&.'& *)#"%"&7'#)0'-&;"3.&<=0&:'0.%",&
#,-,9">)*'-&4*)4*"'8& de model)
;$.6&"01".$#)*'-&0'&$&:)3#&
1 A&0#*)1'.,%"&7$#,*""-,&@0&
'#"-">$#&)&$0'/"#6&4,*")$16&
?/ @AB

#,-,.)/$01$&2$!".&("&4)*0"%"&
1,&#"/4&3$'&+,-,.)/$01$&
#,-,9">)*'-8
2$!".&3,&4)>"%")0,$>6&4,&)&
2 &=01*,4#$%"&#,-,.)/$01$&2$!".& 3'4*$:$%6&4-$06?&"01".$#)*'-&
@034*,&#,-,9">)*&("&$463$%"&4,& 9$&1"346*,$&1,&4,&,.*$08
D=>3 !EF*&1,&4,&#,-,.)/$0168 ;$.6&"01".$#)*'-&0'&3,&
1,4-$3,$>6&$($&.'/&1)*"%"?&
» ;
& $.6&#,-,9">)*'-&0'&4)$#,& @0.-"0$%"&#,-,.)/$01$&2$!".&
înregistra telecomanda -$&3#50!$&("&-$&1*,$4#$8&
2$!".?&@0.,*.$%"&1"0&0)'& A01".$#)*'-&3,&9$&/'#$&4,&
1'46&)4*"*,$&("&*,4)*0"*,$& centrul ecranului.
acestuia. +,-,.)/$01$&2$!".&.)03'/6&
7$#,*""-,&/$"&*$4"1&1,.5#&
)&#,-,.)/$016&0)*/$-6?&
din cauza caracteristicilor
suplimentare.
MINOPAAQR&+RQROS2RNTAA&2 UAOR&V&MSQSFAER &UWA;IQIA&;R&I+AQAT ER 29

C:>4%= B) P%)3$4Q=) 8$ IEJE"-2KL MN-D0J0-


4&=8=?$%)$ &)8)3(#)5?== DK 01-J-OL2K
#$<=3)
UX"1'-&1,&'#"-">$*,&96&4,*/"#,&36&$..,3$%"&/$"&
& #"-">$%"&#,-,.)/$01$&@0&>)0$&34,.":".$#6&
I '()*&"0:)*/$%""-,&1,#$-"$#,&1,34*,&#,-,9">)*8
<4,&)&*$>6&1,&JK&/B8&Z6&4'#,%"&.)0:*'0#$&
.'&,*)*"&1,&.)/'0".$*,&$#'0."&.501&'#"-">$%"& 1 463$%"&7'#)0'-& !"#$%&'(#)* de pe
1"34)>"#"9'-&@0&$:$*$&>)0,"&1,&$.)4,*"*,& #,-,.)/$016&4,0#*'&$&$Y($&/,0"'-&J$5>$&(%.
3$'&1$.6&,D"3#6&)73#$.)-,&@0&.$1*'-&>)0,"& 2 F,-,.#$%"&M'=B B) 4&=8=?$%)&("&$463$%"&D=>348
de acoperire. !EF*.
&Z6&4'#,%"&.)0:*'0#$&.'&,*)*"&1,&
.)/'0".$*,?&@0&:'0.%",&1,&$..,3)*""8&
0'/"#,&1"34)>"#"9,?&.'/&$*&:"&.'4#)*'-&
.'&/".*)'01,&("&*,%,-,-,&Q N&["*,-,33&
:'0.%")0,$>6&@0&$.,,$("&7$016&1,&
:*,.9,0%,&<\?]&UW>B&.$&#,-,.)/$01$&
2$!".8& .,3#&-'.*'&4)$#,&4*)9).$&,*)*"&1,&
comunicare.
&+,-,.)/$01$&2$!".&4)$#,&36&0'&
:'0.%")0,>,&.)*,.#&1$.6&'0&*'#,*&["*,-,33&
< CB&3,&$:-6&4,&)&*$>6&1,&J&/,#*'&:$%6&1,&

"
#,-,9">)*8&E'#,*'-&["*,-,33&#*,7'",&36&3,&
$:-,&-$&)&1"3#$0%6&/$"&/$*,&1,&J&/&:$%6&1,&
+Z8
N'&1,>$3$/7-$%"&("&0"."&0'&@0.6->"%"&7$#,*"$8
N'&-63$%"&7$#,*"$&36&.$168&M,*"%"&7$#,*"$&1,& .E1H
().'*"&4'#,*0".,8
A0#*)1'.,*,$&7$#,*""-)*&@0&/)1&!*,("#&4)$#,& ;,&$3,/,0,$?&4'#,%"&$..,3$&UX"1'-&1,&
1,#,*/"0$&)&,D4-)>",8 '#"-">$*,&$463501& (M'=B B) 4&=8=?$%))

2ECG.H
1,&4,&#,-,.)/$0168&<=0&:'0.%",&1,&/)1,-B
30 =N+ERPANRER&V&;RC N ER

;.12KR-.K2K
@4%:Q$%)$ &)8)7=?(%484=
O'*6%$%"&#,-,9">)*'-&@0&/)1&*,!'-$#&4,0#*'&$&)7%"0,&.,-,&/$"&7'0,&4,*:)*/$0%,&("&$&4*,-'0!"&1'*$#$&1,&9"$%6&
a produsului.

L1K.R-K
2$"&@0#5"&$3"!'*$%"L96&.6&)4*"%"&$-"/,0#$*,$&("&1,.)0,.#$%"&.$7-'-&1,&$-"/,0#$*,&("&#)$#,&.,-,-$-#,&
.$7-'*"8
O501&#,-,9">)*'-&,3#,&-63$#&0,3'4*$9,!X,$#&("&0'&,3#,&'#"-">$#&4,0#*'&)&4,*")$16&@01,-'0!$#6?&
1,.)0,.#$%"&.$7-'-&1,&$-"/,0#$*,1,&-$&4*">$&1,&4,*,#,&4,0#*'&$&@/4",1".$&4)3"7"-,&1,#,*")*6*"&1"0&
.$'>$&1,3.6*.6*"-)*&,-,.#*".,&3$'&3'4*$#,03"'0"-)*8

K3%$548+ %$#$+ 3$%3$>$ 6= >4P(%&48


C,0#*'&$&@01,46*#$&4*$:'-&3$'&/'*16*"$&'()$*6?&(#,*!,%"&3'4*$:$%$&.'&)&.5*46&'3.$#6?&.'*$#6&("&/)$-,8
C,0#*'&$&@01,46*#$&/'*16*"$&4,*3"3#,0#6?&(#,*!,%"&3'4*$:$%$&.'&)&.5*46&/)$-,&'/,>"#6&@0&$46&.'*$#6&
3$'&@0&1,#,*!,0#&3-$7&1"-'$#8& 4)"&(#,*!,%"&"/,1"$#&.'&)&.5*46&'3.$#68

L1K.R-K
R9"#$%"&@0&)*".,&/)/,0#&36&$#"0!,%"&,.*$0'-?&1,)$*,.,&$.,3#&-'.*'&4)$#,&$9,$&1*,4#&*,>'-#$#&
deteriorarea ecranului.
N'&@/4"0!,%"?&0'&:*,.$%"&("&0'&-)9"%"&3'4*$:$%$&,.*$0'-'"&.'&'0!X"$&3$'&.'&'0&)7",.#&$3.'%"#?&1,)$*,.,&
$.,3#&-'.*'&4)$#,&1'.,&-$&$4$*"%"$&>!5*",#'*"&("&-$&1"3#)*3"'0"&$-,&"/$!"0"-)*8
N'&'#"-">$%"&3'73#$0%,&.X"/".,?&1,)$*,.,&$.,3#,$&4)#&1,#,*")*$&4*)1'3'-8
N'&4'-9,*">$%"&-".X"1,&4,&3'4*$:$%68&;$.6&46#*'01,&$46&@0&#,-,9">)*?&$.,$3#$&4)$#,&.)01'.,&-$&
"0.,01""?&,-,.#*).'#$*,&3$'&-$&)&:'0.%")0$*,&1,:,.#')$368
2ECG.H

@$S848 B) $8=#)5&$%)
=01,46*#$%"&@0&/)1&*,!'-$#&4*$:'-&3$'&/'*16*"$&$.'/'-$#,&4,&.$7-'-&1,&$-"/,0#$*,8

DK/L.L2K
/%(S8)#: "(84Q=)
+,-,9">)*'-&0'& Z,*":".$%"&3,0>)*'-&4,0#*'&#,-,.)/$016&1,&4,&4*)1'3&("&@0.,*.$%"&1"0&
poate fi controlat cu nou.
telecomanda. Z,*":".$%"&36&0'&,D"3#,&0"."'0&)73#$.)-&@0#*,&4*)1'3&("&#,-,.)/$0168
Z,*":".$%"&1$.6&7$#,*""-,&/$"&:'0.%")0,$>6&("&1$.6&3'0#&"03#$-$#,&.)*,.#&
( la , la ).
N'&3,&$:"(,$>6& Z,*":".$%"&1$.6&4*)1'3'-&,3#,&4)*0"#8
0".")&"/$!"0,&("&0'& Z,*":".$%"&.)0,.#$*,$&.$7-'-'"&1,&$-"/,0#$*,&-$&)&4*">6&1,&4,*,#,8
se produce niciun Z,*":".$%"&1$.6&,D"3#6&)&4*)7-,/6&-$&4*">$&1,&4,*,#,?&.)0,.#501&$-#,&
sunet. produse.
+,-,9">)*'-&3,& Z,*":".$%"&3,#6*"-,&:'0.%","&1,&.)0#*)-&$-"/,0#$*,8&R3#,&4)3"7"-&.$&
)4*,(#,&1"0#*L)& $-"/,0#$*,$&36&:",&@0#*,*'4#68
1$#68 Z,*":".$%"&$.#"9$*,$&.$*$.#,*"3#".""&"&$5BST $4&(#$& (În :'0.%", de
model) , 1)#P(%=?$&(% (P%=%) , EP%=%) &)#P(%=?$&(%&@0&3,#6*"-,&
1)#P(%=?$&($%).
;$.6&0'&,D"3#6&3,/0$-&.501&#,-,9">)*'-&,3#,&4)*0"#?&#,-,9">)*'-&3,&9$&
)4*"&$'#)/$#&1'46&J_&/"0'#,&1,&"0$.#"9"#$#,8
O501&96&.)0,.#$%"&-$&CO& C)*0"%"V)4*"("&#,-,9">)*'-&'#"-">501&#,-,.)/$01$8
<W;2AV;ZAB?&9$&:"&$:"($#& E,.)0,.#$*,$&.$7-'-'"&W;2A8
`M6*6&3,/0$-a&3$'&`M)*/$#& E,4)*0"("&COL'-&.'&#,-,9">)*'-&4)*0"#8
"09$-"1a8
!"#$%$#&'$$ 31

&'()*+*),-**

()*+,+*-.++/()0123/4563737/,828/,+2/9:; <=>?@

:&A/,828/,+2 <73)1551B

1-06-26 $"""/CDEF??-GHGIG0 1-06-26 J)2K+30)/<73)1551B/LFD

E>DD/O/E>CLFP/QRS
M54)0+3/6)/ P?PD/O/PEPD/QRS M54)0+3/6)/
E>DD/V/E>CLFP/QRS
,2)*N)0.) PTEP/O/PCPD/QRS/9!)0123/050O ,2)*N)0.)
"U@
CDEF??-Y/?L/6<4
CDEF??HY/?P/6<4
!31)2)/6)/ !31)2)/6)/
CDEF??IY/?>/6<4 ?D/6<4/K-3/4-+/4+*8
+)W+2)/9Q-XF@ +)W+2)/9Q-XF@
CDEF??0/O/EF>/;RSY/?Z/6<4
CDEF??0/O/P/;RSY/?Z/6<4
M)5-2)*)/*-0-737/6)/H-068/31+7+S-1/6)/.-28/(5-1)/,+/6+,)2+1[/31+7+S-15237/03/(5-1)/456+,+*-/K-3/2)I7-/
,2)*N)0.-/6)/,30*.+50-2)/W+/-*)K1/(2563K/)K1)/K)1-1/()0123/1-H)737/6)/,2)*N)0.)/2)I+50-7)F
&*)K1/6+K(5S+1+N/12)H3+)/+0K1-7-1/W+/31+7+S-1/7-/5/6+K1-0.8/4+0+48/6)/ED/*4/\012)/6+K(5S+1+N/W+/*52(37/6NKF/
&*)-K18/,2-S8/)K1)/5/-,+24-.+)/I)0)2-78/6+0/*50K+6)2-.+)/()0123/4)6+37/5(1+4/()0123/31+7+S-152F

0197
!"#$%