Sunteți pe pagina 1din 186
Lucrarea a fost elaboraté de un colectiv compus din : ALEXANDRU MERICA, STEFANIA PINZARU, MARCELA MILOSOIU, REMUS POP ~ ATLETISM CONSTANTIN ALBU, PAUL FIEDLER — GIMNASTICA LIGIA VASILACHE, EUGENIA RADULESCU, ANGELA MIRZA — GIMNASTICA MODERNA PAUL CERCEL, DAN CONSTANTINESCU — HANDBAL ANCA JURCA, CORNEUIU ZAMA — BASCHET IOAN JACOB, DUMITRA VINATORU — VOLEL IOW SPINEANU ~ FoTBA\ NICOLAE SiRBU INGELA TEODORESCU EDUCATIA FIZICA Coordonator : CONSTANTIN ALBU EDITURA SPORT-TURISM Bucuresti, 1977 CUVINT INAINTE rmarea si educarea multilaterald a tineretului nos- tra reprezinta 0 sarcind de mare réspundere a scolii si a ansamblului de tactori educationali. Pregditirea tinerei ge- nerafii in spirit! marilor comandamente ale societafii con- temporane impune, ca o necesitate obiectiva, largirea c- ilor si modalitatilor de actionare in vederea formdrii perso- nalita{ii omului multilateral $i armonios dezvoltat. Trans- punerea in practicd a acestui imperativ are drept conse- cinta cresterea evidentd a influenfelor exercitate de disci- plinele prevazute in planul de invdfamint, care se mani festa prin innoiri ale confinutului programelor, imbundtd- Jiri ale activitdjii educatorilor, folosirea de noi modalitdfi metodice de activizare a elevilor. Inscriindu-se In sistemul mijloacelor prin intermediul cdrora se realizeazé educarea multilaterald a tinerei gene- rafii, educatia fizicd contribuie Ia dezvoltarea armonioasé a personalitajii elevilor, la perfectionarea funcfionald $i structuralé a organismului, ja intdrirea sdndtd{ii, In cres- terea substanfialé a forfelor fizice $i morale ale acestora. Dezvoltarea multilateral si atmonioasé a personali in conditiile In care pedagogu: urméreste, prinire allele, ridicarea nivelului solicitarilor, respectarea si adaptarea confinutulu! programelor Ia parti- tdfii tineriior se real veaz! . cularitfile colectivului de elevi, la posibilitdtile materiale existente in scoald. In etapa actuala eforturile specialistilor sint indrep- tate spre gdsirea unor cdi si modalitaji operative de opti- mizare a procesului de invdjamint. Literatura de speciali- tate prezintd, de obicei, modalitafile de acfionare In direc- Ha indeplinitii obiectivelor instructiv-educative in contex- tul unor condifii de lucru optime. Or, mdiestria pedagogu- Iui, pasiunea pentru profesie, spiritul de daruire si inven- tivitate pot fi puse in evidentd, cel mai bine, atunci cind el reuseste sd gdseascd solufii metodice, st desfdsoare o muned de calitate, sd indeplineascd obiectivele educatiei fizice lucrind intr- scoald a cdrei dotare nu este, deocam- data, la nivelul cerinfelor. In acest context se inscrie Jucrarea de fafd, propunin- da-si sd prezinte unele modalitafi ale preddrii educatiei fi- zice in scolile ale caror conditii se impun a fi Imbundtdfite Lacrarea se bazeazd pe unele date din literatura de specia- Jitate — adecvatd si reconsiderata selectiv — dar si pe ex- petienja acumulata de colectivul de autori de-a lungul anilor. Constienti de faptul cd, in actuala formé, lucrarea este susceptibilé de imbundtdfiri, aducem mul{umiri anticipate tuturor celor care ne vor comunica opiniile si sugestiile lor in legdturd cu prezentarea, sistematizarea si confinutul Ju- crdril de faté. Constantin Albu ef de duce Se ite Nowhe pee 1 INTRODUCERE . Recomandari cu privire la organizarea si desfiisurarea lee} Educatia fizicé scolara este orientata in directia inte- grarii sociale a tineretuluj, in conformitate cu scopu! ur- marit, cu cerinlele impuse de dezvoltarea_societitii. In- scrise In planul de invajamint, educafia fizicé. si sportu scolar urmaresc, ca aldturi de celelalte activitati, s con- tribuie la formarea si educarea multilateralé a elevilor. In acest sens, activitatea este dirijat& spre cultivaree deprinderilor si capacitatilor solicitate In procesul muncii, re asigurarea unui comportament moral care sa fie In de- pliné concordanj{ cu obiectivele societatii noastre so: cialiste. Rolul si funcfiile specifice care Je revin educatiei fi vice si activitafilor sportive in directia pregalirii si forma- ii tinerei generafii sint reliefate atit de obiectivele proprii. cit $i de obiectivele asociate, rezultate din interrelatie cu celelalte activit&ti din planul de invatamint. Obiectivele specifice trebuie sii fie integrate eficient in obiectivele ge nerale ale educatiei — pe planul educatiei morale, intele tuale, estetice etc., in vederea pregitirii tineretului scolar pentru munca si viet. apa actualé se caracterizeazii printr-un ina de automatizare si ritmului impresionant de dezvoltare a stiiniei si t i informafionaie etc. In acest context necanizare, c@ 0 consecin{ii fireasct ¢ invétémint esie solicivat sa in eteze corect raportt tre informativ si formativ, acordind prioritaie laturi! for