Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LECŢIE

Inv.Vleju Niculina
DATA : 8 noiembrie 2018
ŞCOALA: Şcoala Gimnazială Dumbrava
CLASA: I
UNITATEA TEMATICĂ:În familie
ARIA CURRICULARĂ:Matematica şi ştiinţe ale naturii
DISCIPLINA:Matematica si explorarea mediului
DISCIPLINE INTEGRATE:Matematică şi explorarea mediului; Arte vizuale şi abilităţi
practice; Dezvoltare personală
SUBIECTUL LECŢIEI:Rolul structurilor de bază la plante. Probleme care se rezolvă
printr-o singură operaţie. ( prima oră)
FORMA DE REALIZARE:activitate integrată
TIPUL ACTIVITĂŢII: predare-învăţare de noi cunoştinţe
SCOPUL LECŢIEI:
 Fixarea cunoştinţelor despre rolul părţilor unei plante;
 Consolidarea priceperilor si deprinderilor de operare cu numerele cuprinse în
concentru 0-100(numere formate numai din zeci).

COMPETENŢE SPECIFICE:

Matematica si explorarea mediului:


1.4.Efectuarea de adunări ş iscăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100,
recurgând frecvent la numărare;
1.5. Efectuarea de adunări repetate/ scăderi repetate prin numărare şi
reprezentări obiectuale în concentrul 0-100 ;
3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul
apropiat;
5.1. Sortarea/clasificarea pe baza unui criteriu dat;
5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau
scădere în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice.

Arte vizuale şi abilităţi practice


1.1 Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu exprimat printr-
o varietate de forme artistice.
Dezvoltare personală
2.1. Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal şi
paraverbal.

OBIECTIVE OPERATIONALE:

 Să resolve exerciţii/ probleme cu ajutorul imaginilor;


 Să descopere părţile componente a unei plante ;
 Să descopere rolul important al părţilor ce compun planta;
 Să asocieze operaţiile de adunare cu un ele etichete ce conţin mesaje;
 Să efectueze adunări pe baza unor coduri ;
 Să rezolve cerinţele de pe fişa de lucru;
 Să lucreze îngrupre spectând regulile jocului.

SRATEGII DIDACTICE:
o METODE ŞI PROCEDEE:conversaţia, explicaţia,problematizarea, exerciţiul,
observaţia, jocul didactic.
o RESURSE MATERIALE:fişe de lucru,planşe cu părţile unei plante, manualul.
o FORME DE ORGANIZARE:frontal,individual, perechi;
o FORME SI TEHNICI DE EVALUARE:observarea sistematică, aprecieri verbale,
analizaproduseloractivităţii;
o RESURSE TEMPORALE:50 minute
o RESURSE UMANE:29 elevi;

BIBLIOGRAFIE:

- Manualul de Matematică şi explorarea mediului, autori Constanţa Bălan, Cristina Voinea,


Corina Andrei, Nicoleta Stan, E.D.P, 2018
- Curriculum pentru învăţământul primar, M.E.C.T.S., 2012
- Neagu, Mihaela, Mocanu, Mioara-Metodica predării matematicii în ciclul primar, Editura
Polirom, Bucureşti, 2007;
DEMERSUL DIDACTIC
Nr. Momentele Ob. Activitatea Activitatea Strategii didactice Metode și
Crt. lecției Op. propunătoarei elevilor instrumente de
Metode și Mijloace de Forme de evaluare
procedee învățământ organizare
1. Moment Organizez spaţiul şi Îşi ocupă locul Frontal
organizatoric climatul educativ într-un în bănci.
mod optim desfăşurării
activităţii de Matematică
și explorarea mediului.
2. Captarea MEM Fiecare elev va avea o Elevii vor lipi Conversația Fişa–Planta- Frontal Observarea
atenției 3.1 fişă cu o plantă şi etichete etichetele la ANEXA 1 Individual sistematică a
5.2 cu denumirea părţilor părţile plantei Lipici elevilor
AVAP plantei
1.1 ANEXA 1
3. Anunțarea temei şi a Anunţ tema şi voi Elevii ascultă cu Explicaţia Frontal
obiectivelor prezenta obiectivele atenţie Conversația
lecției în termeni
accesibili copiilor.

4 Dirijarea învăţării AVAP Elevii vor primii etichete Elevii vor citi Exercițiul Fişa-ANEXA 2 Frontal Observarea
1.1 cu rolul important a informaţia de pe Etichete Individual sistematică
MEM fiecărei părţi a plantei etichete , o va Lipici Corectitudinea
3.1 Se va citi fiecare etichetă, analiza şi o va operaţiilor,
5.1 se va analiza informaţia asocia cu partea asocierilor
1.4 şi se va asocia corect cu potrivită a
5.2 partea potrivită a plantei plantei
ANEXA 2
Elevii vor deschide
manualul de matematică Explicația Manualul de
la pagina 32 şi vor Elevii vor lucra Demonstrația matematică
rezolva exerciţiul 1 exerciţiul 1. Vor Exercițiul Creion/stilou,
asocia operaţiile carioci
cu acelaşi
rezultat, vor găsi
informaţii pe un
rând de etichete
despre rolul
fiecărei
componente a
Se va citi şi rezolva plantei.
problema 2 de la pagina Elevii vor citi
33 problema, vor
analiza cerinţa şi
vor găsi
rezolvarea.
Elevii vor
rezolva şi vor
scrie problema
în planul dat în
manual.
5. Obţinerea MEM Solicit rezolvarea Elevii lucrează Explicația Fișe de lucru Individual Observarea
performanţei 1.5 sarcinilor din fișele de în perechi, sunt Demonstrația ANEXA 3 În perechi sistematică a
5.2 lucru: împărţiţi: unii Exercițiul elevilor
Corectitudinea
1.Găseşte numărul ce se vor lucra fişa Nr. Problematizarea
calculelor
ascunde în spatele 1 ,alţii fişa cu
Nr. 2 Fișa de lucru
imaginilor , respectând
codul imaginilor în Elevii rezolvă
rezolvarea exerciţiilor sarcinile de pe
ANEXA 3 fișă
6. Feed-back- MEM Ce am învățat astăzi? Elevii răspund Exercițiul- Manualul de Individual Observarea
ul/Evaluarea 3.1 Propun rezolvarea din Elevii rezolvă REBUS matematică sistematică a
5.1 manual a rebusului de la rebusul din Stilou elevilor
Răspunsurile
pagina 32. Vor avea de manual
elevilor
găsit părţile plantei
Cuvântul cheie PLANTA
7. Retenția/Transferul MEM Voi purta o discuţie cu Elevii vor Conversația Manual Frontal Observare
3.1 elevii despre ceea ce au asculta cu atenţie Explicația Planşa curentă
învăţat. ANEXA 4
Se va arată o planşă a
unei plante,,Rolul
structurilor de bază la
plante .’’
ANEXA 4
Vor afla şi alte informaţii
dacă vor citi din manual
rubrica ŞTIAI CĂ….

8. Încheierea D.P Cum m-am simţit azi ? Ascultă Conversația Fişa Frontal Aprecieri
lecţiei 2.1. Colorează faţa potrivită aprecierile ANEXA 5 Individual verbale generale
stării pe care ai avut-o azi facute. şi individuale
Îşi vor colorat
la lecţie. ANEXA 5
faţa potrivită
Se vor face aprecieri stării de pe fişă
generale asupra
comportamentului
elevilor la lecţie, se
evidenţiază elevii care au
fost activi pe tot
parcursul lecţiei.
ANEXA 1
Planta-Roşia

Care sunt părţile plantei? Asociază partea plantei la schema din imagine prin lipire.

ETICHETE DECUPATE
Părţile plantei

FRUNZE FRUCT TULPINA

RĂDĂCINĂ FLORI SEMINŢE


ANEXA 2

ETICHETE DECUPATE

Rolul structurilor de bază la plante

PROTEJEAZĂ DĂ NAŞTERE UNEI


SUSŢINE FRUNZELE,
SĂMÂNŢA PLANTE NOI
FLORILE ŞI
FRUCTELE

FIXEAZĂ PLANTA DIN ELE IAU ESTE ,,BUCĂTĂRIA’’


ÎN PĂMÂNT NAŞTERE PLANTEI
FRUCTELE
ANEXA 3

Găseşte numărul ce se ascunde în spatele imaginilor , respectând codul imaginilor în rezolvarea exerciţiilor

Găseşte numărul ce se ascunde în spatele imaginilor , respectând codul imaginilor în rezolvarea exerciţiilor
ANEXA 4

Rolul structurilor de bază la plante.

ANEXA 5

Cum a fostziua de azi ? Coloreazăfaţapotrivităzileide azi !