Sunteți pe pagina 1din 3
MINISIERUL FOUCATIG NATIONALE ERSRECTORATUL SCOLAR AL " MONICIPIULUT BUCURESTI Ne MBL 22.) 08 2089 ~ NOTA IMPORTANTA PR TORIE Mi Bi ‘timate Colege, ‘Stimayi Coleg, LA MULTIANI, 2019, CU MULTA SANATATE $I SUC ITE! Alsturi de SCRISOAREA METODICA, ce este aliturata acestei note, pentru perioada ramasa din semestrul I, al anului scolar 2018- 2019, imi permit sa va comunic cateva informafii importante: 1. OLIMPIADA DE ISTORIE, Etapa pe scoali Olimpiada de istorie, etapa pe scoala va avea loc fn ziua de MIERCURIL, 23 IANUARIE 2019 Ia nivelul fiecdrei unitati de invamant ~ nivel GIMNAZIAL si LICEAL, dup urmitorul program: ‘SERIA L- ora 10,00-13,00 ‘SERIA IL- ora 13.00-16.00 Sunt prevazute dowd serii de desfisurare in functie de posibilitafile de desfasurare concreta si respectiv, functie de orarul unitigti de invasamant. Astfel, cine nu poate sa sustin& in seria I, poate susfine in seria aIl-a. DE _RECOMANDAT este ca TOT! ELEVII din unitatea de invata i FIE IN SERL i La nivelul fiecdrei unit3ti de invagaimant va fi constituit’, pe baza unel decizii o comiste, a carui presedinte este directorul unitigii de invafamant, Fiecare Iucrare scrisa va fi evaluata de citre doi profesori, specialitatea istorie din unitatea de invatamant. in cazul in care nu exista decat un profesor de istorie, al doilea evaluator Fee MOOZ 204851 ‘sem sven vcr ose va fi dintr-o unitate de fnvat4mant apropiatd. Lucrarile scrise vor fi semnate de catre ambi evaluatori, iar, media final, va fi semnata de fiecare unitate de invatamant va preda cf. repartitiei de mai jos, urmitoarele “VILE JFICATI Ts JUNICIPH BUCURESTI - ATENTIE ! Fiecare profesor va avea calificati MAXIMUM 15 ELEVI IN TOTAL, Lista elevilor va fi semnatii de citre directorul unitatii de invatamant, fntarita cu sigiliul scolii 2, ILE. ALI LOR CALI DEEVAL Ne 4.COPIE DUPA DECIZIA DE CONSTITUIRE A COMISIEI DE OLIMPIADA, ETAPA PE SCOALA. Documentele vor fi predate, dupa cum urmeaza: SECTORUL 1 - Prof. ADRIAN DRAGUSANU, CN Ion Luca Caragiale SECTORUL 2- Prof. MIRELA POPESCU, CN Spiru Haret SECTORUI 3 -Prof. CIAUSU MILVIUTA, Liceul Benjamin Franklin SECTORUL 4 -Prof. BATISTA BEATRICE, CN Mihai Eminescu ‘SECTORUL 5 -Prof. FASUT SORINA, Liceul! Dimitrie Bolintineanu SECTORUL 6 -Prof. PIROTICI CONSTANTA, Liceul T. Viadimirescu 1a Municipiul Bucure icaté in timp util, 2. Concursul I ETATE si LA, E junicipiul B ti Concursul ISTORIE $1 SOCIETATE {N DIMENSIUNE VIRTUALA, etapa Municipiul Bucuresti se desfisoara in ziua de -EBRUARIE fa_CN_Ion Bucuresti sectorul 1. ‘oat ait as Fre wg212105 ‘eet Ne. 1/2019 UCURE: Stimzte Colege, Stimefi Colegi, Mai inti, vi rog 82 imi permitefi si vi relterez urarea mea de a avea UN AN 1U 2019, CU BI TE. i NAL. Deoarece ne apropiem de sfarsitul semestrului 1 al anului scolar 2018-2019, {imi permit si va adresez rugimintea de a acorda atentie Ia urmitoarele aspecte: * Parcurgerea integrali a materiei de studiu, aferenti semestrului I, conform planificarii calendaristice; * Acordarea fiecdrui elev a unui numir de note, conform prevederilor legale; ‘* Diversificarea formelor de evaluare la clasi ale elevilor; « inscrierea in catalogul de clasa si discutarea cu elevii a lucrarilor scrise, inclusiv cele semestriale; + In cazul elevilor cu situatii deosebite la invapitura - ex. caz de corigenta, parcurgerea tuturor pasilor necesari pentru incheierea situasiei scolare, cu evaluari suplimentare, cu rol remedial; * Desfiisurarea in perioada 15-23 ianuarie 2019 in TOATE UNITATILE DEINVATAMANT - nivel gimnazial siliceal -a unor activitagi privind aniversarea UNIRII PRINCIPATELOR (1859), Se a Seer OST RT Tel, 00012115485 Fae SOI 04851 ‘mewsnhn