Sunteți pe pagina 1din 249
MARILENA LASCAR LILIANA PAICU VARIANTA RAPIDA de pregatire A ESEULUI pentru bacalaureat Grup Ecitorial Redactori: Diana Marin-Caea Tehnoredactor: Vasile Ardeleanu Copert: Alexandru Dag Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei LASCAR, MARILENA Varianta rapida de pregitire a Eseului pentru bacalaureat / Marilena Lascr, Liliana Paicu. - Bucuresti : Art, 2013 ISBN 978-973-124-870-7 1 Paicu, Liliana 821.135.1.09-4(075.35) 371.278.9:373.5 Toate drepturile asupra acestei lucriri sunt rezervate Editurii Art. Nicio parte a acestei lucréri nu poate fi reprodusé, stocat’ ori transmis%, sub nicio forma (electronic, mecanic, fotocopiere, inregistrare sau altfel), f&r8 acordul prealabil scris al Editurii Art. © Editura ART, 2013, Tipirit la C.N.L. ,COREST“ S.A, Seal ARGUMENT Lucrarea de fata reprezinta un demers esentializat, care le oferd elevilor aflati in pragul examenului de bacalaureat posibilitatea de a realiza, intr-o manier& rapid& si eficient’, recapitularea textelor literare prevazute in programa. Concret, aceasta vine in sprijinul pregatirii celui de-al treilea subiect al probei scrise de limba si lite- ratura romana: redactarea unui eseu structurat. Fara a fi exhaustivi, operele literare luate in discutie constituie lista minimal, dar suficient pentru a acoperi toate continuturile ce trebuie parcurse de elevi: autori canonici, genuri, specii, epoci si curente literare. Astfel, sunt oferite pentru poezie eseuri cu privire la tema si viziunea despre lume, iar pentru operele epice gi dramatice sunt prezentate cele trei tipuri de eseuri pe care candidatul le are de pregitit: primul are in vedere tema si viziunea despre lume, cel de-al doilea vizeaza particularitatile de constructie a unui personaj din respectivul text, iar ultimul se refer’ la relatia dintre doua personaje in opera aleasa. Pentru a intelege mai bine modul de alc&tuire a eseului, sunt precizate de fiecare dat cele patru repere pe care elevii trebuie sa le respecte in elaborarea compunerii. Tipurile de eseuri propuse, ca de altfel si reperele urmarite in realizarea acestora, se afli in deplin’ concordanta cu programa de examen aprobat& de Ministerul Educatiei Nationale si cu modelele elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare, pentru toate filierele gi profilurile de invatamant. Un element de noutate il constituie faptul c& fiecare dintre eseurile prezentate este insotit de un plan care concentreazit informatia esenfiald si organizeaza ideile principale ale compunerii, ajutandu-l pe elev s& invefe mai usor. Totodaté, planul oferd structura de baz de la care se poate pleca in elaborarea unui raspuns propriu, ori Desi eseul propriu-zis il ajut& pe elevul gr&bit sf asimileze cat mai multe idei fntr-un timp cat mai scurt, candidatul ar trebui si evite totusi reproducerea unor informatii prefabricate despre textul literar. Se recomanda lectura prealabili a operelor literare si reflectarea critic’ asupra celor citite. Reproducerea mecanica a unor comentarii, in absenta intelegerii informatiei respective, nu asigura succesul la examen. Candi- datul poate recurge la sugestiile noastre de redactare, dar numai pentru a le include in propria viziune despre textul literar. ‘Asadar, spre deosebire de obisnuitele carti de comentarii, lucrarea noastra con- stituie o metoda rapidd de inviifare si o prezentare sinteticd a materiei pe care elevul 0 are de recapitulat, in vederea redactarii cu succes a eseului structurat. Autoarele