Sunteți pe pagina 1din 2

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Licee (SGL)

Raport de Activitate- luna octombrie, anul 2018

Numele şi prenumele:
Poziția în cadrul proiectului: Cadru didactic pentru activități de consiliere şcolară şi psihologică

1. Prezentare succintă a activităţii prestate în perioada de raportare

Nr. Nr. / titlul activității Responsabilități şi sarcini conform contractului / Activitate prestată Rezultate obținute / Nr. ore
crt conform cererii de fişei postului materiale elaborate / lucrate
finanțare livrabile
1 Activitatea I 3: Dezvoltarea Implementarea activității I.3. activitatea îşi propune să Desfășurarea programului de Orarul programului 1 oră (câte 1
personală prin activităţi de crească stima de sine a elevilor, să îi incurajeze spre dezvoltare personală prin Tabele de prezență a oră în zilele
consiliere scolară si psihologică căutarea unei meserii potrivite şi să îi determine să- şi activităţi de consiliere şcolară şi elevilor pe luna octo de miercuri
adresate elevilor din grupul construiască un parcurs propriu în atingerea acestui psihologică conform orarului mbrie2018 luna
ţintă obiectiv. De asemenea, activitatea îşi propune să stabilit la nivelul școlii Condica de prezență pe octombrie
De copiat si corectat din dezvolte capacitatea de cunoaştere şi autocunoaştere a De copiat si corectat din proiect luna octombrie anul 2018 ,
proiect elevilor, în scopul prevenirii absenteismului şi între
abandonului şcolar. orele15,30-
-derularea programului de dezvoltare personală prin activităţi 16,30)
de consiliere şcolară şi psihologică conform orarului stabilit;
-colaborarea cu echipa de proiect în vederea multiplicării
fişelor, instrumentelor de lucru, testelor de evaluare;
-planificarea conținuturilor ce vor fi lucrate cu elevii, cu
ajutorul resurselor de învăţare;
-adaptarea programului la nevoile elevului ;
-aplicarea instrumentelor de evaluare elaborate în cadrul
proiectului și interpretarea rezultatelor;
-monitorizarea consilierii individuale a elevilor, ca urmare a
participării la program, prin obţinerea de feedback;
-respectarea orarului programului, completare condica de
prezentă profesori, tabele de prezentă a elevilor;
-completarea documentelor solicitate de echipă: tabele de
prezenţă elevi, condică de prezenţă, fișe de progres;
- elaborarea fișelor de pontaj și a rapoartelor lunare de
activitate corespunzătoare, conform contractului;
-asigurarea unui circuit informaţional adecvat, discuţii şi
feedback;
-participarea la şedinţe, la evenimentele proiectului, la
întâlnirile de lucru organizate;
-îndeplinirea altor sarcini apărute pe durata derulării
proiectului, la solicitarea echipei de management: la
termenele stabilite de echipa de management (în primele 5
zile ale lunii imediat următoare), cadrul didactic predă
documentele solicitate: tabele de prezenţă, fișe de progres,
instrumente de evaluare, fişa de pontaj, raportul de
activitate. De copiat si corectat din proiect
Total ore nr. ore
2. Detalierea activităţilor realizate şi a rezultatelor obţinute
Toate cele5 ore au fost efectuate în cadrul Proiectului ROSE. Activitățile au fost realizate la termen și contribuie la îndeplinirea rezultatelor.
- Am desfășurat programul de de dezvoltare personală prin activităţi de consiliere şcolară şi psihologică cu elevii din clasele: a- IX-a; a-X-a; a-XI-a şi a-XII-a învăţământ
liceal conform orarului stabilit la nivelul școlii. Am asigurat completarea Tabelului de prezență al elevilor pentru toate sesiunile de lucru și am completat condica
de prezență, pe luna octombrie.
3. Întârzieri / probleme întâmpinate în realizarea sarcinilor specifice
............................................................

4. Anexe
- Fișa de pontaj pe luna octombrie / anul 2018
- Raport de activitate pe luna octombrie /an 2018
- Plan de lucru
Subsemnatul/a, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea Codului penal privind falsul în declaraţii, că orele prestate și plătite din acest proiect sunt
conforme cu realitatea şi nu au fost decontate din altă sursă de finanţare.
Numele cadrului didactic: Avizat,
Semnătura: Numele coordonatorului de grant:
Data: 29.10.2018 Semnătura:
Data: se trece data de 5 a lunii urmatoare