Sunteți pe pagina 1din 2

exercito, ergo sum

deducerea informaţiei noi (Figura 6), formularea de


probleme, evaluare (Figura 7). PPT poate fi aplicată
atît pe parcursul întregii lecţii, cît şi în anumite secvenţe
ale acesteia.
Formarea eficientă a subcompetenţelor la chimie va
fi asigurată doar atunci cînd predarea cunoştinţelor va fi
urmată de fixarea acestora prin exerciţii aplicative. Prin
realizarea feedback-ului vom obţine un efect dublu în
consolidarea priceperilor practice. Bunăoară, la predarea
unui nou tip de reacţii sau de proprietăţi chimice vom
propune elevilor să scrie ecuaţii de reacţii particulare
pe baza unor scheme generalizate şi viceversa. De ex.,
proiectînd în PowerPoint schema unei reacţii de adiţie
sau de oxidare la alchene, vom forma subcompetenţa
Figura 7. Diapozitiv în PowerPoint pentru generali- de scriere corectă a ecuaţiei reacţiei de adiţie prin
zarea cunoştinţelor din cursul de chimie organică aplicarea acestei scheme în diferite situaţii. Repetarea,
fixarea multiplă a cunoştinţelor formează cu adevărat
Programul de prezentări PowerPoint permite mode- competenţe pentru restul vieţii.
larea rapidă a lecţiei, înnoirea permanentă a materialului Calculatorul, care oferă posibilitatea folosirii de mate-
didactic, proiectarea mai multor variante de fixare şi de riale didactice, a căror număr şi diversitate creşte odată cu
evaluare a cunoştinţelor şi competenţelor, uşurînd mult trecerea timpului, devine un instrument de învăţare din ce în
misiunea profesorului. Cabinetul de chimie va fi dotat ce mai uzitat, fiind accesibil tuturor şi în orice moment.
cu un ecran, care ar permite şi folosirea concomitentă Invit profesorii interesaţi de elaborarea unui set
a tablei. personal de prezentări PowerPoint la comunicare şi
Prezentarea PowerPoint va fi concepută diferit, în colaborare prin intermediul poştei electronice (vicangi@
funcţie de scopurile trasate de profesor: predarea sau yahoo.com).

Modalităţi de antrenare şi
dezvoltare a atenţiei elevilor –
succesul reuşitei şcolare

cele ce întreţin atenţia concentrată şi factorii care intervin


în diminuarea acesteia au fost efectuate numeroase studii
şi cercetări ştiinţifice. S-a constatat că atenţia este un act
Elena Ceban adaptiv, ce poate fi dezvoltat prin învăţare, în fixarea ei un
rol esenţial avîndu-l stările afective. De asemenea, au fost
relevate valenţele incontestabile ale interesului – tendinţa
Didactica Pro..., Nr.6 (64) anul 2010

Liceul Teoretic Miguel de Cervantes, mun. Chişinău


de a da atenţie unor obiecte, persoane sau situaţii de care
Asigurarea succesului la învăţătură în funcţie de sîntem atraşi şi în care găsim satisfacţii. Tot el stimulează
potenţialul fizic şi psihic al copilului, pe de o parte, şi şi menţine dorinţa de a continua o experienţă începută, în
depăşirea eşecului şcolar, pe de altă parte, constituie timp ce „oponentul său”, aversiunea, duce la respingere, la
obiective educaţionale de mare complexitate. abandonare. Suportul energetic al activităţii este asigurat
În cazul şcolarului mic, eficienţa actului de învăţare de un ansamblu motivaţional – trebuinţe, intenţii, aspiraţii,
depinde nu numai de capacitatea de asimilare a cunoş- idealuri şi convingeri; într-un astfel de cadru intervin pro-
tinţelor, priceperilor şi deprinderilor, dar şi de anumite cesele psihice de autocontrol şi de autoreglare în raport
trăsături de personalitate, în particular de spiritul de ob- direct cu specificul şi nivelul solicitărilor.
servaţie, de facultatea de a se concentra, de a fi atent. Un act de cunoaştere va fi eficient doar dacă va fi
Dezvoltarea atenţiei, a calităţilor acesteia – concentra- focalizat şi valorificat interesul elevului, îi va fi „cuce-
re, stabilitate, volum şi distribuţie – reprezintă una dintre rită” atenţia. Selectînd o anumită secvenţă din cîmpul
finalităţile formării intelectuale. Pentru a identifica mijloa- perceptiv, intensificînd impresia, asigurîndu-i şi mai

Utilizarea calculatorului la lecţiile de chimie

45
exercito, ergo sum

multă claritate, atenţia optimizează cunoaşterea. Puternic Prin nămeţi, în fapt de seară,
influenţată de motivaţie şi de stările afective, aceasta A plecat către oraş
dictează şi viteza cu care este sesizat un eveniment Moş Crăciun c-un iepuraş
aşteptat. Cele trei forme principale ale atenţiei – invo- Înhămat la sănioară.
luntară, voluntară şi postvoluntară – sînt indispensabile a. Citiţi versurile, numerotînd fiecare cuvînt (prin –1,
învăţării sistematice. nămeţi –2, în – 3, fapt – 4, de – 5, seară – 6 etc.).
Din punctul de vedere al desfăşurării şi organizării b. Indicaţi numărul literelor din fiecare cuvînt
procesului didactic, importante sînt condiţiile externe (Prin – 4, nămeţi – 6, în – 2, fapt – 4, de – 2,
şi interne care favorizează concentrarea involuntară a seară – 5 etc.).
atenţiei. Condiţiile externe sînt: noutatea obiectelor, a c. Citiţi cuvintele în ordine inversă (Nirp iţemăn nî
fenomenelor, a situaţiilor – atrage atenţia elevilor imedi- tpaf ed ăraes etc.).
at; intensitatea stimulilor – culorile vii, intense; o lumină d. Citiţi strofa, începînd cu ultimul rînd.
puternică; un sunet neobişnuit, prelung, nou; obiectele e. Citiţi fiecare vers în ordine inversă (Seară de fapt
mari (care sînt observate mai repede decît cele mici) în nămeţi prin etc.).
captează atenţia instantaneu; mişcarea, schimbarea, 5. Cine-i mai rapid
variaţia – de ex., un film este mai interesant şi mai util Scop: dezvoltarea comutării şi distribuţiei atenţiei.
decît prezentarea unor imagini statice, a unor planşe sau Materiale: un text, un creion, un cronometru.
fotografii. Dintre factorii interni, cel mai important este Desfăşurare: Avînd textul în faţă, elevii trebuie, timp
interesul, el influenţînd profund viaţa psihică, cultivarea de un minut, să bifeze anumite litere: una cu linie
acestuia fiind una dintre sarcinile principale ale şcolii. verticală, alta – cu linie orizontală. La semnalul învă-
Prezentăm cîteva exerciţii de dezvoltare a atenţiei ţătorului, regula jocului se schimbă: o literă este bifată,
elevilor mici în cadrul demersurilor la clasă. alta – subliniată (2 minute), după care exerciţiul se
1. Matricea complică: o literă este bifată, a doua – subliniată, iar a
Scop: dezvoltarea proceselor senzorial-perceptive, a treia – încercuită (3 minute).
atenţiei voluntare. Atenţia trebuie exersată permanent în cadrul activităţi-
Materiale: un tabel cu 100 de semne (litere). lor instructiv-educative. De asemenea, copilului trebuie să
Desfăşurare: Elevilor li se prezintă un semn, ei urmînd i se asigure, la pregătirea temelor de casă, un cadru spaţial
să numere de cîte ori apare acesta în tabel. Lucrul dema- şi temporal delimitat, fapt ce va ajuta la formarea unor
rează la indicaţia „Începem!”. Cei ce termină de calculat, stereotipuri dinamice generale, care facilitează apariţia şi
spun „Gata!”. Timpul se cronometrează. În final, se menţinerea atenţiei în activitatea dată. Încăperea în care
verifică răspunsurile şi se analizează greşelile. lucrează trebuie aerisită, saturată suficient cu oxigen. Dacă,
2. Cîte pătrăţele sînt? în rezultatul oboselii, îşi face tot mai mult loc neatenţia,
Scop: dezvoltarea focalizării atenţiei. nu se va persista într-o activitate dificilă, copilului i se va
Materiale: un desen care “ascunde” 16 părţi egale recomanda să execute cîteva mişcări vioaie sau exerciţii
(pătrăţele) ale unui pătrat mai mare. fizice. În clasă, profesorul poate folosi o glumă potrivită
Desfăşurare: Elevii trebuie să găsească pe desen toate vîrstei elevilor, care le va permite să se destindă şi, ulterior,
pătraţelele. să reia activitatea cu „forţe noi”. Dacă un fapt, o idee, un
3. Jocul Aer, apă, pămînt stimul verbal prezintă interes pentru o persoană, generează
Scop: dezvoltarea atenţiei voluntare, a spiritului de trăiri afective, aceste stări motivaţional-afective vor orienta
observaţie, a concentrării atenţiei. şi susţine atenţia cu uşurinţă şi pe perioade lungi de timp.
Materiale: o minge.
Desfăşurare: Copiii stau în cerc. Un elev aruncă min-
gea şi rosteşte unul din cele trei cuvinte din denumirea
jocului: apă, aer, pămînt. Colegul care primeşte mingea
trebuie să numească o vietate ce trăieşte în acest mediu.
N.B! Vietăţile nu trebuie să se repete. Cine greşeşte, se
aşază în bancă.
4. Îndeplineşte corect
Scop: dezvoltarea concentrării atenţiei auditive şi a
stabilităţii atenţiei.
Materiale: o poezie cunoscută de către toţi elevii.
Desfăşurare: Un elev citeşte prima strofă din poezia
Uite, vine Moş Crăciun, după care clasa realizează
cîteva sarcini:

Modalităţi de antrenare şi dezvoltare a atenţiei elevilor – succesul reuşitei şcolare

46