Sunteți pe pagina 1din 5

CEAINARIA BARBAT V SRL

ADMINISTRATOR
VALENTIN BARBAT

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA


PENTRU ACTIVITATI COMERCIALE DESFASURATE IN BARURI SI
ALTE UNITATI DE ALIMENTATIE PUBLICA
IPSSM NR. 4

CAPITOLUL I
INCADRAREA SI REPARTIZAREA PERSONALULUI
PE LOCURI DE MUNCA SPECIFICE
UNITATILOR DE ALIMENTATIE PUBLICA SI BARURILOR

 La locurile de munca in care se desfasoara activitati comerciale vor fi repartizate


numai persoane care cunosc echipamentele tehnice, instalaţiile si procedeele de
lucru, au calificarea si autorizarea necesara si au fost instruite din punct de vedere al
securităţii si sanatatii in munca.
 La efectuarea activităţilor comerciale vor fi repartizaţi numai lucrători care au
corespuns controlului medical obligatoriu, conform reglementarilor Ministerului
Sanatatii
 In funcţie de specificul activitatii comerciale se interzice lucrul in cadrul acestei
activitati al persoanelor care prezintă diverse afecţiuni, constatate la controlul
medical si care constituie contraindicaţii pentru desfăşurarea activitatii in condiţii de
protecţie;
 Controlul medical periodic este obligatoriu si se va desfăşura potrivit prevederilor
Ministerului Sanatatii;
 La repartizarea in munca a tinerilor, a femeilor, precum si a persoanelor cu diverse
infirmitati vor fi respectate reglementările in vigoare, privind angajarea acestor
categorii de personal;
 Femeile gravide nu vor fi repartizate la locuri de munca care impun pozitii vicioase
de lucru (pozitie ghemuita, in genunchi, ortostatism permanent etc.), vibratii sau
temperaturi extreme (caldura excesiva, frig etc.)
CAPITOLUL II
INSTRUIREA PERSONALULUI

 Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a salariatilor in domeniul


securitatii si sanantatii in munca se vor realiza conform Regulamentului propriu de
SSM si legislatiei in vigoare;
 In cadrul procesului de instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca a
salariatilor care desfasoara activitati comerciale se vor transmite toate informatiile
necesare referitoare la:
 Riscurile la care sunt expusi;
 Partile periculoase ale echipamentelor tehnice utilizate in functie de specificul
activitatii;
 Dispozitivele de protectie existente;
 Mijloacele de protectie si autoprotectie;
 Modul de interventie in caz de avarii sau accidente
 Sistemele de avertizare / semnalizare / alarmare;
 Semnificatia marcajelor diferitelor incarcaturi, colete etc. conform
standardelor.
 Masurile de prim ajutor se vor stabili in functie de specificul activitatii comerciale
desfasurate cu avizul medicului de medicina muncii sau cu competenta de medicina
muncii, prin instructiuni proprii.

CAPITOLUL III
OPERATII SI ACTIVITATI DESFASURATE ZILNIC

 In cadrul activitatilor desfasurate in unitati de alimentatie publica si baruri personalul


de administratire si salariatii vor efectua controale zilnice dupa cum urmeaza:
- Verificarea prizelor electrice la care sunt conectate televizoare, combine frigorifice,
instalatiilor de incalzire, aparatelor utilizate la prepararea bauturilor (automate pentru
cafea etc.), instalatiilor cu care sunt dotate saloanele respective
- Verificarea sistemului de conditionare a aerului (ventilatoare si exhaustoare)
- Verificarea starii ferestrelor si a geamurilor
- Verificarea starii mobilierului
- Verificarea instalatiilor sanitare din dotare
- Verificarea instalatiilor de incalzire
 Remedierea eventualelor defectiuni depistate in urma verificarilor va fi executata
numai de catre persoane corespunzatoe calificate (electricieni, mecanici, etc.)
 Verificarea si reparatia oricarei masini electrice utilizate se va face numai dupa
scoaterea din functiune prin deconectarea de la reteua electrica
 Este interzisa punerea in functiune a masinilor si aparatelor electrice fara a fi legate
la nulul de protectie si centura de impamantare (care trebuie verificata anual de
catre societati autorizate)
 Este interzisa utilizarea aparatelor si masinilor electrice care prezinta deteriorari ale
conductorilor de alimentare (a izolatiei) care ar putea produce scurtcircuite in timpul
functionarii masinilor
 Este interzisa functionarea masinilor si aparatelor electrice cu partile aflate normal
sub tensiune, fara protectie impotriva atingerilor directe
 Curatenia si aranjamentul spatiilor de primire a grupurilor social-sanitare si
aprovizionarea zilnica cu materiale consumabile (sapun, hartie igienica, pahare etc.)
se va efectua de catre personalul de serviciu (lucratorul, barman) instruit special in
acest scop
 Mentinerea in stare corespunzatoare a instalatiilor tehnico-sanitare de deservire,
inclusiv cele pentru spalarea paharelor, cestilor, scrumierelor etc., cu obligativitatea
respectarii celor prevazute in autorizatia sanitara pe care unitatea o detine

CAPITOLUL IV
DOTAREA CU ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE

 Dotarea cu echipamentul individual de protectie si alegerea sortimentelor in functie


de riscurile specifice fiecarui tip de activitate sau operatie comerciala se vor face
conform HG 1048/2006 privind „Cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie”.
Pentru activitatea pe care o desfasoara lucratorul comercial, respectiv, barman la
unitatea de deservire, echipamentul individual de protectie este stabilit prin
Normativul propriu de acordare a EIP, aprobat de conducerea unitatii (care consta in
costum special pentru barman sau halat pentru alt lucrator comercial la deservirea in
salon sau bar si alt echipament individual de protectie specific activitatii de curatenie
,spalare, dezinsectie etc.)
 La terminarea lucrului, echipamentul individual de protectie va fi depus in vestiare
special amenajate;
 Echipamentul individual de protectie va asigura protectia impotriva tuturor riscurilor
existente la locul de munca.

CAPITOLUL V
ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA SI A ACTIVITATILOR

 Toate caile de acces ale spatiilor de lucru vor fi mentinute in stare de curatenie,
libere de orice obstacol .
 Diversele marfuri vor fi depozitate in spatii distincte special amenajate in functie de
natura marfii (bauturi alcoolice si nealcoolice etc)
 In spatiile de lucru se va sigura un iluminat corespunzator (natural, artificial sau
mixt);
 In incaperile sau in apropierea echipamentelor tehnice unde au loc degajari de
caldura, se vor prevedea mijloace pentru controlul temperaturii, fiind interzisa
scoaterea din functiune a acestora;
 Aparatele de casa vor fi amplasate in asa fel incat salariatii care le deservesc sa fie
feriti de curentii de aer ce s-ar putea produce prin deschiderea usilor;
 Mobilierul comercial va fi amplasat astfel incat sa se obtina o stabilitate
corespunzatoare. Rafturile se vor prinde de pereti prin dispozitive speciale de
prindere, periodic se va verifica orizontalitatea rafturilor.
 La amplasarea mobilierului si a utilajelor comerciale se vor lua urmatoarele masuri:
 Spatiul de amplasare sa fie in afara spatiilor de circulatie a personalului;
 Personalul salariat sa nu fie expus actiunii curentilor de aer, radiatiilor solare
directe etc.
 Echipamentele si utilajele comerciale vor avea ecrane de protectie, aparatori,
carcase etc. care sa impiedice accesul personalului salariat la elementele
periculoase ale acestora;
 Amplasarea agregatelor frigorifice se va face tinand seama de gabaritul acestora, e
deschiderea usilor si de destinatia fiecaruia, in asa fel incat sa se asigure conditiile
corespunzatoare de lucru. La exploatarea instalatiilor frigorifice se vor respecta
prescriptiile tehnice.

CAPITOLUL VI
PROTECTIA IMPOTRIVA ELECTROCUTARII

 Echipamentele si utilajele acţionate electric vor fi protejate prin carcase, aparatori


etc., astfel incat elementele aflate normal sub tensiune sa nu poată fi atinse.
 Cablurile electrice vor fi pozate corespunzător protejate împotriva deteriorărilor
mecanice, termice, chimice etc.
 Se interzice deschiderea carcaselor, capacelor, aparatorilor etc. la echipamentele
aflate sub tensiune.
 Toate reparaţiile, reglajele sau alte intervenţii asupra instalaţiilor electrice se vor
efectua numai după întreruperea alimentarii cu energie electrica si numai de catre
electricienii de întreţinere, instruiţi corespunzător si autorizati. In zona de lucru, vor fi
montate, la loc vizibil, tablite avertizoare de interdicţie.
 Spălarea si curatarea utilajelor comerciale, la terminarea lucrului, se vor efectua
numai după întreruperea alimentarii cu energie electrica a acestora.
CAPITOLUL VII
PROTECTIA IMPOTRIVA INCENDIILOR SI EXPLOZIILOR

 Amenajarea spatiilor de lucru destinate comercializării cu produse alimentare,


băuturi alcoolice si nealcoolice (baruri, magazine, saloane etc. ) se va face conform
prevederilor LEGII 307/2006 privind APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR si,
respectiv, a ORDINULUI 163/2007 privind NORMELE GENERALE DE APARARE
IMPOTRIVA INCENDIILOR
 Se interzice salariaţilor accesul cu flacăra deschisa in spatiile de lucru unde exista
pericolul producerii incendiilor si exploziilor. Vor fi afişate, in locuri vizibile, tablite
avertizoare pentru interzicerea fumatului in spatiile de lucru cu pericol de incendii si
explozii.
 Vor fi amenajate spatii de evacuare a personalului, in caz de incendiu, conform
PLANULUI DE EVACUARE LA INCENDIU