Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Herăstrău


Clasa:II F
Data: 12.02.2019
Profesor învățământ primar: Georgiana Olteanu
Aria curriculară: Matematică și Științe ale naturii
Disciplina: Matematică și Explorarea Mediului ( MEM)
Unitatea tematică: Învățăm să ne comportăm
Subiectul lecției: Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0-100
Tipul lecţiei: Lecție de recapitulare, sistematizare și consolidare
Forma de organizare: Activitate integrată
Discipline integrate: Comunicare în limba română, Arte vizuale și abilități practice

Competenţe specifice
 Matematică și explorarea mediului:
 1.5. Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 prin adunări/scăderi repetate;
 1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (sumă, termeni, diferență, descăzut, scăzut, produs, factori) în
rezolvarea sau compunerea deprobleme;
 5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000; a·b=x; în concentrul 0-100, cu sprijin în
obiecte, imagini sau reprezentări schematice.
Competenţe integrate
 Comunicare în limba română:
2.2. Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic

 Arte vizuale şi abilităţi practice:


1.2. Să efectueze operații plastice simple cu instrumente, materiale, suporturi adecvate;

Obiective operaţionale:

La sfârșitul lecției și pe parcursul ei, elevii vor fi capabili să:


O1 Să rezolve oral exerciții de înmulțire folosind terminologia matematică, pe baza cunoștințelor dobândite. Obiectivul se consideră
realizat dacă toți elevii rezolvă corect cel puțin trei exerciții din cinci.
O2Să utilizeze denumiri şi simboluri matematice potrivite contextelor date, pe baza cunoștințelor dobândite. Obiectivul se consideră
realizat dacă toți elevii utilizează corect cel puțin două denumiri din cele 5 învățate.
O3Să compună probleme care presupun operaţia de înmulţire, pe baza explicațiilor date de cadrul didactic. Obiectivul se consideră
realizat dacă toți elevii compun corect cel puțin o problemă din cele 3.
O4Să rezolve probleme compuse după imagini şi denumiri matematice, pe baza imaginilor proiectate. Obiectivul se consideră realizat dacă
toți elevii rezolvă cel puțin o problemă din cele 3 date.

Resurse:
I. Metodologice
Strategii didactice:
a) Metode şi procedee: explicația, conversația, exercițiul, problematizarea, muncă independentă, jocul didactic, brainstormingul.
b) Mijloace de învăţământ :calculator, videoproiector
c) Materiale didactice caiete matematică, fișe de lucru( anexele 1,2), planșă, cartonașe.
d)Forme de organizare: frontală, în perechi, individual, în echipă

II. Temporale: 45 de minute


III. Umane: 27 elevi
IV. Forme şi tehnici de evaluare : observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, evaluare reciprocă,
autoevaluarea,acordarea de recompense.

V. Bibliografice:
 Programa şcolară pentru disciplinaMATEMATICĂ ȘI EXPLOREA MEDIULU, Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a , aprobată
prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013;
 Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a , aprobată
prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013;
 Programa şcolară pentru disciplina ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE, Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a ,
aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013;
 Metodica predării matematicii pentru învățământul primar, după noua programă; Autor Dumitru Ana,Editura Carminis
 Didactica matematicii pentru învățământul primar, Editura Pollirom
 ABC-ul organizatorilor grafici - Roxana-Maria Gavrila, Marilena Nicoale
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Evenimentul Ob. Activităţi de învăţare Strategia didactică Evaluarea


Didactic/ Op. Metode şi Mijloace Forme de
Durata procedee și organizare
materiale
1.Moment
organizatoric Se pregătește sala de clasă, asigurându-se condiții favorabile
1 min de lucru. Frontal
Elevii iau loc în bănci.

Se prezintă elevilor o planșă în decor de iarnă, pe care găsesc


2. Captarea niște cerculețe cu numere naturale(rezultate la înmulțirile Conversația Planșă Apreciere
atenției cerute). verbală
5 min Anunț că o să realizăm un joc care se numește “Unde este Explicația Jetoane Frontal
locul meu?” Observarea
Explic regulile jocului: Câțiva elevi aleg un jeton de pe sistematică
măsuță, apoi rezolvă operația de înmulțire scrisă pe jeton, Exercițiul
după care caută rezultatul corect pe plansă. La final se obține
un peisaj de iarnă la sănius.

3.Anunțarea Se anunță tema și obiectivele lecției. Explicația Tablă


subiectului și a Astăzi la ora de matematică vom recapitula înmulțirea
obiectivelor numerelor naturale în concentrul 0-100, vom efectua Frontal
2 min exerciții și probleme, care se rezolvă prin înmulțire. Conversația Caiete
Se scrie titlul lecției pe tablă, iar elevii în caiete.
“Înmulțirea numerelor naturale 0-100”
Observa-
4.Reactualiza Se adresează elevilor întrebări pentru verificarea Brainstormi Caiet de rea
O1
rea/ Sistema- noţiunilor teoretice referitoare la operaţia de înmulţire, ngul matemati- Frontal sistemati-
tizarea folosind brainstormingul: că că a
cunoștințelor -Ce este înmulțirea? Conversaţia comporta
25 min -Cum se numesc numerele care se înmulţesc? euristică mentului
-Cum se numeşte rezultatul înmulţirii?
-Care este semnul operației de înmulțire ?”

Propun spre rezolvare câteva exerciții orale. Individual


Prin jocul “Eu am. Cine are...?” se verifică tabla înmulțirii Explicația Cartonșe
oral și se introduc și exerciții de aflare a dublului sau Jocul Aprecieri
triplului unui număr. Elevii citesc pe cartonașe numărul, iar didactic Colectiv verbale
cel care are rezultatul spune Eu am...,apoi întreabă Cine
are...?.
O1
Se distribuie elevilor o fișă de lucru . Conversația
O3 Se cere elevilor să iasă la tablă și să rezolve exercițiile.
1. Pune semnul <, >sau =: Markere
2x4 3x 2 Obsevarea
O4 2x 5 3x 3 Frontal sistemati-
7x1 3x 6 Tablă că

2. Aflaţi suma, diferenţa şi produsul fiecărei perechi de Muncă Individual


numere: 8 şi 3; 9 şi 4; 10 şi8. diferențiată Caiete

3. Produsul a două numere este 24. Care pot fi numerele?

4. Aflaţi numerele:
a.de 8 ori mai mari decât numerele 4, 7, 5;
b.cu 7 mai mari decât numerele 5,9,6;
O2
Explicația Piese
puzzle Activitate pe
Elevii vor lucra pe echipe. Au de asamblat un puzzzle, unde Conversația grupe Observa-
vor descoperi 6 reguli de comportament. Fiecărei piese de Foarfecă rea
puzzle îi corespunde un număr. Pe spatele piesei se află sistemati-
operația de înmulțire. Jocul Lipici că
didactic Frontal
Hârtie
O1 colorată

5.Obținerea O4 Elevii vor primi o fișă de lucru, numita Cursa de mașini, Explicația Fișă de Individual Observare
performanței unde au de rezolvat operațiile de înmulțire pentru finaliza lucru a
6 min cursa. Conversația sistematic
O5
ă

Pe tabla smart va fi afișat un joc. Fiecare elev va ieși la tablă Explicația Videoproi Individual Autoeva-
6.Evaluare să rezolve o operație de înmulțire. ector luarea
5 min Tablă
smart

7. Aprecieri și Elevii notează tema pentru acasă. Aprecierei


recomandări Se vor face aprecieri globale și individuale referitoare la verbale
1 min modalitatea în care elevii au participat la activitatea. Conversația Stimulente Frontal Recompen

S-ar putea să vă placă și