Sunteți pe pagina 1din 60

CUM SĂ PREDĂM

HANDBALUL ÎN ȘCOALĂ
INTRODUCERE ÎN HANDBAL
PENTRU COPIII CU VÂRSTA DE 5 – 11 ANI
CUPRINS
Handbal – distracție, pasiune, sănătate
Cele 6 faze ale jocului de handbal 4
Noțiuni de bază pentru ”Handbal în școală” 6
Dezvoltarea copiilor 11

Metode și planificare 14
Manevrarea mingii 26
Jocuri scurte și jocuri tactice 36
Jocuri în echipe restrânse 48

Noțiuni de bază în apărare


Noțiuni de tehnică și tactică individuală 52

Noțiuni de bază în atac


Noțiuni de tehnică și tactică individuală 55

Noțiuni de bază în poartă


Poziționare, deplasare, apărare 58

Editor: Allan Lund (DEN), Dietrich Späte (GER)


Elaborat de grupul educațional IHF „Handbal la școală“: Philippe Bana (FRA),
Dietrich Späte (GER), Allan Lund (DEN), Patric Strub (sediu IHF),
Amal Khalifa (sediu IHF)
Fotografii: Axel Heimken

2
HANDBAL ÎN ȘCOALĂ:
DISTRACȚIE, PASIUNE ȘI SĂNĂTATE EDITORIAL

În ultimii ani handbalul a devenit un joc modern


și atractiv, care fascinează din ce în ce mai mulți
spectatori și fani. Din aceste motive, o responsa-
bilitate importantă pentru mine, în ceea ce pri-
vește viitorul, este să beneficiem de popularita-
tea sportului pe care îl reprezentăm, pentru ca
adolescenții și copii, în special, să fie interesați
de practicarea handbalului la școală.

Ca una dintre primele organizații sportive, Federația Internaționa-


lă de Handbal a lansat un program educativ și de formare la nivel
mondial pentru profesorii din școli. Conform motto-ului “Distracție,
pasiune și sănătate”, specialiști IHF în educație au organizat, într-o
primă fază, cursuri de formare pentru profesorii elevilor cu vârsta
de 5–11 ani, pe toate continentele.

Broșura de față este un manual însoțitor al acestor cursuri, oferind


tuturor profesorilor asistență practică pentru organizarea unor lecții
atractive.

Sunt convins că exercițiile practice din această broșură vor contribui


la stimularea interesului pentru handbal în rândul copiilor.

Dr. Hassan Moustafa


Președinte IHF

3
HANDBAL ÎN ȘCOALĂ:
CELE 6 FAZE ALE JOCULUI DE HANDBAL

Cele 6 faze ale jocului


Din punct de vedere tehnic și tactic, jocul are 6 faze (vezi Fig. 1):

1. Trecerea din apărare în atac 3. Pătrunderea în spațiul de acțiune


Momentul în care echipa ta intercep- Atunci când adversarii ajung înapoi în
tează mingea de la adversar și începe zona semicercului propriu, au nevoie
atacul de câteva momente să se organizeze,
pe care le puteți exploata dacă vă aflați
2. Înaintarea pe teren foarte aproape de ei. Aceasta este o oca-
Continuarea fazei de start. Trebuie să zie foarte scurtă, dar extrem de intere-
vă mișcați rapid, în direcția porții ad- santă din joc, în care pot exista oportu-
versarului. Pentru această fază este im- nități foarte bune de a marca. Această
portantă viteza mare și o suprafață cât fază include și repunerile rapide de la
mai extinsă de mișcare. centru după marcarea golului de către
În această situație puteți dribla sau adversar.
pasa mingea coechipierilor (pase rapi-
de, lungi sau scurte).

4
HANDBALUL ESTE UNUL DINTRE CELE MAI RAPIDE SPORTURI.
COORDONAREA, APTITUDINILE MOTRICE, TEHNICA PLINĂ DE CREATIVITATE, TACTICA
ȘI INTERACȚIUNEA VARIATE, COMBINATE CU UN SPIRIT BUN DE ECHIPĂ,
REPREZINTĂ CARACTERISTICILE ACESTUI SPORT ATRACTIV.

6. APĂRARE ÎN SISTEM 1. TRECEREA DIN APĂ-


RARE ÎN ATAC:
INTERCEPȚIE ȘI PĂ-
TRUNDERE

5. FAZA DE REPLIERE: 2. ÎNAINTARE ÎN TEREN


(FAZĂ INIȚIALĂ A APĂ- (INCLUZÂND PASAREA
RĂRII) MINGII)

4. ATAC COLECTIV: 3. PĂTRUNDERE ÎN SPA-


ÎMPOTRIVA APĂRĂRII ȚIUL DE ACȚIUNE
ORGANIZATE
(INCLUSIV ARUNCARE)

Cele 6 faze ale jocului


Din punct de vedere tehnic și tactic, jocul are 6 faze (vezi Fig. 1):

4. Atacul în sistem împotriva apărării La revenire trebuie să fiți tot timpul


organizate alerți și să reîncercați să recuperați min-
Jucați împotriva apărării organizate gea, punând presiune pe jucătorii care
a adversarului și încercați să forțați o se apropie.
greșeală, ceea ce vă oferă o ocazie de a
marca. Sunteți forțați să folosiți aceas- 6. Apărare în sistem
tă parte a atacului, dacă nu ați reușit în În această fază echipa voastră s-a reașe-
faza anterioară (a III-a). zat în fața spațiului propriu de poartă.
De obicei jucătorii se aranjează precum
5. Faza de repliere – faza inițială a apă- un zid între liniile de 6 și 9 metri, cu
rării scop de a opri adversarii din a ajunge
Imediat ce ați pierdut mingea în atac, în situații favorabile de a înscrie. Din
trebuie să reveniți imediat în spațiul această fază treceți
propriu de apărare.

5
NOȚIUNI DE BAZĂ
PENTRU HANDBAL ÎN ȘCOALĂ

Handbalul (ca orice sport foarte dina- Dar vă rugăm să țineți cont că puteți
mic) este un sport de contact, dar care preda ușor handbalul dacă simplificați
are la bază principii “fair play”. Regu- și modificați regulamentele la nivel de
lile generale ale jocului sunt întocmite școală. Broșura IHF vă oferă informații
de Federația Internațională de Hand- generale despre noțiunile simplificate,
bal (IHF). Pentru mai multe informații care pot fi folosite atunci când predați
și detalii despre conținutul complet al handbalul în școală.
“Regulile de joc”, vă rugăm să accesați
www.ihf.info. Organizarea jocurilor de handbal
pentru elevi
Atunci când predați handbalul în școa-
lă este necesar, bineînțeles, să cunoaș-
Terenul de joc pentru handbal are, de
teți principiile de bază ale regulilor.
obicei, o suprafață de 20 metri lățime și
40 metri lungime (Fig. 2).
Cu toate acestea, începătorii ar trebui
să se antreneze pe terenuri mai mici,
cu echipe alcătuite dintr-un număr mai
mic de jucători, pentru a evita o cerere
exagerată a numărului de participanți
și pentru a crește numărul de ocazii în
care se aruncă la poartă, astfel încât ele-
vii să aibă sentimentul de succes. Fig.
2 - 4 prezintă exemple corespunzătoare
vârstei respective.

Împărțirea în zone mai mici


Latura mai lungă a suprafeței de joc
poate fi împărțită în trei terenuri mai
mici (aprox. 20 x 13 m), pe care înce-
pătorii pot juca 4 contra 4 plus portari
(Fig. 3). Dacă nu dispuneți de porți
adecvate, le puteți improviza prin me-
tode simple (vezi pagina 9).

6
O SUPRAFAȚĂ DE JOC A TERENULUI DE HANDBAL
POATE FI ÎMPĂRȚITĂ ÎN TREI TERENURI MAI MICI DE JOC.
AVANTAJ: 30 ELEVI AU POSIBILITATEA DE JUCA HANDBAL ÎN ACELAȘI TIMP

Împărțire a suprafeței în terenuri mai mici

Echipe de câte 4 jucători cu portari – un joc atractiv pentru elevi

7
JOCURILE DE HANDBAL PENTRU ELEVI SE POT ORGANIZA FOARTE UȘOR ÎN-
TR-UN TIMP FOARTE SCURT: ÎN SĂLI MICI DE SPORT, PE O TREIME DINTR-O SALĂ
DE SPORT, AFARĂ SAU CHIAR PE PLAJĂ!

Jocuri pe jumătate de teren


Elevii mai mari (10 - 11 ani) pot juca 6 comandare: lăsați elevii să joace și rolul
contra 6 plus portari, pe toată suprafa- arbitrilor, deoarece încurajează toleran-
ța terenului de joc. În cazul grupurilor ța în rândul elevilor, atât între ei, cât și
mai mari, 6 contra 6 sau 5 contra 5 (plus față de postul de arbitru.
un portar) acestea pot juca simultan, în
ambele jumătăți ale terenului (Fig. 4).
Astfel, 26 sau 22 de elevi se pot antrena
în același timp. Dacă aveți la dispoziție
numai jumătate din suprafața terenului
de joc, alcătuiți mai multe echipe, care
pot folosi alternativ aceeași poartă.
Bineînțeles că toate jocurile menționate
mai sus se pot desfășura și afară (vezi
imaginea din partea stângă, sus), pe te-
ren de iarbă sau chiar nisip. O altă re-

8
EXISTĂ MAI MULTE METODE PRIN CARE PUTEȚI SĂ INSTALAȚI O POARTĂ, DACĂ
NU AVEȚI PORȚI OFICIALE. NU TREBUIE DECÂT SĂ VĂ FOLOSIȚI IMAGINAȚIA!

Poartă corespunzătoare elevilor Dimensiuni diferite de poartă pentru începători


cu vârsta de 6 – 9 ani (dimensiune corectă poartă de handbal: 2 x 3 m)

Desenarea pe perete a unei porți Reducerea înălțimii porții prin instalarea


unei benzi (1,60 m)

Folosirea unei saltele sau a altor echipamente Folosirea unei cutii de carton.
ca poartă

9
HANDBALUL POATE FI JUCAT CU MAI MULTE TIPURI DE MINGI.
CELE DESTINATE ÎN SPECIAL ÎNCEPĂTORILOR SUNT MINGI MOI.

Trei mărimi oficiale de mingi

Mărime 1 IHF Mărime 2 IHF Mărime 3 IHF


- 50-52cm și 290-330g - 54-56cm și 325-375g - 58-60cm și 425-475g
- pentru fete (8-14 ani) - pentru fete (>14 ani) - băieți (>16 ani)
- și băieți (8-12 ani) - și băieți (12-16 ani)

Folosirea tipurilor diferite de mingi

Vă rugăm să țineți cont de faptul că


elevii cu vârsta de 5 - 11 ani pot învă-
ța să arunce numai cu acele mingi care
corespund dimensiunii mâinii. La înce-
put, ca instrument ajutător, acestea pot
fi chiar și mai mici decât cele oficiale,
destinate grupelor, în funcție de vârstă
(Fig. 4).
Puteți folosi mingi diferite ca mărime și
formă (vezi Figura 5), deoarece acestea
îmbunătățesc aptitudinile de coordo-
Tipuri diferite de mingi pentru practicarea nare și, în special, dorința de a se juca,
handbalului la școală dar și simțul mingii.

10
DEZVOLTAREA COPIILOR
Se știe foarte bine că abilitatea de a face Vă prezentăm mai multe aspecte de-
mișcare depinde de nivelul de dezvol- monstrate, care au la bază studii de în-
tare al sistemului nervos central. Dez- credere:
voltarea acestui sistem urmează un ti- • pe durata dezvoltării, copilul tre-
par specific, procesul fiind influențat ce printr-o etapă de creștere rapidă (în
de factorii care provoacă senzațiile. înălțime) și lentă (circumferință);

Există o legătură strânsă între dezvol- • dezvoltarea bruscă (în înălțime


tarea percepțiilor și a funcțiilor moto- și circumferință) se înregistrează chiar
rii, această dezvoltare urmând un tipar înainte de pubertate;
specific. • în general, fetele se dezvoltă și se
maturizează mai devreme decât băieții;
Dezvoltarea se poate înregistra rapid • forța musculară crește aproxima-
sau mai lent. Copiii se dezvoltă dife- tiv la 1 an de la apariția pubertății;
rit, chiar și la aceeași vârstă. Copiii care • începând cu vârsta de 10 – 12 ani,
încep școala posedă numai deprinderi un copil devine capabil de a învăța pro-
motrice de bază: = mersul târât, căță- cedee tactice și tehnice;
rarea, plimbarea, alergarea, săritura și • educarea rezistenței și coordonă-
aruncarea. Condiția prestabilită pen- rii poate fi mai puțin eficientă la puber-
tru dezvoltarea funcțiilor motorii este tate
ca elevii să fie expuși la cât mai multe • dezvoltarea unui copil depinde,
exerciții, situații posibile. Sistemul ner- bineînțeles, de mai mulți factori (func-
vos central care controlează mișcarea ții motrice, mentalitate, limbaj, simțuri
se dezvoltă complet numai la vârsta de și mod de gândi)
10 - 12 ani.
Ca o consecință a factorilor/condițiilor
prestabilite mai sus menționate, se re-
comandă că învățarea handbalului în
școală să țină cont de procedeele teh-
nice și tactice specifice categoriilor de
vârstă (vezi pagina 12/13).

11
DEZVOLTAREA COPIILOR

Sub 8 ani

• Mânuirea mingii
• Prinderea
• Pasarea
• Jocul colectiv
• Aruncarea la poartă

Sub 10 ani

• Mânuirea mingii
• Prinderea, pasarea și fenta, driblingul,
și aruncarea la poartă
• Jocul colectiv
• Luarea de decizii 2 contra 1
• Poziționarea tactică inteligentă
• Situații de 1 contra 1
• Apărarea unei zone
• Colaborarea în apărare

12
DEZVOLTAREA COPIILOR

Sub 12 ani

• Mânuirea mingii
• Prinderea, driblingul, aruncarea la poartă, pa-
sarea și fenta
• Blocaje, joc colectiv
• Luarea deciziilor în 2 contra 1 și 3 contra 2
• Situații de rezolvare 1 contra 1
• Jucarea contraatacului
• Dezvoltarea jocului bun și rapid de picioare și
atacarea adversarului, interceptarea mingii în
apărare
• Așezarea și colaborarea în apărare

Sub 14 ani

• Noțiuni tehnice de bază în atac


• Noțiuni de tehnică individuală și de tactică, spe-
cifice diferitelor posturi în atac
• Încrucișări și mișcări de pătrundere în atac
• Jucarea contraatacului
• Îmbunătățirea jocului de picioare, atacarea ad-
versar, blocarea aruncări și interceptarea mingii
în apărare
• Poziționarea și colaborarea în apărare
• Luarea inițiativei tactice în apărare

13
METODE ȘI PLANIFICARE

Handbalul trebuie predat ca un joc care • Exerciții practice cât mai simi-
are la bază elemente și procedee tehni- lare cu jocul în sine. Un exemplu de
ce, cunoștințe tactice și capacitate de a contraatac, în care 2 jucători sunt sin-
improviza. Dar handbalul este și un guri cu 1 adversar. ”Pasez unui coleg
sport de contact, iar noi trebuie să învă- de echipă sau încerc singur?” În aceste
țăm elevii să gestioneze aceste confrun- situații jucătorii au un timp foarte scurt
tări fără să se teamă de ele și să devină să perceapă, să evalueze, să ia decizia și
agresivi, folosindu-și noțiunile tehnice să acționeze.
și cunoștințele tactice. • Exerciții cu mai multe soluții, lă-
sând elevii să găsească cea mai bună
Profesorul trebuie să-și pregătească soluție, în funcție de experiența perso-
orele de handbal astfel încât să solicite nală.
și modul de a gândi al elevilor.
Acest lucru se poate obține prin:
• Jocuri tactice, în care elevii trebu-
ie să-și pună permanent întrebări.

”Cui ar trebui să dau pasa?”


”Unde voi alerga?”
”Am curajul să driblez?”

14
ORGANIZAȚI JOCURILE ȘI EXERCIȚIILE ASTFEL ÎNCÂT ELEVII SĂ BENEFICIEZE DE
VOLUM MARE DE LUCRU, DE CÂT MAI MULTE CONTACTE CU MINGEA ȘI, BINEÎN-
ȚELES, DE CÂT MAI MULTE ARUNCĂRI LA POARTĂ ÎNTR-O LECȚIE.

Pentru a obține un bun rezultat din lec-


ții, este important ca elevii să fie moti-
vați și să înțeleagă ceea ce fac. Această
responsabilitate vă aparține!

Dacă exercițiile sunt prea complicate


sau prea simple, elevii își vor pierde
motivația și concentrarea. Această acți-
une necesită cunoștințe teoretice sufici-
ente de handbal și abilitatea de a orga-
niza și planifica o lecție de handbal la
școală.

În cazul multor profesori, organizarea


unei activități va reprezenta problema
principală. Principalul scop al lecției de
handbal în școală este menținerea unui
nivel optim al activității, în funcție de
nevoia naturală a copiilor pentru miș-
care și joacă. Profesorii trebuie să acor-
de importanță dezvoltării rezistenței,
forței, agilității și, în același timp, să
prezinte handbalul ca pe un joc distrac-
tiv, foarte variat. Principala problemă
pentru mulți profesori o reprezintă nu-
mărul prea mare de elevi care să practi-
ce acest sport într-o sală de sport redu-
să ca dimensiuni.

În acest caz, poate fi un avantaj practi-


carea a diferite jocuri și exerciții pentru
a familiariza elevii cu mingea, exerciții
și jocuri adaptate la jocul de handbal în
sine.

15
METODE ȘI PLANIFICARE

GREȘIT! Activitate prea redusă.

Jocuri de întrecere

Întrecerile reprezintă o metodă foarte Aplicând această metodă veți putea


bună de activitate dar, de cele mai mul- crește în mare măsură nivelul de acti-
te ori, sunt greșit organizate, cu două vitate și puteți reduce caracterul unei
grupe numeroase care se întrec, dar competiții individuale. Este posibil, cu
care au o activitate prea redusă, du- puțină imaginație, să variați exerciți-
când la multă inactivitate și prea mult ile schimbând formele de alergare, de
stres în competiția individuală. manevrare a mingii, numărul de mingi
etc. … (vezi Fig. 6A și 6B)

16
METODE ȘI PLANIFICARE

CORECT! Mai multe activități.

Împărțirea sălii

De multe ori puteți crede că sala este activ. Împărțirea în zone poate fi ușor
mult prea mică dar, în realitate, puteți marcată prin instalarea de conuri,
organiza o activitate mai intensă îm- bănci, echipament de gimnastică sau
părțind-o în 2 sau 3 părți! Sala se îm- alte materiale disponibile. Puteți or-
parte, astfel, în mai multe zone mai ganiza aceleași exerciții în toate cele 3
mici dar, cu toate acestea, veți putea să zone și, după un timp, le puteți înlocui
organizați jocuri și exerciții în aceste cu alte activități, prin rotație (vezi Fig.
spații create. Împărțind sala în 3 zone, 7 și 8 de la paginile 18 și 19).
veți putea avea permanent un grup

17
METODE ȘI PLANIFICARE

Exerciții de coordonare
cu pasare/aruncare

Elevii, împărțiți în trei grupe pe trei • Culoar 2: sărituri/târâre/dri-


culori, trebuie să finalizeze trei trasee bling peste bancă; dribling și aruncare
diferite, fiecare încheiat cu aruncare la la poartă
poartă. • Culoar 3: dribling prin culoar
• Culoar 1: sărituri/dribling în cer- mic/trasee diferite; pasare la partener,
curi; pasare la partener, reprimire și reprimire și aruncare la poartă.
aruncare la poartă.

18
METODE ȘI PLANIFICARE

Concurs pe echipe

Trei grupe organizate pe trei terenuri • Aruncare la poartă din punct


efectuează aceleași trasee. marcat
Sarcini: • Dribling înapoi și pasă la urmă-
• Dribling de trei ori în jurul băncii torul jucător din grupă
(sau alt marcaj) Grupa cu cel mai mare număr de goluri
• Rostogolire înainte pe saltea este declarată câștigătoare.

19
METODE ȘI PLANIFICARE

Teren 1

Teren 1 Teren 2 Teren 3 Teren 2 Teren 3 Teren 4

Trei terenuri alăturate (pe lungime) Patru terenuri alăturate (inclusiv linii laterale)

Teren de joc

Teren
Teren de joc Teren exerciții
exerciții

Teren de joc și de exerciții de dimensiuni Un teren de joc și de exerciții (pe toată lățimea
diferite terenului!)

Teren exerciții

Teren exerciții Teren de joc

Teren de joc

Un teren de joc transversal, unul pentru exerci- Două terenuri pe lungime


ții în spațiul de poartă

20
METODE ȘI PLANIFICARE

Teren de joc 1
Teren de joc 1

Teren de joc 2

Teren de joc 2 Teren de joc 3

Două terenuri transversale Trei terenuri transversale

Teren exerciții

Teren 1 Teren 2
Tere
ii

n
exerc

exer

Teren de joc
ciț
n
Tere

ii

Teren 3 Teren 4

Joc pe jumătate de teren plus alergare în jurul Patru grupe în patru dreptunghiuri
terenului

Sfaturi practice
Vă rugăm să țineți cont de următoarele
reguli atunci când jucați sau practicați
ții

exerciții în spații alăturate pe teren:


ci
exer

Teren de joc • Folosiți cutiile sau obiecte similare


n
Tere

pentru a evita rostogolirea mingilor pe


teren.
• Ca instrumente de separare a sălii
Un teren de joc pe toată lățimea, partea laterală puteți folosi bănci sau alte echipamen-
a terenului pentru exerciții te, ex.: saltele sau bandă adezivă; nu fo-
losiți bare.

21
METODE ȘI PLANIFICARE
Volum mare, intensitate mare Jocuri pe ambele jumătăți ale terenului

Pentru o activitate și intensitate mari pe O metodă obișnuită de organizare a


durata antrenamentelor, este necesar să lecției este să jucați câte un joc în fiecare
le planificați în avans. Timpul petrecut jumătate a terenului. Astfel, au șansa
cu organizarea și planificarea în avans de a juca simultan 4 echipe sau 24 de
va fi recompensat printr-o calitate cres- elevi.
cută a lecțiilor! Câteva cuvinte și/sau o Activitatea poate fi controlată din cen-
schiță pe o foaie de hârtie pot da rezul- trul terenului. Dezavantajul este că
tate bune. prin această metodă se pot practica nu-
mai anumite faze din joc (Fazele 4 și 6).
Mingea reprezintă centrul atenției în Exercițiul poate fi îmbunătățit astfel:
jocul de handbal, de aceea trebuie in- • Atunci când echipa din atac pier-
clusă în toate activitățile. Cu cât un de mingea, toată lumea aleargă sub for-
elev are contact mai mult cu mingea, mă de întrecere în centrul terenului și
cu atât o va manevra mai bine. Trebuie înapoi. Cele două echipe schimbă rolu-
să fim conștienți de acest lucru atunci rile pe durata alergării.
când alcătuim grupele – cu cât sunt mai • Atunci când un jucător din echipa
puțini participanți într-o grupă, cu atât care se apără interceptează mingea, va
mai mult vor fi în contact cu mingea. dribla până la linia de centru și înapoi.
În același timp, știm că anumite exer- În acest timp, jucătorii din atac care au
ciții necesită un număr minim de par- pierdut mingea se transformă în echipa
ticipanți pentru a putea fi practicate. care se apără, apărându-se om la om,
Încercați întotdeauna să introduceți un prevenindu-se, astfel, ca jucătorul care
element atractiv. se întoarce să paseze mingea și, în ace-
lași timp, să încerce să reintre în pose-
De exemplu, dacă folosiți mai multe sia mingii (Faza 5).
mingi în anumite exerciții veți crește • Schimbarea echipelor din apăra-
ritmul de activitate. re în atac la intervale de timp prestabi-
lite.
• Schimbarea echipelor din apăra-
re în atac după un anumit număr de fa-
ulturi etc. (Fig. 9)

22
METODE ȘI PLANIFICARE
SCHIMBAREA ECHIPELOR DIN ATAC ÎN APĂRARE

În cazul în care numărul jucătorilor nu Dacă jocul se prelungește prea mult


este suficient pentru 4 echipe, puteți între 2 echipe, profesorul trebuie să in-
aplica un sistem de rotație în 3 echi- tervină și să schimbe echipele între ele
pe. Aceasta înseamnă că, în timp ce 2 (Fig. 10). Sugestii pentru organizarea
echipe joacă, a treia așteaptă în zona de activităților în sală - Fig.11
schimb. În cazul în care o echipă mar-
chează un gol, aceasta iese din joc și se
schimbă cu echipa care așteaptă.

23
METODE ȘI PLANIFICARE
Sistem de rotație în 3 echipe

Trei activități diferite

Saltea cu mingi

Bancă cu mingi

Alergare și pasare

24
METODE ȘI PLANIFICARE

Handbal pe jumătate de teren

Pe jumătate din suprafața de joc se mar- Terenul din dreapta: se joacă 2 contra
chează pe mijloc două terenuri. Liniile 2/3 contra 3; se implică și portarul, ast-
care delimitează poarta sunt drepte! fel încât echipa care atacă să fie tot tim-
Terenul din stânga: se joacă 3 contra 3/4 pul în superioritate numerică.
contra 4 (în cazul începătorilor, superi- Scop: aruncarea mingii la poarta mar-
oritate numerică 3 contra 2/4 contra 3). cată cu conuri.

25
MANEVRAREA MINGII

Rostogolirea mingii printre picioare în formă de 8

Schimbarea prizei la minge între picioare, cu mișcare corespunzătoare a mâinilor

Aruncarea în sus a mingii cu picioarele din poziție șezută și prinderea ei din picioare

26
SCOPUL PRACTIC AL MANEVRĂRII MINGII ESTE DE A ÎNVĂȚA ELEVII BAZA
PASĂRII, PRINDERII ȘI DRIBLINGULUI. EXERCIȚIILE DESCRISE SE FOLOSESC ȘI
LA ÎNCĂLZIRE, LA COORDONAREA MINGE-OCHI-MÂNĂ ȘI LA DEZVOLTAREA
CUNOȘTINȚELOR TEHNICE/TACTICE DE BAZĂ.

Aruncarea înapoi a mingii printre picioare, întoarcere și prinderea mingii

Aruncarea mingii din culcat dorsal, întoarcere și prindere minge

Ținerea mingii în echilibru cu Lovirea mingii cu o a doua Driblingul unei mingi cu a


a doua minge minge doua minge

27
MANEVRAREA MINGII

Dribling în jurul corpului Dribling din șezut Dribling din sărituri

Dribling în jurul / peste Alergare după coleg în dribling, simulând mișcările acestuia
obstacole

Dribling în rând, pe linii prestabilite Dribling printre jaloane

28
MANEVRAREA MINGII
EXERCIȚIILE DE MANEVRARE A MINGII ÎMBUNĂTĂȚESC ÎNCREDEREA ȘI CREATIVITATEA ÎN JOC.
IATĂ CÂTEVA EXEMPLE DE DRIBLING.

Dribling în spațiu limitat fără contact între Schimbare a poziției în cerc, cu dribling, la
jucători semnal vizual

Dribling înainte, înapoi și lateral la semnal vizual

Un jucător fără minge încearcă să scoată mingea din dribling de la jucătorii cu minge

29
MANEVRAREA MINGII

Pase cu solul, în spațiul limitat de un cerc. Pasarea mingii la perete și


prinderea ei

A pasează la B; B aruncă mingea în aer; A și B schimbă pozițiile, A prinde mingea

Grupe de 3: Elevul din mijloc pasează alternativ celorlalți 2 jucători

30
MANEVRAREA MINGII
ACESTE EXERCIȚII ÎMBUNĂTĂȚESC PRINDEREA ȘI PASAREA MINGII DE PE LOC ȘI DIN MIȘCARE, DAR ȘI
COORDONAREA MINGE-MÂNĂ-OCHI.

Pasare și prindere în cerc: mai întâi se pasează cu o singură minge, apoi două, în același timp

Pasarea simultană cu podeaua Pasă directă cu două mingi, simultan


a două mingi

Grupe de 3: doi atacanți își pasează mingea. Elevul din mijloc încearcă s-o intercepteze

31
MANEVRAREA MINGII

Două echipe încearcă să lovească o minge medicinală peste linia care limitează
terenul adversarului

Concursuri de aruncări între elevi: de câte ori pot lovi ținta de la distanțe diferite?

Concursuri de aruncare între grupuri: deplasarea băncilor sau a cutiilor prin aruncare

32
MANEVRAREA MINGII
ACESTE EXERCIȚII ÎMBUNĂTĂȚESC PRINDEREA ȘI PASAREA MINGII DE PE LOC ȘI DIN MIȘCARE, DAR ȘI
COORDONAREA MINGE-MÂNĂ-OCHI.

Mutarea unei cutii în poartă/la țintă. Alternativă: cutia se așază pe o placă cu role,
cu o minge medicinală în interior.

Concurs pe echipe cu aruncare în obiecte diferite

Alternativă: fiecare echipă încearcă să deplaseze mingea către cealaltă echipă


(distanță mai mare de aruncare)

33
MANEVRAREA MINGII

Fiecare elev are câte o minge

• Dribling încet în spatele unui coleg. Încercați să


driblați în același rând, simultan.
• Încercați să scoateți mingea din dribling de la un
coleg fără să-l atingeți, în timp ce amândoi faceți
dribling.
• Încercați să pasați mingea din săritură la coleg
și s-o prindeți pe cea pasată de el, în același timp.
• Încercați să pasați mingea în aer colegului și s-o
prindeți pe cea aruncată de el în același timp.

Doi elevi lucrează cu aceeași minge

• Încercați să aruncați pe rând mingea în podea


(ușor, tare, de aproape, de la distanță).
• Încercați să aruncați mingea într-un perete. Co-
legul trebuie s-o prindă (ușor, tare, de aproape,
de la distanță, lovire a aceluiași punct de fiecare
dată etc….).
• Încercați să pasați colegului mingea, astfel încât
acesta să o prindă.
• Încercați să vă deplasați printre ceilalți colegi,
pasând mingea în moduri diferite.

34
MANEVRAREA MINGII
MANEVRAREA MINGII ÎN DIFERITE FORME DE ORGANIZARE

Trei elevi se joacă cu o singură minge

• Jucați 2 contra 1 într-o zonă deli-


mitată. Elevul A și elevul B fac echipă
împotriva elevului C. Câte pase reușesc
între ei înainte ca elevul C să intercep-
teze mingea? Amintiți-vă să schimbați
echipele periodic.

• Pase în triunghi. Când elevul


prinde mingea, pătrunde către centrul
triunghiului și pasează mingea elevu-
lui următor.

• Pase în triunghi din alergare în


jurul sălii. Amintiți-vă să schimbați po-
zițiile.
• Driblați în ștafetă cu 3 aruncări și • Încercați să vă deplasați în forma
3 prinderi la perete. Echipele au câte 3 cifrei 8, în timp ce treceți unii pe lângă
elevi. Primul driblează, aruncă la pere- ceilalți.
te și prinde mingea de 3 ori înainte de
a dribla înapoi la cel de-al doilea coleg
etc.

• Exercițiu la perete. Unul din cei 3


elevi aruncă mingea cât de tare poate la
perete. Cel care prinde mingea obține 2
puncte, dacă reușește acest lucru înain-
te ca ea să atingă podeaua. Dacă min-
gea atinge podeaua, obțineți 1 punct.
Elevul care prinde mingea trebuie apoi
să o arunce. Cine va obține primul 10
puncte?

35
JOCURI SCURTE ȘI JOCURI TACTICE

Control total

Toți elevii trebuie să ia o minge și să Elevii aleargă și fac dribling ca în exer-


alerge, făcând dribling, într-o zonă de- cițiul alăturat dar, la semnalul profeso-
limitată. În timpul alergării trebuie să rului, toți trebuie să așeze mingea pe
păstrați controlul mingii și, simultan, podea și să continue alergarea către un
să loviți mingile celorlalți colegi, pen- punct prestabilit. Profesorul scoate din
tru ca aceștia să le piardă. Dacă pierdeți joc una dintre mingi și, la semnalul său,
mingea, recuperați-o cât mai repede și toi elevii trebuie să încerce să ia câte o
continuați exercițiul. minge de pe podea. Elevul care nu re-
ușește trebuie să alerge până în capătul
opus al sălii și să se întoarcă, înainte de
a-și recupera mingea.

36
JOCURI SCURTE ȘI JOCURI TACTICE
JOCURILE SCURTE ȘI CELE TACTICE REPREZINTĂ METODE IDEALE PENTRU DEZVOLTAREA
CELOR MAI BUNE APTITUDINI DE JOC

Găsirea jucătorului optim

Împărțiți elevii în grupe de câte 4.


Fiecare grupă primește câte o minge.
Elevii din fiecare grupă primesc un
număr, de la 1 la 4. Mingea se pasează
întotdeauna de la 1 la 2 la 3 la 4, apoi
înapoi la 1. Este important ca elevii să
se deplaseze cât mai mult în jurul sălii
în timp ce pasează mingea (Fig. 13).

37
JOCURI SCURTE ȘI JOCURI TACTICE

Pasarea mingii în formă de stea

Așezați elevii (6-8) ca în figura de mai Variante:


sus. Folosiți 2 mingi. Elevul din mijloc • Ambele mingi se joacă în aceeași
primește primul mingea de la un elev direcție
de pe margine și o pasează înapoi la ur- • Mingile se pasează în direcții
mătorul elev din cerc, apoi se întoarce opuse
pentru a primi a doua minge în același • Elevul din centru alege modul în
mod, înainte de a se întoarce pentru care pasează a doua minge
prima minge și așa mai departe (Fig. • Asigurați-vă că toți elevii intră pe
14). rând în centrul cercului

38
JOCURI SCURTE ȘI JOCURI TACTICE

Pasați mingea în exercițiu tip concurs

Obiective: Alternativă: Același exercițiu, dar ele-


Pasarea și prinderea într-un anumit vii sunt așezați față în față, formând un
timp, similar unei competiții. culoar.
12 - 16 jucători se așază în cerc. Fiecare
al doilea jucător aparține echipei A, cei- Notă: Primul jucător din fiecare echipă
lalți echipei B. Fiecare echipă are câte o poartă o banderolă.
minge și încearcă să o paseze de 3 ori
pe lung, în sensul acelor de ceasornic,
fără să o scape, dacă este posibil. Echi-
pa care termină prima câștigă.

39
JOCURI SCURTE ȘI JOCURI TACTICE

10 Pase

Împărțiți elevii în două grupe și așe- De fiecare dată când una dintre grupe
zați-i în zona delimitată. Profesorul ajunge la 10 pase, se adaugă 1 punct la
aruncă mingea în aer pentru a începe scor. Încercați să aplicați regulile jocu-
jocul, după care depinde de cele două lui de handbal cât mai mult posibil.
grupe să încerce să paseze mingea între
ei de 10 ori. Elevii și profesorul numă- Alternative:
ră pasele cu voce tare. Atunci când una • 5 contra 4
dintre grupe pierde mingea sau iese • 5 contra 5 cu jucător neutru (vezi
din zona delimitată, va începe numără- imaginea)
toarea pentru cealaltă grupă.

40
JOCURI SCURTE ȘI JOCURI TACTICE

Jocului ”tigrului”

Obiective: • Pasa la jucătorul de lângă nu este


Furatul mingii; intercepția paselor; re- permisă.
acție, creativitate, percepție, anticipație. • Pasele de la nivelul capului, di-
7 jucători stau așezați în cerc cu 2 ”ti- recte, cu podeaua, la stânga sau la
gri” în interior. Ei încearcă să intercep- dreapta sunt permise.
teze pasele (premiați cu timp mai mult
sau cu un punct pentru fiecare minge Alternativă:
”furată”). • 7 contra 3

Regulamente:

41
JOCURI SCURTE ȘI JOCURI TACTICE

Mingea care ”înțeapă”

Trasați 2 cercuri ca în imaginea de mai Elevul care-l lovește pe cel din mijloc
sus. Așezați un elev în cercul din inte- trebuie apoi să schimbe locul cu acesta.
rior, 2 în cel exterior cu rol de apărător,
iar restul elevilor în afara cercurilor. Se Însă, dacă elevul din mijloc reușește să
folosește o singură minge. prindă mingea, acesta nu este eliminat.
Elevii din afara cercurilor trebuie să Profesorul trebuie să se asigure că pa-
încerce să-l lovească cu mingea pe cel sele sunt rapide și că elevii își schimbă
aflat în cercul interior. Elevii din cercul rolurile (Fig. 15).
exterior trebuie să încerce să blocheze
aceste aruncări, fără a prinde mingea!

42
JOCURI SCURTE ȘI JOCURI TACTICE

Loviți cutia (4 contra 3 sau 4 contra 4)

Obiective: ”furați” mingea, atacați ad- sează rolurile. Echipele, cu număr simi-
versarul și interceptați pasele, blocați lar de jucători (4–4), schimbă pozițiile
mingile aruncate la poartă, eliberați-vă de atac și apărare de fiecare dată când
pentru a ajunge într-o poziție bună de jucătorii din atac pierd mingea (trec de
atacare a porții; aruncați la țintă; pre- limita terenului, se fac pași, se pătrun-
zentați regula ”spațiului unde se poate de incorect în spațiul de poartă, arun-
înscrie”. cări ratate la poartă). Atunci când echi-
Se așază o cutie în mijlocul unui cerc cu pa din atac marchează un gol, rămâne
diametrul de 8 – 10 m. 2 echipe se întrec în posesia mingii. În situații dificile (ni-
în afara cercului. În cazul unei inferio- meni care să primească pasa) aveți voie
rități numerice, echipa respectivă ră- să faceți un dribling.
mâne în posesia mingii un timp limitat
(maxim 3 min), încercând să marcheze
cât mai multe goluri posibil (se punc-
tează aruncările care trec prin cutie).
La expirarea timpului, echipele inver-

43
JOCURI SCURTE ȘI JOCURI TACTICE

Loviți ”trofeul” (5 contra 4)

Obiective: ”furați” mingea, intercep- Alternativă:


tați mingile, întârziați pasele; apărați Echipa din apărare are un număr egal
”trofeul”; încercați să obțineți o situație de jucători (5). Atunci când aceștia re-
clară de lovire a trofeului; extindeți re- ușesc să intercepteze mingea de la ad-
gulile de joc. versar, echipa devine cea care atacă și
O minge medicinală se așază pe o cu- încearcă să lovească mingea medicina-
tie care se află în mijlocul unui cerc cu lă. Reguli extinse: introduceți o arunca-
diametrul de 8 - 10 m (marcat prin li- re liberă dacă se comite un fault. Gre-
nie). O echipă din atac (5 jucători) joacă șelile tehnice (pași sau joc pasiv) vor fi
împotriva unei echipe din apărare, în- penalizate cu aruncare liberă și acorda-
cercând să lovească mingea medicinală rea posesiei mingii adversarului.
pentru ca aceasta să cadă. Timp de joc:
3 min, cu schimbare roluri echipe.

44
JOCURI SCURTE ȘI JOCURI TACTICE

Labirintul

Așezați 8 elevi într-un pătrat, cu un elev Începeți mai ușor! Practicând exercițiul
în fiecare colț și altul la jumătatea dis- mai mult timp, elevii vor putea pre-
tanței dintre cei doi. 2 elevi din colțuri lungi durata jocului, acesta devenind
opuse au mingea. Mingea trebuie întot- un bun exercițiu de antrenare a rezis-
deauna pasată spre dreapta, la cel mai tenței (Fig. 16)
apropiat elev. Mingea poate fi pasată și
în direcție opusă. Imediat după ce pa-
sați mingea, alergați și schimbați locul
cu elevul din partea opusă din pătrat.

45
JOCURI SCURTE ȘI JOCURI TACTICE

Regele mingilor

Împărțiți elevii în două echipe. Unul Alternativă:


dintre ei se așază pe o cutie sau bancă, Se consideră punct marcat dacă pasa se
în celălalt capăt al terenului. face din săritură sau de la șold.
Echipele marchează un gol atunci când
pasează elevului care stă pe cutie sau
bancă. Adversarii încearcă să intercep-
teze mingea și să oprească pasele la co-
legul așezat pe cutie/bancă (Fig. 17).

46
JOCURI SCURTE ȘI JOCURI TACTICE

Handbal ”interval”

Împărțiți studenții în 4 echipe, cu una Vor intra celelalte două echipe care re-
așezată în spatele băncii. 2 echipe se cuperează mingea și încep jocul.
joacă pe diagonala sălii. Se conside- Limită de timp = 1 minut, dacă nu se
ră punct marcat atunci când se atinge marchează – schimbați echipele. Ținta
banca. poate deveni mai dificil de atins dacă
Atunci când o echipă lovește banca, schimbați banca cu un scaun (Fig. 18)
ambele echipe se întorc la locurile lor,
abandonând mingea.

47
JOCURI ÎN ECHIPE RESTRÂNSE

4-2 3-3

4 contra 2 / 3 contra 3 cu jucători ”neutri”

Organizare: două terenuri de 9 x 9 m, Sarcină suplimentară: fiecare atacant


în care jocurile se desfășoară în același trebuie să alerge în jurul conului după
timp. Terenurile pot fi delimitate, de efectuarea pasei. Cine reușește cele mai
exemplu, cu ajutorul conurilor. Imagi- multe pase?
nea prezintă cele două jocuri diferite.
Al doilea joc: 3 contra 3 cu un jucător
Primul joc: 4 contra 2 cu sarcini supli- ”neutru” (dreapta)
mentare (stânga) 3 echipe cu 4 (3) jucători. Se așază 5-6
4 atacanți contra 2 apărători. Jucătorii bucăți de covor pe teren. 2 echipe joa-
de rezervă pot fi înlocuiți în orice mo- că 3 contra 3. Jucătorii aflați în posesia
ment. mingii pot pasa și jucătorilor neutri din
Scop: pasarea mingii în echipă pentru o afara terenului. Scop: pasarea la un co-
perioadă cât mai mare. Posesia mingii leg de echipă de pe bucata de covor.
se schimbă după 3 intercepții. Dacă echipa din apărare interceptea-
ză mingea, vor continua imediat jocul,
schimbându-se rolurile.

48
JOCURI ÎN ECHIPE RESTRÂNSE

Această serie de jocuri metodice se joacă întotdeauna în superioritate numerică, ca ajutor în învățare.

Primul joc: 4 contra 3 cu mai multe Cine are cele mai multe mingi după 10
mingi (stânga). Organizare: 2 terenuri acțiuni?
de 9 x 9 m (sală mică). 2 echipe cu câte 6 Al doilea joc: 4 contra 3 cu 4 jucători ne-
jucători per teren (=24 jucători). Echipa utri la primire (dreapta)
aflată în posesia mingii este întotdeau- Organizare: 2 terenuri de câte 10 x 9 m.
na superioară numeric (4 contra 3). 3 echipe de câte 4 jucători. Echipa aflată
Orice înlocuire este posibilă. Se așază o în posesia mingii joacă 4 contra 3. Orice
cutie cu 10 mingi pe oricare din părțile înlocuire este posibilă. Mingea trebuie
laterale, pe lungime. Sarcină: pasarea pasată la cei 4 jucători aflați la primire.
mingii, de exemplu timp de 1 min. în Scop: pasarea a 8 (10, 12) pase la rând
echipă, apoi așezarea mingii în cutia = 1 punct. Dacă jucătorii din apărare
rezervată echipei respective; dreptul prind mingea se transferă dreptul de
de joc se transferă la cealaltă echipă. joc, iar un jucător de rezervă/care pri-
Dacă aceasta pierde mingea, poate lua mește mingea poate intra în teren.
o minge nouă din cutia lor, iar echipa
adversă așază mingea interceptată în
propria cutie.

49
JOCURI ÎN ECHIPE RESTRÂNSE

3-2 4-3

3 contra 2 / 4 contra 3

Primul joc: 3 contra 2 cu ținte de arun- Al doilea joc: 4 contra 3 cu ”joker”


care (stânga) (dreapta) Organizare: terenuri de joc
Organizare: 2 terenuri de câte 10 x 6-8 similare primului joc. Calculare scor:
m. 1 linie de aruncare de la 4-6 m la dis- se consideră punct marcat dacă jucă-
tanță de țintă. 3 jucători în atac contra torul pasează de la linia de aruncare și
2 în apărare (echipele se alcătuiesc în primește mingea în terenul demarcat
funcție de număr). (prinderea mingii!). Se poate pătrun-
Procedură: după 8 - 10 pase, cei din de în terenul ”joker” numai de câte un
atac pot încerca să lovească una dintre jucător al fiecărei echipe. Schimbați, de
ținte (2 cutii mici) de la linia de arun- exemplu, după 1 min. Alternativă: pri-
care fără a fi deranjați de jucătorii din mirea mingii, de exemplu, din așezat și
apărare. Dacă apărătorii reușesc să in- pasare înapoi.
tercepteze mingea, atunci și ei vor în-
cerca să lovească ținta fără a fi deranjați
de adversari. Dificultate: nu este per-
mis driblingul.

50
JOCURI ÎN ECHIPE RESTRÂNSE

4 contra 3 cu țintă de aruncare

Organizare: 1 teren de 12 x 17-20 m (în a fi împiedicată de adversar. Jucătorii


funcție de suprafața sălii). 1 linie de din apărare aleargă apoi înapoi pentru
aruncare la 4-6 m distanță de ținte (de a încerca să prindă următoarea minge.
exemplu conuri). În acest teren se va Schimbarea echipelor se face, de exem-
marca un altul, de aprox. 9 x 9 m. plu, după 1 minut.

Sarcină: echipa din atac aflată în supe- Recomandare: intercalarea echipelor se


rioritate numerică încearcă să rămână face în funcție de numărul de jucători
în posesia mingii timp de 1 min. În ca- din turneu (prin rotație). Dacă nu este
zul unui punct marcat, iau imediat o posibil să organizați jocul pe două tere-
minge nouă din cutie și continuă jocul. nuri simultan (ex.: în cazul sălilor mai
Dacă echipa din apărare interceptează mici), jucătorii care nu sunt implicați
mingea, poate încerca să lovească conul pot fi angrenați în exerciții de coordo-
de la linia de aruncare (=1 punct) fără nare.

51
NOȚIUNI DE BAZĂ ÎN APĂRARE

Intențiile individuale tactice ale unui În handbal există o vorbă, că ”apărarea


jucător din apărare sunt: se face cu picioarele” – asta înseamnă
• Lupta constantă de a recâștiga că dacă nu aveți un joc rapid de picioa-
posesia mingii (interceptarea mingii) re și nu vă deplasați corespunzător, va
• Oprirea constantă a posibilelor fi dificil să fiți un jucător bun în apăra-
șanse de a marca ale adversarului re. Mișcarea brațelor este, de asemenea,
Obiectivele individuale tactice sunt: importantă. În multe acțiuni de apărare
• Interceptarea paselor și preveni- vă veți folosi brațele (blocarea mingii,
rea aruncărilor la poartă atacarea adversarului etc.) iar prin miș-
• Supravegherea vizuală constantă carea brațelor puteți reduce raza vizu-
a jucătorului care are mingea ală a adversarilor, astfel încât aceștia să
• Monitorizarea constantă a acțiu- nu-i poată vedea pe coechipierii liberi.
nilor și poziționării adversarilor
• Atacarea adversarilor

52
NOȚIUNI DE BAZĂ ÎN APĂRARE

Poziția fundamentală a unui jucător • Întâmpinați adversarul în poziție


din apărare este: echilibrată și cu mișcări controlate
• În cazul unui atacant dreptaci,
• Cu ambele picioare pe sol întâmpinați adversarul cu brațul stâng
• Cu picioarele ușor depărtate pe antebrațul adversarului și cu brațul
• Cu picioarele ușor îndoite; cu drept pe șoldul acestuia. Procedura este
brațele ridicate și în mișcare opusă în cazul unui atacant stângaci.
• ESTE OBLIGATORIU să vă men- • Întâmpinați adversarul cu brațe-
țineți un echilibru bun le îndoite
• În cazul în care adversarul aruncă
Atunci când un jucător din apărare se mingea cu mâna dreaptă, așezați-vă pi-
deplasează, este important: ciorul stâng în față. Invers, cu piciorul
• Să aibă picioarele ușor îndoite drept în față dacă se aruncă cu mâna
• Să facă pași adăugați, rapizi și dreaptă.
mici • Mișcați-vă pe picioare dacă ad-
• Să aibă ambele picioare pe sol – a versarul se deplasează înainte sau late-
se evita săriturile ral după atacarea acestuia.
• Să se miște cu picioarele paralel – • La contactul cu adversarul încer-
fără a încrucișa picioarele cați imediat să recuperați mingea.
• Să ridice și să miște brațele
• Să aibă privirea sus – nu vă uitați
în jos la picioare

Handbalul este un sport dinamic cu Poziție de bază – blocarea pasei


contact fizic în situațiile de 1 la 1. Jucă-
torii trebuie să cunoască ce este permis
sau nu în astfel de situații și care este
tehnica optimă.

Procedeul de atacare al adversarului


este permis, atunci când un jucător din
apărare dorește prevenirea aruncării
la poartă sau pătrunderea unui jucător
din atac.
• Așezați-vă în poziția de apărare
de bază, fundamentală

53
NOȚIUNI DE BAZĂ ÎN APĂRARE

Blocarea mingii se folosește la oprirea


aruncării la poartă a unui atacant sau
pentru a ajuta portarul acoperind o
parte a porții. Anumiți elevi pot fi spe-
riați de poziționarea în fața unui adver-
sar care aruncă la poartă și de blocarea
aruncării cu brațele. Din acest motiv
este foarte important să-i învățați co-
rect această tehnică, dar și să discutați
cu ei despre ce înseamnă curaj.

• Întâmpinați adversarul în poziție


echilibrată și poziție fundamentală
• Încercați să stați aproape de bra-
țul de aruncare Blocarea mingii cu brațele
• Folosiți ambele brațe la blocare
• Brațele trebuie să fie foarte apro-
piate, pentru ca mingea să nu poată tre-
ce printre ele
• Îndoiți ușor coatele și păstrați po-
ziția fermă a brațelor
• Țineți mâinile ridicate și degetele
răsfirate
• Încercați să blocați mingea cu
palma sau cu antebrațul
• Concentrați-vă la minge

Scoaterea mingii din dribling

54
NOȚIUNI DE BAZĂ ÎN ATAC

Intențiile tactice individuale ale unui poată prinde și pasa mingea în multe
jucător aflat în atac sunt: să se implice situații diferite – de pe loc, din alerga-
în joc, să fie activ, să-și implice colegii re, din săritură, sub presiune din partea
de echipă în joc, să-și depășească ad- jucătorilor din apărare și, de multe ori,
versarul, căutând o ocazie de a marca, dezechilibrați.
creându-și spațiu (lui și coechipierilor).
Obiectivele tactice individuale sunt: Prindere: în principal, mingea se prin-
captarea atenției colegilor de echipă, de cu două mâini în formă de cupă, cu
deplasarea într-un spațiu liber, prinde- degetele mari de la fiecare mână apro-
rea și pasarea, fenta, aruncarea și sin- piate, formând baza cupei. Mâinile tre-
cronizarea. buie să întâlnească mingea în dreptul
feței și să amortizeze forța pasei, tră-
Este evident că principalele procedee gând mingea către piept. Atunci când
pentru practicarea jocului de handbal mingile vin prea jos, degetele mici vor
constau în prinderea și pasarea mingii forma baza globului.
în diferite moduri. Jucătorii trebuie să

55
NOȚIUNI DE BAZĂ ÎN ATAC

Pasare, aruncare
Prindere corectă
Este foarte important să învățați elevii
noțiunile de bază ale pasării/aruncării
mingii, încă de la început. În caz con-
trar, le va fi dificil în cazul exercițiilor
de pasare mai complexe.

Poziția normală și mișcarea, atât la pa-


sare, cât și la aruncare:

• Țineți brațul ridicat la nivelul


umărului și cotul în unghi de 90 grade.

• Trageți în spate brațul de arunca-


re.

• Țineți în față piciorul stâng dacă


pasați/aruncați cu mâna dreaptă. Dacă
sunteți stângaci, țineți în față piciorul
drept.
Prindere mingi înalte (între piept și cap)
• Mișcați în față brațul de pasare / • Brațele ușor îndoite, orientate în direc-
aruncare și finalizați mișcarea cu brațul ția mingii.
întins. • Mâinile și degetele formează o cupă, în
formă de inimă.
• Mișcarea finală a încheieturii/de- • Toate degetele sunt răsfirate.
getelor oferă mingii viteză suplimenta- • Degetele mari sunt așezate unul lângă
ră și direcția dorită. celălalt.
• Prinderea flexibilă a mingii în fața
• Puteți genera forță suplimentară corpului și amortizarea ei, retrăgând mâinile
la pasare/aruncare dacă răsuciți trun- înspre corp.
chiul. • Degetele mari se află sub minge.

56
NOȚIUNI DE BAZĂ ÎN ATAC

Mulți elevi pasează/aruncă mingea cu În cazul paselor către colegi, este esen-
piciorul greșit în față, motivul fiind fap- țial să:
tul că mișcarea de ”coordonare încruci-
șată” nu este dezvoltată complet. Dar, • găsiți momentul oportun pentru
cât mai devreme posibil, ei trebuie să pasă
învețe mișcările corecte, pentru că ele • alegeți cel mai bine plasat coleg
sunt esențiale în cazul exercițiilor mai care să primească mingea
complexe. O altă eroare tehnică des ob- • decideți viteza pasei
servată la elevi este că pasează/aruncă • alegeți tipul pasei
mingea cu cotul în poziție prea joasă și În cazul aruncării, jucătorul trebuie să
prea apropiat de corp. Această greșeală țină cont de următoarele aspecte im-
trebuie corectată cât mai devreme po- portante:
sibil. • Analiza șanselor: există posibili-
tatea înscrierii unui gol?
• Dacă da, luați decizia să aruncați
la poartă
• Apoi alegeți tipul de aruncare, lo-
cul de aruncare în poartă și traiectoria
mingii.

57
NOȚIUNI DE BAZĂ ÎN POARTĂ

La vârsta de 5 - 9 ani, elevii ar trebui La vârsta de 10 - 11 ani, puteți începe


să joace toate posturile din echipă, in- selecția pentru acest post cu 2 sau 3
clusiv pe cel de portar. În acest fel ei elevi, care au capacitatea de a deveni
câștigă experiență și înțeleg sarcinile portari talentați. Și tot atunci puteți în-
diferite pe care le implică fiecare post, cepe exerciții specifice tehnicii pentru
fiind capabili, ulterior, să aleagă pos- aceștia:
tul corect în cadrul echipei, într-o eta- • Deplasarea în poartă
pă ulterioară. Mulți elevi își vor dori • Așezarea în poartă în cazul pozi-
să fie portari. O salvare bună a mingii țiilor diferite ale adversarilor la arunca-
din poartă sau un gol marcat reprezintă re - plasamentul
un lucru concret, iar a fi portar poate • Blocarea mingilor cu un braț, cu
fi considerat interesant, pentru că stă ambele brațe, cu picioarele și brațele
singur în post! Dar a fi portar poate fi împreună sau doar cu picioarele.
și înfricoșător pentru anumiți elevi, așa
încât nu trebuie să-i forțați să devină
portari dacă nu vor.

58
NOȚIUNI DE BAZĂ ÎN POARTĂ

Fiecare jucător aruncă de la linia de 6 m de pe loc. Jucătorii recuperează mingea și


o aruncă la poartă din aceeași poziție, dar din săritură.

Jucătorii lucrează în perechi. Unul dintre ei încearcă să arunce mingea, celălalt să


blocheze aruncarea. Perechile trebuie să arunce pe rând, nu simultan.

59