Sunteți pe pagina 1din 7

Cristina Cergan, Cristina Radu, lris Tdndsescu

Fiqe delucru
si teste de lectur6 si red.actare
' 'Clasa
aV-a
Dezvoltarea competentelor de receptare si redactare
a textelor scrise (literare, nonliterare, multimodale)

Editura Paralela 45
CUPRINS

Argument / 4

TEXTE/FRAGMENTE DE TEXTE LITERARE / 5

TEXTE/FRAGMENTE DE TEXTE NONLITERARB / 33

TEXTE MULTIMODALE / 55

TESTE FINALE / 68

MODELE DE SUBIECTE PENTRU CONCURSURI $I OLIMPIADE


CARE VIZBMA.LECTURA / 74

Subiecte date la OLIMPIADA DE LECTUM,


,,LECTURACAABILITATE DE VIAIA' / 86
TEXTE/FRAGMENTE DE TEXTE LITERARE

FISA I
Niciodatd n-a sim,tit impdratul mai mare bucurie decdt cdnd a vdzut la masa sa merele de aur din care nu gus'
tase niciodatd.
citutdm gi pe hol.
-DaritAcum, zise Prdslea, sdt

impdratul, muffumit ca pipdise merele cele aurite, nu maivoia sd gfle de ho{i. Fiulsdu insd nu se /dsa cu una
cu doud, ci, arittdnd impdratutui ddra de sdnge ce /dsase pe pdmilnt rana ce fdtcuse ho,tului, ii spuse cd se duce sdJ
caufe gl sdJ aducd impdratului chiar din gaurit de garpe. $l chiar de a doua zivorbi cu fra,tii lui ca sd meargd impreund
pe urma holuluigi sd-l prinzd.
Fralii sdi prinserd pizmd pe el pentru cd fusese mai vrednic decAi d1ngii gi cdutau prilei ca sit-l piarzd; de aceea 9i
voird bucuros sd meargd. Eise pregdtird gi pornird.
Se luard, deci, dupit ddra sdngelui gi merse, merse, pdnd ce iegirit la pustietate, de acolo mai merse oleacd pdnd
ce dete de o prdpastie, unde se qi pierdu dilra. Ocolirit impregiurul prdpastiei givdzurd cd dArc de sdnge nu maiinainta.
Atunci pricepurd ei cdt in prdpastia aceea trebuie sit locuiascd furul merelor.
Dard cum sd se /ase induntru? Poruncird numaidecdt vilrteje s,ifunii groase qiindatd se 9i gatia. Le aPezard, glse
ldsd fratele cel mare.
zise el, cAnd voi scutura frdnghia, sd md scoateli afard.
-AgaDard,
gi fdcurdt. Dupa fratele cel mare se cobori cel miilociu gifacu gi el ca cel dintdi, atdta numaicd se /dsd ceva mai
inlos.
e rdndul meu sd md las in prdpastie, zise Prdslea, vdzdnd cd fralii cei mari se codesc; cdnd voi migca
- Acum
frdnghia, voi mai mutt sit mit tdsaliinlos; gl dupd ce velivedea cit fritnghia nu se mai duce la vale, sd puneli paznici,
sit pdzeascd gi, cdnd va vedea cd frdnghiase mlgcd de lovegte marginile groapei, sd o trage,ti afard.
Se /dsd gi cel mai mic din frali gi, de ce mi;ca frdnghia, d-aia il ldsa mai ios,gr-l ldsard, 9i-l /dsari, pdnd ce vdzurd
cit frilnghia nu maista intinsS, cum este c\nd are ceva atdrnat de capdtul ei.
Atunci fra,tii linurd sfat 9i zisera;
Sa agfepfd m p6nd ce vom vedea dacdt face vreo izbdndd, gi atunci, ori bine oi
rdu de va face, sd-l pierdem, ca
-
sdt ne curd,tim de unulca ddnsulcare ne face de ru1ine.
prilslea ajunse pe titrdmut cetdtalt, se uitd cu sfiald in toate pdr,tite, gi cu mare mirare vdzu toate lucrurile schimbate;
pitmdntul, floile, copacii,lighioniaftfetfdptuite erau rrarnio. Dewamdatdiicamfufticd, dard,imbdrbdt1ndu-se, apucd
pe un drum 9i merse pdndt dete de niqte palatui cu totti si cu totul de anmd-
Pe[e lqiresar , Pr1slea celvoinic 9i merele de aur (fragment)

1. De ce a sim[it impdratul cea mai mare buatrie?

A ...cd a fost prins holul merelor de aur.


B ...cd avea un fiu destoinic care reugise ceea ce fralii sai nu putuserd'
C ..cd a vizut la masa sa merele de aur din care nu gustase niciodati.
D ...ci acum era bogat, pentru cd avea la masa sa merele de aur.

2. Ce crezi cb inseamnd ca cei mari se codesc"?


A .,.cd fra[ii cei mari igi dddeau coate.
B ...cd frafii cei mari stdteau la coad6,
C
...ca fralii cei mari se dddeau inapoi de la a cobori in prdpastie,
D ...cd frafii cei mari se plictiseau.

3. Agazd t rn succestunea corecta, secvenlele care constituie actiunea acestui text literar
PrAslea pleacd imprguni cu fralii mai mari dupd hoful merelor.
Urma hofuluiii duce la o pripastie,
Pr6slea coboard in prdpastie ajung6nd pe t6r6mul celdlalt.
impiratul se bucurd cd are pentru prima datd la mas6 merele de aur.
Frafii cei mari coboard prea pulin in pripastie.

4. De ce crezi cd fralii cei mari vor sd-l piardd (si-l omoare) pe pr6slea?

5. Care
re dintre cuvintele urmdtoare ar putea sa il caracterizeze pe Praslea

A Puternic;
B Naiv;
c Curajos;
D Harnic.

6. Ai aflat cd Prdslea, fratele mai mic, era gi mai inteligent, gi mai curajos ca frafii lui. ldentificd in text o scurtd
secvenf5 care ne aratd cd Prdslea se aseamdnd cu oamenii obignuifi, triind sentimente omenegti.
Citat ............

Z Transcrie o secven[6, de aproximativ 30 de cuvinte, care si plaseze acfiunea in lumea fabulosului(o lume ireall).
Citat ...........

8. Fii tu profesorul 9i identifiai in text doud cuvinte a ciror formd nu mai este acceptatd de DOOM2!
Rescrie
forma literard!
1.............,...... Forma corecti: ......................
11.,,.......,..,..... Forma corecti: ......................

9. Care crezi cd este mesajul acesteiintdmplari?


Dacd ai ajunge pe t6rdmul celilalt, care ar fi primele tale ac[iuni? Enumeri
micar bei dintre ele!
1O.

Fr$A ll
experienla unei lumi noi, a Muntelui' De
invacan,ta mare din vara anului 1N3 aveam sd-mi spores c orizontul cu
aproape douit decenii pdin{ii n-au mai apucat calea spre munte, cum obignuiau
in aniitineretii lor. Tata, pe care nu l-am
gtiut niciodatd prea sdndtos, se pomeni'intro zi cams/iibif gi ne spuse c5 are
de gdnd sd-qi mute casa la aer maitare!
o plecain munfiidebegului,la Bistra.Tatase vain,tetege cu un gomic* de-acolo
hotdr[refu tuatd nemitjtocitcuilkfie:vom
podurile ce
sd ne cedeze pentru un sjr de sdptdmdni vatra sa. Goinicut cu ai sdi urmdnd sd locuiascit prin colibele 9i
le avea. Din Lancrdm paine h Bistra en o distanld de vreo 60 de km. Se pufea aiunge pdnd in pragulacesfei colonii
de pddurari pe-un drum ce gerpuia mai irt6i funol qi bine bdtut, apoitot
mai accidentat, cdnd pe un maL cdnd pe celdt-
d9 puhoaiele ce descdrcau
lai, al rdutuiisebeg. pe aimit capicios, in fixare sdptdmand scormonit gisfrrcat odatd
inceatdt 9i rdbdurie, cu cdrufa. Ca sd lind
mdciniqutui munteiui peste el, cittitorutui nu-i en cu pdin,td decdt o inaintare
formd cu indoitd fesa/d 9i cu por,tii
piept utnor cdrdi fdcute mai mutt pentru megai, iap noastrdfu din vreme adusdin
suplimentare de ovdtz. lntr-o inalnte de aiiaze, tdaie, dupit ce au fosf incdrcate
in cdruld toate cele trebuincioase
pmirdm. Pdnd seara ndddiduiam sdt aiungem incd nici la ium6'
somnului gitraiului, pentruyreo gase-gap te sdptdmdni,
tatea drumului, adicdt p€tnit la $ugag, unde, potrivrtifircniului,
aveam sd ,tinem popas de o noapte'

Trecurdtm pinsebeg, apoi'pr:n itte doue sa,r-, ca sd almgemla sdsciorl un tdrgugor situat chiar sub poale de munte
gi cu utili ptine de guga, . Situlimi re,tinea luarea aminte wnfu ruinete
dintr-un vdf de deal, despre cari ni se spunea cd
medievald. Tdrgugorul imi ,tintuia privirea
ar ft rdmdqile ale unei alte cetdli din vremea dacitor, de fafi, insd, numai -9i
guqile atdrndnd uneori pand la burtd' De
pentru cit pe utifetesa/e se bdldtbdneau aproape numai oameni difomi, cu
un atelier. Mt seimplinipofta. cdqtigul
meseie, gugaliierau otari.Am rugatpeTatasdopimoiumdtatedeeu6,asdvdd
meu era neindoielnic, cdtci am urmdtit cu ochii, din ap-ropiere, me$eygul
daitor. omul, cu gdtul maigros decdt capul,
rotundd, in miilocul cdreia pusese lut
gi cu un glas asemenea ldtratului, invdrtea cu picioiul, Idngd vatrasa, o mdsu,fd

moale cdt o p6ne. cu ce repeziciune crescu sub degetete gugatului Fomafd,snea zveltd, sprintend, cu iuleala
se sfirang in durata cdtorua clipe. olarul nu mai
unei plante sub obiectivul unei camere de ftlmat, in cire luni gi sdptdmdni
i-a frdnt miilocul ca unei fete,
trebuiasd sufle duh peste fdptura lui de lut, cdci ulciorul era viu. Cdpcdunut
cotiturd, Aerul era mai proaspdt'
La Sdsciori ajungeam inie munfi. Regiunea rgi desfagu ra frumuselile, cotiturd dupd
Apa rdului tot m'ai ialbaticd. Mii, zeci de mii de buqteni se rostogoleau ye
aod in fix, a
inn&unS d*un strigdt al ze-
valea'
uilri prn, care p-aicise ocupa probabil cu lemndritul. Uneon bugteniiinchideau
La Cdpdlna, un sat adunat ca intr-o cdldare, in fundul uneiviti
Ldsam in urmd curmdtuile'gi munte dupit munte.
p,ii pt-irtrunchi, primitor rdsturnat,la un cot,t de ulifd. ochiimis-au opritindelung asupra unei
addnci, ne-am odihnft
mori strdvechi de lemn, i,
iani 4i *i se pdrea cit se invdrt fdtrd intrerupere chiar de la inceputul lumii. Turme
de capre

negre, rogii, albe coborau pe povdmis,ui in sat. Era aga de frumos


printre pripoare qizdvoaie, cd aq fi stat, sd-mi pr+
poafe pesfe zeci de ani. Da, voiveni, cdndva,
lungesc far6 capdt tihna. 6ar poate cd voiveni aici atti data. La anul sau
** inima dupd un zbucium tdrziu at vielii; aci, numai aci, in aceastd agezare, unde orice schimbare se face
sd-mi ogoiesc
niciodatd, de vreme ce Dum-
fdrd indoial|t numai in tipare de intotdeauna, unde desigur cit nimic nou nu se intilmptd
nezeu i-a intors spatele, yinend-o ta addpstut milostiv 9i prielnic al umbrei sale'
regaz, parcd arfi bdnuit cdse agfernea pe drum lung. Noi, ceimici, ceimai,
cu excep,tia
Lulitrdgea agate, iq,i'lua
jos, tn uima iarutei. lJnde urcugul se dovedea mai anevoios, mai aiutam qi noi bietului dobitoc
Mamei, mergeam pe
impingdnd de loitre. pe s;eardt ajungeam in S,ugag, sat de munte, cu case incheiate numai din bdme de lemn, netencuite
pe mai intinderi;
pe dinafard, innegrite de ploi gi cripate de soare. Aqezdile omenegti ale $ugagutuierau rare, rdsfrrate
numai miezul satului se alegea vederii cu case mai strdnse, uneori cot la cot. Am tras la un han pe care Tata l-a desco-
perit, dupd doudzeci de ani, ca unul care ar fr trecut doar ieri prin pdrlite locului.
Lucian Blaga, Hronicul gi cdnteculvdrstelor (fragment)

*
gomic- paznic, pidurar
**
a (se) ogoi- a (se) linigti, a (se) potoli

1. Motivul pentru care familia naratorului-personaj pleacd la munte este:


A ...copiii erau in vacan[6.
B ...tatdl nu se simfea foarte bine gi avea nevoie de aer curat.
c ...pirinliivoiau sd facd o bucurie copiilor.

2. Menfioneazd cAttimp urmeazi si rdmAnd familia tn


A ...p6nd se vortermina merindele.
B ...un gir de sdptdmdni.
C ...6-7 siptdmdni.

3. Familia pornegte la drum din Lancrdm. Agazi in ordine numele satelor prin care trece:
CdpAIna;

Sdsciori;

Sebe$;

$ugag.

4- Familia in satul Sdsciori. Motivul pentru care au oprit este:


A ...oboseala.
B ...curiozitatea stArnitd de infdligarea localnicilor.
c .. .dorinfa de a vizita un atelier de ol6rie.

5. Satul Sisciori refine atenlia naratorului-personaj. Transcrie, din text, doud secvenfe care eviden$azi
aceste aspecte:
I

II

6. lmpresionat de frumusefea gi linigtea locurilor, naratorul-personajigi promite cd, peste ani, va reveni. precizeazd
numele localitd[ii care I-a impresionat gi, in 3-5 rAnduri, exprimS-fi opinia despre decizia sa.

7. Cum considericd este tratata, de citre membriifamiliei, Lu[i, iapa care trage la cirufd? Motiveazi-fiafirmafia
cu doud citate din text:

B
8. Anul 1903 a rdmas ad6nc intipirit in amintirea naratorului-personaj, pentru cd:
A ...este anul cAnd a petrecut vacanla mare impreund cu familia.
B ...este anulcAnd descoperd pentru prima dati magia muntelui.
C ...este anul cAnd a vizitat mai multe localitdti.

9. ExplicS, justificAnd gi cu secvenfe din text, de ce cuvintele Mama gi Tata sunt scrise cu majuscul5.

1O. lmagineazd-li clgi tu ai avut parte de o asemenea cdldtorie. Scrie 5-6 r6nduri in care sd descrii frumuse[ile
muntelui.

FISA III
leridimineala pe la ora gapte, $i l-au a;ezat pioase pe-o pernd
Cdnd era incd aprodpe noapte Umplutd cu foide lucernd,

Sl toli copiii dormeau incd tun, $i l-au prohodit. bdtrdnegte pe rdnd,


A fosf sdv6rsr[5 o crimd in prun. $i l-au cobordt in pdmdnt.

Un vierme necunoscuf s-a introdus La ora noud gi cinci au venit pdsdile, detectivii cei mici,
in pruna cea maide sus. $i le-au anchetat, qile-au acuzat pe fumici.

l-a supt sdngele dulce sj+ grahd La ora zece fix au apdrut procuroiicei mari,
A azvdrlilo fdrd viald in iahd. imbracaliin uniforme de grddinai.

Apoi, ca qi cum nimic nu s-ar fi intdmplat, Au pus intrebdi prunelor inspdi mdntate
A plecat. $-au cercetat totul cu severitate,

La ora opt qizece minute apoi, $au datin urmdire cu semnalmente ferme
Furnicile au descoperit trupul prunii-n trifoi, Un vierme.

S-ar putea să vă placă și