Sunteți pe pagina 1din 2

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI a VIII-a

Proba scrisă la
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
- Anul şcolar 2018 – 2019
Model simulare 3
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I 40 de puncte
Citeşte cu atenţie textul următor:

A fost odată ca niciodată. Că de n-ar fi nu s-ar povesti. A fost odată un împărat ce avea pe lângă curtea
împărăţiei trei feciori frumoşi şi voinici.
Într-o zi împăratul plecă la bătălie, luând cu sine pe cei doi fii mai mari, şi lăsând pe fiul cel mic în
locu-i, îi dete o mulţime de chei în mână şi-i zise:
- Fiule, în toate casele ce se deschid cu aceste chei să intri, iar în casa ce se deschide cu cheia de aur
să nu-ţi calce piciorul, căci nu va fi bine de tine.
Cum plecă împăratul din oraş, fiul său intră prin toate casele şi văzu o mulţime de pietre nestemate
foarte frumoase, dar nu-i plăcu nici una dintr-însele; în cele din urmă, ajunse şi la casa ce se deschidea cu
cheia de aur, stătu puţin înaintea uşei, se gândi la porunca ce-i dedese tată-său, dar biruindu-l nerăbdarea,
intră înăuntru şi văzu un ochean de sticlă. Se uită prin el şi văzu un palat cu totul şu cu totul din aur, încât la
soare te puteai uita, iar la dânsul ba. Şi într-însul şedea doamna Chiralina, tânără copilă, floare din grădină,
frumoasă ca o zână.
După ce o privi mai mult timp, puse ocheanul iarăşi la locul lui şi ieşi afară cu ochii plini de lacrimi.
Nu trecu mult timp şi împăratul se întoarse de la bătălie biruitor; dar în loc să-i iasă fiul său înainte,
să-l primească cu bucurie, ieşi numai împărăteasa şi-i spusese că fiul ei este bolnav. Împăratul pricepu
numaidecât de unde-i venea boala şi chemă pe toţi doftorii şi doftoriţele din lume, dar toţi îi ziseră că, până nu
va da fiului său de soţie pe doamna Chiralina, el nu se va însănătoşi. Împăratul trimise soli peste soli la
doamna Chiralina, dar fu peste putinţă.
[…] Castelul de aur era păzit de zmeul cel mic despre care se dusese vestea că împietreşte orice suflare
de om care îi calcă împărăţia, dar feciorul de împărat nu se înfricoşă. Îmbrăcă o cămaşă ţesută cu raze de
soare şi se făcu nevăzut. Intră în palatul de aur, dar zmeului îi mirosi a carne de om:
- Alelei, pui de lele ce-mi eşti! Arată-te să ne luptăm în luptă dreaptă!
(***- Omul de piatră)

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:


1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: bătălie, căci. 4 puncte
2. Explică modul de formare a unui cuvânt obţinut prin conversiune şi a unui cuvânt obţinut prin
compunere. 4 puncte
3. Transcrie diftongii din cuvintele: foarte, şedea. 4 puncte
4. Menţionează rolul cratimei din secvenţa şi-i spuse. 4 puncte
5. Precizează două moduri de expunere prezente în text. 4 puncte
6. Explică într-un enunţ, motivul tristeţii fiului de împărat. 4 puncte

B. Redactează o compunere de 150-200 de cuvinte, în care să motivezi apartenenţa la basm a textului


Omul de piatră. 16 puncte
În compunerea ta trebuie:
- să precizezi patru trăsături ale basmului popular;
- să prezinţi detaliat două trăsături ale basmului popular, valorificând fragmentul dat;
- să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;
- să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.
SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul următor:

Manuscrisul cu note de călătorie al scriitorului francez Gustave Flaubert este plin de mâzgălituri,
comentarii şi pete de cerneală care dezvăluie cât de greu era procesul de scriere pentru romancier, transmite
News.ro. „Era permanent nesatisfăcut de ceea ce făcea, aşa cum se vede din mâzgălituri şi rescrieri. Această
carte se află în contrast cu scrisorile sale, în care e greu să găseşti o singură greşeală” a spus Benoît Forgeot,
expert la casa de licitaţie Drouot din Paris. Jurnalul de călătorie al lui Flaubert de 277 de pagini a fost descris
ca bijuteria licitaţiei. A fost scris în 1848, când Flaubert şi prietenul său, Maxime Du Camp, s-au plimbat prin
Betania şi au decis să scrie ceva împreună: lui Flaubert i-au revenit capitolele cu număr impar, iar lui Du
Camp celelalte.
Textul nu a fost publicat în timpul vieţii lui Flaubert. Acesta s-a născut la 12 decembrie 1821 la Rouen,
în Franţa. A fost romancier şi dramaturg francez, cunoscut mai ales datorită romanului „Doamna Bovary”,
operă capitală pentru literatura secolului al XIX-lea.: Salammbo” şi „Educaţia sentimentală” sunt câteva
dintre operele sale cele mai importante. Gustave Flaubert a murit la 8 mai 1880, la Canteleu, Franţa.

(Doina Tronaru, Jurnalul de călătorie al lui Gustave Flaubert este printre cele mai rare cărţi, fiind
estimat la 600000 de euro, www.adevărul.ro)

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:

1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
- anul în care a fost scris Jurnalul de călătorie al lui Gustave Flaubert;
- împrejurarea scrierii acestui jurnal 4 puncte
2. Scrie numele autorului şi denumirea site-ului de unde este extras fragmentul. 4 puncte
3. Menţionează genul şi cazul substantivelor subliniate în textul dat. 4 puncte
4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate, menţionând partea de vorbire prin care se exprimă: lui
Flaubert i-au revenit capitolele cu număr impar. 4 puncte
5. Transcrie două propoziţii subordonate diferite din fraza următoare, precizând felul acestora: Această carte se
află în contrast cu scrisorile sale, în care e greu să găseşti o singură greşeală. 4 puncte
6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată completivă
directă, introdusă prin pronumele relativ cine. 4 puncte

B. Redactează o naraţiune de 150-300 de cuvinte, în care să prezinţi o întâmplare reală sau


imaginară, petrecută în timpul unei piese de teatru. 12 puncte
În compunerea ta trebuie:
- să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;
- să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
- să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;
- să ai obligatoriu numărul de cuvinte precizat

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 p.; coerenţa textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi
vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia – 3 p.; aşezarea corectă a textului în pagină -1 p.; lizibilitatea – 1 p.).