Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL LOCAL

“LA FRANCOPHONIE DANS NOS ÉCOLES”

Proiect desfăşurat în anul şcolar 2017-2018


Parteneri : ISJ Bacău, Şcoala Gimnazială Bereşti-Tazlău şi Şcoala Gimnazială «Mihai Drăgan»
Bacău

COORDONATORI:

 Elena-Diana Manase, profesor de limba franceză, Şcoala Gimnazială Bereşti-Tazlău


 Dana Broştiuc Andone, profesor limba franceză, Şcoala Gimnazială «Mihai Drăgan»
Bacău
 Adriana Blaga, bibliotecar, Şcoala Gimnazială «Mihai Drăgan» Bacău
 Gabriela Manole, profesor de limba franceză, Şcoala Gimnazială «Mihai Drăgan»
Bacău

1
PROIECT TEMATIC

LA FRANCOPHONIE DANS NOS ÉCOLES

1. Titlul proiectului:

“La francophonie dans nos écoles”

A.Tipul proiectului: proiect local


B.Domeniu: interculturalitate, educaţie, tehnologiile informaţiei şi ale comunicării;

2. Organizatori:

 Şcoala Gimnazială “Mihai Drăgan” Bacău;


 Şcoala Gimnazială Bereşti-Tazlău
 Biblioteca Eugen Budău

3. Partener/persoană de contact:

 ISJ Bacău;
 Biblioteca Eugen Budău a Şcolii Mihai Drăgan - mail bibleugenbudau@gmail.com

4. Colaboratori:

 elevi;
 parinti;
 profesorii de religie;
 profesorii de geografie.

5. Coordonatori:

 Diana-Elena Manase, profesor de limba franceză;


 Dana Broştiuc Andone, profesor limba franceză;
 Gabriela Melinte, profesor de limba franceză.

6. Durata: anul şcolar 2017-2018

7. Descrierea proiectului:

2
ARGUMENT :

În fiecare an, Ziua Francofoniei, aşteptată cu multă plăcere şi entuziasm, este un prilej de a
derula o serie de manifestări dintre cele mai diverse, dedicate limbii şi culturii franceze. În anul
scolar 2017-2018 ne propunem ca cele mai multe activităţi să fie cuprinse în cadrul proiectului « La
francophonie dans nos écoles », numit astfel având în vedere că, în bunul spirit francez al înfrăţirii,
în aceşti ani şcoala noastră va avea activităţi comune cu Şcoala Gimnazială « Mihai Drăgan »
Bacău : proiectarea mesajului anual al preşedintelui OIF, prezentarea unor dialoguri şi poezii,
cântece, audiţii muzicale, expoziţii de machete şi proiecte, vizionări de filme artistice şi
documentare, concursul de afişe dedicate « Zilei Francofoniei ».
Ne propunem să facem atât o prezentare succintă a principalelor aspecte ale francofoniei
(simboluri, membri, organizaţii), cât şi interpretarea unor dialoguri simple, poezii şi cântece din
cultura franceză.
Spectacolul francofoniei este un demers didactic care reprezintă una din cele mai eficiente
metode de stimulare a învăţării limbii franceze, iar atunci când este adaptat publicului ţintă şi este
ales corect, devine şi un factor important de stimulare a creativităţii elevilor.
Avem în vedere şi următoarele considerente:
 Romania are o lungă tradiţie în studierea limbii franceze cu care se înrudeşte;
 mulţi oameni de ştiinţă şi cultură au studiat şi activat pe teritoriul Franţei ;
 România face parte din marea familie a Europei unite unde limba franceză ocupă locul doi
ca limbă de comunicare;
 tinerii noştri au şansa să obţină burse de studii în ţări francofone, să călătorească şi să
lucreze în Europa şi în alte zone ale globului unde pot folosi limba franceză pentru a se
înţelegă cu cei din jur;
 este o abordare accesibilă, indiferent de nivelul de studiu al limbii;
 este o activitate instructivă şi în acelaşi timp recreativă şi plăcută;
 favorizează spiritul de grup; elevul este implicat, e interesat să participe la activitate;
 dezvoltă posibilităţile de exprimare ale elevilor;
 vizează atât aspectul oral cât şi cel scris al limbii;
 se promovează interdisciplinaritatea, având în vedere că sunt implicate şi catedrele de
istorie, religie, geografie, ed.tehnologică şi biblioteca şcolii;
 se poate realiza prin fişe atât la şcoală cât şi acasă, pe Internet;
 are un caracter dinamic.
La toate acestea s-ar putea adăuga şi disponibilitatea elevilor pentru acest tip de activitate,
precum şi necesitatea completării manualelor şcolare.
Sărbătoarea Francofoniei devine astfel un pretext pentru a trezi gustul elevilor pentru
lectură/teatru/muzică/desen/exprimare artistică; pentru a le cultiva plăcerea de a se exprima printr-o
multitudine de procedee artistice în limba franceză şi a manifesta interes pentru elementele de
cultură şi civilizaţie francofonă.

SCOP:

3
Promovarea francofoniei şi interculturalităţii, creşterea interesului pentru studierea limbii
franceze, crearea de legături de colaborare şi prietenie între elevii din două şcoli diferite.

OBIECTIVE:

Obiective generale:

 cunoaşterea limbilor şi culturilor străine din cadrul Uniunii Europene;


 cunoaşterea semnificaţiei şi importanţei Zilei Francofoniei;
 motivarea elevilor de a învăţa limba franceză şi prin alte metode:
 folosirea metodelor pedagogice inovatoare şi a noilor tehnologii;
 promovarea multiculturalismului şi interculturalităţii în domeniul educaţiei;
 consolidarea dimensiunii europene în domeniul educaţiei;
 formarea simţului estetic la elevi;
 dezvoltarea şi cultivarea aptitudinilor artistice;
 stimularea dorinţei de participare activă şi afectivă.

Obiective specifice:

 perfecţionarea cunoştinţelor de limba franceză ale elevilor;


 dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral şi de exprimare orală;
 dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă;
 lucrul în comun (echipă) pe o tema dată;
 stimularea spontaneităţii şi creativităţii elevilor;
 cultivarea gustului pentru lectură/teatru/muzică/desen/film al elevilor;
 cunoaşterea unor aspecte ale culturii şi civilizaţiei franceze/francofone.

BENEFICIARI:

 Elevi
 Cadre didactice
 Părinţi
 Instituţii partenere şi colaboratoare în proiect

RESURSELE PROIECTULUI:

Resurse umane: echipa de proiect, elevi, părinţi


Resurse materiale: spaţiile de învăţământ din şcoli, calculator, imprimantă, retroproiector,
materiale auxiliare consumabile, CD/DVD
Resurse financiare: autofinanţare

LOCUL DE DESFĂŞURARE:

 posterele vor fi afişate pe panourile de la parter (eventual, în sălile de clasă) ;


 expoziţia de cărţi, machete, cărţi poştale şi reviste franţuzeşti, la bibliotecă ;
4
 spectacolul va avea loc în amfiteatrul şcolii ;
 laboratorul AeL al şcolii ;
 sălile de clasă.

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:

Nr.crt Tema activităţii: Locul Cine răspunde Perioada:


activităţii
1. Contactarea partenerilor direcţi Şcoli Prof.coordonatori Octombrie
Elaborarea proiectului 2017
2. ,,La francophonie dans nos écoles” Sălile de Prof.coordonatori Noiembrie
Prezentarea proiectului clasă 2017
3. ,,Să ne cunoaştem!” Sălile de Prof.coordonatori Noiembrie
clasă 2017
4 Sărbători şi tradiţii de Crăciun şi Anul Sălile de Prof.Manole G. Decembrie
Nou-«Père Noël arrive» clasă, Prof.Manase D. 2017
Vizită, spectacol, expoziţie de desne biblioteca
tematice, atelier comun de lucru arte
plastice, colinde

5. ,,Les merveilles de la France” Săli de Prof.coordonatori Februarie


realizarea de portofolii despre Franţa clasă Prof.Turbatu A. 2018
– tradiții, obiceiuri, machete, PPT biblioteca
6. ,,La Journée de la francophonie” Amfiteatru Prof. Manole G. Martie
-spectacol, expoziţie Mihai Prof.Manase D. 2018
Drăgan

7. „Ateliers de Pâques” Şcoala Prof.Manase D. Aprilie


Confecţionare decoruri de Paşte, gimnazială 2018
concursuri, tradiţii franceze/românești Bereşti-
Tazlău
8. ,,Les enfants dans le monde ” Bacău Profesorii Iunie
Ieşire în aer liber coordonatori 2018

 În săptămâna 13-19 martie, elevii vor confecţiona afişe şi postere cu aspecte din
spaţiul francofon, se vor informa despre oameni de cultură români de formaţie
francofonă ;
 În săptămâna 20-25 martie , se vor afişa posterele pe holul şcolii, elevi- delegaţi îi
vor informa pe colegii lor despre Ziua Internaţională a Francofoniei ;
 La staţia radio a şcolii, se va difuza muzica franţuzească, precum şi un material
informativ despre noţiunea de « francofonie » ;
 Toţi elevii care studiază lb. franceză vor viziona un film sau vor audia melodii în
limba franceză la lab. AeL/sala de clasă;
 În ziua de 20 martie, se va desfăşura activitatea de spectacol în amfiteatrul/sala de
festivităţi al/a şcolii.

5
8. Rezultate aşteptate:

 creşterea motivaţiei elevilor pentru învăţarea limbii franceze;


 îmbunătăţirea performanţelor elevilor în cunoaşterea şi utilizarea limbii franceze;
 crearea unui cadru plăcut de colaborare între şcoli, instituţii şi discipline;
 crearea unui cadru propice pentru manifestarea talentelor artistice şi creative ale
elvilor;
 folosirea NTIC;
 promovarea imaginii şcolii şi a performanţelor elevilor;
 verificarea şi aprecierea portofoliilor realizate de fiecare clasă participantă la proiect;
 realizarea unor sondaje de opinie în rândul elevilor şi al părinţilor privind eficienţa
proiectului;
 expoziţie cu lucrările participanţilor la proiect-desene ilustrative, portofolii şi
proiecte; fotografii şi imagini de la activităţi;
 publicarea unor articole despre proiect pe site-ul bibliotecii/şcolii;
 realizarea unui CD despre proiect.

9. Evaluare şi autoevaluare (iniţială, pe parcurs şi finală):

 fişe;
 lucrări ale elevilor;
 spectacol;
 expoziţie;
 şedinte de catedră/cerc;
 şedinţe cu părinţii;
 blog bibliotecă/site-ul şcolii.

6
Fotografii din timpul desfăşurării activităţilor

7
8