Sunteți pe pagina 1din 175

irleaffaf

N. IORGA

I I 1
I I I

1 1

SCRISOBI DE BOIER1

1 h
Neamul Romfinesc"
Editurl, Tipografie §i Le-
gAtorie de cartI. 0 0 1912.

7-
1

www.dacoromanica.ro
N. IORGA
__

SCRISORI DE BOIERI

VALENIf-DE-MUNTE
Tipografia Societatii Neamul Rominesc"
1912.

www.dacoromanica.ro
CITEVA CONSIDERATII ASUPRA
BOIERIMII NOASTRE 1.

I.

Boieria e, cum numele o aratd, de origine bulga-


reascei, la vecinit nostri de peste Dunare fioXtia.sq,
pluralul de la bol, bul, vechiul nume turanic pentru
sfetnicia Hanului, intilnindu-se incei de la inceputur
asezdria lor Iii Mesia slava. Dar atributiile, rangurile,
privilegiile sint curat ogt-romane,bizantine, Bulgarif
primind si in aceasta privinp covirsitoarea inriurire
de culturei a Constantinopolet impciratesta.
No n'am avut, treiincl ca seitent risipi prin OOiSe
ar nu ca osti ratacitoare strinse imprejurul stea-
gulua, a tuiulua de coada de cal, c ceia, astfel de
I A se adaugi la capitolul Rolul boierimii" din Istoria
in chipurf 0 icowne, I. Ele se Tor confunda i intregi cu.
amanunte pentru a form a. o carte din lucrarea ce stl sa
apará Istoria claselor sociale romlnesti".

www.dacoromanica.ro
II

jruntasi, in stare a da nafiel o nobilime. Din Yoe-


VOA s'ail ficut Dolma, de la 1300 innainte, la or-
ganisarea Principatelor, dar din cnezi saa juzi nu
ni s'ait pdstrat macar conducdtorX, cu oareeare pres-
tigiu i neatirnare, at satelor 0 grupelor de sate
cuvintul a ajuns S insemne numai fermi liberl.
Voevozii-Domni n'ait avut o Carte, 0 ei eraii incun-
jurati, neapdrat, in cele d'intain decenii, numal de
sfetnid in port romanesc, asamdnittori en bdtrinii
chemati la judecdtile ferdne01.
Aruncarea dincoace de Dundre, de avintul tureen,.
a cdpeteniilor s'irbo-bulgare ni-a dat, impreund cu o
limbd ele Stat, cu o cancelarie, 0 mnna4l dregdtori
alcdtuind un Sfat de o esenfli politica superioard
un rost tie. Curte ma deplin. Atund afi rdsdrit in
preajrna lul Irodd Logofeti pentru punerea pecqii,
Yornici-majordomipentrujudecdtile Maria Sale, Vis-
tierl pentru peryerii qi ducatii domne0i, Postelnici-
fambelanl pentru grija persoand Voevodului, Stra-k
tornici pentru gdtirea ogilor i Comill pentru paza
cailor.
Din Tara-Romlineascd, supusd cea d'intid Mein-
ririlor cle peste Dundre, numele fi lucrul aft trecut
in Moldova, asupra cdreia nu putea sd lucreze cu
aceiasl. putere Ungaria, de orientare latind, i 1?uso-
Lituania, incd barbara, vecinele sale. incd din vre.
mea lul Petru al Iftwttel, prietenul, ocrotitul lu
Mircea Munteanul, eel d'intdiet boieri apar. Li se
iadaugd tovarki, speciali acestialalt principat, intre

www.dacoromanica.ro
1ff

cari ce ma insemnari sint pircalabits dirt cetelti;


analogt burggrajilor germant, dar, In ce privelte cu-
vitztul ca 0 in ce prive4e demnitatea, printr' o fi-
herd ungureascd.
Cet d'intdid boiert firc fost neapdrat strdint, fn
Tara-Romaneasc d ; in scurtd vrerne insd dregatorit
greco-slavi, sint foarte putint fi abia mat pot ft re-
cunoscutt din ceilaltt.

Aceasta boierime a inceputurilor de organisare ro-


maneasca n'a Jost 0 stapind de anosii, mart, 0 nu era
de nevbie ca ea sd stapineasca o oucata de pdmint
mai intinsd. Astfel lipsia intaia condifie pentru
crearea acelei ereditdrt in funcriuni -care hoteirefte
aparitia unel adevdrate aristocrarii.
ln adevdr boierit erad, sad fo01; ferant, sad* strdini.
Niel unit, nict alrit nu aducead cu et o situarie su-
perioard ca stdpini de ogoare. Pentru a preface
mosia, deci moftenirea, teranilor libert in posesiunea,
particulard a boierilor,ar, fi trebuit sd gdseasca oamenr
gata st vindd. Pentru aceasta lipsia Wit L neuoia yi
dorinra, care, aceasta, ar ft resultat numat din aspi-
rariile, neexistente atunci, care un traid mat larg'
0, mai impodobit. ii set nu uitm mat ales cd in
acest timp, dacd turmele, cirezile eraii pretuite pd-
mintul n'avea clecit prea putind valoare.
Boierul ajungea proprietar numat In margenile

www.dacoromanica.ro
Iv

dcirniciez rcispl:Ititoare a Domnului fatd de tovardsii


sdi in luptd, de credinciasii seri in pribegie, de im-
yrumutcitorii scii in zilele grele. Ce putea da inset'
Doninul ? Fireste cit numai ce avea : intàij dreptu-
rile sale voevodale asupra pamntulia t8reinesc liber,
dijma, din care apm, cu vremea si cu sila, se puteaii
scoate drepturi mai man, si apol posesiunea asupra
mostenirii sale, asupra patrimoniilor confiscate de la
hielenT sail treidaton i asupra pustiului" fdrei
steipin. Colonisarea, tot mai intinsei, ca .si confiscarea,
tot mai deasd In luptele pentru Scaun ale preten-
dentilor, aft stabilit astfel, Inca din veacul al XV-lea,
legatura dintre dregeitor i proprietor mare, si ele
curd deci sci existe o aristocratie romcineasca : atunc
cind "if lipsia toiagul slujbet, ea avea casele de la
mosie, cu dijma selmanciturilor, cu stdpinirea iazulu),
a peidurii, a morii i circiumel, dar niciodata drep-
tul de judecatä §i de pedeapsa.

IIL
Din acest regim patriarhal, egalitar, al gospodd-
riilor independente si al schimbului in naturd, a
doua jumcitate a veacului al XV1-lea ne stramuta
fn regimul de lupte, de Incalcdri, de stratificare so-
ciald al banulul. i aceasta prin cererea birului tur-
eesc in bani , Intti, si, apoi, prin pdtrunderea in ferile
noastre, la inceput numai in calitate de creditor? ai
Domnilor ce-si cumptraft tronul la Poartd, a capi-

www.dacoromanica.ro
V

taliytilor jarigreiden4, Grecl ArmeriI, Turd (leniceri),


Evret.
Atund proprietatea mica Uchida, de nevoia as-
prilor pentru lmpeiratul pagin. Boieri eari vindeati
bor, pord, Una peste hotar si primiaii in schimb banl
de aur si de argint, se gràbird 8a cumnere intaia
brazda i apoi pe plugar. Antagonismul dintre Oran
0 stapinul sciii eel noii apare in Moldova in lup-
tele pentru Domnie din anil 1560 (Alexandra Lit-
puyneanu cu Desp4.0 Tomsa). ,iar in Tara-Roma-
neasca Buzestii eel cu sute de mosff hoteireisc Dom-
nia si soarta lu Mihai Vitearal, insemnincl i intrio
cronicd proprie rostul lor covirsitor. Prin analogic
cu Ardealul i upti o cerere de acolo, la incheiarea
aliantd de aparare impotriva Turcilor, dar dupti
voia boierilor trimesi s'o incheie, se decreteaza de
marele cuceritor legiitura lu Mihai-roda" care opria
ye Oran de a-0- cauta libertatea pe alt pcimint decit
acela ce trebuise sd-1 vmndä bogatulul.

IT.
S'ar fi ajuns, cum s'a incercat in Moldova prin
Movilesti z,si in Tara-Romeineasca supt Radu Serban,
ca i supt Simion Movila, la o oligarhie earacte-
Tisatcr, dacit luptele pentru Domnie de la inceputul
veaculuf al XVII-lea n'arfi impu(inat, in amindoud
lerile, sdminta boierilor i n'ar fi biruit, pe ruinele
yuterif marilor neamuri de tard, regimul vechiic al

www.dacoromanica.ro
VI

Domnilor de la Poartei, pito sa loveascei in cel mart


fi sei crute pe sdracii impdratului" .
Miscarea olteanel prin care se stabileste in Tara-
Romeineaseci indelungata Domnie pasnicti i iubitcl a
a lid Matel din Brincoveni, se datoreste faptului cei
peste Olt reimeiseserti incel destui din marele bielsug al
mici nobilimi. Reiscoala seimenilor, meicelurile de
supt Constantin Basarab i Mihnea-cel-Reta isprdvese
iute si cu aceasta. Brincoveanu are, in adeveir,ca §1
innaintasul sciü Serban Cantacuzino, o frumoasci
Curie, dar, cind te u4 bins, e o singura familie
cu dmotiile i clieni el. Citeva lovituri de sabie pe
giturile Cantacuzinilor vor ajunge pentru ca aceasa
ultimti aparenfei de aristocrafie domnitoare prin Dom-
nul ales de dinsa set piarei.
In Molclova;.,mat.de mull, vechea boierime find
despoiatd de capitalistii strdini de lege crWind, acestia
fac reipede, supt rasile Lupu i urnzai s, o nouL
nobilime : Cantacuzinii, Rusetestit I ski& in frunte.
Ea se nafionaliseazei curincl, dar tocmai de aceia qi
decade ca spirit de clasd.
Dimitrie Cantemir, negaind ca s& sprijine o po-
Ricci noud decit boieri nestatornici i ard infiuenfa
in tardy. incercti set se sprijine ye acea clasei retzhoi-
nicei, a càri ocupafie fusese peind acum intre strait,
la Sobieski Polonul, la Tarul muscedesc, la Carol al
XII-lea, ?vedul" neiveilitor. incercd sa ridice clasa
mazililor traitori la (ard, a reizesilor in legclturcl cu.
poporul. Interesanta lu mentativa ceezu in 1711, fi

www.dacoromanica.ro
VII

Nicolae Mavrocordat restabili si mai energie regimul


prielnic numai teranilor pe cars, dupd traditiile p'd-
Tintest)",fiul seal Constantin era sii-i emancipeze legal.

V.

Epoca fanariotd nu inseamnd stdpinirea prin Greci.


Ca sei impiedece aceasta, craft incd destul de puternicI
boierii din antindoud terile, mosierl cari tinead, in
mina ion prin muncitoril pdmintului, toatd viat a roil .
Din potrivd, Fanariotul se identified' neapdrat cu in-
teresele.partidelor boieresti : Cantacuzinesti la Munteni,
Rusetesti, Sturdzestl in Moldova.
Caracterul acestei vremi, in ce priveste pe boierl.,
.e altul. Mai sever decit innainte se mcirgenesc ran-
gurile, infatisate prin costume si atribute deosebite.
_Ina mai de mult fiintet acea impartire in fret clan,
acea triplare d boierimii pe care o descrie Dimitrie
Cantemir. Acum se alege, ca la Stambul, Divanul
.cel mare, qi, eel cinci de sus", protipendada, sint
numal icoana adundril Viziriului cu eel d'intdiii
demnitarl al iMpar'dtiel otomane.

VI.

Si de-odatd se trece acum,, supt influenta maestrilor


de limbl si de dant, a ofiterilor rus-I $ i austrieci din
armatele de ocupatie, a cetirif gazetelcr si edrtilor
aduse prin consulate si, a calatoriilor in Apus, la

www.dacoromanica.ro
vur

forme nottO de viata, pe care fireste c boierimea le


prime0e cea Discutia iiberet a politica' apare
in reivaple din 1821-2, tind se injgheabd atitea, to-
v4r701 pentru prefacerea in sens boieresc, oligarhic,
ca si in sens democratic", cu boierinafit, a terilor.
noastre.
0 altO ordine politicii nu ie0 inset de-a dreptul
exclusiv din aceastei mipare. Koua ocupatie ruseascO,
dictatura lui Chiselev, Regulamentul Orgonic uciseret,
boierimea supt raportul politic. Cinovnicii, functio-
narii cu titlur nobiliare, Z luarei locul. Iar prepon-
deranta capitalului mobil, adus in parte de strean4
o nimici supt raportul economic. Pentru a se dis-
tinge, ea cclutd inchiderea infro culture& strainei sat
retragerea permanentd pe teritoriul acestei culturi,
Franta. fnstrOinindu-se astfel cu totul de natiunea
pe care o condusese panel acum, ea se sinucise moral A

N. lanGA.,

LAnauriri pentru cite o ecrisoare se glse3c in notele


de la sfir§it.

www.dacoromanica.ro
I.

Albul Vornicul.
(Tara-Romaneascet)
(1431-3.)
1.
De la jupin Albul pirgarilor brasovenI iubitoare
inchinaciunT (heretisaniT). Si astfel va graim: ce
fel de om as fi ett daca, dupa ce m'am inteles
cu VoI si m'am jurat, iarasT m'as gincli sa va prad ?
Un Dumnezeil am si un suflet am, si pe trupul
si singele luT Hristos si pe sufletul mieil si. sa nu
mor In pravoslavnica lege crestineasca, ca nicIun
gind TAU nu este asupra voastra. Ci mergeti-mf
slobod, si nick) grip, sa nu avetT, cad ni e drag
sa fitI aT nostri fratT, cum atI fost si maT Inna-
inte. i Dumnezeil sa va bucure. Scris In Aprilie 2.
(Bogdan, Relatiile Terir-Romlinelti cu Bra)covul, I, Bncu-
cureei. 1905, p. 249, n-1 Ccinn )
2.
De la jupinul Albul multa sanatate si inchina-
ciune fratilor mieT, pIrgarilor brasoveni, la totT,

www.dacoromanica.ro
2 N. IORGA

la eel marl qi la cet mid. §i iata va dam in *ire,


despre acel Voevod pe care l-ag pus aid, DIA-
culea cut ii e drag dintre vol, ca multa
vreme n'o sa-1 mat vedetf; cad am nadejde in
Dumnezet ca, de unde merge, nu se va mat -in-
toarce. i mie, care am facut pentru vot bine,
nu-rat aratag nido mu4amita; dar Dumnezet
§tie, 0. el va da credinta. Drept aceia, leitrn ag
pus cuvintul odat i att tocmit, sa statt la ,aceia,
§1 s lasatt a fi drumurie slobode. Ce-I place
cuiva, sa, aduca: i fier, i mied, §i toate cumpa-
raturile. 4i cine are vre-o datorie, s i-o scoata
in voie. Ci saracilor oament cari sa gatesc sa vie,
fiecare cu ce poate, pe Prahova on pe leleajin,
vot II pradatl casele §i-t bintuig, ca s nu_ vie.
Drept aceia, daca va este voia i pofta sa stag
la cuvint, et sa, tffi, iar, daca v'atj pus alt gind,
i not :sa §tim ce avem de fault. §i Dumnezet
sa va bucure.
(Ibid., p. 250, n-1 cc.x.)

IL
Dragomir Manea.
(Tara-Rontanectscd.)
(1471-2.)
De la jupin Dragomir Manea multa sanatate
bunilor no§tri .prietent, judetulut din Brasov si
celor dotsprezece pirgari. §i drept aceia cele ce
mi-ag incredintat i scris in carte, et bine le-am

www.dacoromanica.ro
scolsonf DE DOIERT 3

Inteles. Cum va sint prieten, decI sa stitI d-voastra,


el, asa precum v'am fost pana acum prieten,
tot asa voiü fi si de acum innainte, si voila si
prietenilor vostri.
Asijderea mi-ag orinduit s ma ostenesc pana
la Batir Istfan si pang la dumneavoastra ; ci
dumneavoastra sa stitI c n'am putut s ma os-
tenesc; de ce, ca am Inabatrinit, si ma vett ier-
ta dumneavoastra. Ci dumneavoastra sa trime-
tet1 la dumnealuI Voevodul cuvinte bune, sä fa-
cetI pace si tocmeala,-- c vedetr, pentru Stefan
Voevod ce raa s'a fault Si pana acum. Pentru
aceia, mal bine sa fie bine clecit rail. i Dum-
nezet. sa Inmuiteasca aniI dumneavoastra. Amin.
(Ibid. p. 264, n-1 ccxvm.)

ilL
Crfi.ciun Pircilabul.
(Tara-Romdneascd.)
(17 Ngvembre 1476.)
Dumneavoastra prietenI prea iubitI mie. VI
fac stire dumneavoastra cä cetatea Bucurestior
s'a cIstigat Simbata trecuta 2. Deci ma rog de
dumneavoastra sa binevoitl a läuda pe Domnul
atotputernicul Cu organe i cu cintece i cu dlo-
pote, cum si nor am facut In tara noastra, care
1 Al Moldovel, cel Mare. Bathory nu era Inca Voevod
Th Ardeal.
2 16 Novembre.

www.dacoromanica.ro
4 N. IORGA

e si a voastra. Si sa stitl dumneavoastra ca


domniX si boieril a toata tara s'ail supus WI Vlad-
Voda1. Despre alta, va rog pe dumneavoastra a
ni trimete dol dulgherl, si fiecare trebuie sa alba.
trel slug!, cari sa-1 si. poata ajuta. §i li se va da,
o suma de bani, si vor fi tinutl bine cu bautura
si mincar8; de altminterea II va duce numal la
Tirgoviste, de-I va pune sa zideasa o casa.
S'a scris aceasta scrisoare din porunca umi ale
lul Vlad-Voda si acestut aducator a crisoril de
fa0, trebuie sa-I creada toate domniile voastre.
Data la Tirgoviste, Dumineca dupa aceia, anti!
Domnulul 1476.
Craciun, pircalab in Tirgoviste,
al vostru credincios in toate.
(Hurmuzaki, XV, p. 95, n-1 cunrm; singura scrisoare
de pant la 1507 tradusA din latine§te.)

IV.
Neagu Vornicul, Vlad Vornicul si Cazan
Vistierul.
(Tara-Romttneascd .)
(1480 sea ultimele zile din 1479)

Prea-cinstitilor si de Dumnezet daruitilor si


al mieI prea-iubitI si dulcI si bun! prietenl, ju-
detail si eel 12 pirgari din Brasov, multa satA_
tate si iubitoare inchinaciune va aducem ca
1 Tepes, Intors in Domnie.

www.dacoromanica.ro
scrusonf DE Boma 5

prinos voila, prietenilor, al vostru prieten jupin


Neagul ce a fost Vornic. Si Ira &AA de stire
dumneavoastra : iata cum s'a prilejit treaba cea
neasteptata, de s'a facut rag pentru rat. Iata
ca-sT trimese Domnul nostru soliT la Bath. Stefan
pentru cele bunn si pe credinta voastra. Si, cind
erad scull acolo, ci atundi veni Laiota si prinse
Vistieria Teril-RomanestI si acele suflete. Ca stim
bine ca sintetI InteleptI; dar sa stitT aceia ca,
pana nu vetI Intoarce acea Vistierie, care e a
TeriT-RomanestI si stä in casele voastre, ci voT
pace nu vetT avea, cit va sta Tara-Romaneasca.
Tar, pentru acele suflete ce sint asijderea In int-
nile voastre si In a' Voastre case 2, nu putetl voT
face cumva sa le scoatetT din robie si sa le trimeteti
iarasT in Ora ? Ca bine stim ca nu va e nicTo
cinste sa-I tinetI, de nu e chiar rusine. In Brasov
bine stim ca n'a fost acel obiceit, ci care era
voia Brasovenilor, asa a si fost; cad cine a carat
pietre si a pornit sa zideasca Brasovul, el a pornit-o
de aceia ca nicf Craiul sa nu va scoata din obi-
ceit. DecT socotitT,ca sIntetT Inteleptl,ca va tri-
mete Dumnezel pe Domnul Voevodul vostru, si-I
va da lungT si multe zile; decl la urma socotitl

I Basarab-cel-Mic, care fusese, silit, cu Turcil asupra Ar-


dealuldi (lupta de la CImpul-Pinii; 13 Octombre 1479).
2 Doamna lui Basarab, bunica si sora, prinse de Ba-
sarab-cel-Mare.

www.dacoromanica.ro
6 N. IORGA

vot ce viat Si ce bine veg avea. i Dumnezeil s.


va inmu4easca anii.
Jupinul Neagul Vornicul i jupinul Vladul
Vornicul i jupInul Cazan Vistierul.
(Bogdan, /. c., pp. 270-1, n-1 ccxxin)

V.
Cazan Vistierul si Staico Comisul.
(Tara-Romaneasc1.)
(1480 saii ultimele zile din 1-479.)

Doamnet noastre, Doamnet Marietl, cu multa


sanatate i adinca Inchinare aducem prinos Dom-
niet Tale, not, robit Domniel Tale, i IiI dam de
stire Domniel Tale ca am auzit despre Domnia
Ta ca te-a scos DumnezeiI din minile vrajmasulut,
si estt in minile oamenilor Domnulut nostru Voe-
vodulut. Drept aceia pe Dumnezeti Ii preamarim
si-I multamim pentru Domnia Ta, cà te-a scos
Dumnezeti sä viT, sa ni fit iaräst cum ni-at fost
si mat innainte Doamna. §i sa stii Domnia Ta
ca, de cind aT plecat, ci not am stat, si zi si
noapte, pentru treaba Domniet Tale pe linga
Domnul nostru Voevodul, ca sa te scoatem. Si
avem nadejde Im Dumnezeu ca in curiRd Dum-
nezeil te va scoate sI. vit §i- sä ni fit Doamna,

I A Tut Basarab-cel-Mic.

www.dacoromanica.ro
SCRISODI DE DolEfil 7

precum i domnuluT nostru Voevodul. i Dum-


nezeil sä va, inmulteasca anit
Ron' Domniel Tale, jupinul Cazan Vistierul
si jupinul Staico Comisul.
(Ibid., p. 277, n-I ccxxv.)

VI.
Boierii Bräilei.
(1481.)
De la toti boieriT brailenT si de la tog cneziT
si de la totT RominiT ItT scriem tie, Stefane
Voevod, Domn moldovenesc. Este in tine omenie,
ai tu minte, aT tu creieri, de-t1 stricT cerneala si
hirtia pentru un copil de femeie stricata, fiul
Caltunel, i zicT call este al. ? De-tT este fill si
vreT sa-I facT bine, ci tu orinduieste sa fie dupa
moartea ta Domn in locul tat, t i pe ma-sa iea-o
si o tine, sa-ti fie Doamnä, cum ail tinut-o in
,ara noastra totT pescarif brailenT; ci tu
sa-ti fie Doamna. Si invata-ti tu tara ta cum
sl te slujeasca, iar pe no]: s ne lasT in pace,
ca, de-tI cautT dusman, II si gasestl! i asa sã
stiT: avem Domn mare si bun, si avem pace din
toate laturile; sa stiT ca totT pe capete vom veni
asupra ta i vom sta pe lingä Domnul nostru
Basarab Voevod, pana ce va vom pkrde cape-
tele.
(Ibid, p. 282, n-I ccxxix.)

1 E vorba de pretendentul Mircea-Vodà, fill al lui Vlad


Dracul.

www.dacoromanica.ro
8 N 10R6A.

VII.
Tricolici Vornicul.
(Moldova)
(c.1482
Dumnealui Tricolici Vornicul scrie jupaneser
mele Negriter i feta mele Neage i nepoater
mele de fiica Mara i nepotului mieii de fiicg
Mihuter i Miser, asijderea nepot al miet, i lui
Nicoarg din Vasluiil i fratelut miet Dragotg
Tgangsanul si lur Pascu i lur Milos si lul Cozma
Morcul, fratele lui Soltan, si la totr ar mier iubitr
fratr si prietenr. Si va dat de stire cg pang in
acest ceas slut in viatg Si cg, am cazut In mi-
nile Domnulur Basarab Voevod 2, si mg tine fe-
recat, cum Dumnezet a orinduit. Drept vg rog
pe vor: nu mg uitati si nu läsatr sä mi se risi-
peascg, orl marfg, co va fi, on scule. i sg nu vg
certatr pentru averea mea Ong ce vetr auzi cg
sint viii, ci sg Ingrijil i sg cgutatf cu mil
cair si iepele i oile i porch i toatg. averea citg
este. Si de asemenea pe mine sg nu mg uitati,
ci tot aceia ce vi se va pgrea mar bine, aceia
sg facetr, ca sg, nu pier. Si sg, mar stiti. cg Sol-
tan, fratele lur Cozma, este cu mine vit., pang
ceasul ni va veni. i mila lul Dumnezet sä vg
inmulteascg anir, amin. Scris in Tirgoviste, Ianuar.
(Bogdan, Documente moldoveneftI din sec. XV fi XVI in
arhivul Brapvulul, Bucure§t1, 1905, p. 57, n-I xxvi.
I In legaurá cu cele aid:tate de mine in Istoria arma-
tel, I, pp. 171-2.
2 Cel-Mic.

www.dacoromanica.ro
sausoa1 DE BOlElli 9

VIIL
Staico Logofatul.
(Tara-Bomdnecescd.)
(1483.)

Prea-cinst#ilor i a nostri bunt si dulci pri-


etent, judeVilul i pirgarior din Brasov, multa
adinca inchinare o aducem prinos Domniet Voastre.
Drept aceia dam in stire Domniilor Voastre ca
a venit om din Nicopole acuma, Dumineca
ni spune ca i-aa dat iarasi lut All-Beg sangeacnl
de Nicopol, si i-aa iesit oamenit WI la Nicopol,
iar el a ramas indarat sa stringa oaste. Ci Ma-
rele Impärat a plecat, i s'a apropiat de Sofia, si
Pasit aa pornit cu ostile innainte, in sus pe Du-
nare, spre Smederova. i Ali-Beg cant& un chip
sa va ajunga; si ma tern sa, nu treaca peste voi,
sa va prade. Dar m'am hotarit odatä s slujesc
drept crestinilor,si sa nu ziceV ca nu v'am dat
de stire; ci pazAi-va cum stitt mat bine. Si sa,
trimetett om care sä fie cu mine; astfel, orice
veste ni va veni, mat rapede va vom da de
stire. §i Dumnezeü s va inmu4easca anit. Scris
In Tirgoviste, luna tut Iunie 23 zile.
Mat micul Domniilor Voastre prieten
Jupin Staico Logofat I.
(Bogdan, Relaliile cu Brafovul, I, p. 209, n-1 cow v.)

Pentru datare, Iorga, Geschichte des osmanischen Bel-


ches, II, p. 261.

www.dacoromanica.ro
10 N. IOCIGA

IX.
Alexie, pircalab de Cetatea-de-Baltà.
(Moldova.)
(1507 )

Inchinaciune i prietenie cu toata cinstea, dum-


neavoastra carora v datorim o deosebita iubire.
stig el zilele trecute am fost in cetatea dum-
neavoastra, impreuna cu dumneavoastra, pentru
treaba Aland Sale lui Bogdan-Voda al Mol-
dover, i v'am spus pe larg inslrcinarea acelur
Domn, i i-am trimes scrisorile d-voastra si ce
ag pus sa se scrie pentru d-voastra, Impreuna
cu darurile d-voastra. i acum, zi §i noapte,
in tot ceasul, astept sä vie solul i sluga noastra.
cu acelea. Orrce mi se va porunci peste aceia
de Maria Sa Bogdan-Vodl, va void. da §tire. §i
am auzit de la unif ca solul vostru, pe care-I
trimeseserAf la Maria Sa Craiul s'a intors la vol
fi a adus veste de la Maria Sa Craiul, despre
acel lucru pentru care am fost trimes la vor de
Maria Sa Voevodul Moldovel. Decr ne rugam de
D-voastra sa binevoig, de hatirul 11/arid Sale
Bogdan Voevod, sa ni vestig i sa ni aducet,1 la
cunostinta prin scrisorf voia 'arid Sale Craiulur,
ce v'a poruncit pentru lucrul acela. Ca atf faga-
duit a-mf da de veste despre acel lotru I care e
Pretendentul moldovenesc.

www.dacoromanica.ro
SCR ISOR DE BO 1E111 11

prins i oprit in minile voastre. SA stig cu sigu-


rantA cA, dacA-I veg fi cu buntivointA Mariel Sale
Bogdan Voevod, vA va rAsplAti i veg primi
de la not slujbe, precum i toatA prietenia. Altfel
ce va va spune in cuvintele noastre InfMisAtorul
celor de fatA, sa fig bunt si sA voig a crede.
Din tirgul Cetatea-de-Baltä, 13 Ianuar, anul Dorn-
nuluf 1507.
Alexie, pircalabul cetAtii-de-Balta, al vostru
credincios.
Dumnealor judelul, juraglor, batfinilor i celor-
lalg cetAt,eni ai SibiiuluI, domnI i prieteni ai
nostri vrednici de cinste.
(Hurmuzaki, XV, p. 175, n-1 cecxxn; din 1atinWe.)

X.
Vlädica de Vad Anastasie Si boierii Dracsin
ei Tomsa.
(Moldova.)
(1529.)
Ne inchinam cu toata ciustea. SA stig tog, ca,
unit ce sinteg ai nostri bunt domni: i prietent,
sä oig, dragif nostri domnI, mA rog dumnea-
voastrA, ca dumneavoastrA cu tog domniT sa fa-
ceg bine sa iesig In cimp impreuna cu toate
bunurite ce sint ale domnilor nostri, i vom veni
si not la dumneavoastra si vom aduce tog oa-
menu i vitele ce am luat. i sã vä ingrijig
jute sA nu ni se aduca vre-o paguba, CACI si not

www.dacoromanica.ro
12 N. IORGA

vom face atunct (?) ca alor vostri sa li se aduca


pagube, ba chiar i dumneavoastra. i sa mat
.stitt, dragit nostri domnt, c vom tinea juramintul
si Invniala ce t1 avut domnit nostri cu vol. Si,
.dragit nostri domnt, sa mat stitt cu adevarat ca
,SImbata not Inca n'am fost stiut de pacea ce o facu
Tag cu Mi,hail pIrcalabul, cind am venit not. i va
mat rugam odata, c fara vre-o zabava, cit mat
lute, putett sa iesitt cu at, nostri, pe temeiul ju-
ramintulut nostru, i, tot asa i not Vora veni cu
tot ce am luat, pe temeiul juramintulut vostru.
Si sa ni datt de stire cind trebuie sa venim.
juramIntul ce facem acum not, Ii cerem Innapot
de la dumneavoastra, cu scrisorile dumneavoastrai
pentru siguranta Omit. Alta nu mat este. Dum-
nezeil sa va tie. Die Aldorful-de-sus, la 11 Oc-
tomvrie, anul 1529.
Anastasie Vladica. Dracsin, pircalabul de Cicen.
Tomsa.
Dumnealor judelut i pirgarilor si juratilor si
la toata obstea din Bistr4a i celelallte, sa va
mearga aceasta scrisoare.
(Ibid, p. 337, n.:1 ncxxiv; din nemte§te.)

XI.
Matias Vistierul.
(Moldova.)
_(J529.)
1.
Dumneata, noua iubit in adevar. Ne inchinam

www.dacoromanica.ro
SCRISORT DE BOIERf 13

dumitale. i, odata cu inchinaciunea, sa stitY,


Domnul nostru prea-induratorul cite nevol are la
Rodna, maI ales de pine si de vin. Pentru carer
cerem, i chiar v incredintam i va poruncim,
In numele Domnulul nostril prea-indurator, ca,
indata ce veta vedea scrisoarea de fata, sa bine-
voitl a orindui trelzecl de cal* unde le putetI
orindui maI aproape, ca sa duck apoi cu cre-
dinta hrana ce va fi de nevoie slugilor Domnu-
luI nostru prea-inclurator la Rodna. Decl in acestea
sä nu facetI altfel. Ca. bine stitl cum ca, Domnul
nostru prea-indurator doreste slujba foarte ore-
dincioasä, atit de la nol, cit si de la vol. DecI
sa cautam cu totiI a-I sluji credincios. Altfel, va
dorim dumneavoastra sanatate fericita.. In Cetatea
UngurasuluI, 24 Octomvrie, anul 1530.
Nol, Matias Vistiernicul prea-milostivulul Petru-
Voda al Moldova
Dumisale lul Toma Pielarul, jude al Bistriter
frate i prieten noua iubit in adevar.
(Ibid., p. 358, xi-1 ncLux.; din latine§te.)

2.
(1538-41.)

Jupinul Matilas Vistiernic scriem Inchinaciune


si multa sanatate la al nostru bun si cinstit
prieten si domn, Tamas, biraul Bistritel. Dupa
aceia ne rugam de dumneata pentru jupaneasa
mea si mama el si pentru fill nostri i pentru

www.dacoromanica.ro
14 N IORGA

vitele noastre, sa te povatuiasca, Dumnezeil, al


nostru bun si cinstit si de nadejde prieten, pe
el sa nu-I dal nicI la o lature: nicl lul arias
Craiul, nicI la Petru Voevod, nicairea. Ci sa te
povatuiasca Dumnezeg a-I tinea acolo la dum-
neata, pana ce vohl veni sa-I scot, si cind vel
spune d-ta, mult ma, rog de dumneata. Ca nol
i-am trimes la mina dumitale, pe credinta si pe
sufietul dumitale, ca sa n'aiba nicIo nevoie si
nicIo paguba. Si ce va fi voia dumitale spre
mine, ci ell in toate voitt implini voia dumitale.
Ca iarasl la Dumnezeu mi-I nadejdea si la dum-
neata; potI acum dumneata sä-ml facI si bine
si rat : cum Duhul Sfint te va povatui, asa sa
fact Si Dumnezet sa inmulteasca zilele si anif
dumitale.
Scris in Suceava, Septemvrie 29,
Prietenulul miet drag si dulce, jupinului birka
din Bistrita.
(t. Nicolaescu, Documente slavo-romine, pp. 53-5; din
slay oneste.)
XIII.

Mogo Spätarul.
(Tara-Romdneascd)
(Dupet 1534)
Scrie jupinul Mogos Spatarul multa sanatate
si plecaciune, DideI din Sad si ComseI si voila,
Sadenilor tog. Si iata ce va graiesc: cInd venira

www.dacoromanica.ro
senisoal DE amid 15.

Turc I de ne dinar& in picioare i ne prädara


pentru ca la vof pradad i v i robiad, iar la
nol atita lend robit, oi, de spre 1t prada, IntocmaT
ca i la voI, atuncI de ce folos ni-a fost domnul
nostru Craiul? Ca el nicI nu ne-a cautat, nicI nu
ne-a Ingrijit, ci ne-a läsat. Ded acum, cind ati
prädat TarciI, m'au -trimes domnil lor i pe mine
cu ,oaste la locul vostru sa v prad i s va ro-
besc: ca mi-ad dat si Turd, ce i-am avut, dar
erati in vesminte romanestI. Si am venit pan&
la casele voastre, i, cind am fost acolo, ci au .

venit la noI oamenif vostri, Micul din Ramestl Ii


Toma din MaldärestI, cu tog al, lor, i mi s'ad
rugat .pentru vol, ca .sa nu va prAd i sä nu va
robesc. Ded am socotit eti ca sintetI si voI cres-
tinI cum si noI sintem, i _rn'am invirtejit fr
sä va fac nicIun rad. Drept aceia v zic: fiti-ml
Vol mie prietenI bunl, ca sa va fid drept prieten,
si iu vet,I peri astfel fara de. stire. Cad, daca
-iml veg fi mie prietenl, tot asa va void fi i ed,
ca si cum ar fi unuI din aI vostri aice. i acuma
sa nu va, clinag, de nitnic sa n'avetl teama; cä
aul fost batut,I Turcil si stud cu paza. i, dupl
aceasta, carte,. de o ve# arata si Sibiienilor ci
vor vedea-o, i de-ral vor veni vorbe duld de la
Sibiienl si de -la Bran ', 11 void fi bun prieten, bun
si orIcaruI chip: ca 0 cum ar fi unul din ef aid
Intr'una, dintre SibiienI, asa Ii void fi ett. Si orlce
1 Pare sg, fie o cetire rea. Poate: Bralhovl

www.dacoromanica.ro
16 N.--1011G

Ira vor spune 'mug oamenil nostri, Micul din


RgmestI i Toma din Mäldgrestl, sa, Ii daV vol
credin, cAcT slat adevgrate cuvintele mele.
Altfel nu e.
(St. Nicolaescu, 1. c., Pp. 53-5; din slavoneste.)
XII.
Vartic Vornicul.
(Moldova.)
(1542.)
Ce-mi scrie Maria Ta, sg-tI &A de stira despre
Tarul turcesc, incotro se va Intoarce, deci sg stiT
Maria Ta ca In vara aceasta nu va pleca nicgirl,
ci va trimete citeva osti spre Buda, ca s'o zi-
deascg. Dar in alt an va iei cu putere mare In
Tara Ungureasca, el InsusT cu toate puterile sale.
E adevgrat Ca acuma se chiarna la razbota
pretutindenl In Tinuturile turcestT, dar poate
numal ca sg sperie, pentru ca sa poata zidi
anul acesta cu siguranta Buda.
Dar ea- te asigur pe Maria Ta, ca prieten cre-
dincios al Marie! Tale, cg, dupg cit am inteles
ea, dna, Domnil crestinT vreaa sg isprgveascl
ceva asupra Turcilor, acuma all vremea cea mai
potrivita, i alta maT bung nu vor maT avea-o
pe uring. Acuma chiar trebuie sg se ridice Domnil
crestinT ca sg meargg la Buda s'o iea si, dart-
mind-o, sa.-1 Innece ramasiOle in Dungre. Ca,
de o vor Intgri Turcil, atuncl niclodatg nu-T vor
mal izgoni crestiniT.

www.dacoromanica.ro
SCRISORY DE BOIERY 17

Ne mirgm foarte cg. Maria Sa Craiul ' rämine


atita la Vilna: maI bine ar fi ca Maria Sa sa-sI
yada de lucru din vreme.
Despre domnul mieg Voevodul, sa OA asa
Maria Ta cum ca are voie de a purta razboia
In Ardeal pentru cetatile acelea ce s'ad luat de
la dinsul 2 si pentru slobozirea prinsilor ce stad
in Fagaras. Si are In ajutor 4.000 de Tura, daca
Ungurii nu-I vor iesi din cetätile acelea si nu
vor da drumul prinsilor.
Vartic, Hatmanul Moldova.
(Hurmuzaki, II, p. 210, n-1 Cm ; din latine§te.)

XIV.
Huru Vornicul.
(Moldova.)
(1538-41).

Jupinul Huru, MareleNornic. ScriA prietenului


mieg drag si dulce, dumnealul birauluI din Bis-
triO. Dam de stire dumitale, cind a fost maI
Innainte de aceasta vreme, and a fugit Petra
Voevod, atund si. ell am trimes pe jupaneasa
mea si copiiI mia acolo la dumneavoastra. Alta,
and eraU acolo, s'aü spaimintat foarte de o na-
paste, si aü ascuns niste banI intr'o groapa, si
n'aU maY putut scoate baniI din acea groapa and

1 Poloniel.
2 Ciceul §i Cetatea-de-BaltA.
t

www.dacoromanica.ro
1.8
1011ply-

s'ad Invirtejit hinapol, §i i-ad lasat acolo. i ed


am trimes slugile mele la dumneata ca .sa-raT
aduca banit; ci dumneata, nu OM ce oamenT al
trimes dumneata cu slugie noastre, §i mi-ad soos
baniT, §i mi-at ispitit slugile, §i aft luat 1.900 de
zlotj. Pentru aceia, te rog pe dumneata, ca pe
prietenul mied iubit, sa to povatuiasca Dumno-
zeft sa muncestI po ace_ oamenT ,ca sa-mI dea
Innapol banil: 1.900 de zlotT, ce mi-ad luat de la
single mole. Mult ma rog de dumneata. i ed
asemenea void face voia dumitale in Q0 va if
treaba dumitale la noL i Dumnezed sa-tT dea
sanatate, amin.
Scris in Suceava, Mart 213.
(Ibid., pp. 178-9r n-1 ',viva; din slavonqte,)

XV.
Boierii lui Alexandru-Vocli Cornea.
(Moldova.)
(Z5404.)
Facem .§tiut MarieT Tale cg Maria Ta §tie-Insä§1
ca. a fost Intaid Voevodul Petru Domn l ,eril
Moldovel §i, oil a fost Domn, Dumnezed §tie ce
1Domn a- fost §i carei-ad fost voia §i &duffle;
cu nicTunul din DomniT ce s'int in juruL acesteT
-OA a noastre ores-tine, n'a vrut s ramile in
pace, ci ar ft purtat rázboid intr'una §i ar fi
varSat singele cregtinesc ; §i nu-/ era nimic nici
singele, nicT binele cre§tinilor. Ci Maria Ta In-

www.dacoromanica.ro
smusord DE MEM 19

sasI stie cite rele a adus sie si terii noastre cres-


-tine si cit rag a facut teril prin obiceiul 1111 cel
rag. Si Dumnezeil stie cum se va isprävi. El a
fost pricina, Petru Voevod, de all venit Turcil
asupra luI si a teriI, si el a fost gonit din tara,
qi Imparatul avea ginduri foarte rele fata de
aceasta, tara nenorocita, voind sa aseze in ea
sangeaci, si, daca n'a putut sa aseze in ea san-
geacI, e ca pe boierii totI n'a putut 86.-I adune
Intr'un loc si sa-I ucida. Imparatul, vazind ca
nu poate altfel sa capete tara si pe boierI, a
alergat la viclenia sa si la viclenia sfetnicior sal :
a imbracat un Turc in vesmintul noStru si 1-a
pus Domn in tara Moldova Si nof in acel ceas
am fost multamitI si asa : de ar fi pus Domn pe
un Tigan orI pe un Arap, tot 1-am. fi primit, nu-
-mai Imparatul sa nu se intoarca si sä nu prade
tara pana la capat. Deci, cind a fost pus Stefan-
Voevod ca Domn, ne inchinam hit ca until Domn
.si credeam ca toate vor fi bune de acuma. Gin-
diam ca e Domn crestin, de legea noastra, dar
el era Turc, imbracat in vesmintul nostru. De
nu 1-am fi cunoscut pang, in acest ceas si n'am
fi bagat de sama viclenia lui, ar fi adus peirea
lul si a bietel tell. Dar am vazut ca a inceput
.cu incetul a da tara tmparatului ; voig sa-I dea
tot termul de la Dunare pana in munte, precum
.si Nistrul tot. Vazind aceasta, tara s'a deprins
a-1 cunoaste, si a inteles ca Domnul e mat priel-

www.dacoromanica.ro
20 N. lORCit

nic Turcilor decit nouk crestinilor. A fost doug.,


trel rascoale, supt altt DomnI. Dar nof, boieriI,
n'am ingaduit sa-1 taie, pentru ca la nol nu era
obiceiul acesta, i nu va fi cit vom trai. Apot
boieriI ai1 inceput a-I descoperi viclenia : nu voik
sa asculte pe nimenI, facea pin tainice, primia
InvataturI de la Imparatul, invataturI protivnica
Marie Tale V noua. Vazind ca nu se poata
face nimic ca dinsul, s'a iscat intr'o noapte ras
malt, si s'a facut dreptate asupra luI i asupra
tuturor oamenilor pe cani Imparatul II trimesesa
in Ora. §i am luat alt Domn nog, pe care-L
stim tu totiI ca a coboritor al Domnilor, thu al
luT Bogdan-Voda i nepot al batrinuluI Stefan-
Voda, mostenitor drept al tern Moldova Ne-am .

supus luI cu totil si am hotärit s ni fie Doran


si sa domneasca precum aü domnit intaia bu-
nicul, apoT tatal st1, ca sa ni putem apara Ora
Impotriva dusmanilor eI, sgt raminem in pace cu,
crestinil s s ii slujim. Pentru ca, milostive
Craiu, cu acest dusman al CrestinatAil nu pu-
team nici sa ne aparam inine, nici sa fim pile-
tenf aI crestinilor, pentru ca el Insusl li era.
dusman.
Maria Ta stiI bine ca noI toti, boierif tern Mol-
doveI, marl si mid, toata boitrimea i ara toata,
avem o legatura jurata cu Maria Ta; voim a
tinea aceasta legatura, a nu D parasi, nicl a o
calca in cel mal mic lucru; din potriva, milostive

www.dacoromanica.ro
SCIIISOM DE DOIERI 21.

Doamne, voim sa facem mai strinsa aceastä le-


gatura, daca asa e voia lui Dumnezet si Maria
Ta nu esti impotriva.
Dumnezet Sfintul sa to povatuiasca pe Maria
Ta ca sa dea prietenia sa stapinului nostru Voe-
vodului Io Alexandru si noua, dupa vechile ju-
raminte si legaturi; sä-I fie mila de starinul
nostru, de not si de aceastä biata tara cresti-
neasca.. Daca Maria Ta n'ai mila de not si de
aceasta Ora zenorocita, Dumnezeu singur stfe ce
Ira fi, cad noT nu stim. Ce au facut unit oameni,
inlaturind pe StefanNoda, vom plati-o not cu ca-
petele noastre si cu singele nostru. Dumnezeu
martur ni este cä nu s'a putut altfel, dar numal
Maria Ta, cu ajutorul domnilor crestini, puteti
impiedeca urmarile. Milostive Crait, Maria Ta esti
intelept si vei hotari ce vei crede mai bine. Dad,
Dumnezed to povatuieste pe Maria Ta sa aped
pe stapinul nostru si capetele noastre, Maria Ta
binevoieste a da o carte de trecere solilor nostri
ca sa poata veni linga Maria Ta, si Maria Ta
-trimete pe ai Mariei Tale linga stapinul nostru.
Atunci Maria Ta vei putea fi larnurit mai mult
.asupra gindurilor stapinului nostru, asupra gin-
durilor noastre si ale terii noastre.
Milostive Crait, Tarul turcesc trimesese un ceaus
la §tefan Voevod rapOsatul ; dar n'a gäsit pe Stefan
Voevod, ca era la Suceava (?), ci a gäsitpe Alexandra
Toevod si i-a poruncit sa mearga la Malta (?) si

www.dacoromanica.ro
22 N. IORGA

in Ardeal §i cu Muntenil si cu cincl sangeacl sa,


piece la rzboiU i aceasta, milostive Craid, daca,
sa mearga orl sa nu mearga, se va hotari, §i se
va da de stire starostelul de Camenitä, §i el da
de stire Mariel Tale.
Milostive Crait, ceia ce Petru Vartic, Vornicul
teril Moldovel, a spus Hatmanulul Mariel Tale,
dumisale 1111 Tarnowski, sa creada Maria Ta, ca
graiul Domnului nostru si al Sfatulul domnesc.
(Ibid., Sapl. III, pp. 139-41, n-1 uci; din polone§te..)

XVI.
Andrei Hatmanul.
(Moldova.)
(1589.)
AI scrill dumitale mu'itamita mea si inchinarea
mea. 14 doresc dumitale de la Dumnezeil sa-tl
dea multa, buna sanatate.
Apol dumneata aI fost trimes un om la mi-
lostivul Domnul nostru in zilele trecute pentru
ca marl ..si multe pagube sint de acolo, ca vite,
vacl §i caI se prapadesc aicl, in tara aceasta.
Din pricina aceia acum milostivul nostru Domn
a pus alt dregator acolo, si i-a dat ap, putere
Maria Sa ca, uncle- s'o gäsi astfel de om rail,
sad de va auzi orIunde in Ora aceasta, sa-1
prinda, orl de va fi in sat calugaresc, oil de va
fi in sat vladicesc, orlunde in Tinutul milostivuluf
nostru Domn, ln toate partile sarl prinda pe

www.dacoromanica.ro
sciusoni DE BOIERY 23

astfel de oamenI fäcgtorl de rele, si d-voastrg


sa, slujeascg el cu judecatg dreaptg De
va,
aceia, de vetl avea cindva astfel de pagubg,
scriet1 dreggtoruluf de acuma, si orlunde vä va
sluji cu dreptatEs. Dunmezeii sa, te ting pe d-ta
in multa si bung sangtate.
Data la Iasl, In ziva de 13 Julie 1589.
Andrei, Hatmanul -eel Mare al teril Moldova.
Dumisale judelul celul mare al cetatif Bistrita
si celelalte, domnul nostru vrednic de cinste.
(Ibid., XV, pp, 702-3, n-1 raccxcv, din ungure§te.)

XVII.
Oräs Hatmanul.
(1592.)

Intelepte, vestite doamne jude, Impreung cu


cinstitul Sfat al dumitale in cetatea caiascg a
Bistritel, inchinãciunea noastrg prieteneascg si
dorintg de toatg fericirea innainte de toate. Apa
nol, Oils Vornicul, Hatman peste oastea cea mare
de supt munte, strinsä acum in Ora Moldova,
Impreung cu alti donna prietenl af mile, Itl fac
stiut dumitale Ca milostivul nostru stapin dom-
nul Petru Voevod ', acum ales din mila lul Dum-
nezet obläduitor a toata Ora Moldovel, a fost
Instiintat cum ca, oastea se adung spre razboiti
lingg cetatea craiasca a dumitale, Bistrita, si,
1 Care se dgdea drept fiul lui Alexandru Lapu§neanu.

www.dacoromanica.ro
24 N. IORGA

de care ce Maria Sa nu stie bine incotro- ort de ce


se gateste oastea linga cetatea dumitale, Maria
Sa nu se prea Increde si socoate ca atT avea
de gInd a navali in Ora sa pe la cetatea dum-
neavoastra. DecT Maria Sa a avut grip, si ni-a
poruncit sa fim gata in fiecare zi, cu CazacI si
a1 t1 ostast puternicl, a ne apara _cu ajutorul lul
Dumnezeg de dusmanil nostri, daca s'ar gad
cineva din tara dumneavoastra care ar voi sa,
navaleasca In tara milostivulul nostru Domn.
DecT prin scrisoarea de fata va indemnam si in-
stfintam cu credinta pe dumneavoastra ca dumnea-
voastra sa, trait,1 In pace si MIä grip, si sa, tinatt
d-voastra vecinatate credincioasa, cinstita si cres-
tineasca, si cu milostivul nostru stapin Domnul,
si cu noT; ceia ce sa asteptag dumneavoastra
orIcind de la milostivul nostru stäpin Domnul.
De aceasta va rugam si va, Instiintam pe dum-
neavoastra, cu toata credinta si cu tot dinadinsul,
ca dumneavostra indata si curind sa ni &iv- de
stire, lul si noun, ce gind oil voie aveg dumnea-
voastra fata de dinsul : avetT de Sind sa tinetl
bung, vecinatate cu el, cum atl facut si la altf
Domnl, oil nu, si ce scop are oastea de linga
cetatea d-voastra si Incotro. Daca dumneavoastra
fagaduitI milostivulul Domn, VoevoduluT nostru,
bunä credinta si toata iubirea crestineasca, el
se va arata pe urma fata de dumneavoastra mult
mal prietenos si maT fratesta de cum a facut

www.dacoromanica.ro
SCRISORI DE BolEni 25

innainte de aceasta vre-un Domn ; ceia oe Teti


incerca-o dumneavoastra 1a sfirsit si cu adevarat.
Deer va rugam ca dumneavoastra sä scrie1 ,1 in-
data stapinuluT nostru milostiv Domnului si sa-I
InfaVsag credincioasa noastra vecinatate (cum
e si lucru crestinesc) si sa-I spunep ce Sind are
oastea de la not De vom baga de seama asa
c eva la dumneavoastra, vom fi la endul nostru,
()mind aplecag catre dumneavostra, si aT dum-
neavoastra cu credinO, si cu sfat. Cu aceasta va
Incredintam pe dumneavoastra luf Dumnezeil Sfin-
tul In minile sale induratoare, pentru scut si
ocrotire. Din Baia, anul Domnulul 1592, 26 Sep-
temvrie.
Al dumneavoastra de binevoitor si totdeaurta
credincios vecin, Ora§ Vornicul,capitan peste oas-
tea de supt munte in Moldova.
InteleptuluT, vestitulut si cuminteluf domn, dom-
nuluf Gaspar Budecker, jude in cetatea craiasca
a Bistr4ei, impreuna, cii cinstitul si cumintele
Sfat, si celelalte, Domnulul nostru ,indurator si
prieten, in minile sale.
(Ibid., pp. 7134, nd mccexn; din_ nerntz§te.)

XVIII.
Jurj Po gan.
(Maramurtif)
(1594.)
Cire iaste pan Pogan Jurj, span ot Maramores

www.dacoromanica.ro
26 N. IORGA

i pan Toma jurat of tij [de acolo] scriem inchi-


näciure i slujbg pan Orban birov i pan Simion
pircalab ot [din] Bistritg. Dup' acia de ce-atf
trimes omul vostru la nor, de rindul acestel otI
ce ail trecut prin Maramures, va dgm a sti
c a fost a lui Comes 1 o mie de omirl ngimitr
in banr. De alta laturg, acmll nu stim, cg ati fost
dor omiri a nostri in Tara Leseascg; ce zis
ca nu e acolo nicro veste rea. De' icea inrainte-
pe ce vrem sti i vrem auzi nor, va, vrem da
a sti, ca 'somsidzilor 2 nostri. Derept acia si acmft
avem om acolo: de ne va aduce vr'o veste, Vt
vrem do, a sti. i iarg vg rugam, ce vret,1 auzi
din Moldova, c'am inteles cg avet.T omen in Mol-
dova, ce veste va vor aduce, ne rugam s ni
datI -a sti, all de r6,11, ad de biro. i mintuiti-vet
in Domnul, amin,
Scris' in Sciliste, luna lu Maia 2 zile.
Dumisale Orban birdul cle la Bistri(a.
( Ibid., XV, pp. 721-2, n-1 mcccxxxlv; partea in cursive,
din slavoneste.)

XIX.
Ur e che Vornicul.
(Moldova.)
(1591.)
IaiA de dabilarr sa stir dumneata cg tuturor-
1 Gaspar Kornis.
2 Dupl ungureste, vecini.

www.dacoromanica.ro
SCIIISOBI DE BOIERI 27

toate pecetluiturile dumitale s'au tinut In- samk


si. pre locurl au fost pana §i-ad dat samele; nu-
maI ce n'ad fost desetnici de stupl, ca ad iesit
cu mneata, la Hirlad si la Dorogoid si la Hotin;.
ce am trimds sa stringg ce vor afla acolea ra-
masite; ce nemica la Hirlad n'ad aflat, nicl la
Dorogoid, ca ad fost. istovit; iara de la Hotin ad
afiat ramdsite de urdinis, 200 talerI, de-ail adus
la Vistierie.
(Ibid , XI, p 233, n4 ccct.vm.)

XX.
Boierii din partidul WI Petru chiopul.
(1593.)
Multa sanatate si viata sa trimeata Dumnezed
dumitale §i iubitulul dumitale RA si totl oamenif
dumitale. Cind ail fost Julie 9, sosit-ad carte de
la Maria Ta in mina noastra; ce ni-al scris, tot
am inteles. Sail si rogI sa nu grabim pentru.
lucrul dumitale; asa sa Oa Maria 'la ca acel
sfat si acel gind tot am sfatuit si am gindit, iar
acesta lucru §i aceasta incepatura ad ceput Bos-
tan 1 §i cu Mihnea-Voda 2, cinci nol nicIunul n'am
fost In Tarigrad. Pe ceaia vreme Stolnicul ad fost
la Bucure§tl; cind am venit, el ad fost tners §i.
ad fost grait §i la Maria [Sa] §i luf Phi 3, iar
1 Agent armean.
2 Turcitul. Nepotul lui Petru chiopul si fost Domn
muntean.
3 Pa§6.

www.dacoromanica.ro
28 N. TORGA

drept aceia acel sfat Inca ail trecut. Dad. am


-venit nol la Costandinie ', nof am grait cu Vor-
nicul; dupa vxeme, cum am vazut vreme. Intl.' a-
-cel chip am nevoit, cacl am va.zut 0 acel loc
-se schimba, si. acel om din locurile-I, ca si intr'alt
chip 1113 e. Daca si nol am facut asa, cacl ail
fost si lesne a Incepe, cad totl, micf, marl, [ail]
nevoit spre Domnia Ta, cad vazura ca aceI oa-
meni nu Sint de treaba, Mel de slujba, niel pot
ingadui. Deci, de-anis fi ingaduit, cum scriI Dom-
nia Ta, Dumnezeil stie eine ar fi. Incaput pana
acmil. ApoI s'ar fi prins si DomnieI Tale zabava,
lucru delungat. Iar, de-aI fi Domnia Ta sirguit
sa fiI pana acma venit, avem nadejde pre Dum-
nezeil sa fi fost pana acmii si la mos,ie. Iar ce vom
face? Dumnezeil n'ail vrut, all Domnia Ta n'aI ne-
limit, cace fiece lucru cu nevointa se face, nevoind
-si. rugind -pre Dumnezeil: Dumnezeil e milostiv a
da. Decl de alte parg avem nadejde sä nu avem
sminteala, nicI de vrajmasl, nicI de prietenl; nu-
mat acum ail ramas _pre Domnia Ta, de va fi
sminteala. Iar not, at vedem si pricepem ,
pana ne chiama si ne pohtesc, trebuieste sä ras-
pundem; acmh. ne roaga, apoI vom ruga, noI, si
im vom avea pre cine ruga, nicI ne vor asculta.
lar ne scriI, pana nu vom vedea scriptura du-
mitale si omul din casa clumitale, sa nu facem

1 Constantinopol.

www.dacoromanica.ro
SCRISORE DE DOIED1 29"

nimic; nor, ce-am putut, am facut, si isprava


ti-am trimes In tot chipul, pre Iurgachl. Do
acnat omul dumitale si scriptura, ce ni va hi
bun? Domnia Ta Iasa toata nevoia si vino, si
scar)/ de act; alte toate va tocmi Dumnezeit
Iu Ile 9 ail legit Sinan-Paga la oaste spre Urn-
meli, si toate tocmelile sint in mina luT. In co
ceas very sosi, tot IV va fi pre vole. Si war
merge si noT cu Pasa. Iar Stolnicul va fi in Ta-
rigrad, Oamenif nevoiesc sa iasa la oamenif sal,
unde sint grop4 mosil, parinp, fratil; Domnia Ta
nu stim ce faci. AU suparat-af de catra cesti
crestinT de'ncoace si de cinstea lor si de binele
lor ? Adu-tt aminte cite biserici sint acute de
mosii vostri si de fratt si de Domnia Ta ! Cum e
vremea acmt, nu trebuieste gindurl lungi 1. . Sa
stil Domnia Ta ca cu Pap. [au] purces si Ereiz
si Tefterdarul2; cela coat fost la Halep, -chid al
fost si Domnia Ta, acela e Mare-Tefterdar. Aceia
dam stire. Dumnezeil lungeasca zilele dumitale;
amin. Julie 10 [1593].
(Ibid., pp. 348-9, n-1 ccccumm )

XXI.
Gheorghe Hatmanul.
(Moldova )
(1594)
La, jupinul Gheorghie Hatmanul si la jupaneasa
' Aid, citeva cuvinte "n cript grania.
2 Reis-Efendi (un fel de Postelnic turcesc), §1 CAI:clamp'
de socotelt

www.dacoromanica.ro
'30 N 10FGA

Camära§oaia 1 0 la Ivan 0 la Aslan 0 Mihail "


multa sanatate facem dumilorvoastre. De vett
Intreba de sanätatea noastra, sintem sanatos1, cu
mila lul Dumnezeil. Alta, cartea ce ni-at trimis
-cu posta, ni-an venit, si am inteles de sanatatea
dumniorvoastre, §i foarte ni-ad parut bine.
Dupa aceia ne- rugam dumnilorvoastre, pre eine
ta. venif sa trimeteg pururea cite o carte, sa
0im de sanatatea dumnilorvoastre. Alta, sä dea
Dumnezeg ceasta carte a noastra sa afle pre
.dumneavoastra in toata sanatatea; amin.
Scris in Veneatia, in luna, in Iulie 11 zile.
De la jupinul Gheorghie Camaras 0 de la Bat-
maneasa 0 de la alaltI de la totI.
In mina jupinului Gheorghie Hatmanul sa se
dea in ,Boldzan 3 ceasta carte.
(Ibid., p. 490, n-1 ocx.)

XXII.

tefan Logofatul.
(Moldova.)
(1594.)
Prea-puternice doamne, doamne noua prea mi-
lostive, domnule cancelar 4.
' Sap lui Gheorghe Cdm6raeul.
2 Fill bor.
3 Bozen in Tirol ; italieneete: Bolzano.
4 Ioan Zamoyski, al Poloniel.

www.dacoromanica.ro
scrusonf DE BOIERI 31

Slujbele mele prea-umilite le infatisez cu sta-


minta milostivei IndurarI a Maria Tale, al miet.
&Lan milostiv; sanatate buna si fericire cer de
la Domnul Dumnezeil sä dea Mariet Tale, domnul
mieui milostiv; fara sfirsit, precum i mie.
In vremea aceasta s'au adus scrisori de la
Maria Sa Craiul Ardealuluf si de la Maria Sa
Domnul muntean cu vestea cä o mare putere de
neprieteni a sosit la Furtian (sic), loc muntenese.
Si Maria Sa 1 innainteaza impreuna cu noi impo-
triva acestui dusman. Ne rugam deci umilit de
Maria Ta sä binevoiesti a avea grija noastra si
a tot poporului crestin, i mal ales de spre partea
acestor paginI Tatari, cari sint neprietent a tot
poporul crestin. Cad noi totf, mart si mid, avem
toata nadejdea in Dumnezeu si in Maria Ta, in,
duratorul nostru Domn. Nadajduim cu totul ca
Maria Ta in bunavointa Nadel Tale nu va voi
niciodata sa ne uite.
Cu acest prilej, ma inchin staruiton pe mine
si slujba mea umila milostivei indurari a Mariei
Tale, domnul miet milostiv.
Sluga umila a domnuluf mieu milostiv: Stefan
ce am fost Logofat al terii Moldova 2
29 Iulie, dupa calendarul cel nou3, anul 1594.
(I Supl. II 1, p. 339, n-1 cuant ; din slavoneste.

1 Aron-Voda.
2 Pare a- fi tefan din 7107 (Arhiva istorica, P, p. 117).
8 Adeca aniI de la Hristos, nu de la Facerea Lumil.

www.dacoromanica.ro
32 N. 1011GA

XXIII.

tef an Räzvan.
(Moldova)
(1594.)

Stralucite si marete Donm, prietenul miet foarter


pretait.
Inchinarea si asigurarea slujbel mele. Stii prea
bine d-ta ca Maria Sa Imparatul a trimes in
aceste parti pe solul sat, dumnealuf Joan de'
Marini, Ragusan, care a lucrat cu Domnul nostru.
si a indeplinit toate dupa dorinta. Deal Maria
Sa a facut cu acel sol In numele Mariel Sale
Imparatulut o legatura vesnica cu acel sol ; si
ma rog sa fie spre cinstea luf Dumnezet Sfintul
si a toata Crestinatatea. Acum trimet domniet
tale un cal prin solul Mariel Sale, dumnealut
Mihail Tolnay, marele capitan al calarilor si pe-
destrilor din Curtea Domnulul nostru, pe care,
de si e trimes de un necunoscut, sä-1 ieai d-ta
in nume de- bine. Ci te rog pe d-ta, ca sä ma.
pot indrepta in slujba mea viitoare, sa fii bun
d-ta a da credinta deplina acestui sol al Maria
Sale Domnulul in toate ce va spune in privinta
Flea si a face dupa dorinta mea; si, daca, precum
am credinta, d-ta vei face acest lucru, ma vet
avea pentru acestea toate amintitor si recunos-
cator si pe mine. Si te rog pe d-ta sa nu uit,t
de mine, si la Maria Sa Imparatul si la altil.

www.dacoromanica.ro
SCRISORY DE BOIERY 33

Celelalte ti le va spune d-tale limpede dumnealui


Than de' Marini Ragusanul, solul MAriel Sale, si
chiar dumnealui Mihail Tolnay, cArora ii vei da
d-ta in toate credintA, i ne mai rugAm sa nu
despretuiesti a face lucrul miett Doresc sA fii sa-
nätos d-ta cit mai indelung. CA toti am inteles
de marea istetime si vestita vrednicie a d-tale.
Din cetate din Iaii1 Moldovei, 15 August, anul
Domnului 1594.
Al d-tale prieten i slujitor Stefan RAzvan,
Hatmanul.
[CAtre d-rul Pezzen, ministrtil al ImpAratuluil
(ibid., XII, p. 7, n-1 xcv ; din 1atinWe.)

XXIV
Vornicul din Cimpulungul Moldovel.
(1395)
Scriem inchinAciune §i multA sanatate clom-
nului Budachi IanY, birAul de cetat a Bistritei,
pirgarilor, i pircalabului, si la tot vatul dum-
nitale. DupA aceia ,ne rugAm dumnilorvoastre sa-
faceti bine sa nu se opreascO, oamenii i ne-
gutatorii prin pin i pren datorli, ca acmit, cu
mila lui Dumnezeil, sa. fie MAria Lui Craiü sA-
nätos i Domnul nostru Stefan-VocIA, iaste o tarA
ca alalta. Cine va avea pirg de oamenit d ceasta
parte, nol vom trimite la dum 1 avoa sA-1 le-
giuiT dumneavoastra; ai dumnilorvoastre e avea
leage la Domnul nostru si la noi
(Ibid., XV, p. 730, n-1 Macc\Ix.) 3

www.dacoromanica.ro
34 N. IORGA

XXV.
Luca Stroici.
(Moldova.)
(1597.)
Inchin cu staruinta, vechile mele slujbe supuse
bunavointif d-tale.
La 28 Fevruar, la mosia mea din Zwinigorod,
am primit un trimes al Mariet Sale lut Voda,
aducatorul scrisorilor d-tale, i care merge la d-ta
si apol laMaria Sa Craiul cu scrisort. D-ta al bine-
voit sä-rat trimett doua cOpil do pe scrisorile lul
Mehmed-Pasa Satirgi, care e Serdar al ()stint,
sense in limba romaneasca, i d-ta imi porun-
cestt sa le scria pe leseste i sa, ti le trimet d-tale.
Intr'una din scrisort Maria Sa Voda imi spune
un lucru pe care nu-I scrisese d-tale si-mt po-
runceste sa iean izvod dupa locul acela, ceia
ce fac pe insemnarea adausä, din care d-ta vet
pricepe de ce e vorba. Cit despre alte trebi
vestI ce se alla in scrisoarea Mariet Sale, ele se
afia si in scrisoarea catre d-ta; nu le void spune
dect din noa §1 ma voia multami s amintesc
cu . staruinta Inca odata slujbele mele supuse
buravointel d-tale, Domnul mien cel milostiv.
Din Zvinigorod, 29 April 1597.
Luca Stroici Logofat,
cu mina mea.
(Ibid. Supl. II , p. 416, n-1 coxiv; din po1onWe.

www.dacoromanica.ro
scRIsoni DE BOTERI 35

XXVI.
Badea Grädisteanu si Iani Comisul.
(Tara-Romdneascd.)
(1599.)
Scris-am e1, Badea Stolnicul i Iani Comisul,
pircalahif de in Fggaras, aicea aceasta carte a
moastra ping la Budachiu Ianos1. Sa stir ca am
luat 110 teancurI de postav rosu de la popa
Lazar §i de la §incher Gheorghe. Asa sa se stie.
Scris in cetatea Feigclraplui. Scris fn Noiemvre 26
de zile, anul 7107.
(Ibid., XV, p. 745, n-1 mcccexmivni ; din s1avoneste partea .
in cursive.)

XXVII.
Armasul Sava.
(Tara-RonuYnectscd.)
(159,9.)

Dupa multAmirea mea. Aceasta vreati sä vg


dail de stire ca, Voevodul IV1iha, Maria Sa, mi-a
dat Jeciul cu toatg mosia ce se tine de el. De
aceia dijmele care ail fost rinduite pentru Báthory
Jicmon aicl, la Jechl, din acelea sä nu datI
nimanuI farg stirea mea, din ce avetI acolo: nic
yin, nicI grid, nicI ovas, nicI altceva nimic; ci sg
TA ingrijitI de toate i sg nu facetI jaf in nimic.

1 loan Budacker, judele Bistritei.

www.dacoromanica.ro
36 N. /ORGA

Pentru c s titi cu siguranta, c, dna vett


face altfel, veg plAti paguba. Fitt sanatost Dat
din cetatea Veciului, 4 Dechemvrie 1599.
[Catre Bistritern]
(Ibiy1., XII, pp. 528-9, n-1 occm.vn; din ungure§te.)

XXVIII.
Banul Mihalcea.
(Tara-Romtineascd.)
(1600.)
1.
Inchinaciunea mea, dorindu-ti toata fericirea
de la Dumnezen a tot puternicul.
Trebuie sa te cercetez pe d-ta cu scrisoarea,
mea, cacI d-ta stil din ce pricint am fost trimes.
de prea-induratorul mien' Domn la Maria Sa si
ce am tratat, i ca am trimes pe tovarasul mien
sa intrebe si sa cerceteze voia Domnului mien
prea-indurator i sa arate cererile Mariel. Sala
Imparatului. IDe oare ce insä pana acum mi-a
sosit raspuns de la Domnul mien prea-Induratory
si el i va arata voia 11., S. ImparatuluT prin
scrisoare, te rog dect pe d-ta cu cea mai mare
staruinta, oil sa-mi dea raspuns, oil sa vil insuti
intr'acoace si la Domnul mien, cad nu e vreme
de pierciut; caci acum cer Turcii pace si Domnul,
mieit nu stie de ce sa .se apuce. Cum d-ta vet afla
aceasta si de la dumnealul Carlo Magno si-tt vdin.

I Agent impgratesc in Ardeal.

www.dacoromanica.ro
SCR(SOld DE BOIERY 37

crie d-tale, pentru mat multa siguranta, toate In-


TAaturile, ce Domnul mieu mi le va da. Dect sa
te gindestl d-ta foarte bine la aceia, i sa vii cit
pott de iute la Domnul mieU. Iar, daca d-ta nu
134 sa vii, i ell ma duc de aicea, ca nu mar
pot astepta; ca asa e i voia Domnulut mieli
prea-indurator. TurciT, si el asteapta greu ras-
punsul, i Domnul mieti nu li poate da nictunul,
pana nu stie care e voia Märiet Sale. Pentru
aceia cer din noti cu tot dinadinsul ca d-ta sa
binevoiestI a veni cit mat iute, on sa-mt dat ras-
puns prin scrisoare, de ce sä ma On i ce trebuie
at arat Domnulut mieti.
Al d-tale de binevoitor i credincios prieten:
Banul Mihalache Caragea, boierul MI Mihail Voevod.
Marie Sale d-lul Vartolomeit. Petz, doctor in
drept, sfetnic al M. S. Imparatulut, presedinte al
Cameret de Razboitl, domn i frate iubit.
Ibid., pp. 716-7, n-1 Mawr; din nemte§te.)

2.
...Despre Domnul mieu indurator, Voevodul, IT
scriA d-tale aceia c Dumnezed Sfintul, dupa as-
teptarea Mariet Sale Imparatulut, i-a dat toata
Moldova in mina si toata tara i s'a supus; iar
Voevodul de acolo a fugit, si Voevodul, Domnul
mostru, e dupa dinsul cu husarif i calarimea In
sus, spre Hotin; iar pedestrimea a lasat-o im..
preunä in tab Ara linga Tall...
Medias, 19 Maiu 1600.

www.dacoromanica.ro
38 N. IORGA

Mihail Banul, ispravnicul M. S. 1u Vodä sfet-


nicul cel mare.
[Catre comisarif ImparatestI in Ardeall
(Ibid., p. 912, n-1 Alccim; din nen4e§te.)

3.
Dumneaoastra prieten1 iubiL Inchinaciune si;
asigurare de prietenie. Fiindca a venit de la Maria,
Sa Domnul nostrul porunca i unele stiff, Maria.
Sa cere ca uneltele ce le aveg sa le trimetetl.
Va poruncim deci, cu putere de la Maria Sa, sa
trimeteg praf de pusca i altele mune, tunurf
patru cara, la Balgrad. Dar carale sa fie cu ro-
gojin i cu coviltire. La tunurf sa punet,I 60 de
caf. Asa sa facet,l. In Medias, 30 Maid, anul Dom-
nuluf 1600.
Mihail Banul, ispravnic
si sfatnic al Mariel Sale MI Voda.
(.,bid p. 925, n.1 mccxcvi; din ungure0e.)

XXIX.
Logofatul Teodosie.
(Tara-Rometneasca)
0600)
...Fiindca d-voasträ, cind aI fost la Balgrad, al
venit la mine pentru niste iucrurf de nevoie, ru-
gIndu-ma sa staruitt la Maria Sa Voda i In
Mihal Viteazul.

www.dacoromanica.ro
SCRIS0111 DE BOIERI 39

afacerea d-voastrA, am stAruit ded cum v'a fost


pofta, la Maria Sa; ceia ce OAT i d-voastrA bine.
Deci i d-ta 1, de buna voia d-tale mi-al fagäduit
atuncea un cal de trasura. Ma rog de d-voastrA,
ca de domnii miel de bine voitorT, sA Incre-
clintati calul acela slugil ce aduce ravasul acesta.
Si, pe .urma, In ce VA, pot sluji la Maria Sa, vä
voiü sluji bucuros, daca in cele de nevoie vA veg
Indrepta la Maria Sa. SA vA tie Dumnezet Din
cetatea FagarasuluI, 18 Mart, anul DomnuluT 1600.
Prietenul d-voastra: Logofatul. Teodosie, Sfetnic
de tainA al Mariel Sale Domnul Arclealulut.
(ibid., XII, p. 793, n-1 mum din ungureqte.)

XXX.
Leca Aga.
(1600)
Leca Aga, sfetnic al M. S. lul Mihal-Vodä,
Domn al Terif-RomAnestI, ti cApitan al cetAtif
GherIa, i celelalte. Fiindca Lugassy Ferent are
leafa de la Domnul nostru pentru 50 de cal,
1-am orinduir la Vermes, la SIngiorz, la Lechinta,
in pArtile Bistritel, cu aT luT, ca sA traiasca acolo.
Dect va poruncesc ca nime dintre vol s5, nu In-
drazneasca a tinea satele acelea, ci sA-T lasag

1 Judele Bistritei.

www.dacoromanica.ro
40 N. IORGA

a trM acolo in pace. Altfel sa, nu facett. Cetind


scrisorile, innapot aducAtorului.
Din cetatea Gherlet, 23 Mart 1600.
(Ibid, p. 799, n-1 ider.an, din ungure§te.)

XXXI.
Gheorghe Pitarul.
(Tara-Romdneascet.)

D-ta prietenul nostru totdeauna pretuit. Am


inteles scrisoarea d-tale ce serif pentru lemne, cA
nu le pot1 trimete acuma, fiind vremea nesigurA.
VA IndreptAtig ca aceia c ti spre Moldova s'aU
dus multe lemne In cal* 0 la sArAcime. Aceia
1110, not n'o putem tinea atita In seamA, ca toate
carAle sA le 0 intoarcem acasA, cAct avem
mare nevoie de ele. Ci d-voastrA trimetett tret care,
0 le voiü trimete Si pe acestea tot odatl. D-ta
InsA nu etbovi, cAct yang atund pe acestea nu
le putem intoarce. Fit sAnAtos Si fericit.
La Balgrad, 11 Math., in anul 1600.
Gheorghe Pitarul, pircalab de Balgrad.
(1bid, p. 900, n-1 Ni.:CLIT; din ungure§te.)

XXXII.
Udrea Hatmanul.
(moo)
Pan Udrea Hatmanul Opircdlabul Sucevei scriem
via i multd seincitate la dumnealut Budac IanA§,

www.dacoromanica.ro
SCRISORI DE BOIERI 41

biraul de Bistritä. Pupa aciia dad stire dumitale


-el aü adus i1i juratul din Iad la nol 80 de
fartare de fanina si 2.550 de pita facuta. Pantru
aceia dam stire dumitale. Si sa te veselestI de
la Dumnezell, adevar. Scris f Suceava, luna lui
Maia 24.
voI, schelarilor, nime sa n'aiba a bintui peste
zisa noastra.
(Ibid., XV, p. 763,n-1 moxiv; partea in cursive, din sla-
-voneste.)

XXXIII.
Cocriqel.
(1600)
Scriü inchináciune i multä sanatate parinteluf
mieü Spiridon i maica mele Costandet Si dup'
acela va dad tire ca sint viii pang acmu, nu-s
perit, ci am scapat de la Balgrad end aii batut
Mihat-Voda razboia cu Ungurit Decl m'au prins
niste Sas1; dod aii vrut sä ma taie. Eft m'am
rugat si am spus ca sint fecior Mogi ldeT. Dec1
nu m'aU pierdut. De ad eu am trimes carte la
Andrias din Bistrita; el ail trimis la SasI de m'ati
cersut. El aii cersut 300 de taleri, iara Andrias
m'au scos derept 100 de talerf, i m'au adus la
Bistrita. Ed am spus ca m'au prins Mihat-Voda
la Hotin i m'ad dus in Tara Ungureasca. Dec1
ma rog domnilorvoastre ca liii Dumnezell din cer
.sa nevoig sa ma scoatetI linga vol, in t ará cres-

www.dacoromanica.ro
42 N. IORGA

tina, i sa nevoig sa dag §tire pgrintelui mieA


Mogi lde Vorniculuy, cg e1 zac in temnitg de ma--
nine lutul i paduchif. Si eü am spus catra Andriaq
ca sint nepot de frate i fecior de suflet jurat In
biserica. Decl iara ma rog domniorvoastre sa nu
mg zabavig aice, ce sa ma scoateg. Mgcar numat
de-as presi cu trupul, Inca sa ies in -,ara, sa nu
mor de dorul vostru. i Imbatrinesc, si am facut
o barba pang in brit. Si sa afle aiasta scri-
soare a mea sanato§f pre dumneavoastrg de la
Domnul, amin.
Isceilesc : Feciorul vostru Cocrisel.-- Si
sint numal cu camasa.
La pgrintele miet, la Spiridon.
(Ibid., p. 773, n-1 r4D2ccIv; partea in cursive, din slave-
ne§te.)

XXXIV.
Boierii munteni din partidul polon.
05991)
Asiguram de slujbele noastre foarte umile
bungvoil4a d-tale.
Cind Intaiasf data am venit aid la d-ta, Indu-
rgtorul mieu Domn, cu scrisorl de la Vlädica ci
de la tog boierif Terif-RomaneV, am spus din
viii graiti d-tafe de robia cea grea a erif acesteia
sarace. Am povestit caderea ef i rugaciunile of
1 Vez1 pentru datA ibid., p. 551, n-1 ccxcl.

www.dacoromanica.ro
Salm:mi. DE BOIERt 43,

catre d-ta. Am cerut de la d-ta sa n'o uiti Si s'o


scapl din minile Turcilor si ale Tatarilor, i mai
ales ale lul Mihaf-Voda, care pentru nol e mar
ra1 ca un Turc. Dumneata, induratorul nostru
Domn, ni-ai dat atunci bune fagáduieli, ne-af
trimes la Maria Sa Craiul i ni-ai fagaduit Un
raspuns dupa ingroparea Marie Sale Craiesel.
AsteptInd raspunsul, am mers in Moldova. Cum
am ajuns, am primit al te scrisorT, pe care-ti le-am
dat ieri d-tale, induratorul nostru domn. In acele
scrisorl ni se scrie cu durere mare si cu lacrimt
sa mergem sä te gasim din noti pe d-ta, Indu-
ratorul nostru domn, sa-ti povestim tot si sa ne
plingem Innaintea bunavointei d-tale ; ni se spune
sa ne Inchinam adinc d-tale i sa-ti spunem cg.,
boierii munteni se aseaza cu totul supt pu-
terea si ocrotirea Marie Sale Craiului si a Co-
roanei Poloniei. Maria Sa Ieremia-Voda al Mol-
dovei se all, supt puterea i ocrotirea d-taIN
voim sa fim i noi ca si Moldova; boieril munteni
si toata tam nu vrealsa caute alta ocrotire decIt
a Coroanei Poloniei. i sä nu creada, nimeni
ca, Tara-Romaneasca ar putea sa se supuie Neam-
tului sat Imparatului crestin. Nu se poate aceasta,
cad nici tara, nici boieril n'ar primi-o niciodata,
cum asigura tog. Daca ar trebui sa se supuie
Nemtilor, ar vrea mai bine ca Turcii sa-I prinda,
pe et i pe femeile i copiii lor; ar vrea sa se
supuie mai bine Turcilor cleat Nemtior, cad ef

www.dacoromanica.ro
44 N. IORGA.

Min cg, NemiI sint departe i c n'ar putea st-


ocroteascá, nicI sa-I apere. Turcil ni sInt In spate,
si boierif nostri tii1 ca TurciI nu vor Ingadui
ca MihaI sä fie Domnul Teril-RomanestI; e viata
lor In joc. Chiar dad, ar raminea dof Turd si
MihaI-Voda al treilea, nu ar fi pace intre eT.
De' aceia aceasta tug, nenorocita se pune supt
ocrotirea nrieI Sale CraiuluI si a CoroaneI Po-
lonieI i totl, mid si marl, batrinI i tinerI, pre-
cum si boieril, se roaga pentru numele Domnului
Hristos ca d-ta, domnul nostru cel indurator, sä
ii daI ca Domn pe fratele luI Ieremia-Vod. Tog
boieriI Terii-RomanestI Si toata tara-I cer
iubesc, pentru ca vreatit sa fie la un loc i in
uMre cu tara Moldova Cad sintem totI de o
limba si de o lege, si In vremile de odinioara
.astfel Domnul moldovenesc ajungea Domn mun-
tean si Domnul muntean Domn moldovenesc.
Toata tara i totI boieril se roaga decI de
bunavointa d-tale, domnul nostru cel indurator,
pentru ca d-ta sä ImplinestI dorintile i rugaciu-
nile lor, si el totl, precum i noI Inine, vorn fi
slugile prea-supuse ale d-tale, domnul nostru cel
indurator, si In tot ceia ce d-ta yd. avea nevoie
de Maria Sa Ieremia-Voda si de Maria Sa fratele
MarieI Sale, totl vom fi la poruncile d-tale. D-ta
sa id bine seama ca nu cerem decit doua lu-
crurl de la Maria Sa Craiul si de la d-ta, domnul
nostru cel Indurator: Intaifi ca Maria Sa Craiul

www.dacoromanica.ro
SCRISODI DE Damn! 45

si d-ta sa va invoit,i ca fratele Mariel Sale lui


Ieremia-Voda sa fie .Domnul nostru; apoi ca
Maria Sa Craiul i d-ta sa dat,i voie lefegiilor
sa mearga ou nol, pe banit nostri. i d-ta vel
sti s te arat,1 ca nu stii nimic si. ca nu te-al
int,eles nici cum cu noi. i yam da, din partea
noastra, dovezi de iubirea noastra Mariei Sale
Craiului.
Inca un lucru 11 supunem luarif aminte bine-
voitoare a d-tale. 0 mare multdme de Turd.' se
afla pe malul Dunarii la toate vadurile ; asteapta
raspunsul luT Ieremia-Voda pentru fratele lui;
caci el trag toata nadejdea ca fratele lui Ieremia-
Vocla va ajunge in curind Doran al acestei teri.
Daca insa vad ca se face zabava, vor porni, vor
trece Danäre i vor cata a pune Domn pe
vre-un Turc, ori vre-un lotru, care nu va avea
mila nici de tara, nici de crestini, i nicl terile,
vecine nu vor fi bucuroase de altfel de lotri.
Cei mai umili si mai supusi slujitori d-tale,
domnul nostru cel indurator :
Dan Vistierul, Vntilä Clucerul i toti boierii
muntem.
Milostive Doamne, cerem bunavointa d-tale,
domnul nostru cel indurator, pentru ca d-ta sa
binevoiesti a nuil" crata osteneala si a ceti
aceasta scrisoare pana la capat.
(Ibid., Supl., 1I , pp. 487-8; din polone§te.)
[Catre Ioan Zamoyski.]
La 23 April 1601 Dan Logofatul muntean, unul

www.dacoromanica.ro
46 N. IORGA

din pribegi, scrie despre Doamnele asa de nacg,


jite, asa de bolnave, asa de tulburate de MeV`,
.ale lui Ieremia i Simion, adapostite la Hotin.
(Ibid., II, pp. 30-1, n-I xix ; din pothne§te.)

XXXV.
Boierii din partidul lui Radu-Vocta erban.
Tara-Bomaneascd.
(1614.)

Prea-milostive Doamne, sa flu dumneata sana-


tos. Rugamu-ne Domniel Tale ca Domnului nostru
cela milostivul. Pentru care lucruri ti1 dumneata,
cind ne-am despartit de dumneata, in ce credinta
ne-al lasat, in aceia sint[ern] i pang, acum, si
de citeva oil am trimes de am dat In stire du-
mitale, i cu mare frica, ca sa nu pierdem ca-
petele de acest Domn turc [Radu Mihnea]. Si
dumneata panä acum niclun lucru adeverit nu
ni trimeti, ce numai nadejde. Ce nof intr'aceasta
nadejde cadem la lucruri foarte grele, ca Intäiii
in tara noastra acum striga hogea; ca-s1 tine
acest Domn fratii i surorile in casa cu el, si
Sint Turci. i robii can au scapat de prin catarge
si de printr'alte robli, macar de la Mihai-Voda,--
Domnul cine este in tara, el IT da Turcilor, gi
alte multe nevoi care nu le-am scris. Acum in-
-telegem ca are Turcul gind sa puie in tam noas-

www.dacoromanica.ro
scrasoRY DE BOIErtf 47

trA Pap, asijderea si in -erile ce Sint vecine cu


not. Deci, daca vom cadea not la aceia sl ramiie
in Ora noastrA Pap si mangstirile si bisericile
noastre P fie meceturl Turcilor si coconil nostri
sti-I facg ienicert si fetele noastre sg le iea Turcit
lor miller)", cum fac intialte OA ce sint supuse
lor, deci not, din zilele Jut Mihat-VodA, de cind
ne-am.supus si ne-am jurat crestinilor, pentru
aceia ne-am jurat si ne-am supus not supt Im-
pgratul crestinesc, ca P. nu cgdem not la un
lucru ca acesta. Drept aceia am taxpit (sic) not'
marl cheltuiele si robit si arsurt si singe värsat
pentru cresti4 ca sa avem cgutare la nevoia
noasträ. Ce mult ne miräm, at. dumneata nu fact
stire Imparatulut de nevoile noastre ? Ce, de este
vina din dumneata, cl nu fact in stire tmpAra-
tului sg ne caute la nevoile noastre, Dumnezeil
IV va fi platnic, cum tu-ai jurat cu not. Ce tre-
buieste dumneata plecat si cu lacrAmt de la not
sg aduci aminte Impgratulut- nostru. Not c5 ma-
car sa = dacA] n'am fi not avut nicto tocmeal
cu crestinit si acum a striga mila Impärgtiei Sale,
incg s'ar cadea sg ne caute, fiind not crestini,
ca sä nu raminem pägint. Cad inima noastra nu
-se poate suferi cu paginii. Cad . si an, cind am
venit cu Turcit asupra lilt Batur [Báthory, Ga-
briel], si atunce numat ce asteptam s auzim de
dumneata si de ceva oaste crestineasd. ; not ne
grijisem ca sa fan vräjmasiT lor cet mat mart,

www.dacoromanica.ro
48 N. IORGk

cum am facut stire dumitale. Ce ne rugam du-


mitale, da in stire ImparatieT.Sale, ca acum este-
vreme buna, i sintem tot,I gata a- sluji Impara-
tiel Sale, si dumitale, cum verl intelege dum-
neata si de la Logofatul Oancea. Macar sa [= de]
nu ne-am impreunat noT cu Logofatul, iar,- dac'a
venit sluga LogofatuluT; foate pe rind i-am facut
in stire cu omul nostru, cum stall lucrurile de
incoace. Care nu sintem noT indoitT Ca nu vor
veni in stire dumitale. Ce ne rugam sa fie cu
taina acest lucru. Ca, de s'ar hAelege, tog ni-am
pierde capetele. Sa fii dumneata sanatos, amin.
Scris April, 29 de zile.
NoT tot,I boierii din -(ara, si de la slujitorl,
plecat ne inchMam dumitale.
(I rga, "n Conrorbirr literare., an. 1900, pp. 272-3.)

XXXVI.
Un boierina muntean.
(1GdO.)

t
Cinstite logofete, sa fiT dumneata sanatos
Dad stire dumnitale, pentru rindul slujbeT noastre
de aiáea, ca slujim pan' o petrecuia foarte bun[a].
Cind a fost Luni in prinz, in 18 zile, eü ma
dusasem dB la soroc sa tocmescu niste mieare,
cu cesta .negustorT, sa e ian, ca ne grabia Turcul
cu mieare, in urma mea fost-ail venit feciorul
Filiesanul cu 30 de oamenl la mine sa ma prinza.
El nu m'ati gasit acolea, ce-au gasit fecioriT, ce-ad

www.dacoromanica.ro
SCRISORI DE BOIERT 49

si prins a-I uciderea si a'ntrebarea de mine


unde sint; eI, deaca a1 vazut nevoia, all fugit.
Ce-ad luat i caiI miei tog, de n'am ramas nici
cu unul, ce sint pedestru; i aa luat calul Saver
si al lul Ion si al luI Stan Patitul, si all luat si
baniI CiT eraa strinsl de mierarie, tog, si cig
banl all fost de pre birarie, c atunce ni venise
neste feciorl den birarie i all luat; iara, cig
n'ad fost bagat in berbenita, toate; i all luat
dulama mea Si hainele Radulul fratine-miell;
i-ad luat tot, de-aa ramas numal cu cameasa,
all luat dulamile feciorilor, de sint numaI cu
trupurile ; si ni-ad luat i camesI si tot ce-all
gasit; i, cat& vita aa gasit de trasura de
miere', toata o all luat; i vacI si cal si tot ; Si
catastisele, cite ail fost de asta vara, toate
le-atl luat, ca era in desagif cu baniI; i, cig
birarl all gasit, tog i-aa luat de i-aa legat, de
li-au luat baniI i catastisele, i i-aa despuiat,
de i-ad lasat cu pielea; i all luat calul Paras-
chiveI si al Neaniulul si al unchiasuluI Stroe
si at Raduluf Baclacel. MaI rea rautate n'am
vazut de cind sint. Cind am mers la Tirg
venise veste la capitanul cum trece Aslan Vor-
nicul cu Gorgan i cu Matehl 3 Si CU alalg boidrI
cu tot, la munte; ce-am si incalecat cu SIrbil
I Oprita pentru dajdea micro.
2 Tirgu-nului.
8 Viitorul Matei Basarab.
4

www.dacoromanica.ro
50 N. IORGA

ce-am thers LunI seara la Runcul Clucerul; di-


mineata ne-am sculat de noapte, ci ne-am dus
uncle all fost ei tabarlti. Ce ne-am pus in gura
plaiulur, ca sa -nu-I lasam sa treaca. El all venit
tog de fata, ca era multl, i tot de folos. Ce-aa
si dat la noI; clnd am statut sa vedem ce vor
sa faca, aLl iesit naintea lor Mihal Clucerul si
Dumitru capitan, i chema pre capitanul sa
mearga la el, si stiriga sa ne inchinam lor. Daca
all vazut ca nu vom, el ail i dat la noI, de
ne-aa risipit, de-ati fugit eine IncotrO all putut
Vrutu-ne-am pune i capetele dupa alalte nevoI.
Daca am venit la Tirg, scris-ad Vornicul cartI
la Voda i la Vornicul i la tog boiariI, cum ail
fugit Aslan Vornic, cu feciorul lub, i Gorgan Spata-
rul si Aga Mateia i Barbu Bradescul i fratele lui
1VIihab Cluceriul Si Barbul de Poiana Si fecioril Is-
cruluI si Barbul de Fratostita si feciorul luI Mal-
cochl, i a1iT multI de la Olt i de la RomanatI
si de la Jiiul de jos si de la MehedintI. Ce-am
vrut sa viill ell ca cartile sä spuia ce-am vazut,
si aa scris i Vornicul i capitanul la Voda i la
boiarI ce rautate all facut; ci apoi ell &dila
cum voia veni i sä las aicea slujba pustie, ce-am
trimes cestI feciorI Si cu un Sirb cu cartile; ce
vor, spune i eI si de in gura ce-aa vazut.
Q6, acum teara fuge toatA, ca le-ad zis acei boiarb
t Fugiti. totl dupa nob, nu maI datI nemic",
ce acum nu 'Amine nime. Ce sa stitT dumnea-

www.dacoromanica.ro
SCRISORY DE BOIERI II

voastra c acs . . . (rupt) Ruminii nu vor sa dea


`nemic, ci bat feciorif i ii ieaü banii i trasurile,
at zic ca li-au zis boiarit sa nu dea nemic, cä Ii
vine alt Domn. Ci acum noi ne-am ingrozit, de
nu stim ce vom sa facem, ca ni e frica ca ne
vor ucide. Ci acum, pan' nu se va face o toc-
malä, noi nu indraznim nimic sä ne tindem,
idol feciorii nu cuteaztt sa umble nicairea, sä-si
string/ cite o ramasita; ce-am mai ramas sa
vaz cum va fi lucrul, i sa pornesc neste vite
-de birarie la Curte. Ci sa tiI, logofete, ca nu
va sä se aleaga nimic din judet, ca s'a fa:
,cut lucru ca acela, ca acei boiari s'au laudat
catra taxa ca preste putine zile vor veni cu
Domn. De altele ce voifi scrie dumnitale ? Spu-
ne-vor si din gura cestf feciori, cum a fost.
Aceasta scriii dumnitale. SI fie dumneata sanatos.
t Mai micul dumnitale : Vasilie. Scris Oc-
tomvrie 20 (rupt).
[V 0] t La dumnealui, la Paraschiva Logofatul,
sa sa dea.
(Iorga, Studir # documente, IV, pp. 19-20.)

XXXVII.
Teodor Ianovici.
(Moldova)
(1633 0 um)
1.
tiT slujesc d-tale ca domnului mieg credincios, s. a.
AU venit la mine slugile d-tale, cinstite domn

www.dacoromanica.ro
52 N. 1011GA.

birail, voind sa afle de la mine starea terir noas-


tre si stirr. Despre care eü te asigur, ca pe un
cinstit domn vecin, numar pe scurt, ca nor acum
am venit de acolo, din Constantinopol, in ziva
aceia cind afl venit si slugile d-tale la mine. Nor
sintem in stare ticaloasa, fiindca Imparatul tur-
een- i-a luat capul blindulur nostru domn Bar-
novschi la 2 Julie ; ceia ce sti, crezr d-ta cu si-
guranta. Asa dupa acela ni-a dat Imparatul pe-
un Voevod anume Moise 1, care ni-a fost Doran
si innainte de aceasta, in Scaunul de frunte._
Despre starea ostirilor, pot sail spun ca Inca la
Poarta ni s'a spus sa fim gata, cacl Sultanul
vrea insusr sa mearga in Tara Leseasca, de oare ea
Rusir 1-au indemnat prin mine.
In sfirsit, ceia ce am vazut cu ochii nostri sii
la intoarcerea acasa pot saii: scrill: ca Voevodul
Terir-Romanestr a fost cu toate puterile in tabark
si acela 2, dupa porunca Imparatulur, vrea sa,
mearga cu nor Impreuna in Tara Leseasca. In
drum, linga Dunare, am gasit trer nobill tined
din tara d-voastra : pentru ce voiag sa mearga
la Imparat, nu stim, ci noua ni-all dat raspuns
ca principele i-a trimes la Imparatul.
Aid in -taxa noastra Hanul tataresc insusT a des-
calecat, cu toate puterile lur, in pustie. Nor asa stim
ca si el ar merge asupra Polonier. Gindul lor sigur
I Movild.
2 Matehl Basarab.

www.dacoromanica.ro
SCRISORI DE BOIERI 63

nimen1, ca la niste chit Tot cit am stat acolo


la Poarta, CazaciI, can a1 fost pe aria, all ;Neat
grozav de marl pagube in Tara Turceasca, asa
et numaI drum de o zi a fost de nu at. venit
In Constantinopol. Auzim i aceia c aid lingä
Nistru slut 12.000 4 Cazad in tabära. Daca
din noll auzim asa ceva care v'ar fi d-voastra
spre paguba, Ira dam de stire prin oameniI
d-voastra. NoI, pentru aceia, sintem cu alt gind,
aid, In tail) dar, daca vine Voevodul in Scaun,
stim ca va fi cu stirea d-voastra.
(Hurmuzaki, XV, pp. 991-2, n-1 nincr.ci..maur ; din polo-
ne§te.)

2.
Maria Ta domnule Martine'. It,1 in gata sluj-
bele mele cu mice, fel de supunere.
Am luat mare bucurie din scrisorile d-tale,
In care-mI scril sä te Instiintez pe dumneata
care a fost izbinda razboiuluI Intre Turd si LesI
si ce a facut vrednic_de amintire Abaza-Pasa ye-
nind In Polonia cu puterea sa cea mare. Care e
asa, c Abaza-Pasa, rupind legatura i pacea pe
care o facusera Polonil cu TurciI, a venit asupra
lor cu oastea sa. Cu toate ca Maria Sa Domnul
MoldoveI 41 cheltuise o minunata si1ina ca sa-1
poata intoarce de la hotarIre, pentru ca Maria
Sa Voda Intelesese ca intru nimic nu poate strica
1 Birlul Bistrited.

www.dacoromanica.ro
54 N. IOA GA

pe PolonY, totust e, Pasa, cu indraznealg, sand


la gindul sat, a venit asupra lor, socotind intra
nimica pe Poloni, Ia cari cu put,in innainte era .
sol de la Imparatul Turcilor, adecg ceaus, cu in-
tgrirea paciI. Pentru care Polonil nu credeat cg
Pasa va trece la el Nistrul, ca mill ce stiaA cg
s'a facut leggtura i s'a intgrit de Imparatul..
Pentru care si et gatiserg sol mare la Impara-
tul, dacg n'ar fi venit Abaza-Pasa la dinsil. Dar
el, rupind pacea, a Intrat in Polonia, si nu li-a
putut strica nimic ; numai a stricat i jgfuit ara
noastrg; Incepind de la riul Prut i pana la Nistru,
n'a mat rgmas o casg: toate le-au ars, si pe mutt.'
dintre al nostri i-aa dus in serbie. i asa s'a
Intors: rupind pacea cu Polonif i neispravind
nimica, s'a intors la Dunare cu rusine si mare
paguba in aI sM. i Tatarif cari erad cu Orac-
Mirza i cu ceT doT fii aT buT Cantemir s'au in-
tors in Bugeac, la locurile sale. Iar Hatmanul
Polonilor, Koniekpolski, cu altj Poloni, a miscat.
tabgra, fara pagubg Intro af saT, in jos, de la Ca-
men4a la Bar. Iar despre Muscalf, cind am lost
sol in tabgra Polonilor, de la Maria Sa Domnul
nostru, mi-a argtat Maria Sa Hatmanul Poloni-
lor scrisorl trimese de la Crait, in care asigurg.
pe Hatman ca a Inceput un mare rgzboiü cu
Muscalif, in care biruitor a legit Craiul lesesc,
s'a Mout mare värsare de singe, si Inca mat
'Amine Craiul la Smolensc cu oastea sa. De aces-

www.dacoromanica.ro
SCRISOfil DE BOIERI 55

tea toate pe care le-am vazut i auzit, Instiintam


pe d-voastra, i ce le vom auzi de acuma, despre
toate sintem gata a instiinta pe d-voastra.Pana
atunci fil sanatos si urmareste-ma cu freasca
dragoste.
In Suceava, anul 1633, Noiemvre 11.
Al d-voastra credincios prieten i gata de
slujba, Teodor Ianovici.
Daca a vrea s scriü toate, nu mi-ar ajunge
hirtie sa sent, nu de lauda lui, adeca a lul
Abaza-Pasa, ci de curata prostia lui si de za-
darnica lui mini. Pentru care, celelalte din gura
le va spune dumnealul Mihai, care a fost la mine.
Mariei Sale, domnuluiMartin Deitran 1, jude al
Bistr4eI, domn i prieten al mieq prea-mare, In
mini sa i se dea.
(Ibid., pp. 998-9, n4 mocccxcly, din latine§te.)

3.
D-ta, doamne Martine,
Inchinaciunea mea cu tot felul de slujbe ale
mele va infAisam d-voastra, i altele.
Ca am zabovit in a-ta face plata pentru cea-
sornicul Indreptat, pang acuma, ma rog s n'o
luag d-voastra In nume de rail si sä n'o punet,I
In seama neingrijirii mele; ca am vorbit cu,
Domnul Mihai i ma invoisem cu el ca, in loc

I Dietrich.

www.dacoromanica.ro
56 N. IORGA

de banI, sa, dad pore ingrasatj aceluI mester,


care ape, plecind in Tara-de-Jos a Moldove, si
intorcindu-se din acele locurI, nu m'a gasit in
locurile noastre, cacI plecasem la Ia§I. TotusI in
lipsa mea a gasit porciI, pe cari domnul Mihal
n'a vrut insa sa-I primeasca, nu still din ce pricina;
poate nu i-at placut. Iarasl insa, a scris cdtre
mine cart1 domnul MihaI, pe care mi le-ad adus
tarzid, deschise si rupte, adeca, atund cind era
tirgul cel mare la Bistrita. Pentru care eu . pe
acea vreme as fi trimes banil, dar n'am putut
gasi pe nimeni care sa voiasca, a merge in Ar-
deal. Ci, acuma, precum mi-al dat de veste d-ta
prin Petru Sasul din Suceava, despre ace banI,
ce-I void da; care-1 va duce la d-ta. Numal te
rog sä nu-mI til in nume de rad cp. am zabovit
cu facerea platil acestul mester pana la vremea
aceasta. Despre locurf noua, daca, sint, te instiin-
tez pe d-ta ca, Polonil cu adevarat au facut pace
cu Muscalli si ad avut triumf mare zilele acestea.
Iar in Moldova, Domnul care era, adeca Moise,
a trecut zilele acestea in Polonia; iar cellalt, care
va sa vie, e Lupul, care innainte era Vornic-
Mare in Moldova, acela ce metese la Tarigrad.
Despre acestea te instiintez acum pe d-ta; cele
ce vor fi de acuma, despre toate te void instiinta
bucuros pe d-ta. Iar 'Dana atunci ma dad in
seama induraxif si prietenie d-tale. April 12,
anul 1634.

www.dacoromanica.ro
=Amin! DE BOTERi 57

Al d-tale prieten credincios i gata de slujba.


Teodor Ianovici.
D-sale domnuluf Martin Dietrich, jude al Bis-
-tri0I, domn i prieten al mien foarte mare, sa
i se dea in ming.
(mid., pp. 1001-2, n-1 nmcccoxcvn; din 1atinWe.)

XXXVIII.
Fatrasco Ciogolea.
(Moldova)
(1635)
Adeth ea Patrasco Ciogolea Vel Logofat scriem
pacea i sangtate la iub4I prietenil nostri §i
fraV, la domnil de Bistrita, la Simon biraul,
cu to-V domniI Mariel Tale. Alta, pohtim de la
dumneavoastra sä faceg Maria dumilorvoastre
pentru voia noastra, sa ni trimetet,I pe cest diac,
anume Todor diac, din Felder, pentru cad ne-ail
fost si de inaintea vreme om [al] nostru;
pohtim de la Mariile Voastre, sa ni-1 daI. Nol
Inca vom sluji Mariior Voastre, intru ce va fi
pohta dumilorvoastre la nol. Ca avem [niste]
cuconi sa ni-I inve0. Alta, pohtim, de bine ce
veV face si-1 ve.tI lasa, [sä las]aV i vama de
dona,trei vite ce va avea. De aceasta foarte [ne
rugam dum]neavoastra i sa daruiasca milostivul
Dumnezeil sa vg afle aceasta scrisoare a noastra
pe Mariile dumilorvoastre sanatosi de la Hristos,
amin. Im Suceava, Iunie.

www.dacoromanica.ro
58 N. IORGA

Bun prieten i gata fie cind a slujirea: Patra§co


Ciogolea Vel Logofat, iscalesc.
Ma inchin dumilorvoastre i ma rog.
La iub4iI frag i prietell a nostri, la domnil
de Bistrita, cu cinste sa, se dea ceasta carte,
multa seineitate.
(Ibid., p. 1009, n-1 MDC.CCCIII; pArtile In cursive, din
slavoneste.)

XXXIX.
Gavril Hatmnnul, fratele lui Vasile Lupu.
(Moldova)
(dela 1638.)
Al nostru intru tot cinstit bun frate si mare-
prieten, dumnealui jupan Andreia§, biraul si ju-
deu1 a cinstiteI cetag a Bistritel, poftim de la
Dumnezeil pace i sanatate dumitale i a toata
cinstita easel dumitale. Alta, poftim pre dum-
neata pentfu ne§te varnicerl, doara, s'ar afla acolo.
Ca facem o beserica de piatra, de va vrea Duna-
nezeil sa, fie cu ajutorul Sfintief Sale. Ce nu pa-
tent afla aicea, In tail, la noI, mesterif sa poata,
lucra var de piatra. Ce am inteles de [la] oa-
menil dumitale cum acolo la dumneavoastra sint
mesterI bunl §i pot face var de piatra. Pentea-
ceia ma rog dumitale, de se vor gasi acolo rnes-
tent ca aceia, sa, inveg dumneata sa vie un meg-
ter aicea la nol, sä vaza piatra. De-I va pare&
cum sä o poata lucra, sa faca var, e ma voial

www.dacoromanica.ro
SCRISORI DE BOIERI 59

tocmi cu dinsul ca sa-f platim, i atund voiü


porunci, i ma yobti ruga dumitale sa ni dal de
acolo patru varnicert, sa vie sa lucreze aicea.
Ce veT face dumneata bine pentru voia noastra,
avea-vom a multami si a sluji, ce va fi porunca
dumitale, aicea la nol. i Dumnezeu sä. daruiasa
sä afle ceastä scrisoare a noastra pre dumneata
sanatos i vesel, depreuna cu toata cinstitä casa
dumitale, de la Hristos, amin. Solis in Suceava,
Maiit 31.
Intru tot a dumitale neindoit frate si bun pri-
eteii Gavril, Hatman i pircalab Sucevel den tara
MoldoveT, ma, Inchin dumitale cu sanatate.
Intru cinstite mtnile dumisale jupinului An-
dreias birat, judetal a cinstitel cetag a BistriteT,
cu cinste sä fie data.
(Ibid. p- 1044, n-1 MDCCCLXI; pArti1e in cursive, din sla-
vone§te.)

XL.
Hancea Vornicul
(1638-43.)
Hance, Vornicui de tirg de Suceava, scriem
pace si sänatate dumitale, jupine Andries, dom-
nuluf de Bistrita, i altor &mini. Alta, dam stire
pentru findul cestor mesterl pietrart ce i-ag tri-
mis dumneavoastra aice, la Suceava, sa lucreze
la Curtea Aland Sale luT Voda : ati facut patru
usi. i patru ferestre i doua sclipurèle, Insa

www.dacoromanica.ro
60 N. IORGA

cu altI mesterT. Ce MarieT Sale luf Voda nu i-au


foarte placut lucrul, ce, pre cit au lucrat, li-ail
facut Maria Sa Voda plata, de au dat pietrarilor
sesezecT de lei i olarilor douazecT de leT, si car-
tea Marief Sale Inca ail itrimes la, d-voastra. De
aceasta scriem, i sa fig d-voastra sanatost
Hancea Vel Vornic.
(Ibid., p. 1053, n-1 MDCCCCLXXIII.)

XLI.
Ienachi Unaraqul.
(Moldova)
(1638-42)
Intru tot cinstit i prea-iubit al nostru maT
mare dumnealul pan MihaT, marele-judet de la
.cinstitul Braseil, poftim de la milostivul Dum-
nezeti tot binele dumitale, Impreunat sa fie cu
totl cinstitl oameniT d-tale. Alta, de veT cerca d-ta
de noT a sti, sa, til d-ta, cu norocul Marie Sale
Domnul nostru sintem cu sanatate Si cu buna
pace. Alta, dam stire d-tale ca am trimes pre
Apostol acolo, pentru trebi domnestI ce trebuiesc
amnia. la PastI, boboaie 1 si camesT si cornanace
de misof 2 si de sulite ce trebuiesc MarieT Sale
iar acmt, si la o masa domneasca. DecT poftim
pre d-ta sa fie cu stirea d-tale, pentru vamesT,
Postay prost.
2 Cäciufl pentru sgract

www.dacoromanica.ro
SCAISOld DE BOIER1 61

sg II zici d-ta sg nu Invaluiascl de van* ca nu .


putem tot trepäda Ia Crai1, cg dumneavoastrg
stip* c altg data nu s'all Inväluit care ail fost
lucrurl domnestI. Si a zis solul Barcea Iangs ea
este InvAgtura de la Maria Sa Craig sä nu In-
'valuiasca lucrurile Qele domnestl, cg nici se cade
sg dam stire Mgriel Sale lui Crahl pentru ni-
mic. De iasta poftim pre d-ta. Sg fiI d-ta sgratos
de la Thistos, amin. La Ocna, Mart 11.
Prietenul d-tale Ienachi Camara§ de Oend,
sluga Mdriilor Voastre.
(Jorga, Brafovul i Rominil, pp. 56-7, n-1 1; pairtile 5.4
cursive, din s1avoneste.)

XLII.
Dragomir Vornicul.
(Tara-Rometneascd)
(c. 1650.)
1.
La al nostru cinstit i prea-iubit si de la ininag
dulce si bun prieten, jupin Miha, judqul cel mare
dentru cinstitg cetatea Brasovulul. Pohtim de la
milostivul Dumnezeil sg daruiasca d-tale multg
sangtate si bung pace, Impreung cu toatg cinstita
casa d-tale. atra aceasta, cinstitä cartea dumi-
tale, ce mi-at scris pre feciorul nostru, pre Lupul
vgtavul, venitu-mi-ad, i cu dragoste o am primit,

Poate Barcsai Ack Acatiu Barcsai.

www.dacoromanica.ro
61 N. IORGA

si scrisoril d-tale pre rind i-am inteles, si multAmim


dumitale pentru cgd nu sintem uitati de catra
dumneata. Asijderea facqm stire dumitale cg,
avind Maria Sa Domnul nostru aceastä sticlgrie,
carea este de treaba Märiei Sale, scris-a Maria Sa
pentru pamintul ce se aflä in olatul cetatil supt
ascultarea dumitale. Ce si not pohtim pre dumneata
ca sä aibg poruncg i sä sirguiasca, sä nu facg
zabava. Iar ce va fi pohta si treaba dumitale
aid catre Maria Sa Domnul nostru si catra tara
noastrg, nu ne pregeta, ce in tot ceasul ni porun-
ceste. Noi sintem bucurosi i gata sä slujim du-
mitale. De aceasta pohtim. Amin. Aprilie 11.
Neindoit si bun prieten dumitale
Dragomir Vel Vornic.
La al nostru cinstit Si iubit si de la iniung
dulce si bun prieten si de aproape vecin jupin
Mihal, judetul cel mare dentru cinstita cetatea
Brasovuluf, cu cinste sg se dea.
(Ibid., pp. 107-8.)

2.
La al nostru cinstit si bun prieten §i de aproape
vecin, jupinul IvIihaY, judetal cetätit Brasovului,
viata si bung sgnatate pohtim de la milostivul
Dumnezeil sg-ti dgruiasca dumitale, impreuna cu
toatg cinstita casa dumitale. Pentru care lucru,
sa [=de] vel intreba d-ta si de sgnatatea Märiei Sale
Domnul nostru, cu ajutorul milostivului Dumnezeil

www.dacoromanica.ro
SCRISORT DE BOIERT 63

nu-1 poate sti este Maria Luisanatos; linga cinstite


spatele MarieI Sale aflarnu-ne si noI sanatost Alta,
intimplindu-se a venire feciorul nostru Lupul va-
tahul pentru trebile noastre, ca sa ni tirguiasca
cite ceva de acolo, n'am putut lasa ca sa nu
scriem d-tale, ca sa putem sti de buna sanatatea
dumitale. NumaI si dumneata, scrie-ni dumneata
in toata, vremea, de ce vor EL trebile dumitale
aicea, la Maria Sa Domnul nostru, ca noI vom
fi nevoitorl a sluji d-tale. Aceasta scriem. SA fil
dumneata sanatos, amin. Scris in April 4 zile,
beat 7152 [1644].
FrateIe dumitale, Dragomir Vel Vornic.
La al nostru cinstit si prea-iubit si bun prieten
si de aproape vecin, jupinul MihaI, judetal cetAiI
Brasovulul, cu cinste sa se dea.
(Ibid., p, 110, n-1 2.)

XLIII.
S o col Clue erul.
(c. 1650)
La al nostru cinstit si prea-iubit si intru toate
nadajduitor, maI mare parintele nostru jupinul
MihaI, marele-jude de intru cinstit Scaunul ce-
tatil BrasovuluI, sAnatate pohtesc de la milosti-
vul Dumnezet, impreuna cu tot binele, sa da-
ruiasca Sfin-Va Sa dumitale de impreuna cu toata
cinstita casa dumitale si cu totI prietnicil d-tale.
Alta, cinstitä cartea d-tale care mi i-aI trimes,

www.dacoromanica.ro
64 N. IORGA

foarte cu mare dragoste o am priimit 0 de toate


pre rind am inteles. De care lucru dam lauda 0
multamim milostivuIut Dumnezeil de aceasta ve-
selie ce s'aU Inceput intru cinstita casa d-tale
cu sora noastra, fia dumitale. Milostivul Dumne-
zet sa daruiasca sa fie in ceasul cel bun, 0. sa
li daruiasca Sfintia Sa zile indelungate 0 viata
norocita, impreuna cu tot binele. Alta, sa [=de] veri
pohti dumneata a sti §i de buna sanatate a Ma-
net Sale lut Voda, este Maria Sa sanatos 0 vesel
si. intru bung, pace. Asijderea 0 not Inca na
aflam cu sanatate pre linga spatele Mariet Sale.
Alta, 0 not, dupa pohta dumitale, apropiindu-se
ziva cea de veselie, trimis-am cu cinste pre
omul nostru 0 ca un fecior, Boiar Wan 1. Dum-
neata sa primestt cu dragoste 0 sa let In nume
de bine, ca de la un fecior al dumitale. Numal sa
dAruiasca milostivul Dumnezeti sa petrecett dum-
neavoastra aceasta veselie cu pace 0 cu bunk
sanatate. De aceasta am scris dumitale. SA fit
dumneata sanatos... Aprilie 26 de zile.
Al dumitale ca un fecior: Socol Vel Clucer.
Cu cinste sa se dea aceasta earth intru cin-
stita mina a cinstit 0 prea-iubit mat mare pa-
rintele nostru, dumnealut jupinul Mihat, marele-
judet dentru cinstit Scaunul cetatif Brasovulut

1 tefan Boer, Fagara§ean.

www.dacoromanica.ro
SCRISORI DE BOIERi 65

XEIV.
Ciogolea Serdarul.
(1653.)
Milostive Doamne,
unul den slujitoril Marie Tale cet straint,
mincind pinea i sarea Mariet Tale de atItia ant,
ferindu-mg, de osinda, sa nu-rat vie asupra pen-
tru pinea si sarea Mariet Tale, care o mininc
dentr' atitia ant, IT fac sure Mariet Tale pentru
Stefan Gheorghie, Logofatul-cel-Mare, ca-tf este
adevarat hiclean, i s'a g. ajuns cu Racoti i en
Domnul muntenesc, i sint gata otile, i a' lut
lut Matet-Voda, sa vie asupra Mariei Tale. De
care lucru adevarat sa crezt Maria Ta cä nu este
intr'alt chip.
(Miron Costin, in Kogalniceanu, Letopisite, I, p. 323 )

XLV.
Gheorghe tefan Logoritul 1 0 tefan Ciogolea.
(1653.)
Not cuff sintem scrist pre nume mat jos le-
ggmu-ne cu credinta i cu dereptate sä fim Ma-
rie Sale Craiul Ardealulut si pre aceste lucrurt
carele slut scrise, pre sufletul nostru cel crestinesc,
cum asa sa ne ajute noua Dumneze i Sfinta-
Maria Precista i sfintit ingert i tott sfintit tut
A Apoi Domn al Moldova

www.dacoromanica.ro
66 N. IORGA

Dumnezell, i Sfinta Biserica i Stintul Post, cum,


de i se va face mila Märiel Sale Craiul Ardea-
lulul de aceastä saraca arä, i va lua de pre asu-
pra noastra pre Voda care este acum, pre Vasilie-
Vodä, i pentru acesta lucru va porni Maria Sa
()stile, sa [=de] nu vom putea amindoT,iar unul din-
tre nof vom merge in ostile Märief Sale, iar cellalt
dintru nof vom fi impotriva lui Voda, ea nice sa
poata a stringe WI, nici el sä poata scapa. A
doua oara legamu-ne si pre aceasta cum, ce va
cheltui Maria Sa pentru acesta lucru la TurcT si
la TatarI, i pre WI plata, aceia o luam asu-
pra noastra, i avatia lul Voda, .unde vom sti,
Maria Sale ail omului Mariel Sale vom face stire,
si vom nevoi cu toata puterea noastra ca sa
mearga la minile Mariel Sale.
j- Eft Gheorghe tefari Vel Logofat incilesc ;
tefan Vel Sardar isceilesc.
(Iorga, Studi i documente, IV, pp. 29-30,n-I mix; Or-
file cu cursive, din slavoneste.)

XLVI.
Un fecior de hotnog.
(Moldova)
(c. 1653)
Cinstite parintele nostru, dumneata jupine Lo-
gofete, sll fii dumneata sanatos. Rogu-ma lul
Dumneze i dumitale, de va fi cu voia dumitale,
sa ma trimetu dumneata, sa flu i [ell] un fecior

www.dacoromanica.ro
SCRISOBI DE BOIERI 67

dumitale, sälT slujesc dumitale, ca i alte slugl


a' dumitale. Ca am ramas sarac de paring, si
sint neinsurat, si nu ma pocid sprijini. De ma
vet priimi dumneata, eü sluji dumitale cu
svinta dereptate. i ti-ohl darui dumitale un loc
de prisaca, cu casa gata, si zemnic, carele este
la Costesti ling/ Docolina. Ce va fi voia dumi-
tale; sa fiT dumneata sanatos de la Hristos; amin,
t Mai mic i plecat de supt talpele dumitale.
1Vfirzea, feciorul hotnogulul de Costesti.
(Ibid., V, p. 7, n-1 33; idem.)

XLVII.
Lupu Prijescu.
(Moldova.)
(e. 1653.)
Dumneata frate cumatre Vistiernice Buhus, in-
chinu-ma dumitale cu sanatate. Alta, dad stire
dumitale ca ad pirit la Voda ceI vataman din
cea slobozie munteneasca de linga Tirgul-Frumos,
aü pirit pre dumneata si pre Grama ca
cosit finatul lor, i ei acmd n'ad undo cosi. Deci
ad -trimis Voda un aproci sä aprinza finatele
toate, si a' dumitale, si a' Gramei, i sa fie apro-
dul tot acolea, cind vor arde acele finate. i s'ad
scirbit pe dumneavoastra foarte rad. Aiasta dad
*ire dumitale. §i sa fii dumneata sanatos de la
Hristos, amin, Avgust 20.
t Ce vet,Tfi cosit dumneavoastra, din cele hotare

www.dacoromanica.ro
68 N. lORGA

a' tirguluT, ce vi s'aU dat dumilorvoastre, acele


.finee au zis VodA sA le aprinzA.
Fratele dumneavoastrd : Lupul Prajescul.
f La dumnealui, la Vistiernicul Buhus ca sà
se dea.
(Ibid., pp. 20-1, n-1 91; idem.)
XLVIII.
Vasile Präjescu.
(c. /653)
Dumneata Vistiernice Buhus, inchinAmu-ne xlu-
mitale cu sAnAtate. Alta, ne rug6m dumitale de
cea bucMea de iarbA de la WWI, de la area
dumitale cea veche, den drum in sus, cA dumitale
1nc I va ajunge. PotT sa facT dumneata o mie
de stogurT, cA n'am vrut sA cosim pAnA va veni
un raspuns de la dumneata. De aceasta ne ru-
gam dumitale. i sA fiT dumneata sanatos de la.
Hristos, amin.
Mat naic feciorul dumitale : Vasile, mA [isn]chili
dumitale.
1- De la Vasilie Prhjescul, pentru fin[ul] de la
DAdestl.
(Ibid., p. 21, n-1 92; idem.)
XLIX.
Un curtean din Moldova.
(c. 1653.)
Cinstite Postelnice Iordache 1. SA ET dumneat
1 Probabil : Cantacuzino.

www.dacoromanica.ro
SCRISORI DE BOIERI 69

sanatos. Ma rog dumetale, pentru Dumnezeu si pen-


tru sufletul parintilor dumetale, fa-tI dumneta po-
mana pentru mine, de graieste MArief Sale luI
Voda de ma scoate de la aceasta slujba. Ca iata
ma pripesc sa ma eitesc de oaste, i eü sint
sarac i n'am nici car, nicI nimic. Ci ma rog
dumnetale, fa-tI dumneta pomana de graieste de
ma scoate, iar eü, cad veI osteni dumneata de
ma veI scoate, iata Ca din partea mea de mosie
ItI airuiesc dumnetale 50 de stinjenI de mosie,
si pomana dumnetale nesavirsita va fi. De aceasta
ma rog dumnetale: sa fiT. dumneta sänätos.
MaI mic Si plecatul dumnetale : Iancul.
(Ibid., p. 23, n-1 101.)

L.
Boierii lui Gheorghe-Vocia, tefan.
(Moldova)
(1655)
Adeca noI, Ghedeon, arhiepiscop i Mitropoli-
tul Sucevel, Anastasie episcopul de Roman si
Iorest episcopul de Radautl, Sava episcopul de
HusI, asijdere i noI, tot Sfatul terif Moldovel,
anume Ionasco Rusul Vel Logofat i tefan Boul
Vel Vornic de Tara-de-jos, Vasilie Hatman i pir-
calab de Suceava, Dabija Vel Vornic de Tara-
de-sus si Ilie SeptelicI Vel Postelnic, Gligorasco
Rusul Vel Spatar i Mogildea Vel Paharnic si So-
lomon Vel Vistiernic i tott altI boierI si lacui-

www.dacoromanica.ro
70 N. IORGA

toril tent Moldovel, dam stire i marturisim cu


aceastä scrisoare tuturora cui se cade pentru car
fiind aceasta tara de multe prl1 Impresurata, Si
Ingreuiata, mat virtos de spre ImparAie cu birul
§i cu alte multe cheltuieli, dect, vazind not, Sfatul
eriT, si toV locuitorit terit, Ca nict intr'un chip
nu vom putea a radica acele cheltuielf cu tara.
si din puterea noastra, cazut-am cu Mit 0_
ne-am rugat prea-luminatulut i innaltatulut Rac*
Gheorghe, cu mila luT Dumnezed Craiü erif Ar-
dealulut, domn partilor Teri! Ungurestt si wan
Secuilor, cum intr'atita lipsa i nevoie, cu atitea
cheltuielf, sa ni fie Maria Sa intr'ajutor. Dect
Maria Sa, ca un Domn milostiv, neindurindu-sa
de aceasta saraca de .ara,, a o lasa la atita ne-
voie i greutate, ce s'a milostivit i cu ostf
ne-a ajutorat i cu bani ne-a imprumutat, la
atita nevoie a noastra i a twit Ca, de nu s'ar
fi milostivit Maria Sa sa ne ajutoreasca, iar not de
pe aceasta saraca ara, si din prilejul nostru nict
intr'un chip nu le-am fi putut radica. De care
lucru este si la §tirea acestor 'tent de prin prejur,
a toate, cum in opt luni am dat doua birurt la
Imparatie, fara de alte multe cheltuiell, care ce
ni-au fost numat a le da ; mijderea si la Hanul
si in multe parI, unde am avut nevoia i greul
erit. De care lucru, din toata datoria, fara cit
s'an dat Mariel Sale pang acum la aceasta vreme
51 an, 7164 [1655], luna Septemvrie in sese zile,

www.dacoromanica.ro
SCIIISORI DE DOIERI 71

mas-am Mariei Sale cu o suta si douazeci si


sese de mil de talere batute. Pentru care datorie
adeverim pe a noastra mare credinta si juram
pre sfinta Evanghelie si pre sfintii Apostoli si pre
c:pt,i sfintii, cum, panä la ziva Craciunului, care

este apjderea leat, luna Dechemvrie 25 zile, dupa


calindariul cel vechill, ca sa plinim aceastä da-
t(zie care scriern mai sus Mariei Sale lui Crain,
deplin. Asijderea si pana la ziva aceasta ca sa
avem a trimite Mariei Sale, nepohtit de Maria Sa,
cie 15.000 de taleri, sail mai sus sail mai jos.
Iai sa [=de] nu am plini pana la ziva aceasta
da oria toata, iar Maria Sa ca sa fie volnic a-si
lu in tot chipul, cum va fi voia Mariei Sale,
pai a se va plini datoria Mariei Sale. Si, nu
numai noi ce ne legam pre aceasta tocmealä, ce,
de s'ar timpla vre unora din not' vre-o moarte
sail schimbare, ca sa fie datori a plini boierii
can vor fi in cinste in locul nostru, si coconii
nos'xi. Asijdere si Märiei Sale de s'are timpla
vre.o moarte, de care Dumnezed sa fereasca, iar
noT sa fim legati pre aceastä tocmala i Märiei
Sal Craiesei i coconului Marie Sale. Pre acestea
Pe oate ne legam, i pentru mai mare credinta
cu iscaliturile noastre adeverim, i cu pecetf in-
tarm. Data e din tirg din Iasi, luna .., zile, 7164,
iar de la Nnterea Domnului Isus Hristos 1655.
rmeaza iscAliturile)
(Ibid., IV, pp. 44-5; pArtile in cursive, din slavone§te)

www.dacoromanica.ro
72 N. IORGA

LI.
Constantin Cantacuzino Postelnicul.
(Tara-Romaneascii)
(1655.)

Ed, Costantin Cantacuzino, care am fost in zir


lele raposatulut Matet Voevod. Inca din inceputail
Domniet Mariet Sale pänä si la sfirsit, Postelnic-
Mare, iara, dupa rapausarea Mariei Sale, in zilele
alesului Constantin Serban Voevod, nepohtind ninio
boierie, ce ramiind mazil, dad aceasta cartel a
mea cut se va cuveni a sti, mai virtos senii a-
tulut si innaltatulut Craiulut, domnului, domn ut
Gheorghie Racot, din mila lut Dumnezed Crah lut
Ardealulul, domnulul partilor Tent Ungurest, si
spanulut Sacuilor, si altele.Vazind ca si prea-lumi
natul si prea-milostivul Domnul nostru Constantin
Serban Voevod este cu juramInt intarit spreive-
cinateasca prietenie eatra Maria Sa Craiul, aa e
si de Dumnezed este placuta si de oament pri-
imita, ed Inca ma jur Mariet Sale seninath.lut
Craid, in numele Tatalut si al Fiulut si al pu-
hulut Sfint, care este in fete fret'. iar in Durrne-
zeire unul, o adevarata Sfinta Troita, cum ca Ioiu
fi Mariet Sale sluga direapta, cum si Mariet Sale
Domnului nostru, si, ce void auzi, ail de bine, I au
de rad, ad de vre-un viclean al Mariet Sale. ad Vert
de ce vrajmas al Mariet Sale, ad in taina, ad
aieve. cu toate prilejurile a da stire Mariet Sale

www.dacoromanica.ro
scrusord 1)4 BOIERf 73

nu void Inceta. Ins Si eti cu fratil mieI de mila


NI Wel Sale luT Craid sa, nu fim 1ipsi1. De fratil
mieI cariT sint in Moldova 1, Inca feleluiese cum
Mazief Sale lui Crahl si Maziel Sale luT tefan
Toevod v4or fi direpte slugT, si pre Maziile Sale
nu-1 vor vicleni, ce ca pre milostivI domnI M
stapinr vor aua pre Mariile Sale. Spre care lu-
cru, pentru maT mare credinta, iscalit-am cartea
mea, i cu obisnuita, pecetea mea o am si intarit.
In Bucurestl, luna lut Ghenarie, anul 7163 [1655].
Constantin fost Mare Postelnic.
(libid., pp 32-3, n1 xLi; idem.)

LII.
Bolerii lul Constantin-Vodá Basarab.
(Tara-Romdneascd)
(1655)
Ignatie, cu mila lu Dumnezed Mitropolit a toatd
Tara Romdneascd, i celelalte, i noT, totf boieriT
cariT sintem mosnenT Terif-RomänestI, impreuna
cu rosif i cu a1t1 slujitori, caril sint mosnenI
päminten enii, palarniceT i spätareI, i cu alto
.cete birnicT, dam zapisul nostru prea-luminatuluT
§i innaltatuluf domnuluf Io Gheorghie Racoto den
mila liii Dumnezeu CraiuluI ArdealuluT, domnuluf
partil ungurestI i celelalte2, cum, intimplindu-ni-se
1ntru tara noastra, a se face niste lucrurf rele dentru
I lordachi i Toma.
2 Tinutul dintre Ardeal i Tisa.

www.dacoromanica.ro
74 scaIsati D4 Bo 1mi

niste camel:a sträint cari vinera dentru alte ten


in pamintul nostru, de incepura a ingreuiarea ei
a stricarea raiaua prea-luminatulut i prea-puter-
niculut Inardrat cu jacurT i cu hotit, pana, mat o
sfirsira, dup' aceia se apucara de no!, cari dara
si radicam ha:acul cinstitulut Imparat, de ince-
pura a ne jacui si a ni prada casele si bucatele
avutille noastre, pan' tntrara si cu sabia in
noT, in doua, treI rindurt, de omorira atita samg.
de boierime, dentru mijlocul nostru. Si, pre aitt
omorira, nu dedera nicl sa-T ingroape, ce-I le-
padara, de-1 mincara fiarele i afinif. Asijderea
pre not, gonindu-ne ca sa ne omoare5 scoasera-ne
si din tara noastra, si, ce avum, mult, putin, tot
ni luara. Dect unit dentru not scapam in pa-
mintul Cinstitulut Imparat, la poala Marie Sale
lul Siaus 1-Pap, al Dirstorulut 9, altit la Pasa cle la
Temesvar 3, altit prin Moldova, alp scapam si
in pamintul i biruinta Mariet Sale prea-lumina-
tulut i crestin Domn i Craig, carele este mat.
sus zis. i dup'aceste, nict asa nu se lasara, ce
se radicara i asupra Domnulul carele ni 1-ag
dat cinstitul Imparat. Dec1 not, earll scapam aid
la poala Mariet Sale hit Craig, stiindu-1 pre Maria
LuT derept i creclincios prea-luminatulut i prea-
puterniculuT Imparat, cu jaloba si cu lacrame
cgzum la poala Mariet Sale lilt Craig, insa 1 cu
Siavus.
2 Silistra.
8 Timisoara.

www.dacoromanica.ro
SCRISORI DE SOLER! 75

voia 0 porunca Mariei Sale Domnul nostru Io


Constantin Voevod, rugindu-ne 0 spuindu-I cum
ca, acestI hog au' stricat tara prea-luminatuluI
Imparat, cit nicI haraciul n'are de unde i se da,
ca sa faca Maria Sa mila cu noI 0, ca un
credincios si derept ce este Maria Sa prea-lu-
minatuluT si puterniculuI Imparat, sa arate aceasta
slujba Imparatiel Sale, sa tinza ajutorul 0 pu-
terea Mang Sale ca sa scoatem tara den mina
acestor strainf hog, ca sa fie tara iara0 supusa,
si plecata prea-luminatuluI Imparat, si sa dam
haraciul ImparatuluT, cum am dat 0 maI denainte
vreme. /nteaceia Maria Sa, ca un Domn 0 Craiti
crestin, facu-i-se mila de noI, si, maI virtos vrind
sa arate si slujba prea-luminatuluI si puterniculul
Imparat, fu Maria Sa bucuros, cu toata nevointa
si cu puterea MarieI Sale, a scoate acea tara din
mina hotilor. Derept aceia 0 noI dam acest za-
pis in mina Mariel Sale luI Craiu cum, de-ar fi
vr'o intrebare sail vr'o imputaciune de la Impa-
ratie, oil in viata Mariel Sale, oil in urma Mariet
Sale, cine va därui Dumnezeil a fi Crain, pen-
tru acest lucru sa avem noi a merge cu capetele
noastre sa, dam sama, la Imparatie, iar Maria Sa
nido seama sa n'aiba a da. i pentru credinta
pusu-ni-am totI pecetile aid maI jos si iscalitu-
rile noastre, ca sä fie de credinta. Scris in Eraht 1,
luna lui Main 20 de zile.
(Urmeaza isalituri.)
(Thid., IV, pp. 33-6; &ern)
1 In Ardeal.

www.dacoromanica.ro
76 N. /011GA

Lilt
Dabija Vornicul.
(Moldova.)
(1655.)
Milostive si luminate Doamne, sa fif Maria Du-
mitale sänatos. Fac stire Marie'. Dumitale, cind
ail fost astazi, Vinerf, venit-a Dumitrasco de Ji-
lestf si cu altf calarasi, cu o carte de la Spätarul
Hrizica 1, scriind cum at venit boieri dintr'acolo
si sed la Focsanf, si ne asteapta sa mergem si
nof acolo, la margene, sa fa cem pace. Decf ell
i-a& dat raspuns intr'acesta chip, Ea mai as-
teptam sa mai vie niste boierf de la Maria Du-
mitale, peste douä, tref zile. DecT vom merge si
vom face pace. Deci sa stif Maria Dumitale ca
mi s'a rugat Dumitrasco ca sa-I spuig cu direp-
tul; decf ea i-am spus cti, yin Tatarif si vine
Pasa si Craiul; deci venim si nof, nu cu alte
mestersugurf, ce yin cu stirea Imparatief. Decf el
Inca a zis ca este asa, ca ail obicit si ef. Decf
mi-at zis: scriem la Maria Dumitale, vre 'ntr'un
chip sa li faci pace de spre Craiul si de spre
Tatarf, si de spre Pasa, ca sa caute ef vinova if
calif au facut acele lucruri, sa-I puie la mijloc,
sa-I dea pre mina Imparatief. Decf sä OA Maria
Du.mitale ca am scris si ell. la Neagul Capitanul
-si la Razmirita Capitanul, ca mi-a zis el sa scriti,
1 eful rAscoalei impotriva lui Constantin Baqarab si
doritor de Domnie.

www.dacoromanica.ro
SCRISORI DE BOIERI 77

cA li este voroava i br asa cA, de se va duce


SpAtarul maT incolo, el sA treacA incoace, sl nu
mearga, Inteacolo. DecT s'atl rugat sä suit la
MAria Dumitale, dacA vor trece, sa, nu aibA ne-
voie. Dec e Inca, li-am scris precum este pt.-
runca Maria Dumitale : sl vie, ca, nu vor
avea nicIo nevoie. DecI, precum va fi acesta
raspunsul,am zis pana Simbata sa, ni dea ras-
punsul,vom da stire iviariel Dumitale. SA fiT
Maria Dumitale sanatos de la Hristos, amin.
Boierinul MArieT Dumitale
Dabija.
(Ibid., IV, pp. 36-7, n-1 xcni; partea In cursive, din
s1avoneste.)
LIV.
CfilfiratA rfisculati. impotriva lul Constantin-
Voda Basarab.
Adeca nob, cAlArasii, slugile MAriel Sale Dom-
nul nostru, luI To Constantin Serban Voevod, de
supt ascultarea ILA Coman CApitan, marturisimu-
ne, adeverim i ne incredintam cu acest zapis-
al nostru, carele dam la mina Marief Sale lul
Racot Gheorghie, Craiul Ardealulul i partior
Teril TJnguresti domn i Secuilor span, si la mina
Mariel Sale Domnul nostru Constandin Serban Voe-
vod, sA fie do credintA cum ca, noi find cA1Ara4
avind mila de [=de la] Maria Sa Domnul nostru,
n'am pazit credit*, noastra catre Maria Sa cum s'a
cAzut, ce am mnblat dupa cuvintul unora si al-
tora din boiert si din slujitorT. Care umblare a,

www.dacoromanica.ro
78 N. IORGA

noastra adusu-ne-a de am clzut den credinka


Domnulul nostru si am gresit Marie Sale; care gre-
seala a noastra surpase-ne din mila MarieT Sale jos.
Ce Maria LuT, ca un Donau buti si miosirdnic
si milostiv, milostivitu-s'a de ni-a iertat greseala
noastra, si iar ne-a tras supt mila Marie! Sale,
Invrednicindu-ne a cele ce le-am avut si pan'
acum. Insa intr'acesta chip cum de-acum nainte
numaT de porunca MarieT Sale sä ascultam, ce
va porunci Maria LuT, orl aievea orT in taina.
Iar dupa cuvintul si invätatura altora din boierT
sa l). din lacuitoril -kerif sa nu umblam, nicT in
seal:nä sa le bagam. Iar, de le-am cunoaste ca
slut spre vatamarea cinsteT Domnulul nostru,
acelea numaT decit sa le aratäm Marie! Sale,
cum se cade slugilor derepte, si slujba Marie!
Sale sa avem de-acum innainte maT cu mare as-
cultare si cu mare cinste a o pazi; si intru slujba
Mariilor Sale bucurosi si far' de toata crAarea
vom fi gata a varsa singele nostru. Iar care din-
tru noT se va afla umblind cumva strinste ' de
catre Maria Sa Domnul nostru, aratind ceva hi-
clenie si necredinO, orT In ce lucru care s'ar
atinge de vätämarea cinstef Domnului nostru,
veri cu fapta, verT cu cuvintul, acel om, verT ca-
pitan, veil iuzbas, veil cowls, verl stegar 2, verl
cetas, cu groaznica moarte a muri, dator sa fie,
1 Razlet..
3 Grade de ostire: sutas, locotenent si stegar.

www.dacoromanica.ro
N. Ionox 79

Impreuna cu muierea 1u i cu feciorif luf, far'


de toata crutarea. Si juramintul care am avut
cu darabantif si cu cAärasil si cu alte cete ale
terif, carele erall spre lucrurie cele rele, hiclene
si. vatamatoare, acele sa fie toate calcate §i
puse jos. NumaI de-acum nainte sä tinem acest
juramint si credinta catra Maria Sa Crahl si catra
Domnul nostru. De care camva odata [s'ar] in-
tarta niscat oamenT rai de-af terif i iubitorf de
razmirita, i cari se va scula asupra Domnuluf
nostru, sa ne aflam linga Maria Sa stind cu
toata virtutea noastra impotriva vrajmasilor ca
aceia, paha la moartea noastra. i, pentru mai
tare credinta noastra, sa aiba acest zapis al
nostru, iscalitu-i-am i I-am pecetluit. Scris in
luna lul Dechemvrie zile, anul 7164 [1655].
(TJrmeaz isc1ituri1e. Tot a§a Plharniceii lui lane
Capitan, lefeciii lui Leca Ca.pitan za Boteza4)
(Mid., pp. 37-9; idem.)

LV.
Radu Comisul.
(Tara-Rom4nea3al.)
(1658)
La al nostri cinstitf i mai marl bunf prietenl,
dumnealor jupinul Mihai1 Golsmit i jupinul Mi-
hahl Herman, mare-judef al cinstitei cetall a Bra-
fovului, pohtim de la milostivul Dumnezea buna
pace si sanatate sa daruiasca dumnilorvoastre si

www.dacoromanica.ro
80 N. IORGA

tot binele intru delungata, viata. $i, sa [--=de] vett"


pohti dumnilorvoastre a sti si de not, cu mila
luT Dumnezed aflámu-ne bine sanatost pan' acum.
sa vett pohti dumnilorvoastre a sti de rin-
dul vestilor dintr'acoace, vett sti dumnilorvoastre-
ca am ajuns cu ostile pan' aid, la Oradia-Mare,
si de aid sintem mergatort cu Maria Sa Hanul
cu Pasa la Timivara, la Vezirid-Azem 1. Alta,
cind ad mers frate-mied Moise acasä, et nu m'am.
putut prileji sa-mt scrid cite ceva acasa; ce poh-
tim pre dumnilor voastre ca am scris cest ra-
väsel de trebile easel, ea si not sintem aicr
linga Pasa; ce ni este nadejdea pre Dumnezed.
$i vett sti si dumnilorvoastre ca Hanul si toat&
ostile vor sä dea pe la Rasava 2, sa iea tara noas-
tra in lung Asa este cuvintul aict. Ce pohtim per
dumnilorvoastre ca, este un fecior al nostru acla,
anume Voicu, lasam acest ravasel sa-1 duca la-
jupaneasa noastra, sa alba, grija i paza, pana
vor trece ostile. Iar not nu vom uita binele dum-
niilor voastre nict odinioara, i 'ntru ce ne vet1
afla dumnilorvoastre, cu slujba direapta void fi
catre dumnilorvoastre, de la Hristos, amin. Seris
Septemvrie 10 zile, 7167 (1658).
Bun prietnicul dumnilorvoastre i vecin der
aproape:
Radul Comis.
Marele-Vizir.
2 Orçova.

www.dacoromanica.ro
SCDISORT DE DDIElif 81

Si ma 'nchin parintelut popel Vasilie de sa-


natate.
La at nostri cinstig si sOcotitt mai mart ki
bunt prietent si vecint de aproape, jupinul Mi-
haid i jupinul Mihaitl HermanJ,
(N. Iorga, Braifvul 0 Ronzinil, pp. 290-1, a=1 8; partea
In cursive, din slavoneste.)

LVI.
Gherghe Banul Baleanul 0 alti pribegi
munteni.
(1674.)

Prea-luminatulut, milostivulut si crestinulut Craid


Mihail Apafi, den mila bit Dumnezeil Ardealulut
Crata, narOlor Terit Unguresti, domn si Secuilor
span, ca milostivulut Craill, cu plecaciune ne in-
chinam Mariet Tale,
Rugam pre milostivul si puternicul Dumnezetl
sa, pazeasca pre Maria Ta cu buna sanatate si
pace intru luminata Craia Maria Tale in mulg'
si fericitt ant. Dupa aceasta, facem stire Marie
Tale ca not, dupa mila Mariet Tale cea craiasca,
care al avut Maria Ta catre not, fãcind Maria Ta
pentru nal mune ostenele ca sa, putem merge
in taxa cu pace, si not eram odihn4T intru car-
tile Marie Sale Ducat-Veda care ni-all trimis cu
boierul Mariel Tale Gheorghie dia, precum stil
1 Jude le BrasovuluI.
6

www.dacoromanica.ro
82 N. 101-GA.

Maria Ta ca am dat cuvint Si innaintea Maria


Tale i ne ggtiam den zi in zi, i numat ce era
sg venim la luminatg fata rariet Tale ca sg mul-
Omim Märiet Tale Si sg ni luam ziva bung, sä,
mergem in Org. Iar, end fu sg purcedem la
Maria Ta ca sä ni luam ziva bung, noug, ni veni
cuvint den Ora cum Maria Sa Duca-Voda, de
cite ni-a fagaduit, la cuvint nu si-a statut, Ca
Maria Sa a fagaduit pentru bucatele noastre,
cg, ce a luat, ni va da i, ce nu ni-a luat, nu
ni va mat lua. i am trimis i oamenit nostri
innainte la Mgria Sa ca sa ni grijeasca cite ceva
pre la case. Iar Maria Sa, necum sg ni dea ceva
den ce ni-a luat, ce Inca. i et -a mat fost ne-
luat, Inca a luat tot, si nimic if a lgsat. De el
not, acestea inOlegind, am statut de ne-am mirat,
in ce chip face Maria Sa acest lucru, de nu-st
stg la cuvint si am% Maria Sa lucrul intealt
chip, nu precum a fagaduit., Iar Inca tot ne
ggtiam sa venim la Maria Ta, sá dam stire Maria
Tale de acest lucru, i atunce sosi i boierul
Mgrief Tale Gheorghe diac cu porunca Maid Tale
ea-1,re not. Dup' aceia mat virtos ne Indemnkn
purcesem sa venim la Maria Ta. Iar, dud fu
acum, se adeverg ca ar fi pus Maria Sa 'Duda-
Vodg pre Stroe Vornicul la opreala, si pre un
ginere al nostru 1-a pus la muncg, de I-a ars,
aruncindu-li näpaste mare, zicind cg am trimis
not cArt,1 prin taing la dinsiT, 0 a zis cg ni-au

www.dacoromanica.ro
scnisuid DE DOIEDI 83

trimis si et de acolo cartt De care lucru not


de aceasta napaste foarte ne stim, ca sintem
cament dirept,t, si. nu este cum zic et, nict se va
afla sä li fim trimis cart,1 prin taina cu nescare
mestesugurl, sail et sa ni fie trimis intr'acesta
chip. Iar, de fatA, not am trimis mat innainte,
cu boierul Maria Tale Gheorghe diac si. cu oa-
menii nostri. Cind am scris la Doran si. la alt,I
boiert, am scris si. la Stroe Vornicul, iar alt nu
stim nimic de acele napastl. Ci ne rugarn Maria
Tale sa nu fie ceva Ingreuiatä inima Maria Tale
pentru acestea ce zic et si napastuiesc; ca not
cu capetele noastre ne vom prinde innaintea
Maria Tale cum, de vom fi scris not ca acestea
lucrurt acolo, sail sa ni fie venit de acolo, pre-
cum zic e, nict cum nu se va afla acest lucru.
Ci numat aceste hrcrurt ant napastt si. meste-
sugurt ca, -alt, tot ce am avut, ni-au luat, numat
ce-am ramas cu capetele. Poate fi ca poftesc
sa ni iea si capetelei ci la mina 'Maria Tale IA-
mine viata noastra,ca a cu acestea mestesugurt
s'ati apucat acum sa ni sfirseasca, si. via0. Ce
cum va lumina puternicul bumnezeq curata
inima Maria Tale I Puternicul si. milostivul Dum-
nezeil sä pazeasca pre Maria Ta intru luminatä
Craia Maria Tale cu buna sanatate si pace in
mult,1 si. feric4I ant
Plecag si slugt mat raid Maria Tale:
Gherghe Banul. Neagoe Secuianal Vornicul. Ivaco
,Logofdt. Hriza Vistier. Ilie Ptrar.
(Studi1 ri documente, uc, pp. 23-4.)

www.dacoromanica.ro
84 N. IORGA

LVIL
Mihal i erban Cantacuzino.
(Tara-Romelneascd)
(1676)
Ed, MihaI i Serban Cantacuzino, juramu-ne pre.
viul Dumnezeil, care este Tatal, Fiul, Duhul &int,
deplina Sfinta Troita, unul dirept Dumnezet, cum
ca nol a patru legi, ce sInt Intru aceasta tara I
primite, cu toara nevointa noastra sili-vom a le-
pazi i cu asuprirea acelor legI saü cu scaderea
lor legea noastra nu vom sili a intemeia, nicf
Impotriva lor, nicl aievea, nicI In taina, nu voit,
lucra, nicI In fata, ; a caruia = orIcaruI] om-
pentru lege uriciune i Improtivnicire un vom
purta, i fiestecaruia vom sili ca sd-st poata tinea
el legea lul In volnicia sa; i Impotriva a fieste-
caruia lege nu vom face practica, ca sa-I fie spre-
asupreala, nice sfat r1 nu vom da, nice cu arma
noastra, nice insune, nice cu mijlocul altuia vom
fi ImpotrivnicI. Ce inca, de am Nelege uniI car
aceia ImpotrivnicI, vom da stire a tot Sfatul Ma-
rid Sale, si vom sta i impotriva unora ca aceia.
Nice Mariet Sale lui Craiü impotrivnic sfat ca
acela nu vom da; i terit acesteia volnicie, pace
si toate judecatile et dupre priceperea puterit
noastre sili-vom a le pazi, i Impotriva eI cu erl
straine nu vom face practice si sfaturI. §i, pentril
1 In AI:deal.

www.dacoromanica.ro
SCRISORI DE 'Barad 85

.ca i CraiI cu juramint adevereazg pre mopenil


lerif, orIcari am fi vadnicY (sic) Impotriva bineluT
terif, va da §tire teril §i sfetnicilor. NoT Inca dara
ne legam pre acel juramInt ce am zis maT sus:
.orT pang cind si CraiT nou clatul jurämint 0
fagaduintile i conditil le vor tinea, noT Inca.
sintem pana atunce a le -tinea, si unul la alalt,
.orl pang end n'ar strica oarecarele din aproapele
prieten; iar oarecare ar vrea a calca sail a strica
acest juramint, adavarindu-se lucrul, sa ramiie
in toate pata vepicg a necredinteT. Pre care §i
noT marturisim a o tinea.
Scris la Noiemvrie 6 one, anul 1676.
IVEhail Cantacuzino, m. p.
erban Cantacuzino, m. p.
EA, MihaT i erban, Cantacuzina, juramu-ne
in numele Tata, luT si al FiuluT si al Duhulul Sfint,
adevarata i deplina Sfinta Troita, unul dirept
Dumnezeu, cum ca prea-luminatuluT i noao mi-
lostiv domn, Maria Sa Apafi MihaT, den mila
JuT Dumnezeu Craiul teriT ArdealuluI, domn pasta
ungurestI i panulul Secuilor, vom fi direpte
slue qi. credincioase, prietenilor Mgriet Sale pri-
.etenT i vrajmmilor MarieT Sale vrajma§1. Or Ice
.am tate lege de rain sau paguba MgrieT Sale, de
timpuria vom face in tire, qi cu toata, puterea
Impotriva Inca vom sta, a§a sa ni dea Dam-

www.dacoromanica.ro
s86 N. 1011CA

nezeg stapania sufletelor noastre ! Iar si Maria,


Sa Inca sa ni fie miostiv si folositor doran.
Scris in Noienivrie 6 zile, anul 1676.
(ibid., nr, pp. 61-2, n-1 Lvin; ibidenz.)

LVIII.
Mihai Cantacuzino.
(Tara-Romdneascd)
(1678.)
Prea-milostive si innaltate Craid, doamne,
doamne, mie milostive, plecata slujba Inchin M60.
rie Tale, ca prea-milostivuluI mie Domn.
Domnul Dumnezet cu lin& pace si cu fade-
lungat6 biruin0 sa daruiasca pre Maria Ta.
Cu aceasta mica si plecata-mI scrisoare vruid
ca sa cere de fericita si infrumusqata sk-
natatea Marie Tale si ca sa fac stire Marie Tale
despre vest ce am intelege, savaI [=de si] ca de
spre toate partile maI adesea vor fi viind Maria
Tale, iar si -de la aI nostri, cand pot adevara,
numaI cit si noua semneaza ca sa dam stire Aland
Tale. Cum si astazI, Miercuri, Avgust 7 zile, ni-ai
venit scrisoare de la at nostri, plecate slugile.
MarieI Tale, scriindu,-ni ca JoI, Avgust 1-it zile,
ail venit neste calarasI tocmal de la tabara, caril
aü fost purces de loc cu un Turc mare, carele
a fost mergind de la Vizirul la Imparatul cus
trebl si cu cite s'ail fost intamplat pan' In vre-

www.dacoromanica.ro
SCIUSORT DE BOIERT 87

mea aceia, si, asa, viincl pang aproape de Buhl,


li-at iesit o seamt de Cazad innainte. E. avind
Innainte streajg si. simVnd de Cazad, si-au
schimbat cealmalele si si-au pus islice,cg at fost
o sumg bung de Turd, ca, cite putinteI nu pot
umbla. Asa, pgrindu-se Cazacilor ct sint crestint,
i-at lasat de at trecut citva. In urmg, prinzind
pre unit .si adevtrind og sint Turd, i-au lovit;
den cari sg fie scgpat numaI vre-o 3-6, iar alalt,f
tot,1 sg fie pent; si pre Aga acel mare 1-at pins
viu, ca toatg solia la Den crestint cull at fost
venit cu aceI Turd, pang a li prinde vestea,
Inc/ at. pent cigva, unit si den slugile Dom-
nulul, iar apoI, care s'a adevarat crestin, 1-at
läsat. *i. suit cum sg fie fost la 8.000 de Cozad.
Ramadanotchi2 incg sa fie trecut Niprul, nestin-
du-li TatariI Innainte, pe cari i-at fest trimis
Vizirul a pgzeasca la trecgtoarea apet, sa nu-I
lase st, tread,. Dart n'aü putut nimic sg li stea
Impotrivg. Iar Incg taberele acestea mart Inca
nu s'ail lovit; numai ce yin Incet; iar den ce-
tate in toata vremea iese de se lovesc, sable
la sable, si multt den Turd sa fie pent. Ca aces-
tea Ong acum am Inteles. i iar, ce am puteo
s'i adevarat, numat cit volt face stire Marie! Tale,
dap& direptatea noasträ ce avem cgtre Maria Ta.
Numal ne regain Mgriet Tale, den bung si mfios-
1 Bug, fiii.
2 elpetenie de Wad.

www.dacoromanica.ro
88 N. 1ORGA.

tivg mila Mgriel Tale s5, nu fim apgrAT; l mila


luf Dumnezet pururea sg umbreascg pre Mgria Ta.
Avgust 8 zile, 1678.
A Märiel Tale mica si plecatg slugg :
Mihal C[antacuzino].
Prea-Iuminatuiu i Inngltatultil Crahl, domnului
Apafi Mihai, den mila luf Dumnezet terif Ardea-
luld Crait, domnuluf pgAif Tent LIngurestf
spanuluf Secuilor, domnului, domnulut miet mi-
lostivuluf, cu plecAciune sl se dea.
(Ibid., IX, pp. 165-7.)

LIM
Lupu Costachi.
(Moldova )
(c. 1680)
Jubite fiul mied Vasilachi, sangtate poftesc de
la milostivul Dumnezet. Si acea bucurie a lu
Paväl sa trimitä milostivul Dumnezet sg fie de
bine si de sanatate. Nof, de aicea, a veni n'avem
cum, cg nu ne lasg vremea, i Vasilcgi Inca 1-1
cam ran la obraz ; ce n'a putea veni sa fie la
cununie. Ce sa-1 cununf tu, cu Catrina, amindol.
Si iatg ca am trimis &ma postave, si-I dat ai
partea liii de la CozmestI, carea-1 la mine zalog
de atita Vreme, i i-oit da i un copil de Tigan.
o copila, de Tigan. Acestea sa-1 daf 'la cununie
si sa fig totf sangtost.
Nuntl.

www.dacoromanica.ro
scrusoni DE BOUM' 89

La iubit fiul mieg Vasilachi, cu sgnatate sg,


se dea.
(Iorga, Studi i documente, XVI, pp. 131-2, n-i iv.)

LL
loan Boldescu.
(c. 1680)
Ioan Boldescul scriem inchingciune la ai nostri
cinsti pgrint,1 de la sfinta mgnastire ot Bese-
recani, pgrintele igumgnul Partenie i la tot so-
borul, de la mai mic i plecat i mult pgcatos
sg priimitI Iv1o1ifta Voastrg mgtanie si smerenie.
Alt[a], trimcA un ispisoc i scrisoare Molitfelor
Voastre si, cite se vor afla, toate vg voifl da-le
cum am ggsit si am scris. Numai ce mg rog
sg-mi dati i Molitfa Voastrg dobitoacele cu zapt 1
Intru minile acestor feciorl ai nostri emit tri-
metem acolo, anume Procopie, Gligorie. i carele
va mai veni de acolo, noi vom plgti. i milosti-
vul Dumnezet sg vg dgruiascg Imparatia Cerului
Molitfelor Voastre.
Si, de vor fi oile tunse, veg socoti de altelea,
sg, dati. La CristeWi, Mahl 25.
La cinstit pgrintele igumenul Partenie si la
tot soborul de la sfinta manastire Beserecani sa
se dea.
(Hasdet., .Archiva istoria, I, p. 72, D.-1 87.)

I In seaml.

www.dacoromanica.ro
90 N. IORGA,

LXL
Ioaii 11514escu1 1.
(Moldova.)
( c. 1680.)
Cinstite al nostru maT mare frate, dumneata
Medelnicer-Mare, s flY dumneata sanatos. Cu sa-
natate ma inchin dumitale, i poftesc de la mi-
lostivul Dumnezeil dumitale pururea multa Mita-
tate si cinstita viaA impreuna cu toata cinstita
casa dumitale. Pentru tocmala carea am facut
cu dumneata pentru prisaca ot Tumas, inteaceia
vreme nentimplindu-mi-se zapisul acolo, dac'am
sosit, cautatu-l-am, si-1 trimit dumitale pre acest
fecior ad nostru. NumaT de stupT, ma rog dumitale
sa-ml daT mai de aproape de pre aid, ca de aco-
lea n'am curnu-T aduce, atita cale, i prentr'atitea
trinturI; ce ma rog dumitale sa-mT daT de-aioT.
Alta, pentru rindul pestelul de saminO, insem-
na-te-voia ell pre dumneata pre cit va trebui
dumitale, c'am pus de-1 string intern]. cott4 : nu-
mal atita, de-are fi i cu voia dumitale, ett a§
fi foarte bucuros la un schimb. Eu sa insem-
nez dumitale de peste de saminO, i dumneata
sa ma insemT de unul din ceia ce ciuma in
ziva de Ignat. Nu pentru alta, ce si trebuie acmti
sa se afle, ca spune Un pleat mare ci celuiar ce

1 Catre Nicoke Buhuq.


2 Aceluia,

www.dacoromanica.ro
scnisonf DE BOIEllf 91

n'are de-acel fel, ales acmil I Crgciun. Si din


mMele de stud, nu pociA face de ceia ce se
chiama, pre numele dumisale 1u treti Logofgt
de se pun a§a, (desemn de eirnat), c matele
§tiucil sint suptirl, iar noug, find oament de tug,
ni-a foarte trebui de-acel fel sg fie mg grost
Decf, ce va fi mila dumitale, de veun. [pore],
multgmi-vom dumitale ç de n'a fi, la prilej tot
ti-om multgral. SA, £11 dumneata, sAngtos de la
Hristos, main.
La Habg§esti, Dechemvrie 20.
(lbid, x[, pp. 1204.)

LXII.
[Miron Costinl
(Moldova )
(1681.)

Mg mir mult cg dumneata, indurgtorul mieA


Domn, nu mi-at sons zilele acestea, nicl prin om
anume, nicl cu alt prilej. Maria Sa Craiul, Indu-
rätorul miet Doran, inaI fagaduise sg-rat vesteascg
Indatg, prin dumneata, sfiqitul dietet. titi din
alt izvor c dieta s'a disolvat, dar a voi_ mutt
sg am o §-tire sigurg de la dumneata, milostivul
mien Doran. M rog ded umilit dumitale, milos-
tivul mieti domn 2, binevoieste a-rat scrie prin eel

1 Chiga saü Cirnat.


2 Un nobil polon.

www.dacoromanica.ro
92 N. lOrtGA

ce va da aceasta scrisoare tot ceia ce al sa-mi yes-


testf. Aid stirea disolvarit dietei a miscat dureros
pe cetMenii acestor 1erI si a stirnit mare bucurie
Intro Tura Oamenii de aid cred ca Muscalif s'ail
botarit pentru pacea cu Turcii. Iert a fost intärit
Maria Sa Vodg 1 In Scaun, adaugindu-i-se i Ucra-
ina, ca sa ramiie si ea supt stapinirea sa. Voda
va trimete la Nimirov 2 un Hatman ales de el;
Maria Sa Voda InsuI pleacg zilele acestea ca sä
mearga la Poarta sa-si plece faa la picioarele
Imparatuluf, cu prilejul capataril Inca a unel
OrT, cum e obiceiul la Poarta. Cit despre mersul
In Tara Ungureasca, nu se mai aude nimic. Iata
in grabg tot, i, läsindu-ma, in seama iubiril sta-
tornice i fratesti a dumitale, 'Amin s. a. (sic).---,
26 Tunic 1681.
(Hurmuzaki, Supl. II 3, pp. 135-6, n-1 ma; din po1one§te.)

LXIII.
Ilie Motoe i Savin Zmucilá.
(Moldova)
(1683.)
AT nostri cinstig fraV, dumnealor Cantemir si
RAI boierl carii dumneavoasträ sinteg sträina4
din ocinile dumilorvoastre, cu sanatate ne In-
chinam si facem stire dumilorvoastre. 'Tata ca si

I Duca,.
2 Capitala UcraineI.

www.dacoromanica.ro
scrusord DE BOIERI 93

nor, cu mila 1111 DumnezeT1 si cu puterea creti-


neasc i cu porunca Mariet Sale luf Voda, mer-
gem in jos de ne vom impreuna cu Maria Sa
Cunitchie Hatmanul, cu oaste ce avem, 10.000 de
calarf si 1000 de pedestri, tot cu foc i cu pustI;
si, impreunindu-ne cu Hatmanul Cunitchie, ne vom
pogori asupra Bugeaculu i. de-om lucra. DecI si
dumneavoastra nu facetI altä zabava, ci numaI
Incalecatl cu ci1 oameni vetI avea, si venitt la
nor, sa farimam paginul, sa ni rascumparam pa-
mIntul nostru, care dentr'insul ne strainasera
paginif. i sa §tig dumneavoastra ca ni sosi o
carte la Chiperesti, de la Miron Hajdad, pIrcalabul
de Soroca, scriind cum ad trecut pre de ceia
parte de Nistru un polcovnic, Tiresco, de la Hat-
manul PopovicI, cu 21.000 de oaste i cu 28 de
pustl, fara 6.000 de oaste ce este la Cunitchie si
fara clta-1 cu nor, de-om lovi Tighina i Bugea-
gul. Decl foarte sa, va, fie dumilorvoastre bucurie
si ILA nicIo indoialä; numaI sa veniL 1, cu atita
obirsind, sa fitI dumneavoastra sanatost
ChiperestI, Nolemvrie 28.
Fratele dumitale: Ilie Motoc, Medelnicer, Savin
biv Medelnicer, ne Inchinam dumilorvoastre.
La dumnealor cinstitI fratil nostri Cantemir
Clucerul i aII boierI pribegl sd sa dea cu sdnatate.
(Tanoviceanu, in Arhiva Societegil ftiintifice i literare,
VIII, p. 716; partea in cursive, din slavoneste.)

www.dacoromanica.ro
94 N. IORGA

LXIV.
Postelnicul Mihai IN escu.
(1690)
Cinstite parinte Macarie, inchinu-ma Sfintiei
Tale cu sanatate.
Pricina Intimplarit acestel scrisorl nu este alta
fara cit Tel sti Sfintia Ta ca a venit un fecior
de la manastire si-mi spuse de Sfintia Ta de
olatul 1. Rail mi-a parut, iar, nevol ce petrecem si
noT, fie mila lul Dumnezeti..lata nu putubl tinea
a nu scrie, ci scris-am Sfintiet Tale si de cel lu-
crisor pentru pinta, ca sa Oil din Ora. VeT sti
cls'ati pustiit buneatele luT Voda, ca, find Haizler '
la Clmpulung, iar Voda a trimes pe supt cum-
pat cu Stolnicul Constantin 3 la Tatari, de vin, de
a lost 0 el, cu fete si cu hiclesug, de präpadi
tara cu Tataril. Inca, ce a fost acum, el trimete
mIngiiele NeamtuluI, iar Voda gindeste alt lucru
cu NenAil. Ca grohul 4 vet sti Sfintia Ta ca vine
la Voda tot noaptea, si scrid eT amindof carg la
paparatia TurculuT, ca sa vie acum. de primavara,-,
ca din gura s'at plecat NeamtuluI, macar cu darea,
iar de la inima vedea-vei In primavara ce va sa,-1
lucreze. a ma mult [asculta] de Stolnicul Cons-

1 Ern arhiepiscop al olatulul, raielei turcesti.


2 Generalul Heissler.
2 Cantacuzino.
i Contele Emeric Tdkoly.

www.dacoromanica.ro
SCRISORI DC BOIERI 95

tantin si frate-sail si Vistierul si Aga Cornea 2 si


1

Constantin §tirbeT, Inca Vladica este, chehaiaua si


Sfatul Divanulul, iara pe a1 t1 boierl i-a pus pe
toti la oprealä, tot cu sfatul grohuluT: cum a venit
el intr'o noapte, iara a doua noapte i-a pus pe
boierl la opreala; si nu stim ce i-aii facut pe cine
a putut prinde. Iar altI boierl ad fugit prin muntI:
lasa, ea, vor peri si. aceia, ca e zapada, pe munte1
Intfacesta chip sti4 ca veT spune dumisale AgOT
si tateT Staico PaharniculuT 2. Auzim si Intelegem
ca zic cum sti, vie Nemtil de primavara, iar
Voda cu grohul asa roaga Dumnezeil, ca ef slut
fratT de cruce, amindoT sa se faca ce s'or face. Si
el, grohul, a minat la Imparatul Turculul, sä-I rnal
trimita ostIr sa pazeasca, toate trecatorile de spre
Nemtl, si zic cum sa se fie sculat TatariT cu mic
en mare, sa vie de primavara. Tara altif zicca am
inteles de Radul logofatul de taina 4Intr' alt chip,
zicInd un lucru mare grohul catra Voda; care Into-
legind,ti-oiu maT scrie Sfintief Tale. Si spune la tata
Staico sanatate din gura. laza ravasul ma rog
Sfintia Tale ca unlit cinstit sa-1 bagT In foc ; num'A
vel spune tateT Staico din gura. Still ca Sfintia
Ta WI Intr'un lemn inghetat, care-1 pul linga foc,
si nu-tI )-as lega, ca, ni e frica de Sintem mortj.

' Mihal.
2 Brallotil.
2 Merisanu.
4 Popescu, cronicarul.

www.dacoromanica.ro
96 N. IORGA

Acum öü trimis haraciul Imparatiei Turculul: chid


haraciuri in acest an all trimes 1a Turc, i acum
a venit an mirza,e sa-I dea patru sute de pungi;
iar Tatarii gat tot in tara pe marginT, cu grohul,
ca el imbla tot noaptea ca un hot. Si de nu se
va pazi NemtiT, sä vezi ce va sä ii lucreze Vodtt
cu grohul! tifi c, ce a avut Constantin-Voda,
a trecut tot de ceia parte. lntelegem c s'a
sculat Moscul : macar de ar da Dumnezed sa
fe una ca aceia! M rog Sfintief Tale, fura cite
un cuvint de la tata Staico i ni scrie, sa vedem
ei noi; c boierii gut morti toti, i, de nu li va
da Dumnezed Nemtilor putere sa biruiasca, iara
boierilvor sa pieie toti, i prea-puternica Imparatie
va sa-si pue sufletul, numaT de nu ne va izbavi
de acest om. i ra5, rog Sfintief Tale sä intrebi
numai din gura pe tata Staico: de nu va fi za-
bava mu1t, sa sarim i noi.; iar, de va fi zabava,
macar el tot sintem noT ceT morti; i ma rog
Sfintief Tale salt ieaf 'met. Si fie mila luT Dum-
nezed cu Sfintia Ta. i rnultamim Sfintief Tale
de oe mi-at trimis de la manastire.
Mihai Postelnic sin Mares Ban Bajescul.
Fevruarie, zile 8, leat 7198 [1690].

P. S. Si tot cerceteaza Sfintia Ta la manastire,


ca nou4 ni e nadejdea tot pre Sfintia Ta, pana
ce va fi mila lul Dumnezed spre 0,ra i spre not
Din gur.l. le potT spune acestea toate, iar ravasul

www.dacoromanica.ro
EMBOLI DE BOIERI 97

ma rog Sfintiel Tale sa-1 bagi, indata ce-1 vel citi,


in foc. Inca zaAl a avut minte Haizler de a iesit,
ca era gindul lui Voda, cu al grohuluf sà. prinza
pe Haizler. Iar numaI cit a facut grohul zabava;
iar el {= Voda] Inca, ce a dat bani lui Haiz-
ler, a dat de, mare nevoie. Inca, ce a fagaduit,
n'a dat, nici va mai da; ca el se gateste de
Un lucru mare la primavara asupra Nemtilor.
De nu mi-ai fi Sfintia Ta tata sufletesc, nu ti-as
spime, ci, fiindu-mi, i scriindu-naT de la mamas-
tire, iata am scris i Sfintiei Tale ca sa OH, si
sa tiT ce vel spune; dara din gura, iara, ravasul
ma rog sa nu-I dal Ca-1 va lua Maria Sa Haizler,
si ma tern, ca eel mail gut çu muIte dulceturi
si amare amaraciuni; si vor pen toti boierii.
ma rog SfintieI Tale iata ca se lasa postul, ci sani
serif cite ceva; iar sa sill Sfintia Ta pe cine vet
da ravasul, ca -acum sint tulburärile cele cu tre-
mur.
Intru cinstita mina Sfintiel Sale parintelui Ma-
carie cu sanatate sa se dea.
(Hurmuzaki, V, pp. 310-1, n-I Ccxln; cf. Tanoviceanu,
In Archiva societatii 0iintifice 0 literal-e, VII, pp. 102-4)

LXV.
Boieril munteni partisani ai imparatului.
(1690.)

Prea-innaltatl, prea-slavitT i prea-luminatf domnt


7

www.dacoromanica.ro
98 K Ionak

ot cirmuitori sfetnici a' puternicil prea-sfintei si,


mail ImpgrAil a Romani lor.
Cu robeasca Inchinaciune a§ternindu-ne la pur-
bele P--pulpele] cinstitelor picioarelor Mariflor Voas-
tre, cu mare jale §i obede ne jgluim dind stirs Mg-
riflor Voastre de saraca a noastra 0 raj Tara-Roma-
neasca, ca la atitea pustiiri §i spargeri a ajuns,cit
doarg niciodatg la a ei stepeng a ajunge nu se va
invrednici, §i toalg a ei pustiire, spargere §i risipg,
mgcar ca, nebiruitorul §i tiranul jug al Turcilor
asupra noastra fara nick, milostenie, cu cumplite
jafuri si nespuitoare tirgrill ne-a cirmuit si ne-a
suparat, ci tot doarg ni se pare ca ar fi fost
mai usor a le purta, iara, de cind aü venit acesti
oameni strainl, G-reci tarigradeni, carora mosii si
stramosil all fost adevarag Turci, cari ei se nu-
mese Cantacuzine§ti, a' carora tiranif, jafuri, prazi
§i sugerl de singe a saracilor ce ail facut si ne-
contenit fac asupra saracei de tell si in ce foc
nestins Fdem si In cite cazne si mund cum-
plitè ne aflgm, de aceasta, farg de dumnezeiescul
neam, limba omeneascg a spune nu poate. Iarg
varsari de singe si omoruri nenumgrate a boie-
rilor, intocma ca Neron, §i, In ce ne afläm, le
putem asamana cu ale Iadului mune. Ca §i acesta,
de acum Domnitorul .eri.i, Constantin-Voda Brin-
coveanul, dintr'acela neam fiind, toate mai sus
zisele tiranil necontenit asupra noastra le are, §i
Domnia WI, nu cu a säracei de tell voie §i ale-
gerea boierilor o a luat, ci peste voia §i fara

www.dacoromanica.ro
SCRISORT DE BOIERI 99

§tirea eriI §1 a boierior, numal de singuratec


neamul 1111 pus cu tiraneasca putere o a luat, qi,
din neamul acesta, de cInd a venit In tara
noastra, toate obiceiurie i rinduielile teril noastre
le-a stricat. Si acesta biruitor Constantin-Vodä
SI cu unchiul sail Constantin Cantacuzino mal
.cu marl tiranil muncesc a le strica, i neamurile
boierilor a le stinge de pe fate, pamintulul. i ce
fel de me§te§ugurl hiclena aü aratat catre oastea
Imparateasca, va fi putut luminata Poarta a In-
telege, si de acum multe va putea Intelege, §i de
acum multe va putea simi. Ci cu mare plea.-
Mune i smerenie ne rugam Mariilor Voastre, de
acesta neam i de acum-stapinitorul Domn deplin
a ne Mintui sa va milostivitl si noua dintru a 7

lor Urania -scapatilor saracl de bmerl, a ni da


audienta a veni la Luminata Poarta, sä ni putem
varsa obiditele lacrame, de multe nedireptatI, sa
va. milostivitl. Ca nol la sfinta crestineasca Im-
paratie si la Maria Voastra ca la izvor de viata
nazuim.
§i cu aceste ale noastre obidite jalobe In paza
puterniculul Dumnezeü lasam pe Maria Voastra,
ui ramInem Mariilor Voastre ve§nice §i placate
slue.
Boieril cari am scapat din Tara-Romaneasca.
(IIrmeaza iscIliturile: Stroe Satrarul,Preda Capitan,Radu
Clucerul, DrAghici Postelnicul, Gherghina Capitan, etc.)
(Hurmuzaki, V, p. 363, n-o acnvu.)

www.dacoromanica.ro
100 N. IORGA

LXVI.
erban Vlädescu.
(Tara-Romdneascd)
(1695.)

Cinstitulul si al nostru bun prieten si de


aproape vecin, dumnealuI jupin Than Mancas,,
judetul din cetatea Brasovulul, sanatate si tot
binele pohtim dumitale de la Dumnezeil.
Cinstita scrisoarea dumitale, dinPreuna cu.
omul durnitale, ni-a venit. De a dumitale feri-
cita si buna sanatate ne-am bucurat. Ce ni serif
dumneata, am frOles: ni serif dumneata cum cà .
aI trimis oamenif dumitale, dupa porunca Maria
Sale. DomnuluI nostru, ca sa aduca dumitale
oameniI din Tohan si din ZarnestI, cari shit
tuglT aid In tara, sa-E acluca acia, la locul lor.
Asa este precum zicI dumneata, c'aU venit
oamenil dumitale i aid la noI, de ni-ad aratat
cartea Marie Sale luI Voda, ca sa-T radice, care
unde 11 va gash Si noi Inca li-am zis dumilor-
sale sa-I radice care pe uncle IT va gasi, ca
de nimenI opreala sa n'aiba; iar, de li va star
cineva impotriva, atuncI vor veni la noE Ce sà
stif dumneata c nimenI impotriva lor nu li-a,
statut, ca sa nu-0 iea oameniI. Ce dumneata,
dupa cum porunceste Maria Sa Voda, trimete si-f
radica, §i fa cum e pohta dumitale cu cliniT, i,
oamenil nostri, RucareniI, cariI porunceste Maria,

www.dacoromanica.ro
SCR1S0Rf DE BOIERI 101

Sa Voda ca sa-1 dal dumneata, precum ti-I


(15, Maria Sa aI dumitale, si. dumneata da aI
nostri. Ca pe aI dumilorvoastre niment nu-I
epreste, ce, end va fi voia dumitale, atuncI II
vel lua. §i, cu aceasta sfirsind, mita WI Dumne-
zeil sa fie cu dumneata. Aprilie 15 zile, leat 7203
[1695].
Al dumitale bun prieten si de bine voitor, gata
spre slujba dumitale:
erban Pirvul, biv Vel Comis, Vladescul 1.
Cinstitulul si al nostru si de aproape vecin,
dumnealuI marelul-judetuluI BrasovuluI, cu cinste
gi cu sanatate sa se dea. S'a scris din VladestI.
(Torga,Brafovul # Romeinii, pp. 134-5, n-1 12.)

LXVIL
Draghici. Spätarul.
(Tarci-Rometneascd)
(1696.)
Cinstitulul si prea-iubituluI nostru bun 13re-
ten, ca un parinte, Maria Sa jupin Hanes Man-
cos, marele-judet dintru cinstita cetate Brasovu-
lilt, sanatate si tot binele pohtesc de la Domnul
Ilristos ca sa trimita MarieI Tale, dinpreuna cu
toata cinstitä familia MarieI Tale.
Pricina scrisoriI noastre catra Maria Ta nu
este de alta, numat ce, Intgil, ca sä cercetlm
1 Ispravnic de Cimpulung.

www.dacoromanica.ro
102 N. IORGA

de buna si noua, dorita sanatatea A/arid Tale, care


pururea pohtim de la Dumnezed ca sa auzim. A
doua, Inca vel sti Maria Ta ea si ea am. mers
putintel pana la Bueurestl, si nu still cum am vd-
nit, ca m'a facut Maria Sa lioda ca pe dracul,
pentru sfoara. i nic n'am apucat sa descalee
bine, m'a Inturnat Maria Sa Voda. InnapoT ca
sa fac istovul tot de sfoara. Ci acum iata ca, tri-
miseid pe Mihal Innainte; ci ma rog MarieI Tale,
§i iar ma rog, sà fact' Maria Ta bine sa porun-
cestI teh-mesteruluI sä fad, cum va face, sa
stringa toata sfoara pana Sambata. Iata ca, §i ed
Inca voth veni poimInI; ci ma rog Marid Tale, ca
unlit parinte al mien, sa fad Maria Ta acest
bine, pentru voia MarieI Sale MI Voda, ca sa se
stringa aceasta sfoara toata. Ca, de nu se va
face acum, in ceasta saptamina, tot istovul, nu
stia cum void sa ma mal due la Maria Sa Voda.
Ca Maria Sa Voda Inca acum a lasat In nä-
dejdea Marid Tale, si in nadejdea Mariel Tale a
trimis acri. Maria Sa zice ca ar fi gasit si. In-
tr'altä parte., mesterl, ci, Rind Maria Ta prieteu
vechia Mariel Sale MI Voda, In nadejdea Maria'
Tale s'a lasat. Ci iara ma rog Maria Tale, sä nu
ma lasI Maria Ta acum; ci et void räminea dator a
sluji Maria Tale in toata vremea, on Ia ee Mai
pohti Maria Ta. i ma rog Mariel Tale pentru o
gazda, ca sa-mI rinduiestI Maria Ta, cand void
veni poiminl, sa fie bunisoara; i foarte void

www.dacoromanica.ro
SCTUSORY DE noInni 103

mu4umi Mariel Tale. De aces te mg rag Mgriel Tale ;


§i mila lul Dumnezeg rog in tot ceasul ca sa fie
cu Maria Ta.
Aprilie 20 de zile, leat 7204 [1696].
Al MarieI Tale cel spre slujba ca un ful :
Drgghicl Spatar.
Cinstitulut Mariel Sale jupinuluf Hallos Mancaq,
mare-jude al cinstitet cetat,1 Brasovul, cu cinste
§i cu multg sangtate sg se dea.
(Ibid., pp. 81-g, n-1 4.)

LXVIII.
Constantin Cantacuzino Stolnicul.
(1696)
Cinstite al nostru bune vecine si prietene, dum-
neata jupine judee, sgnatate §i tot binele de la
Atotputernicul Durftnezell poftesc dumitale.
Cartea dumitale de la sluga dumitale cu cinste
§i. cu dragoste o am luat, §i7 de bung sänätatea
dumitale intelegind, ne-am bucurat. Carea in lung&
vreme a fi intreaga si cu norocire de la Dorn-
nul Dumnezeil poftim. Alalte cite dumneata
ni mal sera', Inca sm illeles. De care lucru
foarte ni-a pgrut si ni pare rail, de supgrarile
Si nedreptgtile oameniloi dumneavoastrg ce ,ai.
avut 'aid, de unil §i de altlii: unif tragindu-libu,
catele, a4ir luindu-li banil afarg den socoteala
si den obiceig. Insa, saval [= macar] a dumneata,

www.dacoromanica.ro
104 N. IORGA

acestea ce al ostenit de mi-g scris mie, i Mariet


Sale lui Voda Inca at scris, de at dat In qtire, iar
§i mie, cit mi-a fost prin putin-ta, n'am pregetat
a nu grai Maria Sale. Care lucru nict Mariet Sale
nu i-a parut nictun bine de unele ca acestea
ce se fac. Pentru c porunca Mariel Sale nict n'a
fost, nict este sa se faca unele ca acestea, sa
se iea cele ce nu este obiceiul gi direptatea; ce
n'avem ce face, daca [=cle] vreme ce aa skit sin-
gile! Macar ca mi se pare ca ca acestea nicl o
Ora, nict la un kc nu lipsesc: jafurt si mtnet-
tuff de oameni rat ca aceia. Uncle gi aid, ca nu
shit de aceia, nu tagaduim. Drept aceia, unit ca
aceia, eine a fost de a umblat Intr'acest chip,
InOlegind Mria Sa Vocla, i necinste cum li
s'a cuvenit all luat, unit Inca si din diregatoria
kr all scazut i, cut ce all luat fara cale, ca sa
Intoarca innapot a poruncit Maria Sa. Iar, pre-
cum am zis, ca aceia rat, nicairl In lume nu
lipsese. C iat i vremile i oamenit acum eat
iuit foarte: poate fi cad qi stapInitoril i pu-
ternicit eel mat mart cer mat mult, i afar& din
obiceia i socoteala vor sä iea, i aqa urmeaza
1i alalte necuvioOnte i pagube mat multe la
norod. Asa, cit dara pentru aceasta, cu oamenif
dumneavoastra, mat multe nu lungesc, de vreme
ce din cartea Märiet Sale lul Voda, ce raspunde
dumitale, mg pre larg vet inWege dumneata, si
de la sluga dumitale asijderea. i, iara§T, §i de

www.dacoromanica.ro
SCRISORI DE BOIERi 105

acum Innainte, Intru cele ce ne vet pofti dum-


neata i va fi prin putinta noastrg, in lucrurt
cuvioase i direpte, gata sintem pururea a sluji
dumneavoastrà, ca unor bunt vecin i bunt pri-
f3tent. i mila lul Dumnezeil sg fie tot cu dum-
neata din toatg vointa pottim.
Al dumitale de bine voitor prieten si vecin si
gata pururea a sluji:
Constantinus Cantacuzenus.
Cinstitulut i nouä bun prietenulut si de
aproape vecin, dumnealut jupinulut Ioanes Man-
cos, mareluf-judet al cinstitet cetAt at Brasovu-
lul, cu cinste i cu multg sänätate sg s dea.
(Ibid., pp. 366-8, n-1 5.)

LXIX.
Nicolae Costin.
(Moldova)
(1699)
Cinstite al mieil frate mat mare, dumnealut
cumnatul Teodor Valade Vel Vistier, cu fericitä
sgngtate mg 'nchin dumitale. Nu supar mat mult
pe dumneata, farg cIt fac sure dumitale pentru
o TigaDca de pe Ceaurestl, care a fost dupg un
Tigan al dumnealut Pitaruluf Ilie, can a1 fgcut
dinpreung 4 copil, si et am impg4it copiit cu
Pitarul: 2 am luat eu i 2 dumnealut Pitarul Ilie.
asest atuncea i-am schimbat cu väru-miett Ne-
culal oldan, avind doug Tigance dupg 2 Tigant

www.dacoromanica.ro
106 N. IORGA

al miel, si varu-miet Soldan iarast i-a vindut Pi-


taruluf Ilie, fiindu-X i cumnat de pre Basota,
Vistiernicul, precum arata scrisorile la mina Pi-
taruluf Die acum. Nista juzh aT dumisale, cari
umbla de string TiganiX de pe Ceaurestl, if fac
glIceava, i vor sa-T iea Tiganif, cu porunca du-
mitale. La care acmit n'am putut sa stall sa
ivorovesc cu dumneata pentru aceasta, dar poftesc
pe dumneala sa n'aiba suparare dumnealu% Pi-
tarul The, sa i se iea vre-un Tigan, pana voiu veni
ell de la Tinut, i atuncf, daca va fi s ieati dum-
nealuT, eti m'uta aseza cu dumneata. Aceasta pof-
tesc, si ma rog dumitale i RI dumneata sanatos.
Leat 7208 (1699), Octomvrie 13.
Al dumitale max mic i plecat &ate i sluga.
Nicolaa Costin.
(Iorga, Studii i documente, VII, pp. 801-2, n--1 19.)

LXX.
Costandachi Clucerul.
(c. 1700)
Al nostru de bine voitor, aumneata cumnate
Ilia, sanatate si tot fericitul bine II poftesc du-
mitale de la milostivul Dumnezeil. Cinstit ravasul,
dumisale unchesuluf Basota Si un om cu o lu-
minata carte a Marie Sale MI Voda, mi-an venit, in
care scriti. pentru Balaceanu iganu, sa-1 dad. De
care lucru eu iganul nu-1 popresc dumitale ;
numaX iata ca si eti, nezabavind, voiil is& yin la,

www.dacoromanica.ro
scnisoni DE, BOIERI 107

IasT,i voit aduce i iganul cu mine la Iasl, si,


daca ne vom putea aseza amindol, el voit da
dumitale banisorI gata, Ce poftese pe dumneata
sa, nu-nal facI maI mult zulum, ca, precum IiT
suit dumitale, intru adevar asa a fi; voit aduce
Tiganul la LasI, de ne-om putea -tocmi bine : de
nu am dat taleriI, va raminea. Iar pentru un
copil al 1111 Ion T ig anuj, aceia nu-I nimic: et am
izvod iscalit de dumnealor, si la dumnealor este
izvod iscalit de mine, si nu-1 nimic aceia. Ion
Tiganul a avut niste copiI cu acea Tiganca ce
zic dumnealor, dar at murit i Tiganca i copia
aceia cu totul. Iar Ion Tiganul a luat acum de
curInd o Tiganca, a noastra, i cu aceia are vre-o
2 copilas1 mititet Iar, pentru Balaceanu, i-am
spus i frate-miet Scarlatache ea i 1-a dat un-
chesul Zbiere luI, zidind c'a da el alt Tigan du-
mitale, au ce poveste a II avind, nu still ele (sic).
Eti aceia nu puit la socoteala. Dumneata veI tii-
treba i pe frate-miet Scãrlatachi, iar et, cum zic,
void aduce Tiganul la NI, si 'n ce chip va fi, va,
fi. Aceasta poftesc pe dumneata, si sä fif dum-
neata sthatttos.
Al dumitale cumnat si gata spre slujba :
Costandachi Vel Clueer.
(1-bid, p. 308, 11.1 22.)

www.dacoromanica.ro
108 N IORGA

LXXI.
Constantin tirb el.
(Tara-Romdneascd.)
(1700.)

Cinstitulut si de bun& rudg si de Dumnezea


ales si noua de aproape vecin, dumnealul marele-
juth4 la cinstitg cetatea Brasovuluf, de la Dum-
nezei1 tot fericitul bine pohtim ca s darniascg
dumnetale.
Intimplarea scrisoriT noastre cgtre dumneata nu
este de alt cevasT far de cit pohtim pe dum-
neata ca s avem iertaciune de supgrarea noas-
trg care facem dumnetale. C sint acum treT an
si mal bine, de cind a fost luat dumnealul ju-
pinul lianas lacgtusul, Sasul, de mit, de la Bra-
sov, 7 bug de yin, de la, o slugg a noastra, si
de atunce tocma acum, la vremea culesuluT de
Tit, a venit dumnealul si a zis cg den 7 bug
ce a luat de la sluga noastra, i-aa lipsit dumi-
sale vin vedre 127. Si noT pe dumnealut 1-am
intrebat, acele 7 bug de cite vedre de yin
le-a luat peste tot de la sluga noastra, si cig
banT gata a dat la mgna slugil noastre. Dum-
nealuT a zis ea nu stie, si a zis dumnealui
ca-I slut scrisorile acolo la Brasov, si si-au pus
dumnealuT zi cu noT innainte dumnealuf Radul
Yel Comis Golescul cum ca va veni dumnealuf
pan' in 10 saptanainT, de ne vom isprgyi, i va

www.dacoromanica.ro
SCRISORI DE BOIERI 109

aduce dumnealuT scrisorile dumnesale, de se va,


vedea cite vedre de vin a luat intr'acele 7
butT si citT banI gata a dat la mina slugit
noastre, i sa masuram butile cu vadra de aicea,
de la oras, de la PitestT, care a Mout Maria
Sa Voda: ca biAile care a luat dumnealul atunce,
sint toate de fata. i am dat si mina cu dura-
nealuT cum ca se va afla la zi far' de nick,-
sminteala. Si de atunce pan' acum slat 12 sap-
täminT, i dumnealul n'a mat venit ca s ni
ispravim pan' skit butile de fata, ca apol se-
vor da butile la unit si la altif; ci va fi gil-
ceava. Ci pohtim pe dumneata sag poruncestI
dumneata, de are cevasi cu sluga noastra, sa vie-
dumnealuT sa-sT cate, i numele nostru nu tre-
buieste sa ni-1 poarte dumnealuT, ca este rusine
ca noT intr'adins atunci la zi, cind s'aa umplut,
3 saptaminT, ne-am aflat la viile noastre, ca sa
ni isprävim cu dumnealuT, i dumnealuT n'a,
venit. Acum asta una data iar ne aflam aicea,
la PitestI, cu slujba Marief Sale luT Voda. Ci poh-
tim pe dumnealuT, numaT sä vie dumnealul pang,.
sintem i no aicea, ca sa ni ispravim. Ca, de
nu va veni dumnealui nict acum, iata ca, eü
inteadins am trimis cu cheltuiala noastra ca sa
facem stire i dumnetale, i, de nu va veni
dumnealuT nicT acum, pe urma de nicTo treaba
nu va fi venirea dumisale, ca not nu pohtim
paguba prietenilor si vecinilor nostri. i, cu aceasta

www.dacoromanica.ro
no N. i01104

sfir§ind, mila Domnulul Hristos sa, fie in toata vre-


mea cu dumneata. Dechemvre 17, leat 7208 [1700].
Tot al dumnetale bun prieten si de binele
dumnetale voitor 0 gata in toata, vremea spre
slujba dumnetale: Costandin biv Vel Clucer StirbeY.
Cinstitulut 0 de bung ruda, 0 de Dumnezeil
ales si non& de aproape vecin, dumnealuT marele-
jude de la cinstitg cetatea Brasoyulul, cu cinste
0 cu fericita, sangtate sg se dea.
(lorga, Brarval fi, Rominil, pp. 38-9, n-1 7.)

LXXII.
Me Alfazit.
(Moldova)
(1722)
Iubite frate; vere Sandule, dumitale cu sang-
tate mg inchin. .Afihridu-ma, 0 ell acmii. in Moscu,
!nal dete Panaioti negutatorul o carte de la dum-
neata, scrisl din anul 7229 [1721], Septemvrie 10.
Pentru banil ce ti-s dator, care mi-a pus
inima dacg am Tnteles de scapaciunea dumitale,
§i s'int bucuros saril plätesc, numar n'am nicto
putere aoraii., ca m'a pedepsit Dumnezeil: intgla
cu foc mi-a ars casa, nefiind ell acasa, si mare
paguba am avut; acmil de tin an, mi s'a sgvir-
sit 0 so01, Dumnezeil sa-1 ierte, 0 n'am niclo
facere.
Am cer§it voie de la ImpgrAie sa-mt vind
mosia ce am aice si sa-g plgtesc, si nu m'a poz-

www.dacoromanica.ro
scrusoRt DE BOIEllf 111

volit; ce, frate, ma rog nu-tt banui, ca, ou vreme,


pagubas nu te voiü lasa, macar cä et, ce-aan
pierdut, n'ohl mat intoarce, iar dumneata pagu-
bas nu vet fi de spre mine. Varulut Vasiie Ina
ma inchin de sanatate, .,si.-1 poftesc sa-mt trimita
raspuns de partea ce mi s'a Mout mie de a
-unchesulut CiocIrlan I, sa nu taca dumnealut mai-
com; ca mi se pare ca ell sint cela ce i-am fa-
cut de 1-a primit unchesul Ciocarlan, nu altul, .
care am carte fratine-mia., a tut Ion, de-mt
scrie ca cartea mea a dat-o in mina dumisale
varulut Vasilie.
Bunu-I Dumnezet, doar n'om muri totI aice, si
cu vreme nadajduim pe Maria Sa Mihat-Voda 2,
Sgr ni facem o asezare si sa venim In tara. Si
sa fit dumneata sanatos.
Din Mosc, beat 7230 [1722], Aprilie 23.
Fratele dumitale Ilie Abaza, ma Inchin cu sa,-
natata tuturor.
(Iorga, Studil fi. documente, XVI, pp. 108-9, nd v.)

LXXIII.
Toader Costachi.
(Moldova.)
(1729.)
Cinstite frate cumnate Comise, cu bung, dirai-
neata ma Inchin dumitale. Cinstita frateasca scri-
1 Vornicul.
2 Racovitg,.

www.dacoromanica.ro
112 N. 1ORGA.

soare a dumitale am luat pentru aceasta spaiml


de Tatarl, si. pre aid at fost si. este. Ci, pentru.
Sultanul, veT sti dumneata O. pricina lute acesta
chip al fost: acest Sultan a fost Calga, si, ne-
Invoindu-se cu Hanul, precum a scris Hanul la
Poarta, si a, venit sa-1 mazileasca. Dar el n'a.
umblat dupa aceia,. ci s'a ridicat din Cern cu
7 sirinf si cu 12 mirzacT, cu oardele lor, si al
venit la l3ugeac, si all trimis la mirzacT; cel
mat multI al mers de s'al Inchinat luT, iar 2,
3 MirzacT ail trecut peste Dunare; pe cariT, bu-
catele bor le-a dat in prada, muierile, copiil in
robie si de aid, din Bugeac, al trimis harz 1 la
Poarta de la tot,I mirzacil, precum II pohtesc pa
dinsul sa, li tie Han, si cu acel harz al mers
2 mirzacT si 2 sirinT. Iar el s'a pornit asupra
lul Giaman-Sahaidac (sic) cu vre-o 12.000 de caste,
de nu s'ar Inchina, sa-T prade, si. de acolo sä..
mearga asupra Hanulut Ci, de 1-or da Han p&
acesta, poate s'or potoli toate, iar, de nu, este-
cu grija. Acestea mi le-a spus un copil din
casa, care 1-a trimis Voda la Ilagasi2 cii cart,T, si
Ilagasi este acesta a SultanuluT, iar pe cel vechil,
care era pus de Hanul, 1-al dat afara. Maria Sa.
Voda Inca a trimis pe Vel User 3 de este linga
Sultanul. Si acum s'a mal potolit si spaima i dar

I Rugiminte.
2 Aga Marit
3 Alexandru Amira.

www.dacoromanica.ro
SCRISOki DE BOIERI 113

s'a fost speriat si. marginea prea ran, cit ai fost.

stind cu tog IncArcatI. En. Inca am trimis un


fecior 'Ana la trate-mien Vasile, c'a trecut si el
acasA,; ci astazI poate a nins. Ce-a mal fi, oiil
scrie dumitale. Grecenil si alte sate de pests
Prut s'au bachinat toate la Sultanul. Dumneata,
cit pot,T, tot IT mat Imblinzeste pe oamenT, pre-
cum si et aid, pang, vom mal vedea cum este
cu acest [lucru].
Rämilfl plecat fratele dumitale
Toader Costachi.
ParaschiveT ma Inchin cu multä sanatate;
Maria säruta, mInile dumiorvoastre. De la Galati
dad, ti-a veni, ma rog sä-mI seri.
Cinstit frateluf mien, dumnealuf Constantin biv
Vel -Comis, en multa sanatate sa se dea.
(Ibid., pp. 133-4, n-1 'v.)

LXXIV.
Nicolae Roset.
(1740.)
1.

Cu intoarcerea dumneaeT cumnatel Catrinel SO-


taresel..., iata trimit dumitale prajitoarea de cafea,
asezata binisor In cutie. Hamurie Inc5, vor ven.i.
negresit, pentru caT, nernteste. Ajutind Dunn:Lent,
peste cincI, sese zile vom sg mergem la Sibitn,
8

www.dacoromanica.ro
114 N. IORGA

sa, [ne] inchinam MAriel [Sale] seninatului printep.


Ce, acole find adunare mare, void sili in tot chipul,
CI doar ohl ga4i, mai pe pläcere si de ticnA.
DupA aceasta fac stire dumitale c iata, im-
bulzindu-mg strimtoarea vremiT, de vreme ce, cum
se 4rAieste pe aice i ce scumpete este, vei in-
telege si den dumneaeT cumnata, am vindut dum-
nealui unchiulul Iordache Cantacuzino SpAtarul
mosia mea den IonAsenT, pe apa Jijiei, care stil
dumneata ca-mi este si mie danie, iar den nea-
mul dumnealui : mi-au dat pe dinsa galbent un-
gurest1 100, care banT i-am i luat deplin p
tocma, dupa cum aratA zapisul mieil la mina
dumnealui. Insa, fiindcA acea mosie (dupa cum
iml spuse dumneaeT cumnata) a fost fäcut
schimb Dumnezeil sa-1 pomeneasca, tatal
nostru cu alta mosie a dumnealuT, si den pricina
vremilor ati Tamas si pang acum sbrisorile acel
mosiT la dumneavoastrA, acum dar sa le cAutag,
si sA-X dati dumisale toate acele scrisorT, de vreme
ce dumnealui eSte stApin aceleT mouT, ca, nice
s'ar fi cAzut altul, fiind iar de la neamul dum-
nealul. Ce dar 1;1, poftesc, fAra, de alt, cuvint sati
prelungire sA-1 dag scrisorile, ca sa, nu ma supAr,
de vreme ce i-am vindut-o cu toata voia mea,
si am luat i tog banil. Contesa mea, cumnata
dumitale, se inching dumitale cu frateasca dra-
goste, rugindu-Va den cer toate cele fericite.
DumneaeT cumhatei IT rugam fericitA sal:A-tate;

www.dacoromanica.ro
SCRISORI DE BOIERI 115

pe nepotica Znaäragdita dulce o sarutam, j iar


-rugam dumitale de frateasca cautare.
P. S. Iar dupa frateasca imbratisare. Ceia ce
In trecutele zile cu frateasca confidentie" am
scris dumitale asupra halulul mieil, iar j le aduc
aminte, si te rog sa, le socote01 frateste i cres-
-tine§te,nadajduind ca nu ma vetI socoti nice
pe mine de tot Instrainat de cele parintestf, de
ma cunoasteg de frate, dupà cum i CU dreptate
,este, i strInatorarea halulu mieil trebuie a va
pricinui fraternam compassionem", ca sa nu-tI
dar pricina de a intarlta dreapta Celul de sus. Si
iarta de suparare, qi ma rog de raspuns far& de
zabava. Scumpetea de pe aid i ce fel ma lupt,
veI Intelege maI pe larg de la dumneaeI cum-
nata Spatareasa.
CinstituluI §i al mieil prea-iubit, dumnealuI
fratelul Constantin Roset, Vel Vornic, cu cazuta
.cinste i fericita sanatate. La Tall.
Brapv, Malt 2 zile, anul 1740.
(Ibid., V, pp. 56-7, n-1 256.)

2.
(1740.)
[A primit seIzed de ughl], rama§ita pretuluI
de pe moqie, care am vindut dumitale, si iata
trirnit dumitale i zapisul. Contesa mea, cumnata
dumitale, multume§te foarte de neuitare, i se
inchina cu frateasca dragoste, i dumisale nepo-

www.dacoromanica.ro
116 N IORGA

tuluI Constantin 1 ii rugam fericita sanatate.


multumesc de ciubuc, i mal rog si de ceva tu-
tun basma-ghiubec". i dumnealui Inca sa-ml
porunceasca ce ar pohti denteacoace, i voill face
datoria.
P. S. Sorg, ma rog sa nu ma iii cu vin ros
de Cotnarl...
Brasov, Avgust 19 zile, anul 1740.
Cinstitef i prea-iubitef mele ca o sork dum-
neaer verer CatrineI Pascanitel, CantacuzeneI, tz
cazuta cinste, la PascanI,
(Ibid., p 57, n-1 256.)

LXXV.
Iordachi Cantacuzino.
Moldova.)
( c. t1740.)
Clucer Mardare, sanatate I1 poftim. Alta, pen-
tru niste Niganl cari s'a 6. dat, aI dumisale Pita-
rulul Ilie, din Tiganil Maria Sale MihaI-Voda cari
ti povestea, i, mergind acolo, 1-a luat pe Tigant
si i-a dus la casa dumisale; dar a acum s'ad
sculat i ait fugit iar acolo Innapol. Pentru care,
viind omul dumisale acolo, sa-I daI pe mina
omulul, ca sä4 aduca iarasI la dumnealuI. Cad
tiI povestea cum i-ai dat, cä i cartea gospod gi

Pawanul PAharnic.
2 Rapovitk.

www.dacoromanica.ro
SCRISOR1 DE BOIElit 117

Tavasul nostru este la dumneata. Ci da iganiT


clupg cum s'a hotgrit atuncI! Aceasta, i RI
dumneata sanatos.
Iunie 18.
(Ibid., VII, p. 327, n.1 85.)

LXXVI.
Barbu Vicarescu.
(1749.)

Cinstitilor i aT nostri bunt prietenT i ve-


cinf de aproape, dumneata doamne Closius, judo-
ul cinstitel cetatT a BrasovuluT, si la tot cinsti-
tul Sfat[ul] dumneavoastra de obste, cu multg
sanatate inchinindu-mg, rog pre Atotputernicul
Dunmezet ca s vg daruiasca, in viatg Intreaga
fericitg sängtate, invrednicindu-vg a prgznui
Invierea Domnuld nostru Isus Hristos Intru multi
ant Prieteneasca cartea dumneavoastra bucurin-
du-mg am luat, i cele ce scrietf dumneavoastra,
am inteles. Cartea ce atI scris dumneavoastra
catre Maria Sa Voda, prea-innaltatul mieti stg-
pin, InsumT oil o am dus innáltimiT Sale, i, de
vreme ce Maria Sa este pornit spre facerT de
bine si spre apararea tuturor celor ce se umbresc
supt aripile stapin,iril sale, Indata mi-a dat po-
runca de s'ail scris pommel de iznoava catra
totT ispravnicil judetelor, pentru oamenil dum-
neavoastra caril pogoarg cu oile aid In Ora, ca

www.dacoromanica.ro
118 N. IORGk

sg-I apere si sa-I pazeasca de catre totf carif


s'ar indrazni sa li fact& vre-o suparare. Si Inca
si de catra saigiiI irnparatestI, la cumparatoarea
oior, sa nu li faca sila saiti sa li iea farg de
voia lor oile ce le vor fi avind de prgseala, ci
numaI cele sterpe, cele ce all de vinzare. Si
acestea iaräsI cu pretul lor si cu buna tocmeala,
scriind pentru aceasta catre saigiii si vechild
dumisale Casap-baseI, AgaT, ca sa nu-I supere,--
dupg cum si din luminata cartea Inna4imif Sale,
ce scrie catra dumneavoastra, va vet,I indestula.
lar, de vor avea vre-o suparare de catra, cineva,
numal decit sä li poruncig dumneavoastra sa
vie sa dea jalba la Maria Sa Voda, la Divan, si
fara de indoialä sa fitl dumneavoastra ca-0 va
afla dreptatea fiestecarele, si acel ce se va Indrazni
a-I supgra, 10 va lua cazuta pedeapsg. Si, iarasI,
la cele ce ma vet,I cunoaste dumneavoastra vred-
nic a va putea sluji, cu indrazneala sa-rnf scriet,T,
ca nu ma feresc a sluji dumneavoastra la ceia
ce-rnI va fi prin putinta. Si Intr'acestasT chip se
va pazi buna vecinatate si prietesugul nostru; de
care maT de treabg, nu poate fi altul lucru ase-
menea. §i. eil pururea ramiiil al dumneavoastra
bun prieten, vecin de aproape 0 gata slugä:
Barbul Vacarescul Vel Vistier.
Mart 13 zile, 1749.
Cinstitului si at nostri bunT prietenf si vecinf
de aproape, dumisale Closius, jude01 cetAiT

www.dacoromanica.ro
SCR1S0RY DE MED! 119

BrasovuluI, si la tot cinstitul Sfat, cu intreaga


sahatate si cu toatg fericirea sä sa dea, la Brasov.
(lorga, Brafovul fi Rominii, pp. 378-9, n-I 14.)

LXXVII.
Ienachi Cantacuzino.
(Moldova)
(1780)
1.
Cu frateascg dragoste mg inchin dumitale.
Pang acum nu ti-am scris, ca lucrul umbla in-
ggimat, si in tot chipul cere, si nicl el nu stie
ce cere. Care la toate m'am primit, si deosebit
ca si [cul Maria Sa Vodg am avut vorba, si ca la
un duhovnic m'am ispoveduit, si mi-aii ade-
vent cum capul lasu-1, si judecatu-ne-am, si-ail
pus se Galgteanul 1 si. pe Roznovanul de i-aii zis
si-ail dat izvod ce cer, si am prima. §i, vazind
c'am prima, ail Intors, si numaI decit cer mo-
siile de la CernautI, sg i le dah de istov. Care
i-ana raspuns ca nu i li void da: cum si ltif Vodg,
la vorba ce am avut, i-am spus cg nu i le voiü
da nici de cum; si acum, astäzI, minI, se alege.
Dumneata, cele ce ti-am scris in [scrisoare], dum-
neata le mistuieste ID Cordon 2, unde-I sti, cum si

1 Egumenul de Galata.
2 Bucovina, dupg, cordonul sanitar tras la anexare.

www.dacoromanica.ro
120 N. 1ORGA.

scrisorile pa mo§IT ce V-am dat ; §i. nick) grija sa,


n'aibT, ca, orIce mi s'ar intimpla, da la mina
dumitale nu se vor lua, ca-s puse anume, si la
si la diatä; 0, te vor §i. intreba,
precosinvol 1,
sau de #-or sale, sa zici ca scrisorl n'al luat.
Si. [chiar] de acolo, §i. orIce vreT sa-nat serif, foarte
cu om ales §i. cu taina, si nu prin mina vata-
fulul mien.
Iulie 21. Fratele dumitale
I. Cantacuzino, Spatar.
La nepotul Ienachi Canta este sa se dea.
(Iorga, Studif 9.i documente, VII, p. 229, n-1 84.)

2.
(1791.)
Catre cinstitul mien parinte, dumnealuT bade
Iordachi Cantacuzino, biv Vel Vornic.
Cinstita parinteasca scrisoarea dumitale cu multa
fiasca plecaciune primind, laudind numele Zidi-
torulul pentru a dumneavoastra intregime prea-
fericiteT sanatAT. §i, pentru cele ce mi se porun-
cesc de catre dumneata, pe larg irOlegind, iatä,
dupa poruncl, am trimis raspuns. §i anil dumb-
tale de le prea-milostivul Dumnezeu indelungakT
qi. prea-fericiti,
1791, Avgust 27.
(Ibid., p. 245, n-1 144.)

1 Foaia de zestre.

www.dacoromanica.ro
SCRISORY DE BOIERr 111

LXXVIII.
Stan Jianu.
(Tara-Romeineascd.)
(1785.)
1.
.... Moartea prea-iubituluT si procopsitului si
Inteleptulul mieu fia. Zamfir ... Focul ce arde
apururea In inima meta . . . Mie tot mi se pare
cgcT este In vis acest foc ce m'a cglcat; ire pare
ca este dus In vre-o calgtorie sail In vre-o slujbg,
de nu-I vgz Innaintea ochilor mieT, iar, cind !mi.
vine cite-o scrisoare de la vre-o rudenie sail de
la vre-un prieten, de mIngliere, si-ml scriji de
mingliere, cunoscind cl, este adevgrat focul ce
m'a cglcat, Iml aprind focul jalet . . . A§ fi pohtit,
pentru pgcatele mole, sa mg fi pedepsit Dum-
nezeil oil cu pagubg de a pierde tot ce am, oil
mie sa-ml fi dat patima de boalg, sg patimesc
pan' la sfirsitul vie0 mele, In scirbe si durerT,
si sä fi trait raposatul, ca, la lipsa ce m'as fi
Oat si. la durerie boliT, m'as fi chiVernisit si
m'as fi mingliat dupg InOlepciunea ce avea.
NumaT, neputind Intoarce focul ce m'a cglcat, zic
si ell ca. : Domnul a dat, Domnul a luat, si poate
ft ca, va Dumnezeil la sfirsitul miea sg n'am nicTo
mIngliere, ea la el ImI era toatg naclejdea . . . Si
vrajmasil mieT vor fi la mihnire, si vor zice de
ce sa nu patimesc eil durert de lipsa de boalg

www.dacoromanica.ro
12 N. IORGA

pentru päcatele mele; ci se intimpla moartea lui


fara vreme i fara pricina de moarte, ca, fiind
sanatos, vrind sa fie mal sanatos, s'a inqelat
de un becisnic doftor ce avem aid, i, din dof-
toriile ce i-a dat, la noua zile 1-am ingropat. Oh,
oh, ce foc m'a calcat !
16 Aprilie.
(Ibid., VIII, p. 11.)

2.
(1786)
...Pentru cinstea boieriel PostelnicieT, ce m'a miluit
Maria Sa Voda, ca, instiinOre luind, alI avut mare
bucurie, facindu-naT ora0e ca sä traiasca Maria Sa
Voda si eU sä ma invrednicesc si la altä cinste, maT
mare..., si eü rog pe milostivul Dumnezet ca sa,
traiasca Maria Sa Voda, sä-1 avem Domn i stapin
pang, la adincl batrin* in luminat Scaunul Mari el
Sale, cu norocire... Pentru ca, aceastä cinste este
mare boierie, din protipendada, i, macar ca din
protipendada este al doilea dupa Vistier-Mare,
dar mai inainte vreme, la Domnif trecuti, aceasta
boierie o aveati boieril grecT din eel marl, fecioff
de capichihaiele i ginerT de capichihaiele, cel cad
era tot onatruP in mini-li: care Maria Sa rä-
posatul Grigore-Voda, 2 pe dumnealuf Banul Hri-
1 Toate trebile.
2 Grigore Matel Ghica.

www.dacoromanica.ro
:ERISCIEf DE BOIEtif 123

soscoleil din Postelnic 1-a facut Ban-Mare, 0


Maria Sa Mihai-Voda cel batrin 1 pe raposatul
Postelnicul Ianache Muruzi, tatal Dvorniculuf Mu-
ruzi de la Bucurestf, din Postelnic 1-a fAcut iar
Ban (precum i all Domni asemenea), i apof
iar pe dumnealuf Banul thisoscoled Maria Sa
Alexandru-Voda Ghica din Ban-Mare 1-a facut iar
Postelnic, iar, din boieril gre4 eel maf multI, din
Postelnici dragomant i apof Domni. i aceasta
boierie, cum zic, o avead numaT boieri grecl, fiind
la T ari gr a d cea mal cinstita boierie, i aid in
tara cu toata puterea, iar Maria Sa Voda, ca un
milostiv Doran si stapin, nu deosebeste pe boierif
grecf dintre boierif paraintenT, Did pe boierif pa-
mintenf dintre boieril grecf, ci voieste ca sa fie
tog de o ob0e, i pe eel vrednici i credinciosf
boiert grecf i-a eilastit cu boierie din boieriile
pamintenilor, precum pe dumnealui Postelnicul
Ralet 1-a facut Vel Logofat. Asa i pe boierif pa-
mintenT, li-a dat boieriile Grecilor, i, din boierf
pamintenI, pe dumnealuf Dinu Filipescul, din
Cluciar. halea 2-Postelnic, i. pa dumnealuf Scarlat
Ghica, fiul dumnealui Banuluf Ghica, din Clucer
si Aga iarasl paia 3 Postelnic, ca i pe mine (vrind
Maria Sa ca sa nu se deosebeasca nicf partea

i RacovitA.
2 Actual.
3 Post.

www.dacoromanica.ro
-124 N. TORGA

Craiove de Bucure§tI), pe dumnealul Clucer


'Orianoglu din Clucer paia, Spatar, pe mine, din
Paharnic paia, Postelnip. EA, dupa trebile ce
aveam la Bucurestl, dupa ce m'a cinstit Maria
$a cu boieria, mi s'a facut §i tain de cheltuiala
si alte icramuri 1. Hotarlrea Imi era sa §ez, nu
numaT Craciunul sa-1 fac acolo, ci §i Pastile, dar,
IntImplindu-se o trebuinta aid la Craiova, m'a
pornit Maria Sa Voda cu menzi12, de am venit,
si, pana clnd va fi voia Marid Sale rill Voda, ma
aflu aid la Craiova.
Craiova, 28 Dechemvrie 1786.
( ibid., pp. 12-3, 11-1 57.)

LXXIX.
Gherasim Cantacuzino.
(Moldova.)
(1792)
Cinstita, §i a mea ca o ffica, dumneata ne-
poata MariAo Vistiereasä, cu parinteasca dragoste
ma inchin dumitale.
Scrisoarea dumitale am luat, si de sanatatea
dumneavoastra m'am bucurat. Cele ce-mi scril,
am inteles, §i pentru ca ar fl zis Norsis Haivaz
Armeanul cum ca ni§to mazili ar avea a trage
part1 din mosine de la Cernauti, cu scrisoare, et.

1 Onoruri.
2 POOL

www.dacoromanica.ro
sccusonT DE =Era 125-

stit ca mosia UsihlibiI este basting mironeascg ',.


care este aratata intgid la imparteala veche din
zilele luf Vasile-Vodg, i In-Wang impartealg ce
s'a fgcut maI pe urmg; ci este iscglita de noI,
de neamurI, si de altI boierI marl Incredintatg,
si nu are nicIo pricing; iar 1a mosia Malitinita.
a fost o pricing cu un Mihalachi Cracalie, pe
care 1-am avat si slugg, carele, lulnd o fata din
casg de la matusg-mea Ileana Joroaia, a jaluit
Intgiu aice, 1a Domnia lul Grigore-Vodg Calimah,
arätInd cum cg fata ce-au luat-o din casa mg-
tusg-mea este clreapta fata matusg-mea, iar nu
slujnica. Dar eu n'am stint; apoI pe urmg s'a do-
vedit ca a fost fgcutg in saracie 2. Cu toate aceste,
dupg judecatile ce-am avut cu dinsul, a-tit aice,
cIt i In Cordon, la NemT, prin vechil ce-am.
trimis, 1-am ramas din judecatg, avInd scrisorl,
ispisoace domnestI pe mosia Ma1itiniiI, i, dupg
hotarirea judecgtif ce s'a dat, este tYecut si la
protocol. Iar, de-au Minas niscaiva hotarnice a mo-
siilor USihlibiI si a Malitinith la Butura si la Mi-
halachi Cracalie, fiindcg eI aLl fost vechill la ho-
tarit, acele nu prind loc nimica, ca nu sint pe
numele br fgcute. Dar mie mi-a spus Norsis el
niste hotarnice ce-aU fost rgmas la dInSil, le-all

1 A lui Miron Costin.


2 Natural&

www.dacoromanica.ro
126 N. TORGA.

dat la räposatul nepot Ianachi. i cu aceasta


ramtiti
Al dumitale ca un parinte:
Gherasim Cantacuzino.
92 (97 ?), Ghenarie 9.
Cinstita a mea ca o fiicà dumisale nepoatet
MariueI Vistiereset, cu parinOasca dragoste sa
se dea; la Horodnicenl.
(Ibid., VU, pp. 245-6, n-1 148.)

LXXX.
(17951.)
(Ianachi Cantacuzino Vistier catre al mieti iubit
ca un frate §i cumnat", Lupul Bal§ biv Vel
Sp atar.)
Boala Intru care ma aflu de 30 de zile patimind
la pat supt obial, m'a adus tocma la starea cea
mat de pe urma, unde fiu sInt vrednic din pat
a ma misca. Cordonul fiind inchis, a veni doftor
aice nu se poate. La last, la Smi4u9 am trimes
§i 1-am rugat destul, si n'a primit stt vie. Et, ca
sa ma urnesc din pat, nu pot, la starea ce-am
ajuns, pentru ca sa via la 14, sa nia caute dof-
torif. Iatä a, a ramas aicea sa, piela necautat.
Pentru numele 1u Dumnezea ma rog, fra,te, fa
mice chip vet sti, si doar vet putea sa-mt tri-

1 26 Octombre.
2 Sehmelz.

www.dacoromanica.ro
SCRISORI DE BOIERI 127

miti pe unul din doftori: Vol111 sail Smiltu, iar


altul nu, si sa-I platesc cu toata multamita pentru
osteneala ce va face. Iar, daca vei .vedea ca nu
va nici unul dintfamindoi sa vie, atuncea ma
rog fa rugaminte car& prea-innAltatul stapin ca
sa aiba porunca unul dint' acestia sa vie sa ma
caute, si sa-I platesc oricit mi-a cere. §i, pentru
plata menzilului cu care are a veni doftorul, cit va
fi, se va da de la trimisul acesta. Numai ma rog,
cu un ceas mai innainte sa poata proftaxi 2 dof-
torul aice. Cad acum vad ca s'ati sfirsit toate.
Dumitale ca un frate si sluga: Ianachi Canta
Vistier.
[Autograf:] Boala este tusa cu vatamarea pia-
minilor, si, cum m'ar piktea aduce la stare ca sa
pot merge la drum, m'as ridica Impreuna §i a§
merge acolO sa ma caut, ca aice este peste
mina.
(Ibid., p. 257, n-1 127.)

LXXXI.
Barbu tirb el
(Tara-RomcYneased.)
(1796.)
1.
Atita prieteni de multi si prietene am facut,
1 Andreas Wolf, care a scris Besehreibung der Moldau.
-2 Sosi.

www.dacoromanica.ro
128 N. IO RNA.

cIt nu pot sart,,I spuiA: asa traiesc chiar ca cind


at fi acasa! Cà dupa ce merg la fin:Una de beat
apa, unde sint cincl-sese sute domn1 i doamne,
cinta, musica pana ispravim apa, apol facem
spaciri: pe la gradinl, unde sint asemenea musicI.
Zic dumitale cä asa traiti n'am trait de end
sint ! Este un inbasador de la Spania, de la
care am cunoscut multa dragoste:' zice ca sa ma
duc cu dinsul la Dresna 1, unde este el inba-
sador; destul ca eA am glnd sa ma duc pang,
la Lipsca. Numal ma, rog, chir Hagi 2, numal dum-
neata sa ti1 sa nu se faca vre-o vorba, ca sa.
se auza in tara, i, ce auzl dumneata din -tara,
orIce, Instiinteaza-ma, ca s §ti1 i eA... ImI sena
Catinca cä la treI scrisorl n'a primit .raspuns, i.
eti pe toata saptamina II sent; ci nu stit ca
este pricina... Mult se mira de portul nostru, dar
II si place... EA, de ma voit duce la Lipsca, voil
lua bani de la Difur 3, ca am trebuinO, acoIo,
de tirguit...
Caralspat4, 12 Iunie 1796.
(Analele Academiel Romine, XIX, pP. 221-2.

2.
(1796.)
Aid slut mal mu41 de opt sute de printipl M

1 Dresda.
2 Hagi Constantin Pop, mare negustor In Sibiiii.
3 'Dufour.
Karlsbad.

www.dacoromanica.ro
SCRIS011f DE DORM 129

printese : am si flcut prietesug maI cu tog.


Mine m'a L poftit la mug, un anbesador de la
Ispania, i multg dragoste ImI arata, omul acesta,
tacit, uncle void fi, trebuie sg vie la mine. Si,
cum zic, petrec foarte bine, nelipsit sInt de- la
comedii si de la bathr Cu. dinsil, pentru ea, si
ma poftesc. Cgrg nu joc, te ascult; mgcar ca
nimenf nu jbaca pe aid cal-V. Aid este si Exe-
lentia Sa fetagumaister Ghiur-Vales 1, care a
fost la Tara-Romgneasca: am Mout prietesug, si
prea mult m'a lgudat la alg prinI, can i. sint din
toata lumea. Cu toate cg ma cam discolipsese
[= am greutate] pentru limbg, cg nu still, daLtiti
citevasT talieneste, si cu thlmacitImI este destul.
...La dumnealul doftorul Molnar 2 sg-I spulong. rog
el mg Inchin cu frgteascg, dragoste i foarte IY
multgmesc de recomendatia c mi-a facut la.
Madama el foarte am rgmas multgmit, in vreme
ce am cunoscut mare evghenie 2, ca nu este-
saptaming a nu mg cerceta cu scrisorY de la
Praga, aid, la Carglspat, i, la doamna und&
am sezut, mg, rog sa-I spa( ca mg Inchin eu sa-
ngtate, precum si la domnisoara,
(ibid., p. 223.)

1 Feldsengmeister Wallis.
2 loan? scriitor si profesor ardelean.

www.dacoromanica.ro
130 N. IORGA

LXXXII.
Iordachi Roset Roznovanu
(Moldova.)
(1821.)
Preaosfintite Mitropolit a, .C11 cea mai adinca ple-
caciune aduc sarutarl blagoslovitoarel dreptet
Preasfintiel Tale.
incredintindu-ma fara indoire de nota ce Con-
sulatul Rosiet pInA in ceasul acesta va fi si. dat,
cred si dupa dinsa neapärata urmatoarea ridi-
care a acestui Consulat, pe de o parte am ju-
decat cite se pot intimpla in urma acestora, pe
de altä parte ca poate si fara a voi bu sä fi
avind dusmani, nebagaV In mama, cari sa se
ademeneze de o vreine ca aceia si sa, cuteze
mult asupra mea. Cu cit m'am gasit pe mine,
am purces, neiertindu-ma vremea fief mai mult
a lua, nici vestire fratilor mid simpatrioti si
prietini a li da. Cu toate acestea, de si silnica?
rentru aratatele pricini, a fost departarea mea,
insa nici de cum nu m'am deslipit de iubirea
Patriei, nici de simpatriotit miei, carora, si mat
ales anume dumisale Vistierulul Sandul Sturza,
dumisale Logofatului Grigoras StUrza, dumisale
Logofatulut Iordachi Canta, aducindu-li, ma rog,
,

' 'Sora lui, d-na Jagidi din Praga.


2 Nobletà, amAilitate.
8 Veniarhin Costachi.

www.dacoromanica.ro
SCR1SORT DE BOLERI 131

multe fraWI Inchinaciunl, nu mai putin 0 du-


misale LogofatuluI Constantin, Balq, bine lucre-
dintatl v poftesc s raminetI ca, nu numal In-
chezlaquirea cea prin sfinte legaturI, data de mar
Innainte, dar i acum altele noua, nu vor qterge
din inima mea iubirea patrief i papa, la cel maI
din urma, pont lucrareas- Ontru bipelo eI 0 a
Impreuna-patriotilor mieI, precum aceasta, din
minutul ce am ajuns aicl, la carantina, o ara
pus In lucrare. Atit numaI ma rog Preaosfintia
Tale ca sa arat,I dumiloNale boitrilor ca, de vor
socoti dumnealor de ceia ce vor gasi cu cale a
lucra intru aceasta, s ma noroceasc i pe mine
cu In§tiintare, ca, pe linga a' dumilorsale lu-
crarl, s unesc 0 et pe a' mele.
Preaosfintite, casa mea a ramas cu toate cele
inteinsa In apararea luIDumnezet.; pentru aceasta
dar rog pe Preaosfi4a Ta ca, daca Serdarul va
&rata cerund loc acolo In Stratenie 1 in vre-o bark
sä binevoie0I a porunci sa se gaseasca un loc
sigur spre a se meza, ca sa nu ramiie a se face
cIstig celor ce privesc spre jacuire, oamenI fara
capatiit, amintere numitI craI. Aceste vestind
si rugIndu-ma,
RamIn al PreaosfintieI Tale plecat fiu sufletesc
osirdnica slug!: .tordache .)?oset, Vistierrtic
1821, Mart 19.

1 Biserica cea veche a Mitropoliel.

www.dacoromanica.ro
132 N. IORGA.

P. S. Ma rog s ma norocesc si cu raspunsul


Preaosfintiel Tale.
(Erbiceanu, Istoria Mitropoliel Moldova, pp. 107-8, n-]
cm)

LXXXIII.
Iordachi Dräghici.
(Moldova.)
(1821.)

Cu precaziune ma Inchin dumitale.


Am primit ma Intahl prea-dorita dumitale seri-
soare, acoa trimeasa de la sloboziet Inca allIndu-
ne In carantina. Si, vazInd cele scrise, atit catra
mine, cit i catra dumnealul Vistierul Rozno-
vanu, pe lInga altele 4i pentru niste nelegiuite lu-
crarl a4 unor Inv5,04I intru aceasta, de atunce aq,
fi facut raspunsul cuviinciosi dar, netiind undo-
veI putea fi par' la primirea acelul raspuns, 0 In-
grijindu-ne ca sa nu cada, dupa starea drumurilor
de astazI, prime§te acum raspunsul i muIcamirile-
noastre pentru o aa delicata Indatorire, pentru
care 'Tom fi cunoscatori, impreuna cu parintele
Mitropolitul. Ci mi-au spus ca, i Preaosfin#eI Sale
i-al scris pentru totdeauna. i aceasta din par-
tea mea, numal pentru ca dumnealuI Vistierul
Roznovanu s'a pornit astazI par' In ziug la Chi-
sinat, salt.
Am primit i acolo doug scrisori trimise din

www.dacoromanica.ro
muscat! DE BOTERt 133

carantina Leovel, din 5 0 din 9 a' ace,stei Juni,


tocmat iert sara, la 22 a' lunit, in plicul dumisale
Aftanasie ArtinO; aratindu-mt numitul ca intir-
zierea a urmat din pricina omulut ce 1-ail fost
fost trimes atunce cind at luat cartile; care, pier-
:zindu-0 calul pe drum 0, dupl citeva zile ce
il-a cautat, negasindu-1, s'a Intors innapol pe jos,
iarasi la Leova. Intelegind. dar cele cuprinse 0.
intru aceste, raspund, intait, in pricina trecerit
vitelor din Moldova in ceasta parte, ca, aseme-
ilea interes avind 0 not aicea pentru vitele noas-
tre, slupti, lucrarea ce abq facut la Gubernia din
ChiOnat., prin Exelentia Sa ghenerak Namvros-
,chie, tot ce s'a ispravit este aceasta, ca vitele
marl, adeca: boy, vact, iepe si cat de herghelie, sa
mu fact, nicto carantina, decit, In trecerea !or In
iasta parte, prin apa, spalindu-le bine, sa fie
slebozenie a le duce unde va voi, spre papne.
Iar oile st, fact, neaparat 14 zile carantina in
,ocol osebit, unde sä le hräneasca stapinul cu
finul sail cu iarba, 0 apot sa le sloboada. Dupg care
hotarirt mi-at spus ct, s'a trimes porunca dp
mrmare 0. catra espectorul de acolo, a vitele
.acestea, ca uri tamazlic boieresc sat negutito-
resc, nus at sa se opreasca la intoarcere in
urma; ins& urmeazt, a lua adeverinta cantoriet
de acolo, adeveritoare ca ail a petrece pentru
vreme in Basarabia, 0 aratatoare de numarul 0
felul fieqtecarora. Al doilea, et., de vreme ce

www.dacoromanica.ro
134 N. JOP GI1

dumneata acum ai Implinit zilele carantineT, de-


prisos am socotit scoaterea recomandatiel es-
pectoruIul de aice catra acel de acolo pentru
Inlesnirile' durnitale, mar ales aflindu-se si supa-
rat de patimirea boalef sotiel dumisale. Iar catra.
dumnealur Aftanasie Artinb, iatä recomandati&
mea intocma precum o ceri; care va prinde loc-
ca 0 acea din partea luT chir Costachi Papa-
zoglu. i, al treilea, pentru aflarea flului dumi-
tale si a Sulgerului Grigore, de ail trecut la.
CernautT, ma ba, astept sä vie omul mieh, Gheor-
gh4a, ci sede in Dorohoid, pe care II voill Inda-
tora ca sa cerceteze si sa ma instiinteze, ca sa
fac cunoscat dumitale.
Cred el, pe linga mIhniciunea incunjurarflor
noastre, ni-atl mai adaos si nenorocirile dumnea-
voastra, ce ni insernnezi. 'Nu still daca 0 acolo,
este vreclnica de jele privire care aice urmeaza
pe toata, ziva 0 ceasul, cu trecerea bajeniflor
nenorocitilor patrioV, iar mal ales a saracimiT,
lipsig si isterisitf de toate, !mit unit pier de.
foame pe cimpli, femei Ingreunate all nascut
fara 'masa, 0 ail murit si ele 0 pruncil, si cite-
alte vrednice de jele lucruri. Ramine ca mile,
cereasca numai sa prefaca lucrurile, ca sa ne-
putem Invrednici la urma noastra, in liniste si.
sigurantie, si 'sa ni fereasca, pe linga allele, orasul
Iasii de spre vre-o ardere. De care ma tern foarte
daca eteristiT nu se vor trage din Iasi mai in-

www.dacoromanica.ro
SCDISQIII DE BOIERI 135

nainte de sosirea ostilor otomanicestl, ci se and


ca ad sa, vie, cad de spre acestt din partea
aceasta I par' acum nu se vede niclun fel de ple-
care a miscarit i rede-ma, n cuget ca nici
nicl pot sal dad vre-o ideie de cele ce pot fi. Iar,
luInd cea maT mica lumina maw a vre une/
mi§carI, Indata cu Innadins om void. Inpartasi
pe dumneata : sa stiü Insa numal unde IT sa, to
asez1 cu sederea, dupa iesirea din carantina. La
.lasT a sosit ierT cneazul Iordachi Cantacuzino,
cu o soma de ostirT, grecktrimesT. de Ipsilant,
cu proclamaVile sale : impreuna ca este orinduit
In locul sad la Moldavia. IndemnInd i sfatuind
pe tot,T parnInteniT ca sa Se Intoarca la urma lor
si sari dea ascultare i supunere. Apol, de esti
trimis sa d. fugar, vrernea a arata-o.
DumnealuT SpataruluT Oavril Iamandi poftese
sa-T aratI frAestile mele plecaciunT i cele In
pricina vitelor; asemene i tuturor boierilor blr-
laden!, de cari a vrea anume s tid cine shit
acolo. Iar dumisaIe Agal Petrachi Negri poftesc
sa fact bine a arata din partea dumisale Vistie-
ruluT Roznovanu parintestile InchinaciunT si ca-1
roaga, ca sag/ faca o ecthesis 2 de toate Intimplä-
rile, de la despaAirea din IasT si pan' ad Intrat
In carantina, cum si de orlsice stiing mar are;
care sa, o trimeata drept aice, fiindca mi-am
Ru§ii.
2 Expunere.

www.dacoromanica.ro
136 N. 1011GA

lgsat Innadins onrca sg-lräpAcl clupg dumnealul cu


acea selatie. Si foarte mult 11 va Indatori, cad.,
de n'ar fi fost graba porniril la ChisingA, era
OA scrie insu§I dumnealul, precum II va pgr-
turisi cumnatul dumisale Iordache DonicI, ce era
de fata. Si,, osebit, fiindcg aice se aude, despre
eteri§tI, el §i GalAil ar fi ocuparisiV de clinqiI ,§i in
FocpnI ar firläsat uu trup de ostenI grecI cneazul
Cantacuzina 1, iar, de spre Nerap AgheiAief, ce
sint cu droaia aice In caranting, din potrivg, §i
ca, In Foc§aal se all& peste 1.500 Turd, cum §i
In BIrlad ca vr'o sutg, dui:A adevgrate §tiin0
ce all -cu Innadins venig -de acolO. Care Jaceste
dumneavoastra le putet,1 afla mai cu lesnire Ia
Leova, Rind maI cu apropiere. Poftesc, si pen-
tru aceste 0 pentru orIce alte afiarl, sg fact bine
a-mI da o depling §tiintg, cu cit se va putea
maI In graba. Cu care ma veI Indatori §i pe
mine qi pe ceialalt,I foarte. Mind al dumitale slu0.
credincioasä:
821,. Maiil 23. Iordachi DrgghicI Spgtar.
... al mieu maI mare, dumnealul arh,, Vornicu-
1111 Alecu Calimah, cu plecaciune, la Leova.
(Iorga, Documentele Callimachi, II, pp. 61-4, n-r. 138.)

1 Gheorghe.

www.dacoromanica.ro
SCDISORE DE BOIER1 137

LXXXfV.
Costachi Conachi.
Moldova.)
(1821.)
Preaosfintite,
Dumnealul Vistiernicul prin juramintul Sfintet
Troite sfatuieste pe Preaosfintia Voastra a sta pe
loc sail a merg6 la mosiile Slatinet din Tinutul
Hotinulut, iar a trece hotarul nict de cum nu
gaseste de cuviinta. Asupra acestut sfat a facut
strasnice juraminturI ca-tI -voroveste din durere.
Iar apol, din partea mea (daca poate fi pri-
mita sfatuirea), zie ca, de vreme ce cu bung,
seama Turcil se suie Spre "last, negresit, oil tre-
buie sa va cheme la last, sad ba. De nu vett fi
chematt, foarte bine, iar, de vatt,fi chemaI, este
de primej die a va, afia in granita nemteasca, pe
cit §tim ale Nemtilor urmart la acest fel de cerert.
Pentru mergerea la Slatina, daca va fi ade-
vkatä calcarea manastiril Bistritet de catra ete-
ristI (precum se voroveste pe aice), apot va fi
de primejdia a merge la Slatina, iar a Tatra In
Moldova far l. boierimea toata, de acolo, cu toate
a' lor, este si mat fära cuviinta. Aceasta socotesc,
aceasta arat: poate gresesc, si ramine la Intelep-
ciunea Preaosfintiet Voastre si la Dumnezel sa
va lumineze. 0 notá ce s'a ivit in limba fran-
tuzeasca, din partea but Langeron cuprinde cum

www.dacoromanica.ro
138 N. IORGA

ca, dupa Instiintarea ministruluI Stroganof, se


vesteste tuturor negotientilor a ca sa-s1 iea masurr
de averile lor, pentru c guvernämintul 3 turcesc
nu maI pazeste nido masura In purtarile sale.
0 scrisoare a luT Tigara din Odesa vesteste ridi-
carea la Sultan-Baiazet 4 a familieT i a tuturor
Grecilor calimahicesa a, cu calcarea case si pra-
daciunea de astazI a averilor luT Tigara: publi-
catia luI Langeron aratä ca Instiintarea luI Stro-
ganof este din 29 Maiü, adeca cu &ma zile In
urma ridicarif Calimabestilor, ce a fost la 27
Main. Ed 1110, nu pot da crezare aceleI hIrtil
tiparite: intalu ca nu putea in tar& a face pu-
blicatif frantuzestI in textul rusesc, al doilea, ca
trebuia asemenea Instiintare sa fie catra Inzov a,
ca sa publicariseasca, i Exelentia Sa, fiindca, si in
Ismail si in toate porturile sint negutator1 cores-
pondent1 i tovaras1 cu mulg din Tarigrad.
Chiselef (adeca, al doilea dupa Vinchenstein) 7
vine astäzI in Chisinau, i zic ca trece la Sculent.
Al Preaosfintia Voastre flu sufletesc i sluga,
Conache.
Iulie 12, 1821.
(Erbiceanu, 1. c., pp. 134-5, n-1 cxxxvn.)

1 La Constantinopol; al Rusiel.
2 Nlgociants, negustori.
3 Gouvernement, Guvernul.
4 Moscheie din Constantinopol.
6 Din familia lui Scarlat si Iancu Callimachi.
6 Generalul comandant in Basarabia.
7 Wittgenstein.

www.dacoromanica.ro
=mord DE BOTERI 139

LXXXV.
Teodor Bale Logoratul
(Moldova)
(1821.)
Cu flasca, plecaciune InchinIndu-ma, saint bla-
goslovitoarea dreapta Preaosfintiel Voastre.
Am primit mult mie doritä arhiereasca seri-
soarea Preaosfintiel Voastre: s'a umplut sufletul
miet de veselie bucuratoare pentru Intregimea_
sanatAil Preaosfl4e1 Voastre. Am suspinat din
adincul inimiT suspinare zdruncinatoare, cetind
parastisirea 1 patimiril vrednicilor de jale 0 de
tinguire ticalosI parintl i norod patriot. Acestea
prefactnd urcarea ochilor mieT In lacramI i ti-
parindu-mi In gind In loc de barbAie SuspinurT,
multa vreme am ramas fad% glas. In urma, ca,
dintfun vis desteptindu-ma, -am laudat, laud i.
voill lauda pe Imputernicitul Dumnezed, pe acel
ce Inca, ne iubeste, ne umbreste, cearta, 0 se
milostiveste, nu ne-a parasit pang in stirsit.
Nenorocitele Int Impart ne-ad gonit din prie-
tena i lubita patria noastra, ne-ad pagubit foarte:
ratacindu-ne ca oile: am pierdut minglierea pe-
treceriT i odihna. A fost Insa pe dreptate ce-
reasca minie pornita asupra noastra, pentru pa-
cate. SI nu ne desnadajduim, nicl s pierdera
Inflti§area.

www.dacoromanica.ro
-140 N. Raw&

barbatia sufletuluT, caci,'prin nadejde i rabdare,


de si patimim, nei.vom, mintui, i vom birth toate
-nenorocitele nttmp1r1. Eu m aflu in vrista M-
trinetelor, cuprins de slabiciune, in casa si loc
strain, fipsit de odihna isterisit de vederi si de
sinanastrofia ' iubitior patrioti, impins de valu-
rile nestatornicelor vestX: o parte in bucurie §i
.zece in mihniciune. Ce-MT Amine a face? Sus-
-ping, suflete, i zl ceia ce ti-a maT rams. Dum-
nezeule, umbreste cu mila ta ticaloasa tara §i
sanatatea doritilor patrioti, ca s vedem Malta
ta miostivire prefacind acest rail in bine. 0,
oil de norociti vom fi atuncl, aflindu-ne in do-
ritul bine, stiindu-ni greselile sterse de cereasca
Pronie i deprins1 Intim toate intimplarile!
Dorind din tot sufletul, zic: sä ne vedem sa-
natosi.
Fund al PreaosfintieT Voastre flu sufletesc ei
.supusa sluga, Bals Logofat.
'821, Octomvrie 6; Chisinaa.
(Thid.,_pp. 167-8, n-1 cuca.)

1 Societatea.

www.dacoromanica.ro
ADAUS.

(SCRISOR1 NOUA §I LAMURIEL)

www.dacoromanica.ro
I.
Barnovschi Piharnicul.
(c. 1601)
Dumnealul Birnovschi Marele-Ceasnic va, scrie
Inchinhciune de multa viata si sanätate priete-
pilor nostri bunl, prea-iubitI si prea-pretuitt dum-
neata pircalabe de Bistrita si dumneata, biraule
tot de acolo 1
Dupa aceasta dail stire dumilorvoastre de tin-
dul a neste furl si talhart si facatorI rd, neste
SlrbI ce-aa fost la Mihal-Voda mainte si s'ail In-
chinat apoI la Lest Iara, cind este acma, et s'ail
sculat de-ali fugit din Tara Leseasca_Daca aa
trecut in tara noastra, e at luat tot prin munte
-pan& la Cimpulung. DecI noI, daca am prins de
Teste, noI am sosit dupa 'nsil. Ded, cind am
sosit la Cimpulung, eI Intra' In munte; ded nu
li-am putut strica nemica. §i ail gait oamenf
det nostri cu dinsiI; ded i-aa Intrebat ce oamenI

1 Partea aceasta, In, slavoneste.

www.dacoromanica.ro
144 ADAVS

sint, si unde mgrg, 0 aim li este voia. ET all zis


cg mgrg sg slujeascg la Jicmon 1. DecT ell vg, dall
stire dumiorvoastre, foarte sg vg, plzitt de neste
cinT ca estia, s6, nu-T credet,1 Ong nu veg vedea
adevgr Incotro mgrg si cum li este tocmala. .De
aceia dam Oire d-voastra, fi sa fie sanatate de la
Domnul, amin.
Scriem prietenultd nostru, dumnealur pircalabului
din Bistrifa fi d-voastra, biraul tot de acolo.
(Hurmuzaki, XI(, p. 779 ; partea In cursive, din sla-
voneste.)

II.
Dima Portarul.
(e. 1601.)

Adecg ell, Dima, Portar de cetatea Sucevel,


scriem multg pace 0 sgngtate da la Dumnezeil
la bun prietenul ItlärieT Sale Domnul nostru 0
al nostru, la dumnealuT marele birgul de Bis-
tritg, si la tot,I domnil de acolo, sg, fit,1 dumile-
voastre sAngto0 0 veselT, cu tog oamenii dumi-
lorvoastre.Altg, dam stire dumitale, fratele nostru,
maT mara birgul de Bistrit,g, c'am trimis cest
negutator den taxa noastrg, cu bard gata, a Mgriei

I Sigismund Báthory.

www.dacoromanica.ro
SCRISORI NOUi f LIMUPIRT 1.45

Sale Domnul nostru, tot let, sa cumpere cuie de


sindile de treaba cetatit. Ce va pohtim pre dum-
neata s fact dumneata pentru voia Mallet Sale.
Domnul nostru, sti, fie cump4atura cum ail fost
de 1ntaill, cite tret mit la un lea batut, A, cum-
pere nouazect de mit de cuie. Iar, cind aft venit
al doilea rind, el le-a cumparat mat scumpe, pen-
tru cad Maria Sa .Domnul nostru a dat tot let
batutT, iar cine [a] venit la cuie, el a adus de alV
bar& pentru aceia s'atl luat mat scumpe. Iar acmil
dam "tire dumnitale c'am trimis tot let !DUAL Ce
ne rugam dumnitale sä fact dumneata pentru voia
Marie! Sale Domnul nostru, sti, se cumpere cite
tie! mit de cuie la un lett batut, nouazed de
mit. i ,s1 fact dumneata scrisoarea dumitale la
not, cestuf negutator cum s'aft cumparat, sä
aiba credintA dumitale la not. Iat, pentru ce vet
face dumneata pentru voia Marie! Sale Domnul
nostru, mat mult vom avea a sluji trebile dumi-
tale, ce vet pohti dumneata de la not. Darulasca,
milostivul Dumnezeft sä fit dumneata sanatos
vesel cu toata casa dumitale, t i sa fit dumneata
ban frate ci prieten cu toata inima dumitale. SA.
fit dumneata sanatos.
Jacob diac am scris din cetatea Sucevel, tuna luf
Irunie 8. Intru mina dumisale biraulut de Bistritg
cu cinste sa se dea.
(Ibid., pp. 783-9, n-1 Ainc):)

10

www.dacoromanica.ro
146 ADAUS

III.
Boierii munteni din partidul polon1.
(1603 # urm.)
1.
Inchinam slujbele noastre umilite si credin,
cioasa noastra supunere Induratoarel buna-vointe
a MarieT Sale CraiuluT, induratorul nostru Domn
§1 binefacator.. ,
Maria Sa Simion-Vodg, Domnul TeriT-Roragne§tf,
Domnul nostru, binevoind a trimete la Maria
Voastra soli' saT, -cinstitil Vasile Clucerul §i. Voicu
Vistierul, noT, supusT aT Domnief muntene, §i ce/
de stare bisericeasca si cel de stare mirencasca,
i-am Insarcinat, dupa instructia ce li-am dat, sa
arate cu de-amänuntul trebile noastre Mariei
Voastre, al nostru indurator Domn §i. binefacator,
rugind cu umilintä pe Maria Ta, ca pe un Dorm..
inila, de caderea noastra de
cre§tin, ,s6,-tI fie
astazI, sa urmezl cu Induratoarea §i. binevoi-
togrea ocrotire crliasca fat& de noT, credincio§if
Marief Tale supu§I si slugT, can i. pastram cu cre-
dinta, supunerea noastra ce am jurat cdata 1116,-
rieT Tale, §i. sa nu ne InlaturT de supt aripile In-
duratoarel Marief Tale ocrotirT, ci sa 'aibl grijä
de noT pana la mpg, ca de insi§1 supusir Märiel
Tale. Pentru care Dumnezeil cel atot puternic
1 V. maT sus, la data de 1598.
2 Regele Sigismund al PolonieT.

www.dacoromanica.ro
scalsord NOUS. si Cioninut1 147

-te va rasplati vesnic pe Maria Ta, pe end noI


.si urmasiI nostri vom crede de datoria noastra
sa fim vrednicI de ecrotirea MarieI Tale prin
.e,redinta i supunerea noastra vesnica, si, cIt
va fi viata in trupurile noastre, ne vom ruga de
Dumnezed pentru buna sanatate si fericita Dom-
niea Maria Tale. Drept ce inchinarn Inca odata
cu staruinta i smerenie prea umilita noastra
slujba si supunerea noastra credincioasa buna-
voirqd Induratoare a Marie Tale. IasI, 10 ale
lunil luI Fevruar, anul de la Hristos 1603.
M MarieI Tale, Induratoru,l nostru Domn, cre-
dinciosl supusI si umilite slugi;
Smeritul Eftimie Mitropolit al Ungrovlahiel,
Dan Danilo vicI Mare-Logorat, Teodosie Mare-Lo-
gofat, Ienachi Spatar, Cristea Mare-Armas, An-
dreico Comis, Tudor Sluger, Danul Postelnic,
Fiera Logofat, Oancea Vornic, erbari Vornic,
Dumbrava Stolnic, Barbul Armas.
(Hurmuzaki, Supl. 112, pp. 264-5, n-1 cxxxI; din polo-
neste.)

2.
tnchinam cu staruinta slujbele noastre umilite
induratoaref bunavoint,I a d-tale, Induratorul nostril
doron i binefacator, s. a.1.
Aducem la cunostinta d-tale, induAiorul nos-
tru domn i binefacator, raarea noastra robie,

1 Ioan Zamoyski, Hatman i CancelariA polon.

www.dacoromanica.ro
148 ADAL S

precum si a Teril-RomanestI. D-ta, InduratoruI


nostru domn i binefacator, aT binevoit sa,
dal dovezT de Induratoarea d-tale bunavoin0
pentru Maria Sa Voda, stSpinul nostru, pentru
noT, supusiT MarieT Sale CraiuluT, i pentru tara
noastra, venind cu o oaste mare a MarieT Sale
Craiulul PolonieT, Induratorul nostru Douai §i,
binefacator. Dusmanul, care atinsese cinstea Ma-
ria Sale CraiuluT, Induratorul nostru Domn si bine-
Mato; a fost, spre marea slava a Maxie Sale
CraiuluT si a d-tale 1, gonit din 'tam, noastra,
d-ta aT binevoit sa, nu cruV nicT osteneala, nicT
munca, nicI cheltuiala ca sa dal Mariei Sale luT
Voda, Domnul nostru, .ara luT, i non& tuturora
mosia noastra. Dar, unit din dusmaniT nostri Ine-
legindu-se cu Basta, care acum se alb, Inca in Tara-
Ungureasca, i cu invoirea comandantuluT de
atuncl al ostilor lesestI, am fost silit,I a ni parasi
tara, lasind-o fara niclo ocrotire. Ce durere, In-
duratoare DOamne, s. vedeni ca altul se bucura
acum de biata noastra 0.ra, pe clnd noT, Deno-
roc4it, cari ni-am lasat Ora cu Maria Sa Domnul,
stapinul nostru, suferim o nemargenita paguba
si robie, dudind o via0 ratacitoare pe pamInt
strain. Acum, In tara noastra, Turcul i Tatarul,
de o parte, ard satele i orasele, prind i ucid
oamenil, pradä biseriae, asa !nett nu se mai
poate cinta slava luT Dumnezed in lacasul Salt, §i,
Calificativele obipuite.

www.dacoromanica.ro
scrusonY Novi p Libitum! 149

de alta, oamenil WI Basta pun pe foc pe a no§tri,


II cbinuiesc, IY omoara, II taie. Cella 41 s'ad Im-
pra§tiat In toate partile, In Tara Turceasca, in
Moldova, in Po Ionia; s'at asezat In sálasurl si
stall acolo de frica. Acuma un an, am scris Ma-
riel Sale CraiuluT, precum i d-tale, IntrebIn-
du-va ce trebuie sa facem. Maria pa Craiul a
binevoit sa ni scrie cä sa raminem aid, in Ora
MoldoveI, pana la primirea Inv4aturilor sale, si
pana acuma le aqteptam cu 34ria Sa Domnul,
stapinul nostru, ramlind lInga Maria Sa Domnul
MoldoveI.
Aducindu-ml aminte de juramintul ce am facut
ntai luI Dumnezeil, apd Maria Sale Crain luI, si
arvind, afar& de aceasta, nadejde tare In mila
Dumnezeulul nostru, In bunavointa Induratoare
a Maxiel Sale CraiuluI i In a d-tale, sIntem
IncredinOtI a, Maria Sa Craiul nu -va vi sa
ne lase Ara Ora, ca sa nu mai ratacim prin er
traine i pentru ca strainif sa nu rIda pe seama
ncinstef d-tale. NoI, toV locuitora muntenl, §i cle-
ric i mirenI, ne rugam decI de d-ta sä staruI
pe linga Maria Sa Craiul ca sa dea bieteI noastre
.erT i moua dovada bunavointeI sale craie§tl, ca
sa nu ne Impra§tiem prin ier straine i duqmane.
Nu parasi taxa i pe not tog, cad, daca bunä,
voin0 Induratoare a Maria Sale qi a d-tale
vrea numal, ne vom afla iarW cu toiT In Ora
inoastra, ca odinioara.

www.dacoromanica.ro
150 ADAUS

Ni vine acum, indurgtorul nostru domn, vestea


ca TurciI prega'tesc oaste si. vreai sa, puie in
Scaun un Turc. Gindeste-te d-ta cite manastirT
si bisericT vor fi pradate si slava Domnulul nu
va mat putea fi cinstita in ele. Pentru numele
luT Dumnezet, domnul nostru inclurator, bine-
voieste a nu ne imptastia, ci, din potrivg, scapg-ne-
de dusmaniI nostri, chiar pentru cinstea d-tale,.
care trebuie sa ramiie neatinsa ca maI innainte.
Dumnezet it,I va -Vnea in seama d-tale. Apol, indu-
ratoru1 nostru domn, te rugam pe d-ta sa bine-
voiestI a scrie MarieI Sale Craiulul ca Maria
Sa sa scrie SfintuluT Parinte Papa aratindu-I
aceastg mare prada a teriI noastre; manastiriler
bisericile sint goale; slava luI Dumnezeil nu se
maI cintä de frica dusmanuluT ; multe sufiete
crestine cad in mina paginilor; Sf. Pgrinte Papa
sa fie bun a scrie Imparatulul crestin spuindu-I
acestea toate si. rugindu-1 sa lase in pace aceasta
tara, cum a fost si pana acum ; cacI ce folos
poate sti, scoata Maria Sa Imparatul din aceastg
t,ara, de vor strica-o TurciI si Tatarif ? Si acuma
multI oamenI fug si. yin aicl la noI, si ce va fi
maT tirzit, chid nimenI nu va indrazni sa se in-
toarca in tara sa, de frica sg nu cada iart.s1 in
minile pgginior ? Ne rugam decl Inca odatg,
pentru numele luI Dumnezet, noI tot,I, si clericl.
si mirenI, cari sintem imprastiaV pe tot pa-
mintul, ca d-ta sä binevoies:tI a scrie Maria

www.dacoromanica.ro
scrusonf maul §I Limuninf 151

Sale Craiului ca sä ni spuie ce trebuie sa facem,


si na, in toata viaAa noastra, precum i, urmasiI
nostri, vom tot ruga, pe Dumnezea pentru sang-
tatea Maria Sale Crain luI i pentru a d-tale,
precum si a semintleI sale. Dacg nu avem acuma
Induratorul ajutor de la Maria Sa Craiul nid
de la d-ta, ca s ni putem cistiga 1napol taxa,
atund, de vreme ce nu mat putem face altfel,
d-ta o sa RI bun sä ne iert,1 ca ne vom 1ndrepta
catre Turd i vom Incerca a goni pe dusman
din tara, noaSträ. Cad nu putem Ingadui ca acest
dusman sa prade pang, la capat 1ara noastra,
cum a pradat-o pang acuma. Te rugam pe d-ta
sä binevoiest1 sa, ni dat la aceasta scrisoare ras-
punsul cit mal into. Inchinam cu staruinta Inca
odatg -slujbele noastre umilite bunavoilAa mi-
lostive a d-tale. TasI, 9 April, anul Domnula 1604.
Slug' smerite :
Eftimie Mitropolitul, Dan Danevid Vornicul,
Ienachi Spgtarul, Gheorghe Postelnicul, Iani Stol-
nicul, Sima egumen, Eftimie egumenul manas-
tiril din Deal, Calist egumenul, Cirstea Armas, An-
dreico Comis, Radu Logofat, Simion Pitar, Oancea
Vornic, Voicu Vistiernic, erban Vornic, Petre
Stolnic, Neagoe Armas, Hrizan Armas, Calotg
Vornic, Oprea logofat, Onofrie egumenul mangstiril
Mislea, Oancea, Vatah, Teodosie egumenul de
Sfinta Tro4a, Nan Postelnicul, Gurie Postelnicul,
Stanciul Armas, Aldimir Logofat.
(Ibid., pp. 331-3, n-1 CLXVI; din po1one§te.)

www.dacoromanica.ro
152 ADAUS

IV.

Lupu Mfilaiu.
(Moldova.)
(1617 )

Et. Lupul Mglait suiti multg pace si sanatate


domnilor de BistriO. Alta, de vetil avea a sti Maria
Voastrg de rindul vestior den Moldova, cum este,
c'at strigat la Hotin cgrtt de acmt. 20 de zile,
sg treacg Nistrul 80 de mil de Les1, 25 de mil
de Litfan1 i deacil citeva mil de Cgzacil Niprulul.
Tar Turcit fac podurr mereie pre Dungre, pre trel
locurl. Deci nu stim cum va fi. Dumneavoastrg
vet,1 da stire iar Ia no1; dec1 om da de stire iar
la dumneavoastrg, cum vom ti. Iar, de rindul
celor ost1 de nainte, i-ad batut MoldoveniT. De-
aiasta dam dumnilovoastre stire. Dam stire de ce
stim. §i sg fi0 dumievoastre sIngtos1 multj anf
si bun1 de la Dumnezet, amin.
Inchinäciune i sanatate dumilorvoastre, oil,
maI mic, Lupul Malath, feciorul dumiorvoastre,
et am a sluji dumilorvoastre pururea; dgruiascg-
vg Dumnezet pace i sangtate.
Inchinaciune si sanatate la domniT de BistriO,
la biraul de Iiistritä; sg se dea In mina dumisale.
(Ibid , XV , p. 370, n-1 unccx.mcnr.)

www.dacoromanica.ro
scitisont Notri v Llannuni 153

V.
Ionapo Rotompan.
(Moldova.)
(1621 )

Milostivul Dumnezet sä daruiasca bunä pace


.si sanatate dumitale, Andreias §elar, biraul de
cetatea Bistritel, si la tot 'Sfatul dumitale. Alta,
de vet! vrea sa stitT de sanatatea dumfsale Ma,
riel Sale lig Alexandru-Voda, cu mila, luT Dum-
nezell este sänatos si cu pace la Scaunul Marie!
Sale, si cu toata tara ()Oita depreuna. Alta, alte
WI pant, acmt de all& parte nu ati intrat in
tara noastra do nicairl: auzim de Imparatul ca
vine, si de Les1 Inca auzim a slut Wit! in tara
sa. Alta, niste Tatar! de la Bugeac at mers de
citeva orT la hranita leseasca de at stricat. Alta,
vetT intelege dumilevoastre si de oameniT dumi-
levoastre caril au venit aicea. Alta, ne rugam
dumilorvoastre sä ni fit! dumneavoastra prietenT.
No! asijderea foarte bucuros1 a fi prieteniT du-
milorvoastre. Alta, a fost un om, anume Gavrilita
den RotompanestI si sede in Birgaul-de-jos ; ce
a furat acel om niste iepe si-at fugit acolo : a
fost avind boT 2; ci i-am _Mat 2 bol gloaba. Acmt
se lauda ca va veni cu Whorl de va zaberi vita
de aicea. Ne rugam Sa aiba certare. Alta, ne
rugam ca at tilhuit ceste' manästirl, de at luat
argint mult, boieresc si manastiresc. Ce ne ru-

www.dacoromanica.ro
154 A DATJS

gam In taina, doar se va ivi la ceT dint de tal-


harl, sa aiba certare. Si sa fitT sanatosl de la
Dumnezeit, amin.
Prietenul dumiorvoastre Ionasco Rotompan,Vor-
nicul de Cimpulung.
Dumisale WI Andreias piraul de BistriO, si la
tot Sfatul dumisale.
(Ibid., XV, pp. 897-8, n-1 mocatiou; partea In cursive,
din s1avoneste.)

VL
Boierii munteni din partidul lui Leon-Vodii.
(1631.)

La al nostru cinstit si. prea-iubit si. bun prieten


si, vecin de aproape, jupan Hraj[I]la Crt.stov, ju-
deful cetatii Brafovului. Pohtira de la milostivul
Dumnezea buna via0 si sanatate sä daruiasca du-
mitale. Sa [,de] verT cerca dumneata si de a noas-
tra sanatate, har milostivuluT Dumnezell pang, pre
acum sintem sanatosT. Alta, dam stire dumnetale,
chid am fost ierT, VinerT, Avgust 10 zile, veni-
tu-ni-all cuvint de la oamenil nostri den sus,
ziend cum va sa pogoare Teodosie Spatarul cu
oaste pre la Tirgul-JiiuluT, iar, ceIlaltj pribegT,
Matef va sA pogoare pre la aucar cu oaste,
Gorgan pre Teleajin cu alte ostI. De care lucra
numai ce stam de ne miram, si nu stim : acest
lucru poate 56, fie cu stirea MarieT Sale Crata,

www.dacoromanica.ro
scmsonl NO1J 1 LImuend 155

ail nu este. Derept aceia, pohtim pre dumneata,


ca pre un prieten bun si ca pre un vecin bun, cg
dumneata stil ca am fost [In] vecingtate bung
cu dumneata i sgracil s'at hrgnit unil cu alaltI,
cu vecingtate i cu bung pace, acum vedem cg
se amestecg, un lucru ca acesta, stit d-ta ca,
de va fi acestel blästAmate de terT vre-o nevoie,
si noug, i, de va fi acesta lucru cu voia Mgrid
Sale tut Craig, stim c i dumneavostrg 'Inca nu
o putea fi niciun bine... Cg, Rind aicea Schimni-
Ceaus 1, carele at. prins Scaunul, i, dacg a1 vgzut
un lucru ca acesta, nu 1-am mal putut lanea, nicI
1-am maT putut opri, ce numaT decit aü trimes
oamenil luT la Cantemir, la Tatart si la Maria Sa
Vizirul si la alt,I Pasi, sg ii dea stire ci s1-1 por-
neasca asupra bor. Ce stim ca nicIun lucru bun
nu va R, ca si de alte rindurf chid s'atl fgcut
nisteAlucrurT ca acesta. Ce pohtim pre d-ta, ca
pre un bun prieten, ca pre un vecin bun carele
ni esti' d-ta i ni-al fost pang acum, sg ni daT
stire dumneata de toate lucrurile si de toate
vestile ce vor fi dent' aciaz sa vedem acesta lucru
ce va R, ca sa, putem sti de la dumneata acest
rgspuns, sg, stim de toate. No1 Inca vom sluji
dumitale cu dragoste. Aceasta pohtim pre dum-
neata, i Dumnezed te veseleascd de la Domnul; amin.
Scris n Bucuresti, August 11 zile, in anul 7139.

1 Ceauçul de Scaun, la a§ezarea i coaterea Domnilor.

www.dacoromanica.ro
156 ADAUS

Buni prietenl al dumnetale qi vecinf de aproape:


tog boieril terli, marl si mid.
La al nostru cinstit si prea-iubit §i. bun prieten
si vecin de aproape, jupan Hrajila, Cr Istov, judetal
de Intru cinstita cetatea Brapvulul, de la Domnul
sd i se dea.
(Iorga, StudiI 0 documente, IV, pp. 104-5, n4 1; partea
cu cursive, din slavoneste.)

www.dacoromanica.ro
NOTE LA SCRISORL

www.dacoromanica.ro
Note la scrisori.

I. Cariera lui Albul Incepe supt Mircea-cel-Batrin si ur-


meaza pdna in zilele lul Alexandru-Vodd Aldea, care-I
lasa ispravnic de Scaun In lipsa lul, si In ale lui Vlad
Dracul. In scrisoarea a doua, Dram lea de care-sI bate joc
e Vlact Dracul. Intre Dracul si Draculea nu 0 tot atita
deosebire ca Intro Negrul si Negrea, Lupul si Lupea, cad
avem si, Dracea; dincoace, ca in Mamulea din Mamul, ar-
ticolul intra in formarea derivatiel. Decl numele sint
deosebite. Dracul" pentru Vlad nu se gaseste niedirI:
vechea cronica, reprodusd de Ludescu, nici nu stie anume
pe acesta, confundindu-1 cu fiul sad Tepes, al Dracula".
H. Dragomir IsI zice al Mann", nu ca sa se deose-
beasca de vre-un Dragomir al Udristil, cad tot el e si
acesta, Manea fiind fiul luI Udriste cel batrin.
ET, Neagu Vornicul e incepdtorul vestitului neam. al
Craiovestilor (boieri din Craiova, pe care o intemeiè acest
neam) si bunicul, prin fiica-sa Neaga, al lul Basarab-
Neagoe.
VIII. Mare le Imparat" e Sultanul. An-beg Mihaloglu co-
manda la Dunare, cu drept ereditar.
X. Episcopia ardeleand a Vadului a intemeiat-o in par.
tile Bistritel Stefan-cel-Mare.

www.dacoromanica.ro
160 NOTE LA SCRISORI

XI. Matia§ Vistiernicul a 1nna1tat manastirea Co§ula ci


bierica din Horodniceni.
XII. Mogo§ Spatarul e Incepaterul neamului Nitcaz al
Buze0i1or.
XIII. Vartic, borer de capetenie al Moldm el, snpt Petru
Rare i urma§ii sai; numele sa1 Intreg e Petri' Vartic.
A fost ispravnic la cladirea bisericil domne§ti din Tirgu-
Frumos. Petru-Voda in a doua Domnie ii puse Hatman
Th locul lui Mihul, Mat. (Iorga, Documente geografice din
Buletinul societatli geogralice" pe 1900, p. 4; Inscriptiir
II, p. 291).
XVIII. Neamul Pogan pagIn] e echiü ci estit in
Maramural§. Un Isac era pe acela§ timp, adps de Mihai
Niteazul poate, Vornic de gloata. In Moldm a. Sali§tea Ma-
ramurd0ilui era unul din cele mai insemnate centre sa.-
e§ti ale Tinutului.
XIX. Ureche Vornicul e Nistor, tatal lui Grigore, cro-
nicarul. Marturia, ceruti de Petru Schiopul, pe care in
retragNrrn sa d'n Bozen, in Tirol, 11 urmariail creditorii
(v. 0 n-1 xx), e Indreptata catre acesta.
XXI. Gheorghe Iflatmanul intovara§ige in surgun pe
Petru-Voda, mort de mind la scrierea scurtului rava§,
pe care-I dam flindca a fost redactat in romane§te.
XXIV_ Craiul e Sigismund Báthory, print al Ardealului
urma§ al regilor Ungariei, iar Stefan-Voda e Razvan,
care inchinase Moldma celui d'intai0, confundind-o oare-
corn cu posesiunile acestuia.
XXV. Scrisoarea Dui L&ica (Lupu) Stroici, care capatase
r.indigenatul polon, e adresata lui Ioan Zarnoyski, Hat-
man §i Cancelar all Poloniel.
XXVI. Badea din Gradi§te i Tani din Co§e§ti (Co§escul)
con-landau In Flag-Ara§ ea dreg-Simi ai lui Mihal Viteazul.

www.dacoromanica.ro
NOTE LA scrus0n1 361.

XXIX. LogofAtul Teodosie, din neamul Rudenilor, e


acela care a scris InsemnArile de cronicA privitoare la
MihaI pe care ni le-a pAstrat -versiunea latinA adAugitA si
Impodobiti a SilesianuluI Baltazar Walter.
XXXII. Udrea Hatmanal, incepAtorul BAlenilor, e unul
din boierii clrora Mimi Viteazul li Incredinta cirmuirea
Moldovei.
XXXV. Scrisoarea partidului crestin e adresatl lui Radu
"$erban Insusi, pe atunci asezat ca pribeag la Viena,unde
era sA-0 isprAveascA in curind viata.
XXXVI. Compilatia lul Ludescu aratA 11murit, repro'.
-ducind rindurI mai vechI, ce a stirnit rAscoala Impotriva
lui Radu-Vodt -care-s1 zicea fiul lul $tefan Tomsa. Locul
a lost reprodus in publicatia mea Din faptele strämo-
silor". V. si, la urmA, altA scrisoare romAneascA, a parti-
sanior lul Leon.
XXXVIII. De la diacul Toader ni-a 'Arms o predict ro-
mAneascA tinutA de dinsul la inmormintarea sotiel lui
PAtrasco Ciogolea, stApInul sAil.
XLII. Dragomir Vornicul, boier mai bAtrin, a stat in
fruntea sfetnicilor lui Matel.
XLIII. Socol din CornAteni a fost, in 16,53, una din jert-
fele seimenild rAsculati. La Cimpulung el fAcu un pod si
supravegh reparatia strAvechiI mAnAstiri.
LVIH. Mihal Hatmanul, fid al lul Constantin Postelnicul
Cantaeuzino si al Ilinei fiica lui Radu-VodA Serban a fest
tAiat de Turd'. Biserica din Sinaia si, in Bucuresti, a Coltel,
intro altele, i _se datoresc lui
LXII. Trebuie sA fie scrisoarea ha Miron Costin, pentru
cl de la Mirenasco" Isi luad PoloniI qtirile din Moldova.
LXIII. Boierii, acestia, cari se Indreptad cAtre Constantin
Cantemir, viitorul Donm al Moldovei, fuseserA indemnati
de izbinda lul Stefan-VodA Petriceicu, intors in Domnie,
asupra lui Duca-VodA, prins de un podghiaz polon la
11

www.dacoromanica.ro
162 NOTE LA §cnisonT

mosia sa Domnestl, ca sA intre in legiturk cu seful ca--


Meese Kunicki spre a lovi Bugeacul tAtAresc.
T ;XIV. Germanii intraserl in tari fàrL voia ml Constantin-
liodA Brinccv arm. Acesta, chemind pe Tatari in ajutor,
cAutA sA aibA totusl o Intrevedere cu comandantul 13:ape-
rialilor, la mosia sa DrigänestI. Peste citeva luni, In lupta.
biruitoare de- la ZIrnesti, Brincoveanu era st prindl pe
Heissler. Banul Mares fusese un prieten al Cantacuzi-
nilor impotriva cArora scrie cu atita patimA fiul sãü Mihai,
LXVI. Pirvu Vistierul VIAdescu, tatil lui Serban, fusese
omorit de lacoma tiranie a luI Mthnea cel RM.
LXIX. E Nicolae Costin, fiul lui Miron si, ca §1 a cesta,
si pe urmele acestuia, cronicar al Moldovei.
LXXII. Ilie Abaza, care se facu apoi calugirul Ilarion,
era unul din boierinasii, de nobleta militarA, cari trecura
cu Dirnitrie-Voda Cantemir In Rusia la 1711 si se cAirk
apol amar de aceasta hotarire.
LXXIV. Ginere al Brincoveanului, sot al Domnitei Ancuta,
conte al Sfintului Imperiu Roman, laudator interesat al
lui Nicolae-VocIA Mavrocordat, Roset n'avu o soartA po-
triviti cu aceste mari titluri, Insemnate talente si stra-
lucite inrudiri.
LXXXII. Barbu Stirbei (tatAl adpotiv al lui Stirbei-Vodà,
nAscut ca MI al lui Dumitrachi Bibesou) facea In Apus,
la Karlsbad, o calatorie pentru sAnAtate.
LXXXIV. Iordachi Draghici Vornicul ajunse sfetnicul cel
mai ascultat al noului Doran de taxa din 1822, Ioan Sandu
Sturza, i el alcAtui i un proiect de constitutie, care se
sfariml de impotrivirea consulului rusesc.
Adaus :
I. Barnovschi Piharnicul e tatil lui Miron-VodA, Movilk
lupa mamA.

www.dacoromanica.ro
CUPRINSUL.
Pa 81 na

ateva consideratil asupra boierimii noastre . .

Albul VornicuI 1
Dragomir Manea 2
Craciun Pircalabui ..
Neagu Vornicul, Vlad Vornicul i Cazan Vistierul .
3
4
Cazan Vistierul i Staico Comisul 6
Boierii Brgilel 7
Tricolici Vornicul 8
Staico Logofaul
Alexie, pircalab de Cetatea-de-Balta..
Vlädica de Vad Anastasie i boierii Dracsin i Tonasa
9
IC)
11
Matias Vistierul 12
Mops Spatarul 14
Vartic ornicul iG
Hum Vornicul 17
Boieri lui Alexandru-VodA Cornea 18
AndreI Hatmanul 22
Or Hatmanul 23
Jurj Pogan 25
Ureche Vornicul 26
13oierri din partidul liii Petru Schiopui 27

www.dacoromanica.ro
II

PHgina.

kiheorghe Hatmanul 29
Stefan Logoratul 30,
Stefan Razvan 32
Vornicul din einopulungul Moldovei 33.
Luca Stroici 35-
Armacul Sava 35-
Banul Mihalcea 36
Logofalul Teodosie 38
Leca Aga 3g
Gheorghe Pitarul 40
Udrea Hatmanul 40°
Ccoricel . . . . . . . . 41
Boierif munten1 din partidul polon 42;
Boieril din partidul lui Radu-Voda Serban 46
Un boierinas muntean 48
Teodor lanovici 51
Patrasco Ciogolea , 57
Gavril Hatmanul, fratele lui, Vasile Lupu 58-
Hancea Vornicul 59
lenachi CAmgrasul 60
Dragomir Vornicul 61
Socol Clucerul 63
Ciogolea gerdarul . . 65-
Gheorghe Stefan Logofatul si Stefan Ciogolea . 65
Un fecior de hotnog 66
Lupu Präiescu 67
Vasile Prdjesou 68-
Un curtean din Moldova 68
Boierii lui Gheorghe-Voda, Stefan . . 69
Constantin Cantacuzino Postelnicul 72.
Boierii rul Constantin-V oda Basarab 72.
Dabija Vornicul 76-
CA ra'sculail impotriva lui Constantin-Vodd Ba-
sarab 77

www.dacoromanica.ro
III

Pagina.

Radu Comisul 79
Gheorghe Banul Baleanul i a1i pribegl munteni . 81
MihaI si Serban Cantacuzino 84
Mihal Cantacuzino 85
Lupu Costachi 88.
Ioan Boldescu 89
loan Hab4escu1 90
Miron Costin 91
Bie Motoc i Savin Zmucila 92
Postelnicul Mihai Bajescu 94
Boieril munteni partisanl ai !mparatulul 97
Serban V1AfleiCa 100
Draghici Spatarul
Constantin Cantacuzino Stolnicul
Nicolae Costin
.. 101
103
105
Costandachi Clucerul 106
Constantin Stirbel 108
Me Ablzh 110
Toader Costachi 111
Nicolae Roset . . . . . 113
Iordachi Cantacuzino 116
Barbu Väcgrescu 117
Ienachi Cantacuzino 119
Stan Jianu 121
Gherasim Cantacuzino 124
Barbu StirbeI 127
Iordachi Roset Roznovanu 130
Iordaehi DrgghicI 132
Costachi Conaehi 137
Teodor Bals LogotItul 139

www.dacoromanica.ro
Ill

Adaus
(Scrisori noutt, qi ramuriri.)
Pagina

Barnovschi Paharnicul 143


Dima Portarul 144
Boieril munteni din partidul polon. . . . 146
Lupu Malai5. 152
Ionavo Rotompan 153
Boieri l. munteni din partidul WI Leon-Voda . . . 154

Note la serisorl 159

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro