Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea Babeș - Bolyai Cluj-Napoca

Facultatea........................
Specializarea....................

PROIECT

PLAN MANAGERIAL
ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL

1
Cadrul normativ:

 Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare


 O.M.E.C.T.S. nr. 5573/7.10.2011 – Regulamentului de organizare si functionare a
invatamantului special si special integrat
 O.M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005 cu privire la Regulamentul de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Argument

În România, copiii cu dizabilităţi au acces la diferite forme de educaţie şi pot fi înscrişi,


în funcţie de gradul de dizabilitate, în sistemul de învăţământ special sau în învăţământul de
masă. Copiii cu deficienţe medii, cu dificultăţi de învăţare şi tulburări de limbaj, cu tulburări
socio-afective sau de comportament sunt integraţi în şcolile de masă unde pot beneficia de
servicii educaţionale de sprijin.
Învăţământul special este organizat în funcţie de tipul de deficienţă – mentală, de auz,
de văz, motorie şi alte deficienţe asociate.

Viziunea

Unitatea școlară specială promovează acele programe de educație și de recuperare


terapeutică care au în centrul lor valorile și principiile educației incluzive. Astfel, se oferă
copiilor cu CES posibilitatea de a-și dezvolta în mod optim responsabilitatea, încrederea în
sine și toleranța socială.

Misiunea

Școala Specială îşi propune pregătirea integrării în societate a elevilor cu CES.

Analiza SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


 dezvoltarea unor servicii complementare  management deficitar la nivelul unor
de asistenţă psihopedagogică şi catedre/ comisii.
educaţională pentru copiii cu cerinţe  slaba motivaţie a învăţării la elevi;
educative speciale, prin atelierele şi  slaba implicare a familiei şi a comunităţii
cercurile tematice ; locale în procesul de luare a deciziilor la
 încadrarea cu personal didactic calificat în nivelul unităţilor de învăţământ;
procent de 100% ;  insuficienta colaborare a părinţilor cu
 conectarea unităţii şcolare la Internet; şcoala;
 existenţa unui număr semnificativ de cadre  slaba motivaţie a învăţării la elevi;
didactice care demonstrează o pregătire de creşterea absenteismului în rândul
calitate din punct de vedere ştiinţific, şi elevilor;
metodic;  număr mare de absenţe nemotivate
 asigurarea în şcoală a unui mediu  schimbarea frecventă a cadrului legislativ
educaţional „ prietenos”; în domeniul educației copiilor cu CES
 amenajarea în sala de clasă a unui spaţiu
pentru joc şi a unui loc de relaxare;
 asigurarea unei comunicări eficiente cu

2
şcolile incluzive şi de masă, prin
utilizarea site-ului şcolii;
 buna colaborare între toate
compartimentele Şcolii Speciale
 preocupare constantă pentru acordarea de
sprijin educaţional individual elevilor.
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
 finanţarea unităţii de învăţământ din  situaţia socio-economică precară a
fonduri guvernamentale şi familiilor din care provin unii
nonguvernamentale; copii/elevi/tineri;
 sprijinirea elevilor provenind din medii  migratia parintilor elevilor la munca in
sociale defavorizate prin programe strainatate;
guvernamentale;  creşterea numărului de copii cu
 derularea unui număr mare de proiecte disabilităţi (mintale, de văz, de auz,
strategice de către Inspectoratul Școlar. locomotorii, de vorbire, asociate) ce se
confruntă cu mari probleme de învăţare
şi comunicare;

Obiectivele generale și specifice ale Școlii Speciale

1. Asigurarea accesului egal la educaţie de calitate pentru toţi elevii școlii

 Îmbunătăţirea accesului egal la educaţie de calitate la nivelul învăţământului


obligatoriu
 Dezvoltarea serviciilor de asistenţă educaţională pentru copiii cu cerinţe educaţionale
speciale
 Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a procesului de învăţământ în şcoală

2. Promovarea unui management educaţional performant la nivelul şcolii speciale

 Eficientizarea activităţii tuturor structurilor manageriale (atât cele administrative dar,


mai ales, cele ce vizează activitatea instructiv - educativă şi de pregătire practică) din
școală.
 Realizarea unei colaborări benefice procesului de învăţământ cu comunitatea
educativă locală, agenţii economici, cu părinţii / tutorii legali.
 Proiectarea unei oferte educaţionale compatibilă cu realităţile societăţii româneşti
contemporane
 Asigurarea imaginii școlii
 Parteneriate educaționale, cu instituțiile publice și particulare

3. Îmbunătăţirea calităţii educaţiei - curriculum

 Asigurarea calităţii actului educaţional


 Eficientizarea procesului de învăţare şi transformarea acestuia într-un proces activ,
prin încurajarea implicării active a elevilor în propria formare
 Adaptarea strategiilor didactice pentru a corespunde stilurilor individuale de învăţare
ale elevilor cu CES
 Promovarea învăţării incluzive
 Depistarea aptitudinilor elevilor şi antrenarea lor în activităţile extraşcolare;

3
4. Îmbunătăţirea calităţii educaţiei – Resurse

 Asigurarea fondurilor necesare desfăşurării întregii activităţi din unitate;


 Atragerea de resurse financiare bugetare şi extrabugetare în vederea executării
lucrărilor necesare (dotări, lucrări de finalizare teren sport, curte scoala etc.);
înființarea unei clase multi senzoriale, cabinet de terapie specifică cu aparatură
modernă; înființarea cabinetelor de art terapie, terapia asistată de animale, dotarea
școlii cu microbuz pentru deplasarea copiilor din alte localități, pentru a acorda șanse
egale la educație; colaborare cu ONG-uri pentru a desfășura activități de recuperare a
copiilor cu CES.
 Stimularea perfecţionării cadrelor didactice prin grade didactice şi definitivat.
 Participarea la activităţi de perfecţionare a personalului didactic;

5. Dezvoltarea relațiilor cu comunitatea

 Participarea competentă şi operativă a reprezentanţilor autorităţilor locale în


exercitarea atribuţiilor ce le revin în activităţile şcolii;
 Responsabilizarea părinţilor pentru implicarea în asigurarea unor servicii educaţionale
din şcoli;
 Asigurarea continuităţii în parteneriatele educaţionale interinstituţionale locale,
regionale, naţionale şi internaţionale;

 Exemplu de plan de acțiune pentru primul obiectiv general și obiectivele


specifice corespunzătoare:

1. Asigurarea accesului egal la educaţie de calitate pentru toţi elevii școlii

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ


1.1. Îmbunătăţirea accesului la educaţie 1. Cuprinderea în clasa I pregatitoare si clasa I a cel puţin 15
de calitate în învăţământul special copii cu vârsta de şcolarizare
2. Cuprinderea în clasele a IX-a cel puţin a unui număr de 8
elevi din numărul absolvenţilor clasei a VIII-a

Nr. Orizont Indicator de Mijloace de


Acţiuni Responsabili
crt. de timp verificare verificare

Înscrierea în
Campanii de grupele de inv.
Director ,director-
identificare a prescolar a tuturor Recomadaril
adj
copiilor care nu copiilor cu e de la
1. septembrie Asistent social
frecventează orientare scolara CJRAE
Educatoare
clasa care urmează a intra Cataloagele
pregatitoare în clasa I în anul
şcolar
2. Consilierea martie- mai Director, director- Consilierea tuturor Lista
părinţilor în adj părinţilor care părinţilor
vederea înscrierii Profesor urmează a –şi consiliaţi

4
copiilor la
gradinita înscrie copiii cu
speciala, psihodiagnoză CES la şcoală în
respectiv în clasa anul şcolar
I pregatitoare
Asigurarea unei Director, director-
oferte adj
Adecvarea ofertei
educaţionale Resp. comisiilor Oferta
3. permanent la nevoile reale ale
relevante pentru metodice / educaţională
elevilor
copii si elevi cu colectivelor de
nevoi speciale catedră
Existenţa în fiecare
sală de clasă a
Director, director- panourilor utilizate
adj pentru expunerea
Crearea unui Responsabilii lucrărilor copiilor /
mediu comisiilor elevilor Panourile şi
4. educaţional permanent metodice Afişarea lucrărilor lucrările
atractiv pentru Profesorii diriginţi reprezentative expuse
elevi pentru fiecare elev
Schimbarea
frecventă a
lucrărilor expuse

Notă:

Pentru celelalte obiective generale și specifice planul de acțiune se construiește în mod


asemănător.