Sunteți pe pagina 1din 3

S.C.BENGOSS COMIMPEX S.R.L.

APROBAT,
Str.Valea Cascadelor 3-5 ADMINISTRATOR
Bucuresti, sect.6 ……………….

FISA POSTULUI

Titular ………………………………………….
Pozitia in COR 342304

1.Postul: Inspector Resurse Umane


2.Conditii de ocupare a postului
a) Studii:- medii ( obligatoriu de specialitate cu atestat);
b) Vechime: ………. ani;
c) Alte conditii:
Cunostinte:- operare calculator;
- Codul Muncii si ansamblul legilor privind resursele de personal ;
- Lg 19/2000 cu modificari;
3.Aptitudini
-un dezvoltat spirit de observatie;
-un dezvoltat simt al comunicarii, capacitate de cunoastere a tipologiilor umane;
- rabdare, sociabilitate, capacitate de a aprecia rapid pe baza unor minime informatii
calitatile si defectele persoanelor;
- abilitati de organizare a activitatilor specifice privind incadrarea in munca a persoanelor;
- capacitate de a prelua si gestiona informatiile primite in legatura cu persoanele nou
angajate;
- sa se preocupe de cunoasterea legislatiei in vigoare in ceea ce priveste activitatea de
personal- resurse umane;
.

3.Relatii: a) Ierarhice- este subordonat Administratorului societatii si Directorului General;


- este direct subordonat Directorului de Resurse Umane
b)Functionale – intretine relatii functionale cu toti salariatii societatii;
c)Colaborare – intretine relatii de colaborare cu directorii si sefii de compartimente din
cadrul societatii;
d)De reprezentare – atributii conferite functiei in relatiile cu tertii.
4.Obiectivele postului :
- lucreaza sub indrumarea si controlul direct al Directorului Resurse Umane

 asigurarea relatiei cu toate autoritatile statului si potentialii clienti in calitate de


reprezentant al unitatii comerciale ;

5. Atributii, sarcini, lucrari si responsabilitati:

A. Privind personalul si formarea profesionala


- lucreaza sub indrumarea si controlul direct al Directorului de resurse umane ;
- organizeaza conform legii activitatea de intocmire a dosarelor de angajare- care vor
cuprinde: date privind varsta, sexul, studii, pregatirea profesionala, calificarea, experienta
profesionala, starea sanatatii, recomandari privind activitatea depusa ulterior etc;
-asigura informarea salariatului la angajare cu privire la conditiile de munca, fisa postului,
contractul colectiv de munca, Regulamentul Intern ;

1/3
- organizeaza si completare conform legii a dosarelor de personal in conformitate cu
prevederile legale;
- supravegheaza ca actele cerute si aduse de salariati la angajare sa fie complete;
- depune anual instiintarea si declaratia angajament a societatii catre ITM;
-asigura legatura cu Inspectoratul Teritorial de Munca privind indeplinirea tuturor obligatiilor
legale ale angajatorului privind personalul angajat- vizare contracte de munca, acte aditionale,
decizii desfacere contract de munca, state salarii,etc ;
- intocmeste contractele individuale de munca si actele aditionale necesare in raport cu
prevederile Codului Muncii;
- intocmeste si completeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare Carnetele de
munca , Registrele de evidenta ale salariatilor;
- calculeaza vechimea in munca si concediile de odihna conform vechimii;
- intocmeste adeverinte de salariu, medicale pentru salariati;
- depune lunar declaratiile privind contributiile obligatorii ale angajatorului( CASS, CAS, ) si
asigura legatura cu CNPAS si OPSNAJ;
- intocmeste pe baza condicilor de prezenta fisele lunare de pontaj pentru toti salariatii din
Bucuresti;
- tine evidenta concediilor de odihna efectuate de salariatii din Bucuresti si Cluj;
- tine evidenta concediilor fara plata, medicale, de studii pentru toti salariatii;
-organizeaza evidenta operativa a prezentei zilnice la locul de munca, a contractelor de
munca suspendate ( concedii medicale, de odihna, fara plata, de studii, pentru sarcina si lauzie,
pentru cresterea copilului pana la 2 ani, pentru ingrijirea copilului bolnav, satisfacerea stagiului
militar, etc);
-primeste cererile intocmite de salariati cu privire la problemele de personal
- vegheaza asupra respectarii disciplinei muncii, a respectarii programului de munca si a
Regulamentului intern al societatii;
- completeaza si vizeaza legitimatiile de serviciu ale salariatilor;
- intocmeste deciziile pentru numirea Comisiilor pentru inventarierea bunurilor societatii
conform prevederilor legale in vigoare;
- intocmeste si tine evidenta fiselor de mijloace fixe aflate in folosinta fiecarui salariat ;
- sustine anual examenul de atestat pentru resurse umane organizat de ITM;

B. Privind activitati administrative conexe


- calculeaza lunar respectarea plafoanelor de convorbiri telefonice Connex si Zapp stabilite
pentru salariati de conducerea societatii;
- intocmeste procesele- verbale de predare- primire a telefoanelor mobile folosite de
salariati pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu;
- asigura legatura cu autoritatile administrative locale- Primarie, Administratie fiscala,
facand demersurile necesare pentru obtinerea tuturor autorizatiilor de functionare ale punctelor de
lucru ale societatii, pentru respectarea tuturor conditiilor legale de desfasurare a activitatilor
comerciale si totodata pentru declararea la zi a impozitelor si taxelor locale datorate ;
- intocmeste documentatia si depune actele necesare pentru dotarea societatii si a
punctelor de lucru cu case de marcat;
-intocmeste si depune cererile pentru infiintarea posturilor telefonice Romtelecom;
- are obligatia sa-si duca la indeplinire toate sarcinile de serviciu stabilite prin fisa postului,
in cadrul timpului normal de lucru, lucrul peste program nefiind considerat suplimentar;
-pastreza confidentialitatea informatiilor prelucrate in cadrul relatiilor de serviciu;
-sa respecte programul de lucru;
-sa realizeze orice lucrare repartizata de Administratorul societatii;
-sa nu faca concurenta neloiala societatii dupa incetarea contractului de munca prin
angajarea la o societate cu acelasi profil de activitate.

6.Limite de competenta
a) Raspunderi
- despre tot ce este in sarcina sa ca obligatie;

2/3
- are obligatia ca activitatea de resurse umane din cadrul unitatii sa se desfasoare in limite
legale cu respectarea tuturor normelor legale in vigoare ;
-in cazul incetarii contractului de munca din diferite motive, nu are voie sa lucreze la o
societate concurenta cu S.C.Bengoss Comimpex S.R.L., o perioada de un an de la data incetarii
contractului;
-raspunde material pentru orice distrugere , degradare, disparitie a tuturor obiectelor de
inventar din culpa sa, situatie in care va fi obligat sa repare integral paguba produsa.
- raspunde civil sau dupa caz penal pentru divulgarea sau admiterea scurgerii de date sau
informatii catre firme concurente sau care pot deveni concurente, in ceea ce priveste politica
economico-comerciala a societatii, contracte comerciale interne si externe;
-are obligatia de a aduce imediat la cunostinta conducerii societatii situatiile in care este
implicat direct, ori prin persoane interpuse , si care considera ca pot dauna renumelui societatii sau
o pot afecta in politica comerciala practicata;
-raspunde personal material si disciplinar pentru orice neindeplinire, indeplinire
defectuoasa sau cu intarziere a sarcinilor stabilite prin fisa postului, regulamentul de ordine
interioara si contractul individual de munca.
b)Propuneri
- masuri de organizare si perfectionare a activitatilor in care este implicat si / sau a unor
activitati conexe privind compartimentul din care face parte;

7. Responsabilitati suplimentare :
- executarea tuturor altor sarcini trasate de catre conducerea societatii

8. Conditii de lucru:
- locul de munca: sediul societatii
- Programul de lucru: 8 ore/zi;
Programul poate fi prelungit in urmatoarele situatii : control al institutiilor abilitate, situatii de forta
majora,stari de necesitate, etc.

9.Raspundere: Titularul postului raspunde dupa caz, civil, disciplinar, material sau penal, in cazul
nerespectarii atributiilor, sarcinilor sau lucrarilor ce-i revin, precum si a legislatiei in vigoare.

INTOCMIT,
Functia:
Nume si prenume:
Semnatura:

Am luat la cunostinta si primit un exemplar


Nume si prenume:
Semnatura:
Data:

3/3

S-ar putea să vă placă și