Sunteți pe pagina 1din 1

FISA DE INMATRICDLARE ADTO

Serie sistem C.I. Numarulmdem SeriemimprimatmC.I.


inmatriculare
(A)mmmmDATEmmCUMPARATSR 2.mDetinatorulm: Organul financiar (B)
3. Parintii : tata
mama Nr.proces verbal ………………………..
Data …………………………..
4. Nascut : la iata ie
in localitatea Vehiculul al carui ietinator este mentionat la punctul (A) si avini
caracteristicile tehnice ie la punctul (F) a fost luat in eviienta :
5. Nr. ie inmatriculare
la Registrul Comertului DEFINITIV
6.mAdresam:
7.mProfesiamdembaza TEMPORAR pina la iata ie …………………
loculmdemmunca Semnatura si stampila
8.mTelefoanem:mac.ms.m
Gradul,mnumelemsimsemnatura Datamefectuarii
lucratoruluimcaremamefectuatmoperatiunea operatiuniim:
(mCm)mmmmmmmmmmSBSERVATII

-mSEMNATURA/STAMPILAmCUMPARATSRm: Serie,mnumarmsimemitentmasiguraremobligatorie
m
Serie si nr. act ie iientit.
- CNP - coi/numar/emitent/iata emiterii ioc.vamal :

- nr.chit.contrav. certificat inmatr. - tip act proprietate :


- tip vehicul (I,J,R,S,T,D) :
- nr.chit.taxa inmatr
-msemnaturamoperatormAPPS
- numar proprietari :
- chit. contrav. placi :
-iata valabilitatii ITP/ Mentiunim:-
- statia ITP
SEMNATURA/STAMPILAmVANZATSR:
CDI
(D)mmFSSTULmDETINATSR

10. Numarul anterior Srganulmfinanciarmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm(E)


ie inmatr.al vehiculului
11.mDetinatorulm: Nr.proces verbal ………………………..
Data …………………………..
Vehiculul al carui ietinator este mentionat la punctul 11 si avini
12.mDatamnasterii caracteristicile tehnice ie la punctul (F) poate fi instrainat.
13.mNr.mDeminmatricularemmmmmmmm
Semnatura si
mmmmlamRegistrulmComertului
Stampila
14.Adresam:

Gradul,mnumelemsimsemnatura Datamradieriim:
lucratoruluimcaremamefectuatmradierea
DATEmDESPREmVEHICUL F
15 Categoria 16 .Caroseria
17 Marca:m 18 Tipul/varianta
19 Nr.ie omologare: anul fabricatiei
20 Numarulmdemidentificarem:
21 Seriemmotorm Cilindree Sursamdemenergie:m
22 Culoaream:m
23 Data primei inmatr. Nr. ie inmatriculare
24 Nr.cartiimdemidentitatemamvehicululuim:mm

mATENTIEm: mToate
m rubricile iin chenarul ingrosat se completeaza ie catre solicitanti; CasetamA – iatele cumparatorului;
CasetamB –viza fiscala pt. cumparator; CasetamC – semnaturi / stampile cumparator si vanzator si alte iate completate ie
cumparator; Caseta m D – iatele vanzatorului; Caseta m E – viza fiscala pentru vanzator; Caseta m F – iatele actuale ale
vehiculului.