Sunteți pe pagina 1din 18

PRINCIPALII INDICATORI SOC

conform datelor disponibile

Indicatorii

I. Indicatorii macroecon
PRODUSUL INTERN BRUT (trimestrul I)
RESURSE:
Valoarea adăugată brută
Impozite nete pe produse
UTILIZĂRI:
Consumul final
Formarea brută de capital
Exportul net
Rata inflaţiei faţă de:

luna precedentă a anului curent


luna decembrie a anului precedent
perioada respectivă a anului precedent
Cursul mediu de schimb
Bani în circulaţie :
la sfîrşitul perioadei
modificarea lunară
Masa monetară M3:
la sfîrşitul perioadei
modificarea lunară
Comerţul exterior (aprilie, ianuarie-aprilie)
export
import
balanţa comercială
gradul de acoperire a importului prin export
Balanţa de plăţi (trimestrul I)
Contul curent
bunuri
servicii
venituri primare
din care compensarea rezidenţilor din muncă (intrări)
venituri secundare
din care transferuri personale (intrări)
Contul de capital
Contul financiar
investiţii directe (nete)
investiţii de portofoliu (nete)
alte investiţii (nete)
activele de rezervă ale statului (majorare (+), micşorare (-))
Stocul investiţiilor străine directe acumulate în economia naţională la sfîrșitul
perioadei (trimestrul I)
Bugetul public naţional:
venituri
cheltuieli
deficit (-), excedent (+)
inclusiv:
Bugetul de stat:
venituri pe toate componentele
cheltuieli pe toate componentele
deficit (-), excedent (+)

Bugetele locale:
venituri pe toate componentele
cheltuieli pe toate componentele
deficit (-), excedent (+)

Bugetul asigurărilor sociale de stat:


venituri
cheltuieli
deficit (-), excedent (+)
Fondul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală:
venituri
cheltuieli
deficit (-), excedent (+)
Datoria de stat internă la sfîrşitul perioadei
modificarea lunară
Volumul valorilor mobiliare de stat (VMS) comercializate
VMS în circulaţie
Cheltuieli pentru răscumpărarea VMS
Rata dobînzii la VMS realizate
Datoria de stat externă (administrată de Guvern) la sfîrşitul perioadei
modificarea lunară
Serviciul datoriei de stat externe
Rambursări ale datoriei de stat externe
Intrări de surse externe de finanțare
Active oficiale de rezervă ale BNM la sfîrşitul perioadei
modificarea lunară
Creditele acordate economiei la sfîrşitul perioadei
modificarea lunară
Rata medie a dobînzii la creditele acordate în moneda naţională
Rata medie a dobînzii la creditele acordate în valută străină
Depozite în băncile comerciale la sfîrşitul perioadei
depozite în lei
depozite în valută străină
Modificarea lunară a depozitelor la băncile comerciale
depozite în lei
depozite în valută străină
Rata medie la angajamentele atrase în moneda naţională
Rata medie la angajamentele atrase în valută străină

II. Sectorul real al econo


Producţia industrială în preţuri curente (ianuarie-aprilie)
Producţia agricolă în preţuri curente (ianuarie-martie)
Investiţii în active materiale pe termen lung ianuarie-martie) 1
inclusiv lucrări de construcţie-montaj
Investiții în active imobilizate1
Mărfuri transportate de întreprinderile specializate de transport
din care:
feroviar
rutier
altele
Cifra de afaceri (aprilie) la întreprinderile cu activitate principală de:
comerţ cu amănuntul (cu excepția autovehicolelor și motocicletelor)

comerţ cu ridicata (cu excepția comerțului cu autovehicole și motociclete)


comerț cu ridicata și cu amănuntul (întreținerea și repararea
autovehicolelor și motocicletelor)
servicii de piaţă prestate populaţiei
servicii de piaţă prestate întreprinderilor

III. Privatizarea, restructurarea, p


A fost acceptată privatizarea proprietăţii publice
Suma totală a mijloacelor băneşti achitate în bugetul de stat, inclusiv impozitul
privat
Concursuri investiţionale:
preţul de vînzare a bunurilor
suma achitată a obiectelor realizate, inclusiv impozitul privat
Concursuri comerciale:
preţul de vînzare a bunurilor
suma achitată a obiectelor realizate, inclusiv impozitul privat
Numărul de runde la Bursa de Valori a Moldovei
Bunuri realizate
numărul prin Bursaacțiunile
întreprinderilor de Valori:
cărora au fost realizate prin Bursa de
Valori
preţul de vînzare a bunurilor
suma achitată a obiectelor realizate, inclusiv impozitul privat
Numărul valorilor mobiliare tranzacţionate:
pe piaţa bursieră
sistemul multilateral de tranzacționare (MTF)
pe piaţa extrabursieră
Volumul tranzacţiilor:
pe piaţa bursieră
sistemul multilateral de tranzacționare (MTF)
pe piaţa extrabursieră
Volumul emisiunilor de acţiuni:
constituitive
suplimentare
Numărul tranzacţiilor înregistrate:
pe piaţa bursieră
sistemul multilateral de tranzacționare (MTF)
pe piaţa extrabursieră

IV. Sfera socială


Salariul nominal mediu lunar al unui salariat în economia naţională
(ianuarie-martie)
Ritmul de creştere al salariului real (ianuarie-martie)
Suma restanţelor pentru retribuirea muncii cu termenul de achitare expirat
(sume neachitate mai mult de o lună) (la 1 aprilie 2016, 2017)
Minimul de existenţă (anii 2015, 2016)
Mărimea medie a pensiei (la 1 aprilie)
creşterea reală a pensiei medie
Veniturile disponibile medii lunare pe o persoană (trimestrul I)
creşterea reală a veniturilor disponibile
Cheltuielile medii lunare de consum pe o persoană (trimestrul I)
Creșterea reală a cheltuielilor de consum
Numărul şomerilor:
conform clasificării Biroului Internaţional al Muncii (trimestrul I)
înregistraţi oficial de la începutul anului
plasaţi în cîmpul muncii
beneficiari de ajutor de şomaj
Mărimea medie a ajutorului de şomaj

Rata şomajului conform clasificării Biroului Internaţional al Muncii (trimestrul I)


Numărul căsătoriilor înregistrate
Născuţi - vii
Decedaţi
din care copiii sub un an
Numărul crimelor înregistrate
Decedaţi în urma acestor crime
Urmărirea penală a fost terminată
* Modificare nominală

1
Începînd cu trimestrul I 2017, Biroul Național de Statistică nu mai prezintă indicatorul ”Investiții în active m
imobilizate”. Acest indicator cuprinde atît investițiile în active materiale (clădiri, mașini, utilaje etc.), cît și ce
Însă, această modificare nu a fost anunțată și, respectiv, nu au fost introduse modificările respective în Ho
lucrărilor statistice pe anul 2017)

Surse de date: Banca Naţională a Moldovei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Interne, Biroul Na
Casa Naţională de Asigurări Sociale, Agenţia Proprietăţii Publice, Agenţia Naţională pen

Direcţia analiză şi prognozare macroeconomică


DICATORI SOCIAL-ECONOMICI
elor disponibile la 30.06.2017
2016 2017

în % faţă de în % faţă de
Unitatea
de perioada perioada
ianuarie- ianuarie-
măsură mai respectivă a mai respectivă a
mai mai
anului anului
precedent precedent

dicatorii macroeconomici
mil.lei 27097.4 100.8 29669.6 103.1

mil.lei 23019.0 100.6 24685.6 103.7


mil.lei 4078.4 102.2 4984.0 100.1

mil.lei 29741.5 101.9 32357.3 103.4


mil.lei 6396.5 x 7487.9 x
mil.lei -9040.6 x -10175.5 x

% 0.2 0.9
% 0.3 5.3
% 7.9 9.8 3.0 p.p. 7.4 5.4 -4.4
lei/USD 19.86 19.96 110.9 18.67 19.57 98.1

mil.lei 15553.1 99.2 * 16704.8 107.4


mil.lei -0.6 -173.7

mil.lei 66009.3 101.9 * 70506.4 106.8


mil.lei 1100.0 -597.8

mil.USD 178.5 595.00 93.1 154.2 682.4 114.7


mil.USD 354.9 1216.0 93.1 361.5 1392.2 114.5
mil.USD -176.4 -621.00 93.2 -207.3 -709.8 114.3
% 50.3 48.9 -0.1 p.p. 42.7 49.0 0.1

mil.USD -79.7 x -112.8 x


mil.USD -456.4 x -520.5 x
mil.USD 42.8 x 59.6 x
mil.USD 91.8 x 98.5 x
mil.USD 148.5 x 171.5 x
mil.USD 242.1 x 249.8 x
mil.USD 166.1 x 172.0 x
mil.USD -10.2 x -12.0 x
mil.USD -145.7 x -59.7 x
mil.USD -32.4 x -40.2 x
mil.USD -0.2 x -1.1 x
mil.USD -97.4 x -55.9 x
mil.USD -15.5 x 37.7 x

mil.USD
3492.4 100.0 3664.9 104.9

mil.lei 3438.5 17018.1 101.9 * 4112.8 19963.9 117.3


mil.lei 3672.9 17715.0 102.7 * 4072.4 20382.9 115.1
mil.lei -234.4 -696.9 x 40.4 -419.0 x

mil.lei 2133.6 10500.6 97.1 * 2572.4 12696.8 120.9


mil.lei 2407.2 12327.2 104.7 * 2664.0 13715.9 111.3
mil.lei -273.6 -1826.6 x -91.6 -1019.1 x

mil.lei 844.7 4459.8 98.4 * 984.9 4812.8 107.9


mil.lei 855.2 3956.9 92.4 * 893.3 4555.8 115.1
mil.lei -10.5 502.9 x 91.6 257.0 x

mil.lei 1200.5 6487.8 112.4 * 1489.0 7509.2 115.7


mil.lei 1233.9 6187.2 111.8 * 1428.5 7270.3 117.5
mil.lei -33.4 300.6 x 60.5 238.9 x
mil.lei 420.5 2224.8 121.6 * 508.0 2511.6 112.9
mil.lei 337.4 1898.6 99.6 * 528.1 2407.4 126.8
mil.lei 83.1 326.2 x -20.1 104.2 x
mil.lei 8420.8 121.4 * 21577.5 2.6
mil.lei 13.9 -8.9
mil.lei 1443.4 8039.1 121.9 * 1284.5 7099.3 88.3
mil.lei 8420.8 121.4 * 21577.5 2.6
mil.lei 1429.5 6843.7 101.6 * 1293.5 7041.5 102.9
% 15.74 22.77 6.22 p.p. 7.84 6.79 -15.98
mil.USD 1356.2 106.6 1582.7 116.7
mil.USD -6.4 27.3
mil.USD 1.3 5.4 103.2 2.0 7.7 141.1
mil.USD 1.5 24.2 1.6 ori 2.9 27.0 111.7
mil.USD 6.7 21.7 47.9 12.5 88.9 4.1
mil.USD 1891.8 108.3 2335.6 123.5
mil.USD 33.1 44.4
mil.lei 42051.6 98.7 * 37897.1 90.1
mil.lei -201.8 -702.0
% 15.23 15.70 2.80 p.p. 10.41 11.07 -4.64
% 6.23 6.31 -1.02 p.p. 5.10 5.24 -1.07
mil.lei 50456.2 102.7 * 53801.5 106.6
mil.lei 26059.6 108.7 * 30406.5 116.7
mil.lei 24396.5 97.0 * 23395.1 95.9
mil.lei
mil.lei 848.2 276.5
mil.lei 252.3 -700.6
% 12.48 14.13 4.01 p.p. 5.31 6.05 -8.08
% 2.12 2.18 -0.77 p.p. 1.67 1.88 -0.29

ectorul real al economiei


mil.lei … 102.5 … 98.7
mil.lei … 104.0 … 101.1
mil.lei 2115.7 77.4 2281.2 98.6
mil.lei 1024.7 93.0 … …
mil.lei … … 2322.1 98.8
mii tone 1055.2 4316.4 88.9 1427.8 5234.4 122.8

mii tone 234.1 1261.3 71.0 344.0 1719.6 136.3


mii tone 808.1 3014.7 99.3 1073.6 3485.8 117.8
mii tone 13.0 40.4 91.8 10.2 29.0 71.8

mil.lei … 12308.3 … 3328.5 12413.9 95.4

mil.lei … 22306.3 … 6780.6 26274.2 117.8

mil.lei … 2052.8 … 632.2 2473.2 120.5


mil.lei … 4035.2 … 1050.0 4349.6 99.5
mil.lei … 10681.6 … 2854.5 11611.4 108.7

ea, restructurarea, piaţa de capital


mil.lei 0.0 260.8 19.2 ori * 0.0 84.1 32.2

mil.lei 0.1 267.7 16.0 ori * 0.0 109.3 40.8

mil.lei 0.0 0.0 0.0 * 0.0 0.0 0.0


mil.lei 0.0 0.0 0.0 * 0.0 0.0 0.0

mil.lei 0.0 0.0 0.0 * 0.0 2.1 0.0


mil.lei 0.1 1.2 112.1 * 0.0 2.3 1.9
unităţi 0 1 100.0 0 1 100.0

unităţi 0.0 3.0 150.0 0 7 2.3


mil.lei 0.0 258.3 - 0.0 73.1 28.3
mil.lei 0.0 260.9 - 0.0 73.8 28.3

mil. unit 0.4 0.77 7.5 0.3 4.3 5.6


mil. unit 0.3 0.7 - 0.3 0.6 86.3
mil. unit 15.5 20.1 287.1 8.4 14.0 69.5
mil.lei 54.1 318.5 1.7 ori* 3.7 85.3 26.8
mil.lei 0.3 1.7 - 0.5 2.0 115.0
mil.lei 637.3 696.3 2.3 ori* 32.5 71.7 10.3

mil. lei 0.0 2.0 23.6 * 0.0 18.9 9.5


mil. lei 142.5 276.8 2.2 ori* 0.0 100.1 36.2

unități 23 105 47.9 59 225 2.1


unități 47 136 - 15 46 33.8
unități 238 2554 2.8 ori 239 8997 3.5

IV. Sfera socială

lei 4689.2 109.0 * 5218.9 111.3


% 98.2 -8.4 p.p. 106.7 8.5

mil.lei 142.9 137.4 * 196.4 137.4


lei 1734.1 106.6 * 1799.2 103.8
lei 1164.6 107.1 * 1354.8 116.3
% 96.4 -4.0 p.p. 111.5 15.1
lei 2027.8 109.4 * 2134.5 105.3
% 98.5 -7.3 p.p. 100.9 2.4
lei 2058.1 107.6 * 2091.0 101.6
% 96.9 -7.1 p.p. 97.4 0.5

mii pers. 74.4 76.0 75.8 101.9


mii pers. 2.5 21.8 104.6 2.8 18.7 85.7
mii pers. 1.6 7.0 107.6 1.7 6.9 99.8
mii pers. 3.1 4.4 131.4 1.8 3.2 72.5
lei 1428.1 1332.5 107.6 * 1298.6 1340.4 100.6

% 6.2 -2.3 p.p. 6.3 0.1


unităţi 2047 6543 83.1 1584 6352 97.1
persoane 2905 15166 99.2 2975 13897 91.6
persoane 3153 16950 94.0 3093 16891 99.7
persoane 23 150 96.2 26 144 96.0
numeric 3325 16595 108.8 2815 13196 79.5
persoane 36 220 106.8 52 192 87.3
% 37 0.7 p.p. 39.0 2.0

orul ”Investiții în active materiale pe termen lung”, acesta fiind substituit cu indicatorul ”Investiții în active
șini, utilaje etc.), cît și cele nemateriale (drepturi de proprietate intelectuală, programe informatice etc.).
ificările respective în Hotărîrea Guvernului nr. 1463 din 30.12.2016 Cu privire la aprobarea Programului

cerilor Interne, Biroul Naţional de Statistică, Comisia Naţională a Pieţei Financiare,


e, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi calculele Ministerului Economiei
în % faţă de
perioada
respectivă a
anului
precedent

p.p.

*
p.p.

*
*

*
*

*
*

*
*
*
*

*ori

*
*ori
*
p.p.

ori

p.p.
p.p.
*
*
*

p.p.
p.p.
*

*
*

*
ori *

ori

ori
*
*
*

ori*
*

ori

ori

*
p.p.

*
*
*
p.p.
*
p.p.
*
p.p.

p.p.
p.p.

iții în active
atice etc.).
rogramului