Sunteți pe pagina 1din 13

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Ştiinţe Economice

Departamentul Administrarea Afacerilor

LUCRARE METODICĂ

Pentru practica de iniţiere în specialitate

pentru studenţii anului II

specialitatea „Business şi Administrare”

Autori:

Jalencu Marian,Scutaru Alexandru,

Verejan Ncolae,Balmuş-Andone Mihaela

Şef Departament „Administrarea Afacerilor”

Conf.univ., Dr. Jalencu Marian

Chişinău, 2016
INSTRUCŢIUNI

PENTRU STUDENTUL-PRACTICANT (STAGIAR)

I. Înainte de plecare la practică, e necesar:

1) a determina în amănunte caracterul şi termenul practicii;


2) a obţine jurnalul practicii, îndreptarea la practică cu denumirea firmei şi adresa juridică
concretă;
3) a coordona la catedră programul practicii de producţie;
4) a examina detaliat cu conducătorul tezei de licenţă sarcinile ce urmează a fi îndeplinite la
întreprindere;
5) a solicita la catedra de profil consultaţii şi instrucţiuni în toate problemele organizării şi
desfăşurării practicii;

II. Sosit la locul practicii , studentul-practicant este obligat:

1) să se prezinte la direcţia întreprinderii şi să confirme în jurnal data sosirii;


2) să primească un document care i-ar legifera statutul (adeverinţă, permis);
3) să coordoneze împreună cu coordonatorul îndrumător sarcinile practice;
3.2 să determine esenţa activităţilor şi termenii de realizare;

3.3 să proiecteze activităţile;

3.4 să stabilească modalitatea şi criteriile de evaluare a rezultatelor obţinute (activităţilor


concrete);

3.5 să stabilească modalităţile de utilizare corectă a materialelor şi echipamentului.

4) să i-a cunoştinţă de regulamentul de ordine interioară şi de tehnica securităţii la întreprindere


şi să le respecte;
5) să precizeze cu conducătorul practicii de la întreprindere cine va dirija munca studentului-
practicant nemijlocit la locul de lucru, ordinea şi locul de primire a consultaţiilor;
6) să respecte cu stricteţe regulile de păstrare a mijloacelor tehnice utilizate în producţie;
7) să completeze sistematic jurnalul practicii;

8) să elaboreze raportul despre activitatea realizată în cadrul stagiului de practică în baza notiţelor
din jurnal.
Scopul

practicii constă în formarea şi dezvoltarea:

- deprinderilor necesare pentru autorealizare şi obţinerea succesului în activitatea profesională;


- deprinderilor specifice lansării şi dezvoltării afacerilor;
- capacităţilor de a administra afacerile într-un mediu concurenţial;
- mentalităţii reformatoare, orientată spre performanţă şi profit;
- ansamblului de cunoştinţe şi deprinderi menite să creeze plusvaloare academică în domeniul
Businessului si Administrării pentru a face faţă cerinţelor actuale şi de perspectivă a pieţei forţei
de muncă locale şi internaţionale.

Obiectivele practicii

La nivel de cunoştinţe şi înţelegere:

- să descrie afacerea şi factorii care o determină;


- sa identifice sistemul de management al afacerii;
- să distingă particularităţile aplicative ale cursurilor ce formează specialitatea Business şi
Administrare;
- să selecteze şi să acumuleze informaţia necesară pentru elaborarea dării de seamă despre
practică şi pentru elaborarea tezei de licenţă;
- să descrie în zilnic activităţile în care s-a antrenat studentul.

La nivel de aplicare:

- să compare cunoştinţele teoretice acumulate cu situaţia reală din activitatea de afaceri;


- să analizeze activitatea social - economică a structurii / firmei, organizaţiei / economiei
naţionale;
- să analizeze administrarea afacerii la locul de practică;
- să utilizeze corect şi eficient noţiunile, programele, modelele, tehnicile de management în
instituţia în care îşi desfăşoară practica;
- să aplice cunoştinţele acumulate pentru identificarea problemelor Businessului si Administrării
în instituţia unde urmează practica de producţie;
- să analizeze eficacitatea şi eficienţa managementului antreprenorial.

La nivel de integrare:

- să evalueze afacerea;
- să propună direcţii de raţionalizare a activităţilor de antreprenoriat;
- să evalueze administrarea afacerii;
- să proiecteze structura organizatorică a afacerii / firmei;
- să selecteze şi să propună spre aplicare metode de management al afacerii;
- să elaboreze proiecte de optimizare a activităţii firmei;
- să formuleze căile de amplificare a eficacităţii şi eficientei managementului antreprenorial;
- să demonstreze competenţe de antreprenor.

Practica de poducţie se efectuează de către studenţii ultimului an de studii , specialitatea


Business şi Administrare, în conformitate cu Planul de învăţământ.

La finalizarea stagiului de practică, studentul urmează să sistematizeze şi să analizeze


informaţiile acumulate pe perioada practicii în întreprindere / firmă şi să elaboreze Raportul
privind efectuarea practicii de producţie.

Raportul trebuie să conţină informaţii care ar atesta îndeplinirea sarcinilor stabilite pentru
perioada practicii de producţie, precum şi concluzii şi propuneri privind perfecţionarea activităţii
organizaţiei în general şi a subdiviziunilor ei în particular.

Expunerea materialului trebuie să conţină observaţii critice, argumentate prin calcule


economice şi analiza economico-financiară şi managerială în baza rapoartelor financiare,
bilanţului contabil, sondajelor şi investigaţiilor proprii. Raportul de practică va prezenta o
lucrarea finalizată cu un conţinut logic expus, cu părţi componente corelate. Se va utiliza un
limbaj de specialitate adecvat. Se vor respecta normele gramaticale în vigoare.

Raportul privind efectuarea practicii de producţie prezentat de către student va avea


următoarea structură:

- foaie de titlu,

- cuprins,

- capitole,

- bibliografie,

- anexe.

Volumul – 35 - 40 pagini.

Capitolele raportului pot fi structurate în subcapitole. Raportul poate conţine figuri,


grafice, tabele, diagrame, elaborate în programe speciale, care vor copleta textul. În conţinutul
raportului se vor face referinţe la sursele utilizate.
Cerinţe de redactare a raportului de practică

Textul raportului redactat, corectat şi completat cu calcule, scheme, tabele, figuri etc. va fi
expus prin utilizarea fontului Times New Roman, mărimea 12, intervalul 1,5. Se admite utilizarea
majusculelor la scrierea titlurilor, fontul 14 şi evidenţierea cu Bold. O pagină va conţine nu mai
mult de 28-30 rânduri. Un rând va conţine 68-70 simboluri, inclusiv spaţiile! Pentru întocmirea
textului lucrării se va utiliza hârtie albă format A4 (210 x 297 mm). Textul este amplasat doar pe
o parte a foii cu următoarele câmpuri: stânga - 30 mm, dreapta -10 mm, sus - 25 mm, jos - 25
mm.

Numerotarea paginilor este unică pe tot parcursul lucrării şi se face cu cifre arabe în
dreapta jos. Foaia de titlu şi foaia de cuprins nu se numerotează. Bibliografia se plasează la
sfârşitul lucrării şi include lista literaturii, care cuprinde sursele utilizate de către autorul
raportului. Fiecare sursă trebuie să conţină toate elementele bibliografice necesare.

Raportul de practică va avea următoarea structură:

o Foaia de titlu
o Cuprinsul – raportul de practică va avea un cuprins, care să conţină titlurile
tuturor capitolelor şi subcapitolelor, însoţite de numărul paginii.
o Capitolele - lucrarea va conţine patru capitole numerotate în ordine crescătoare, cu cifre
romane, fiecare dintre care poate conţine mai multe paragrafe (subcapitole) numerotate cu
cifre arabe.
Capitolele, atât în cuprinsul raporului, cât şi în textul acestuia, se scriu cu majuscule, iar
subcapitolele - cu minuscule. În conţinutul textual al cuprinsului şi cel al lucrării acestea se
marchează cu bold. Fiecare capitol începe din pagină nouă. Paragrafele (subcapitolele)
urmează în contextul paginii, fără a începe din pagină nouă.

Titlurile capitolelor şi conţinutul acestora reiese şi trebuie să fie elaborate în conformitate


cu Programul practicii de producţie, şi anume:

I. CARACTERISTICA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII / FIRMEI


II. DESCRIEREA AFACERII FIRMEI
III. ANALIZA MANAGEMENTULUI AFACERII
IV. PROPUNERI PRIVIND EFICIENTIZAREA AFACERII FIRMEI
I.CARACTERISTICA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII / FIRMEI
- Forma organizatorică şi statutul juridic al firmei, întreprinderii, instituţiei, organizaţiei etc.
Actele normative ce reglementează activitatea acestui organism economic;
- Activitatea instituţiei, indicii generali, resurse disponibile, structura produsului, serviciilor,
strategia dezvoltării, planul de afaceri;
- Venituri şi cheltuieli, investiţii şi sistemul de recompense, efectul şi eficienţa activităţii.

II.DESCRIEREA AFACERII FIRMEI


- Incursiune scurtă în istoricul antreprenoriatului la locul unde studentul urmează practica;
- Modul în care a fost iniţiată afacerea. Factorii care influenţează antreprenoriatul la locul de
practică;
- Amplasarea şi amenajarea firmei antreprenoriale;
- Actele normative ce reglementează afacerea;
- Piaţa de desfacere. Modul de asigurare cu resursele necesare. Caracteristica mediului
concurenţial;
- Analiza sistemului de antreprenoriat şi identificarea deficienţelor esenţiale în afacere;
- Menţionăm că în cadrul capitolului II – Descrierea afacerii firmei, este obligatorie
efectuarea Analizei economico-financiare a activităţilor firmei. Drept bază metodologică
pentru efectuarea acesteia constituie Anexa 4 din Îndrumarul metodologic pentru
elaborarea şi susţinerea tezelor de licenţă.

III. ANALIZA MANAGEMENTULUI AFACERII


Funcţiile managementului
Planificarea activităţilor întreprinderii:
 Direcţiile principale ale planului de afaceri al întreprinderii.
 Strategiile existente şi viitoare ale întreprinderii.
 Analiza metodelor de planificare strategică utilizate.
Organizarea întreprinderii:
 Structura organizatorică a întreprinderii. Analiza organigramei. Caracteristica
nivelurilor, verigilor şi interdependenţelor lor. Delegarea autorităţii.
 Analiza materialelor normative, ce caracterizează structura formală (instrucţiuni de post,
servicii, pentru secţii).
 Echipa managerială: numărul, calificarea şi calităţile profesionale, obligaţiile şi
drepturile(pe exemplul nivelului superior, mediu, inferior).

Motivarea personalului:
 Modalităţi de motivare utilizate în cadrul organizaţiei investigate.
 Analiza sistemului motivaţional al întreprinderii prin prisma teoriilor motivaţionale.
Controlul managerial:
 Procesul de control.
 Metodele şi tipurile de control, eficienţa lor.
Procesul de comunicare:
 Tipurile de comunicare (inclusiv dinamica de grup ) şi direcţiile de perfecţionare.
 Analiza sistemului informaţional al întreprinderii.
Adoptarea şi realizarea deciziilor:
 Tipuri de decizii adoptate în cadrul organizaţiei.
 Etapele procesului decizional.
Analiza funcţiunilor întreprinderii:
Funcţiunea cercetare-dezvoltare:

 Studierea gamei produselor noi în ultimii 2-3 ani.

 Caracteristica particularităţilor produselor noi în raport cu cele vechi.

 Determinarea alocaţiilor destinate cercetării.

 Existenţa unui nucleu de specialişti, subdiviziune cu potenţial


inovaţional/cercetare-dezvoltare.

 Determinarea locului subdiviziunii date în structura organizatorică.

 Determinarea climatului motivaţional şi creativ al personalului predispus spre


cercetare, inovaţii, idei.
 Determinarea climatului motivaţional al managementului pentru cercetare şi
inovaţii.

Funcţiunea comerciala:
 Furnizorii şi tipurile de resurse achiziţionate.
 Tipuri de aprovizionare şi contracte stabilite.
 Formarea stocurilor şi organizarea depozitării la întreprindere.
 Căi de îmbunătăţire a utilizării resurselor materiale la întreprindere.
 Structura serviciului de marketing.
 Utilizarea studiilor de marketing în activitatea întreprinderii.
 Tipul de cercetări de marketing efectuate.
 Volumul de realizare în dinamică (pe ultimii 3 ani).

Funcţiunea de producţie:
 Tipul producţiei ce s-a stabilit şi metoda aferentă de organizare a producţiei.
 Structura de producţie a întreprinderii după numărul personalului industrial productiv,
valoarea fondurilor fixe, dimensiunea suprafeţelor de producţie.
 Programul de producţie. Indicatorii valorici (producţia-marfă, producţia realizată,
producţia netă, circulaţia globală).
 Durata şi structura ciclului de producţie a unui sortiment de producţie de bază, cauzele
apariţiei întreruperilor şi căile de lichidare a lor.
 Organizarea controlului calităţii materiei prime şi a producţiei la întreprindere.
Metodele de control.

Funcţiunea financiar-contabilă:
 Analiza modului de organizare a activităţii financiar-contabile la întreprindere.
 Planificarea costului de producţie, a beneficiului şi rentabilităţii.

Funcţiunea de personal:
 Numărul total de angajaţi şi structura de personal.
 Analiza productivităţii muncii şi fondul de remunerare a muncii la întreprindere;
 Formele de salarizare utilizate în cadrul întreprinderii;
 Conţinutul şi indicatorii de bază a planului dezvoltării sociale a colectivului;
 Ciclul managementului resurselor umane în cadrul întreprinderii (planificare necesarului
de resurse umane, recrutarea şi selecţia personalului, perfecţionarea, analiza postului şi a
performanţelor, etc.).

Surse pentru elaborarea respectivului compartiment al raportului de practică vor servi:

 Documente constitutive ale firmei: certificat de înregistrare, statutul, etc.


 Documente de funcţionare: licenţa pe gen de activitate, contract colectiv de muncă,
certificate de conformitate a produselor /serviciilor /sistemului calităţii.
 Regulament organizatoric.
 Regulamente funcţionale.
 Fişele posturilor.
 Regulament de remunerare /salarizare.
 Contracte comerciale.
 Rapoarte privind analiza activităţii economice: operaţionale şi neoperaţionale în firmă.
 Diagnosticarea activităţii economice a firmei .

IV.PROPUNERI PRIVIND EFICIENTIZAREA AFACERII FIRMEI


Capitolul IV (cca 10 pagini) se referă la analiza şi descrierea fenomenelor şi proceselor
manageriale ce ţin de o problematică identificată şi selectată de către student în baza cercetărilor
întreprinse la întreprindere - subiectul de cercetare identificat din domeniul managementului
firmei, care trebuie să conţină şi Proiectul de ajustare, perfecţionare, eficientizare a acestuia.

În rezultatul cercetărilor întreprinse de către autorul lucrării în baza datelor, informaţiilor


selectate din cadrul întreprinderii (acesta trebuie să identifice o problematică managerială
considerată relevantă pentru întreprindere. Anume această problematică va constitui titlul
(denumirea) capitolului Raportului, reprezentând rezultatul cercetărilor întreprinse de autorul
lucrării.
Capitolul IV include un proiect de ajustare, perfecţionare, eficientizare a activităţii
întreprinderii, pornind de la subiectul (problematica) de cercetare identificată. În funcţie de
subiectul (problematica) de cercetare, în acest capitol se propune a se efectua un proiect de
îmbunătăţire a domeniului cercetat în cadrul sistemului de management respectiv şi de a
cuantifica efectele proiectului propus prin prisma indicatorilor, circumstanţelor şi concluziilor
formulate la sfârşitul capitolului.

Proiectul de îmbunătăţire va include:

• obiectivul proiectului (ex.: majorarea productivităţii resurselor umane; diminuarea costului pe


unitate de produs, diminuarea cheltuielilor generale şi administrative, maximizarea rentabilităţii
economice etc.);

• sarcini specifice obiectivului (ex.: analiza diagnostică a resurselor umane; evaluarea eforturilor
financiare ale întreprinderii determinate de utilizarea resurselor umane; corelarea indicatorilor de
eficienţă cu indicatorii rezultativi etc);

• formularea şi argumentarea limitelor economice, financiare, manageriale, legislative etc, care


influenţează realizarea proiectului (ex.: lipsa resurselor financiare proprii de finanţare a
proiectului; gradul de îndatorare sporit; restricţii de ordin statutar etc);

• determinarea şi argumentarea cantitativă a resurselor necesare proiectului: umane, financiare,


materiale, informaţionale etc.

• argumentarea eficienţei resurselor alocate în cadrul proiectului prin intermediul indicatorilor


cantitativi şi calitativi;

• demonstrarea efectului pozitiv al proiectului în ajustarea, perfecţionarea managerială a


întreprinderii, organizaţiei.
EVALUAREA RAPOARTELOR PRACTICII DE INIŢIERE:

Concluziile întreprinderii privind activitatea studentului practicant, deprinderile tehnice,


volumul de activităţi realizate, calitatea lor, spiritul de iniţiativă şi nivelul de disciplină şi altele se
consemnează de conducătorul practicii din partea întreprinderii şi se certifică prin semnătură şi
ştampilă.

După finalizarea practicii studentul prezintă la catedră:

1. Agenda de practică
2. Raportul cu privire la practica de iniţiere în specialitate cu anexele respective. Raportul
trebuie să conţină anexate, în mod obligatoriu, Rapoartele financiare ale întreprinderii cu ştampilă
umedă;
3. Caracteristica (referinţa) studentului practicant (vezi Anexa 2), care include şi
concluziile conducătorului practicii din partea întreprinderii.

Rezultatele practicii sunt prezentate de student cordonatorului practicii de iniţiere din


cadrul catedrei, care evaluează Raportul cu privire la practica de iniţiere, precum şi Agenda de
practică şi Caracteristica (referinţa).

Ulterior are loc evaluarea în Comisia pentru susţinerea practicii, formată de către catedră,
care decide asupra notei ce se acordă studentului.
Anexa 1
MINISTERUL EDUCAŢIEI A REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE

CATEDRA ADMINISTRAREA AFACERILOR

RAPORTUL

privind efectuarea practicii de iniţiere în specialitate

(denumirea întreprinderii __________________________)

Prenumele, numele studentului ______________

Grupa_________________

Conducătorul practicii__________________

Prenumele, numele____________________

Titlurile ştiinţifice şi didactice_______________

Chişinău 201_
Anexa 2

Conţinutul orientativ al caracteristicii (referinţei) studentului practicant

1. Numele, prenumele, patronimicul

2. Denumirea întreprinderii (organizaţia), perioada de practică şi coordonatorul practicii.

3. Atitudinea studentului faţă de lucru.

4. Calitatea sarcinilor executate de către student, gradul aplicării deprinderilor practice, ajutorul
acordat întreprinderii.

5. Completitudinea realizării programului de practică, sarcini nerealizate, cauzele nerealizării.

- (concluziile întreprinderii privind activitatea studentului practicant, deprinderile tehnice,


volumul de activităţi realizate, calitatea lor, spiritul de iniţiativă şi nivelul de disciplină şi altele se
consemnează de către conducătorul întreprinderii şi se certifică prin semnătură şi ştampilă).