Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE LECȚIE

PROFESOR: Cîșleanu Veronica

DATA: 19.03.2018

ȘCOALA: Liceul Tehnologic „Simion Mehedinți”

CLASA: a X-a Alimentație publică

OBIECTUL: Limba și literatura română

UNITATTEA DE ÎNVĂȚARE: Familia

SUBIECTUL LECȚIEI: Moromeții, de Marin Preda – scena cinei

TIPUL LECȚIEI: de însușire de noi cunoștințe

DURATA: 50 minute

COMPETENȚE GENERALE:

1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor, în


diferite situaţii de comunicare;
2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor
texte literare şi nonliterare;
3. Argumentarea scrisă şi orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.

COMPETENȚE SPECIFICE:

1.1. Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri
de texte;
2.1. Analiza principalelor componente de structură, de compoziţie şi de limbaj specifice textului
narativ;
2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi de interpretare a textelor literare studiate.
COMPETENȚE DERIVATE:
C1: Lectura corectă, fluentă şi expresivă a fragmentului reprezentând scena cinei din romanul
„Moromeții”, de Marin Preda;
C2: Explicarea titlului romanului;
C3: Identificarea temei romanului;
C4: Precizarea personajelor principale ale operei;
C5: Prezentarea conflictelor din familia Moromeților, așa cum rezultă din scena cinei;
C6: Exprimarea propriilor gânduri şi sentimente faţă de textul studiat.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a.Metode şi procedee: - Lectura textului
- Conversația euristică
- Explicația
- Predicțiile în perechi
- Explozia stelară
- Turul galeriei
b.Mijloace didactice: - calculatorul
- videoproiectorul
- foi de flipchart, carioci, creioane colorate, acuarele
- fișe de lucru
c.Forme de organizare: - pe grupe
- frontal
- individual
d. Resurse:- capacităţi normale de învăţare a elevilor;
- cunoştinţele lor anterioare;
- timpul de învăţare : 50 minute

BIBLIOGRAFIE:

1. Nicolae Manolescu, Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc, Editura 100+1, 2003;
2. Eugen Simion, Scriitori români de azi, vol. 2, Editura Litera Internațional, București –
Chișinău, 2002;
3. Ion Bălu, Marin Preda, Bucureşti, Editura Albatros, 1976;
4. Marilena Pavelescu, Metodica predării limbii și literaturii române, Editura Corint,
București, 2010;
5. Alois Gherguț, Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale, Editura Polirom,
București, 2010.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Nr. Secvenţele Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică Evaluare
crt. instruirii Activitatea profesorului Activitatea elevilor Resurse Resurse Forme de
procedurale materiale organizare
1. Moment Profesorul asigură ordinea şi Se pregătesc pentru ora de Conversaţia Frontal
organizatoric pregăteşte materialele necesare limba şi literatura română.
pentru lecţie. Notează absenţele. Elevul de serviciu numeşte
2 min. absenţii.
2. Captarea Este prezentată scena cinei din Urmăresc cu atenție scena Calculator
atenţiei filmul Moromeții, realizat după cinei din filmul Moromeții. Video- Frontal
7 min. romanul lui Marin Preda. proiector
3. Anuntarea Se anunță titlul lecției și
subiectului obiectivele acesteia: Sunt atenți la precizările Conversația Flipchart Frontal
lectiei si a C1........................................... profesorului.
obiectivelor C2 ..........................................
C3...........................................
propuse C4...........................................
1 min. C5...........................................
4. Dirijarea Momentul I: Realizează lectura textului
Se propune elevilor lectura din manual, pe câteva pasaje Predicțiile în
învăţării Fișe cu În perechi
fragmentului din manual distincte, notând înainte de
20 min. perechi tabelul
reprezentând scena cinei. Lectura fiecare pasaj predicții pentru
se va realiza în perechi, elevii următorul pasaj și după predicțiilor
completând tabelul predicțiilor. lectura fragmentului – (Anexa 1)
evenimentele relatate în
roman.
Momentul II:
După lectura textului, elevii, Elevii realizează pe grupe
împărțiți pe 4 grupe, vor realiza câte o lucrare – desen sau Turul galeriei Coli de Pe grupe
un desen/ pictură reprezentând pictură pe tema cinei flipchart,
scena cinei din romanul Moromeților.
carioci,
Moromeții, de Marin Preda. În final, ei fac comentarii și
La finalul realizării lucrărilor, adresează întrebări creioane
acestea sunt expuse pe tablă, celorlalte grupe despre colorate,
fiecare grupă examinând cu lucrările acestora.
acuarele
atenție produsul celorlalte grupe În urma comentariilor și
și notând pe o foie atașată clarificării întrebărilor,
lucrării: comentarii, neclarități, elevii votează cea mai
întrebări. reușită lucrare.
5. Asigurarea Elevii sunt solicitaţi să formuleze Urmăresc indicațiile
feedbackului și cât mai multe ȋntrebări referitoare profesorului și, pe baza
întrebărilor generale:
obținerea la subiectul lecţiei. Explozia Foi pentru Individual
Cine?, Ce?, Când?,
performanței Unde?, De ce?, notează stelară întrebări
10 min. întrebări referitoare la
subiectul lecției:
-Cine participă la acţiune?
-Ce se întâmplă ȋn fragmentul
dat?
-Când se petrece acțiunea?
-Unde au loc evenimentele?
-De ce romanul este intitulat
Moromeții?
Cu ajutorul acestor întrebări și pe Elevii răspund la întrebările Conversația Tabla Frontal
baza lecturii textului a vizionării profesorului privind tema, euristică
secvenței din film și a lucrărilor titlul, personajele principale
realizate de elevi, prin
ale romanului și cele mai
conversație, se ajunge la câteva
elemente de bază ale romanului importante conflicte și
studiat : notează pe caiete schema de
Tema : satul românesc, supus pe tablă.
prefacerilor istoriei
Tilul : este dat de numele
familiei Moromeților, în jurul
căreia este concentrată acțiunea
Personaje : Ilie Moromete,
Catrina, Parachiv, Nilă, Achim,
Tita, Ilinca, Niculae.
Conflicte : dezacordul dintre tată
și cei trei fii ai săi din prima
căsnicie: Nilă, Achim și
Paraschiv, conflictul dintre
Catrina si băieții cei mari.
6. Evaluarea Se propune elevilor un scurt test
formativă grilă, prin care se verifică Rezolvă testul-grilă. Test-grilă Individual Evaluare
5 min. însușirea corectă a noilor (Anexa 2) formativă
cunoștințe.
7. Asigurarea Se solicită elevilor ca temă pentru
retenţiei şi a acasă rezolvarea exercițiilor din Notează tema pentru acasă.
transferului manual: 1, 3 – p. 99
5 min.
TABELUL PREDICŢIILOR Anexa 1

PARTEA I

Ce crezi că se va întâmpla? Ce dovezi ai ? Ce s-a întâmplat ?

PARTEA a II-a
Ce crezi că se va întâmpla? Ce dovezi ai ? Ce s-a întâmplat ?

PARTEA a III-a
Ce crezi că se va întâmpla? Ce dovezi ai ? Ce s-a întâmplat ?
Anexa 2

Test – grilă
Moromeții - scena cinei

1. Cine este capul familiei Moromeților?

a. Niculae Moromete
b. Achim Moromete
c. Ilie Moromete

2. Cine îi strigă prima dată la masă pe cei din familie?

a. Ilinca
b. Tita
c. Catrina

3. Unde este așezat la masă Ilie Moromete?

a. pe pragul cei de-a doua odăi


b. lângă vatră
c. pe partea dinafară a tindei

4. Cum manâncă fiii cei mari?

a. veseli, zâmbind
b. absenți, oftând
c. râzând și glumind

5. Ce fac în timpul cinei cele două fete – Ilinca și Tita?

a. vorbesc tot timpul


b. râd
c. sunt tăcute
Proiect didactic personalizat

Profesor: Cîşleanu Veronica


Numele şi prenumele elevilor : Ciuraru Gabriel, Ene Marius
Clasa a X-a Alimentație publică
Obiectivul: Curriculum modificat pentru a oferi posibilitatea de performanţe notabile
Obiectul: Limba şi literatura română
Tema: Exerciţii de înţelegere a mesajului unui text epic
Subiectul lecţiei: Moromeții, de Marin Preda – scena cinei
Scopul: Formarea priceperilor şi deprinderilor privind lectura corectă a unor fragmente din
roman şi interpretarea acestora.
Timp: 50 min.
Obiectiv general:
Dezvoltarea abilitătăţilor de înţelegere a unui text epic
Activități: exerciţii de lectură, pronunţie.
Obiective corectiv-formative:
O1 – să realizeze corespondenţa între enunţ şi imagine;
O2 - să formuleze propoziţii simple despre acţiunea din scena studiată;
O3 – să identifice momentul din text pe baza imaginilor din film;
O4 - să îşi dezvolte gândirea, atenţia;
O5 – să îşi dezvolte vocabularul.
Obiective formativ-terapeutice:
-pe parcursul activităţii se vor urmări:
- dezvoltarea acuităţii vizuale şi auditive;
- dezvoltarea atenţiei;
- pronunțarea corectă a cuvintelor.
Metode şi procedee: - conversaţia
-explicaţia
-jocul.
Mijloace didactice: - calculator
- videoproiector
- fişă de lucru personalizată.

Instrumente de evaluare :
-observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor, profesorul trebuie să ofere
explicaţii suplimentare asupra sarcinilor de lucru.
- fișă de evaluare personalizată

Desfăşurarea activităţii:

Activitatea este proiectată în funcţie de tulburările întâlnite la elevi şi anume: deficienţă de


atenţie, dificultăţi în prelucrarea informaţiei perceptive auditive, tulburări ale limbajului oral,
nedezvoltarea vocabularului, dificultăţi de citire, dificultăţi de scriere.
Pe unele părți ale lecției, elevii vor participa cu restul clasei la activitățile derulate. Astfel,
la momentul de captare a atenției, ei vor urmări secvența prezentată prin intermediul calculatorului
și videoproiectorului. De asemeni, la momentul de lectură, fiecare dintre acești elevi vor forma
perechi alături de colegi ce au abilități de citire dezvoltate și își vor exprima predicțiile față de
textul citit. Ei nu vor întâmpina probleme nici la momentul următor: realizarea unui desen
reprezentând scena cinei, și nici la momentul de identificare de întrebări (Explozia stelară).
În etapa de evaluare formativă, vor lucra fișa de evaluare personalizată (Anexa 3).
Anexa 3
Fișă de evaluare personalizată

Unește imaginile cu propozițiile corespunzătoare:

a. Băieții cei mari vin la masă.

b. Catrina servește masa familiei.

c.Duțulache fură brânza.

d.Moromete le ceartă pe fete.

S-ar putea să vă placă și