Sunteți pe pagina 1din 30

RECONFIGURARE RETEA TRANSPORT AGENT

TERMIC LA BLOCURI ANL SI G DIN ORASUL


HOREZU , JUD.VALCEA

- Studiu de fezabilitate -
1. Pagina de titlu

2. Studiu de fezabilitate - memoriu tehnic

2.1. Date generale


2.1.1. Denumirea obiectivului de investiţie
2.1.2. Elaborator
2.1.3. Ordonatorul principal de credite
2.1.4. Entitatea achizitoare
2.1.5. Amplasamentul investiţiei
2.1.6. Tema, necesitatea şi oportunitatea investiţiei
2.1.7. Situaţia existentă
2.1.8. Soluţia propusă. Descrierea funcţională şi tehnologică

2.2. Date tehnice ale investiţiei


2.2.1. Situaţia juridică a obiectivului de investiţie
2.2.2. Caracteristicile geofizice ale terenului
2.2.3. Caracteristicile principale ale construcţiilor
2.2.4. Racord utilităţi
2.2.5 Evaluarea impactului asupra mediului

2.3. Date privind forta de munca ocupata dupa realizarea investitiei


2.4. Devizul general al investitiei
2.5. Finanţarea investiţiei
2.6. Avize şi acorduri

3. Analiza cost-beneficiu
3.1 Identificarea investiţiilor și stabilirea obiectivelor proiectului
3.2 Analiza costurilor și a opțiunilor
3.2.1 Propuneri de proiecte pentru eficientizarea activității de termoficare din orașul
Horezu pentru perioada 2016-2020
3.3 Analiza economică
3.4 Analiza financiară
3.5 Analiza de senzitivitate
3.6 Analiza de risc

4. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei


4.1. Valoarea totala
4.2. Esalonarea investitiei
4.3. Durata de realizare

5. Stabilirea eficientei energetice – Indicatori de eficienta energetica


5.1 Structura consumurilor energetice pentru un apartament mediu

6. Considerații finale
Anexa nr. 1 – RT1 - Plan incadrare in zona 1:5000
Anexa nr. 2 – RT2 - Plan de situatie 1:500
Beneficiar – Primăria Orașului Horezu
Elaborator – SC SERVCET SA
Anexa nr. 2 – RT3 - Plan de situatie 1:500
Anexa nr. 4 – Deviz general
Anexa nr. 5 – Graficul de realizare a investiţiei

1. Pagina de titlu

Denumirea investiţiei :

" RECONFIGURARE RETEA TRANSPORT AGENT TERMIC LA BLOCURI


ANL SI G
DIN ORASUL HOREZU,JUD.VALCEA”

Faza : Studiu de fezabilitate

Beneficiar : PRIMARIA ORASULUI HOREZU

Proiectant : S.C.SERVCET-S.A.RM.VALCEA

Colectiv de elaborare : ing. Veronica Anescu


ing.

Beneficiar – Primăria Orașului Horezu


Elaborator – SC SERVCET SA
2. Studiu de fezabilitate

" RECONFIGURARE RETEA TRANSPORT AGENT TERMIC LA BLOCURI ANL SI G


DIN ORASUL HOREZU, JUD.VALCEA” .

2.1. Date generale

2.1.1. Denumirea obiectivului de investiţie

" RECONFIGURARE RETEA TRANSPORT AGENT TERMIC LA BLOCURI ANL


SI G DIN ORASUL HOREZU, JUD.VALCEA”.

2.1.2. Elaborator
S.C. SERVCET-S.A RM.VALCEA

2.1.3. Ordonatorul principal de credite

2.1.4. Entitatea achizitoare


PRIMARIA ORASULUI HOREZU

2.1.5. Amplasamentul investiţiei


Localitatea: HOREZU
Str.Eroilor,str.1 Decembrie, str.Anton Pann,str.Unirii.

2.1.6. Tema, necesitatea şi oportunitatea investiţiei.


Tema lucrării o constituie reconfigurarea retelei de transport agent termic pentru
incalzire la blocurile ANL si G din orasul Horezu, jud.Valcea ce serveşte o parte a locuitorilor si
a institutiilor publice din zona strazilor Eroilor,1Decembrie,Anton Pann, Unirii din localitatea
Horezu în scopul asigurării agentului termic necesar pentru încălzire.
Investiţia propusă este necesară pentru livrarea în condiţii tehnico-economice optime a
energiei termice destinate încălzirii , eficientizarii alimentarii cu caldura şi asigurarea
confortului pentru locuitorii orasului Horezu.
Se urmarestese de asemeni echilibrarea incarcarii termice a celor doua centrale termice
existente,precum si creearea conditiilor de racordare a noi consumatori la reteaua termica.
Sistemul centralizat de alimentare cu caldura a orasului Horezu se compune din:
 centrala electrică pe biomasă cu o putere nominală de 4,13 MW pentru producerea de
energie nepoluantă și va genera un consum de aproximativ 60.000 – 65.000 de tone/an de
biomasă lemnoasă.
 O retea termica primara, ce asigura transportul caldurii sub forma de apa fierbinte de la
sursa centralizata la punctele termice;
Sistemul primar de retele termice care asigura transportul apei fierbint la diversele
puncte termice este un sistem bitubular inchis, cu conducte tur-retur de acelasi diametru nominal.
Conductele sunt amplansate subteran sau aerian. Conducta care face obiectul investitiei, conform
schitelor prezentate in Anexa, se regasesc subteran. Desi reteaua primara este de tip arborescent
in circuit inchis. Reteaua termica primara de apa fierbinte pentru alimentarea cu caldura a
consumatorilor orasului Horezu are o lungime total de cca. 452 ml de traseu. Diametrele
nominale ale retelei in majoritatea cazurilor sunt identice pe tur si retur, avand valori cuprinse

Beneficiar – Primăria Orașului Horezu


Elaborator – SC SERVCET SA
intre 65 si 600 mm. De asemenea, o parte din retea se gaseste amplasata in canale nevizitabile si
unele in canale vizitabile, din totalul retelei primare.
Reteaua termica primara este realizata in marea majoritate dupa solutie tehnica clasica,
respectiv utilizand conductet de otel, izolate la exterior cu saltele de vata minerala, protejata cu
invelis de tabla sau carton asfaltat. Reteaua de transport a agentului termic primar functioneaza
cu eificienta redusa si consumuri specifice mari, situatie care se datoreaza in primul rand uzurii
fizice si morale avansate a conductelor existente.
Mai mult, pe langa uzura acestor conducte, necesitatea acestei reabilitari consta si in
vederea pozitionarii intregii retele de termoficare numai pe domeniul public, tinand cont ca o
parte din actualul traseu se face pe o proprietate privata, care percepe o chirie lunara 1 pe o
suprafata totala de conducte afectate de 34 ml x 1,4 ml =47.6 mp.
 L = 34 ml lungimea totala a conductelor ramase pe proprietatea reclamantului.
 l = 1,4 ml latimea canalului termic.
Solutia tehnologica propusa pentru reabilitatea/reconfigurarea retelei termice
primare de distributie a caldurii la consumatori consta in utilizarea conductelor preizolate,
deci inlocuirea in totalitate a RTP, deoarece actualele conducte nu mai corespund din
punctul de vedere al sarcinii termice si al tehnologiilor moderne de transport, precum si
devierea acestui tronson pe domeniul public.
Descrierea actuala a situatiei prezente de trasnport a agentului termic primar din orasul
Horezu, impune reabilitarea/reconfigurarea acestuia, luand in considerare in cadrul lucrarilor de
modernizare a unor tehnologii cu performante net superioare celor clasice. Solutia tehnologica
avuta in vedere pentru modernizarea retelei termice primare tine cont de reducerea pierderilor
pana la 15% din consumul total de agent primar si consta in utilizarea conductelor preizolate.
Sistemul de distributie a agentului termic primar cuprinde: tevi preizolate, coturi preizolate,
ramificatii preizolate, goliri, aerisiri preizoltate,reductii preizolate si alte elemente de conducte
preizolate, sistem de semnalizare si accesorii specifice sistemului de conducte preizolate ( perne
de dilatare, etc.). avantajele tehnice ale folosirii conductelor preizolate fata de cele clasice,
constau in durata mai mare de viata a acestora – cca. 30 de ani pentru o temperatura de
exploatare de 140C, reducerea considerabila a pierderilor de caldura, lipsa necesitatii construirii
canalelor termice pentru conductele subterane, scurtindu-se astfel durata de executie a retelelor
termice.
Avantaje competitive:
 tradiţie îndelungată în industria energetică, beneficiind de experienţă în
producerea de energie electrică şi energie termică;
 infrastructură complexă şi diversificată (reţele de termoficare primare şi
secundare, linii şi staţii electrice, canalizări etc.);
 expertiză tehnică şi resurse umane calificate în activităţile specifice;
 cadru instituţional şi legislativ adaptat la principiile pieţei interne din Uniunea
Europeană;
 lipsa dificultăţilor în respectarea angajamentelor asumate prin Protocolul de la
Kyoto;
 liberalizarea totală a pieţelor de energie electrică şi gaze naturale;
 operator al pieţei en-gros de energie electrică. Deficienţe ale sistemului de
termoficare:
 sectorul energetic românesc şi mai ales cel de termoficare au fost în mod
sistematic neglijate în ultimii 25 de ani, nefiind considerate o componentă
esenţială a infrastructurii, dar şi din cauza faptului că investiţiile în acest sector
se recuperează în perioade lungi de timp (15 – 30 ani);

1
Conform Raport Suplimentar de expertiza tehnica privind cauza Dosar Civil nr. 2314/241/2013.
Beneficiar – Primăria Orașului Horezu
Elaborator – SC SERVCET SA
 instalaţiile de producere, transport şi distribuţie energie termică sunt învechite şi
depăşite tehnologic, cu consumuri şi costuri de exploatare mari;
 lipsa finanţării pentru implementarea tehnologiilor performante în sursele de
producere;
 o dependenţă crescândă de importul gazelor naturale, existând pentru moment o
singură sursă în zona României; - durata de funcţionare depăşită pentru 70% din
conductele de transport energie termică;
 nivel foarte scăzut al surselor de finanţare, comparativ cu necesarul de investiţii;
 eficienţă energetică scăzută pe lanţul de producere – transport – distribuţie –
consumator final de energie termică;
 preţurile energiei termice nu reflectă securizarea furnizării acesteia funcţie de
poziţia consumatorului / producătorului în curba de sarcină;
 lipsa unor măsuri financiare de susţinere a proiectelor şi programelor de creştere
a eficienţei energetice;
 existenţa unor distorsionări ale preţurilor la consumatorii finali de energie; -
capacitate redusă de cercetare-dezvoltare a sectorului energetic;
 lipsa unor măsuri clare privind modernizarea, în condiţiile opţiunilor crescânde
ale populaţiei pentru încălzirea individuală a locuinţelor.
Oportunităţi:
 poziţia geografică relativ favorabilă;
 existenţa pieţei fizice de energie electrică şi termică, precum şi acces la pieţele
regionale de energie electrică şi gaze naturale;
 climat investiţional atractiv atât pentru investitorii străini, cât şi autohtoni,
inclusiv în procesul de privatizare;
 oportunităţi crescute în investiţii în domeniul eficienţei energetice şi a surselor
energetice regenerabile.
Riscuri şi vulnerabilităţi
 volatilitatea preţurilor combustibililor pe pieţele internaţionale;
 tendinţa de schimbare a caracteristicilor climatice;
 incertitudini în privinţa evoluţiei consumului de energie şi a relansării
economice;
 ponderea majoră a populaţiei în consum, care prezintă un grad de vulnerabilitate
ridicat în condiţiile practicării unor preţuri la energie apropiate de nivelul mediu
european;
 selecţia, reţinerea şi motivarea în condiţii de piaţă liberă a capitalului uman
necesar operării în siguranţă a instalaţiilor societăţii. Având în vedere
considerentele tehnice, evoluţia consumului, condiţiile locale, conjunctura
naţională şi internaţională din sectorul energetic precum şi legislaţia actuală
rezultă că, pe termen mediu şi lung, se impune adoptarea prezentei strategii de
modernizare şi reabilitare a sistemului de termoficare din Orasul Horezu.
Totodata, conductele preizolate sunt echipate cu un sistem de detectie ale eventualelor
avarii. Reabilitarea.reconfigurarea retelei termice primare se realizeaza in scopul imbunatatirii
conditiilor de alimentare cu caldura a consumatorilor, cat si a cresterii eficientei energetic si
economice pentru Horezu.
Avand in vedre concluziile si propunerile facute prin acest bilant energetic ca necesara
si oportuna realizarea acestei investitii care urmareste:
 Reabilitarea/reconfigurarea retea transport agent termic la Blocuri ANL si
G din orasul Horezu, judetul Valcea.

Beneficiar – Primăria Orașului Horezu


Elaborator – SC SERVCET SA
2.1.7. Situaţia existenta.

In orasul Horezu alimentarea cu căldură se realizează în sistem centralizat de la două


centrale termice pe combustibil solid – biomasa (capacitate cuprinsă între 4 Gcal/h fiecare),care
deservesc blocurile de locuinţe, Spitalul Orăşenesc şi Grădiniţa ,sau în sistem individual,cu
centrale termice proprii (de capacitate mică) şi sobe, alimentate cu combustibil solid (lemn,
cărbune).
In prezent ambele centrale termice ale orasului Horezu aflate in exploatare sunt dotate
cu cate doua cazane de 2 Gcal/h fiecare.
In anul 2011-În cadrul Programului Termoficare 2006–2015 - Căldură şi Confort - derulat
prin Ministerul Administraţiei şi Internelor, s-a finalizat proiectul „Înlocuirea cazanelor
alimentate cu CLU cu cazane pe biomasă de 2 Mw pentru eficientizarea sistemului de încălzire
al oraşului Horezu”.
Proiectul a avut o valoare de 1.666.679,29 lei fără TVA şi a presupus înlocuirea cazanelor
de la cele două centrale termice care alimentează cu agent termic blocurile de locuinţe şi o parte
a agenţilor economici. Finanţarea proiectului a fost asigurată din două componente: 70% de la
Ministerul Administraţiei şi Internelor şi 30% de la Consiliul local.
In ceea ce priveste alimentarea orasului cu apa calda de consum- retelele vechi nu mai
sunt folosite, locuitorii rezolvand aceasta problema individual, cu boliere electrice, sau cu
centralele termice proprii.
În prezent, sistemul de distributie al energiei termice asigură transportul apei calde pentru
incalzire
la nivelul întregului oraş, de la cele doua surse: CT 1-pentru Zona de Sud si CT2 -pentru
Zona de Nord.
Acesta este un sistem cu o configurație de tip arborescent, în sistem bitubular
închis,având o lungime de traseu de aprox. 6290m si diametre cuprinse intre Dn50 si Dn200.
Din CT1 pleaca 3 ramuri: una catre blocul O2, una catre blocul O3 si una catre blocul
O4; din CT2 pleaca doua ramuri: una catre blocurile R1,R2, G si ANL si una catre spital,si
Liceu.
Acestea sunt amplasate în majoritate subteran în canale de beton cu dale.
Majoritatea rețelelor de transport au o vechime de peste 30-40 de ani, având un grad
avansat de uzură fizică şi morală ,pierderile ajungând să depăşească 30% din energia termică
transportată.
Starea tehnica actuala a retelelor termice de distributie nu permite furnizarea agentului
termic la parametrii normali, conform cerintelor de calitate impuse de consumatori si de
legislatia specifica in vigoare.Corodarea avansata a conductelor existente genereaza dese
intreruperi in livrare, precum si pierderi insemnate de agent termic, izolatia conductelor este
neconforma ducand la pierderi de caldura fapt ce a determinat ca beneficiarul sa solicite
intocmirea documentatiei pentru reconfigurarea retelelor.
Nu au fost executate până în prezent importante lucrări de reabilitare ale acestora, fiind
efectuate doar înlocuiri de conducte pe unele tronsoane în procent de 8,9%, fiind izolate în
sistem clasic, cu vată minerală protejată cu carton asfaltat.
Reţelele termice existente, ce alimentează cu energie termica blocurile de locuinţe şi
clădirile social-culturale au un sistem de distribuţie greu de exploatat, traseul acestora trecând pe
sub blocuri, prin subsoluri inundate, greu accesibile .
In momentul de fata canalele termice trec in anumite zone si pe proprietati private ,
motiv pentru care au aparut litigii intre proprietarii respectivi si Primaria Horezu.
In prezent blocul ANL (avand un necesar incalzire = 97 kw) si blocul G (avand un
necesar incalzire = 164kw) sunt alimentate cu agent termic pentru incalzire de la centrala CT2-
Spital pe ramura : blocul R2, str. Tudor Vladimirescu, blocul R1, bloc ANL, bloc G.

Beneficiar – Primăria Orașului Horezu


Elaborator – SC SERVCET SA
Centrala termica CT1, avand capacitatea termica totala de 4 Mw, alimenteaza partial
blocurile O2,O3,O4 -adica un numar de 117 apartamente racordate la aceasta sursa de
caldura.Rezulta un consum din capacitatea termica pentru incalzire a CT1 de aproximativ 800
kw.
În orasul Horezu nu există în momentul de față un sistem de monitorizare şi control al
avariilor. Contorizarea consumului de căldură la nivelul consumatorilor a fost realizată la nivel
branşament/scară bloc.
Din cele de mai sus rezulta ca mentinerea in continuare a situatiei existente prin
suprapunerea deficientelor semnalate conduce la neasigurarea confortului termic adecvat, la
consumuri specifice mari, in conditiile in care costurile de exploatare, intretinere si reparatii sunt
mari.
2.1.8. Soluţia propusă.
Descrierea funcţională şi tehnologică.

Solutiile tehnice de proiectare precum si traseul propus s-au adoptat de comun acord cu
reprezentantii primariei orasului Horezu ,la stabilirea lor avandu-se in vedere conditiile existente
in teren. Proiectul este propus a se realiza în orasul Horezu, judeţul Vâlcea.
Terenul pe care va fi amplasată reteaua termica se află în intravilanul oraşului Horezu,
pe domeniul public.
Sursa de caldura care produce agentul termic este o centrală electrică pe biomasă
existenta - CT1 avand capacitatea de 4 Mw,avand in componenta cate doua cazane de 2 Mw
fiecare.
Dimensionarea reţelei termice este în funcţie de cerinţele consumatorilor şi
posibilitatea de racordare la noul sistem, de configuraţia stradală existenta.
Se propune o retea din conducte preizolate cu fir de semnalizare umiditate tip Brandes,în
sistem legat, montate direct în pământ, la adancimea de 1.2m.
Eficienta energetica se realizeaza, printre altele, prin reducerea pierderilor de energie
termica pe retelele de distributie de agent termic pentru incalzire prin transmisie catre mediul
ambiant, datorita imbunatatirii izolatiei conductelor si reducerea pierderilor de agent termic prin
sparturile din conductele de distributie, depistarea si localizarea avariilor din reteaua de
distributie precum si transmisia datelor la dispeceratul central.
Conductele din otel, preizolate ,asigura o solutie tehnica moderna , viabila, economica si
nepoluanta pentru transportul economic si in siguranta a energiei termice ; sistemul de
supraveghere centralizata „ Brandes” al conductelor preizolate asigura detectarea defectelor in
faza incipienta, oferind posibilitatea programarii optimale a masurilor necesare de remediere ,
ceea ce conduce la diminuarea pierderilor de energie termica.
Odata cu inlocuirea acestor conducte se realizeaza si optimizarea retelelor termice de
distributie ca diametre, lungimi si trasee ca urmare a modificarii debitelor de agent termic fata de
situatia avuta in vedere in momentul realizarii sistemului initial.
Conductele din otel preizolate sunt conducte din otel izolate cu o spuma poliuretanica
rigida protejate la exterior cu manta din polietilena de inalta densi-tate,tratata la interior cu
efect”Corona”, in sistem legat, pentru montaj ingropat direct in pamint (standard SR EN
253/2004) ; izolatia termica are inglobate firele sistemului de semnalizare si urmarire a
avariilor.Fitingurile pentru imbinarea conductelor ,de asemenea,sunt preizolate, prevazute cu fire
de semnalizare .Capetele conductelor si fitingurilor sunt libere, neizolate pentru a fi posibila
sudarea acestora.
Avantajele sistemului de conducte preizolate:
 eliminarea canalelor din beton, amplasarea conductelor facandu-se direct in pamant se
reduce astfel durata de executie a retelei termice.
 durata de viata a sistemului este de minim 30 ani ;
Beneficiar – Primăria Orașului Horezu
Elaborator – SC SERVCET SA
 detectarea si localizarea eventualelor avarii cu o precizie de 1 m.
 Reducerea pierderilor de energie termica intre conducte si mediul ambient in care acestea
se monteaza prin asigurarea unui coeficient de conductibilitate termica de maxim 0,03
W /mK.
 Reducerea procesului de coroziune a conductelor de otel
 Incetinirea distrugerii in timp a izolatiei termice
 Cresterea sigurantei in exploatare
 Reducerea cheltuielilor de intretinere si reparatii.

Limitele retelei de distributie reconfigurate sunt:


 distribuitor/colector existente in CT2 , inclusiv armaturile de inchidere /izolare inclusiv
iesirile din incinta centralei.
 intrari la consumatori pana la cofretele de contorizare.
 Pentru supravegherea tevilor sunt cuprinse in spuma mantalei din masa plastica a tevii
cate o artera senzoriala din materialul NiCr 8020, izolata PTFE si perforata si o artera de
intoarcere (cupru izolat etans la apa). De la ambele artere, pe santier, este fabricata o bu-
cla senzoriala (bucla de masura) la care la fiecare mufa de legatura ,sunt legate artera
senzoriala cu artera senzoriala si artera de intoarcere cu artera de intoarcere .La capatul
tevii , ambele artere sunt legate una cu cealalta .Conductele ramificatii sunt cuprinse cu
buclele senzorilor si astfel sunt si ele supravegheate central. Sistemul Brandes reuneste
trei functiuni distincte:
 supravegherea retelei de conducte
 localizarea defectului
 evaluarea defectului de umiditate

Conductele transporta agent termic pentru incalzire (avand temperatura tur/retur


90ºC/70ºC, pn 16)
in vederea alimentarii cu caldura a blocurilor ANL si G, luindu-se in calcul posibilitatea
racordarii viitoare a 30 de locuinte particulare si a institutiilor publice aflate in zona: Casa de
cultura si Primaria,Judecatoria, Parchetul, etc.
La dimensionarea acestora s-a avut în vedere necesarul de căldură calculat pentru
consumatorii care au
solicitat racordarea la distributia centralizata a caldurii in orasul Horezu a căror listă este
dată de beneficiar ca anexă la tema de proiectare.
Diametrele conductelor pentru transportul agentului termic au fost stabilite în funcţie de
sarcinile termice
pentru viteze optime.
Reteaua a fost dimensionata si echilibrata in functie de sarcinile termice ale
consumatorilor actuali si viitori,pe traseul :Str.Eroilor,str.1 Decembrie, str.Anton Pann,str.Unirii
pe langa blocul O2 sc.A si racordata la CT1, aceasta centrala fiind incarcata in momentul actual
la un sfert din capacitate.
Pentru realizarea noii retele termice este necesara subtraversarea strazii 1Decembrie si
a strazii Unirii pe cate o lungime de 14m.
La subtraversarea carosabilului distanta impusa este de 1.5m de la generatoarea
superioara.Subtraversarea se va realiza in tub de protectie metalic,prin sapatura deschisa.
Echilibrarea hidraulica presupune ca pe toate circuitele de alimentare a consumatorilor
sa aveam aceeaşi pierdere totala de sarcina si egala cu a celui mai dezavantajat consumator.
Excedentul de presiune trebuie sa fie cat mai mic posibil.Se menţine acelaşi domeniu de
viteze (0.5…3 [m/s]).
Beneficiar – Primăria Orașului Horezu
Elaborator – SC SERVCET SA
Lungimea totala a traseului retelelor propuse pe domeniul public este Ltotal = 452 ml.

Dupa o coordonare cu celelalte utilitati , a avizelor obtinute de la detinatorii de utilitati


se va executa montajul conductelor, in conformitate cu NP029-2002- Normativ de
proiectare,executie si exploatare pentru retele termicecu conducte preizolate.
Pentru montajul ingropat al conductelor se vor respecta distantele impuse de producator
si de normativele in vigoare atat pe orizontala cat si pe verticala (adancimea de inghet fiind de
0.8m de la generatoarea superioara a conductelor pana la nivelul solului.
Datorita distantelor impuse intre conducte ,a amplasarii de puncte fixe, conductele
ocupa un culoar de cca 1m latime.
Suprafata ocupata pe domeniul public este de 452 mp.

Pe traseul retelei termice s-au prevazut camine de vane dotate cu rame si capace din fonta
stabilite in functie de configuratia acesteia.In camine se prevad goliri racordate la canalizarea din
zona.

Necesarul termic estimat pentru ramura propusa este: Q incalzire = 1280 kw

Instalaţiile termomecanice ale reţelelor termice se compun din:


 -conducte şi elemente de conducte preizolate;
 -instalaţii de golire şi aerisire;
 -elemente de compensare a dilataţiei termice a sistemului de conducte;
 -accesorii pentru conductele preizolate.

Conducte, armături, aerisire şi goliri


Conductele folosite pentru realizarea acestei lucrări sunt conducte de otel - incalzire tur/retur :
 -teava otel preizolata montata ingropat;
conform SR EN 10216-2/2003 – Tevi din otel fara sudura ,
conform SR EN 253-2004 – Sistem de conducte preizolate
Ţevile se realizează din oţeluri pentru ţevi de uz general OLT 35-OLT 45 - OLT 65,
STAS 8183-87, pentru retelele ingropate in pamant.
Izolaţie termică este realizată din poliuretan rigid;protecţia mecanică şi hidrofugă a
izolaţiei termice este realizată din polietilenă dură de înaltă densitate.
Situaţia pe diametre şi lungimi de conducte a reţelelor ce urmeaza a fi montate:
 -teava otel preizolata Dn50 , Φ60/125, L= 50m
 -teava otel preizolata Dn65 , Φ76.1/140, L= 40m
 -teava otel preizolata Dn80 , Φ88.9/160, L= 122m
 -teava otel preizolata Dn100, Φ114/200, L= 112m
 -teava otel preizolata Dn125, Φ133/225, L= 100m
 -teava otel preizolata Dn150 , Φ159/250, L= 480m

Tehnologia de montare a conductelor preizolate direct în pământ presupune ca la locul


de montaj să se execute numai izolarea termică a zonei de imbinare.
Conductele montate direct în pământ se vor îngropa în nisip pe o distanţă de minimum
150 mm de jur împrejur. La montajul conductelor se va respecta panta de 2 ‰.
Preluarea dilatărilor termice se vor face prin compensări naturale în formă de Z, L si prin
lire de dilatare tip U. Eforturile provenite din dilatările termice se vor prelua prin rigidizarea

Beneficiar – Primăria Orașului Horezu


Elaborator – SC SERVCET SA
punctelor fixe. Se are in vedere evitarea intersectarii sau suprapunerii cu alte retele edilitare
existente.
Retelele termice sunt amplasate sub trotuarul strazilor sau al aleilor sau sub covorul
asfaltic al strazilor.

Armaturile montate in caminele de vizitare (robinete de sectorizare , de racord ,de golire


sau aerisire dupa caz) constau in robineti sferici sau cu sertar.
Armăturile prevăzute în cadrul proiectului sunt armături de tipul robinet cu obturator
sferic conform SR ISO 7121/96, Pn 16bar pentru circuitul de apa calda pentru incalzire, asigură
secţionarea (izolarea în caz de avarie), golirea şi aerisirea reţelei de transport.
Armăturile prevăzute au dimensiunile Dn 150,Dn 65, Dn50,Dn 32,Dn 25.Armăturile se
vor asambla prin flanşe, sau mufare în conformitate cu cerinţele din condiţiile tehnice specifice.
Golirea conductelor ingropate de distributie a agentului termic se realizeaza cu robineti
de golire montati in camine racordate la reteaua de canalizare existent in zona.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Etapele principale :
Lucrarile ce fac obiectul prezentei documentatii constau in:
- Spargere si desfacere asfalt si beton
- Realizarea sapaturii
- Executie camine de vizitare
- Montarea pernelor de pozare a conductelor
- Executarea patului de pozare din nisip
- Montarea conductelor direct in pamant
- Montarea robinetilor de inchidere , de golire si de aerisire
- Verificarea sistemului de control
- Efectuarea probelor la conducte
- Executarea izolatiilor locale
- Montarea pernelor de dilatare
- Acoperirea cu nisip a conductelor
- Pozarea benzii de marcaj
- Acoperirea cu pamant a conductelor
- Refacerea suprafetelor betonate si asfaltate .
La montaj se respecta instructiunile furnizorului, care se predau atat beneficiarului cat si
constructorului odata cu livrarea materialelor.
Se procedeaza la pichetarea traseului pentru executia santului aferent pozarii conductelor.
Se verifica prin sondaj existent unor eventuale intersectii cu alte retele existente care pot
duce la devierea traseelor sau a cotei sapaturii.Conductele se monteaza in asa fel incat sa fie
asigurata continuitatea conductelor de agent termic tur/retur .
Dupa definitivarea traseelor de conducte se incepe sapatura.

Execuţia săpăturii
 se verifica adâncimea şanţului pentru a asigura de la cota terenului la partea superioară a
mantalei conductei minim 1000 mm în zona de spaţiu verde , iar de la radierul şanţului la
partea inferioară a mantalei conductei minim 150 mm. De la marginea şanţului (săpăturii)
până la marginea conductei distanţa minimă va fi de 150 mm.
 In sant se îndepărteaza obiectele cu muchii ascuţite care depăşesc cota săpăturii.

Beneficiar – Primăria Orașului Horezu


Elaborator – SC SERVCET SA
 pentru asigurarea continuităţii circulaţiei auto şi pietonale în zonele de intersecţie cu
drumurile şi trotuare se asigura podeţe de trecere;
 execuţia săpăturii se efectueaza manual şi cu deosebită grijă în zonele unde este posibil
să existe intersecţii cu alte instalaţii.

Pozarea conductelor.
Pozarea conductelor preizolate se realizeaza in sant la minimum 150 mm , pe suporti din
lemn cu dimensiunile de 150x150 mm dispusi pe toata lungimea santului din 3 in 3 m.Distantele
dintre suporti trebuie lasate astfel incat capetele conductelor sa fie libere pentru executia
izolatiei.
Se asigura o panta minima de 2‰ a conductelor.
Se urmareste legarea corecta a sistemului de control si continuitatea conductelor.
Lansarea conductelor in sant se realizeaza cu mijloace manuale sau mecanice.
Montarea vanelor de inchidere din caminele de sectorizare se efectueaza astfel incat sa
existe posibilitatea de acces optim pentru montaj, manevrare si demontare in caz de avarie.
Trebuie respectata cu strictete schema termomecanica privind preluarea dilatarilor
termice cu lire de dilatare tip U ,sau compensatori de tip L si Z.
La intersectia conductelor de termoficare cu celelalte utilitati trebuie respectate
prevederile urmatoarelor normative:
 -NTDPE 01-2008 – “Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare
cu gaze naturale”- pentru conductele de gaze . Intersectiile se executa cu avizul unitatii
de exploatare gaze .
Conducta de gaze se pozeaza deasupra conductelor de incalzire cu cel putin 200 mm .
In cazul in care respectarea acestei conditii nu este posibila conducta de gaze se
introduce intr-un tub de protectie care va depasi cu 0.5 m in ambele capete conductele de
incalzire.
 P 107 – “ Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice”
La intersectia cu cabluri electrice distanta minima admisa fata de conductele de apa
calda trebuie sa fie de 0.50 m in plan orizontal( apropiere) si 0.20 m in plan vertical
( intersectie).
 -STAS 8591/91 – “ Amplasarea in localitati a retelelor edilitare de apa si canalizare,retele
telefonice si alte retele edilitare sau constructii”, in care se reglementeaza distantele
minime care trebuiesc respectate in plan orizontal si in plan vertical intre retelele termice
si celelalte retele edilitare sau constructii existente in zona.

Asamblarea conductelor.
Asamblarea conductelor din teava neagra se realizeaza prin sudura.
La trecerea conductelor prin pereti (camine,cladiri) etansarea se realizeaza cu mansoane
de trecere si inele de capat.
Verificarea calitatii imbinarilor sudate se realizeaza prin analiza defectoscopica , cota
procentuala de control fiind stabilita de catre beneficiar in functie de conditiile contractuale si de
garantia sistemului de conducte preizolate, dar nu mai mica de 5% din cantitatea prevazuta in
documentatie.
Conductorii de semnalizare avarii trebuie sa se afle la partea superioara a conductelor ,
asigurandu-se la capete continuitatea conductorilor de aceeasi culoare.

Probarea conductelor se realizeaza in conformitate cu normativele I13 si C56/2002 constand in :


- Proba la rece , care se executa inainte de finisarea elementelor instalatiei, izolarii
termice , a mansonarii etc.Inainte de proba la rece conductele se spala cu apa
potabila.
Beneficiar – Primăria Orașului Horezu
Elaborator – SC SERVCET SA
- Proba la cald
- Proba de eficacitate.
Marcarea prezentei si a pozitiei conductelor montate in pamant se realizeaza cu banda
avertizoare din material plastic , pozata peste stratul d nisip compactat.
Completarea cu pamant se efectueaza deasupra stratului de nisip in straturi de 10-20 cm
compactate mecanic sau manual .
Punerea in functiune.
Dupa umplerea retelelor termice temperatura agentului termic se mareste progresiv pina
la 50-55 ºC si se mentine astfel timp de 60 min , dupa care se continua cresterea temperaturii cu
10 ºC pe ora pana la atingerea temperaturii de regim.
Se efectueaza testarea sistemului de semnalizare a defectiunilor.
Retelele noi de incalzire se vor umple numai cu apa dedurizata.
Organizarea de santier, utilitati.
Organizarea de santier se amplaseaza in zonele existente , in care sa se asigure
posibilitatea depozitarii conductelor si a utilajelor de lucru.Suprafetele necesare se delimiteaza
de catre constructor impreuna cu beneficiarul – astfel incat sa nu fie deranjate activitatile din
vecinatati.
Utilitati:
- sursa de apa din zona ;
- electricitate - din firidele tablourilor , avand acordul furnizorului de energie
electrica;
- transmisiuni- din linia telefonica publica a beneficiarului.
Caile de acces in zona de lucru sunt prin strazile existente.
Se acorda o atentie deosebita mentinerii ordinii si a curateniei.
Serviciile sanitare se asigura prin grija constructorului.

Clase si categorii de importanta.


Clasa de importanta : categoria C – constructii de importanta normal , cu functii
obisnuite , a caror neindeplinire nu implica riscuri majore pentru societate si pentru natura.
Constructia se incadreaza in categoria de importanta “C” , conform H.G.261/1994 pentru
aprobarea Regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii.

2.2. Date tehnice ale investiţiei

2.2.1 Situaţia juridică a obiectivului de investiţie

Terenul pe care va fi amplasată reteaua termica se află în intravilanul oraşului


Horezu, pe domeniul public.
Centrala termică C.T. nr. 1 apartine domeniului public dar se află în gestionarea
S.C. SACOMET S.A. prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie
termica a orasului Horezu cu nr.10751/12.06.2013.
Suprafeţele ocupate temporar pe timpul realizării reţelelor vor fi aduse la starea
iniţială la terminarea lucrărilor.

2.2.2. Caracteristicile geofizice ale terenului

Date de teren:
Caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de amplasament pentru reţelele termice se
prezintă astfel:
0.0 – 0.80m/ Umplutura neomogena
0.80-3.00m/Argila nisipoasa cafenie, pl.vartoasa.
Beneficiar – Primăria Orașului Horezu
Elaborator – SC SERVCET SA
Parametrii geotehnici ai stratului:
Φ =18º; γw = 18.50KN/mc; f = 0.25; c = 60.00 kPa; P conv=350 kPa,
3.50 – 6.00m / Bolovanis de terasa de indesare medie, cu apa.
Pconv = 500 kPa.

-Stratul 2 de argila este de natura deluviala.Sta peste deposit de terasa, bolovanis de


indesare medie cu apa.
- Stratul 3 este strat de terasa , bolovanisuri depuse de catre apele raului Luncavat.
- de la 7.00m in sus urmeaza roca de baza – marna cenusie tare, roca stabile, cu
rezistenta apreciabila.

Semnificatia notarilor din text:


Φ = unghiul de frecare interna a probei
γw = greutatea specifica a rocii
f = coeficientul de frecare beton-roca
P conv= presiunea conventionala de calcul stabilita in baza STAS 3300/88, anexa B.

Date privind panza freatica:


Apa subterana se afla la adancimea de cca 3.00m in stratul de bolovanis.

Date privind seismicitatea zonei si adancimea de inghet:


In conformitate cu STAS 11100/93 localitatea Horezu se afla in zona gradului 7 dupa
scara Richter.Normativul P100/92 include localitatea Horezu in zona D careia ai
corespund coeficientii Ks = 0.16 si Tc =1.00 sec.
Adancimea de inghet , conform STAS 6054/77 pentru localitatea Horezu este de 0.8-
0.9m.

2.2.3. Caracteristicile principale ale construcţiilor.

Aceasta reconfigurare a retelei de alimentare cu agent termic pentru incalzire va fi


realizata adoptând sistemul constructiv rigid la care ansamblul:
 conductă; termoizolaţie şi mantaua de protecţie formează un sistem legat în care cele trei
componente principale se deplasează împreună în urma solicitărilor rezultate din dilatare
contractare
Materialele care alcătuiesc conductele preizolate sunt:
 Conducta din oţel pentru transportul agentului termic;
 Termoizolaţia din poliuretan expandat
 Mantaua de protecţie din ţeavă din mase plastice lisă;
 Sistem de control depistare şi localizare a avariilor.
Conductele preizolate şi elementele lor auxiliare sunt prefabricate uzinal

Se vor utiliza elemente de conducta preizolata dupa cum urmeaza:


a. Conducte preizolate
b. Coturi preizolate
c. Puncte fixe
d. Inele de etansare
e. Mansoane termocontractibile
f. Mansoane de capat
g. Perne de sprijin
Beneficiar – Primăria Orașului Horezu
Elaborator – SC SERVCET SA
h. Banda avertizoare

2.2.4. Racorduri utilitati

Alimentarea cu apă potabilă


Lucrările pentru realizarea investiţiei propuse nu necesită alimentarea cu apă.
Pe ansamblu zonei şi a orasului necesarul de apă rece potabilă nu se modifică după
realizarea investiţiei
propuse de prezenta documentaţie.
Canalizare
Scurgerile accidentale de ape din căminele de racord şi din căminele de golire se
realizează prin conducte
de scurgere liberă între acestea şi căminele reţelei de canalizare, existente.
Nu sunt necesare alte lucrări privind suplimentări ale reţelei de canalizare urbană
Agentul termic distribuit prin reţeaua nou realizată pentru extindere este de nu pune în
nici-un fel probleme, mediului.
Alimentarea cu energie termică
Reteaua termica aferenta proiectului present alimentează ea însăşi consumatorii
solicitanţi din zonă pentru
a fi racordaţi CT1.
Alimentarea cu energie electrică
Reteaua termica aferenta proiectului present nu necesită alimentarea cu energie electrică.
Alimentarea cu gaze naturale
Reteaua termica aferenta proiectului present nu necesită alimentarea cu gaze naturale.

2.2.5. Evaluarea impactului asupra mediului

Realizarea obiectivului de investitie are un impact benefic asupra mediului deoarece


efectul principal a investitilor este reducerea cantitatilor de combustibil necesar producerii
aceluiasi cantitati de energie termica prin eficientizarea distributiei agentului termic si prin
eliminarea pierderilor.
Impactul benefic asupra mediului consta din urmatoarele:
-Imbunatatirea calitatii aerului, apei si a solului
Apele rezultate în urma golirii reţelei de termoficare în situaţii de reparaţii sau avarii, vor fi
evacuate la
conductele de canalizare ale orasului Horezu.
Executarea sapaturilor
Pentru zonele cu trafic intens, se va evita depozitarea pământului rezultat din săpături în
apropierea
drumurilor circulabile; pământul va fi transportat in spaţii puse la dispoziţie de beneficiar.
Pământul vegetal se va excava si depozita separat în vederea refolosirii lui la refacerea spaţiilor
verzi.
Pământul va fi transportat inapoi la terminarea lucrărilor pentru refacerea umpluturilor.
Materialele rezultate din desfacerea pavajelor, care pot fi refolosite (borduri, astfalt,
placi) se vor depozita in spatiile special amenajate pentru a fi disponibile pentru refolosire.
Restul se va transporta la groapa de depozitare sau la o statie de reciclare.
Reducerea poluarii
Utilizarea materialelor de execuţie de calitate superioara din punct de vedere al izolarii termice si
implicit

Beneficiar – Primăria Orașului Horezu


Elaborator – SC SERVCET SA
folosirea eficientă a energiei termice duce la economii importate de combustibil. Reducerea
consumului de
combustibil se reflecta pozitiv în protecţia mediului prin reducerea emisiilor de poluanţi (CO2,
SO2) în atmosfera.
Depozitarea materialelor de montaj
Se vor prevedea spaţii pentru depozitarea materialelor de montaj între faza de achizitie şi
faza de montaj.
Ambalajele materialelor de montaj se vor recicla.

Principii generale aplicabile pe durata realizarii lucrarii


Pe toată durata realizării lucrării angajatorii şi lucrătorii independenţi trebuie sa respecte
obligaţiile
generale ce le revin în conformitate cu prevederile din legislaţia nationala care transpune
Directiva 89/391/CEE, în special în ceea ce priveşte:
a) menţinerea şantierului în ordine şi într-o stare de curăţenie corespunzătoare;
b) alegerea amplasamentului posturilor de lucru, ţinând seama de condiţiile de acces la
aceste posturi;
c) stabilirea căilor şi zonelor de acces sau de circulaţie;
d) manipularea în condiţii de siguranta a diverselor materiale;
e) întreţinerea, controlul înainte de punerea în funcţiune şi controlul periodic al
echipamentelor de munca
utilizate, în scopul eliminării defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea şi
sănătatea lucrătorilor;
f) delimitarea şi amenajarea zonelor de depozitare şi inmagazinare a diverselor materiale,
în special a
materialelor sau substanţelor periculoase;
g) condiţiile de deplasare a materiilor şi materialelor periculoase utilizate;
h) stocarea, eliminarea sau evacuarea deşeurilor şi a materialelor rezultate din daramari,
demolări şi
demontari;
i) adaptarea, în funcţie de evoluţia şantierului, a duratei de execuţie efectivă stabilită
pentru diferite tipuri
de lucrări sau faze de lucru;
j) cooperarea dintre angajatori şi lucrătorii independenţi;
k) interactiunile cu orice alt tip de activitate care se realizează în cadrul sau în apropierea
şantierului.

Dimensionare conducte .
Dimensionarea conductelor de agent termic pentru incalzire s-a efectuat respectându-se
domeniile de viteze de circulaţie a apei recomandate pentru dimensionarea conductelor conform
Normativ NP-058-02
privind proiectarea şi executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie
termică - reţele şi puncte termice.
Sarcinile termice utilizate pentru dimensionarea conductelor de agent termic au fost
determinate potrivit consumatorilor din blocul G si blocul ANL.
- sarcină termică pentru consumatoriI existenţi din blocul G: Q = 92 kW
- sarcină termică pentru consumatoriI existenţi din blocul ANL: Q = 156 kW
- sarcina termică totală în care intră şi viitorii potenţiali solicitanţi:
sarcina termică case particulare din zona Q = 50kw x 8 = 400 kW
sarcina termică Casa de cultura si Primarie Q = 320 Kw
sarcina termică Parchet Q = 100 Kw
Beneficiar – Primăria Orașului Horezu
Elaborator – SC SERVCET SA
sarcina termică Judecatorie Q = 100 Kw
sarcina termică Casa particulara Q =100 Kw

Parametrii agentului termic primar, în zonă, conform datelor din caietul de sarcini, se prezintă
astfel:
- temperatură max. agent termic tur = 90 °C;
- presiune nominală 16bar

Breviar de calcul
Calcul de dimensionare a conductelor
Date de intrare:
Qtotal = 1280 kW
ΔT = 20 º C
G.pr=15.3 mc/h

2.3. Date privind forţa de muncă ocupată după realizarea investiţiei

Numărul personalului aferent, la faza de operare si mentenanţă a investiţiei se apreciază


ca rămâne acelaşi si după realizarea acesteia.

2.4. Devizul general al investiţiei

Devizul general s-a întocmit conform hotărârii HGR 28/09.01.2008. şi este prezentată în
Anexa 4.
Listele de lucrări acoperă toate activităţile necesare realizării investiţiei menţionate în
amplasamentul existent si potrivit soluţiilor tehnice adoptate.
Costurile de investiţiei de baza se compun din:
-construcţii – sapatura
- construcţii – subtraversare cale rutiera
- montaj retele termice
Cele de mai sus sunt estimate la o valoare de : 516766.64 lei fără TVA.
- proiectarea si engineering : 18161 lei fără TVA.
Pe lângă costurile menţionate devizul general a fost elaborat ţinând cont si de următoarele
cheltuieli :
- pentru avize, acorduri, autorizaţii
- consultanta si asistenta tehnica
- comisioane, taxe, diverse si neprevăzute
Valoarea acestor costuri este de : 14640 lei fără TVA.
Valoarea totală a investiţiei este de :
Evaluarea costurilor de investiţie a fost făcuta în preţuri valabile la 17 februarie 2016 la un curs
de schimb de 4,46 lei / EURO

2.5. Finanţarea investiţiei

Schema de finanţare: 70% din Programul ”Termoficare 2006-2020 căldurp și confort”


30% contribuția bugetului local

2.6. Avize şi acorduri

Obținerea tuturor avizelor şi autorizațiilor necesare de la toate autoritățile naționale a


căror legislație impune acest lucru şi pentru toate fazele de derulare a contractului.
Beneficiar – Primăria Orașului Horezu
Elaborator – SC SERVCET SA
Costurile aferente obținerii tuturor avizelor, autorizațiilor şi a altor taxe legale ,costurile
aferente verificării tehnice şi de calitate a proiectului tehnic în conformitate cu Legea 10/1995,
taxa aferentă Autorizației de construire,taxele către Inspecția de Stat în Construcții şi Casa
Socială a Constructorilor vor fi suportate de către Beneficiar.

3. Analiza cost beneficiu

Analiza Cost Beneficiu este structurată în conformitate cu Ghidul UE (2002) revizuit în


2008. Mai mult, Analiza Cost Beneficiu răspunde cerinţelor Ghidului Naţional pentru Sectorul
de Termoficare (2009).
Iniţial, se realizează o analiză economică, alegându-se varianta cea mai atractivă. Aceasta
este urmată de o analiză financiară axată pe deficitul de finanţare, eligibilitatea pentru o sursă
internă sau externă de finanțare şi rentabilitate. Analiza se încheie cu evaluarea riscurilor.

Informa ții generale privind eligibilitatea

Prezentul proiect este unul de mediu. Îndeplineşte unul dintre criteriile unui ‘proiect
major’, deoarece reprezintă o serie de sarcini indivizibile economic legate de o funcţie tehnică
specifică şi cu obiective identificabile. Obiectivul proiectului este de a face ca sistemul de
termoficare să corespundă cerinţelor de mediu, iar funcţia tehnică este furnizarea de energie
termică accesibilă din punct de vedere al costului pentru majoritatea locuitorilor unui oraş din
România. Sarcinile care alcătuiesc proiectul sunt indivizibile din punct de vedere economic,
deoarece pachetul de intervenţii propuse este necesar pentru atingerea impactului de mediu.
Proiectul este o investiţie într-un serviciu public generator de venituri. După o perioadă
de tranziţie, se aşteaptă ca consumatorii de agent termic să achite întregul cost al serviciilor,
prin urmare se estimează aplicarea principiului „poluatorul plăteşte”. Tarifele de recuperare
integrală a costurilor vor fi introduse treptat trecând printr-o perioada de tranziţie, respectând
cerinţele de suportabilitate.

3.1. Identificarea investiţiei si stabilirea obiectivelor proiectului

Orasul Horezu si operatorul sau de servicii de termoficare intentioneaza sa reabiliteze


facilitătile de producţie şi distribuţie termică din oraş. Proiectul are loc în Regiunea de
Dezvoltare Sud-Vest Oltenia a României.
Populaţia care beneficiază direct de proiect este reprezentată de către consumatorii
conectaţi la sistemul de încălzire urbană. Numărul total de locuitori conectaţi la sistemul de
încălzire urbană este de 7098. Alti beneficiarii direcţi în zona proiectului sunt instituţii publice,
servicii şi industrie conectate la sistemul de încălzire urbană.
Planul de dezvoltare a judeţului Valcea Strategia integrată de dezvoltare durabilă a
județului Vâlcea pentru perioada 2015-2022, are ca scop stimularea dezvoltării integrate şi
armonioase a întregului teritoriu pentru diminuarea cât mai rapidă a disparităţilor existente la
nivel economic, social şi de mediu şi îmbunătăţirea standardelor de viaţă a locuitorilor
judeţului.
Dezvoltarea intensiva a orasului Horezu poate fi sustinuta doar prin investitii in retelele
de utilitati, acestea fiind necesitatea numarul unu a agentilor economici care se stabilesc in aici.
Astfel, obiectivul general al proiectului reabilitarea/reconfigurarea retelei termice primare in
scopul imbunatatirii conditiilor de alimentare cu caldura a consumatorilor, cat si a cresterii
eficientei energetic si economice si asigurarea conformarii in linie cu cerintele Strategiei Europa
2020.

Beneficiar – Primăria Orașului Horezu


Elaborator – SC SERVCET SA
Obiectivul strategic al proiectului este de a asigura un sistem de încălzire urbană
durabilă, la un nivel de tarifare accesibil pentru populaţia din Timişoara.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
 eliminarea canalelor din beton, amplasarea conductelor facandu-se direct in
pamant se reduce astfel durata de executie a retelei termice.
 Reducerea pierderilor de energie termica intre conducte si mediul ambient in
care acestea se monteaza prin asigurarea unui coeficient de conductibilitate
termica de maxim 0,03 W /mK.
 Cresterea sigurantei in exploatare
 Asigurarea accesului la serviciile publice de furnizare a energiei termice pentru
toate categoriile de consumatori
 Îmbunătăţirea fiabilităţii sistemelor de încălzire şi de alimentare cu apă caldă
O data cu realizarea investitiei se vor reduce pierderile societatii cu circa 35431 lei/an.
Previziunile proiectului ar trebui să includă o perioadă apropiată de durata de viaţă
economică a acestuia şi destul de îndelungată pentru a cuprinde impacturile pe termenul cel mai
lung. Durata de viaţă variază în funcţie de natura investiţiei. In cazul de faţă orizontul de timp
va fi de 30 de ani.

Tabel - Principalii indicatori de performanță pentru proiect

Indicator de Unitate Fără proiect După Reducere ca


performanță implementarea rezultat al
proiectului proiectului
Locațiile în care Nr. 0 1 1
eficiența energetică
este îmbunătățită
datorită reabilitării
sistemelor de
încălzire

Cu toate acestea, se apreciază un grad de uzură al reţelelor de transport de 50%, iar


starea izolaţiei este următoarea:
-foarte bună 0%
- bună 0%
- medie 25%
- slabă şi foarte slabă 65%
- nu există 10%

3.2 Analiza costurilor și a opțiunilor

In elaborarea studiului s-au avut în vedere două scenarii, care au avut la bază evoluţiile
factorilor ce pot influenţa direct sau indirect proiectul.
Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiară) este
de a calcula indicatorii performanţei financiare a proiectului (profitabilitatea sa).
Propunerea de proiect include următoarele componente şi costuri:

Beneficiar – Primăria Orașului Horezu


Elaborator – SC SERVCET SA
Tabel – Componentele și costurile proiectului

COMPONENTA COSTURI (MII EURO) TIPUL COSTULUI


Componenta 1 – săpături, 32.186,98 Conformarea cu cerințele de
umpluturi, refacere drum, mediu
subtraversare drum
Componenta 2 – reabilitare 106.853,37 Conformarea cu cerințele de
retele exterioare termice mediu și creșterea eficienței
energetice
Componenta 3 – proiectare și 13.196,05 Întărirea capacității
engineering, consultanță, avize, instituționale, asistență
asistență tehnică, organizare tehnică, supervizare
șantier
TOTAL 152236,41

S-au propus doua scenarii tehnico-economice, prin care obiectivul proiectului de investii
poate fi atins:
Scenariul 1 – ”fara investitie”
Scenariul 2 – ”cu investitie”
Recomandam aplicarea scenariului nr. 2, datorita avantajelor pe care aceasta il reprezinta si
anume:
- Cresterea veniturilor
- Eficienta ridicata
- Siguranta in exploatare

Punctul de plecare pentru analiza opţiunilor a fost strategia de termoficare urbană a


județului Vâlcea prezentată în Strategia integrată de dezvoltare durabilă a județului Vâlcea,
pregătită în conformitate cu Strategia Europa 2020 şi alte documente naţionale strategice
relevante ( Strategia Naţională pentru Protecţia Atmosferei, Strategia Naţională privind
Furnizarea de Agent termic, Programul Naţional pentru Încălzire Urbană 2006-2020, Planul
Naţional de Alocare pentru participarea la Schema de comercializare cu emisii-UE, Strategia
Energetică a României 2007-2020).
În vederea identificării celei mai fezabile opţiu ni, primul pas al analizei a fost selectia
conform mai multor criterii şi justificarea calitativă, eliminând astfel unele opţiuni nerealiste.
Cele mai fezabile opţiuni au fost apoi comparate pentru a selecta scenariul optim şi a etapiza
investitiile necesare in investitii pe termen scurt, mediu şi lung.

Scenariul ”fără investiție” – V0

Opţiunea „fara proiect” se defineşte ca fiind un punct de reper ipotetic faţă de care se
evaluează opţiunile în care „se face ceva”. Opţiunea „fara proiect” păstrează actualul sistem de
termoficare existent. S-ar putea imagina şi o opţiune mai radicală în care nu se face nimic, în
care serviciile de termoficare ar urma să fie sistate complet şi să fie înlocuite de centrale
termice individuale de apartament şi/sau de bloc. Această opţiune ar face ca prezentul sistem de
termoficare să devină inutil, dar ar necesita investiţii private din partea tuturor gospodăriilor –
individuale sau în comun în fiecare bloc de locuinţe, pentru a asigura o înc ălzire suficient ă. În
afară de încălzitoarele mici electrice, investiţiile, cum ar fi încălzirea cu gaze pentru fiecare
Beneficiar – Primăria Orașului Horezu
Elaborator – SC SERVCET SA
apartament individual sau pentru fiecare bloc de locuinţe, nu ar fi posibilă pentru segmentele de
populaţie cu venituri mai mici şi care nu dispun de capacitate financiară. În prezent, autorităţile
municipale nu dispun de mijloace prin care să acorde sprijin financiar pentru acest tip de
investiţii.
Prin urmare, se poate prevedea că segmentele de populaţie cu venituri mai mici
conectate în prezent la reţeaua de termoficare nu ar mai avea nicio soluţie comună de încălzire
şi nu ar dispune nici de mijloacele necesare pentru a investi în soluţii individuale. Deşi această
opţiune ar descrie ce s-ar întâmpla în cazul în care nu se face nimic, a fost considerată ca
inacceptabilă de către autorităţile locale şi de guvern. Mai mult, este discutabil faptul că
inabilitatea consumatorilor de a-şi instala soluţii individuale de incălzire, ar deveni mai
vulnerabili la boli în timpul iernii.
Acest scenariu presupune că proiectul nu se implementează. Avand in vedere ca
investitia este una care doreste reconfigurarea retelei termice primare in scopul
imbunatatirii conditiilor de alimentare cu caldura a consumatorilor, cat si a cresterii eficientei
energetic si economice, analiza este construită pe baza costurilor actuale de intretinere si
operare ale intregii retele de termoficare a orasului Horezu, aflate in administrarea societatii
S.C. SACOMET S.A.
În această variantă, nu investeşte în realizarea obiectivului propus. Scenariul inerţial
implică renunţarea la orice tip de investiţii de capital, constând în reconfigurarea rețelei de
termoficare. Astfel pentru varianta V0, fara investitie, am considerat costurile aferente intregii
retele propuse spre schimbare in lungime de 452 ml. De asemenea au fost luate in
considerarea costurile privind subventia de enrgie termica, chiria terenului pe unde trece
actualmente canalul termic.
Prognoza cheltuielilor de operare și întreținere în varianta fără proiect V0 este
prezentată în tabelul de mai jos.

Prognoza cheltuielilor, varianta ”fără investiție” V0

Denumire indicatori AN 0 AN 1 AN2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7

subventie energie termica 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000

chiria pamant 11424 11424 11424 11424 11424 11424 11424 11424

total 211424 211424 211424 211424 211424 211424 211424 211424

Fără realizarea investiției nu se va putea menține prețul actual al energiei termice.

Scenariul ”cu investiție” – V1

Acest scenariu presupune realizarea proiectului de investiţii cu titlul


„Reconfigurare rețea transport agent termic la blocuri ANL și G din orașul Horezu, județul
Vâlcea”, care prevede reabilitare/reconfigurare retelei termice primare in scopul imbunatatirii
conditiilor de alimentare cu caldura a consumatorilor , pentru aceasta fiind necesare urmatoarele
investitii
 eliminarea canalelor din beton, amplasarea conductelor facandu-se direct in pamant se
reduce astfel durata de executie a retelei termice.
 durata de viata a sistemului este de minim 30 ani ;
 detectarea si localizarea eventualelor avarii cu o precizie de 1 m.

Beneficiar – Primăria Orașului Horezu


Elaborator – SC SERVCET SA
 Reducerea pierderilor de energie termica intre conducte si mediul ambient in care acestea
se monteaza prin asigurarea unui coeficient de conductibilitate termica de maxim 0,03
W /mK.
 Reducerea procesului de coroziune a conductelor de otel
 Incetinirea distrugerii in timp a izolatiei termice
 Cresterea sigurantei in exploatare
 Reducerea cheltuielilor de intretinere si reparatii.

Prognoza cheltuielilor, varianta ”cu investiție” V1

denumire indicatori AN 0 AN 1 AN2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7

cheltuieli cu investitia (aport 0 203692.3 0 0 0 0 0 0


propriu 30%)
chiria pamant 0 0 0 0 0 0 0 0

subventie energie 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000

total 140000 343692.3 140000 140000 140000 140000 140000 140000

Cheltuielile cu investiția au fost calculate ca reprezentând 30% din totalul cheltuielilor


privind investiția – 678974,37 lei.
În urma realizării investiției se vor reduce pierderile energetice pe rețeaua aferentă cu 30%
pentru tronsonul respectiv.

3.2.1 Propuneri de proiecte pentru eficientizarea activității de termoficare din orașul


Horezu pentru perioada 2016-2020

Etapa ( 2016-2017)
a) Realizarea din surse de la bugetul local a unui Studiu de Fezabilitate privind „ Cresterea
eficientei energetice a sistemului de alimentare centralizata cu energie termica a consumatorilor
din Orasul Horezu.
b) Reabilitarea reţelelor de distribuţie energie termică.
În această etapă se va avea în vedere reabilitarea reţelelor de distribuţie aferente PT prin
înlocuirea conductelor actuale cu conducte din ţeavă preizolată, înlocuirea sistemelor de măsură
la nivelul consumatorilor şi realizarea echilibrărilor hidraulice de la subsolul blocurilor aferente
Scopul realizării lucrărilor mentionate mai sus consta in :
-reducerea pierderilor de căldură de la nivelul actual de 40% pierdere medie anuală la
nivelul normat acceptat în tarif de 23%;
-reducerea adaosului de la 35,5 m³/h la 5,2 m³/h;
-asigurarea unor parametri corespunzători la consumatorul final (temperatură, presiune)
conform diagramelor de reglaj pentru zona climaterică Valcea ;
-creşterea gradului de siguranţă în alimentarea şi funcţionarea SACET şi a consumatorilor;
-creşterea gradului de disponibilitate a furnizării energiei termice către consumatori la
8600 ore/an pentru apa caldă la consum și la 4400 ore/an pentru agentul termic de încălzire;

Beneficiar – Primăria Orașului Horezu


Elaborator – SC SERVCET SA
-stoparea fenomenului de debranşare/deconectare şi racordarea altor consumatori la
SACET.
Termen de realizare: 31.12.2016
Valoare estimată: 678974,37 lei
Surse de finanţare: programul „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”, alte surse,
surse atrase, etc. c) Înlocuirea buclelor de măsură pentru apă caldă de consum la nivel de
consumatori Scopul realizării lucrărilor : -regăsirea energiei termice sub formă de apă caldă de
consum la nivelul blocurilor (datorită debranşărilor buclele de măsură existente sunt
supradimensionate ) ; -creşterea producţiei; -creşterea gradului de încredere al consumatorului în
SACET şi în societatea de furnizare.

3.3. Analiza economică

Analiza economică evaluează dacă proiectul are o contribuţie pozitivă netă asupra
societăţii şi astfel merită să fie co-finanţat de fondurile guvernamentale sau europene. O
alternativă a proiectului selectat măreşte bunăstarea economică atunci când beneficiile sale
economice şi sociale depăşesc costurile. Acest lucru este exprimat de Valoarea Netă
Economică Actualizată (VNEA). VNEA se bazează pe fluxuri de beneficii şi costuri
economice. Beneficiile economice sunt economisirile obţinute prin proiect plus efectele externe.
Efectele externe sunt evaluate la preţurile economice, care îşi reflectă valoarea societăţii.
Beneficiile viitoare şi costurile sunt actualizate folosind o rată economica de actualizare de
5,5%.
În analiza economică taxele şi alte transferuri nu reprezintă un benefciu net pentru
societate, pentru că sunt un cost pentru o entitate şi un venit pentru altă entitate.
Analiza economică foloşte fluxurile financiare diferenţiale ca punct de pornire. Apoi
îndepărtează transferurile, adaugă beneficiile externe sau scade costurile externe şi în final
introduce în conversaţie factori pentru a corecta distorsiunile de preţ percepute, dacă este cazul.
În ceea ce priveşte transferurile, TVA a fost exclusă a priori. Alte transferuri de exclus din
previziunile folosite în analiza financiară sunt 28% taxele salariale şi chiria aferentă terenului.
Cea din urmă plasează opţiunea „fara proiect” într-un dezavantaj (comparat cu alte opţiuni „se
face ceva”), în timp ce prima afectează toate opţiunile în directă proporţionalitate cu salariul. Nu
se face nici o diferenţă deoarece îndepărtarea celor două tipuri de transfer, nu afectează ordinea
opţiunilor.
În ceea ce privesc externalităţile, obiectivul principal este reconfigurarea retelei termice
respective în cadrul opţiunii în care „se face ceva” comparate cu opţiunea „fara proiect”. Efectele
externe pozitive ca urmare a schimbarii traseului canalului termic se trece la beneficii.

3.4 Analiza financiară

Nu este cazul

3.5 Analiza de senzitivitate

Nu este cazul

3.6 Analiza de risc

Analiza riscului constă în studierea probabilităţii ca un proiect să obţină o performanţă


satisfăcătoare (sub forma ratei interne a rentabilităţii sau valorii actuale nete) ca şi
variabilitatea rezultatului în comparaţie cu cea mai bună estimare făcută.
Beneficiar – Primăria Orașului Horezu
Elaborator – SC SERVCET SA
Principalele riscuri care ar putea interveni sunt:

 riscurile de planificare si proiectare care ar putea aparea in cursul fazei de


planificare si proiectare a proiectului si anume : probabilitatea aparitiei unor vicii
de proiectare care sa constituie ulterior cauza unor intarzieri sau a unor depasiri de
costuri. Pentru a minimiza efectele acestor riscuri activitatea de proiectare trebuie sa
aiba la baza tema de proiectare elaborata pe baza unui studiu de necesitate si
oportunitate a investitiei. Astfel in vederea obtinerii unei eficiente economice se
impune parcurgerea urmatoarelor etape :
 introducerea in proiectare a celor mai moderne solutii si
procedee tehnologice la nivelul stiintei si tehnicii
mondiale;
 dimensionarea optima a investitiei ;
 alegerea unor solutii ce implica consumuri reduse de materiale;
 alegerea de solutii ecologice, estetice, mentenabile,
ergonomice si cu un grad ridicat de siguranta in
exploatare;
 adoptarea de solutii care sa duca la cresterea
productivitatii muncii si la ameliorarea proceselor
tehnologice .

 riscurile de constructie sunt toate riscurile care pot aparea in timpul


constructiei proiectului sau ca rezultat direct al acesteia care pot avea ca efect de
asemenea depasirile de costuri. Realizarea unei lucrari de constructie are caracter de
unicat deoarece are la baza un proiect tehnic care defineste numai acea lucrare si
care impune o serie de masuri legate de amplasament,

Beneficiar – Primăria Orașului Horezu


Elaborator – SC SERVCET SA
proiectare si adaptarea unor solutii tehnologice si organizatorice specifice de executie,
evaluarea si planificarea costurilor de executie.
Dimensiunile mari ale obiectelor de constructie ce apartin unei lucrări de
constructie, numărul mare de procese de constructie care trebuie realizate în anumite
conditii tehnologice si organizatorice, numărul mare de actiuni cu caracter tehnic, economic,
administrativ, variatia conditiilor meteorologice fac ca durata de executie a lucrării să fie relativ
mare cu implicatii majore asupra costului de executie si a prevederilor contractuale (termene,
decontări, repartizarea riscului).
In vederea minimizarii riscurilor de constructie cu efecte directe asupra costurilor de
executie se impune implementarea unui sistem foarte riguros de supervizare, care va presupune
organizarea de recepţii partiale pentru fiecare stadiu al lucrărilor în parte. Procedurile aferente
vor fi prevăzute în documentele de licitaţie şi în contractele care se vor încheia. Sistemul
de supervizare va consta în urmatoarele aspecte: încadrarea în standardele de calitate si în
termenele prevăzute; respectarea specificaţiilor referitoare la materiale, echipamente si
proiectare si îndeplinirea cerintelor referitoare la protecţia şi conservarea mediului înconjurător.

 riscurile de intretinere si operare care se pot datora incapacitatii financiare a


beneficiarului de a intretine investitia realizata sau a imposibilitatii de a obtine
beneficiile sperate. Aici se pot identifica trei situatii:
- cresterea cheltuielilor de exploatare cu mentinerea veniturilor
previzionate la un nivel constant;
- scaderea veniturilor din exploatare cu mentinerea constanta a
cheltuielilor previzionate;
- modificarea simultana a cheltuielilor si veniturilor.
Dupa cum s-a putut constata in analiza de senzitivitate performantele prezentului proiect
masurate sub forma ratei interne de rentabilitate si a valorii actuale nete sunt influentate de
nivelul cheltuielilor de operare si respectiv de nivelul veniturilor.

O etapa importanta in analiza riscurilor o constituie analiza calitativa a riscurilor


care reprezinta procesul de evaluare a impactului factorilor de risc identificati asupra
proiectului. Astfel se vor cuantifica riscurile la nivelul intregului proiect astfel
STABILIREA FACTORILOR DE RISC

Ponderea
Factori de risc factorilor Nivelul de apreciere al riscului ( Ni)
de risc

(Fi) (Pi) N1 N2 N3

Riscuri de
planificare si
proiectare F1 P1 - 15 % Impact scazut Impact mediu Impact ridicat
Riscuri de Vulnerabilitate Vulnerabilitate
constructie F2 P2 - 25 % scazuta medie Vulnerabilitate ridicata
Riscuri de
intretinere si
operare F3 P3 - 60 % Impact scazut Impact mediu Impact ridicat

Stabilirea nivelului riscului si a punctajului total al riscului


Punctaj
total
Criterii de analiza a riscurilor
Riscuri de
Riscuri de Riscuri de intretinere
planificare si constructie si operare Punctaj
proiectare (F1) (F2) (F3) total
P1 – P2 – P3 –
15% Ni 25% Ni 60% Ni
Nr
.
cr
t
Existenta unor vicii de
1 proiectare 0,15 1 0,25 1 0,6 1 1,00
2 Etapizarea eronata a lucrarilor 0,15 1 0,25 2 0,6 2 1,85
Nerespectarea programarii
3 lucrarilor 0,15 1 0,25 2 0,6 2 1,85
Fluxul deficitar de informatii
intre entitatile implicate in
4 implementarea proiectului 0,15 1 0,25 2 0,6 2 1,85
Executarea defectuoasa a
lucrarilor conservare si
5 intretinere 0,15 1 0,25 2 0,6 3 2,45
6 Lipsa personalului calificat 0,15 1 0,25 2 0,6 2 1,85
Implementarea unor strategii
7 nefavorabile 0,15 1 0,25 2 0,6 3 2,45
Cresterea cheltuielilor de
8 operare 0,15 3 0,25 3 0,6 3 3,00
Incapacitatea beneficiarului de
a obtine veniturile prognozate la
9 nivelul propus 0,15 3 0,25 3 0,6 3 3,00

NOTĂ:
Stabilirea nivelului riscului şi a punctajului total al riscului este
documentul din procedura Analiza riscurilor în care se evaluează riscurile pe baza
informaţiilor şi de asemenease stabileste punctajul total al riscurilor activităţii respective, în
baza formulei de calcul:

n unde:
Pt   N i  Pi Pt = punctajul total; Ni = nivelul riscurilor
pentru fiecare criteriu utilizat, Pi – ponderea criteriilor de risc
Se poate observa că un impact mare asupra proiectului îl au riscurile legate de
constructie cum ar executarea defectuoasa a lucrarilor de conservare si intretinere, lipsa
personalului calificat si riscurile de intretinere cum ar fi cresterea acestor cheltuieli si
incapacitatea beneficiarului de a obtine veniturile prognozate.
De aceea în analiza senzitivităţii s-au luat în considerare factorii cei mai importanţi
care pot avea un impact semnificativ asupra proiectului, acestia au fost valoarea investitiei,
rata de creştere a cheltuielilor cu întreţinerea si nivelul veniturilor.
Beneficiarul investiţiei va trebui să-şi orienteze cu prioritate atenţia asupra valorii
investiţiei şi asupra nivelului întreţinerii finanţării, pentru a minimiza riscul nerealizării
obiectivului propus.
Având în vedere cele de mai sus se poate trage concluzia că investiţia "Reconfigurare
rețea transport agent termic la blocuri ANL și G din orașul Horezu, județul Vâlcea " este
benefică pentru toţi factorii interesaţi, iar realizarea acesteia va aduce câştiguri pe termen lung
în cadrul dezvoltării durabile locale.
4. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

4.1. Valoarea totala


- este prezentata in Devizul General al investitiei

4.2. Esalonarea investitiei

Anul 2016 – 678.974,37 lei inclusiv TVA


Investiția specifică - 1502,15 lei/ml
Durata de recuperare a investiției – 3,11 ani

4.3. Durata de realizare


Durata de realizare: 4 luni.

Grafic De execuție (Pe luni)

DENUMIRE LUNA 1 LUNA 2 LUNA 3 LUNA 4


OPERAȚIE
Organizare șantier X
Executat săpături X X X X
Montat conducte, X X
probe
Umpluturi refacere X X

5. Stabilirea eficientei energetice – Indicatori de eficienta energetica

Sistemul conductelor preizolate fiind de nivel mondial, în privinţa calităţii şi modului de instalare modern
face posibilă realizarea unor sisteme de încălzire economice şi fără avarii, asigurând o fiabilitate ridicată pe
perioade lungi de timp.
La finalizarea investitiei se vor elimina aproape integral pierderile de energie termica pe traseu si din
subsolurile tehnice precum si pierderile de apa de adaos din instalatii.
Investiţia are importanţă pentru gestionarea economică a resurselor energetice şi de natură socială,
populaţia care beneficiază de energie termică având siguranţa că facturile de plată sunt în concordanţă cu
energia termică efectiv consumată.
- durata de viata a sistemului este de minim 30 ani ;
- detectarea si localizarea eventualelor avarii cu o precizie de 1 m.
- Reducerea pierderilor de energie termica intre conducte si mediul ambient in care
acestea se monteaza prin asigurarea unui coeficient de conductibilitate termica de maxim 0,03 W/mK.
- Reducerea procesului de coroziune a conductelor de otel
- Incetinirea distrugerii in timp a izolatiei termice
- Cresterea sigurantei in exploatare
- Reducerea cheltuielilor de intretinere si reparatii.

In anul 2015 pretul de transport energie termica era de 353.4 lei (inclusiv TVA) iar pretul
local de facturare de 285 lei/ Gcal/h (inclusiv TVA)-diferenta de 68.4lei urmand sa fie acoperita din
Bugetul Local din subventia alocata pentru caldura.
Incepand cu 01.01.2016 –ca urmare a reducerii cotei TVA de la 24% la 20% pretul de
productie al energiei termice se reduce la 342 lei/ Gcal/h (inclusiv TVA), iar pretul local de facturare la
populatie devine 275.81lei/ Gcal/h (inclusiv TVA)-diferenta de 66.19lei urmand sa fie acoperita din
Bugetul Local din subventia alocata pentru caldura.

5.1 Structura consumurilor energetice pentru un apartament mediu


Se observa ca din consumul anual de energie al unei cladiri, indiferent de destinatia ei, energia
termica pentru incalzire si preparare a apei calde de consum reprezinta principalul consum anual de energie
(75%). Pe ansamblul cladirilor de locuit din Romania, eficienta utilizarii caldurii pentru incalzire, apa calda
si prepararea hranei este de numai 43% din cantitatea de caldura furnizata de surse.
Conform unui studiu la nivel european, o cladire din tara noastra consuma apropae dublu fata de o
cladire din UE, astfel, consumul mediu anual de energie termica in Romania este de 390 kWh/m2/an (210
kWh/m2an pentru apa calda de consum, 180 kWh/m2/an pentru incalzire) fata de valaorea de 220
kWh/m2an din UE).
În România, sectorul rezidențial reprezintă astăzi 34% din consumul final total de energie al țării, de
circa 30 milioane tep, iar industria 43%. Pentru comparație, sectorul rezidențial din țările UE are un
consum final de energie de 41% din consumul total, mai mare decât consumul industrial.
Având în vedere pierderile nergetice de la sursele de căldură până la consumator, eficiența utilizării
energiei furnizate de surse, pe ansamblul clădirilor de locuit din România este de numai 43%, diferența
fiind pierderi. Ca urmare, potențialul de economisire a energiei la surse este de circa 1,4 milioane tep.
Reducerea pierderilor energetice în sistemele de transport, și distribuția a căldurii în blocurile de
locuit are nu numai un impact social mare, dar reprezintă o măsură deosebit de importantă în cadrul
dezvoltării energetice durabile a localității. În acest sens, se reduce în mod semnificativ consumul de
resurse primare al țării și, ca urmare, factura importului de petrol și gaze.

6. Considerații finale

Strategia de dezvoltare a activităţii de termoficare din Orasul Horezu este conform direcţiilor
politice stabilite la nivelul Uniunii Europene şi contribuie la atingerea ţintelor stabilite de Comisia
Europeană pentru ansamblul statelor comunitare. Strategia asigură dezvoltarea durabilă a sistemului de
termoficare din Orasul Horezu pentru perioada de timp 2016-2020. Documentul va suferi periodic ajustări,
funcţie de dezvoltarea tehnologică, modificările strategiilor stabilite la nivelul Uniunii Europene şi
evoluţiile din piaţa locală de energie termică şi piaţa naţională de energie.
În perioada 2016-2020, cele mai importante obiective care trebuiesc realizate, în conformitate cu
prezenta strategie sunt:
- securitatea aprovizionării cu energie electrică şi termică;
- dezvoltarea durabilă;
- competitivitatea.
Strategia asigură menţinerea preţurilor la energia electrică şi termică corelat cu suportabilitatea
consumatorilor din Orasul Horezu prin utilizarea raţională a surselor primare de energie şi prin asigurarea
funcţionalităţii pieţei de energie. Protecţia socială a salariaţilor societăţii este de asemenea o componentă
importantă a acestei strategii. Pentru buna funcţionare a agentului termic şi dezvoltarea acestuia conform
prevederilor prezentei strategii este necesar crearea unui climat stabil şi predictibil în ceea ce priveşte
cadrul legislativ şi de reglementare cât şi asumarea acesteia de către Consiliul Local Orasul Horezu.
Scopul realizării lucrărilor
• asigurarea transportului energiei termice produsă în centrala de cogenerare către PT/CT existente;
• reducerea pierderilor şi a adaosului;
• eficientizarea activităţii SACET;
• creşterea disponibilităţii în alimentarea consumatorilor;
• realizarea condiţiilor tehnice pentru producerea energiei electrice şi termice în cogenerare