Sunteți pe pagina 1din 5

SC XXXXX SRL

Aprobat
ADMINISTRATOR

INSTRUCTIUNI PROPRII
DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR DE CALCUL

I.P.S. 04

1
Obiect
Stabilirea normelor interne specifice utilizării echipamentelor de calcul (calculator, imprimante
etc.), obligatorii pentru toţi lucrătorii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul SC XXXXX SRL.

Scop
Eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională, existente în
cadrul acestei activităţi.

Cadrul legal de referinţă al instrucţiunii proprii


- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006;
- HG 1425/2006 privind normele metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în
muncă 319/2006;
- HG 1091/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă
- HG 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la
utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

Componenţele sistemului de muncă

Forţa de muncă
Participanţii la procesul muncii sunt persoane de specialitate, angajate cu contract individual de
muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi personalul care efectuează servicii pe bază de contracte civile de prestări servicii, care
prestează activităţi în care utilizează echipamente de calcul.

Sarcina de muncă
- redactare rapoartele , procesele-verbale, diverse situaţii, în format electronic
- întocmire materiale în format electronic
- întocmire baze date
- administrare baza de date
- printare documente
- tehnoredactare documente etc.

Mijloace de muncă utilizate (utilaje şi materiale folosite)


Echipamente folosite sunt:
- calculator
- imprimantă
- scanner

Mediul de muncă
Activitatea se desfăşoară în incinta sediului social al SC XXXXX SRL.

Reguli pentru utilizarea în deplină securitate echipamentelor de calcul (imprimantă,


calculator)

Reguli referitoare la utilizarea imprimantei


În scopul desfăşurării activităţii în deplină securitate a muncii, salariaţii care utilizează echipament
de calcul trebuie să respecte următoarele reguli:
1. Se vor respecta toate instrucţiunile înscrise pe imprimantă şi în cartea tehnică;

2
2. Imprimanta nu se va aşeza pe o suprafaţă instabilă, nici în apropiere de radiator sau de o
sursă de căldură;
3. Imprimanta se va aşeza pe suprafaţă dreaptă deoarece nu funcţionează corect decât în poziţie
orizontală;
4. Nu se vor bloca şi nu se vor acoperi deschiderile din corpul imprimantei, pentru ca ventilaţia
necesară să asigure funcţionarea sigură şi protecţia împotriva supraîncălzirii;
5. Nu se vor introduce obiecte prin deschizăturile din corpul imprimantei;
6. Se va alimenta imprimanta numai la tensiunea de lucru indicată pe plăcuţa ei indicatoare;
7. Conectarea se va face numai la prize cu împământare;
8. Se va evita alimentarea de la o priză aflată pe acelaşi circuit cu prize care alimentează
copiatoare sau aparate de aer condiţionat;
9. Nu se va amplasa imprimanta într-un loc în care cablu de alimentare intersectează culoarul
de trecere de lângă birou;
10. Nu se folosesc cabluri deteriorate sau uzate;
11. Se vor folosi numai prize cu împământare şi prelungitoare schuko;
12. Dacă se foloseşte prelungitorul pentru alimentarea imprimantei, curentul absorbit de toţi
consumatorii conectaţi la acesta nu va depăşi curentul maxim suportat de prelungitor;
13. Curentul absorbit de toţi consumatorii conectaţi la o priză nu trebuie să depăşească curentul
maxim suportat de priză;
14. Curăţarea imprimantei se va face numai cu cârpă puţin umedă;
15. Nu se vor utiliza apă, alte lichide sau spray-uri de curăţare pentru întreţinerea curăţeniei
imprimantei;
16. Imprimanta se va scoate din priză şi se va chema un tehnician specializat în următoarele
cazuri:
a) dacă cordonul de alimentare sau ştecherul acestuia sunt deteriorate;
b) dacă pe una din ele a căzut apă sau alt lichid;
c) dacă în imprimantă a pătruns lichid;
d) dacă imprimanta a căzut sau corpul ei a fost deteriorat;
e) dacă imprimanta nu funcţionează normal sau performanţele ei au scăzut simţitor;
17. Este interzisă supraîncălzirea imprimantelor de mare viteză, existând riscul producere a unui
incendiu;
18. În apropierea imprimantelor de mare viteză se vor amplasa stingătoare cu praf şi bioxid de
carbon;
19. În timpul funcţionării, capacul superior al imprimantelor va fi menţinut închis;
20. Orice intervenţie în timpul funcţionării imprimantelor, permisă în documentaţia tehnică, se
va realiza cu luarea măsurilor de evitare a antrenării părţilor corpului de către imprimantă.

Reguli privind utilizarea calculatorului


1. Lucrătorii trebuie să utilizeze numai calculatoare pentru care au instruirea şi competenţa
necesară;
2. Înălţimea tastaturii trebuie să asigure în timpul utilizării un unghi între braţ şi antebraţ de
minimum 90;
3. Ecranul, suportul de documente şi tastatura trebuie amplasate la distanţe aproximativ egale
faţă de ochii utilizatorului;
4. Ecranul va fi amplasat astfel încât direcţia de privire să fie paralelă cu sursele de lumină
(indiferent dacă aceasta este naturală sau artificială);
5. Punerea sub tensiune a tablourilor de distribuţie va fi efectuată numai de către personal
autorizat în acest scop;

3
6. Este interzis personalului care utilizează calculatoare să intervină la tablouri electrice, prize,
ştechere, cabluri de alimentare, instalaţii de climatizare sau la orice alte instalaţii electrice
specifice;
7. La punerea sub tensiune a calculatoarelor electronice se vor respecta, în ordine următoarele
prevederi:
a. verificarea temperaturii şi umidităţii din sală;
b. verificarea tensiunii la tabloul de alimentare;
c. punerea sub tensiune a unităţii centrale, prin acţionarea butonului corespunzător de
pe panoul unităţii centrale;
d. punerea sub tensiune a calculatoarelor prin acţionarea butoanelor corespunzătoare de
pe panourile de comandă, în succesiunea indicată în documentaţia tehnică a
calculatorului;
8. Scoaterea de sub tensiune a calculatoarelor electronice se va realiza în succesiunea inversă
celei prevăzute la punerea sub tensiune;
9. Punerea în funcţiune a unui calculator după revizie sau reparaţii se va face numai de către
personalul autorizat să efectueze aceste intervenţii;
10. Este interzisă îndepărtarea dispozitivelor de protecţie ale calculatorului;
11. Este interzisă efectuarea oricărei intervenţii în timpul funcţionării;
12. Este interzisă continuarea lucrului la calculator atunci când se constată o defecţiune a
acestuia;
13. Remedierea defecţiunilor se va realiza numai de către personal de întreţinere autorizat;
14. Dacă în timpul funcţionării calculatorului se aud zgomote deosebite, acesta se va opri şi se
va anunţa personalul de întreţinere pentru control şi remediere;
15. Înlocuirea siguranţelor la instalaţiile electrice se va face numai de către personal calificat şi
autorizat în acest scop;
16. Este interzis fumatul în încăperile în care se găseşte un volum mare de documente.
17. Este interzis consumul alimentelor pe masa suport a calculatorului sau deasupra tastaturii.
18. Este interzisă utilizarea calculatoarelor în următoarele situaţii:
a. conectarea la curent electric prin ştechere sau prize care prezintă defecţiuni sau
crăpături, şuruburi lipsă sau slab înşurubate;
b. conectarea mai multor aparate la aceeaşi priză pentru evitarea supraîncărcării şi
supraîncălzirii peste puterea maximă pe care o suportă priza;
c. punerea în funcţiune fără carcasă de protecţie şi întrerupătorul care să permită
operatorului deconectarea separată a echipamentelor periferice în caz de necesitate;
prezenţa defecţiunilor sau improvizaţiilor la instalaţiile electrice de alimentare cu energie electrică,
la tastatură, imprimantă, mouse, scanner, unitate centrală, etc.

Reguli pentru utilizarea în deplină securitate a imprimantelor

1 Se vor respecta toate instrucţiunile înscrise pe imprimantă şi în cartea tehnică;


2 Imprimanta nu se va aşeza pe o suprafaţă instabilă, nici în apropiere de radiator sau de o
sursă de căldură;
3 Imprimanta se va aşeza pe suprafaţă dreaptă deoarece nu funcţionează corect decât în poziţie
orizontală;
4 Nu se vor bloca şi nu se vor acoperi deschiderile din corpul imprimantei, pentru ca ventilaţia
necesară să asigure funcţionarea sigură şi protecţia împotriva supraîncălzirii;
5 Nu se vor introduce obiecte prin deschizăturile din corpul imprimantei;
6 Se va alimenta imprimanta numai la tensiunea de lucru indicată pe plăcuţa ei indicatoare;

4
7 Conectarea se va face numai la prize cu împământare;
8 Se va evita alimentarea de la o priză aflată pe acelaşi circuit cu prize care alimentează
copiatoare sau aparate de aer condiţionat;
9 Dacă stecherul schuko nu intră în priză, se va chema electricianul pentru a monta o priză
schuko;
10 Nu se va utiliza stecherul schuko al imprimantei într-o priză fără împământare;
11 Nu se va amplasa imprimanta într-un loc în care cordonul de alimentare se intersectează cu
o cale de trecere;
12 Nu se folosesc cordoane deteriorate sau uzate;
13 Dacă se foloseşte un prelungitor (numai sucko) pentru alimentarea imprimantei curentul
absorbit de toţi consumatorii conectaţi la acesta nu va depăşi curentul maxim suportat de
prelungitor;
14 Curentul absorbit de toţi consumatorii conectaţi la priza din perete nu trebuie să depăşească
curentul maxim suportat de priză;
15 Curăţarea se va face numai cu cârpă umedă;
16 Nu se vor utiliza apă, alte lichide sau spray-uri de curăţare pentru întreţinerea curăţeniei
imprimantei;
17 Imprimanta se va scoate din priză şi se va chema un tehnician specializat în următoarele
cazuri:
o dacă cordonul de alimentare sau ştecherul acestuia sunt deteriorate;
o dacă pe una din ele a căzut apă sau alt lichid;
o dacă în imprimantă a pătruns lichid;
o dacă imprimanta a căzut sau corpul ei a fost deteriorat;
o dacă imprimanta nu funcţionează normal sau performanţele ei au scăzut simţitor.
18 Se vor ajusta numai acele dispozitive de reglare care sunt menţionate în instrucţiunile de
utilizare.

INTOCMIT
Insp. SSM ing.