Sunteți pe pagina 1din 4

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

1 INDEPENDENŢA
E ŞCOALA NR. 1
Str. Tudor Vladimirescu 79, 807165, Independenţa, Galaţi
INSPECTORATUL
ŞCOLAR JUDEŢEAN
 / +402 36 82 71 43 E-mail: scoala1indep@yahoo.com GALAŢI
Adresă site: www.scoala1independenta.wgz.ro
Independenţa

Proba Scrisă Concurs Angajare Mecanic Întreținere – V.1


Nume/Prenume Candidat ____________________________________________________

Timp de
oficiu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Nota Finală
Rezolvare
10 5 5 5 5 10 10 10 10 30 100
60 min. 10

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect la următoarele întrebări :

1. Accidentul de Munca poate fi definit ca fiind _______________________________________________ 0,5 p


a. vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul
procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară
de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;
b. vătămarea violentă a organismului, care are loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea
îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile
calendaristice, invaliditate ori deces;
c. intoxicaţia acută profesională care are loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor
de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice,
invaliditate ori deces;

2. Echipamentul de muncă este reprezentat de _______________________________________________ 0,5 p


a. Sculele si dispozitivele de prindere
b. Orice fel de scule electrice ori scule manuale
c. Orice maşină, aparat, unealtă sau instalaţie folosită în muncă

3. Echipamentul individual de protecţie se refera la ___________________________________________ 0,5 p


a. orice echipament destinat a fi purtat de un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor
riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă.
b. orice echipament destinat a fi purtat de un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor
riscuri
c. orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori
mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum
şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv;

4. Angajatorul are obligaţia să ia măsurile necesare pentru _____________________________________ 0,5 p


a. asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor; prevenirea riscurilor profesionale; informarea şi
instruirea lucrătorilor; asigurarea mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.
b. asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor; asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor
necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.
c. asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor; prevenirea riscurilor profesionale; informarea şi
instruirea lucrătorilor; asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în
muncă.

5. Printre obligatiile lucratorilor sunt si urmatoarele ____________________________________________ 1 p


a. să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi
alte mijloace de producţie
b. să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl
pună la locul destinat pentru păstrare
c. să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au
motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice
deficienţă a sistemelor de protecţie
d. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi
măsurile de aplicare a acestora
e. toate cele de mai sus
f. numai a) si c)
g. numai b) si d)
Proba Scrisa Concurs Lacatus Mecanic Reparatii Universale 2018 pagina 1 din 4
6. Pentru verificarea funcționării unor utilaje __________________________________________________ 1 p
a. Se executa proba de mers în gol, conform procedurilor standard şi specificaţiilor fabricantului
b. Se constata şi remediaza eventuale defecte aparute la proba de mers în gol.
c. Se fac reglari şi verificari corespunzatoare probei de mers în gol, conform specificaţiilor tehnice.
d. Se execută proba de mers în sarcina, conform procedurilor standard şi specificaţiilor fabricantului.
e. Constata şi remediaza eventuale abateri de la functionarea corecta a utilajului la mersul în sarcină.
f. Face reglari şi verificari corespunzatoare probei de mers în sarcină.
g. Toate cele de mai sus
h. Doar a), d), e).

7. Alegeți de mai jos varianta optimă pentru realizarea protecţiei anticorozive a suprafeţelor ___________ 1 p
a. Se identifică cu exactitate tipul de coroziune şi factorii generatori de coroziune apoi, metoda de
protecţie anticorozivă este aleasă în funcţie de material şi de condiţii de funcţionare; ulterior, vopsirea
se realizează conform documentaţiei tehnologice.
b. Se identifică cu exactitate tipul de coroziune şi factorii generatori de coroziune iar ulterior, vopsirea se
realizează conform documentaţiei tehnologice.
c. Metoda de protecţie anticorozivă este aleasă în funcţie de material şi de condiţii de funcţionare; ulterior,
vopsirea se realizează conform documentaţiei tehnologice.

8. Activitatea de prevenire a incendiilor constă în următoarele ___________________________________ 1 p


a. totalitatea acţiunilor de asigurare a securităţii echipelor de intervenţie
b. totalitatea acţiunilor de împiedicare a iniţierii şi propagării incendiilor, de asigurare a condiţiilor pentru
salvarea persoanelor şi bunurilor şi de asigurare a securităţii echipelor de intervenţie
c. totalitatea acţiunilor de împiedicare a propagării incendiilor, de asigurare a condiţiilor pentru salvarea
persoanelor şi bunurilor

9. Rezolvați speța de mai jos: _____________________________________________________________ 3,0 p

Ați fost solicitat pentru repararea unei prize cu împământare într-o sală de clasă. Ați constat la prima vedere
că priza are soclul crăpat și trebuie înlocuită. Reparația nu o puteți desfășura imediat, întrucât se desfășoară
ore de curs.

Se cere:
Utilizați colile A4, suplimentare

1. Enumerați activitățile pe care le veți desfășura pentru realizarea reparației. ___________________ 1,0 p

2. Indicați regulile de siguranță și securitatea muncii aplicabile în această situație. _______________ 1,0 p

3. Realizați pe o coală A4, un referat justificativ pentru achiziția unei prize noi. __________________ 1,0 p

Observații:
1. Nepredarea lucrării atrage eliminarea de la susținerea probei practice.
2. Orice tentativa de fraudare (activă sau pasivă) conduce la eliminarea din concurs.

Nume/Prenume Candidat ____________________________________________________

Proba Scrisa Concurs Lacatus Mecanic Reparatii Universale 2018 pagina 2 din 4
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 INDEPENDENŢA
E ŞCOALA NR. 1
Str. Tudor Vladimirescu 79, 807165, Independenţa, Galaţi
INSPECTORATUL
ŞCOLAR JUDEŢEAN
 / +402 36 82 71 43 E-mail: scoala1indep@yahoo.com GALAŢI
Adresă site: www.scoala1independenta.wgz.ro
Independenţa

Referat de Necesitate / Aprovizionare


nr. ___________ din ___________________
APROBAT

Proba Scrisa Concurs Lacatus Mecanic Reparatii Universale 2018 pagina 3 din 4
DIRECTOR ,

Subsemnatul____________________________________________________________ angajat în funcţia/postul


de______________________________________________, compartimentul_____________________________
având în vedere (dispoziţia primită, sarcina trasată, scăderea de stoc … etc.) __________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

vă rog să aprobaţi aprovizionarea cu următoarele produse/servicii/consumabile/etc.:


(se indică cantitatea, caracteristici, mod ambalare … etc…)
1. _______________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________________________
6. _______________________________________________________________________________________
7. _______________________________________________________________________________________
8. _______________________________________________________________________________________
9. _______________________________________________________________________________________
10. _______________________________________________________________________________________

Menționez că datorită faptului că se impunea soluționarea unei urgențe, materialele au fost deja achiziționate,
motiv pentru care solicit decontarea acestora conform facturilor (chitanțelor, bonurilor) fiscale anexate
prezentului referat, suma totală fiind de _____________ lei (____________________________________ lei).

Întocmit,

_______________________________
(numele şi prenumele în clar şi semnătura)
______/____________/____________
(ziua) (luna) (anul)

Proba Scrisa Concurs Lacatus Mecanic Reparatii Universale 2018 pagina 4 din 4

S-ar putea să vă placă și