Sunteți pe pagina 1din 11

Master Contabilitate, Control si Expertiza

Contabilitate creativă – Suport de seminar

Contabilitate creativă

Ce presupune „contabilitatea creativă”?


Kamal Naser, oferea următoarea definiţie, din perspectiva academică:
„Contabilitatea creativă reprezintă transformarea cifrelor contabilităţii financiare din ceea ce sunt în ceea
ce preparatorii situaţiilor financiare doresc să fie, profitând de regulile existente sau ignorând o parte sau toate
regulile.” (1993)
Ian Griffiths, scriind din perspectiva unui jurnalist pe probleme economice, observa:
„Fiecare companie din ţară îşi aranjează profiturile. Fiecare set de conturi publicate este bazat pe registre
care au fost cosmetizate mai mult sau mai puţin. Cifrele care au fost furnizate de două ori pe an investitorilor, au
fost toate schimbate pentru a ascunde vina. Este cel mai mare truc care a existat de la calul Troian ... De fapt
această practică este legitimă în totalitate. Este contabilitatea creativă.” (1986)

Jones M., Creative Accounting, Fraud and Accounting Scandals, Cardiff Business School, disponibil on line la
www.newcastle.edu.au/Resources/.../BusSeminar03082007.ppt, accesat la 07.04.2013

Condiții pentru o contabilitate creativă


- existența opțiunilor contabile;
- inexistența unor norme detaliate;
- utilizarea estimărilor și a previziunilor.

Există diferență între contabilitate, contabilitate creativă, raportare frauduloasă?

1
Master Contabilitate, Control si Expertiza
Contabilitate creativă – Suport de seminar

Contabilitatea creativă în România


În urma unui studiu1 la care au răspuns auditori autorizaţi, au fost identificate următoarele tehnici de
contabilitate creativă aplicate în România:

10% 4%
29% Supraevaluarea activelor
17% Venituri/ Cheltuieli din exploatare
Subevaluarea datoriilor
Amortizare
Cheltuieli care pot fi evitate (inutile)
Fluxuri de trezorerie creative
19% 21%

Motive pentru o contabilitate creativă

o remunerarea directorilor depinde de rezultatele companiei;


o crearea unei imagini favorabile față de competitori pentru investitori, analiști; facilitarea accesului la
credite bancare;
o influenţarea rezultatului procesului de evaluare a companiei;
o incompetența directorilor;
o crizele economice și financiare;
o globalizarea;
o ascunderea fluctuațiilor rezultatelor mai ales în cazul companiilor cotate;
o evitarea unor taxe și impozite;
o atingerea obiectivelor stabilite de acţionari.
Enumerați cele două caracteristici calitative ale informațiilor contabile afectate grav de contabilitatea creativă.

Bifați metodele pe care le considerați utile în limitarea contabilității creative:

o eliminarea opțiunilor contabile și uniformizarea reglementărilor;


o emiterea de reglementări foarte detaliate care să acopere toate spețele din practică
o respectarea cu strictețe a principiilor de etică;
o interzicerea utilizării estimărilor și a previziunilor.
1
Matiş D., Vlad A. B., Negrea L., Cash Flow Reporting Bertween Potential Creative Accounting Techniques and Hedging
opportunities. Case Study Romania, Annales Universitatis Apulensis, Series Oeconomica, 11(1), 2009
2
Master Contabilitate, Control si Expertiza
Contabilitate creativă – Suport de seminar

Selectarea şi aplicarea politicilor contabile.


Între normalitate şi agresivitate în asigurarea unei imagini favorabile ce poate
permite accesul la credite bancare
Aplicaţia 1. În anul N, SC MOBILA SA solicită băncii Invest Bank un credit. Pentru aceasta, prezentă băncii toate documentele
necesare, dintre acestea fiind anexate bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere (Anexa 1). Politica băncii este de a acorda credite
societăţilor care se încadrează în categoriile A şi B.

Informaţii suplimentare
SC Mobila SA să a fost înfiinţată în N-16 şi are ca obiect de activitate proiectarea, producţia, montajul şi service-ul pentru mobilier
destinat birourilor, spaţiilor comerciale, hotelurilor şi şcolilor, pentru dormitoare şi scaune.
Conducerea societăţii este asigurată de: a) Consiliul de Administraţie; b) persoane împuternicite să angajeze societatea: director
general Ilinca Petre; director economic Pop Ioana.
Prestigiul şi experienţa în ramura sau sectorul de activitate – Persoanele din conducerea societăţii au experienţă în afacere.
Acţionarii se bucură de o bună reputaţie în cadrul sectorului de activitate, având relaţii foarte bune cu furnizorii şi clienţii societăţii, care sunt
persoane fizice sau juridice din Bucureşti.
Societatea are sediul în Bucureşti unde îşi desfăşoară toată activitatea.
Colaborează cu banca de trei ani de zile, având serviciul datoriei bun (întârzierile în achitarea datoriilor nu au depăşit 1 lună). Are
datorii restante la bugetul statului, datorii ce nu sunt mai vechi de şase luni. Cifra de afaceri este descrescătoare în ultimii doi ani.

Politici contabile
La sfârşitul anului N-1, societatea deţine o clădire (depozit de materiale) ce a fost achiziţionată la un cost de 600.000 lei în urmă cu
10 ani, având durata utilă de viaţă de 50 ani, iar valoarea justă de 890.000 lei. Pentru celelalte construcţii deţinute, valoarea justă este egală cu
valoarea netă contabilă. Societatea aplică modelul bazat pe cost.
La începutul anului N-1, a contractat un împrumut special pentru achiziţia unui echipament a cărui fabricare a durat opt luni, fiind
necesar a fi efectuate plăţi pe tot parcursul acestei perioade. Recepţia echipamentului a fost efectuată la data de 12 septembrie N-1, la costul
său de achiziţie de 250.000 lei. Durata de viaţă utilă a echipamentului a fost stabilită de către comisia tehnică a societăţii la 20 de ani.
Cheltuielile cu dobânda aferente creditului contractat se ridică la suma de 46.837 lei. Cheltuielile cu dobânda sunt înregsitrate afectând contul
de profit şi pierdere.

Cerinţe
a) Pe baza fişei de credit (Anexa 2), stabiliţi credit scoring-ul obţinut de societate.
b) Stabiliţi credit scoring-ul obţinut de societate în varianta reevaluării construcţiilor şi capitalizării cheltuielilor cu dobânda. Sunt
modificări esenţiale?
Anexa 1
Bilanţ contabil încheiat la 31.12.N-1 Cont de profit şi pierdere încheiat la 31.12.N-1

Elemente Valori Elemente Valori


A. Active imobilizate, din care: 2.038.904 1. Venituri din exploatare 30.147.593
I. Imobilizări necorporale 235.612 2. Cheltuieli de exploatare, din care: 29.281.806
II. Imobilizări corporale, din care: 1.666.693 3. Cheltuieli cu materiile prime 23.081.590
1. Terenuri 20.037 4. Cheltuieli cu salariile 5.064.935
2. Construcţii 586.769 5. Alte cheltuieli de exploatare 569.842
3. Echipamente 1.059.887 6. Cheltuieli cu amortizări şi provizioane 565.439
III. Imobilizări financiare 136.599 7. Rezultat din exploatare 865.787
B. Active circulante, din care: 1.545.633 8. Venituri financiare 349.552
1. Stocuri 969.856 9. Cheltuieli cu dobânzile 486.137
2. Creanţe 356.412 10. Profit brut 729.202
3. Casa şi conturi la bănci 249.363 11. Impozit pe profit 116.672
C. Cheltuieli în avans 0 12. Rezultatul net al exerciţiului 612.530
D. Datorii mai mici de un an, din care: 1.313.027
1. Furnizori 917.464
2. Creditori diverşi 298.026 Cifra de afaceri 24.306.765
3. Datorii cu taxe şi impozite 97.537 Total active = 3.614.537
E. Active circulante nete, respectiv datorii 232.605 Total datorii = 1.893.329
curente nete
F. Total active – datorii curente nete 2.271.511
G. Datorii mai mari de un an, din care: 580.302
1. Furnizori 580.302
H. Provizioane 0
I. Venituri în avans 0
J. Capital şi rezerve, din care: 1.691.208
1. Capital social vărsat 1.000.000
2. Prime de capital 23.045
3. Rezerve din reevaluare 0
4. Rezerve 55.633
5. Rezultatul exerciţiului 612.530
3
Master Contabilitate, Control si Expertiza
Contabilitate creativă – Suport de seminar

4
Master Contabilitate, Control si Expertiza
Contabilitate creativă – Suport de seminar

Anexa 2
Fişa de evaluare a performanţelor campaniilor

Criterii de analiză Punctaj în funcţie de valoare Coeficient de Punctaj


3 2 1 0 multiplicare Caz 1 Caz 2
Criterii financiare
Trendul cifrei de afaceri Crescător pe Crescător pe Descrescător Descrescător 5
ultimii 3 ani ultimii 2 ani pe 2 ani pe 3 ani
Lichiditate curentă Peste 1,2 Între 1,0-1,2 Între 0,8-1,0 Sub 0,8 5
(Active curente / Datorii curente)
Marja profitului brut Peste 5% Între 4%-5% Între 2%-4% Sub 2% 4
(Profit brut / CA)
Solvabilitate Peste 0,5 Între 0,4-0,5 Între 0,3-0,4 Sub 0,3 5
(Capitaluri proprii / Total activ)
Grad acoperire dobândă din profit Peste 2,5 Între 2,0-2,5 Între 1,5-2,0 Sub 1,5 4
((Profit brut+Dobânda)/Dobânda)
Gearing Sub 1,00 Între 1,0-1,5 Între 1,5-2,5 Peste 2,5 4
(Datorii totale / Capitaluri proprii)
Îndeplinirea obligaţiilor către Curente Restante, dar Restante, dar nu Restante, din 5
bugetul statului nu mai vechi mai vechi de 1 anii anteriori
de 6 luni an
Criterii non-financiare
Calitatea managementului Experienţă în Experienţă în Experienţă în 5
afacere, afacere, afacere -
stabilitate în stabilitate în
firmă, abilitate firmă
Poziţia pe piaţă a firmei Nivel naţional Nivel naţional Nivel local - 3
şi internaţional
Structura acţionariatului Acţionariat Acţionariat Acţionariat Acţionariat cu 3
internaţional naţional cu local, cu reputaţie slabă
cu reputaţie reputaţie foarte reputaţie bună
foarte bună bună
Relaţia bancă-client Client al Client al băncii, Perspective - 5
băncii, întârzieri la favorabile
serviciul plată mai mici
datoriei foarte de 30 zile
bun
Vechime neîntreruptă în activitate Peste 3 ani Între 1-3 ani Între 6-11 luni Sub 6 luni 3
Total punctaj

Clasificarea creditelor în funcţie de punctajul obţinut este următoarea: categoria A 153-125 puncte; B 124-94 puncte; C 93-78 puncte; D 77-52 puncte; E sub 52 puncte.

5
Master Contabilitate, Control şi Expertiză
Contabilitate creativă – Suport de seminar
Bilanţ contabil la 31.12.N-1

Elemente Caz 1 Modificari Caz 2


A. Active imobilizate, din care: 2.038.904
I. Imobilizări necorporale 235.612
II. Imobilizări corporale, din care: 1.666.693
1. Terenuri 20.037
2. Construcţii 586.769
3. Echipamente 1.059.887
III. Imobilizări financiare 136.599
B. Active circulante, din care: 1.545.633
1. Stocuri 969.856
2. Creanţe 356.412
3. Casa şi conturi la bănci 249.363
C. Cheltuieli în avans 0
D. Datorii mai mici de un an, din care: 1.313.027
1. Furnizori 917.464
2. Creditori diverşi 298.026
3. Datorii cu taxe şi impozite 97.537
E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete 232.606
F. Total active – datorii curente nete 2.271.510
G. Datorii mai mari de un an, din care: 580.302
1. Furnizori 580.302
H. Provizioane 0
I. Venituri în avans 0
J. Capital şi rezerve, din care: 1.691.208
1. Capital social vărsat 1.000.000
2. Prime de capital 23.045
3. Rezerve din reevaluare 0
4. Rezerve 55.633
5. Rezultatul exerciţiului 612.530

Cont de profit și pierdere la 31.12.N-1

Elemente Caz 1 Modificari Caz 2


1. Venituri din exploatare 30.147.593
2. Cheltuieli de exploatare, din care: 29.281.806
3. Cheltuieli cu materiile prime 23.081.590
4. Cheltuieli cu salariile 5.064.935
5. Alte cheltuieli de exploatare 569.842
6. Cheltuieli cu amortizări şi provizioane 565.439
7. Rezultat din exploatare 865.787
8. Venituri financiare 349.552
9. Cheltuieli cu dobanzile 486.137
10. Profit brut 729.202
11. Impozit pe profit 116.672
12. Rezultatul net al exerciţiului 612.530
Cifra de afaceri 24.306.765
Caz 1 Total active = 3.614.537 Caz 2 Total active = 4.040.789
Total datorii = 1.893.329 Total datorii = 1.900.729
6
Master Contabilitate, Control şi Expertiză
Contabilitate creativă – Suport de seminar

Aplicaţia 2. O societate care are ca obiect de activitate intermedierea financiară prezintă băncii următorul
Cont de profit şi pierdere. Analizaţi cazul din perspectiva unui analist bancar. Prezentaţi concluzia la care ajungeţi
şi comentaţi cazuri similare.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE


la data de 31.12.2013
Nr. Exercitiul financiar
Denumirea indicatorilor rd. 2012 2013
A B 1 2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06) 1 1.527.031 1.372.415
Productia vânduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708) 2 1.527.031 1.372.415
Venituri din vânzarea marfurilor (ct. 707) 3 0 0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 4 0 0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitătile radiate din Registrul
general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*) 5 0 0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.
7411) 6 0 0
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712) 0 0 0
Sold C 7 0 0
Sold D 8 0 0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si
capitalizata (ct. 721+722) 9 0 0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758+7815) 10 22 557.755
-din care, venituri din fondul comercial negativ 11 0 0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10) 12 1.527.053 1.930.170
5.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.
601+602-7412) 13 110.088 116.985
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608) 14 10.307 23.430
b)Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-7413) 15 45.914 3.366
c)Cheltuieli privind marfurile (ct. 607) 16 0 0
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17 649 0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care: 18 423.544 148.687
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644-7414) 19 331.507 116.369
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645-7415) 20 92.037 32.318
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale
(rd. 22 - 23) 21 54.736 10.879
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813) 22 54.736 10.879
a.2) Venituri (ct. 7813) 23 0 0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26) 24 0 0
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) 25 0 0
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) 26 0 0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27 662.860 1.113.596
8.1. Cheltuieli privind prestatile externe
(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) 28 661.188 1.086.525
8.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635) 29 1.485 5.511
8.3. Alte cheltuieli (ct. 652+658) 30 187 21.560
Cheltuieli cu dobânzile de refinantare înregistrate de entitătile radiate
din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing
(ct.666*) 31 0 0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32 0 0
- Cheltuieli (ct. 6812) 33 0 0
- Venituri (ct. 7812) 34 0 0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 +
21 + 24 + 27 + 32) 35 1.306.800 1.416.943
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: 0 0 0
- Profit (rd. 12 - 35) 36 220.253 513.227

7
Master Contabilitate, Control şi Expertiză
Contabilitate creativă – Suport de seminar

- Pierdere (rd. 35 - 12) 37 0 0


9. Venituri din interese de participare (ct.7611 + 7613) 38 0 0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 39 0 0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele
imobilizate (ct. 763) 40 0 0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 41 0 0
11. Venituri din dobânzi (ct. 766*) 42 13.079 18.447
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 43 0 0
Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768) 44 1.496 66
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45 14.575 18.513
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si investitiile
financiare deţinute ca active circulante (rd. 47 - 48) 46 0 0
- Cheltuieli (ct. 686) 47 0 0
- Venituri (ct. 786) 48 0 0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*-7418) 49 11 0
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate 50 0 0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667+668) 51 385 0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) 52 396 0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): 0 0 0
- Profit (rd. 45-52) 53 14.179 18.513
- Pierdere (rd. 52-45) 54 0 0
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): 0 0 0
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55 234.432 531.740
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56 0 0
15. Venituri extraordinare (ct. 771) 57 0 0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 58 0 0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA
EXTRAORDINARA 0 0 0
- Profit (rd. 57 - 58) 59 0 0
- Pierdere (rd. 58 - 57) 60 0 0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61 1.541.628 1.398.683
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 1.307.196 866.943
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): 0 0 0
- Profit (rd. 61 - 62) 63 234.432 531.740
- Pierdere (rd. 62 - 61) 64 0 0
18. Impozitul pe profit (ct.691) 65 52.305 97.405
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 66 0 0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI
FINANCIAR: 0 0 0
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) 67 182.127 434.335
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) 68 0 0

Informaţii suplimentare
În exerciţiul financiar 2012, societatea a vândut imobilizări corporale pentru care a prezentat în contul de
profit şi pierdere câştigul în valoare de 549.835 lei, determinat ca diferenţă între venituri şi cheltuieli.

Aplicaţia 3. O societate care are ca obiect de activitate prestarea de servicii IT, doreşte să îşi prelungească
linia de credit de la Banca X şi prezintă Balanţa de verificare din luna noiembrie, care cuprinde efectul unei
înregistrări fictive de forma 332 = 712 345.263.202 lei. În luna decembrie se reglează soldul contului 332, pentru a
ajunge la nivelul real.
Comentaţi cazul.
8
Master Contabilitate, Control şi Expertiză
Contabilitate creativă – Suport de seminar

Aplicaţia 4. O societate care este implicată în mai multe litigii cu clienţii săi, amână recunoaşterea de
ajustări pentru deprecierea creanţelor incerte şi prezintă băncii situaţiile financiare.
Este aceasta o tehnică de contabilitate creativă?
Ce instrumente are banca la îndemână pentru depistarea unor astfel de cazuri?

Aplicaţia 5. În raportul anual aferent anului N, firma de software Planetcad a prezentat următoarele
informaţii legate de problemele aferente creanţelor:
“În anul N, cheltuielile din exploatare au crescut cu 14%, de la 2,1 milioane $ la 2,4 milioane $. Creşterea
acestor cheltuieli s-a datorat, în primul rând, creşterii cheltuielilor cu creanţele nerecuperate. Acestea din urmă au
fost în sumă de 569.000 $ în N, faţă de 85.000 $ în N-1. Entitatea este de părere că viitoarele cheltuieli nu se vor
ridica la nivelul celor înregistrate în N”
Iată cum se prezintă situaţia veniturilor şi a creanţelor în perioada N-3-N:
- mii $ - N-3 N-2 N-1 N
Venituri 10.630 10.884 14.350 14.900
Creştere faţă de perioada anterioară --- 2,4% 31,8% 3,8%
Creanţe nete 1.542 2.732 3.981 4.156
Creştere faţă de perioada anterioară --- 77,2% 45,7% 4,4%

Informaţii suplimentare:
- în anul N-1, societatea avea venituri de 14.350.000 $ şi un rezultat înainte de impozit de 598.000 $;
- în anul N, societatea avea venituri de 14.900.000 $ şi o pierdere înainte de impozit de 2.754.000 $.

Durata de recuperare a creanţelor


= (Creanţe x 365 ) / Venituri

Studii recente au arătat că inspectorii de credite sunt mai tentaţi să acorde un răspuns pozitiv societăţilor ce
aplică politici de capitalizare, deoarece indicatorii economico-financiari calculaţi prezintă valori favorabile.
Delimitarea între cheltuielile de dezvoltare şi cele de cercetare creează premisa manifestării contabilităţii
creative.

Studiu de caz. O societate care produce şi comercializează articole de încălţăminte, doreşte creşterea
profitului. Pentru a realiza acest lucru este necesară lărgirea portofoliului de produse prin introduceri succesive de
noi articole.
Un produs nou poate să apară în mai multe feluri. Uneori apare o idee care este ulterior dezvoltată şi pentru
care este căutată o piaţă. În alte cazuri, propunerea pentru un produs nou este o consecinţă a analizelor de piaţă.
Această ultimă abordare este mai “corectă” pentru o companie orientată spre marketing.
În acest sens, la începutul lunii mai anul N, societatea a demarat realizarea a trei proiecte de cercetare-
dezvoltare care să aibă ca rezultat:
- produse noi care suplimentează produsele existente ale companiei, în vederea extinderii pe piaţă; (cod
proiect PS709);
- produse noi care aduc performanţe îmbunătăţite sau o valoare percepută mai mare şi care înlocuiesc
produsele existente – îmbunătăţiri, revizii ale produselor existente; (cod proiect PR27);
- produse noi care au performanţe similare, dar la costuri mai scăzute – reduceri de costuri; (cod proiect
PCS35).

9
Master Contabilitate, Control şi Expertiză
Contabilitate creativă – Suport de seminar

În continuare sunt furnizate informaţiile cu privire la cheltuielile ocazionate de desfăşurarea celor trei
activităţi de cercetare-dezvoltare.
În urma unui calcul detaliat, s-a determinat repartizarea cheltuielilor lunare cu materialele şi serviciile pe
cele trei proiecte:
Cheltuieli PS709 PR27 PCS35
Cheltuieli cu materiale 5.000 lei 10.000 lei 7.000 lei
Cheltuieli cu servicii primite de la terţi 200 lei 400 lei 300 lei

Cheltuielile lunare cu salariile şi asigurările sociale sunt în valoare de 250.000 lei, repartizate astfel: 45.000
lei pentru salariaţii care au lucrat în activitatea de cercetare-dezvoltare; 150.000 lei pentru personalul direct
productiv din secţiile de producţie şi 55.000 lei pentru personalul administrativ. S-a calculat că 50% din timp a fost
destinat realizării proiectului PS709, 30% proiectului PR27 şi 20% proiectului PCS35. De asemenea, s-a estimat că
din cadrul cheltuielilor cu salariile personalului administrativ, 10% reprezintă costuri indirecte variabile, ce vor fi
repartizate pe cele trei proiecte în funcţie de cheltuielile directe.
Cheltuielile cu amortizarea anuală liniară a activelor utilizate în activitatea de cercetare-dezvoltare sunt în
valoare de 15.000 lei. Acestea se repartizează pe cele trei proiecte în funcţie de cheltuielile directe.

Informaţii suplimentare privind proiectul PS709


În luna octombrie anul N, sunt îndeplinite condiţiile de recunoaştere a unei imobilizări necorporale. La
sfârşitul anului proiectul este finalizat.
Informaţii suplimentare privind proiectul PR27
În lunile mai şi iunie, au fost desfăşurate următoarele activităţi:
- analiza de piaţă pentru identificarea produselor similare sau cu performanţe superioare;
- testarea materialelor produselor identificate în etapa anterioară;
- documentarea cu privire la realizarea unui material pânzat care nu permite pătrunderea apei, dar care
facilitează aerisirea;
- proiectarea mai multor materiale posibile a fi utilizate.
În lunile iulie şi august (22 şi 22 de zile lucrătoare), au fost desfăşurate următoarele activităţi:
- evaluarea diverselor materiale proiectate anterior (10 zile);
- analiza diverselor materiale în vederea realizării unui nou calapod mult mai comod şi mai estetic (13
zile);
- selecţia finală a materialului ce va fi utilizat şi a calapodului îmbunătăţit (4 zile);
- testarea materialului şi a calapodului ce au fost evaluate şi selectate în etapele anterioare (17 zile);
În luna septembrie, au fost desfăşurate următoarele activităţi:
- realizarea modelului ce va sta la baza producţiei de serie;
- testarea produsului realizat în vederea descoperirii de deficienţe de proiectare sau fabricaţie;
- realizarea de noi matriţe necesare introducerii producţiei de serie.
În perioada iulie-august, sunt îndeplinite condiţiile de recunoaştere a unei imobilizări necorporale.
Informaţii suplimentare privind proiectul PCS35
În luna noiembrie, încep activităţile legate de etapa de dezvoltare. Societatea a întocmit studiul de
fezabilitate tehnică necesară finalizării imobilizării necorporale.
Produsele ce vor fi realizate ca urmare a activităţii de dezvoltare desfăşurate, vor fi vândute pe pieţele pe
care societatea are deja statutul de leader. Costul scăzut al produselor va constitui un avantaj pentru desfacerea
produselor pe piaţă. Posibilitatea valorificării produselor pe piaţă este detaliată în documentaţia întocmită de
societate.
În realizarea proiectului, delimitarea cheltuielilor pe cele două faze de cercetare, respectiv de dezvoltare, s-a
efectuat având la bază prevederile legale în vigoare.
Există şi un plan de afaceri care prezintă resursele tehnice, financiare şi materiale necesare. În ceea ce
priveşte finanţarea proiectului, societatea nu mai dispune de resursele financiare necesare finalizării proiectului, deşi
intenţionează să finalizeze activul în vederea utilizării şi îşi poate demonstra capacitatea de a utiliza imobilizarea
necorporală. Societatea va întreprinde toate demersurile în vederea obţinerii unei finanţări externe (un credit) ce îi
va permite să finalizeze proiectul.
Determinaţi valoarea la care va fi recunoscut fiecare proiect, ştiind că societatea aplică prevederile
IAS/IFRS.

Extras din IAS 38 Imobilizări necorporale


Exemple de activităţi de cercetare sunt:
(a) activităţile destinate obţinerii de cunoştinţe noi;
(b) identificarea, evaluarea şi selecţia finală a aplicaţiilor pentru rezultatele cercetărilor sau pentru alte
cunoştinţe;
10
Master Contabilitate, Control şi Expertiză
Contabilitate creativă – Suport de seminar

(c) căutarea de alternative pentru materiale, instrumente, produse, procese, sisteme sau servicii; şi
(d) formularea, proiectarea, evaluarea şi selecţia finală a alternativelor posibile pentru materiale,
instrumente, produse, procese, sisteme sau servicii noi sau îmbunătăţite.
O imobilizare necorporală provenită din dezvoltare (sau din faza de dezvoltare a unui proiect intern)
trebuie recunoscută dacă, şi numai dacă, o entitate poate demonstra toate cele de mai jos:
(a) fezabilitatea tehnică necesară finalizării imobilizării necorporale astfel încât aceasta să fie disponibilă
pentru utilizare sau vânzare.
(b) intenţia sa de a finaliza imobilizarea necorporală şi de a o utiliza sau vinde.
(c) capacitatea sa de a utiliza sau vinde imobilizarea necorporală.
(d) modul în care imobilizarea necorporală va genera beneficii economice viitoare probabile. Printre
altele, entitatea poate demonstra existenţa unei pieţe pentru producţia generată de imobilizarea
necorporală sau pentru imobilizarea necorporală în sine sau, dacă se prevede folosirea ei pe plan
intern, utilitatea imobilizării necorporale.
(e) disponibilitatea unor resurse tehnice, financiare şi de altă natură adecvate pentru finalizarea
dezvoltării imobilizării necorporale şi pentru utilizarea sau vânzarea acesteia.
(f) capacitatea sa de a evalua în mod fiabil cheltuielile atribuibile imobilizării necorporale în cursul
dezvoltării sale.
Exemple de activităţi de dezvoltare sunt:
(a) proiectarea, construcţia şi testarea unor prototipuri şi modele înainte de producţie şi utilizare;
(b) proiectarea instrumentelor, şabloanelor, tiparelor şi matriţelor care implică o tehnologie nouă;
(c) proiectarea, construcţia şi funcţionarea unei fabrici-pilot care nu se află pe o scală fezabilă din punct
de vedere economic pentru producţia comercială; şi
(d) proiectarea, construcţia şi testarea unei alternative alese pentru materiale, dispozitive, produse,
procese, sisteme sau servicii noi sau îmbunătăţite.

11