Sunteți pe pagina 1din 6

Fulop Carmen Maria

Master B8, ID, ULBS Sibiu, An II

STUDII DE CAZ REZOLVATE PENTRU EXAMENUL LA DISCIPLINA


EXPERTIZĂ ȘI DIAGNOSTIC FINANCIAR
1. Sunteţi expert contabil judiciar debutant. Aţi primit recent o adresă din partea
Tribunalului teritorial, din care rezultă că, aţi fost numit prin Încheiere de şedinţă, expert
contabil judiciar în dosarul civil nr. 4265/2013. De unde ar trebui să începeţi demersurile
pentru îndeplinirea misiunii şi unde aţi putea solicita sprijin competent pentru a primi
îndrumări în conformitate cu uzanţele profesionale de cel mai înalt nivel calitativ?
Argumentaţi răspunsul.

Se începe de la dosarul cauzei primit de la instanța care a numit expertul contabil, dupa
care se purcede în mod obligatoriu la convocarea parților pentru a studia documentele care există
la acesția și pentru a discuta anumite aspect care ne interesează. Delarațiile părților nu constituie
probă în instanță conform Standardului professional nr.35. Se poate cere sprijin oraganelor de
control în vederea elucidari aspectelor care implica efectuarea unei expertize contabile de
calitate, raspunderea finala a întocmirii unei expertize de calitate, fiind a expertului numit.

2. Sunteţi expert contabil judiciar, debutant, numit într-o cauză civilă. Prin incheiere de
şedinţă, Instanţa judecătorească a menţionat sarcina expertului contabil judiciar numit, de
a întocmi raportul de expertiză în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Dilema
dumneavoastră este legată de faptul că nu ştiţi dacă exemplarele părţilor trebuie depuse la
Instanţă sau pot fi predate şi direct, acestora?

De regula, raportul de expertiza contabilă se întocmește în două exemplare originale:


unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile și
unul pentru expertul contabil. Numarul de exemplare originale poate fii și mai mare dacă acest
lucru este solicitat de beneficiarul raportului de expertiză , cum este și acest caz. Raportul se
depune la organele care au solicitat expertiza, înainte cu cinci zile de termenul de judecată, toate
la fel și exemplarele originale, conform Standardului Profesional 35. La terminarea procesului
grefierul va comunica cate un exemplar din expertiza partilor implicate, asa cum este precizat in
art 149 din Noul Cod de procedura Civila.

3. Sunteţi expert contabil judiciar debutant. Aţi studiat materialul documentar


administrat în dosarul cauzei în care aţi fost numit expert contabil judiciar şi aţi notificat
Instanţa cu privire la faptul că este necesară examinarea evidenţei contabile pe ultimii 3
ani, primind încuviinţarea de a vă deplasa la sediul administrativ al părţii procesuale
implicate. Cu această ocazie aţi observat unele tranzacţii care v-au generat unele suspiciuni
şi presupuneri ce nu aveaulegatură cu obiectivele dispuse de organul jurisdicţional care a
dispus expertiza contabilă judiciară. Ar trebui să inseraţi în raportul de expertiză contabilă
opiniile personale cu privire la respectivele tranzacţii? Argumentaţi răspunsul.

1
Nu ar trebui inserat în raportul de expertiză contabilă, decat daca doreste să rețină atenția
beneficiarului cu privire la aspectele sesizate, într-un capitol distinct intitulat ‘Considerații
personale ale expertului contabil’ potrivit Stadardului Profesional 35.

4.Expertul contabil este numit într-o cauză penală, în faza de cercetare, într-un
dosar aflat la Inspectoratul Judeţean de Poliţie. După întâlnirea organizată de către
organul de cercetare cu părţile din dosar şi studierea legislaţiei şi a materialului
documentar pus la dispoziţie, expertul constată că nu are toate documentele necesare
pentru formularea răspunsurilor la obiectivele expertizei. Care sunt demersurile pe care
expertul trebuie să le facă pentru a intra în posesia documentelor necesare?

Expertul contabil trebuie sa ia legatura cu oraganul de urmărire penală, în scris, și se


solicite, prin intermediul acestora , actele necesare în mod oficial.

5. Expertul contabil este numit să efectueze o expertiză contabilă judiciară într-o


cauză penală aflată în faza de cercetare la Inspectoratul Judeţean de Poliţie. În cadrul
materialului documentar pus la dispoziţia expertului de către organul de cercetare penală,
pe lângă documente primare şi evidenţe contabile se regăsesc şi declaraţii de martor şi
declaraţii pe proprie răspundere ale invinuiţilor din dosar. Pentru formularea răspunsului
la unul dintre obiectivele expertizei singurele documente disponibile din dosar sunt
declaraţiile date de martori. Cum trebuie să procedeze expertul contabil în această
situaţie?

Nu va raspunde la obiectivul incuviintat deoarece declaratiile martorilor nu resprezintă un


document justificativ în efectuarea unei expertize contabile, și va prezenta justificat
imposibilitatea întocmirii unui raport de sinteza contabila, pe acel obiectiv.

6. Expertul contabil efectuează, în baza unui contract de prestări servicii o expertiză


contabilă extrajudiciară, prin care stabileşte prejudiciul produs de către un gestionar.
După predarea raportului către solicitant, acesta formulează plangere penală pentru
delapidare, în sarcina gestionarului în cauză. Organul de cercetare penală solicită o
expertiză contabilă judiciară în dosarul de cercetare. Expertul contabil care a efectuat
raportul de expertiză contabilă extrajudiciară poate fi numit să efectueze acest raport şi în
ce calitate? Argumentaţi răspunsul.

Da poate fi numit în calitate de expert recomandat de parte, dacă îndeplinește condițiile


de independență și de competență conform Standardului Profesional nr 35, care precizează că
expertul care a efectuat o expertiză extrajudiciară, pentru formularea unei prime opinii la
cererea unei părți aflate în process, atunci se află în incompatibilitate cu calitatea de expert
numit din oficiu, dar dacă îndeplinește condițiile de independeță și competență, poate accepta
calitatea de expert contabil recomandat de parte.

7. Într-un dosar civil aflat pe rolul Judecătoriei se dispune efectuarea unei


expertize contabile judiciare şi se numeşte un expert din oficiu şi un expert reprezentant al
reclamantului (expert consilier). După studierea dosarului cauzei, expertul numit constată
că documentele din dosar nu sunt suficiente pentru formularea răspunsurilor la obiectivele
2
expertizei şi efectuează citarea părţilor la sediul pârâtului, apreciind că acolo se află
documentele de care are nevoie. La data stabilită pentru întâlnirea cu părţile din dosar
expertul se prezintă la sediul pârâtului şi constată că nu i se permite accesul în sediul
acestuia. Cum trebuie să procedeze în continuare expertul contabil pentru a-şi putea
finaliza documentarea pentru realizarea expertizei dispuse?

Trebuie să informeze Instanța în scris, despre situația petrecută, și să solicite prin


intemediul acesteia, documentele necesare pentru finalizarea lucrarii de expertiză contabilă
dispusă.

8. Din acţiunea societăţii reclamante depusă la data de 25.03.N+1, expertiza contabilă


reţine că avarierea autoturismului marca VW Passat cu nr. de înmatriculare S – 44 TLS s-a
produs la data de 30 iulie an N. Unitatea de service a întocmit devizul de reparaţie nr. 3399 la
data de 3 august an N iar reparaţia autoturismului s-a finalizat la data de 10 august an N, dată
la care unitatea de service emite factura fiscală nr. 3323/10.08.N în valoare totală de 2.328,93
lei. Factura menţionată a fost achitată de către reclamantă cu numerar, conform bonului fiscal.
Firma de asigurări la care autoturismul avea asigurare obligatorie a refuzat să despăgubească
societatea reclamantă, motivând faptul că accidentul nu s-a produs în împrejurările descrise de
către conducătorul autoturismului marca VW Passat cu nr. de înmatriculare S – 44 TLS, ci
datorită nepăstrării unei distanţe corespunzătoare în mers. În urma examinării evidenţei
contabile a societăţii reclamante, expertul contabil constată că factura fiscală nr. 3323/10.08.an
N în valoare totală de 2.328,93 lei, a fost înregistrată în evidenţa contabilă doar
în cursul lunii decembrie an N. Expertul contabil constată că autoturismul avariat,
proprietatea
societăţii reclamante, nu era utilizat pentru realizarea de activităţi comerciale (transport
bunuri
şi /sau persoane) în scopul obţinerii de venituri ci era destinat exclusiv pentru deplasarea
administratorului societăţii în vederea rezolvării unor probleme de serviciu. Din declaraţia
reprezentantului societăţii reclamante, s-a reţinut că pe perioada cât autoturismul avariat era
în
reparaţii, administratorul societăţii, pentru rezolvarea problemelor de serviciu s-a deplasat cu
un alt autoturism, proprietatea societăţii. Din evidenţa contabilă a societăţii, expertul contabil
nu constată cheltuieli suplimentare determinate de închirierea altui autovechicul, până la
repararea celui lovit în accident. Formulaţi răspunsul la obiectivul încuviinţat de instanţa
de judecată: „Determinarea contravalorii folosului de tras de la momentul accidentului şi
până în momentul introducerii acţiunii”.

Deoorece acesta nu a înregistrat cheltuieli pentru închirierea unui alt autoturism pe


perioada in care autoturismul avariat se afla în service, putem determina folosul de tras prin
raportatea la piata libera, estimand costul închirierii unui autoturism similar pe perioada 3 august
anul N – 10 august anul N.
Consultand piata de închirieri auto și presupunand anul N, ca fiind anul 2017, am estimat
costul inchirierii la 1050 lei pe o perioada de 7 zile.

3
Rata dobânzii Costul
de politică inchirerii
monetară unui
Data autoturism Suma Costul Suma
similar Dobanda actualizata reparatiei Dobanda actualizata
(% p.a.)
BNRDOBL_DPM
dobanda
calculata
de la 3
Aug 2017 1.75 1050.00 1.38 1051.38 august
Sep. 2017 1.75 1051.38 1.53 1052.92
Oct. 2017 1.75 1052.92 1.54 1054.45
Nov. 2017 1.75 1054.45 1.54 1055.99
Dec. 2017 1.75 1055.99 1.54 1057.53 2328.93 3.40 2332.33
Jan. 2018 2.00 1057.53 1.76 1059.29 2332.33 3.89 2336.21
Feb. 2018 2.25 1059.29 1.99 1061.28 2336.21 4.38 2340.59
dobanda
calculata
pana la
23
Mar. 2018 2.25 1061.28 1.48 1062.75 2340.59 3.26 2343.85 martie

În concluzie conform calculelor efectuate, ar rezulta un folos de tras în valoare de 1050 lei, plus
dobanda de 11,28 aferentă, și dobanda aferenta facturii în valoare de 2328,98 de 14.87.

9. Din dosarul cauzei1, expertul contabil reţine că la data de 30 august 2012, între
părţile în litigiu a intervenit actul intitulat „Contract de vânzare-cumpărare”, act sub
semnătură privată, prin care reclamanţii au achitat către pârâţi suma de 4 000 Euro,
reprezentând avans pentru achiziţia unei locuinţe. Din Întâmpinarea depusă de pârâţi,
expertul contabil reţine că la data de 9 decembrie 2018, cu mandat poştal (chitanţa seria
NP 34-3 nr. 00004333), pârâţii au restituit către reclamanţi echivalentul în lei al sumei de
4 000 Euro.
Formulaţi răspunsul la obiectivul încuviinţat de instanţa de judecată: „ Să se calculeze
dobânda legală aferentă sumei de 4 000 euro, începând cu data de 30.08.2012 şi până la
data restituirii sumei (09.12.2018)”.

Conform Art.3, al(1), din OG 13/2011


Rata dobânzii legale remuneratorii se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii
Naţionale a României, care este rata dobânzii de politică monetară stabilită prin hotărâre a
Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.
Utizand seriile de date istorice de pe BNR, am efectuat următoarele calcule:

1
Pentru calculul dobânzii legale, a se avea în vedere prevederile OG 13/2011, cu modificările și completările
ulterioare

4
Rata dobânzii
de politică
Data monetară Sold initial Dobanda Sold final
(% p.a.)
BNRDOBL_DPM
Sep. 2012 5.25 4000.00 17.50 4017.50
Oct. 2012 5.25 4017.50 17.58 4035.08
Nov. 2012 5.25 4035.08 17.65 4052.73
Dec. 2012 5.25 4052.73 17.73 4070.46
Jan-Jun
2013 5.25 4070.46 106.85 4177.31
Jul- Dec
2013 4.38 4177.31 91.38 4268.69
Jan-Jun
2014 3.54 4268.69 75.59 4344.28
Jul- Dec
2014 3.08 4344.28 66.97 4411.25
Jan-Jun
2015 2.08 4411.25 45.95 4457.21
Jul- Dec
2015 1.75 4457.21 39.00 4496.21
Jan-Jun
2016 1.75 4496.21 39.34 4535.55
Jul- Dec
2016 1.75 4535.55 39.69 4575.23
Jan-Jun
2017 1.75 4575.23 40.03 4615.27
Jul- Dec
2017 1.75 4615.27 40.38 4655.65
Jan-Jun
2018 2.29 4655.65 53.35 4709.00
Jul. 2018 2.50 4709.00 9.81 4718.81
Aug. 2018 2.50 4718.81 9.83 4728.64
Sep. 2018 2.50 4728.64 9.85 4738.49
Oct. 2018 2.50 4738.49 9.87 4748.36
Nov. 2018 2.50 4748.36 9.89 4758.25
Dec. 2018 2.50 4758.25 2.88 4761.13

761.13

Conform calculelor efectuate , dobanda datorata este de 761,13 euro.

10. Din dosarul cauzei, expertul contabil reţine că la data de 30 august 2011, între
părţile în litigiu a intervenit actul intitulat „Contract de vânzare-cumpărare”, act sub
semnătură
privată, prin care reclamanţii au achitat către pârâţi suma de 40. 000 lei, reprezentând avans
pentru achiziţia unei locuinţe. Din Întâmpinarea depusă de pârâţi, expertul
contabil reţine că la data de 9 decembrie 2018, cu mandat poştal (chitanţa seria NP 34-3 nr.
00004333), pârâţii au restituit către reclamanţi suma de 40. 000 lei.

5
Formulaţi răspunsul la obiectivele încuviinţate de instanţa de judecată:
„ Să se actualizeze suma de 40. 000 lei, funcţie de evoluţia ratei inflaţiei, începând cu data de
30.08.2011 şi până la data restituirii sumei (09.12.2018)”.

Perioada de Rata
referinta inflatiei TOTAL IPC (%) Suma de actualizat Suma actualizata
aug-dec 2011 13.70 113.70 40000 45480.8
ian-dec 2012 9.06 109.06 45480.8 49601.36
ian-dec 2013 4.88 104.88 49601.36 52021.91
ian-dec 2014 3.77 103.77 52021.91 53983.13
ian-dec 2015 4.39 104.39 53983.13 56352.99
ian-dec 2016 6.03 106.03 56352.99 59751.08
ian-dec 2017 4.63 104.63 59751.08 62517.55
ian-dec 2018 1.14 101.14 62517.55 63230.25

Suma actualizata este 63230,25.