Sunteți pe pagina 1din 33

Raportul de audit financiar in cadrul unei societati pe actiuni

S.C. NICOLIS S.R.L. – BRAŞOV


Membră a Camerei Auditorilor Financiari din România – A 93 /27.09.2001
500271 Braşov str.Eftimie Murgu nr.8 bl.D2 sc.A ap.8 C.U.I. R 6946319
Tel 0268/422513 0722/443820 0721/200360 E-mail nicolisbv@yahoo.com

RAPORT

DE AUDIT FINANCIAR LA 31.12.2005

S.C. BUCUREŞTI TURISM S.A.

S.C. NICOLIS S.R.L. – BRAŞOV


Membră a Camerei Auditorilor Financiari din România – A 93 /27.09.2001
500271 Braşov str.Eftimie Murgu nr.8 bl.D2 sc.A ap.8 C.U.I. R 6946319
Tel 0268/422513 0722/443820 0721/200360 E-mail nicolisbv@yahoo.com

RAPORT

DE AUDIT FINANCIAR LA 31.12.2005

S.C. BUCUREŞTI TURISM S.A.

1
Am auditat bilanţul anexat al S.C. BUCUREŞTI TURISM S.A. la data de 31
decembrie 2005, situaţia contului de profit şi pierdere aferentă, precum şi situaţia fluxurilor
de numerar şi situaţia modificărilor capitalului propriu al Societăţii pentru anul încheiat.
Responsabilitatea pentru aceste situaţii financiare aparţine conducerii Societăţii.
Responsabilitatea auditorului financiar este aceea ca pe baza auditării situaţiilor
financiare să-şi formeze şi să exprime o opinie privind întocmirea acestora, sub toate
aspectele semnificative în conformitate cu un cadru general de raportare financiară
identificat, astfel încât să ofere o imagine fidelă a datelor din situaţiile financiare.

În această situaţie, auditul a fost condus în conformitate cu Standardele de Audit


adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România şi respectând principiile etice care
guvernează responsabilităţile profesionale ale auditorului .

Standardele de Audit cer ca auditul să fie planificat şi efectuat astfel încât să se poată
obţine o asigurare rezonabilă asupra situaţiilor financiare, pentru a constata dacă acestea nu
conţin declaraţii eronate semnificative. Auditul include examinarea pe bază de teste, a
probelor de audit ce susţin sumele şi informaţiile prezentate în situaţiile financiare. Auditul
cuprinde de asemenea, evaluarea principiilor contabile folosite, a controlului intern,
estimările făcute de către conducere, precum şi evaluarea prezentării generale a situaţiilor
financiare.
În activitatea de auditare am procedat la examinarea prin sondaj a documentelor
justificative privind valorile şi informaţiile înscrise în situaţiile financiare.

Atât activitatea de exploatare cât şi cea de investiţii au fost investigate potrivit


procedurilor de audit specifice, astfel încât suntem în măsură să afirmăm că probabilitatea ca
o eroare semnificativă să rămână nedetectată este minimă.

În conformitate cu prevederile OMFP 1775/2004, Societatea a aplicat şi în acest


exerciţiu financiar Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor
Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul
ministrului finaţelor publice nr.94/2001.

Fără ca prin aceasta să exprimăm o opinie cu rezerve, facem următoarele precizări:

2
Situaţiile financiare au fost întocmite pe baza balanţei de verificare rezultată după
aplicarea IAS, mai puţin IAS 29 „ Raportarea în economiile hiperinflaţioniste” şi SIC 19
„Moneda de raportare – Evaluarea şi prezentarea situaţiilor financiare în conformitate cu IAS
21 şi IAS 29” – fapt permis de OMFP 1827 /2003;
Societatea nu a aplicat IFRS – prevăzut de OMFP 1775/2004, prin abrogarea art.6 al
OMFP 1827/2003
Sub acest aspect, Situaţiile financiare nu prezintă de o manieră fidelă poziţia
financiară a Societăţii şi rezultatele operaţiunilor efectuate în conformitate cu Standardele
Internaţionale de Raportare Financiară – care impun conformitatea cu toate cerinţele fiecărui
standard. De aceea, situaţiile financiare nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu
cunosc impactul neaplicării acestor standarde.
În exerciţiul financiar analizat, cifra de afaceri, de 20.249.241 lei a fost cu 13,14 %
mai mare decât cea aferentă anului anterior.În schimb, profitul net, de 194.498 lei, a
reprezentat numai 26,87 % din cel realizat în anul precedent ( profitul din exploatare din anul
2005 a depăşit de 5,2 ori nivelul anului anterior )– cauza principală fiind volumul mare al
cheltuielilor financiare, respectiv diferenţe de curs valutar şi dobânzi.

În Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 19 decembrie 2005 s-a


aprobat angajarea unui credit de 40 milioane euro de la un sindicat de bănci internaţionale,
pentru finalizarea renovării complexului hotelier. Apreciem oportună adoptarea, împreună cu
auditorul intern, a unui set de proceduri, special în acest sens şi monitorizarea strictă a acestei
activităţi, pentru evitarea apariţiei oricăror riscuri sau sincope, care ar putea avea efecte
nefaste asupra rezultatelor viitoare ale Societăţii

Pentru evidenţierea patrimoniului la valoarea justă, Societatea a procedat la


reevaluarea construcţiilor şi a terenurilor la data de 31.12.2005.
În opinia noastră, situaţiile financiare încheiate de Societate la data de 31 decembrie
2005, sunt prezentate într-o manieră adecvată, sub toate aspectele semnificative, cu
respectarea prevederilor OMFP 1775/2004 şi a OMFP 94/2001.
Acest raport este întocmit exclusiv în vederea informării Adunării Generale a
Acţionarilor , a Conducerii Societăţii, a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, a Pieţei
RASDAQ şi în vederea depunerii situaţiilor financiare ale Societăţii, aferente exerciţiului
financiar 2005 la Ministerul Finanţelor Publice şi la Registrul Comerţului şi nu poate fi
utilizat fără aprobarea scrisă a autorilor, în alte scopuri decât cel pentru care a fost realizat.

3
03.04.2006

AUDITOR FINANCIAR

S.C. NICOLIS S.R.L. BRAŞOV

ANEXA 1

DATE GENERALE

1. Prezentarea clientului

Denumire: S.C. BUCUREŞTI TURISM S.A.


Sediul social : Bucureşti, Calea Victoriei nr.63-81, sector 1.
Număr la Registrul Comerţului : J 40/167 / 1991
Cod Unic de Înregistrare : R 1567802
Cod SIRUES : 400847549
Domeniul principal de activitate: Hoteluri , cod CAEN 551,
Obiectul principal de activitate: Hoteluri, cod CAEN 5510. Obiectele secundare de
activitate sunt în număr de 19, legate de activitatea de bază a Societăţii.
Forma de proprietate : capital privat 100 %
Tipul societăţii: societate deţinută public şi tranzacţionată pe Bursa Electronică
Rasdaq
Număr mediu de salariaţi / 2005 : 118 persoane ( în cursul anului 2004 a fost de 115
persoane)
Cifra de afaceri / 2005 : 20.249.241 lei ( 17.895.685 lei la 31.12.2004 )

Conducerea societăţii :

4
Administrator unic : ARTLIT HOLDING B.V. din Olanda, prin Reprezentantul
Permanent Luc Frans Marie Ronsmans
Conducerea executivă:
Prof. univ. dr. Ioan Bari – Director general executiv
Ec. Catrinel Petrescu – Contabil şef

Auditul intern : S.C. AUDIT EXPERT SRL.

Consilier juridic : av. Şerban Lovin

Capitalul social : este împărţit în 2.506.333 acţiuni comune, nominative,


dematerializate. În cursul perioadei analizate, capitalul social al emitentului a rămas
nemodificat. Singurele modificări intervenite la acest capitol în cursul anului 2005, se referă
la valoarea nominală a acţiunilor, care în urma denominării leului a devenit 2,5 RON, din
25.000 ROL, conform Legii nr. 348 / 2005; în această bază şi valoarea capitalului social a
devenit 6.265.832,50 RON din 62.658.325 mii ROL.
Structura sintetică a acţionariatului nu a suferit modificări privind deţinerile
semnificative de acţiuni – aceeaşi structură regăsindu-se şi în registrul consolidat furnizat de
REGISCO S.A. la data de 03.04.2006 – data de referinţă pentru Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor din 25-26/04.2006 Aceasta se prezintă după cum urmează :

Acţionari Nr. acţiuni Capital social %


( mii lei )
DOMINO INTERNAŢIONAL 1.729.747 4.324.367,50 69,015
HOTELS SRL
SIF Transilvania 185.732 464.330 7,411
Alţi acţionari 590.854 1.477.135 23,574
TOTAL 2.506.333 6.265.832,50 100,000

5
STRUCTURA ACŢIONARIATULUI LA
31.12.2005

23,574
Domino International
Hotels SRL
SIF Transilvania
7,411
Alţi Acţionari
69,015

Adunarea Generală a Acţionarilor s-a întrunit în perioada analizată, astfel:

A.G.O.A. din data de 20.04.2005- cu următoarea ordine de zi:


1. Aprobarea situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar 2004, pe baza
Raportului de gestiune şi a Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar
2005 şi a programului de activitate pentru exerciţiul financiar 2005.
3. Stabilirea destinaţiei profitului net realizat de Societate în anul 2004.
4. Descărcarea de gestiune a Administratorului Unic al Societăţii pentru exerciţiul
financiar 2004.
5. Numirea Directorului general al Societăţii de către Administratorul Unic.
6. Aprobarea strategiei în scopul finalizării problemelor legate de litigiile de muncă.
7. Împuternicirea persoanelor mandatate să efectueze formalităţile legate de hotărârile
adoptate în adunare.
8. Împuternicirea Reprezentantului permanent al Administratorului Unic de a ipoteca
parţial sau total activele Societăţii, în vederea obţinerii finanţării pentru renovare în sumă de
20 milioane euro.

A.G.E.A. din data de 19.12.2005- cu următoarea ordine de zi:


1. Aprobarea contractului de credit pentru finalizarea renovării complexului hotelier,
în sumă de 40.000.000 euro, de la un sindicat de bănci internaţionale.

6
2. Aprobarea constituirii în garanţie a unor active imobilizate ale Societăţii.
3. Aprobarea modificării actelor constitutive ale Societăţii în conformitate cu
prevederile Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naţionale aşa cum a fost
modificată şi completată, astfel capitalul Societăţii va fi de 6.265.832,5 RON, iar valoarea
acţiunii va fi de 2,5 RON.
4. Împuternicirea Administratorului Unic al Societăţii Artlit Holding Bv, prin
reprezentanţii săi, acţionând separat şi nu împreună, de a se ocupa de formalităţile necesare în
vederea îndeplinirii cerinţelor legale pentru îndeplinirea hotărârilor adunării.
5. Aprobarea datei de identificare pentru acţionarii asupra cărora se răsfrâng efectele
hotărârilor A.G.E.A. din data de 19.12.2005, propunerea fiind data de 06 ianuarie 2006.
La adunare au fost prezenţi acţionari deţinând 80,025 % din capitalul social.
Hotărârile din ordinea de zi au fost aprobate astfel: pentru punctele 1,2 şi 4 – cu majoritatea
voturilor acţionarilor prezenţi în adunare, iar punctele 3 şi 5 – cu unanimitate de voturi.

Pentru data de 25-26.04.2006, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a


Acţionarilor, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar 2005, pe baza
raportului de gestiune al administratorului unic şi a raportului auditorului financiar.
2. Stabilirea destinaţiei profitului realizat de societate în anul 2005.
3. Aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli aferent exerciţiului
financiar 2006 şi a programului de activitate pentru exerciţiul financiar 2006.
4. Descărcarea de gestiune a administratorului unic al societăţii pentru exerciţiulk
financiar 2005.
5. Aprobarea prelungirii mandatului administratorului unic ARTLIT HOLDING B.V.
începând cu data de 25.04.2006, pe o perioadă de doi ani şi stabilirea remuneraţiei acestuia;
numirea directorului general al societăţii de către administratorul unic.
6. Stabilirea datei de înregistrare a acţionarilor în conformitate cu prevederile
art.238( 1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, data propusă fiind 12 mai 2006.
7. Împuternicirea d-lui Luc Frans Marie Ronsmans sau a d-lui profesor universitar
doctor Ioan Bari, acţionând în mod separat sau împreună, pentru a se ocupa de oricare şi toate
formalităţile necesare în vederea îndeplinirii tuturor cerinţelor legale privind hotărârile
adoptate în adunare, incluzând dar fără a se limita la publicarea şi/sau înregistrarea la oricare
autorităţi sau instituţii a tuturor documentelor rezultate ca urmare a aplicării hotărârilor
adunării.

7
Data de referinţă pentru această adunare – 03 aprilie 2006.

2. Tranzacţii pe piaţa de capital

a) Situaţia macroeconomică în anul 2005

În cursul anului 2005 economia românească în ansamblu a obţinut rezultate mediocre,


mult sub nivelul rezultatelor anului 2004. Astfel, după ce în anul precedent s-a realizat o
creştere economică de 8,4 %, în 2005 abia s-a atins nivelul de 4,1 %, mult sub cel previzionat
de guvern de 5,7 %. Inflaţia de 8,6 %, deşi sub nivelul celei din 2004 de 9,3 %, este mult mai
mare comparativ cu angajamentele coaliţiei aflate la guvernare.
Acestea au fost coordonatele „macro” care au marcat viaţa economică din ţara
noastră.
Unii analişti consideră că realizarea unei creşteri economice de peste 4 % este de bun
augur din moment ce se situează peste ritmurile înregistrate în ţările cu ştaif din Uniunea
Europeană ( ritmul de creştere în zona euro a fost de doar 1,4 % ). Cu toate acestea rezultatele
nu sunt satisfăcătoare. România dacă doreşte o cât mai rapidă aliniere, măcar la nivelul
minim al ţărilor comunitare, trebuie să asigure pe termen lung ritmuri de creştere economică
de 7-8 %. În caz contrar decalajele între noi şi ei vor creşte.
Un mare semnal de alarmă trebuie să constituie însă faptul că chiar şi această creştere
de 4,1 % nu s-a obţinut atât pe seama producţiei cât mai ales pe cea a consumului. În anul
2005 industria a realizat o creştere de numai 2 % , restul fiind compensat de consum,
importuri şi mai ales de servicii ( ponderea serviciilor în PIB a ajuns la 48,3 % ). În mare
măsură această structură a creşterii economice a fost influenţată de aprecierea rapidă şi
artificială a leului, fără o acoperire în creşteri de productivitate a muncii. Pentru obiectivitate
trebuie recunoscut că realizările anului 2005 au fost puternic influenţate în sens negativ de
scăderea producţiei agricole cu peste 14 %, comparativ cu anul precedent, în urma
inundaţiilor care au avut loc. Deci, agricultura nu numai că nu a contribuit la creşterea
economică dar a avut chiar un efect contrar.
Mai mult întărirea leului a sufocat exportul, care este unul din pilonii creşterii
economice şi a impulsionat importurile. Aici trebuie amintit că în cursul anului 2005

8
exporturile au crescut cu 18,6 % ( în principal autoturisme Logan, produsele industriei.
chimice şi uşoare, precum şi produsele petroliere procesate la noi ), iar importurile au crescut
cu 23,9 % ( în mare parte datorită creşterii preţurilor la ţiţei brut, produse siderurgice , gaze
naturale şi bunuri de larg consum ). Toate acestea au determinat un deficit de cont curent al
României de 6,8 mld EUR, nivel care înseamnă circa 9 % din PIB. Această imagine nu este
însă tocmai corectă, deoarece deficitul de cont curent ar fi ajuns la 14,4 % dacă nu ar fi
existat remiterile ( bani trimişi acasă din străinătate ) a căror pondere în 2005 a crescut la 5,6
% din PIB.

În aceaste condiţii relativ vitrege, piaţa de capital a avut o evoluţie bună, indicii
Bursei de Valori Bucureşti marcând creşteri importante în cursul anului 2005. Astfel, indicele
BET a crescut cu 50,98 %, BET C cu 38,18 %, în timp ce BET FI cu 175,22 %. Indicii Bursei
Electronice RASDAQ au evoluat contradictoriu, în sensul că RAQ I a scăzut cu 23 %, iar
RAQ II a crescut cu 55,32 %.
Cu toate că în anii precedenţi s-au lansat mai multe programe de impulsionare a
pieţei, autorităţile nu au fost capabile să deruleze nici o ofertă iniţială de acţiuni, cu adevărat
serioasă, de câteva zici de milioane de euro. Deşi au existat promisiuni, nu au apărut pe piaţă
nici Transelectrica, nici Electrica Transilvania, nici Electrica Muntenia, nici Transgaz, nici
Administraţia Porturilor Maritime Constanţa. Pe lângă aceste minusuri trebuie să mai
amintim o serie de fenomene care au avut efect perturbator asupra pieţei, cum ar fi : -
scandalurile din jurul emitentului Rompetrol Rafinare (simbol RRC ), discuţiile şi
incertitudinile din jurul celor 8 % din capitalul SN P Petrom ( SNP ) promise salariaţilor.

b) Tranzacţii pe piaţa de capital cu acţiuni emise de BUCUREŞTI TURISM S.A.

Acţiunile emitentului S.C. BUCUREŞTI TURISM S.A. sunt urmărite pe piaţă de


capital conform simbolului - BUTU- ca şi în anii precedenţi. La fel ca şi în anii anteriori,
aceste valori mobiliare sunt cotate pe Bursa Electronică RASDAQ. În cursul anului 2005 pe
piaţă au fost înregistrate 31 de tranzacţii ( 65 în 2004 şi 175 în anul 2003 ), cu un preţ mediu
de tranzacţionare de 12,065 lei/acţiune.
Această situaţie este urmarea faptului că doi dintre acţionari – Domino International
Hotels şi SIF Transilvania, care deţin împreună 76,42 % din capitalul social, nu şi-au scos la
vânzare pachetele proprii, deci rămâne disponibil pe piaţă un număr relativ redus de acţiuni

9
( 590.854 buc, reprezentând 23,75 % din capitalul social ), care ar putea face obiectul unor
tranzacţii. În plus, mai sunt doi factori care îi influenţează pe potenţialii cumpărători şi pe
ofertanţi şi anume:
1. Diminuarea interesului potenţialilor investitori pentru acţiunile Societăţii se
datorează scăderii indicatorilor de eficienţă în anul precedent, ca urmare a închiderii
temporare a unor active ale firmei, în vederea modernizării acestora.
2. Deţinătorii de acţiuni sunt tentaţi să nu le înstrăineze încă, în condiţiile creşterii
evidente ale valorii de piaţă ale acestora. Dacă în cursul anului 2004 preţul mediu de
tranzacţionare a fost de 8,8097 lei, în anul 2005 s-a ajuns la 12,065 lei. Preţul mediu de
tranzacţionare în anul 2005 fiind cu 36,9 % mai mare decât cel din anul precedent, a asigurat
acţionarilor un câştig de 4 ori mai mare decât un depozit bancar.

Evoluţia tranzacţiilor pe piaţa de capital cu acţiuni BUTU ( sursa: INTERNET ), se


prezintă astfel:

ANEXA 2

SITUAŢIILE FINANCIARE AUDITATE ÎNTOCMITE PENTRU EXERCIŢIUL


FINANCIAR 2005

A. BILANŢUL

- lei - 01.01.2005 31.12.2005


Denumirea indicatorului
1 2 3
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Mărci, alte imobilizări necorporale 77.978 76.339
2.Avansuri şi imobilizări necorp. în curs 0 528
Total imobilizări necorporale 77.978 76.867
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri şi construcţii 29.638.787 109.299.095

10
2. Instalaţii tehnice şi maşini 1.065.504 2.471.528
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 579.831 1.212.793
4. Avansuri şi imobilizări corp. în curs 10.400.370 20.687.070
Total imobilizări corporale 41.684.492 133.670.486
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Alte creanţe 13.628 8.817
Total imobilizări financiare 13.628 8.817
Total active imobilizate 41.776.098 133.756.170
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime şi materiale consumabile 29.940 69.974
2. Produse finite şi mărfuri 53.578 50.107
3. Avansuri pentru.cumpărări de stocuri 8.262 12.703
Total stocuri 91.780 132.784
II. CREANŢE
1. Creanţe comerciale 566.719 820.649
2. Alte creanţe 756.388 2.929.702
Total creanţe 1.323.107 3.750.351
III. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 2.570.360 8.114.469
Total active circulante 3.985.247 11.997.604
C. CHELTUIELI ÎN AVANS 287.165 222.831
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ
DE UN AN
1. Sume datorate instituţiilor de credit 5.478.559 31.123.843
2. Avansuri încasate în contul comenzilor 573.902 493.624
3. Datorii comerciale 5.846.043 6.813.460
4. Alte datorii 824.381 1.136.477
Total datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an 12.722.885 39.567.404
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE -8.467.460 -27.364.200
DATORII CURENTE NETE
1 2 3
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 33.308.638 106.391.970
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 888.144 0
MAI MARE DE UN AN
H. VENITURI ÎN AVANS
1. Venituri înregistrate în avans 16.987 17.231
Total venituri în avans 16.987 17.231
I. CAPITAL ŞI REZERVE
I.CAPITAL, din care: 6.265.833 6.265.833
Capital subscris vărsat 6.265.833 6.265.833
II. PRIME DE CAPITAL 3.143.262 3.143.262
III. REZERVE DIN REEVALUARE 15.970.080 89.631.003
IIV. REZERVE 6.042.171 6.728.820
1. Rezerve legale 946.710 958.087
2. Alte rezerve 5.095.461 5.770.733
IV. REZULTATUL REPORTAT -SOLD CREDITOR 999.148 623.052

11
V. REZULTATUL EXERCIŢIULUI-SOLD CREDITOR 723.906 194.498
Repartizarea profitului 723.906 194.498
Total capitaluri proprii 32.420.494 106.391.970

1. Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale deţinute de Societate la 31.12.2005, cuprind cheltuielile


efectuate pentru marca “CENTRE VILLE” şi programe informatice – software , care
însumează 303.943 lei. La acestea se adaugă 528 lei, reprezentând avansuri pentru această
categorie de imobilizări.
Nu s-au înregistrat ieşiri de imobilizări necorporale în acest exerciţiu financiar.
Pentru imobilizările necorporale s-a stabilit o perioadă de amortizare de 3 ani.
Înregistrarea amortizării pe cheltuieli în anul 2005 a însumat 78.009 lei, iar amortizarea
cumulată la 31 decembrie 2005 este de 227.604 lei.

Recunoaşterea acestor imobilizări s-a efectuat în momentul avansării sumelor către


furnizori, la nivelul costurilor efective, apreciindu-se probabilitatea realizării unor beneficii
viitoare atribuibile activelor respective – potrivit IAS 38 Active necorporale.

Valoarea netă a acestor imobilizări la finele anului 2005 este de 76.339 lei, reflectată
corespunzător în Bilanţul contabil.

2. Imobilizări corporale

În categoria imobilizărilor corporale, Societatea are înregistrate în evidenţa contabilă


terenuri, mijloace fixe şi imobilizări corporale în curs.
La înregistrarea şi evaluarea imobilizărilor corporale, S.C. BUCUREŞTI TURISM
S.A. a respectat prevederile IAS 16 Imobilizări corporale. Societatea a optat pentru
tratamentul contabil alternativ permis, efectuând la data de 31 decembrie 2005 reevaluarea
terenurilor şi a construcţiilor din patrimoniu – reevaluarea precedentă s-a efectuat potrivit HG

12
403/2000 la finele anului 2002. Reevaluarea a fost efectuată de o firmă specializată – S.C.
LEX EXPERT ONE S.R.L. – Bucureşti, în luna ianuarie 2006.
Terenurile au fost înregistrate în patrimoniu în baza Certificatelor de atestare a
dreptului de proprietate seria M 08 nr.0198 / 04.08.1994 şi M 08 nr.0199 / 04.08.1994, emise
de Ministerul Turismului. Astfel, terenurile din patrimoniul Societăţii, în suprafaţă de 19.202
mp, erau evidenţiate la 01 ianuarie 2005, la valoarea de 4.212.867 lei.
Valoarea terenurilor s-a majorat, în urma reevaluării, cu 38.151.737 lei, ajungând la
31.12.2005 la 42.364. 604 lei.
Pentru construcţii, a fost adoptată metoda reevaluării valorii nete. Astfel, valoarea
netă a construcţiilor a crescut cu 30.409.917 lei, şi anume:
35.625.240 lei – creşterea valorii de înregistrare;
5.215.323 lei – diminuarea valorii cu amortizarea cumulată până la data reevaluării.

Intrările de mijloace fixe în exerciţiul financiar analizat, au însumat 9.454.218 lei,


printre cele mai importante numărându-se:
6.915.861 lei – modernizarea structurii de cazare de la tronsonul Fitness Club, intrată
în circuitul hotelier;
2.538.357 lei – achiziţii de aparatură electronică de calcul, mijloace de transport,
mobilier, birotică şi alte mijloace fixe.

Ieşirile de mijloace fixe din exerciţiul financiar 2005, în sumă de 515.982 lei, se
prezintă astfel :

Valoare de inventar………………..515.982 lei


Valoare amortizată………………...500.140 lei
Valoare rămasă……………………...15.842 lei
Valoare recuperată…………………..16.120 lei
Cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţia mijloacelor fixe au fost recunoscute ca şi
cheltuieli de exploatare în momentul efectuării lor.
Mijloacele fixe integral amortizate la 31.12.2005 şi utilizate în continuare, au o
valoare contabilă de 1.060.777 lei. Societatea nu deţine mijloace fixe aflate în conservare.

3. Imobilizări financiare

13
Imobilizările financiare însumează la 31.12.2005, 8.817 lei şi reprezintă garanţii
achitate pentru utilităţi.
Imobilizările financiare sunt detaliate în Nota nr.1 la Situaţiile financiare.

Societatea nu a constituit provizioane pentru deprecierea imobilizărilor. Din


declaraţiile factorilor de răspundere ca şi din rezultatele inventarierii rezultă că nu există
imobilizări corporale uzate suplimentar, care să necesite constituirea de provizioane pentru
depreciere.

Evoluţia activelor imobilizate şi a deprecierii acestora în exerciţiul financiar analizat,


se prezintă astfel :

EVOLUŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Sold iniţial Intrări Ieşiri Sold la


Cost Reevaluare Total Cost Reevalua Total
ENTE DE 01.01.2005 31.12.2
re
LIZĂRI
obilizări 227.573 76.370 76.370 303.94
orale
obilizări 528 528 528
orale în curs
L IMOBILIZĂRI 227.573 76.898 76.898 304.47
RPORALE
ri 4.212.867 38.151.737 38.151.737 42.364
ucţii 29.608.712 6.915.861 35.625.240 42.541.101 5.215.323 5.215.323 66.934
ii tehnice şi maşini 2.826.918 1.808.751 1.808.751 415.256 415.256 4.220.4
stalaţii, utilaje şi 1.389.020 729.606 729.606 100.726 100.726 2.017.9
r
ri şi imobilizări 10.400.370 19.003.337 19.003.337 8.716.637 8.716.637 20.687
le în curs
L IMOBILIZĂRI 48.437.887 28.457.555 73.776.977 102.234.53 9.232.619 5.215.323 14.447.94 136.22
ORALE 2 2
LIZĂRI 13.628 799 799 5.610 5.610 8.817

14
CIARE
L 48.679.088 28.535.252 73.776.977 102.312.22 9.238.229 5.215.323 14.453.55 136.53
9 2

SITUAŢIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

-lei- Sold iniţial Amortizare în Ieşiri Sold final


Elemente de 01.01.2005 cursul anului amortizări 31.12.2005
imobilizări
Alte imobilizări 149.595 78.009 227.604
Imobilizări 149.595 78.009 227.604
necorporale
Construcţii 4.182.792 1.032.531 5.215.323
Instalaţii tehnice şi 1.761.414 393.417 405.947 1.748.884
maşini
Alte instalaţii, 809.189 90.111 94.193 805.107
utilaje şi mobilier
Imobilizări 6.753.395 1.516.069 5.715.463 2.553.991
corporale
TOTAL 6.902.990 1.594.068 5.715.463 2.781.595
AMORTIZĂRI

4. Stocuri

Stocurile din evidenţa societăţii cuprind la 31 decembrie 2005:


materii prime, materiale şi alte consumabile;
obiecte de inventar;
materii prime şi materiale la terţi;
mărfuri;
ambalaje.

15
Stocurile se trec pe cheltuieli în momentul dării în folosinţă sau al vânzării acestora.
Evidenţa obiectelor de inventar date în folosinţă se ţine pe fişe de magazie şi într-un cont în
afara bilanţului, conform prevederilor OMFP nr.94/2001.
Din testele efectuate, am constatat că valoarea realizabilă netă se situează la nivelul
costului pentru toate poziţiile din eşantionul verificat.

Metodele utilizate de societate pentru evaluarea, contarea şi înregistrarea stocurilor


sunt cele utilizate şi în anii precedenţi , cu respectarea prevederilor IAS 2.
Preţurile elementelor de stocuri aprovizionate în luna ianuarie 2006 au fost mai mari
sau cel puţin egale cu cele aferente aprovizionărilor din luna decembrie 2005. Pe de altă
parte, din declaraţia factorilor de răspundere din Societate, rezultă faptul că nu există stocuri
cu vechime mai mare de un an. În aceste condiţii, se poate afirma că stocurile nu sunt
supraevaluate în bilaţul contabil întocmit la data de 31.12.2005.

Modalitatea de evaluare şi de evidenţiere a stocurilor este detaliată în Situaţiile


financiare la notele nr.6 şi 10 din Politici contabile şi note explicative.

Evoluţia stocurilor în exerciţiul financiar 2005, se prezintă astfel:

-lei- Sold la Sold la %


Elemente de stocuri 01.01.2005 31.12.2005
Materii prime 2.007 973 48,48
Materiale consumabile 13.130 20.020 152,47
Materiale de natura 14.503 48.882 337,04
obiectelor de inventar
Mărfuri 53.578 50.107 93,52
Ambalaje 300 99 33
Avansuri pentru cumpărări 8.262 12.703 153,75
de stocuri
TOTAL 91.780 132.784 144,67

5. Creanţe

16
La 31 decembrie 2005, ponderea cea mai mare în cadrul creanţelor din mijloace
circulante ( 51,99 % ), o deţine taxa pe valoarea adăugată de recuperat, de 2.267.512 lei – ca
efect al înregistrării facturilor de investiţii, cu un volum considerabil de TVA deductibilă.
Suma urmează să fie compensată cu datorii către bugetul statului.

Clienţii- cu o pondere de 32,19 % - însumează 1.403.876 lei, faţă de 1.207.586 lei la


începutul anului, cu următoarea structură:

31.12.2004 31.12.2005 %
clienţi în lei 491.619 lei 571.744 lei 116,29
clienţi în valută 73.187 lei 148.290 lei 202,62
clienţi- facturi de întocmit 60.630 lei 98.701lei 162,79
clienţi incerţi 582.150 lei 585.141 lei 100,51
Total 1.207.586 lei 1.403.876 lei 116,25

Pentru clienţii incerţi, care la 31 decembrie 2005 însumează 585.141 lei, sunt
constituite provizioane pentru depreciere. În total sunt 31 de clienţi, împotriva cărora au fost
declanşate precese pentru recuperarea creanţelor. Dintre acestea 20 provin dinainte de
31.12.2000 şi însumează 114.515,74 lei. Multe sunt deja în faliment, iar Societatea este
înscrisă la masa credală.

În tabelele alăturate, este prezentată situaţia creanţelor în funcţie de vechimea acestora


la valoarea de intrare, precum şi provizioanele constituite pentru deprecierea lor.

Creanţe
-lei-
Natura creanţei Total Sub 30 30-60 60-90 90-365 Peste 365
zile zile zile zile zile
Furnizori- 1.913 1.913
debitori
Clienţi 720.035 589.004 40.418 58.377 32.236
Clienţi incerţi 585.141 585.141
Clienţi-fact.de 98.701 98.701
întocmit
TVA de 2.267.512 308.544 667.601 1.296.36

17
recuperat 7
TVA neexigibilă 23.610 23.610
Debitori diverşi 549.778 245.890 62.990 156.484 59.165 25.249
Impozit pe profit 114.051 114.051
curent
Total 4.360.741 1.374.80 771.009 1.511.22 93.314 610.390
0 8

Provizioane
-lei-

Natura provizionului Sold la Majorări Diminuări Sold la


01.01.2005 31.12.2005
Provizioane pentru. deprecierea 582.150 10.402 7.411 585.141
creanţelor-clienţi
Provizioane pentru deprecierea
creanţelor-debitori diverşi 25.249 25.249
Total 607.399 10.402 7.411 610.390

6. Casa şi conturi la bănci

Societatea are deschise conturi în lei şi în devize la mai multe bănci din Bucureşti:
Banca Comercială Ion Ţiriac ( în RON, EUR, GBP şi USD ), la BCR ( în RON, USD şi
EUR), la LIBRA Bank ( în RON şi USD ), Emporiki Bank ( RON ), Piraeus Bank ( RON,
EUR, USD ), BancPost ( RON ), precum şi la Trezorerie. Evidenţa acestora se efectuează pe
fiecare bancă şi cont în parte, cu respectarea normelor legale în materie şi a regulamentelor
emise de B.N.R. în acest sens.
La fiecare sfârşit de lună, se face punctajul între extrasele de cont şi situaţiile analitice
din contabilitate.
Au fost trimise scrisori de confirmare a soldurilor la toate băncile. La băncile care nu
au răspuns solicitării auditorului, au fost verificate confirmările transmise Societăţii. Toate
soldurile confirmate corespund cu cele din evidenţa Societăţii.

18
În această categorie de active circulante, mai sunt înregistrate, casa – în lei şi în valută
– alte valori, dobânzi, avansuri de trezorerie şi viramente interne.

Casa şi conturile la bănci însumează la 31.12.2005, 8.114.469 lei, faţă de 2.570.360


lei la începutul anului.

7. Cheltuieli în avans

Contul 471 Cheltuieli înregistrate în avans, cuprinde:


25.316 lei - dobânda rămasă de achitat aferentă contractelor de leasing,
197.515 lei - cheltuieli cu abonamente, asigurări de clădiri, mijloace de transport şi
alte bunuri, care urmează a fi decontate în exerciţiul financiar 2006.

La 31 decembrie 2004, cheltuielile în avans prezintă un sold de 222.831 lei – cu 22,4


% mai mic decât la începutul anului.

8. Datorii

Datoriile Societăţii pe termen scurt, la data de 31 decembrie 2005, sunt de 39.567.404


lei – cu 211 % mai mari decât la începutul anului. Acest fapt se datorează creşterii tuturor
posturilor de datorii – cu excepţia avansurilor încasate în contul comenzilor – şi în primul
rând al volumului împrumuturilor bancare, care s-au majorat de 5,6 ori în perioada analizată.
Împrumuturile au fost angajate la Piraeus Bank sub forma unor facilităţi de credit, în
baza contractului nr.2011/15.12.2004, reînnoit prin acte adiţionale succesive, după cum
urmează:
1.600.000 USD –utilizat integral la 31.12.2005;
6.400.000 EUR – linie de credit, din care 5.611.953 EUR – angajat la 31.12.2005;
1.500.000 EUR – integral utilizat la 31.12.2005.
Garanţiile pentru aceste împrumuturi sunt detaliate în Notele la situaţiile financiare.

19
Datoriile comerciale sunt de 6.813.460 lei- cu 16,5 % mai amri decât la începutul
anului. Din acestea, cele cu o vechime mai mare de un an sunt de 1.901.700 lei. Trebuie
acordată o atenţie deosebită acestor restanţe, care pot aduce penalităţi de întârziere
semnificative, cu un impact nedorit asupra rezultatelor.

Obligaţiile legate de plata salariilor, ca şi cele datorate bugetului de stat, sunt


constituite în luna decembrie 2005, cu scadenţa în ianuarie 2006.

Clienţii creditori au la 31 decembrie 2005 un sold de 493.624 lei şi cuprind garanţiile


reţinute pentru apartamentele închiriate.
Societatea are în derulare la 31.12.2005, 2 contracte de leasing financiar, după cum
urmează:

Contractul nr. 3159/02.11.2004 cu EURIAL LEASING SRL pentru achiziţionarea


unui Peugeot 307, pentru o perioadă de 24 luni, cu valoarea de 16.839,64 EURO.
Contractul nr. LSO2-CL10331/958/04-11659 / 17.11.2004 cu Unicredit Romania,
pentru achiziţionarea de echipamente dotare hotel în valoare de 262.191 EURO, pentru o
perioadă de 24 luni.

Au fost trimise scrisori de confirmare a soldurilor şi nu s-au constatat diferenţe între


evidenţele Societăţii şi cele ale terţilor.

Situaţia datoriilor pe termen scurt la 31.12.2005 în funcţie de vechimea acestora, se


prezintă astfel:

-lei-
Natura datoriei Total Sub 30 zile 30-60 zile 60-365 zile Peste 365
zile
Furnizori 4.857.558 1.048.525 466.441 1.440.892 1.901.700
Furniz.imobilizări 1.715.708 1.715.708
Furniz.fact.nesosit 240.194 240.194
e
Clienţi-creditori 493.624 19.159 84.591 389.874

20
Personal-remun. 74.195 74.195
Personal-ajutoare 2.875 2.875
Drepturi neridicate 2.539 2.539
Reţineri din salarii 1.734 1.734
Alte dat.cu 104.887 104.887
person*.
Contribuţii asig. 140.594 140.594
Contribuţii şomaj 11.431 11.431
Impozit salarii 40.531 40.531
Alte impozite,taxe 1.163 1.163
Fonduri speciale 4.509 4.509
Creditori diverşi 37.543 23.023 14.520
Rate leasing* 689.316 689.316
Dobânzi aferente 25.160 25.160
împrumuturilor*
Credit bancar pe 31.123.843 31.123.843
termen scurt
Total 39.567.404 4.143.004 466.441 32.666.385 2.291.574

*Garanţiile, contractele de leasing şi dobânzile aferente nu sunt relevante din punct de


vedere al vechimii- drept urmare, au fost trecute la datorii sub 31 de zile.

B. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

-lei - 31.12.2004 31.12.2005


INDICATORI
1 2 3
1. Cifra de afaceri netă 17.895.685 20.249.241
Producţia vândută 16.238.207 18.357.693
Venituri din vânzarea mărfurilor 1.657.478 1.891.548
2. Variaţia stocurilor
3 Producţia imobilizată
4. Alte venituri din exploatare 462.939 2.088.767
VENITURI DIN EXPLOATARE 18.358.624 22.338.008
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele 599.227 640.073
consumabile
Alte cheltuieli materiale 832.573 2.415.772
b) Alte cheltuieli din afară ( cu energie şi apă ) 1.208.166 2.057.614
Cheltuieli privind mărfurile 551.435 673.437
6. Cheltuieli cu personalul 3.262.466 3.779.436
a) Salarii 2.425.533 2.801.656
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială 836.933 977.780

21
7. a)Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi 1.736.394 1.594.068
necorporale
a.1) Cheltuieli 1.736.394 1.594.068
8.b) Ajustarea valorii activelor circulante -143.408 2.991
b.1) Cheltuieli 426.326 10.402
b.2) Venituri 569.734 7.411
9. Alte cheltuieli de exploatare 9.791.410 8.445.626
9.1 Cheltuieli privind prestaţiile externe 8.521.758 7.340.365
9.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte 489.526 1.015.142
asimilate
9.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele 780.126 90.119
cedate
10. Ajustări privind provizioanele pentru riscuri şi
cheltuieli
10.1 Cheltuieli
10.2 Venituri
CHELTUIELI DE EXPLOATARE 17.838.263 19.609.017
REZULTATUL DIN EXPLOATARE-PROFIT 520.361 2.728.991
11. Venituri din dobanzi 254.021 242.259
12. Alte venituri financiare 725.392 307.708
VENITURI FINANCIARE 979.413 549.967
13. Cheltuieli privind dobânzile 357.281 860.955
14. Alte cheltuieli financiare 169.815 2.190.465
CHELTUIELI FINANCIARE 527.096 3.051.420
REZULTATUL FINANCIAR-PROFIT/ 452.317 0
PIERDERE 0 2.501.453
1 2 3
REZULTATUL CURENT-PROFIT 972.678 227.538
VENITURI TOTALE 19.338.037 22.887.975
CHELTUIELI TOTALE 18.365.359 22.660.437
REZULTATUL BRUT 972.678 227.538
15. Impozitul pe profit 248.772 33.040
REZULTATUL NET 723.906 194.498

Creşterea cifrei de afaceri în anul 2005 cu 13,15 % faţă de exerciţiul financiar


precedent, a devansat ritmul de creştere al cheltuielilor de exploatare. Drept urmare, s-a
înregistrat o creşterea a eficienţei activităţii în această perioadă, prin realizarea unui profit de
2.728.991 lei – de 5,2 ori mai mare decât cel al anului 2004.
Acest trend nu a fost însă urmat şi de profitul brut realizat, datorită creşterii
substanţiale a cheltuielilor financiare – de la 527.096 lei în 2004, la 3.051.420 lei în 2005 –
consecinţă a angajării creditelor pentru investiţii ( aproximativ 8,4 milioane euro ), care au

22
determinat un volum uriaş de dobânzi, comisioane bancare şi cheltuieli cu diferenţele de curs
valutar.
În aceste condiţii, profitul brut realizat în acest an, de 227.538 lei, se situează la un
nivel de numai 23,39 % faţă de cel al anului precedent.
Pentru exerciţiul financiar 2006 , Adunarea Generală a Acţionarilor din luna
decembrie 2005 a aprobat angajarea unui credit de 40 miloane euro de la un sindicat de bănci
internaţionale, în vederea finalizării renovării complexului hotelier. În opinia noastră, este
strict necesară elaborarea unor proceduri speciale pentru această activitate, pentru a se realiza
o sincronizare perfectă între momentul obţinerii creditului, al utilizării acestuia şi cel al dării
în folosinţă al investiţiei vizate. Costurile îndatorării vor fi atât de ridicate, încât efectele
negative produse de acestea pot fi contracarate numai prin realizarea în cel mai scurt timp a
veniturilor scontate din complexul renovat.

Impozitul pe profit

Impozitul pe profit a fost determinat prin ajustarea rezultatului contabil realizat, de


227.538 lei, cu cheltuielile nedeductibele şi sumele neimpozabile înregistrate, astfel:
Profit brut………………………………………………………….227.538 lei
Cheltuieli nedeductibile………………………………………….296.499 lei
Amortizare contabilă nedeductibilă………………………......31.621 lei
Sponsorizare.................................……………………............12.032 lei
Depăşirea cheltuielilor de protocol, inclusiv TVA..................119.002 lei
Amenzi, penalităţi, chelt.de judecată.........................................48.334 lei
Provizioane................................................................................10.402 lei
Val.neamortiz.a mijl.fixe casate.................................................15.842 lei
Taxe vize, transport, diurnă neded.............................................59.266 lei
Sume neimpozabile……………………………………………… .267.521 lei
Rezerva legală……………………….………………………...11.377 lei
Anulări provizioane…………………………………………......7.411 lei
Amortizare fiscală 20 % pt.achiziţii mijl.fixe...........................248.733 lei
Profit impozabil.........................................................................256.516 lei
16 %............................................................................................41.043 lei
Sponsorizare deductibilă...............................................................8.003 lei
Impozit pe profit datorat.............................................................33.040 lei

23
În opinia noastră, cheltuielile nedeductibile ar fi trebuit majorate cu sumele plătite
foştilor angajaţi, conform hotărârilor judecătoreşti. Valoarea impozitului suplimentar de plată,
se situează sub pragul de semnificaţie.
Recomandăm aplicarea IAS 12 pentru impozitul pe profit amânat aferent amortizării
fiscale a mijloacelor fixe.

C. MODIFICĂRILE CAPITALURILOR PROPRII

Capitalul social

Capitalul social este de 6.265.833 lei pe tot parcursul exerciţiului financiar analizat,
cu structura acţionariatului detaliată în Capitolul I.

Prime de capital

Acest cont de capitaluri proprii, are soldul de 3.143.262 lei, preluat din balanţa de
verificare întocmită la data de 31.12.2004 şi care nu a suferit modificări în acest an.

Rezerve din reevaluare

La 01 ianuarie 2005, rezervele din reevaluare aveau un sold de 15.970.080 lei.


Acestea au crescut în perioada analizată cu 73.660.923 lei, astfel:
s-au diminuat cu cota-parte din reevaluare aferentă mijloacelor fixe ieşite din
patrimoniu, în sumă de 116.055 lei, care s-au transferat în contul Rezultatul reportat
reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, potrivit prevederilor pct.39 din
IAS 16 Imobilizări corporale;
s-au majorat cu 73.776.978 lei, reprezentând diferenţa rezultată din reevaluarea
terenurilor şi a construcţiilor la data de 31.12.2005.
Rezervele din reevaluare însumează la finele anului 2005, 89.631.003 lei.

Rezerve legale

24
Rezervele legale au la finele anului 2005 un sold de 958.087 lei, mai mare cu 11.377
lei decât cel existent la începutul anului, reprezentând suma repartizată la rezerve legale din
profitul net realizat în acest exerciţiu financiar.Rezervele legale reprezintă 15,29 % din
capitalul social al Societăţii la 31.12.2005.

Alte rezerve

Alte rezerve însumează 5.770.733 lei, din care, 5.095.461 lei - constituite în anii
precedenţi şi 675.272 lei – repartizare la alte rezerve din profitul net al exerciţiului financiar
2004.

Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

Surplusul din reevaluare se consideră integral realizat la scoaterea din evidenţă a


activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. În exerciţiul financiar 2005, au ieşit
din patrimoniu mijloace fixe al căror surplus din reevaluare a fost în sumă de 116.055 lei,
care a majorat corespunzător acest cont.

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS

Suma de 75.048 lei, reprezentând soldul creditor al acestui cont, rezultat în urma
retratării situaţiilor financiare în vederea aplicării Standardelor Internaţionale de
Contabilitate, a rămas nemodificat şi în acest exerciţiu financiar. Odată cu aplicarea OMFP
1752/2005, începând cu exerciţiul financiar 2006, această sumă va fi evidenţiată la contul de
rezerve.

Capitalurile proprii s-au majorat în anul 2005 cu 73.971.476 lei, astfel:

73.776.798 lei – din reevaluarea terenurilor şi a construcţiilor;


194.498 lei – profitul net realizat în acest exerciţiu financiar.

Evoluţia capitalurilor proprii este redată în tabelul următor.

25
- lei - Sold la 01.01.2005 Majorări Diminuări Sold la
Elemente de capitaluri 31.12.2005
Capital social, din 6.265.833 6.265.833
care :vărsat 6.265.833 6.265.833
Prime legate de capital 3.143.262 3.143.262
Rezerve din reevaluare 15.970.080 73.776.97 116.055 89.631.003
8
Rezerve legale 946.710 11.377 958.087
Alte rezerve 5.095.461 675.272 5.770.733
Rezultatul reportat1171 675.272 183.121 675.272 183.121
Rezultatul reportat 1172 75.048 75.048
Rezultatul reportat 1175 248.828 116.055 364.883

Profitul net 723.906 194.498 723.906 194.498


Repartizarea profitului 723.906 194.498 723.906 194.498
Total 32.420.494 74.762.80 791.327 106.391.970
3

D. FLUXURILE DE TREZORERIE

Societatea a întocmit această situaţie în conformitate cu metoda indirectă, care


presupune ajustarea rezultatului brut cu elementele nemonetare.

Situaţia fluxurilor de numerar auditată se prezintă astfel :


- mii lei - 2004 2005
Fluxuri de numerar din activităţi de
Exploatare
A. Profit înainte de impozitare şi elemente extraordinare 972.678 227.538
Ajustări pentru:
Amortizări 1.736.394 1.594.068
Chelt.mijl.fixe ieşite 74.079 15.843
Venituri mijl.fixe ieşite -8.078 -16.120
Dobânzi. 357.281 1.783.440
Provizioane -1.003.895 2.991
Profit înainte de modificările capitalului circulant 2.128.459 3.607.760
Variaţia stocurilor 92.162 -41.004
Variaţia creanţelor comerciale şi de altă natură -426.375 -2.251.851
Creşterea datoriilor către bănci, furnizori şi alţi creditori 5.989.050 26.104.375

26
Dobânzi -357.281 -1.783.440
Profit înainte de impozitare 7.426.015 25.635.840
Impozit pe profit plătit -264.055 -294.845
Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare 7.161.960 25.340.995
B. Fluxuri de numerar din activităţi de investiţii
Achiziţii de imobilizări -7.971.406 -19.813.006
Venituri din vânzări mijloace fixe 8.078 16.120
Fluxuri de numerar din activităţi de investiţii -7.963.328 -19.796.886
Flux de numerar şi echivalente de numerar -801.368 5.544.109
Numerar şi echivalente de numerar la începutul perioadei 2.570.360
Numerar şi echivalente de numerar la finele perioadei 8.114.469

Fluxul de numerar are o valoare pozitivă, de 5.544.109 lei, faţă de -801.368 lei în anul
precedent, ca urmare, în principal, a angajării de noi credite semnificative în acest exerciţiu
financiar.

La întocmirea acestei componente a Situaţiilor financiare, s-a avut în vedere


respectarea prevederilor IAS 7 Situaţiile fluxurilor de numerar .

E. NOTE ASUPRA SITUAŢIILOR FINANCIARE

1. Indicatori de eficienţă

1.Rata rentabilităţii financiare ( Rf ):

Rf = Profit net x 100 / Capital propriu


Rf / 2004 = 2,23 %
Rf / 2005 = 0,18 %

2. Rata rentabilităţii capitalului avansat ( Ra ) :

Ra = Rezultatul curent x 100 / Active fixe + Active circulante


Ra / 2004 = 2,12 %

27
Ra / 2005 = 0,15 %

3. Rata profitului ( Rp ):

Rp = Profit brut x 100 / Cifra de afaceri


Rp / 2004 = 5,43 %
Rp / 2005= 1,12 %

4.Profit per acţiune ( EPS ):

EPS = Profit net / Număr de acţiuni comune


EPS / 2004 = 0,2.888 lei / acţiune
EPS / 2005 = 0,0776 lei / acţiune

5.Dividend per acţiune ( Da ):

Da = Profit net repartizat pt.dividende / Nr.de acţiuni


Nu s-au repartizat dividende din profitul net realizat de Societate în ultimii ani,
avându-se în vedere necesitatea capitalizării tuturor resurselor, pentru susţinerea proiectelor
de investiţii.

6.Lichiditatea generală ( Lg ):

Lg = Active circulante x 100 / Datorii pe termen scurt


Lg / 2004 = 31,32 %
Lg / 2005 = 30,32 %

7.Perioada de rambursare a datoriilor ( Rd ):

Rd = Datorii pe termen scurt la 31.12.200N x 365 / Cifra de afaceri

28
Rd / 2004 = 259,49 zile
Rd / 2005 = 713,22 zile

8.Perioada de recuperare a creanţelor ( Rc ):

Rc = Creanţe din active circulante la 31.12.200N x 365 / Cifra de afaceri


Rc / 2004 = 26,98 zile
Rc / 2005 = 67,60 zile

9. Productivitatea muncii / salariat ( PM ):

PM = Cifra de afaceri / Nr. mediu de salariaţi


PM / 2004 = 155.615 lei / salariat
PM / 2005 = 171.604 lei / salariat

Scăderea semnificativă a ratei rentabilităţii financiare şi a ratei rentabilităţii capitalului


avansat, s-a înregistrat în principal din următoarele cauze :
înregistrarea rezultatului reevaluării terenurilor şi a mijloacelor fixe – neimputabilă
conducerii Societăţii ; fără aportul de capital realizat prin această operaţiune, aceşti indicatori
ar fi avut următoarele valori : Rf = 0,59 %, Ra = 0,32 % ;
scăderea cu 76,61 % a rezultatului curent şi respectiv cu 73,13 % a profitului net, este
consecinţa scăderii eficienţei activităţii generale în acest an, cauzată în primul rând de
volumul extrem de mare al cheltuielilor financiare ( 3.051.420 lei ), cu diferenţe de curs
valutar , dobânzi şi alte cheltuieli financiare – respectiv comisioane bancare.
dacă acţionarii minoritari nu ar fi contestat în repetate rânduri, Societatea ar fi putut
alege soluţia majorării de capital social prin aportul de numerar. Această variantă ar fi scutit
emitentul de o serie de cheltuieli financiare inutile şi ar fi îmbunătăţit în mod substanţial
indicatorii de eficienţă.

Creşterea perioadei de recuperare a creanţelor nu este îngrijorătoare la data de


31.12.2005, deoarece 60 % din valoarea creanţelor nete o reprezintă taxa pe valoarea
adăugată de recuperat, cu care se achită o parte din datoriile către bugetul de stat. În schimb,
majorarea de peste două ori a perioadei de achitare a datoriilor faţă de începutul anului, poate

29
avea repercusiuni considerabile asupra cheltuielilor viitoare cu majorări şi penalităţi datorate
terţilor.

Creşterea productivităţii muncii pe salariat este rezultatul eficienţei sporite în


activitatea de bază – cifra de afaceri crescând în anul 2005 cu 13,15 % faţă de anul precedent.

2. Inventarierea

Inventarierea patrimoniului – la care noi am asistat prin sondaj, s-a desfăşurat în


exerciţiul financiar analizat în baza deciziei nr. 18/01.11.2005 a Reprezentantului permanent
al Administratorului unic, dl. Luc Frans Marie Ronsmans. Casările propuse de comisiile de
inventariere au fost operate în exerciţiul financiar 2005, iar rezultatele inventarierii au fost
evidenţiate corespunzător în bilanţul contabil.

3. Întocmirea situaţiilor financiare

La întocmirea situaţiilor financiare, a fost avută în vedere respectarea principiului


continuităţii activităţii. Nu au existat evenimente ulterioare care să pună la îndoială acest fapt.

Situaţiile financiare au fost prezentate conform cerinţelor legale şi profesionale, în


forma prescrisă de cadrul legal în vigoare
A fost efectuată o revizuire a evenimentelor ulterioare (IAS 10), inclusiv verificarea
prin sondaj a documentelor înregistrate în luna ianuarie a anului următor (ex. registrul de
casă, bancă, aprovizionări, angajamente, etc.). Nu au fost identificate elemente care să
necesite ajustarea situaţiilor financiare din acest punct de vedere.

SITUAŢIA LITIGIILOR

Societatea este implicată în numeroase litigii ( în calitate de reclamant sau de părât ),


începând cu cele pornite împotriva clienţilor rău platnici şi terminând cu diferitele dosare
penale pentru fals şi uz de fals, produse de o serie de foşti salariaţi.

30
Am prezentat la capitolul creaţe-clienţi incerţi, că toţi cei 31 de clienţi au fost
acţionaţi în instanţă. Peste 24 dintre aceste litigii privesc evenimente produse în perioada
ultimului consiliu de administraţie şi sunt pe rol de peste 4 ani. Unele procese s-au finalizat ,
14 dosare se află în faza de executare silită, iar la altele s-a declarat deja falimentul, fără
şanse de recuperare a creanţelor. Aceste sume nu sunt semnificative, dar influenţează totuşi
rezultatele financiare.
Dintre litigiile mai importante aflate pe rol în cursul anului 2005 menţionăm :
Dosarul 1220 /2005 în care Pargest SA Franţa a pierdut definitiv şi irevocabil ( la
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ) procesul intentat Bucureşti Turism , privind dizolvarea
societăţii Bucureşti Internaţional SRL.
Dosarul 20.904 /2002 – ROMEXTUR SA contra Bucureşti Turism ( BUTU) privind o
suprafaţă de teren de 78 mp şi un spaţiu de 692 mp de la parterul hotelului. BUTU are şanse
mari de câştig.
5 dosare privind anularea unor adunări generale ale acţionarilor din anul 2002.
Probabilitatea de a pierde este minimă.
4 dosare privind anularea hotărârilor nr. 1-7 luate în AGA din data de 20.04.2005. În
urma AGEA din 19.12.2005 aceste procese nu mai au obiect.
Peste 70 de dosare cu litigii de muncă, având drept reclamanţi, foşti salariaţi ai
Societăţii. În mod cu totul inexplicabil, unele dintre aceste procese sunt pierdute, iar altele
identice câşigate la aceeaşi instanţă.
3 dosare penale sunt pe rol având BUTU drept reclamant împotriva a peste 10 foşti
salariaţi pentru fals în declaraţii ( au intentat proces împotriva BUTU în numele unui mare
număr de foşti salariaţi. Câţiva indivizi semnând în fals un întreg tabel de reclamanţi ) .
Sunt mai multe dosare pe rol pornite împotriva acţionarului majoritar, privind
privatizarea societăţii. Considerăm că aceste acţiuni nu sunt serioase şi nu au şanse de câştig.
Reţinem din nou această ură surdă a unui număr de foşti salariaţi, împotriva
acţionarului majoritar şi a reprezentanţilor acestuia. Această stare de spirit se simte de fapt în
toate adunările generale, unde în loc de o acţiune concertată de angajare a acţionarilor în
folosul societăţii, se duce o luptă acerbă împotriva Societăţii.
Din acest motiv există pe rolul diferitelor instanţe de judecată un număr impresionant
de litigii care îmbracă cele mai variate forme. Există un nucleu de acţionari, foşti salariaţi
care contestă în instanţă orice decizie a conducerii Societăţii. Această stare de lucruri este
dăunătoare progresului societăţii, limitează eficienţa deciziilor luate, duce la o mare risipă de
timp, de energie şi de bani din partea emitentului.

31
Marea majoritate a acestor procese nu aduce pierderi financiare directe ( cu excepţia
cheltuielilor de judecată ), ci suspendă pe diferite perioade deciziile luate şi prelungeşte în
mod inutil aplicarea acestora.
Mai multe sisizări din partea grupului mai sus amintit sunt şi în prezenzent în
cercetarea organelor de poliţie. Anchetele derulate în cursul anului 2005 au fost infirmate fără
excepţie, organele de poliţie constatând inexistenţa faptelor reclamate de petenţi.

CONCLUZII

Societatea a întocmit situaţiile financiare în conformitate cu principiul continuităţii


activităţii. Conform IAS 1 “Prezentarea situaţiilor financiare”, la întocmirea situaţiilor
financiare, conducerea a evaluat capacitatea întreprinderii de a-şi continua activitatea.
S.C. BUCUREŞTI TURISM S.A. nu a aplicat Standardul Internaţional de
Contabilitate 29 pentru raportarea financiară în economii hiperinflaţioniste în întocmirea
contului de profit şi pierdere al exerciţiului financiar încheiat la 31.12.2005 .
Au fost respectate prevederile celorlalte Standarde Internaţionale de Contabilitate
aplicabile, mai puţin – parţial – IAS 12 Impozitul pe profit.
Trebuie transformate/ rambursate creditele pe termen scurt angajate deja. Conform
hotărârii AGEA din decembrie 2005, Societatea poate contracta un credit de 40 milioane de
euro pentru investiţii. Considerăm că este mai uşor de gestionat un singur credit mare, decât
mai multe de valori mici. În acest fel scade şi îndatorarea emitentului pe termen scurt .
Revenim cu recomandarea privind monitorizarea detaliată a creditului pentru investiţii
care urmează să fie contractat în perioada imediat următoare şi luarea tuturor măsurilor
pentru finalizarea obiectivului în cel mai scurt timp posibil.
Constituie un semnal de alarmă pierderea unor procese cu foştii salariaţi, care
înseamnă cheltuieli inutile, nedeductibile din punct de vedere fiscal, cu repercusiuni sensibile
asupra rezultatelor societăţii. Considerăm că trebuie revizuit modul de abordare al acestor
cauze în instanţă – în măsura în care se mai poate redresa ceva.

Asigurarea privind funcţionarea sistemelor este determinată de gradul de confidenţă,


rezultând din concluziile auditului de sistem şi auditului operaţiunilor din eşantionul
selectat printr-o metodă de eşantionare statistică aleatoare. În vederea obţinerii unui
grad înalt de încredere, respectiv un risc redus de audit, Autoritatea de Audit trebuie

32
să combine rezultatele auditului sistemului şi ale auditului operaţiunilor. Autoritatea
de Audit evaluează mai întâi siguranţa sistemelor (înaltă, medie sau scăzută), ţinând
cont de rezultatele auditului de sistem, în vederea determinării parametrilor tehnici ai
eşantionării, în special, ai nivelului de încredere şi ai ratei aşteptate a erorii. Statele
Membre pot utiliza, de asemenea, rezultatele raportului privind evaluarea
conformităţii potrivit Articolului 71 (2) al Regulamentului (CE) nr. 1083/2006.
Nivelul combinat de încredere obţinut din auditul sistemului şi auditul operaţiunilor
trebuie să fie ridicat. Nivelul încrederii utilizat pentru operaţiunile de eşantionare nu
trebuie să fie mai mic de 60%, cu un nivel maxim de materialitate de 2%. Pentru un
sistem evaluat cu coeficient de siguranţă scăzut, nivelul de încredere utilizat pentru
operaţiunile de eşantionare nu va fi sub 90%. Autoritatea de Audit trebuie să descrie
în raportul anual de control metoda prin care a fost obţinut gradul de încredere.

33