Sunteți pe pagina 1din 9

2. Aferente de la nc.

olivar
3. Efernte spre cortex
1. Parasimpaticul cranian 4. Efernte spre nc. vestibulari
inerveaza : 7. In cordonul mendular
1. Vezicula bilara anterior se afla:
2. Rinichiul 1. Tractul rubrospinal
3. M. circulari ai irisului 2. Tractul tectosinal
4. Vezica urinara 3. Tractul spinobulbar
2. Urmatoarele elemente 4. Tractul spinotalamic anterior
morfofunctionale sunt comune 8. In cordonul medular lateral
simpaticului si se afla:
parasimpaticului : 1. Tractul spinobulbar
1. Toate eferentele celor doua 2. Tractul spinocerebelos direct
componente sunt formate din cel 3. Tractul piramidal direct
putin 2 axoni 4. Tractul rubrosinal
2. Acetilconina este mediator pentru 9. Ramura comunicativa
ambele tipuri de aferente alba :
3. Neuronii motori simpatici si 1. Contine fibre simpatice
parasimpatici ce inerveaza un organ postganglionare
sunt localizati la acelasi nivel al SNC 2. Este formata, exclusiv, din
4. Ambele componente sunt cordonate axoni ai neuronilor vegetativi
de hipotalamus medulari
3. Talamusul este conectat , direct, 3. Se afla la nivelul n. spinal C2
aferent si eferent cu: 4. Contine fibre simpatice
1. Emisferele cerebrale senzitive
2. Maduva spinari 10. nervi micsti ce contin
3. Cerebelul fibre motorii somatice cu origine
4. Hipotalamusul in bulb sunt:
4. Cerebelul primeste fibre 1. N. glosofariginal
de la : 2. N. facial
1. Maduva spinari, 3. N. vag
2. Bulb 4. Trigemenului
3. Punte 11. Adrenalina:
4. Thalamus. 1. Este secretata de catre fibrele
5. Sectionarea jumatatii stangi a simpatice preganglionare
maduvei spinari la nivel C7 , 2. Produce relaxarea muschiului neted
produce: visceral
1. Pierderea sendibilitatii tactile 3. Este secretata exclusiv de catre
protopatice a membrului inferior medulosuprarenala
stang 4. Se afla in plasma sanguine
2. Pierderea sensibilitatii tactile fine a 12. Ramura ventrala a
membrului inferior stang nervului spinal C1 contine
3. Pierderea sensibilitatii proprioceptive urmatoarele tipuri de fibre:
constiente al membrului drept 1. somatice motorii
4. Pierderea sensibilitatii proprioceptive 2. simpatice preganglionare
constiente al membrului inferior 3. somatice senzitive
stang. 4. simpatice senzitive
6. In componenta 13. Parasimpaticul cranian
penduculilor cerebelosi inferiori contine fibre sensitive ale
se afle fibrele: nervilor:
1. Aferente de la cortex 1. Vag
2. Oculomotor 2. Rinichiul
3. Glosofaringian 3. Sfincterul ileo-cecal
4. Trigemen 4. Mugurii gustativi epiglotici
14. Stimularea simpatica are 21. Urmatoarele elemente
urmatoarele efecte: morfofunctionale sunt comune
1. Bronhoconstrictie simpaticului si parasimpaticului:
2. Vasodilatatia tegumentara 1. Neuronul de origine al caii
3. Scaderea excitabilitatii senzitive este situat extranevraxial
tesutului nodal al inimi 2. Ambele componente prezinta
4. Contractia sfincterului Oddi fibre preganglionare in ramura
15. Proteneuronul comunicanta alba a n. spinal T10
sensibilitatii termice a fetei : 3. Eferenta simpatica si
1. Este pseudounipolar parasimpatica contine o simnapsa
2. Prezinta fibre mielinizate colinergica
3. Este extranevrancial 4. La nivelul inimi , prezinta o
4. Este situat in ganglionul spinal distributie asemanatoare
16. Visceroreceptorii: 22. Cerebelul primeste prin
1.Pot fi chemoreceptori peducuri cerebelosi mijlocii fibre
2. Se afla in peretele vascular de la:
3. Sunt terminatii nervoase libere 1. Maduva spinari
4. Pot fi inervati de nervul 2. Bulb
glosofarigian 3. Talamus
17. Ganglioni bazali: 4.Punte
1. Sunt situati inferior si medial 23.Inervatia gustative este
fata de thalamus asigurata de :
2. Sunt conectati aferent si 1. Nervul Tag
eferent cu cerebelul 2. Nervul facial
3. Trimit colaterale la 3. Nervul glosofarigenal
hipotalamus 4. Nervul trigemen
4. Intervin in controlul miscarilor 24. Arhicerebelul:
active comandate de emisferele 1. Constitue lobul posterior al
cerebrale emisferelor cerebeloase
18. Santul central : 2. Impreuna cu aparatul
1. Separa lobul frontal de cel vestibular controleaza echilibrul
parietal dinamic
2. Separa lobul lobul parietal de 3. Are rol in controlul miscarilor
cel temporal fine
3. Separa girul precentral de aria 4. Primeste aferete de la
somestezica deutoneuronal caii vestibulare
4. Separa cele doua emisfere 25. In punte se afla urmatori
19. Frecventa stimulilor ce centri pentru reflexe:
determina tetanos complet 1. Salivator inferior
depinde de: 2. Masticator
1. Faza de relaxare a secusei 3. Cardioaccelerator
2. Faza de contractie a secusei 4. De clipire
3. Intensitatea stimului 26. Santul central:
4. Perioada reflectara a 1. Este orientat paralel cu axul
muschiului longitudinal al fiecarei emisfere
20. N. Vag inerveaza: cerebrale
1. Musculatura striata a 2. Separa lobul parietal de cel
esofagului temporal
3. Separa cele doua emisfere 33. In punte se afla neuroni
cerebrale motori a caror axoni se
4. Separa girul precental de aria distribuie:
somestezica I 1. Muschilor masticatori
27. Hipotalamusul primeste, 2. Muschilor mimici
direc , aferente de la: 3. Muschilor globului ocular
1. Talamus 4. Muschilor inspiratori
2. Nuclei senzitivi din trunchiul 34. Fibrele ale nervului
cerebral trigemen participa la
3. Emisferele cerebrale urmatoarele reflexe:
4. Cerebel 1. Salivar
28. Care dintre urmatoarele 2. De clipire
reflexe sunt vegetative: 3. Masticator
1. Orientarea globurilor oculari in 4. De deglutitie
directia stimului luminos 35. Ramura dorsala a n. T1
2. Piloerectia contine urmatoarele tipuri de
3. Stranutul fibre:
4. Secretia salivara declansata de 1. Somatice motorii
un stimul visual 2. Simpatice postganglionare
29. In bulb se afla urmatorii 3. Senzitive somatice
centri: 4. Simpatice sensitive
1. Lacrimal 36. Proteneuronul
2. Apneustic-punte sensibilitatii termice a fetei:
3. Salivator superior 1. Este pseudounipolar
4. Gastrosecretor 2. Este situate intr-un ganglion pe
30. Radacina posterioara a traseul nervului trigemen
uni nerv spinal toracic, distal de 3. Este extranevraxial
ganglionul spinal,contine: 4. Prezinta prelungiri periferice
1. Fibre dendritice mielinizate mielinizate
somatice 37. Fibre ale nervului
2. Fibre vegetative sensitive care trigemen participa la
conduc impulsul centrifuge urmatoarele reflexe:
3. Fibre vegetative care conduc 1. Lacrimal
impulsul centripet 2. Salivar parotidian
4. Fibre vegetative 3. Masticator
postganglionare 4. Adaptare vizuala
31. Radacina ventrala a 38. Care din urmatoarele
nervului spinal T1 contine substante pot fi eliberate din
urmatoarele tipuri de fibre terminatiile axonice:
1. Somatice motorii 1. Noradrenalina
2. Simpatice postganglionare 2. Acetilcolina
3. Fibre simpatice mielinizate 3. Adrenalina
4. Simpatice senzitive 4.Vasopresina
32. Ramura ventrala a 39. Acetilcolina eliberata in
nervului spinal contine: sinapsa neuromusculara
1. Fibre senzitive somatice determina:
2. Fibre simpatice preganglionare 1. Eflux de Cl din fibra musculara
3. Fibre simpatice postganglioare 2. Cresterea concentratiei Ca2* in
4. Fibre simpatice senzitive reticulul sarcoplasmic
3. Influx de K* in celula
musculara
4. Influx de Na* in fibra 1. Muschiilor masticatori
musculara 2. Muschilor mimicii
40. Sectionarea jumatatii 3. Muschilor globului ocular
stangi a maduvei spinarii la 4. Muschilor limbii
nivelul T12 produce: 46. In bulb se afla neuroni
1. Pierderea sensibilitatii tactile motori somatici care inerveaza:
protopatice a membrului inferior 1. Glanda sublinguala
stang 2. Glanda parotida
2. Pierderea sensibilitatii tactile 3. M. maseteri
fine a membrului superior stang 4. M. stermocleidomastoidieni
3. Pierderea sensibilitatii 47. Inervatia limbi este
proprioceptive incostiente la asigurata de catre nervii:
membrul superior drept 1. Hipoglos
4. Pierderea sensibilitatii tactile 2. Glosofaringian
fine a membrului inferior stang 3.Trigemen
41. In component 4. Facial
penduculilor cerebelosi inferiori 48. Neuronii de origie
se afla fibre: extrapiramidale se afla in:
1. Aferente de la cortex 1. Nucleul rosu
2. Aferente de la nc. Olivar 2. Substanta neagra
3. Eferente spre cortex 3. Olivele bulbare
4. Eferente ala cerebelului spre 4. Nucleii vestibulari
nucleii vestibulari 49. In punte se afla neuroni
42. Care din urmatoarele motori a caror axoni se
procese se desfasoara in mai distributie:
mult de 100 ms: 1. Muschilor limbii
1. Perioada de latent a 2. Muschiilor orbiculari
muschiului scheletic 3. Gandelor parotide
2. Durata pontentialului de 4. Glandele sublinguale
actiune a neuronilor motori alfa 50. Fibrele ale n.
3. Perioada refractara a glosofaringian participa la
neuronilor somatomotori urmatoarele reflexe:
4. Secusa muschiului neted 1. Salivar
43. Deuteneuronul 2. Depresor  *depresor
sensibilitatii taclile fine se afla =>reflex ce scade contractia
in : muschiilor, de ex: muschiul cardiac*
1. Nucleul Goll 3. Masticator
2. Nucleul senzitiv al nervului 4. Lacrimal
facial 51. Inervatia somatica,
3. Nucleul Burdach senzitiva a limbii este asigurata
4. Cornul medular posterior de catre nervii:
44. Originea fibrelor 1. Hipoglos
extrapiramidale pot fi in: 2. Glosofaringian
1. Nuclei din substanta reticulata 3. Vag
a trunchiului cerebral 4. Facial
2. Cerebel 52. Inervatia somatica
3. Coliculii cvadrigemeni motorie a limbii este asigurata
4. Talamus de catre nervii:
45. In bulb se afla neuroni 1. Facial
motori a caror axoni se 2. Vag
distribuie: 3. Trigemen
4. Accesor 1. Hipoglos
53. In punte se afla nucleul 2. Glosofaringian
senzitiv al nerviilor: 3. Trigemen
1. Glosofaringian 4. Facial
2. Facial 61. Inervatia senzitiva a
3. Vag cavitatii bucale este asigurata
4. Trigemen de catre nervi:
54. In mezancefal se afla 1. Hipoglos
neuroni motori ai caror axoni se 2. Glosofaringian
distribuie: 3. Facial
1. Glandei sublinguale 4. Trigemen
2. Glandei parotide 62. Stimularea simpatica are
3. M. maseteri urmatoarele efecte:
4. M. stermocleidomastoidieni 1. Bronhodilatatie
55. In punte se afla centrii 2. Vasoconstrictie tegumentara
urmatoarelor reflexe: 3. Cresterea debitului cardiac
1. Salivator inferior 4. Relaxarea sfincterului Oddi 
2. Masticator *sfincter ce reglaza varsarea sucului
3. Reflexului pupilar fotomotor pancreatic in duoden in timpul
4. Reflexului de clipire digestiei *
56. Inervatia senzitivo- 63.Precizati care din
senzoriala a limbii e asigurata urmatoarele teritorii sunt
de catre nervii: inervate de catre nervul
1. Facial glosofaringian:
2. Glosofarigen 1. Glandele sublinguale
3. Trigemen 2. Baroreoceptorii din sinusul
4. Hipoglos carotidian *glosofaringianul preia
57. Care din urmatori nervi informatii si de la baroreceptorii
contin fibre motorii sinusului carotidian*
parasimpatice: 3.Glandele submandipulare
1. Trigemen 4. Mugurii gustativi
2. Glosofarigian 64. In compententa
3. Hipoglos pedunculilor cerebelosi superiori
4. Facial se afla fibre:
58. In cordonul mendular 1. Fibre ce transmit impulsuri de
anterior se afla: la proprioreceptorii membrelor
1. Tractul piramidal direct superioare
2. Fibre ale sensibilitatii termice 2. Fibre ale sensibilitatii termice
3. Tractul tectospinal 3. Fibre cerebelo-talamice
4. Fibre ale sensibilitatii tactile 4. Fibre ponto-cerebeloase
fine 65. Acetilcolina:
59. Pentru care din 1. Este mediator inhibitor
urmatoarele sensibilitati nu vegetative
exista nucleu talamic de releu: 2. Este mediator in unitatea
1. Termica motorie
2. Proprioceptiva 3. Este un mediator al eferentei
3. Dureroasa simpatice
4. Olfactiva 4. Este un mediator excitator
60. Inervatia senzoriala a vegetativ
limbii este asigurata de catre
nervii:
66. Substanta alba medulara 72. Indicati formatiunile
este formata din fibre cu origine nervoase implicate in controlul
in: activitatii cardio-vasculare:
1. Ganglionii spinali 1. Neuronii din coarnele laterale
2. Cortexul cerebral ale maduvei cervico-dorsale
3. Nucleii motori ai trunchiului 2. Nucleul dorsal al vagului
cerebral 3. Neuronii din coarnele laterale
4. Nucleii propii ai trunchiului ale maduvei dorso-lombare
cerebral 4. Nucleii vegetativi
67. Originea fasciculelor mezencefalici
spinotalamice se afla in: 73. Sectionarea tractului
1. Ganglionii spinali piramidal direct drept este
2. Ganglionii craniani urmata de imposibilitatea
3. Cornul anterior medular realizarii miscarilor fine,
4. Cornul posterior medular voluntare, la nivelul:
68. Nervul trigemen 1. Musculaturii membrului
inerveaza urmatoarele structuri, superior drept
cu exceptia: 2. Musculaturii membrului
1. Mucoasei cavitatii bucale superior stang
2. Muschiilor masticatori 3. Musculaturii membrului
3. Corneei inferior drept
4. Musculaturii limbii 4. Musculaturii membrului
69. Nervii cu actiune asupra inferior stang
musculaturii extrinseci a 74. Care din urmatoarele
globului ocular sunt urmatorii, structuri nervoase cordoneaza
cu exceptia: activitatea muschiilor striati:
1. Trohlear 1. Nucleul motor al nervului
2. Abducens oculomotor (III)
3. Oculomotor 2. Nucleul motor al nervului
4. Optic trohlear (IV)
70. Reflexele vegetative 3. Nucleul motor al nervului
medulare: abducens (VI)
1. Au arc reflex alcatuit din doi 4. Coarnele anterioare medulare
neuroni 75. Hipotalamusul intervine
2. Controleaza activitatea in controlul:
glandelor sudoripare 1. Senzatiei de foame
3. Sunt cele mai simple reflexe 2. Termoreglarii
4. Sunt controlate de etajele 3. Senzatiei de sete
superioare 4. Somnului
71. Care dintre urmatoarele 76. In maduva dorsala se afla
fascicole, nu reprezinta centrii reflexelor:
deutoneuron bulbar: 1. Pilomotorii
1. Fascicolul spinotalamic 2. Cardioinhibitor
anterior 3. Vasoconstrictor
2. Fascicolul spinotalamic lateral 4. Oculomotorii
3. Fasciculele sensibilitatii 77. Urmatoarele afirmatii nu
proprioceptive inconstiente ale caracterizeaza reflexul rotulian:
membrelor inferioare 1. Prezinta un arc reflex
4. Fasciculele care conduc mononeuronal
sensibilitatea tactile fina 2. Se realizeaza pe cai de
conducere rapida
3. Prezinta timp de latenta mai 84. Sunt proprii
mic decat 1ms mezenefalului urmatorii nuclei:
4. Nu iradiaza 1. Substanta neagra
78. In cordonul lateral 2. Coliculii cvadngemeni
medular, sunt dispuse 3. Nucleul rosu
fasciculele: 4. Nucleul olivar
1. Spinocerebelos incrucisat 85. Fibrele nervoase
2. Spinotalamic termic dureros amielinice
3. Piramidal incrucisat 1. Sunt subtiri
4. Rubrospinal 2. Au viteza mica de conducere
79. Hipotalamusul cuprinde 3. Sunt postganglionare in
urmatorii centrii: majoritatea lor
1. Centru foamei 4. Alcatuiesc ramura
2. Centru satietatii comunicanta cenusie
3. Centru termoreglarii 86. Coada de cal contine:
4. Centrul setei 1. Nervii lombari
80. Sectionarea ramurii 2. Filum terminale
mandibulare a nervului trigemen 3. Nervi sacrati
determina: 4. Canal ependimar
1. Abolirea sensibilitatii intregii 87. Coarnele laterale
fete medulare nu contin:
2. Abolirea sensibilitatii corneei 1. Neuroni visceromotori
3. Paralizia musculaturii fetei 2. Neuroni somatomotori
4. Paralizia muschilor maseteri 3. Neuroni viscerosenzitivi
81. Urmatoarele procese 4. Neuroni somatosenzitivi
constitue exemple de reflexe 88. Celulele scoartei
conditionate: cerebrale prezinta urmatoarele
1. Salivatia produsa de gandul la proprietati:
un aliment 1. Excitabilitate
2. Salivatia produsa de vederea 2.Generarea de impulsuri
unui aliment electrice
3. Salivatia produsa de 3. Conductibilitate
descrierea unui aliment 4. Sinteza de substante cu rol de
4. Salivatia produsa prin mediator sinaptic
excitarea receptorilor mucoasei 89. In punte se afla centrii
bucale, aferenti nervului trigemen urmatoarelor reflexe vegetative:
82. Reflexele polisinaptice: 1. Salivar al glandelor
1. Au timp de latenta foarte scurt submaxilare
2. Respecta legile reflexelor 2. Cardiovasculare coordonate
enuntate de Pflüger din nucleul dorsal al vagului
3. Au arcul reflex format din doi 3. Reflexul lacrimal
neuroni 4. Reflexul pupiloconstrictor
4. Caracterizeaza raspunsul la 90. Urmatoarele efecte sunt
durere realizate de nervii
83. Caile somestezice pot pneumogastrici:
avea deutoneurunol in: 1. Stimularea secretiei salivare
1. Talamus 2. Bronhoconstrictie
2. Bulb 3. Coronaroconstrictiei
3. Cerebel 4. Vasoconstrictiei periferica
4. Maduva spinarii *N. X=>Vagi se mai numesc si
pneumogastrici*
91. Centrii reflecsi pot fi 98. Somnul:
localizati in: 1. Are, la adult, o durata de 7-8
1. Maduva spinarii ore
2. Paleocortex 2. Este o inhibitie pasiva
3. Trunchiul cerebral 3. Este o inhibitie active
4. Ganglioni de pe traseul 4. Este specific fiintei umane
nervilor cranieni 99. Neocortexul:
92.Urmatori analizatori au 1. Este portiunea mai recent
deutoneuronul in bulb: dezvoltata din punct de vedere
1. Olfactiv filogenetic
2. Auditiv 2. Este mult mai extins in
3. Optic suprafata decat paleocortexul
4. Vestibular 3. In cea mai mare parte are de
93. Radacina anterioara a trei ori mai multe straturi celulare
nervilor spinali contine axoni ai: 4. Poate fi : senzitiv, motor si de
1. Neuronilor somatomotori asociatie
2. Motoneuronilor gama 100. Cordoanele posterioare
*neuroni somatomotori situati in medulare contin urmatoarele
muschiul striat * fascicule:
3.Neuronilor visceromotori 1. Fasciculul termic
4. Neuronilor de asociatie 2. Fasciculul spinotalamic
94. Emisferele cerebrale sunt 3. Fasciculul spinocerebelos
conectate intre ele prin Gowers
urmatoarele formatiuni 4. Fasciculele ce conduc
1. Comisura alba posterioara sensibilitatea tactile fina
2. Comisura alba anterioara 101. In ganglionul spinal se
3. Corpul calos gasesc urmatoarele tipuri de
4. Pedunculul cerebelos celule:
95. Emisferele cerebrale: 1. Neuroni viscerosenzitivi
1. Nu au suprafata externa neta 2. Celule gliale
2. Reprezinta partea cea mai 3. Neuroni somatosenzitivi
volominoasa a nevraxului 4. Neuroni bipolari fusiformi
3. Fiecare emisfera cerebrala are 102. Substanta alba
trei fete externa, medial si bazala medulara:
4. Au o fata externa in raport cu 1. Este organizata in cordoane
bolta craniului 2. Contine fibre nervoase
96. Ariile corticale: mielinice si celule gliale
1. Nu au o delimitare prea neta 3. Este formata din fibre lungi
2. Au diferite functii unele sunt ascendente si descendente
senzitive si altele motorii 4. Contine cai intersegmentare
3. Pot fi localizate mai multe intr- 103. Neuronii motori se
un girus gasesc in:
4. Unele au o extindere pe mai 1. Cornul anterior medular
multe girusuri 2. Comisura cenusie
97. Formatiunile de substanta 3. Cornul lateral medular
alba vizibile pe fata medial a 4. Jumatatea dorsala a cornului
emisferelor cerebrale sunt: lateral
1. Corpul calos 104. Cordonul anterior
2. Trigonul cerebral medular contine urmatoarele
3. Comisura alba anterioara facicule:
4. Vermisul 1. Fasciculul tectospinal
2. Fasciculul rubrospinal 4. Este o cale extrapiramidala
3. Fasciculul spinotalamic 106. Axonii neuronilor din
anterior ganglionul spinal:
4. Fasciculul piramidal incrucisat 1. Fac sinapsa cu neuroni din
105. Tractul tectospinal: cornul posterior medular
1. Este o cale descendenta a 2. Intra in structura substantei
motilitatii voluntare albe medulare
2. Se gaseste in cordonul 3. Fac sinapsa cu neuroni din
medular anterior cornul lateral
3. Este un raport imediat cu 4. Fac sinapsa cu neuroni din
fasciculul piramidal incrucisat bulb