Sunteți pe pagina 1din 4

PROBLEME – LEGILE GAZELOR

1.În figură este reprezentată transformarea unei mase constante p


de gaz ideal, în coordonate p,T. Volumul gazului :

a. creşte ; b. scade ; c. nu se modifică ; d. variază cum asa


gazului
T
2. Într-un cilindru cu piston aşezat în poziţie verticală, se află o
masă de aer la temperatura t1 = 15 °C. Pistonul are secţiunea S =
0,2 dm2, masa m = 4 kg şi se află iniţial la înălţimea h1 = 20 cm.

a. Determinaţi presiunea gazului ştiind că presiunea atmosferică


este p0 = 105 N/m2

b. Determinaţi distanţa pe care se deplasează pistonul dacă


aşezăm pe el un corp cu masa m0 = 2 kg. (Frecarea este neglijabilă).

c. Până la ce temperatură trebuie să încălzim gazul pentru ca pistonul să ajungă


iaraşi în poziţia iniţială ?

3. Într-un balon sferic de oţel cu pereţi subţiri şi greutatea de 0,1 N, se introduce


azot la temperatura T = 300 K. Să se afle cantitatea maximă de azot care poate fi
introdusă în vas dacă pereţii rezistă până la presiunea p = 5 106 Pa. (ρ otel =
3
7,85 g/cm )

R: 488 g

4.Se amestecă două mase egale din două gaze cu densităţile ρ 1 şi ρ 2, aflate la
aceeaşi temperatură şi presiune. Aflaţi densitatea amestecului, în
aceleaşi condiţii.

5. Un tub de lungime l conţine o coloanặ de mercur, h ce separặ o coloanặ de aer.Tubul


se rặstoarnặ într-un alt vas cu mercur, rặmânând o coloanặ de mercur in el , x.. Care
trebuie sặ fie lungimea minimặ a tubului pentru ca mercurul sặ se verse în vas în
totalitate? (Presiunea atmosfericặ este p0)

p0
R: lmin= +h
ρg

6. Dintr-un balon cu volumul V=1 l iese gaz la temperatura mediului inconjurặtor,


care rặmâne constantặ. Ca urmare, presiunea gazului scade cu ∆p= 55·103
N/m2, iar masa balonului cu gaz scade cu ∆m= 1g. Sặ se calculeze densitatea
gazului la presiunea normalặ (p0= 105 N/m2) si temperatura mediului inconjurặtor
.
R: 1,82 kg/m3

7. Intr-o camerặ de automobil cu volumul V=1,2·10-2m3 presiunea aerului este


p1=5∙104N/m2. Se introduce aer cu o pompặ cu volumul v=3∙10-4N/m3 panặ la
atingerea presiunii p=1,5∙105N/m2. Presiunea atmosfericặ este p0= 105N/m2
.Care este numặrul apặsặrilor la pompặ?

R: 40

8. Volumul unui container de oxigen este de 50l. Pe măsură ce oxigenul este


consumat din container, presiunea indicată de manometru scade de la 20,7∙105Pa
la 69∙104Pa şi temperatura gazului rămas în rezervor descreşte de la 300C la 100C.

a) Câte kilograme de oxigen au fost iniţial în rezervor?

b) Câte kilograme sau consumat?

c) Ce volum ar ocupa oxigenul consumat din rezervor la presiune de o atmosferă şi


temperatura de 200C?

9. Un vas cilindric cu secţiunea S=10cm2 este închis cu un piston masiv. In interiorul


lui se află gaz. Vasul începe să fie ridicat cu acceleraţia 2g. Cunoscând că volumul
gazului scade de 1,5 ori, atunci când temperatura este constantă, găsiţi masa
pistonului. Presiunea atmosferică este p0=105 N/m2

10. Se consideră că aerul este format din oxigen cu masa m 1 = m şi azot cu masa
m2 = 3m. Să se calculeze masa molară a aerului.

11 Un amestec de oxigen şi azot se află într-un balon cu volumul V=10 l la


temperatura t=27°C. Presiunea parţială a oxigenului este p O 2 =5⋅ 104N/m2 şi în
balon se găsesc 0,5 moli de azot. Să se calculeze:

a) Masa de oxigen din balon;


b) Presiunea totală a amestecului;
c) Vitezele pătratice medii (termice) ale moleculelor, celor două gaze.
R: a. m=6,4g O2, b. p=17,47⋅ 104N/m2, c. v TO 2 =483,5m/s, v TN 2 =516,9m/s.

12.O incintă ce conţine oxigen la presiunea p1=700kPa este unită cu o altă incintă
ce conţine o masă egală de azot la presiunea p2=400kPa. Temperaturile celor două
incinte sunt egale. Să se determine presiunea amestecului de gaze din incinte.

R: p=5⋅ 105Pa.

13.Oxigenul necesar unei operaţii de sudare se preia dintr-o butelie de oţel cu


volumul interior V=60dm3. Iniţial presiunea oxigenului din butelie este p1=150atm
la temperatura t=20°C. În urma efectuării operaţiei de sudare, presiunea buteliei
scade la p2=6 atm. Să se calculeze:

a) Cantitatea de oxigen existentă iniţial în butelie;


b) Cantitatea de oxigen consumat, ştiind că temperatura gazului din
butelie rămâne constantă în timpul efectuării operaţiei de sudare;
c) Presiunea care se stabileşte în butelie, dacă după efectuarea operaţiei
de sudare, butelia se depozitează într-un loc în care temperatura se
stabileşte la t′ =45°C.
R: a. m1=11,8kg, b. ∆ m=11,08kg, c. p′ =6,51⋅ 105N/m2.

14.Se dau izotermele din figură trasate pentru aceeaşi masă de hidrogen şi de
azot, şi pentru aceeaşi temperatură.
p a) să se indice care dintre izotermele a sau b
corespunde hidrogenului şi care
corespunde azotului.

a b) în ce caz izotermele a două gaze diferite,


b trasate pentru aceeaşi temperatură, coincid?

V R: a) curba a pentru hidrogen şi b pentru


azot

b) cand m1/ µ1=m2/µ2

15.Un tub cu lungimea l = 1 m, închis la capătul superior este cufundat cu


capătul deschis intr-un lichid de densitate ρ = 103 kg/m3 pe o adancime x
= 0,87m; considerand că presiunea atmosferică este cea normală p 0, se
determine inălţimea y la care a pătruns lichidul in tub.
R: y =5.6 cm

16.În timpul transformării prezentate în figura de alăturată,


presiunea unei mase de gaz ideal:
p
a) creşte; b) rămâne constantă; c) nu se poate specifica 2

numic în legătură cu variaţia presiunii; d) scade; e) tinde


1
la zero; f) tinde asimptotic la o valoare bine precizată O T

17.Un cilindru orizontal de lungime L = 1 m şi secţiune S = 2.10 – 3 m2 este


împărţit în două părţi egale printr-un piston mobil. În cele două
compartimente se află aer la p0 = 105 N/m2 şi la aceeaşi temperatură. Se
deplasează pistonul cu h = 0,4 m faţă de poziţia iniţială. Ce forţă acţionează
asupra pistonului pentru a-l menţine în această poziţie?
R: a) 195,1 N; b) 888,8 N; c) 555,5 N; d) 17,3 N; 8,88 N; f) 95,2 N.

18.Un cilindru orizontal cu piston mobil conţine la volumul V=5 l o masa m=0,8
kg oxigen ( µ O2 = 32 kg/kmol) . Prin comprimare izotermă densitatea oxigenului
creşte cu 40 kg / m 3 . Temperatura mediului ambiant este T=320 K.
Determinati volumul final al oxigenului .
19.Un gaz ideal parcurge procesul ciclic(1231) din figura de mai jos. Se cunosc
T1 = 250 K şi T 2= 300 K. Calculati temperatura in starea 3.