Sunteți pe pagina 1din 6

ex cathedra

Model psihopedagogic
de proiectare a competenţelor
pentru disciplina şcolară
Rezumat: În articolul dat se fundamentează în plan psiho-
logic, pedagogic şi teleologic un model/referenţial al proiectă-
rii competenţelor generale pentru disciplina şcolară.
Vladimir Guțu Modelul se axează pe: teoriile psihologice ale învăţării,
structurarea teleologică a finalităţilor de învăţare, potenţialul
dr. hab., prof. univ.,
formativ al conţinuturilor disciplinei şcolare, dar şi pe definirea
Universitatea de Stat din Moldova modernă a competenţelor de format. În articol se descriu pe larg
etapele şi procedurile de proiectare a competenţelor generale pentru disciplina şcolară, aplicînd modelul/referenţialul propus.
Abstract: The present article refers to the foundation of a model of designing general competences for school discipline
taking into account psychological, pedagogical and teleological aspects.
The model focuses on psychological theories of learning, teleological structuring of education finalities, formative potential
of school discipline content, but also on the modern definition of competences to be formed. The article also describes in detail
the steps and procedures of designing general competences for school discipline, applying the proposed model.

Keywords: Definition of competences, general competences, psycho-pedagogical model, school discipline.

Transformările radicale în plan politic, economic OECD (Organizaţia pentru Cooperare Economică şi
şi cultural, generate prin mondializare şi europenizare, Dezvoltare), au fost identificate o serie de ten­dinţe ma-
provoacă efecte numeroase în sistemul de învăţămînt, jore ce au dictat reconceptualizarea teleologică a finalită-
ceea ce solicită un nou mod de a gîndi şi de a organiza ţilor educa­ţionale: accentul pus pe abilităţi de ordin înalt
activitatea educaţională. În acest sens, abordarea învă- şi pe capacităţi cross-curriculare/competenţe; integrarea
ţămîntului din perspectiva competenţelor apare ca o disciplinelor/cursurilor; aplicarea tehnologiilor interac-
provocare şi ca o tendinţă postmodernă. tive în procesul de învăţămînt; învăţarea prin cooperare
De menţionat că unele idei ale învăţămîntului centrat şi investigaţie; evaluarea performanţelor; creşterea res-
pe competenţe au apă­rut în urma studierii pieţei muncii ponsabilităţilor elevilor, cadrelor didactice, managerilor.
şi a cerinţelor faţă de specialistul contem­poran. Aceste În contextul acestor tendinţe, abordarea teleologică a
cerinţe se referă la capacităţile de a lucra în echipă, de a competenţelor repre­zintă nu altceva decît finalităţile
lua auto­nom decizii, de a accepta şi a promova inovaţiile, educaţionale aşteptate/prognozate/proiectate.
de a rezista la situaţii de stres etc. Definirea conceptului de competenţă se axează pe
Competenţele de care au nevoie elevii pentru a reuşi două laturi: psiho­lo­gică şi pedagogică. Din multitudinea
în contextul dinami­zării societăţii contemporane nu pot de definiţii ale noţiunii le evidenţiem pe cele mai relevan-
fi formate în întregime prin intermediul disciplinelor te, din punctul nostru de vedere: a) „concordanţa optimă
şcolare. Reconsiderarea relaţiilor şi a conexiunilor din- dintre capacitatea individului şi rezul­tatele activităţii sale”
tre disciplinele şcolare poate fi realizată în cadrul unui [6, p. 181]; b) „capacitatea de a traduce deciziile în acţiuni,
management teleologic modern. în fapte, de a realiza ceva corect, bine, util” [3, p. 7]; c)
Într-o analiză efectuată la nivelul ţărilor membre ale „capacitatea de a soluţiona corespunzător o problemă,


eX CATHEDRA

de a lua decizii potrivite, de a îndeplini o misiune sau (generale); competenţe specifice unităţii de învăţare
de a practica o profesie în bune condiţii şi cu rezultate (intermediare/constitutive);
recunoscute ca bune” [2, p. 77]; d) „capacităţi care sînt III. abordare teleologică: obiective generale ori-
puse în aplicare, utilizate în diverse situaţii, potrivit cu entate spre formarea competenţelor specifice în cad­rul
regulile atribuite (asumate pentru rezolvarea cu succes, studierii disciplinei şcolare; obiective de referinţă ori-
în mod raţional şi creativ, a diferitelor sarcini, probleme” entate spre formarea competenţelor specifice în cadrul
[4, pp. 203-205]; e) „o categorie de caracteristici indivi­ studierii unităţii de învăţare; obiective operaţionale
duale care sînt strîns legate cu valorile şi cunoştinţele orientate spre formarea dimensiunii operaţionale a
acumulate”; „o aptitu­dine operaţională validată) [1, pp. competenţelor.
7; 35-37]. M. Singer defineşte competențele ca fiind an- Există mai multe modele teoretice şi praxiologice
sambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi dobîndite de proiectare a competenţelor generale şi specifice.
prin învăţare; acestea permit identificarea şi rezolvarea Fundamentarea şi elaborarea unui model de acest tip
în contexte diverse a unor probleme caracteristice unui este în legătură directă cu teoriile învăţării. În acest sens,
anumit domeniu [7, p. 71-72]. teoria acţiunilor mentale, fundamentată de P. Galperin,
În literatura de specialitate întîlnim şi alte definiţii: P. Sanet și J. Piaget, poate fi valorificată în vederea
capacitate care permite reuşita în exercitarea unei funcţii construirii modelului de proiectare a competenţelor.
sau în executarea unor sarcini (C.S.M.E. – Conféderation Teoria se axează pe două abordări:
sindicale mondiale des enseignants, 1985); ansamblu de Prima abordare ţine de etapele acţiunilor mentale,
cunoştinţe şi abilităţi (“savoir-faire”) care permit realiza- argumentată de P. Galperin:
rea adecvată a unei sarcini sau a unui ansamblu de sarcini • prima etapă – interiorizarea acţiunilor (fază de
(C.M.T.E. – Commision ministérielle de terminologie constituire a bazei orientative a acţiunii); de-
de l’éducation, 1992); abilitate dobîndită prin asimilarea termină necesitatea proiectării competenţei de
unor cunoştinţe pertinente şi a experienţei, care constă receptare şi interiorizare;
în circumscrierea şi rezolvarea de probleme specifice • etapa a doua – acţiune materializată, îndreptată
(Dictionnaire actuel de l’éducation, 1993). direct asupra structurii sarcinii de învăţare sub
Competenţa, în viziunea noastră, poate fi definită ca ghidarea profesorului; determină competenţele
„un set” de capacităţi pentru a acţiona/activa în situaţii de prelucrare primară a informaţiei şi de algo-
nedeterminate. Cea mai simplă şi acceptabilă definiţie ritmizare;
poate fi formulată astfel: „integrare a cunoştinţelor, • etapa a treia – exteriorizare prin limbaj; deter-
capacităţilor şi atitudinilor”. Sub aspect psihologic, com- mină competenţa de exprimare;
petenţa reprezintă o stare de potenţia­litate psihică a unei • etapa a patra – limbaj interiorizat, capacitatea
persoane de a acţiona adecvat şi eficient sau un sistem de a rezolva un sistem de sarcini operaţionale
de însuşiri acţionale şi operaţionale care, împreună cu cu delimitări noţional-verbale clare; determină
cunoştinţele, deprinderile şi experienţa necesară, conduc categoria de competenţe de prelucrare secundară
la acţiuni eficiente şi de performanţă [5, p. 805]. a rezultatelor/informaţiei etc.;
Aşadar, competenţa reprezintă o caracterizare inte- • etapa a cincea – „flux de imagini verbale ale
grală a personalităţii. În acest sens, ea poate fi privită lucrurilor, proceselor, cuvintelor”; determină
ca: a) integrare a cunoştinţelor, capacităţilor/abilităţilor competenţa de prelucrare secundară a infor-
şi atitudinilor, dar şi ca mijloc de realizare a activităţii maţiei, rezultatelor şi, într-o măsură mai mică,
cognitive, sociale, profesionale etc. (plan psihologic); b) competenţa de integrare.
trăsătură/calitate a personalităţii determinată social/edu- A doua abordare ţine de alt concept de structurare
caţional; se for­mează şi se manifestă în societate (plan a operaţiilor mentale: percepţie, interiorizare primară,
sociopsihologic); c) obiectiv şi finalitate a educaţiei construire de structuri mentale, transpunere în limbaj,
(plan pedagogic/teleologic). acomodare internă, adaptare externă. Anume această
În această ordine de idei, este propusă următoarea abordare a stat la baza unui model teoretic de proiectare
clasificare a competenţelor: a competenţelor generale (specifice) pentru disciplinele
I. abordare psihologică: competenţe (metacom- şcolare, fundamentat de M. Singer [7, p. 73]. Modelul
petenţe) formate pe parcursul învăţării disciplinelor dat se prezintă astfel:
şcolare, dar şi în cadrul activităţilor extracurriculare; Receptarea – poate fi concretizată prin următoarele
competenţe formate în cadrul studierii disciplinei şcolare concepte operaţionale: identificarea de termeni, relaţii,
(generale şi specifice); competenţe formate în cadrul procese; observarea unor fenomene, procese; perceperea
învăţării unităţilor complexe de conţinut (specifice); unor relaţii, conexiuni; nominalizarea unor concepte,
II. abordare pedagogică: competenţe-cheie; com- relaţii, procese; culegerea de date din variate surse;
petenţe transversale; competenţe specifice disciplinei definirea unor concepte.

Model psihopedagogic de proiectare a competenţelor pentru disciplina şcolară


eX CATHEDRA

Prelucrarea primară (a datelor) – poate fi concre­ “cîmpului de experienţă”, descoperirea soluţiei


tizată prin următoarele concepte operaţionale: compa- etc.;
rarea unor date, stabilirea unor relaţii; calcularea unor 4) la teoria acțiunilor mentale realizate în etape,
rezultate parţiale; clasificări de date; reprezentarea unor lansată de P. Galperin (a se vedea mai sus).
date; sortarea-discriminarea; investigarea, explorarea; Aşadar, fiecare teorie a învăţării, prin conceptul său,
experimentarea. determină şi conţinutul categoriei de competenţe. În
Algoritmizarea – poate fi concretizată prin următoa- structurarea categoriilor de competenţe pot fi aplicate şi
rele concepte operaţionale: reducerea la o schemă sau diferite combinaţii, interconexiuni ale teoriilor învăţării.
model; anticiparea unor rezultate; reprezentarea datelor; Cu alte cuvinte, modelul propus de M. Singer încearcă să
remarcarea unor invarianţi; rezolvarea de probleme prin generalizeze mai multe abordări cu referire la învăţare,
modelare şi algoritmizare. dar şi la structurarea/clasificarea finalităţilor de învăţa-
Exprimarea – poate fi concretizată prin următoarele re (dimensiunea teleologică). Modelul, fiind unul atît
concepte operaţionale: descrierea unor stări, sisteme, teoretic, cît şi praxiologic, îmbină reuşit dimensiunea
procese, fenomene; generarea de idei, concepte, soluţii; conceptuală şi cea experienţială.
argumentarea unor enunţuri; demonstrarea. Categoriile de competenţe generale şi specifice în
Prelucrarea secundară (a rezultatelor) – poate fi cadrul modelului analizat sînt abordate în plan pedagogic
concretizată prin următoarele concepte operaţionale: şi teleologic, ele reprezintă “intrările” în sistem şi pot fi
compararea unor rezultate, date de ieşire, concluzii; privite ca obiective de atins.
calcularea, evaluarea unor rezultate; interpretarea re- Succesiunea competențelor la intrare, ca şi succesiu-
zultatelor; analiza de situaţii; elaborarea de strategii; nea operaţiilor mentale care determină conţinutul şi cate-
relaţionări între diferite tipuri de reprezentări, între goria acestora, nu este de natură ierarhică, ci temporală.
reprezentare şi obiect. Fiecare competență sau combinaţie de competențe poate
Transferul – poate fi concretizat prin următoarele avea roluri dominante în raport cu competențele trans-
concepte operaţionale: aplicarea; generalizarea şi parti- versale, competențele-cheie sau contextele de învăţare.
cularizarea; integrarea; verificarea; optimizarea; trans- Și operaţiile mentale sau combinaţiile acestora pot avea
punerea; negocierea de conexiuni complexe; adaptarea roluri dominante în formarea unor anumite competențe/
şi adecvarea la context. Modelul dat poate fi dezvoltat, categorii de competențe. Pentru autorii de curricula şi
adaptat la diferite concepte de învăţare şi proiecte curri- cadrele didactice este importantă şi următoarea preciza-
culare. În acest sens, se identifică clar două perspective: re/constatare: categoriile de competențe (receptarea, pre-
1) asigurarea coerenţei cu competenţele transversale, în lucrarea primară a datelor, algoritmizarea, exprimarea,
primul rînd atunci cînd acestea fac parte din curricula prelucrarea secundară, integrarea şi transferul) repre-
disciplinare; 2) asigurarea “trunchiului continuu” de zintă repere/finalităţi atît la nivel de disciplină şcolară,
categorii ale competențelor, dar şi a diversităţii şi posi- cît şi la nivel de unitate de învăţare. Fiecare categorie
bilităţii de extindere şi de concretizare a acestora prin de competențe generale pentru o disciplină şcolară sau
diferite concepte operaţionale. alta se formează consecutiv prin operaţionalizarea sa la
Conţinutul competenţei trebuie să dispună de po- nivelul fiecărei unităţi de învăţare. Tipologia operaţii-
tenţialitate de discriminare/operaţionalizare în raport cu lor/conceptelor operaționale (competențelor specifice
contextul de învăţare, şi invers, complexitatea operaţiilor unităţii de învăţare) este determinată de: categoria de
de învăţare trebuie să se regăsească în conţinutul şi competențe; conţinutul unităţii de învăţare; etapele
categoria competenței. Conținutul competenței poate fi formării competenței; nivelul de formare a competenței
raportat la diverse teorii de învăţare, de exemplu: (complexitatea acesteia); corelarea cu competențele
Didactica Pro..., nr.4 (86) anul 2014

1) la teoria inteligenţelor multiple, avînd ca meca- transversale/cross-curriculare.


nism al “traducerii” realităţii în proces psihic, în Aşadar, modelul de proiectare a competențelor asigură
structura intelectuală următoarea stadialitate: mo- un cadru de referinţă pentru proiectarea competențelor
delarea rudimentară, interiorizarea unui sistem generale prin corelarea/raportarea acestora la categoriile
simbolic specific, reprezentarea într-un sistem din model şi pentru proiectarea “competențelor specifice
noţional specific, exprimarea într-un registru de unităţii de învăţare” prin corelarea acestora cu concepte
roluri sociale şi profesionale; operaţionale/categorii de concepte operaţionale/taxono-
2) la teoria constructivistă, care pune accentul pe mii de concepte operaţionale.
construirea cunoaşterii prin resursele intime ale Logica şi procedurile de proiectare a competențelor
individului: iniţiativă, activism, propria experi- pentru disciplina şcolară se prezintă astfel:
enţă; Pasul 1. Se studiază modelul/referenţialul privind
3) la teoria gestaltivismului, care se axează pe: in- proiectarea competențelor generale pentru disciplina
tegralitatea percepţiei, organizarea spontană a şcolară.

Model psihopedagogic de proiectare a competenţelor pentru disciplina şcolară


eX CATHEDRA

Pasul 2. Se analizează conţinutul şi valenţele for- ţii de învăţare prin concretizarea competențelor generale
mative ale disciplinei. la nivelul unităţii de învăţare şi operaţionalizarea aces-
Pasul 3. Se analizează competențele transversale şi tora în baza referenţialului de competențe operaţionale
se stabilesc derivatele acestora cu referire la proiectarea (taxonomii ale competențelor) şi potenţialul formativ al
competenţelor generale pentru disciplina şcolară. unităţii de conţinut.
Pasul 4. Se formulează fiecare categorie de Pasul 9. Se stabilesc subcategoriile/conceptele ope-
competențe în conformitate cu categoria respectivă din raţionale dominante, repetabile pentru fiecare unitate
model raportată la disciplina şcolară. de conţinut (competențe specifice unităţii de învăţa-
Pasul 5. Se formulează alternative/variante pentru re), din perspectiva realizării sistemice a taxonomiei
fiecare categorie de competențe, aplicînd referenţialul competențelor specifice.
de concepte operaţionale. Pasul 10. Se realizează ”operaţionalizarea” compe­
Pasul 6. Se discută cu experţi ansamblul de com- tențelor specifice unităţii de învăţare la nivel de sec-
petenţe generale pentru disciplină şi se aprobă varianta venţe concrete de învăţare (proiectarea didactică a
cea mai reuşită. lecţiei); la nivel de sarcini didactice (se aplică conceptul
Pasul 7. Se identifică consecutivitatea şi conţinutul de dublă operaţionalizare) competențe generale →
unităţilor de învăţare (unităţilor de conţinut). competențe specifice → obiective operaţionale (sarcini
Pasul 8. Se formulează competențele specifice unită- didactice).

Figura 1. Structura şi modelul de proiectare a competenţelor generale şi specifice pentru disciplina şcolară

Disciplina şcolară
Competenţe generale
...............

Competenţe specifice unităţii de învăţare: generale-concretiza-


te la nivel de unitate de învăţare (derivate)

Referinţe privind Referinţe privind Unitatea de în- Unitatea de în- Unitatea de în-
proiectarea concretizarea văţare: competen- văţare: competen- văţare: competen-
competenţelor competenţelor ge- ţe „operaţionale” ţe „operaţionale” ţe „operaţionale”
generale pentru nerale şi operaţio-
disciplina şcolară nalizarea acestora
............ la nivel de unitate
de învăţare
............

Referinţe privind proiectarea competenţelor specifice disciplinei şcolare


I. Competenţa de cunoaştere şi înțelegere
Nr. Categoriile de competenţe specifice disciplinei şcolare Competenţele specifice pentru unita-
(generale) tea de învăţare/concepte operaţionale
1. Competenţa de receptare şi interiorizare • Identificarea noţiunilor, fenomenelor,
• Receptarea şi înţelegerea unor texte orale şi scrise de diverse proceselor, relaţiilor etc.;
tipuri (limba şi literatura). • definirea unor noţiuni;
• Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii • observarea unor fenomene;
de comunicare (limba şi literatura). • enumerarea unor fapte, fenomene,
• Identificarea corectă a unor date matematice şi interpretarea lor procese etc.;
în funcţie de contextul în care au fost definite (matematica). • reproducerea unor definiţii, texte
• Definirea şi recunoaşterea conceptelor specifice fizicii (fizi- etc.;
ca). • culegerea de date, informaţii etc.;
• Perceperea coerentă a elementelor, proceselor şi fenomenelor • descrierea faptelor, fenomenelor, pro-
care definesc mediul geografic (geografia). ceselor etc.;
• Receptarea în manieră personală a mesajelor artistice din uni- • evidenţierea faptelor, fenomenelor,
versul vizual (educaţia plastică). proceselor etc.

Model psihopedagogic de proiectare a competenţelor pentru disciplina şcolară


eX CATHEDRA

II. Competenţa de aplicare


Nr. Categoriile de competenţe specifice disciplinei şcolare Competenţele specifice pentru unita-
(generale) tea de învăţare/concepte operaţionale
2. Competenţa de prelucrare primară a datelor/informaţiilor, • Analiza şi sinteza;
observațiilor • compararea şi discriminarea;
Exemple: • stabilirea unor relaţii;
• Utilizarea corectă şi adecvată a limbii în diferite situaţii de • categorizarea şi clasificarea;
evaluare (limba şi literatura). • inducţia, deducţia;
• Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contex- • investigarea;
tual cuprinse în enunţuri matematice (matematica). • explorarea;
• Alegerea algoritmilor optimi care permit prelucrarea datelor • experimentarea;
(matematica). • rezolvarea unor exemple simple.
• Explorarea şi experimentarea dirijată a unor fenomene şi procese
fizice (fizica).
• Explorarea şi investigarea metamorfozelor chimice ale unor
substanţe (chimia).
• Descompunerea unei probleme în subproblemă şi prelucrarea
datelor utilizînd subprogramul (informatica).
3. Competenţa de modelare şi algoritmizare • Construirea unor scheme, modele;
Exemple: • aplicarea schemelor, modelelor, algo-
• Folosirea instrumentelor de analiză stilistică a diverselor texte ritmilor;
literare şi nonliterare (limba şi literatura). • rezolvarea de probleme prin modelare
• Utilizarea algoritmilor pentru rezolvarea unor probleme practice şi algoritmizare;
(matematica, chimia, fizica). • anticiparea rezultatelor;
• Rezolvarea de probleme cu caracater teoretic şi aplicativ (fizica, • reprezentarea datelor;
chimia etc.). • structurarea.
• Modelarea unor fenomene şi procese biologice în scopul de-
monstrării unor teorii (biologia).
• Modelarea şi transpunerea informaţiilor tehnologice în reprezen-
tări grafice prin intermediul simbolurilor convenţionale (desenul
tehnic).
4. Competenţa de exprimare şi argumentare • Descrierea unor procese, fenomene,
Exemple: sisteme;
• Argumentarea în scris sau oral a problemelor, a opiniilor asupra • generarea de idei, concepte, soluţii;
unui text literar sau nonliterar (limba şi literatura). • argumentarea unor enunţuri;
• Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte • demonstrarea;
(limba şi literatura). • interpretarea;
• Exprimarea cu ajutorul datelor matematice a unor situaţii con- • ilustrarea;
crete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora (matematica). • relatarea.
• Explicarea fenomenelor fizice într-un limbaj specific prin mo-
delare şi abstractizare (fizica).
• Explicarea schimbărilor implicate în reacţii chimice (chimia).
Didactica Pro..., nr.4 (86) anul 2014

• Descrierea unor elemente, procese, fenomene ce formează


mediul geografic (geografia).
5. Competenţa de prelucrare secundară a rezultatelor, datelor, ob- • Concluzionarea;
servaţiilor • evaluarea rezultatelor;
Exemple: • analiza sistemică a unor date, fenome-
• Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă (limba ne, procese;
şi literatura). • elaborarea de strategii;
• Analiza unei situaţii problematice şi determinarea ipotezelor • relaţionarea între diferite tipuri de
necesare pentru rezolvarea acesteia (matematica). reprezentări;
• Analiza de situaţii problematice în scopul descoperirii de stra- • producerea de noi idei;
tegii pentru optimizarea soluţiilor (matematica, fizica etc.). • extrapolarea;
• Relaţionarea fenomenelor din realitate cu reprezentarea lor • extinderea;
grafică, cartografică (georgrafia). • abstractizarea;
• aprecierea.

Model psihopedagogic de proiectare a competenţelor pentru disciplina şcolară


eX CATHEDRA

III. Competenţa de integrare şi transfer


Nr. Categoriile de competenţe specifice disciplinei şcolare Competenţele specifice pentru unita-
(generale) tea de învăţare/concepte operaţionale
6. Competenţa de integrare • Generalizarea şi particularizarea;
Exemple: • optimizarea;
• Identificarea elementelor specifice de cultură şi civilizaţie a unei • transpunerea;
naţiuni şi integrarea lor într-un context multicultural (limba şi • transferarea;
literatura). • adaptarea şi adecvarea la contexte;
• Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii • planificarea;
variate de comunicare (limba şi literatura). • gestionarea;
• Modelarea matematică a unor situaţii-problemă prin integrarea • cercetarea individuală şi în grup;
cunoştinţelor din diferite domenii (matematica). • conceptualizarea;
• Realizarea unor transferuri şi integrarea cunoştinţelor şi a meto- • rezolvarea studiilor de caz, a situaţii-
delor de lucru specifice fizicii în scopul aplicării lor în ştiinţele lor-problemă;
naturii şi în tehnologii (fizica). • luarea de decizii;
• Transferarea şi aplicarea cunoştinţelor din domeniul biologiei • comunicarea eficientă.
în contexte variate (biologia).
• Proiectarea aplicaţiilor pentru rezolvarea unor probleme utilizînd
instrumente specifice de prelucrare a datelor (informatica, fizica
etc.).
• Elaborarea de proiecte privind protecţia mediului ambiant
(ecologia).

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:
1. Garştea N. Formarea competenţelor profesionale la studenţii pedagogi în contextul noilor educaţii. Teză de
doctor în pedagogie. Chişinău, 2003.
2. Jinga I. Structuri, strategii şi performanţe în învăţămînt. Bucureşti: Editura Acade­miei, 1989.
3. Mureşan V. Competenţa pedagogică în activitatea didactică şi extradidactică. Timi­şoara: Mirton, 1997.
4. Neacşu I. Instruire şi învăţare. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1990.
5. Polya G. Descoperirea în matematică: euristica rezolvării problemelor. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1971.
6. Salade D. Receptarea noului în practica şcolară. În: Dezbateri de didactică aplica­tivă. Cluj-Napoca: Presa
Universităţii Clujene, 1997.
7. Singer M. Realizarea unui curriculum centrat pe competenţe – o provocare asumată. În: Revista de Peda-
gogie. Bucureşti: IȘE, 2003.

Model psihopedagogic de proiectare a competenţelor pentru disciplina şcolară

10

S-ar putea să vă placă și