Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

CLASA: a VI-a
PROFESOR:
OBIECTUL: Limba română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Opera lirică
TEMA: Pronumele – test de evaluare
TIPUL DE LECŢIE: verificare şi evaluare a cunoştinţelor
COMPETENŢE GENERALE:
1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare monologată şi dialogată;
2. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse;
3. Utilizarea corectǎ şi adecvatǎ a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte
de realizare, cu scopuri diverse.

COMPETENŢE SPECIFICE:
2.3. utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de propoziţii;
3.4.sesizarea organizării morfologice şi sintactice a textelor citite (nonliterare şi literare);
4.3.înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat, utilizând corect semnele ortografice şi de
punctuaţie.

OBIECTIVELE OPERAŢIONALE:
COGNITIVE:
O1: să identifice caracteristicile pronumelui;
O2: să recunoască categoriile gramaticale specifice părţii de vorbire studiate;
O3: să stabilească funcţiile sintactice ale pronumelui şi ale adjectivului pronominal;
O4: să analizeze pronumele, respectând „algoritmul“ stabilit;
O5: să creeze enunţuri cu pronumele studiate.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, explicaţia, analiza gramaticală, exerciţiul,
problematizarea, exerciţiile creatoare;
FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală;
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: manual, culegere, ppt, test de evaluare, tabla.
MODALITĂŢI DE EVALUARE : evaluare formativă, observarea comportamentului, analiza
răspunsurilor, evaluare orală.

RESURSE:
BIBLIOGRAFICE
metodice:
Constanţa Bărboi, Limba şi literatura română în liceu. Calitate şi eficienţă în predare şi învăţare,
E.D.P., Bucureşti, 1983;
Constantin Parfene, Aspecte teoretice şi experimentale în studiul literaturii în şcoală, Editura
Universităţii „ Al. I. Cuza”, Iaşi, 2002;
I. Şerdean, Metodica predării limbii române, E.D.P., Bucureşti, 1985;
didactice:
Elena Mazilu-Ionescu, Valentina Jercea, Limba română, manual pentru clasa a VI-a, E.D.P.,
Bucureşti, 2000;
C-tin Cruceru, V. Teodorescu, Gramatica limbii române,Ed. Gramar, Bucureşti, 2002.
TEMPORALE: 50 de minute
Loc de desfăşurare: cabinetul de limba română
Test de evaluare – Pronumele şi adjectival pronominal

1.Completează următoarele afirmaţii: 10 p.


a) Pronumele este partea de vorbire care ţine locul …………………………………………………………………
b)Pronumele reflexiv are forme proprii doar pentru persoana....................................................
c)Dumneavoastră, dumnealui, dumneata sunt ...........................................................................
d) Al meu, al tău, al său sunt.......................................................................................................
2. Realizează corespondenţa pentru cuvintele subliniate : 10 p.
a) Acesta este colegul meu de bancă . 1. Pronume posesiv , nominativ, subiect
b)Lauda de sine nu miroase a bine. 2.Pronume demonstrativ, nominativ, subiect
c)Pe ea o cunosc de mică . 3.Pronume reflexiv, acuzativ, atribut pronominal
d)Ai noştri sunt plecaţi la cumpărături. 4. Pronume personal , acuzativ, complement direct
5. Adjectiv pronominal posesiv,genitiv,atribut adjectival.
3. Încercuiţi varianta corectă : 10 p.
A) În enunţul „Casa noastră este departe ”, cuvântul subliniat este :
a)pronume posesiv, b)adjectiv pronominal posesiv, c)pronume demonstrativ
B) În enunţul „ Ai noştri sunt pregătiţi pentru spectacol .”, cuvântul subliniat este :
a) adjectiv pronominal posesiv b) pronume posesiv, c) pronume personal
4. Alcătuiţi enunţuri, respectând cerinţele. 20 p.
a) ea – subiect, caz nominativ
……………………………………………………………………………………………………………
.
b) acela – complement direct , acuzativ
……………………………………………………………………………………………..
c) dumneata – nume predicativ,
nominativ…………………………………………………………………………………………
d) al nostru -subiect ,
nominativ………………………………………………………………………………………………
………….
e) aceluia – complement indirect ,
dativ………………………………………………………………………………………………

5. Subliniaţi cu o linie pronumele demonstrative şi cu două linii adjectivele pronominale


demonstrative din următorul text : 10 p.
„ Aceştia sunt prietenii mei. În fiecare primăvară mergem împreună în pădurea aceea,adunăm ghiocei,
viorele şi toporaşi. Mergem în aceeaşi poieniţă pe care o ştim de mici. Acelaşi cântec al păsărelelor ne
întâmpină de fiecare dată. ”

6.Rescrieţi următoarele enunţuri , corectând greşelile: 10 p.


a) Lam certat peal tău frate că nui ascultător.
………………………………………………………………………………..
b) Am văzuto si iam spus săi dea cartea colegului său.
…………………………………………………………………………………………………………

7. Alcătuiţi enunţuri în care aceştia, aceeaşi să fie pronume demonstrative şi adjective pronominale
demonstrative . 10 p.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
8. Exerciţiu de diferenţiere: Analizaţi morfo-sintactic pronumele din următorul enunţ:
Celui de-acolo i-am cerut bani. 10 p.
 Se acordă 10 puncte din oficiu.