Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECȚIE

ȘCOALA: Școala Gimnazială ,,N. Popoviciu” Beiuș


Propunător: prof. Veronica Popa
Data: 4.03.2013
Clasa: a VI-a
Obiectul: Limba și literatura română
Subiectul: Literatura populară, balada – Toma Alimoș
Tipul lecţiei: Însușire de noi cunoștințe

COMPETENŢE GENERALE:
1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii
de comunicare monologată şi dialogată;
2. Receptarea mesajului scris din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse;
3. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în
diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse;

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.4 sesizarea corectitudinii/ incorectitudinii gramaticale a unui enunţ şi/ sau a formelor
lexicale;
2.2 selectarea elementelor de lexic adecvate situaţiilor de comunicare;
2.4 adaptarea vorbirii la parteneri şi la situaţia de comunicare/ situaţii de comunicare diverse;
3.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit
3.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic şi a procedeelor de expresivitate
artistică într-un text liric;
4.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat, utilizând corect semnele ortografice şi de
punctuaţie.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul activităţii elevii vor fi capabili:
O1: să stabilească sensul cuvintelor și expresiilor noi prin raportare la context;
O2: să explice prezența formelor populare sau regionale a unor cuvinte din text;
O3: să identifice în fragmentul dat indici de spațiu;
O4: să povestească acţiunea urmărind momentele subiectului;
O5: să identifice personajele, prezentându-le câteva trăsături de caracter;
O6: să precizeze modurile de expunere folosite;
O7: să indice mijloacele artistice;

Metode şi procedee: conversaţia euristică, expunerea, descoperirea, povestirea,


problematizarea, metoda cadranelor, exerciţiul, explicaţia.

Material didactic: textul-suport, volume de versuri împrumutate de la biblioteca școlii,


manuale, fişe de lucru (pentru activitatea individuală şi pentru activitatea pe grupe), tabla.

Material bibliografic:
Șerban, Anca; Șerban, Sergiu, Manual de limba română, Ed. All Educațional, București,
2005;
Popa, Marinela; Popa, Ion, Literatura română-manual preparator pentru clasa a VI-a pe
baza textelor literare din cele trei manuale alternative, Editura Niculescu, București, 2008.
Pamfil, Alina, Limba și literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise. Ed.
Paralela 45, Pitești, 2006;

Forme de organizare: frontal, în perechi, individual, pe grupe, muncă diferențiată;

Resurse: clasă de nivel mediu în care sunt integrați elevi cu CES, elevii au deprinderea de a
lucra pe grupe, în perechi.

Forme de evaluare a activităţii: orală, evaluarea elevilor prin aprecieri și prin notare în
catalogul personal al cadrului didactic.

Timp: 50 min.
Desfăşurarea lecţiei

Etapele lecţiei Ob Activitatea profesorului Activitatea Metode şi Material Evaluare


Op elevilor procedee didactic
1. Moment or-  Pregătesc materialele necesare lecţiei.
ganizatoric  Asigur disciplina şi ordinea în clasă.
3 min.  Notez absenţele. Conversaţia
 Individuală
Poporul român a creat un adevărat tezaur Elevii
2. Captarea atenţiei artistic în care a relatat experiența de viață, bogăția sa ascultă.
3 min. spirituală, lupta pentru dreptate și libertate,
O1 Expunerea
exprimându-și cele mai alese gânduri și sentimente.
.....
Printre aceste comori artistice se numără şi lectura pe
care noi o vom studia astăzi Toma Alimoş care se
O7 înscrie în specia literară numită baladă. Frontală

3. Reactualizarea - Ce alte opere populare ați mai studiat? Povestirea


cunoştinţelor - Care sunt caracteristicile literaturii Elevii își
anterioare populare? reamintesc Individuală
5min. - Ce sentimente sunt transmise prin trăsăturile Frontală
intermediul acestora?oPOIYYc literaturii Fișe de
O7 - Astăzi vom începe studierea unei alte populare. lucru
specii a literaturii populare, balada populară.
4. Anunţarea temei Profesorul scrie titlul lecţiei la tablă, iar elevii işi Conversaţia
şi a obiectivelor notează in caiete. Frontală
operaţionale - Ați mai citit balade? Dați câteva
2 min. exemple. Elevii
- Elevii citesc textul din manual pe fragmentele notează în Descoperirea
corespunzătoare momentelor subiectului. Elevii caiete Rezumatul
5. Dirijarea primesc fișe de lucru.
învățării Conversaţia
25 min.
- Verific împreună cu elevii rezolvarea Individuală
exercițiilor de pe fișa de exerciții. Explicaţia Pe grupe
Elevii
Elevilor cu CES le împart fișa din anexa 2 lucrează pe
grupe.
Moment ortografic: Individuală
- Explicați folosirea cratimei în structura: m-or Fișele de Pe grupe
umbri; Elevii lucru
6. Evaluarea cu- - Explicați folosirea virgulei în structura: Murgule, motivează
noştinţelor O1
murgutul meu. Pe grupe
5 min. Cadranul
O2
Pe o planșă împărțită în patru cadrane cer elevilor să O foaie de
O3 formuleze răspunsuri pentru fiecare cadran: hârtie Individuală
1. În cadanul I realizați un desen al personajului Exerciţiul împărțită în
O4 principal. Elevii sunt cadrane
7. Asigurarea re- 2. În cadanul II notați sentimentele trezite de atenți la
tenţiei şi a O5 personajul principal. cerințele
transferului 3. În cadranul III dați un sfat personajului principal. date și ies la
3 min. O6 4. În cadranul IV dați un alt nume personajului tablă pentru
principal, pornind de la trăsăturile sale. completarea
O7 o Aprecieri asupra lecţiei; cadranelor
Aprecierea
comportamentul o Recomandări;
ui elevilor și o Tema pentru acasă: Argumentați într-o Elevii sunt
indicații cu atenți la
compunere de 15 rânduri că opera literară Toma
privire la cerințele Explicaţia
Alimoș este operă epică.
întocmirea date.
Elevii cu CES primesc o temă adecvată, transcrierea
compunerii dată
corectă a unui fragment din manual.
ca temă de casă
4minute
GRUPA NR. 1
1. Indicați sinonimele următorilor termeni din
baladă: cetină, a judeca, viteaz.
2.Arătați care sunt antonimele cuvintelor: a
strânge, urât, înalt.
3. Indicați modurile de expunere ce apar în text.
Dați exemple.

GRUPA NR. 2
1.Care este forma literară a cuvintelor: sai,
lacrămi, să puie. Cum vă explicați apariția
acestor forme în text?
2. Formați de la cuvântul floare un derivat
diminutival, un derivat prin prefixare și un
substantiv compus.
3. Precizaţi, pe scurt, locul acțiunii din balada
Toma Alimoş.

GRUPA NR. 3
1. Alcătuiți un enunț cu expresia a da seamă.
2. Creați trei propoziții în care să folosiți trei
sensuri diferite ale verbului a (se) purta.
4.Identificaţi personajele din opera literară Toma
Alimoş şi versurile în care naratorul realizează în
mod direct portretul lui Toma Alimoș.
GRUPA NR. 4
1. .Alcătuiți un enunț cu expresia a da vamă.
2. Formați familia lexicală a cuvântului frumos.
3. Identificați în text motivul conflictului dintre
cele două personaje. Citiți versurile !

GRUPA NR. 5
1.Alcătuiți un enunț cu expresia i-a sosit ceasul.
2.Citiți din text o propoziție interogativă și o
propoziție exclamativă.
3. Identificați în text două figuri de stil diferite,
numiți-le.
Fișă de lucru pentru muncă diferențiată cu elevii cu CES

1. Scrie cuvinte cu sens opus pentru:

Mic-

Scurt-

Viteaz-

2. Scrie cuvinte cu același înțeles pentru:

Paloș =

Viteaz =

Codru=

3. Desparte în silabe cuvintele următoare:

Haiduc

Câmpie

Jumătate

Frățior

4. Alcătuiește propoziții folosind cuvintele:

Viteaz

Cal

Câmpie

Stăpân
Desenați un portret al Notați sentimentele trezite de
personajului principal. personajul principal.

Dați un sfat personajului principal Dați un alt nume personajului


principal, pornind de la trăsăturile
sale.