Sunteți pe pagina 1din 118

Planificarea integrată a activită ților de învă țare

Proiecte tematice
Texte suport
Sugestii metodologice
Documente curriculare

Întocmit de:
Adina Grigore
Cristina Ipate - Toma
Mihaela - Cristina Mihăilă
Elena - Adriana Ilioiu
Ana - Maria Mă țăuanu

1
2
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr. de activităţi/ săptămnă Nr. ore/ tură, din norma cadrului didactic,
Intervalul de Categorii de activităţi de învăţare
vârstă de- dicate categoriilor de activităţi din planul
ON* OP/ OS* de în- văţământ

Activităţi pe domenii experienţiale 7 +7 2 h x 5 zile = 10 h

37 - 60 luni Jocuri şi activităţi didactice alese 10 +5 1,5 h x 5 zile = 7,5 h


(3,1 - 5 ani)
Activităţi de dezvoltare personală 5 + 10 1,5 h x 5 zile = 7,5 h

TOTAL 22 + 22 25 h

Activităţi pe domenii experienţiale 10 + 10 3 h x 5 zile = 15 h

61 - 84 luni Jocuri şi activităţi didactice alese 10 +5 1h x 5 zile = 5 h


(5,1 - 7 ani)
Activităţi de dezvoltare personală 6 + 11 1h x 5 zile = 5 h

TOTAL 26 + 26 25 h

Notă
*Abrevieri pentru cele trei tipuri de program din grădiniţe: normal (ON), prelungit (OP) şi săptămânal (OS).
La programul prelungit şi săptămânal numărul de activităţi menţionat reprezintă acrtvităţile care se adaugă în programul de după-amiază al copiilor (tura
a II-a a educatoarei).

3
METODOLOGIA
de aplicare a planului de învăţământ pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6/7 ani

1. Planul de învăţământ pentru nivelul preşcolar prezintă o abordare sistemică, în vederea asigurării continuităţii în cadrul celei mai importante perioade de
dezvoltare din viaţa copilului.

2. Intervalele de vârstă (37 – 60 luni şi 61 – 84 luni), care apar în planul de învăţământ, precum şi categoriile şi numărul de activităţi sunt rezultatul corelării
realităţilor din sistem cu Reperele fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la 7 ani şi cu tendinţele la nivel mondial în domeniu.

3. Dezvoltarea copilului este dependentă de ocaziile pe care i le oferă rutina zilnică, interacţiunile cu ceilalţi, organizarea mediului şi activităţile/situaţiile de
învăţare, special create.

4. Activităţile de învăţare reprezintă un ansamblu de acţiuni cu caracter planificat, sistematic, metodic, intensiv, organizate şi conduse de cadrul didactic, în
scopul atingerii finalităţilor prevăzute în curriculum. Desfăşurarea acestora necesită coordonarea eforturilor comune ale celor trei parteneri ai procesului de pre- dare-
învăţare-evaluare, respectiv: cadre didactice, părinţi, copii, dar şi a colaboratorilor şi partenerilor educaţionali din comunitate a căror implicare este la fel de importantă.
În desfăşurarea acestora accentul va cădea pe încurajarea iniţiativei copilului şi a luării deciziei, pe învăţarea prin experimente şi exersări individuale. Activităţile de
învăţare se desfăşoară fie cu întreaga grupă de copii, fie pe grupuri mici sau individual. Ele pot lua forma activităţilor pe discipline sau integrate, a activităţilor liber-alese
sau a celor de dezvoltare personală. Dintre mijloacele de realizare utilizate putem aminti: jocul liber, discuţiile libere, jocul didactic, povesti- rea, exerciţiile cu material
individual, experimentele, construcţiile, lectura după imagini, observarea, convorbirea, povestirile create de copii, memorizările, precum şi alte mijloace, specifice didacticii,
în funcţie de nevoile educaţionale ale copiilor.

5. Categoriile de activităţi de învăţare prezente în acest plan de învăţământ sunt: Activităţi pe domenii de învăţare (care pot fi activităţi integrate sau
pe discipline), Jocuri şi activităţi alese şi Activităţi de dezvoltare personală .
a) Activităţile pe domenii experienţiale sunt activităţile integrate sau pe discipline desfăşurate cu copiii în cadrul unor proiecte planificate în funcţie de
temele mari propuse de curriculum, precum şi de nivelul de vârstă şi de nevoile şi interesele copiilor din grupă. Numărul acestora indică îndeosebi numărul maxim de
discipline care pot fi parcurse într-o săptămână (şi ne referim la disciplinele/domeniile de învăţare care pot intra în componenţa domeniilor experienţiale re- spective).
Astfel, considerăm că se pot desfăşura maximum 5 activităţi integrate pe săptămână, indiferent de nivelul de vârstă al copiilor. Aşadar, educatoarea poate planifica activităţi
de sine stătătoare, respectiv pe discipline (activităţi de educarea limbajului, activităţi matematice, de cunoaşterea mediului, de educaţie pentru societate, de educaţie
fizică, activităţi practice, educaţie muzicală sau activităţi artistico-plastice) sau activităţi integrate (cunoştinţelele din cadrul mai multor dis- cipline pot fi îmbinate armonios
pe durata unei zile întregi şi, cu acest prilej, în activitatea integrată intră şi jocurile şi activităţile alese SAU cunoştinţele interdisci- plinare sunt focalizate pe anumite domenii
experienţiale iar jocurile şi activităţile alese se desfăşoară în afara acesteia). Este important să reţinem faptul că ordinea desfăşurării etapelor de activităţi (etapa I, etapa a
II-a, etapa a III-a etc.) nu este întotdeauna obligatorie, cadrul didactic având libertatea de a opta pentru varianta potrivită.
b) Jocurile şi activităţile didactice alese sunt cele pe care copiii şi le aleg şi îi ajută pe aceştia să socializeze în mod progresiv şi să se iniţieze în cunoaşterea
lumii fizice, a mediului social şi cultural căruia îi aparţin, a matematicii, comunicării, a limbajului citit şi scris. Ele se desfăşoară pe grupuri mici, în perechi şi chiar individual.
4
Practic, în decursul unei zile regăsim, în funcţie de tipul de program (normal, prelungit sau săptămânal), două sau trei etape de jocuri şi activităţi alese (etapa I –
dimineaţa, înainte de începerea activităţilor integrate, etapa a II-a – în intervalul de după activităţile pe domenii de învăţare şi înainte de masa de prânz/ plecarea copiilor
acasă şi, după caz, etapa a III-a – în intervalul cuprins între etapa de relaxare de după amiază şi plecarea copiilor de la programul prelungit acasă). Totodată, în unele
cazuri, ele se pot regăsi ca elemente componente în cadrul activităţii integrate. Reuşita desfăşurării jocurilor şi a activităţilor didactice alese de- pinde în mare măsură de
modul în care este organizat şi conceput mediul educaţional. Acesta trebuie să stimuleze copilul, să-l ajute să se orienteze, să-l invite la ac- ţiune. Astfel, dacă este vorba
de activităţi desfăşurate în sala de grupă, educatoarea va acorda o atenţie deosebită organizării spaţiului în centre ca: Biblioteca, Colţul căsuţei/ Joc de rol,
Construcţii, Ştiinţă, Arte, Nisip şi apă şi altele. Organizarea acestor centre se va face ţinând cont de resursele materiale, de spaţiu şi de nivelul de vârstă al copiilor. In
funcţie de spaţiul disponibil, sectorizarea sălii de grupă poate cuprinde toate centrele sau cel puţin două dintre ele în care cadrul didactic pregăteşte zilnic „oferta” pentru
copii, astfel încât aceştia să aibă posibilitatea să aleagă locul de învăţare şi joc, în funcţie de disponibilitate şi nevoi. Materialele care se vor regăsi zilnic în
zonele/centrele/colţurile deschise nu trebuie să fie aleatorii, ci atent alese, în strânsă corelare cu tema săptămânii sau cu tema proiectului aflat în derulare. Pentru etapa
jocurilor şi a activităţilor alese desfăşurate în curte, o atenţie specială va fi acordată atât organizării şi amenajării curţii de joc, cât şi siguranţei pe care o oferă copiilor
spaţiul respectiv şi dotările existente.
c) Activităţile de dezvoltare personală includ rutinele, tranziţiile şi activităţile din perioada după-amiezii (pentru grupele de program prelungit sau săptămânal),
inclusiv activităţile opţionale.Rutinele sunt activităţile-reper după care se derulează întreaga activitate a zilei. Ele acoperă nevoile de bază ale copilului şi contribuie la
dezvoltarea glo- bală a acestuia. Rutinele înglobează, de fapt, activităţi de tipul: sosirea copilului, întâlnirea de dimineaţă, micul dejun, igiena – spălatul şi toaleta,
masa de prânz, somnul/perioada de relaxare de după-amiază, gustările, plecarea şi se disting prin faptul că se repetă zilnic, la intervale aproximativ stabile, cu
aproape aceleaşi conţinuturi. La întâlnirea de dimineaţă accentul va cădea, printre altele (calendarul naturii, prezenţa etc.), pe:

5
✓ Autocunoaştere (Stimă de sine, imagine de sine – Cine sunt eu/cine eşti tu?, Sunt creativ!, Fluturaşul, Etichete bune, etichete rele; Inimioara de preşcolar/
şcolar).
✓ Dezvoltarea abilităţilor de comunicare - comunicare asertivă – Învăţ să spun NU fără să îi deranjez pe cei din jur; comunicare cu colegii/
părinţii/educatoarea – jocuri în diade de tipul: Cum salut?; Cum spun mulţumesc?; Cum cer iertare?; Cum mă împac cu prietenul meu?; Unele secrete nu trebuie păstrate
niciodată…, în cine pot avea încredere?; Comunic în oglindă; Ce ţie nu-ţi place, altuia nu face!; Mima ( comunicarea verbală şi non-verbală a propriilor trăiri şi sentimente).
Sunt vesel/trist pentru că…; Azi mi-a plăcut/nu mi-a plăcut la tine…pentru că…; Tristeţea/ veselia în culori şi forme.
✓ Managementul învăţării prin joc - Motivarea copilului pentru a deveni şcolar - Vreau să fiu şcolar; Continuă povestea....; Meseria de elev; Cum aş vrea să fie
învăţătoarea mea; Eu, când voi fi şcolar....
✓ Dezvoltarea empatiei - Dacă tu eşti bine şi eu sunt bine!; Cum să îmi fac prieteni?; Ba al meu, ba al tău; Cinci minute eu, cinci minute tu; Cum îmi aleg
prietenii?; Îmi ajut prietenul?; Suntem toleranţi; Azi mi s-a întâmplat…; Cum v-aţi simţi dacă cineva v-ar spune…?; Cum să fac surprize celor dragi etc.
✓ Luarea deciziilor în funcţie de anumite criterii şi încurajarea alegerilor şi a găsirii a cât mai multe variante de soluţii la situaţiile apărute - Hei, am şi eu o opinie!,
M-am certat cu prietenul meu – ce pot să fac?, Vreau…, îmi permiţi?, La răscruce de drumuri...
✓ Medierea conflictelor - Învăţ să lucrez în echipă, Singur sau în grup?, Fără violenţă!, Fotograful.

•Tranziţiile sunt activităţi de scurtă durată, care fac trecerea de la momentele de rutină la alte tipuri/categorii de activităţi de învăţare, de la o activitate
de învăţare la alta , în diverse momente ale zilei. Mijloacele de realizare ale acestui tip de activitate variază foarte mult, în funcţie de vârsta copilului, de contextul
momentului şi de calităţile adultului cu rol de cadru didactic. În acest sens, ele pot lua forma unei activităţi desfăşurate în mers ritmat, a unei activităţi care se des- făşoară
pe muzică sau în ritmul dat de recitarea unei numărători sau a unei frământări de limbă, a unei activităţi în care se execută concomitent cu momentul de tranziţie respectiv
un joc cu text şi cânt cu anumite mişcări cunoscute deja de copii etc.
•Activităţile opţionale intră tot în categoria activităţilor de învăţare, respectiv a celor de dezvoltare personală şi se includ în programul zilnic al copilului în
grădiniţă. Ele sunt alese de către părinţi, din oferta prezentată de unitatea de învăţământ la 15 septembrie şi aprobată de către Consiliul director al unităţii. Opţionalele
pot fi desfăşurate de către educatoarele grupei sau de un profesor specialist, care va lucra în echipă cu acestea. Programa unei activităţi opţionale poate fi elaborată de
educatoarea/profesorul care urmează să o desfăşoare şi, în acest caz, va fi avizată de inspectorul de specialitate sau poate fi aleasă de cel care predă opţionalul
respectiv din oferta de programe avizate deja de MECT sau de ISJ. Timpul afectat unei activităţi opţionale este acelaşi cu cel destinat celorlalte activităţi din programul
copiilor. În acest context, se va desfăşura cel mult un opţional pe săptămână, pentru copiii cu vârste între 37 – 60 luni (3- 5 ani) şi cel mult două, pentru copiii cu vârste
între 61 – 84 luni (5 – 7 ani). Activităţile opţionale se desfăşoară cu maximum 10-15 copii şi au menirea de a descoperi şi dezvolta înclina- ţiile copiilor şi de a dezvolta
abilităţi, ca o premiză pentru performanţele de mai târziu. Grupele de copii participanţi la un opţional vor cuprinde 10-15 preşcolari. Activităţile opţionale se desfăşoară în
continuare conform Notificării nr.41945/18.10.2000.
•Activităţile desfăşurate în perioada după-amiezii (activităţi recuperatorii pe domenii de învăţare, recreative, de cultivare şi dezvoltare a înclinaţiilor) sunt tot
activităţi de învăţare. Acestea respectă ritmul propriu de învăţare al copilului şi aptitudinile individuale ale lui şi sunt corelate cu tema săptămânală/tema pro- iectului şi cu
celelalte activităţi din programul zilei.

6. Jocul este activitatea fundamentală a copilului pe care se sprijină atât rutinele cât şi tranziţiile şi, evident, activităţile de învăţare. El influenţează întreaga
conduită şi prefigurează personalitatea în plină formare a acestuia. Aşadar, mijloacele principale de realizare a procesului instructiv-educativ la nivel antepreşcolar şi
preşcolar sunt: jocul, (ca joc liber, dirijat sau didactic), activităţile didactice de învăţare.

6
7. Programul anual de studiu se va organiza în jurul a şase mari teme: Cine sunt/ suntem?, Când, cum şi de ce se întâmplă?, Cum este, a fost şi va fi aici
pe pământ?, Cum planificăm/ organizăm o activitate?, Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? şi Ce şi cum vreau să fiu? (ordinea prezentării nu are nicio
legătură cu momentul din anul şcolar când pentru o temă sau alta se pot derula cu copiii diferite proiecte).

8. Pornind de la aceste teme, anual, pe grupe de vârstă, se stabilesc proiectele care urmează a se derula cu copiii. Într-un an şcolar, se pot derula maximum 7
proiecte cu o durată de maximum 5 săptămâni/ proiect sau un număr mai mare de proiecte de mai mică amploare, variind între 1-3 săptămâni, în funcţie de com- plexitatea
temei abordate şi de interesul copiilor pentru tema respectivă. De asemenea, pot exista şi săptămâni în care copiii nu sunt implicaţi în niciun proiect, dar în care sunt
stabilite teme săptămânale de interes pentru copii. Totodată, pot exista şi proiecte de o zi şi/ sau proiecte transsemestriale.

9. În medie, pentru toate cele patru intervale de vârstă, o activitate cu copiii durează între 15 şi 45 de minute (de regulă, 15 minute la grupa mică, 30-45 minute
maximum la grupa pregătitoare). În funcţie de nivelul grupei, de particularităţile individuale ale copiilor din grupă, de conţinuturile şi obiectivele propuse la activitate,
educatoarea va decide care este timpul efectiv necesar pentru desfăşurarea fiecărei activităţi.

10. Numărul de activităţi zilnice desfăşurate cu copiii variază în funcţie de tipul de program ales de părinţi (program normal – 5 ore sau program prelungit
– 10 ore), iar numărul de activităţi dintr-o săptămână variază în funcţie de nivelul de vârstă al copiilor (respectiv: 3-5 ani şi 5-6/7 ani). Totodată, pentru nivelul 3-5 ani, unde
sunt numai 7 activităţi integrate sau pe discipline şi 8 arii curriculare, recomandăm alternarea activităţilor artistico-plastice şi de educaţie muzicală (aflate în aceeaşi arie
curriculară) sau a acestora cu activităţile practice (din aria curriculară Tehnologii).
11. Pentru grupele de vârstă cuprinse în intervalul 3-5 ani, categoriile de activităţi desfăşurate cu copiii vor viza îndeosebi socializarea copilului (colaborare,
cooperare, negociere, luarea deciziilor în comun etc.) şi obţinerea treptată a unei autonomii personale , iar pentru grupele de vârstă cuprinse în intervalul 5-7 ani ,
accentul se va deplasa spre pregătirea pentru şcoală şi pentru viaţa socială a acestuia .
12. Educatoarele vor respecta Programul zilnic (cu reperele orare) stabilit de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. În intervalul 1-30 septembrie, după
etapa de observare a copiilor (evaluarea iniţială) şi după întocmirea caracterizării grupei, pe baza evaluării resurselor umane şi materiale existente şi după consultarea
educatoarelor şi a părinţilor, se va definitiva şi aproba de către Consiliul director al unităţii de învăţământ lista activităţilor opţionale.
13. În programul zilnic este obligatoriu să existe cel puţin o activitate sau un moment/secvenţă de mişcare (joc de mişcare cu text şi cânt, activitate de educaţie
fizică, moment de înviorare, întreceri sau trasee sportive, plimbare în aer liber etc.). Totodată, educatoarea va avea în vedere expunerea copiilor la factorii de mediu, ca şi
condiţie pentru menţinerea stării de sănătate şi de călire a organismului şi va scoate copiii în aer liber, cel puţin o dată pe zi, indiferent de anotimp.
14. Activitatea didactică a educatoarei se compune din 5 ore pe zi de activitate desfăşurată cu grupa de minimum 10 şi maximum 20 de copii şi 3 ore de ac-
tivitate metodică (proiectarea şi pregătirea activităţilor pentru a doua zi, studiul individual, confecţionarea materialului didactic, conceperea şi realizarea unor fişe de lucru,
participarea la cursuri de formare, comisii metodice, cercuri pedgogice, întâlniri metodice, schimburi de experienţă etc.). La nivelul Comisiei metodice, cel puţin o zi pe
săptămână va fi dedicată efectuării celor 3 ore de activitate metodică în unitate. Întreaga activitate a educatoarei va fi înregistrată în documentul juridic Caietul de evidenţă
a activităţii cu copiii şi a prezenţei la grupă şi va fi ilustrată în portofoliul profesional, pe care îl întocmeşte în urma desfăşurării activităţii metodice zilnice şi în portofoliile
copiilor, care dau măsura valorii sale profesionale.
15. Instrumentele recomandate pentru a fi utilizate de educatoare pentru a înregistra diferite aspecte privind activitatea zilnică cu copiii sunt: Caietul de evidenţă

7
a activităţilor cu copiii şi a prezenţei la grupă, Calendarul naturii, Catalogul grupei, Jurnalul grupei şi portofoliile copiilor.

PROGRAM ZILNIC
GRUPE CU ORAR NORMAL

Repere orare Jocuri şi activităţi didactice alese Activităţi pe domenii experienţiale Activităţi de dezvoltare personală
8:00 – 9:00 Jocuri şi activităţi alese Rutină: Primirea copiilor (deprinderi specifice)
Rutină: Întâlnirea de dimineaţă (15 min.)
9:00 – 11:30 Activitate pe domenii experienţiale Rutină şi tranziţie: Ne pregătim pentru activităţi! (deprinderi de igienă individuală şi
colectivă, deprinderi de ordine şi disciplină, deprinderi de autoservire)
Rutină: Gustarea (deprinderi specifice)

Activitate opţională (singura de acest tip la nivel I şi ambele – în zile diferite - , la nivel II)
11:30 – 13:00 Jocuri şi activităţi recreative Rutină şi tranziţie: În aer liber! (deprinderi de igienă individuală şi colectivă, de- prinderi
de ordine şi disciplină, deprinderi de autoservire).

13:00 Rutină: Plecarea acasă (deprinderi specifice).

GRUPE CU ORAR PRELUNGIT

Repere orare Jocuri şi activităţi didactice alese Activităţi pe domenii experienţiale Activităţi de dezvoltare personală
8:00 – 8:30 Jocuri şi activităţi alese Rutină: Primirea copiilor (deprinderi specifice)
8:30 – 9:00 Rutină: Micul dejun (deprinderi specifice)

Activitate pe domenii Rutină: Întâlnirea de dimineaţă (15 min.)


9:00 – 11:00 Jocuri şi activităţi alese Rutină şi tranziţie: Ne pregătim pentru activităţi! (deprinderi de igienă individuală şi
experienţiale colectivă, deprinderi de ordine şi disciplină, deprinderi de autoservire)

Activitate opţională (prima activitate de acest tip la nivel II)


11:00 – 13:30 Jocuri şi activităţi recreative Rutină şi tranziţie: În aer liber! (deprinderi de igienă individuală şi colectivă, de- prinderi
de ordine şi disciplină, deprinderi de autoservire)
Rutină : Masa de prânz (deprinderi specifice)

8
13:30 – 15:30 Activităţi de relaxare Rutină şi tranziţie: Ne pregătim să ne relaxăm! (deprinderi de igienă individuală şi
Jocuri şi activităţi alese colectivă, deprinderi de ordine şi disciplină, deprinderi de autoservire)
15:30 - 16:00 Rutină: Gustarea (deprinderi specifice)
Jocuri de dezvoltare a aptitudinilor Activităţi recuperatorii pe domenii Rutină şi tranziţie: Din nou la joacă! (deprinderi de igienă individuală şi colectivă,
16:00 – 17:30 individuale deprinderi de ordine şi disciplină, deprinderi de autoservire)
experienţiale
Activitate opţională (singura activitate de acest tip la nivel I sau a doua, la nivel II)
17:30 Rutină: Plecarea copiilor acasă (deprinderi specifice)

9
PORTOFOLIUL EDUCATOAREI
A. LEGISLAŢIE
B. DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A EDUCATOAREI
C. DOCUMENTE ŞCOLARE
A. Cunoaşterea şi aplicarea corectă a prevederilor legale în vigoare:
➢ Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011;
➢ Legea 6/ 2016 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/ 2011;
➢ Curriculum pentru învăţământul preşcolar;
➢ Ghidul de aplicare a curriculum-ului pentru învăţământul preşcolar;
➢ Scrisori metodice pentru aplicarea programei activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii;
➢ Curriculum naţional pentru învăţământul primar (CD);
➢ Legea Nr. 272/ 2004 privind protecţia pentru drepturile copiilor;
➢ Metodologii, regulamente din setul de legislaţie secundară promovat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, ale căror prevederi vi-
zează şi învăţământul preşcolar.
B. Dezvoltarea profesională a educatoarei:
➢ Curriculum Vitae European;
➢ Portofoliu personal pentru dezvoltare profesională, completat la zi, semnat şi avizat de director;
➢ Dovezi de autoperfecţionare (articole, studii, recenzii, lucrări metodico-ştiinţifice, adeverinţe/ atestate de participare la stagii de perfecţionare şi formare
continuă);
➢ Inventar şi coperte xerocopiate ale mijloacelor de învăţământ elaborate de cadrul didactic şi avizate de MENCŞ;
➢ Inventar şi coperte xerocopiate ale lucrărilor/ studiilor cu ISSN/ ISBN elaborate de cadrul didactic;
➢ Fişa individuală a postului şi fişa de evaluare a educatoarei.
C. Documentele şcolare şi instrumentele de lucru ale educatoarei:
➢ Catalogul grupei;
➢ Caietul educatoarei care să conţină: planificarea calendaristică a activităţilor cu copiii (atât pentru perioadele de studiu, cât şi pentru cele de vacanţă),
date generale despre grupa de copii, colaborarea cu familia, colaborarea cu alţi factori educaţionali şi instituţionali, munca metodică;
➢ Programe pentru activităţile opţionale (indiferent dacă sunt predate de cadrul didactic de la grupa respectivă sau de un alt cadru didactic);
➢ Proiecte de activităţi (debutanţi, grad definitiv), schiţe de proiecte didactice (gradul II, gradul I), mape cu proiecte model pentru toate cadrele didactice;
➢ Mapa didactică a educatoarei: proiecte de activitate (model), proiecte tematice (model), proiecte tematice pentru activităţi integrate (model), inventar de
teme anuale, fişe de evaluare iniţială, formativă, sumativă (modele);
➢ Portofoliile copiilor;
➢ Caiet de observaţii curente asupra copiilor din grupă;
➢ Fişa de evaluare a fiecărui copil;
10
➢ Fişa psihopedagogică a copilului (se completează la cerere).

11
STRUCTURA PORTOFOLIULUI PERSONAL PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

CAPITOLUL I - DATE DE IDENTIFICARE

Numele şi prenumele:
Cod numeric personal: Data şi locul naşterii:
Naţionalitatea: Domiciliul:

CAPITOLUL II -STUDII (formare iniţială)

Nivelul Actul de studii Unitatea de


educaţional Perioada dobândit Seria şi numărul învăţământ
emitentă

CAPITOLUL III - COMPETENŢE ŞI CALIFICĂRI OBŢINUTE PRIN DIFERITE FORME DE PERFECŢIONARE (cursuri de formare, grade didactice, studii
postuni- versitare, doctorat etc.)
Competenţe/ calificări obţinute Perioada Instituţia organizatoare Actul

CAPITOLUL IV - ALTE APTITUDINI/ COMPETENŢE DOBÂNDITE, RECUNOSCUTE SAU NU PRINTR-UN ACT DE STUDIU

Persoane care pot furniza


Aptitudinile/ competenţele dobândite Contextul în care au fost dobândite Dovezi referinţe (date de
identificare)

CAPITOLUL V - ALTE MENŢIUNI

SEMNĂTURĂ

AVIZAT,
DIRECTOR

12
TEMATICA ORIENTATIVĂ PENTRU PROIECTAREA ANUALĂ
Tema Domeniul Sugestii de conţinuturi - Nivel de studiu 3-5 ani Sugestii de conţinuturi - Nivel de studiu 5-6/7 ani
• numele şi prenumele; • membrii familiei; • comunitate (prieteni, vecini, colegi • numele şi prenumele; • membrii familiei; • comunitate (prieteni, vecini, colegi de
Cine sunt/ suntem?

Limbă şi
de grădiniţă, personalul grădiniţei) • casa familiei, camera personală, grădiniţa, grădiniţă, personalul grădiniţei); • casa familiei, camera personală, grădiniţa,
comu-
nicare
sala de clasă, alte spaţii familiare; • responsabilităţi proprii în familie/ la sala de clasă, alte spaţii familiare; • responsabilităţi proprii în familie/ la grădiniţă.
grădiniţă.
• diferenţieri ale obiectelor după formă, mărime (mare, mic, mijlociu), culoare (2-3 • diferenţieri ale obiectelor după formă, mărime (mare, mic, mijlociu), culoare
culori), lungime (lung, scurt); • apreciere globală a cantităţii şi apreciere prin (2-3 culori), lungime (lung, scurt), lăţime; • apreciere globala a cantităţii şi
Ştiinţe

punere în perechi în limitele 1-5 (multe, puţine, mai mult decât..., mai puţin apreciere prin punere în perechi în limitele 1-10 (multe, puţine, mai mult decât...,
decât..., tot atâtea); • forme geometrice (cerc, pătrat, triunghi); • poziţii spaţiale: mai puţin decât..., tot atâtea); • forme geometrice (cerc, pătrat, triunghi,
dreptunghi); • poziţii spaţiale: sus, jos, deasupra, sub, la dreapta, la stânga,
sus, jos, deasupra etc.; • numărat în intervalul 1-5; • corpul omenesc; • familia în lângă etc.; • numărat în intervalul 1-10 şi cifrele de la 1 la 10; • corpul omenesc; •
diferite ipostaze (la masă, în parc, în excursie, în livadă sau pe ogor etc.); familia în diferite ipostaze (la masă, în parc, în excursie, în livadă sau pe ogor
• diferenţe de gen, rasă, cultură, limbă. etc.); • diferenţe de gen, rasă, cultură, limbă, religie.
• copilul în diferite ipostaze (la masă, la joacă, la plimbare, în vizită, în excursie • copilul în diferite ipostaze (la masă, la joacă, la plimbare, în vizită, în excursie
etc.); • domiciliul, numele ţării de origine, prieteni, vecini; • responsabilităţi proprii etc.); • familia în diferite ipostaze; • domiciliul, numele ţării de origine prieteni,
Om şi societate

în familie/ la grădiniţă; • norme de convieţuire socială (norme de conduită, norme vecini; • responsabilităţi proprii în familie/ la grădiniţă; • norme de convieţuire
de circulaţie, norme igienice etc.); • diferenţe individuale/ diferenţe determinate de socială; • diferenţe de gen, diferenţe etnice, diferenţe culturale, diferenţe
etnie, mediu, religie etc.; • drepturile copilului; • valori individuale, valori naţionale, religioase; • drepturile copilului; • valori individuale, valori naţionale, valori
internaţionale; • norme de convieţuire socială (norme de conduită, norme de
valori internaţionale; • responsabilităţi proprii în familie/ la grădiniţă; • denumiri ale circulaţie, norme igienice etc.); • diferenţe individuale/ diferenţe determinate de
obiectelor specifice activităţilor practice şi practic-gospodăreşti: hârtie glasată, etnie, mediu, religie etc.; • denumiri ale obiectelor specifice activităţilor practice
hârtie creponată, lipici, sârmă, şnur, ac, aţă, foarfece, veselă, tacâmuri, şerveţel şi practic-gospodăreşti: hârtie glasată, hârtie creponată, lipici, sârmă, şnur, ac,
etc. aţă, foarfece, veselă, tacâmuri, şerveţel etc.
• sunete din natură, sunete ale obiectelor din mediul apropiat, sunete produse de
diferite obiecte sonore sunete produse de diferite instrumente muzicale (tobă,
Estetic şi creativ

vioară, pian etc.); • sunetul vorbit şi sunetul cântat; • diferenţieri de sunete după
intensitate (tare, încet); • cântece, jocuri muzicale, jocuri cu text şi cânt, jocuri
populare tradiţionale, audiţii adecvate temei studiate, denumiri ale obiectelor
specifice: creion, pensula, acuarele, planşă, şevalet, plastilină, lut, planşeta etc.;
• denumiri ale culorilor de bază: roşu, galben, albastru, verde, ale non-culorilor:
negru, alb şi ale unor nuanţe ce rezultă din combinarea culorilor de bază cunon-
culorile; • opere de artă adecvate vârstei şi temei studiate.
• denumirea unor părţi ale corpului implicate în mişcare (braţe, picioare, spate, • denumirea unor părţi ale corpului implicate în mişcare (braţe, picioare, spate,
cap, gât, genunchi, palme, coate etc.); • deprinderi motrice de bază: mers şi
Psihomotric

cap, gât, genunchi, palme, coate etc.); • deprinderi motrice de bază: mers,
alergare, săritură; • deprinderi utilitar - aplicative: târâre pe palme şi genunchi, variante de mers, alergare şi variante de alergare, săritură în lungime, săritură în
mers în echilibru între două linii trasate pe sol adâncime; • deprinderi utilitar - aplicative: târâre pe coate şi abdomen, mers în
echilibru pe o suprafaţă înclinată şi pe o linie trasată pe sol.

13
Limbă şi
• mediul apropiat (casa/ grupa, grădiniţa/şcoala noastră); • obiceiuri şi tradiţii • mediul apropiat (casa/ grupa, grădiniţa/şcoala, planeta/universul nostru); • obiceiuri

Cum este/ a fost şi va fi aici pe pământ?


locale/naţionale; • îmbrăcăminte, încălţăminte, accesorii; • oamenii şi locul lor de

comunicare
şi tradiţii locale/naţionale; • însemne naţionale (stema, steagul); • război/pace; •
naştere; • strămoşii oamenilor, arborele genealogic al unei familii; • evenimente dezastru/ înflorire a unei localităţi/naţiuni; • evoluţia uni- versului/evoluţia omului; •
(istorice, personale etc.); • materiale (pământ, carton, lemn, plastic, fier etc.); evenimente (istorice, personale etc.); • materie şi materiale; transformări ale
mijloace de transport. materialelor în procesul muncii; • mijloace de transport (trecut, prezent şi viitor).

• diferenţieri ale obiectelor după formă, mărime (3-5 dimensiuni), culoare (3-5 culori),
• diferenţieri ale obiectelor după formă, mărime (mare, mic, mijlociu), culoare (2-3
lungime, lăţime (3-5 dimensiuni); • apreciere globală a cantităţii şi apreciere prin punere
culori), lungime (3 lungimi); • apreciere globală a cantităţii şi apreciere prin punere în în perechi în limitele 1-10 (multe, puţine, mai mult decât..., mai puţin decât..., tot atâtea);
perechi în limitele 1-5 (multe, puţine, mai mult decât..., mai puţin decât..., tot atâtea); • forme geometrice (cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi); • repere cronologice: acum,
• forme geometrice (cerc, pătrat, triunghi) poziţii spaţiale: sus, jos, deasupra, sub, la atunci, mai târziu, mai devreme, zi, noapte etc.; • recunoaştere şi trasare cifre de la 1 la
Ştiinţe

dreapta, la stânga etc.; • numărat în intervalul 1-5 şi cifrele de la 1 la 5; • mediul 10; • numărat în intervalul 1-10; • operaţii de adunare cu 1 unitate în intervalul 1-10; •
apropiat (casa/grupa, grădiniţa/ şcoala noastră); • anotimpurile şi transformările din mediul apropiat (casa/grupa, grădiniţa/şcoala noastră); • anotimpurile şi transformările
natură; • oraş-sat, munte-vale, ape-mări; • unelte, echipamente de-a lungul timpului; • din natură; • oraş-sat, munte-vale, ape-mări; • exploratori şi mari descoperiri; • tinereţe-
invenţii şi inventatori; • tinereţe-bătrâneţe, trecut-prezent-viitor; • oamenii şi activităţile bătrâneţe, trecut-prezent-viitor; • oamenii şi activităţile lor de-a lungul istoriei; • elemente
lorde-a lungul istoriei. din spaţiu: lună, stele, nave spaţiale etc.
• obiceiuri şi tradiţii locale/ naţionale; • tinereţe-bătrâneţe, trecut-prezent-viitor; • obiceiuri şi tradiţii locale/naţionale; • evenimente (istorice, personale etc.); • cum
Om şi societate

• evenimente (istorice, personale etc.); • popor, loculnatal, însemne specifice (steag), reacţionăm la schimbare, la întâlnirea cu o altă formă de viaţă;
război/ pace, corpuri cereşti, aparate de zbor etc.; • reguli de convieţuire socială şi de • denumiri ale obiectelor specifice activităţilor practice şi practic-gospodăreşti: ac,
păstrare/ menţinere a vieţii proprii şi a vieţii planetei; • denumiri ale obiectelor specifice aţă, foarfece, hârtie glasată, hârtie creponată, lipici, sârmă, şnur, veselă, tacâmuri,
activităţilor practice şi practic gospodăreşti: hârtie glasată, hârtie creponată, lipici, şerveţel etc.
sârmă, şnur, ac, aţă, foarfece, veselă, tacâmuri, şerveţel etc.
• sunete din natură, sunete ale obiectelor din mediul apropiat, sunete produse de • sunete din natură, sunete ale obiectelor din mediul apropiat, sunete produse de diferite
Estetic şi creativ

diferite obiecte sonore, sunete produse de diferite instrumente muzicale (tobă, obiecte sonore, sunete produse de diferite instrumente muzicale (tobă, vioară, chitară,
vioară, pian etc.), sunetul vorbit şi sunetul cântat; • diferenţieri de sunete după pian, trompetă, fluier etc.), sunetul vorbit şi sunetul cântat; • diferenţieri de sunete după:
durată (lungi, scurte) cântece, jocuri muzicale, jocuri cu text şi cânt, audiţii adecvate înălţime (înalte, joase), durată (lungi, scurte), intensitate (tare, încet); • cântece, jocuri
vârstei şi temei de studiu; • denumiri ale obiectelor specifice: creion, pensulă, muzicale, jocuri cu text şi cânt, audiţii adecvate vârstei şi temei de studiu; • denumiri ale
acuarele, planşă, şevalet, plastilină, lut, planşetă etc.; • denumiri ale culorilor de obiectelor specifice: creion, pensula, acuarele, planşă, şevalet, plastilină, lut, planşetă
bază: roşu, galben, albastru, verde şi ale non-culorilor: negru, alb; • opere de artă etc.; • denumiri ale culorilor de bază: roşu, galben, albastru, verde, ale non-culorilor:
adecvate temei şi nivelului de vârstă; negru, alb şi ale unor nuanţe ce rezultă din combinarea culorilor de bază cu non-
culorile; opere de artă adecvate vârstei şi temei de studiu.

• denumirea unor părţi ale corpului implicate în mişcare (braţe, picioare, spate, cap, gât,
Psihomotric

• deprinderi motrice de bază: mers, alergare, săritură; • deprinderi utilitar - genunchi, palme, coate etc.); • deprinderi motrice de bază: mers şi variante de mers,
aplicative: târâre pe palme şi genunchi, mers în echilibru între două linii trasate alergare şi variante de alergare, săritură în lungime, săritură în adâncime; • deprinderi
pe sol. utilitar - aplicative: târâre pe coate şi abdomen, mers în echilibru pe o suprafaţă înclinată
şi pe o linie trasată pe sol, căţărare; • dansuri tematice, euritmice; • mini-fotbal,
minibaschet.

14
Când/ cum şi de ce se întâmplă? • vieţuitoare (prin comparaţie: lupul şi vulpea, câinele şi pisica, cocoşul şi găina,
• vieţuitoare (domestice: câine, pisică, vacă, oaie, găină, raţă şi sălbatice: vulpe, urs,

Limbă şi comu- nicare


lup etc.); oaia şi capra etc.);
• plante (ghiocel, lalea, crizantemă); legume şi fructe (măr, portocală, căpşuni, • plante (prin comparaţie: ghiocelul şi zambila, laleaua şi narcisa, crizantema şi
cireşe şi ceapă, morcov, ardei gras); tufănica);
• materiale şi produse; • legume şi fructe (prin comparaţie: mărul şi para, cireşele şi vişinele, nuca şi
• utilaje, maşini, echipamente procesul de producţie despre economie şi comerţ; alunele, roşia şi ardeiul, cartoful şi morcovul, ceapa şi usturoiul etc.);
• fenomene ale naturii; • materiale şi produse;
• materie vie, materie moartă, universul;
• experimente. • combustibili mijloace de locomoţie;
• fenomene ale naturii;
• experimente.
• diferenţieri ale obiectelor după formă, mărime (3-5 dimensiuni), culoare (3-5
• apreciere globală a cantităţii şi apreciere prin punere în perechi în limitele 1-5
Ştiinţe

culori), lungime, lăţime (3-5 dimensiuni);


(multe, puţine, mai mult decât..., mai puţin decât..., tot atâtea); • utilizarea ceasului (orele fixe, jumătatea, sfertul de oră);
• forme geometrice (cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi); • forme geometrice: pătrat, triunghi, dreptunghi, romb;
• numărat în intervalul 1-5 şi cifrele de la 1 la 5; • recunoaştere şi trasare cifre de la 1 la 10;
• adunare şi scădere cu 1 unitate în limitele 1-5. • numărat în intervalul 1-20;
• operaţii de adunare cu 1-2 unităţi în intervalul 1-10.
• denumiri ale obiectelor specifice activităţilor practice şi practic-gospodăreşti: hârtie • denumiri ale obiectelor specifice activităţilor practice şi practic-gospodăreşti: hârtie
societate

glasată, hârtie creponată, lipici, sârmă, şnur, ac, aţă, foarfece, veselă, tacâmuri, glasată, hârtie creponată, lipici, sârmă, şnur, ac, aţă, foarfece, veselă, tacâmuri,
Om şi

şerveţel etc. şerveţel etc.


• sunete din natură, sunete ale obiectelor din mediul apropiat; • sunete produse de diferite instrumente muzicale (tobă, vioară, chitară, pian,
Estetic şi creativ

• sunete produse de diferite obiecte sonore; trompetă, fluier etc.);


• sunete produse de diferite instrumente muzicale (tobă, vioară, pian etc.); • sunetul vorbit şi sunetul cântat;
• sunetul vorbit şi sunetul cântat; • cântece, jocuri muzicale, jocuri cu text şi cânt, audiţii adecvate vârstei şitemei de
• cântece, jocuri muzicale, jocuri cu text şi cânt, audiţii adecvate vârstei şi temei de studiu;
studiu; • denumiri ale culorilor de bază: roşu, galben, albastru, verde, ale non-culorilor:
• denumiri ale obiectelor specifice: creion, pensulă, acuarele, planşă, şevalet, negru, alb şi ale unor nuanţe ce rezultă din combinarea culorilor de bază cu non-
plastilină, lut, planşetă etc.; culorile;
• denumiri ale culorilor de bază: roşu, galben, albastru, verde, ale altor culori şi • denumiri ale obiectelor specifice: creion, pensulă, acuarele, planşă, şevalet,
nuanţe şi ale non-culorilor: negru, alb; plastilină, lut, planşetă etc.;
• opere de artă adecvate vârstei şi temei de studiu. • elemente decorative (combinaţii, alternanţe);
• opere de artă adecvate vârstei şi temei de studiu.

15
• denumirea unor părţi ale corpului implicate în mişcare (braţe, picioare, spate, cap,

Psihomotric
• deprinderi motrice de bază: mers, alergare, săritură; gât, genunchi, palme, coate etc.);

• deprinderi utilitar - aplicative: târâre pe palme şi genunchi, mers în echilibru între deprinderi motrice de bază: mers şi variante de mers, alergare şi variante de
două linii trasate pe sol, tragere şi împingere; alergare, săritură în lungime, săritură în adâncime;
• dansuri tematice, euritmice. • deprinderi utilitar - aplicative: transport de greutăţi, căţărare, tragere şi împingere;
• mini-fotbal, mini-baschet;
• dansuri tematice, euritmice.
Limbă şi

• •
Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?

sentimente, gânduri, idei (definire de concepte); sentimente;


• modul de exprimare al sentimentelor, gândurilor, ideilor (convorbire/ discuţii libere); • comportamente;
comunicare

• modalităţi artistice de exprimare a sentimentelor, ideilor, gândurilor; • modul de exprimare al sentimentelor, gândurilor, ideilor;
• valori umane-valori artistice. • modalităţi artistice de exprimare a sentimentelor, gândurilor, ideilor;
• valori umane-valori artistice
• diferenţieri ale obiectelor după formă, mărime (mare, mic, mijlociu), culoare (3- • diferenţieri ale obiectelor după formă, mărime (3-5 dimensiuni), culoare
5 culori), lungime (3 lungimi); (3-5 culori), lungime, lăţime (3-5 dimensiuni);
• apreciere globală a cantităţii şi apreciere prin punere în perechi în limitele 1-5 • forme geometrice (cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi);
(multe, puţine, mai mult decât..., mai puţin decât..., tot atâtea); • recunoaştere şi trasare cifre de la 1 la 10;
• forme geometrice (cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi); • numărat în intervalul 1-10;
Ştiinţe

• numărat în intervalul 1-5 şi cifrele de la 1 la 5; • operaţii de adunare cu 1-2 unităţi în intervalul 1-10;
• adunare cu o unitate în intervalul 1-5; • modul de exprimare a sentimentelor, gândurilor, ideilor (observare);
• modul de exprimare a sentimentelor, gândurilor, ideilor (observare); • decoruri şi costumaţie, regie (la teatru şi la film);
• decoruri şi costumaţie, regie (la teatru şi la film); • despre măşti şi despre balul • despre mimi şi mimă; • despre euritmie.
mascat; • despre mimi şi mimă; • despre euritmie.
• modul de exprimare a sentimentelor, gândurilor, ideilor; • modul de exprimare a sentimentelor, gândurilor, ideilor;
Om şi societate

• valori umane-valori artistice; • valori umane-valori artistice;


• comportamente adecvate/ inadecvate în raport cu exprimarea unui • comportamente adecvate/ inadecvate în raport cu exprimarea unui sentiment;
sentiment; • denumiri ale obiectelor specifice activităţilor practice şi practic-gospodăreşti: hârtie
• denumiri ale obiectelor specifice activităţilor practice şi practic-gospodăreşti: hârtie glasată, hârtie creponată, lipici, sârmă, şnur, ac, aţă, foarfece, veselă, tacâmuri,
glasată, hârtie creponată, lipici, sârmă, şnur, ac, aţă, foarfece, veselă, tacâmuri, şerveţel etc.
şerveţel etc.

16
• sunete produse de diferite instrumente muzicale (tobă, vioară, pian • sunete din natură, sunete ale obiectelor din mediul apropiat; • sunete produse de
diferite obiecte sonore; • sunete produse de diferite instrumente muzicale (tobă,

Estetic şi creativ
etc.); vioară, chitară, pian, trompetă, fluier etc.);
• sunetul vorbit şi sunetul cântat; • diferenţieri de sunete după intensitate (tare-încet), • sunetul vorbit şi sunetul cântat;
după înălţime (înalte-joase); • cântece, jocuri muzicale, jocuri cu text şi cânt, audiţii
adecvate vârstei şi temei de studiu; • diferenţieri de sunete după: înălţime (înalte, joase), intensitate (tare, încet),
• denumiri ale obiectelor specifice: creion, pensulă, acuarele, planşă, durată (lungi-scurte);
şevalet, plastilină, lut, planşeta etc.; • cântece, jocuri muzicale, jocuri cu text şi cânt, audiţii adecvate vârstei şi
temei de studiu;
• denumiri ale culorilor de bază: roşu, galben, albastru, verde, ale
altor culori şi nuanţe şi ale non-culorilor: negru, alb;
• denumiri ale obiectelor specifice: creion, pensula, acuarele, planşă, şevalet,
plastilina, lut, planşetă etc.;
• opere de artă adecvate vârstei şi temei de studiu. • denumiri ale culorilor de bază: roşu, galben, albastru, verde, ale non-culorilor:
negru, alb şi ale unor nuanţe ce rezultă din combinarea culorilor de bază cu non-
culorile;
• opere de arta adecvate vârstei şi temei de studiu.

• denumirea unor părţi ale corpului implicate în mişcare (braţe, picioare, spate, cap,
• deprinderi motrice de bază: mers, alergare, săritură; gât, genunchi, palme, coate etc.); • deprinderi motrice de bază: mers şi variante de
Psihomotric

• deprinderi utilitar - aplicative: târâre pe palme şi genunchi, mers în mers, alergare şi variante de alergare, săritură în lungime, săritură în adâncime; •
echilibru între două linii trasate pe sol, tragere şi împingere; deprinderi utilitar - aplicative: târâre pe coate şi abdomen, mers în echilibru pe o
suprafaţă înclinată şi pe o linie trasată pe sol, tragere şi împingere; • mini-fotbal,
• dansuri populare, dansuri tematice, euritmice; mini-baschet;
• mini-fotbal, mini-baschet • dansuri populare, dansuri tematice, euritmice.

17
Cine şi cum planifică/organizează o activitate? • munca fizică/ munca intelectuală;
• munca fizică/ munca intelectuală; • proces şi planificare (paşi într-un proces de planificare);
• proces şi planificare (paşi într-un proces de planificare);
Limbă şi comu- nicare • organizare/ haos;
• comunitate/ individ; • comunitate/ individ;
• rezultate ale activităţii; • rezultate ale activităţii;
• reguli şi comportamente; • reguli şi comportamente;
• răsplata muncii. • răsplata muncii;
• sentimentul de împlinire de după finalizarea unei activităţi cu succes.
• diferenţieri ale obiectelor după formă, mărime (mare, mic, mijlociu), culoare (2-
3 culori), lungime (3 lungimi); • înserieri ale obiectelor după formă, mărime, lungime, lăţime, grosime,
• apreciere globală a cantităţii şi apreciere prin punere în perechi în limitele 1-5 înălţime (mai multe dimensiuni), culoare (mai multe culori);
(multe, puţine, mai mult decât..., mai puţin decât..., tot atâtea);
• forme geometrice (cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi); • forme geometrice (cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi, romb, oval);
• poziţii spaţiale;
Ştiinţe

• poziţii spaţiale: sus, jos, deasupra, sub, la dreapta, la stânga etc.


• numărat în intervalul 1-5 şi cifrele de la 1 la 5; • recunoaştere şi trasare cifre de la 1 la 10;
• numărat în intervalul 1-20;
• adunare şi scădere cu o unitate în intervalul 1-5.
• operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi în intervalul 1-10.

• denumiri ale obiectelor specifice activităţilor practice şi practic-gospodăreşti: hârtie • denumiri ale obiectelor specifice activităţilor practice şi practic-gospodăreşti:
Om şi
societate

glasată, hârtie creponată, lipici, sârmă, şnur, ac, aţă, foarfece, veselă, tacâmuri, hârtie glasată, hârtie creponată, lipici, sârmă, şnur, ac, aţă, foarfece vesela,
şerveţel etc. tacâmuri, şerveţel etc.

• sunete produse de diferite instrumente muzicale (tobă, vioară, chitară, pian,


Estetic şi creativ

trompetă, fluier etc.);


• sunetul vorbit şi sunetul cântat;
• cântece, jocuri muzicale, jocuri cu text şi cânt, audiţii adecvate vârstei şi temei de
studiu;
• denumiri ale obiectelor specifice: creion, pensulă, acuarele, planşă, şevalet,
plastilină, lut, planşetă etc.;
• denumiri ale culorilor de bază: roşu, galben, albastru, verde, ale non-culorilor:
negru, alb şi ale unor nuanţe ce rezultă din combinarea culorilor de bază cu non-
culorile;
• elemente decorative (combinaţii, alternanţe);
• opere de artă adecvate vârstei şi temei de studiu.
• denumirea unor părţi ale corpului implicate în mişcare (braţe, picioare, spate, cap,
Psihomotric

• deprinderi motrice de bază: mers cu variante de mers, alergare cu variante de gât, genunchi, palme, coate etc.);
alergare, săritură; • deprinderi motrice de bază: mers şi variante de mers, alergare şi variante de
• deprinderi utilitar - aplicative: târâre pe palme şi genunchi, mers în echilibru între alergare, săritură în lungime, săritură în adâncime;
18
19
Cu ce şi cum vreau să fiu? • grupa/ casa/ comunitatea noastră şi regulile ei;

Limbă şi comunicare
• grupa/casa/comunitatea noastră şi regulile ei; • meserii/profesii;
• meserii/ profesii; • unelte/ instrumente/ aparatură specifice (însuşiri, reguli de folosire);
• unelte/ instrumente/aparatură specifice (însuşiri, reguli de folosire); • munca în calitate de angajat/munca în familie sau în propria gospodărie;
• munca în calitate de angajat/ munca în familie sau în propria gospodărie; • muncă şi învăţătură (delimitări, interferenţe etc.);
• • muncă şi învăţătură (delimitări, interferenţe etc.); • patron/ angajat;
• responsabilităţi şi comportamente în legătură cu procesul muncii. • resurse naturale/resurse umane;
• responsabilităţi şi comportamente în legătură cu procesul muncii;
• responsabilităţi şi comportamente în legătură cu educaţia/dezvoltarea personală;
• educaţia pentru dezvoltare durabilă.
• diferenţieri ale obiectelor după formă, mărime, lungime, lăţime (mare/ mic – 3-4
ani şi mijlociu – 4-5 ani, culoare (3-5 culori); • diferenţieri ale obiectelor după formă, mărime, lungime, lăţime, înălţime (mai multe
• apreciere globală a cantităţii şi apreciere prin punere în perechi în limitele 1-5 dimensiuni), culoare (mai multe culori);
(1-3 la 3-4 ani şi 1-5 la 4-5 ani) (multe, puţine, mai mult decât..., mai puţin decât..., • forme geometrice (cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi, romb, oval);
Ştiinţe

tot atâtea); • recunoaştere şi trasare cifre de la 1 la 10;


• forme geometrice (cerc, pătrat, triunghi); • numărat în intervalul 1-20;
• poziţii spaţiale: sus, jos, deasupra, sub, la dreapta, la stânga etc.; • operaţii de adunare cu 1-2 unităţi în intervalul 1-10.
• numărat în intervalul 1-5 şi cifrele de la 1 la 5 ( 1-3 la 3-4 ani şi 1-5 la 4-5 ani);
adunare şi scădere cu 1 unitate în intervalul 1-5 ( 4-5 ani).
• denumiri ale obiectelor specifice activităţilor practice şi practic-gospodăreşti: hârtie • denumiri ale obiectelor specifice activităţilor practice şi practic-gospodăreşti: hârtie
Om şi

glasată, hârtie creponată, lipici, sârmă, şnur, ac, aţă, foarfece, veselă, tacâmuri, glasată, hârtie creponată, lipici, sârmă, şnur, ac, aţă, foarfece veselă, tacâmuri,
societate

şerveţel etc. şerveţel etc.

• sunete produse de diferite obiecte sonore;


• sunete din natură, sunete ale obiectelor din mediul apropiat; • sunete produse de diferite instrumente muzicale (tobă, vioară, chitară, pian,
• sunete produse de diferite obiecte sonore; trompetă, fluier etc.);
• sunete produse de diferite instrumente muzicale (tobă, vioară, pian etc.); • sunetul vorbit şi sunetul cântat;
• cântece, jocuri muzicale, jocuri cu text şi cânt, audiţii adecvate vârstei şi temei • diferenţieri de sunete după: înălţime (înalte, joase), intensitate (tare, încet);
studiate; • cântece, jocuri muzicale, jocuri cu text şi cânt, audiţii adecvate vârstei şi temei
• denumiri ale obiectelor specifice: creion, pensula, acuarele, planşă, şevalet, studiate;
plastilină, lut, planşetă etc.; • denumiri ale obiectelor specifice: creion, pensulă, acuarele, planşă, şevalet,
• denumiri ale culorilor de bază: roşu, galben, albastru, verde, ale altor culori şi plastilină, lut, planşetă etc.;
nuanţe şi ale non-culorilor: negru, alb; • denumiri ale culorilor de bază: roşu, galben, albastru, verde, ale non-culorilor:
• opere de artă adecvate vârstei şi temei studiate. negru, alb şi ale unor nuanţe ce rezultă din combinarea culorilor de bază cu non-
culorile;
• opere de artă adecvate vârstei şi temei studiate.
20
PLANIFICAREA ACTIVITĂ ȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE
EVALUARE INIŢIALĂ 1
Săptămâna 1

TURA I

LUNI MARŢI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Bun venit la grădi!” ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „ De vorbă cu păpuşica”
ALA1 – Construcţii: temă la alegere ALA1 – Nisip şi apă:„ Drumul spre grădiniţă” (trasare
Joc de masă: încastrare cu degetul pe nisipul ud)
Bibliotecă: citire de imagini Joc de rol: „Cu păpuşa/ căluţul/ maşina la
plimbare”
ADE – DOS: „Să facem cunoştinţă!”- convorbire Joc de masă: „Caută perechea!”

ALA2 – Jocuri cu jucăria preferată ADE – DŞ: „ Păpuşa vrea să ştie…” (părţile corpului
omenesc) - joc didactic
DEC: „Îmi place să desenez /să pictez!”-
desen/ pictură
ALA2 – Jocuri cu mingea

MIERCURI JOI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Îmi place la grădi? De ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Cu ce îmi place să mă
ce?” joc la grădi?”
Opțional: ALA1 – Artă: Colorăm imagini cu jucării
ALA1 – Construcţii: „Turnul”(cuburi din plastic/lemn) Nisip şi apă: „ Castele de nisip”
Artă: „ Mingea cu modele” (ştampilare) Joc de rol: „Cu păpuşa la doctor”
Ştiinţă: „La grădiniţă” - fişă de evaluare
ADE – DLC: „Dulapul cu jucării” (pronunţie corectă) - ADE – DŞ: „Aranjăm jucăriile!” (sortare după formă,
joc didactic culoare, mărime) – activitate pe bază de exerciţiu
DEC: „Să-i cântăm păpuşii!” - joc muzical;
Cântece pentru copii - audiţie ALA2 – Joc distractiv:„Ce jucărie ai nimerit?”
ALA2 – Desene animate: „O zi la grădiniţă” - vizionare

VINERI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „De ce vin la grădiniţă?” Rutină - „Strângem jucăriile!”
ALA1 – Ştiinţă: „Ştampilează jucăriile care sunt la fel
cu cea din casetă!”- fişă de evaluare Tranziții
Joc de masă: încastrare Recitative: „ 1, 2, 1, 2,/ Faceţi toţi la fel ca noi!.”;
Joc de rol: „La bucătărie” „Jos, sus, jos, sus,/ Ne-nvârtim, ne răsucim,/ De lucru
ADE – DPM: Orientare spaţio-temporală. Joc: ne pregătim!”
„Mergi/aleargă la ursuleţ!” Jocuri de mişcare: „Mingea jucăuşă”; „Păpuşa
ALA2 – Jocuri de atenţie: „Ce jucărie lipseşte?”; „Cine dansează.”
a plecat?”

18
TURA II

LUNI MARŢI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Ne jucăm în nisip”; „De-a mama”; „Facem ALA - „Construim drumuri”; „Cu ce îmi place
gimnastică cu păpuşa” să mă joc?” – discuţii libere; jocuri cu jucăria preferată
ADE „ Ce parte a corpului este şi la ce
foloseşte?”- convorbire
ADE - „Să facem cunoştinţă!”- joc didactic „Îmi place să desenez/ să pictez!” (desen/
picture) - terminarea lucrărilor

MIERCURI JOI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA – loto cu jucării; „Reparăm maşini”; joc de ALA - „Citim imagini despre copii care se joacă”;
mişcare: „Căluţii” „ Construim garaje pentru maşini” (cuburi din lemn);
joc distractiv: „Jucăriile dansează!”
ADE - „Jucăriile mele preferate” (pronunţie corectă) –
convorbire; „Să-i cântăm păpuşii!” - joc muzical;
Cântece pentru copii - audiţie ADE - „Aranjăm jucăriile!” (sortare după formă,
culoare, mărime) - joc didactic

VINERI
ADP - Rutină

ALA - „Ştampilează jucăriile care sunt la fel cu cea din


casetă!” (fişă de evaluare) - terminarea fişei;
„Construim grădiniţa noastră”; „Unde este Martinel? –
joc de atenţie

ADE – Joc motric: „Mergi/ aleargă la păpuşă!”

19
EVALUARE INIŢIALĂ 2
Săptămâna 2
TURA I

LUNI MARŢI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Dimineaţa când mă ADP - Întâlnirea de dimineaţă „Întâmplări din ograda
scol/ Pe faţă şi pe dinţi mă spăl!” bunicii”
ALA1 – Ştiinţă: „Ce este şi la ce foloseşte?” (obiecte ALA1 – Bibliotecă: Citim imagini despre animale
de igienă personală) domestice
Nisip şi apă: „Amprente pe nisip” Joc de rol: „În ograda bunicii”
Joc de rol: „De-a doctorul” Construcţii: „Adăposturi pentru animale”
ADE – DOS: „Ce fac dacă…?”(reguli de igienă (cuburi din lemn)
personală) - convorbire ADE – DŞ: „Animalele bunicii” (identificare, sunete
specifice, hrană) - convorbire
ALA2 – Joc distractiv: „Simon spune!” (acţiuni DEC: „Mâncare pentru animale” - modelaj
imitative)
ALA2 – Joc distractiv: „Pisica şi şoriceii”

MIERCURI JOI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Când am fost în ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Ce mi-a povestit o
parc…” păsărică?”
Opțional ALA1 – Bibliotecă: „Să spunem o poezie!”
ALA1 – Nisip şi apă: „Forme pe nisip” Artă: „Joacă-te cu creioane colorate!” (desen
Joc de masă: loto şi recunoaşterea culorilor primare)
Construcţii: temă la alegere Joc de rol: „De-a vrăbiuţele”
ADE – DLC: „În parc”- lectură după imagini ADE – DŞ: „Unde este vrăbiuţa?” (poziţii spaţiale: pe,
DOS: „Mingi colorate” - mototolirea hârtiei sub, sus, jos) - joc didactic

ALA2 – Dans şi voie bună ALA2 – Joc de mişcare: „Uliul şi vrăbiuţele”

VINERI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Ce culoare îmi place?” Rutină - „Ne spălăm pe mâini!”

ALA1 – Ştiinţă: „Sortăm floricele după culoare” Tranzi ții – Imitativ: „În fiecare dimineaţă/ Ne spălăm
Bibliotecă: „Obiecte şi culori” - citire de pe mâini, pe faţă/ Pe dinţişori ne spălăm,/ Perişorul
imagini pieptănăm.”;
Construcţii: „Turnuleţe colorate” (cuburi din Recitativ: „1, 2, 1, 2, / Mergem toţi în parc,
plastic) vioi!”;.
ADE – DPM: Exerciţii vizând diferite segmente ale Jocuri de mişcare: „Vrăbiuţele”;
corpului. Joc: „Culorile se-ntrec!” „Sărim ca iepuraşii”; „Căluţii”

ALA2 – Desene animate la alegerea copiilor -


vizionare

20
TURA II

LUNI MARŢI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Săculeţul fermecat” - joc senzorial (obiecte de ALA – încastrare; „De-a fermierul”; „Cuţu-cuţu” – joc
igienă personală); „Construieşte ce doreşti!”; „Batista” distractiv
– joc distractiv

ADE - „Animalele bunicii” (identificare, sunete


ADE - „Ce fac dacă…?” (reguli şi obiecte de igienă specifice, hrană) - joc didactic; „Mâncare pentru
personală) - joc didactic animale”(modelaj) - finalizarea lucrărilor

MIERCURI JOI
ADP - Rutină ADP - Rutină:

ALA - „Cu păpuşa-n parc”; „Din ce sunt făcute ALA - „Construim cuiburi pentru păsărele” „Ce
leagănele?”; Plimbare în parc mănâncă vrăbiuţele?”; „Puişori, veniţi la mama!” – joc
de mişcare
ADE -„În parc”-joc didactic
„Mingi colorate”-continuarea lucrărilor şi expoziţie ADE -„Aşază vrăbiuţa după cum îţi spun!” (poziţii
spaţiale: pe, sub, sus, jos) - joc didactic

VINERI
ADP - Rutină

ALA - „Aşază-mă la căsuţa mea!” – joc senzorial;


„Imaginile perechi”; Audiţie muzicală: cântece pentru
copii

ADE – Joc motric: „Culorile se-ntrec!”

21
Tema anuală: CINE SUNT/ SUNTEM?
Săptămâna 3
Proiect: VENIŢI ÎN LUMEA MEA! Subtema: GRĂDINIŢA MEA
IUBITĂ
TURA I

LUNI MARŢI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Cum se numeşte ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Jucăria preferată”
grupa noastră şi de ce?”
ALA1 – Bibliotecă: Citim imagini din cărţi de poveşti ALA1 – Ştiinţă: „Ştampilează jucările care se află în
Joc de rol: „De-a educatoarea” dulap!” (fişă de lucru)
Joc de masă: loto Artă: „Jucăria preferată” - colorare de imagini
ADE – DŞ: „Sala de grupă”- observare Joc de rol: „Hrănim păpuşa”; „Ne plimbăm
ALA2 – „Ne place dansul!” cu maşina”
ADE – Activitate integrată: ALA+ADE
DOS: „Te rog să-mi dai o jucărie!” (formule de politeţe)
- joc didactic
ALA2 – Jocuri de atenţie: „Ce jucărie lipseşte?”; „Unde
este…?”

MIERCURI JOI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Mingea călătoreşte şi ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „ De ce vin la grădiniţă?
la... soseşte” Ce îmi place aici?”
Opțional ALA1 – Construcţii: „Grădiniţa” (lego)
ALA1 – Nisip şi apă : „Mingi pe nisip” (trasare cu Artă: „Jucării” - colorare de imagini
degetul pe nisip) Nisip şi apă: „Drumul spre grădiniţă”
Joc de masă: încastrare (trasare cu degetul pe nisip)
Bibliotecă: „ Povestim despre jocuri cu ADE – Activitate integrată: DLC+DPM
mingea!” DLC :„Grădiniţa” - memorizare
ADE – Activitate integrată: DŞ+DEC DPM: Mers în coloană câte unul. Joc: „Plimbare
DŞ: „Unde este mingea?” (poziţii spaţiale: sus, prin grădiniţă”
jos, pe, sub, în) - joc didactic ALA2 – Desene animate: „O zi la grădiniţă” -vizionare
DEC: „Mingea cu buline”- dactilopictură

ALA2 – Joc distractiv: „Mingea prin tunel”

VINERI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Ce mi-a povestit un Rutină - „Fiecare jucărie, are un loc, se ştie!”
copil de la grupa mare?”
ALA1 – Ştiinţă: „Mingea mare/ mingea mică” Tranziții – Recitative: „1, 2, 1, 2 / Hai la grădi în pas
Construcţii: temă la alegere (cuburi din vioi!”; „Fetiţe şi băieţei/ Bat din palme/ 1, 2, 3!”;
lemn) Jocuri de mişcare: „Aleargă la… (jucării)!”; „Sari
Joc de masă: încastrare minge!/ Minge stai!”
ADE – DOS: „Mingea” - activitate practică (ruperea şi
mototolirea hârtiei)

ALA2 – Joc distractiv: „Mingea la ţintă”

22
TURA II

LUNI MARŢI
ADP - Rutină
ADP - Rutină
ALA - „Construim măsuţe şi scăunele din cuburi de
lemn”; „Ce culoare are…?”; „Caută-ţi perechea!” – joc ALA - „Jucăria preferată” (colorare de imagini)) -
distractiv finalizarea şi expunerea lucrărilor; „Construim pătuţul
păpuşii”; Dans cu jucăria preferată

ADE - „Sala de grupă” - convorbire ADE - „Cuvinte magice” (formule de politeţe) -


convorbire

MIERCURI JOI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Modelăm mingea”; „Construim tunele”; „Şut şi ALA – „Cum se numeşte grădiniţa noastră? Dar grupa
gol” – joc distractiv noastră?”; „Facem ordine în sala de grupă” – activitate
gospodărească
ADE -„Aşază mingea unde îţi spun!”- joc didactic;
„Mingea cu buline” (dactilopictură) - finalizarea şi ADE -:„Grădiniţa” - repetare; Joc motric: „Hai cu noi
expunerea lucrărilor prin grădiniţă!”

VINERI
ADP – Rutină

ALA - „Aşază mingile după cum îţi spun!”; De-a


fotbaliştii”; „Mingea la popice” – joc distractiv

ADE - „Mingea” (ruperea şi mototolirea hârtiei) –


finalizarea lucrărilor

23
Tema anuală: CINE SUNT/ SUNTEM?
Săptămâna 4
Proiect: VENIŢI ÎN LUMEA MEA! Subtema: FAMILIA
MEA

TURA I

LUNI MARŢI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Părinţii ne iubesc şi ne ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Membrii familiei mele”
vor binele!” ALA1 - Artă: Colorăm imagini cu familia
ALA1 – Bibliotecă: Citim imagini despre familie Bibliotecă: frământări de limbă
Joc de rol: „De-a mama şi de-a tata” Joc de rol: „De-a familia”
Ştiinţă: „Unde lucrează mama şi tata?” ADE – Activitate integrată: DŞ+DEC
ADE - Activitate integrată: ALA+ADE DŞ: „Familia mea” - lectură după imagini;
DOS: „Să ascultăm de părinţi!” - convorbire DEC: „Mama” – cântec (predare); „Cum a cântat
tata?” (tare-încet) - joc muzical
ALA2 – Joc de mişcare: „Copilaşi, veniţi la mama!”
ALA2 – „La dans cu mama şi cu tata!”

MIERCURI JOI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Scufiţa Roşie la grupa ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Cum o ajut pe mama/
mică” tata?”
ALA1 - Joc de masă: puzzle Opțional
Construcţii: „Căsuţa bunicii” (lego) ALA1 – Nisip şi apă: „Fac prăjituri cu mama”
Artă: Colorare de imagini din povestea Joc de rol: „Eu şi mama la bucătărie”
„Scufiţa Roşie” Joc de masă: „Imaginile perechi”
ADE – Activitate integrată: DLC+DEC ADE – DŞ: „Aşez jucăriile în camera mea!” (poziţii
DLC: „Scufiţa Roşie” de Fraţii Grimm - lectura spaţiale) - joc didactic
educatoarei
DEC: „Turtiţele bunicii” - modelaj ALA2 – Joc distractiv: „Oul plimbăreţ”
ALA2 – Desene animate: „Scufiţa Roşie” - vizionare

VINERI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Hărnicuţ şi hărnicuţă” Rutină - „Când vorbeşti, eu te ascult!”
ALA1 – Joc de rol: „Cu părinţii la cumpărături”
Joc de masă: puzzle Tranziții – Imitative: „Activităţile mamei/tatălui”
Ştiinţă: „ Mama face limonadă!” -experiment ( spălăm vasele, batem cuie cu ciocanul, frământăm
(topirea zahărului) aluatul, tăiem zarzavat, înşurubăm becul);
ADE – DPM: Mers în coloană câte unul, cu ocolire de Joc de mişcare: „Cursa în familie”;
obstacole. Joc: „Drumul spre casă” . Recitative: „1, 2, 1, 2, / Vine tata după noi”; „Soarele-a
ieşit/ Mama a venit/ Soarele a apus/ Mama s-a
ALA2 – „Cu mama în parcul grădiniţei”- jocuri în aer ascuns!”
liber

24
TURA II

LUNI MARŢI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Construim blocuri”; puzzle cu famila; „Joc fotbal ALA: „Colorăm imagini cu familia”- terminarea
cu tata” – joc de mişcare lucrărilor; „Bunica face prăjituri”- nisip şi apă; „Prinde-l
pe tata!” – joc de mişcare

ADE - „A făcut bine/ n-a făcut bine copilul?” - joc ADE - „Familia mea” - convorbire; „Mama”- repetare;
didactic „Cum a cântat bunica?” (tare-încet) - joc muzical

MIERCURI JOI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Scufiţa Roşie” – dramatizare; „Ghici ghicitoarea ALA: „Ce îmi place să fac cu mama/ tata?” – discuţii
mea!”; „Vânătorul şi lupul” – joc de mişcare libere; „Eu şi tata construim garajul maşinii”; joc
distractiv: „Ghiceşte ce face mama/ tata!”
ADE - „Scufiţa Roşie” - povestire; „Turtiţele bunicii”
(modelaj) - terminarea lucrărilor şi expoziţie
ADE -„Unde am aşezat jucăria?” (poziţii spaţiale) - joc
didactic

VINERI
ADP - Rutină

ALA - „Forme de prăjituri”- sortare după formă; „Vreau


să fiu ca mama mea?”- discuţii libere; „Ghemul bunicii”
– joc distractiv

ADE – Joc motric: „Drumul spre casă”

25
Tema anuală: CINE SUNT/ SUNTEM?
Săptămâna 5
Proiect: VENIŢI ÎN LUMEA MEA! Subtema: ACESTA SUNT EU!
TURA I

LUNI MARŢI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Părţile corpului le ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Acesta sunt eu!”
cunosc şi le îngrijesc frumos!” ALA1 – Joc de rol: „La doctor”
ALA1 – Bibliotecă: Citim imagini despre activităţi de Nisip şi apă: „Amprente pe nisip”
igienă Artă: „Mânuţa mea” (amprentare)
Joc de rol: „Îngrijim păpuşa!” ADE – Activitate integrată: DŞ+DEC
Joc de masă: loto (obiecte de igienă) DŞ: „Corpul meu”- observare
ADE – Activitate integrată: ALA+ADE DEC: „Chipul meu”- cântec (predare); joc
DOS: „Prietenii curăţeniei”- memorizare muzical: „Cum a cântat mama?” (tare- încet) -
ALA2 – Jocuri de atenţie: „Ghiceşte ce fac eu!” (reguli repetare
de igienă); „Ce obiect de igienă lipseşte?” ALA2 – Joc distractiv: „Simon spune!”

MIERCURI JOI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Murdărica la grupa ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu doctorul
mică” Aau”
Opțional
ALA1 – Artă: „Decorăm batista” - ştampilare ALA1 – Ştiinţă: „Taie cu o linie obiectele de igienă
Ştiinţă: „Prietenii curăţeniei”- CD aflate sub masă !” (fişă de lucru )
educaţional Bibliotecă: „Doctorul Aau”, de C. Ipate Toma,
Joc de rol: „Murdărica” A. Grigore - povestire
ADE – Activitate integrată: DLC+DOS Construcţii: „Periuţa de dinţi” (lego)
DLC: „Murdărica” - lectura educatoarei
DOS: „Batistuţă pentru Murdărica”- activitate ADE – DŞ: Alcătuire de mulţimi după formă (obiecte
practică ( plierea hârtiei) de igienă) - activitate pe bază de exerciţiu

ALA2 – Joc de mişcare: „Batistuţa” ALA2 – Jocuri de mişcare în curtea grădiniţei

VINERI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Sunt mic, dar voi Rutină - „Mă îngrijesc singur!”
creşte mare!” Tranziții –Imitative:
„Corpul tău din ce-i format?/ Mâini, picioare, trunchi şi
ALA1 – Ştiinţă: „Corpul meu” - PPT cap”; „În fiecare dimineaţă/ Ne spălăm pe mâini, pe
Construcţii: „Pătuţ pentru bebeluş” (cuburi faţă/ Pe dinţişori ne spălăm,/ Perişorul pieptănăm.”;
din lemn) Jocuri de mişcare: „Bat din palme!”; „Batistuţa”
Joc de masă: încastrare
ADE – DPM: Mers pe vârfuri. Joc: „Să nu trezim
bebeluşul!”

26
ALA2 – Desene pe asfalt în curtea grădiniţei

TURA II

LUNI MARŢI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Spune ce-ai găsit!” (obiecte de igienă) – joc ALA - loto cu părţile corpului; „Mânuţa mea”
senzorial; „Săpunele colorate” – modelaj; „Săpunul (amprentare) - finalizarea lucrărilor şi expoziţie; jocuri
jucăuş” – joc distractiv; „De vorbă cu doctorul…” (vizită cu jucăria preferată
la cabinetul medical)

ADE - „Prietenii curăţeniei” – repetarea poeziei ADE - „Părţile corpului”- joc didactic;
„Chipul meu” - cântec (repetare); „Cum a cântat
mama?” – joc muzical

MIERCURI JOI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Forme pe nisip”; „Construim periuţe” ALA -„Taie cu o linie obiectele de igienă aflate sub
(beţişoare); „Lipa, lipa, ne spălăm” - PPT masă !” (fişă de lucru) - finalizare; „De-a doctorul Aau”;
„Dinţişorul bolnăvior”- vizionare desene animate
ADE - „Murdărica” - povestire ; „Batistă pentru
Murdărica” (îndoirea hârtiei) – terminarea lucrărilor ADE -„Aşază la mulţimea potrivită!”- joc didactic

VINERI
ADP - Rutină

ALA - „Îngrijim bebeluşii”; „Spălăm păpuşa”; „Caută


bebeluşul!” – joc distractiv

ADE – Joc motric: „Să nu trezim bebeluşul!”

27
Tema anuală: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?
Săptămâna 6
Proiect: ZÂNA TOAMNĂ Subtema: ÎMI PLACE
TOAMNA!
TURA I

LUNI MARŢI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Ce am observat în ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Bate vântul frunzele”
drum spre grădiniţă?” ALA1 – Ştiinţă: „Ce ne trebuie când plouă?” – sortare
ALA1 – Bibliotecă: Citim imagini despre anotimpul de jetoane
toamna Nisip şi apă: „Picături de ploaie”
Artă: „Colorăm imagini de toamnă” Joc de rol: „Cu umbrela prin ploaie”
Joc de rol: „De-a păsările călătoare”
ADE –- Activitate integrată: ALA+ADE ADE - Activitate integrată: DLC+DEC
DŞ: „Acum e toamnă, da!”- lectură după DLC: „Focul, vântul şi ploaia” (pronunţie corectă
imagini a sunetelor f, v, ş, j, p) – joc didactic
DEC: „Ploaia”- dactilopictură
ALA2 – Plimbare în jurul grădiniţei pentru a observa ALA2 - „Dans cu umbreluţe”
aspecte de toamnă

MIERCURI JOI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Ce ne povesteşte o ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Toamna e frumoasă,
frunză...” dar şi friguroasă!”
Opțional ALA1 – Ştiinţă: „Alcătuieşte prin încercuire grupa
ALA1 – Construcţii: „Copacul, toamna” (beţişoare) merelor şi grupa perelor” (fişă de lucru)
Joc de masă: puzzle Joc de rol: „De-a doctorul”
Joc de rol: „Strângem frunzele din grădină” Joc de masă: loto (îmbrăcăminte)
ADE - Activitate integrată: DŞ+DEC
DŞ: Alcătuire de mulţimi după formă (frunze, ADE – DOS: „Cum ne ferim de răceală?” - convorbire
castane, nuci …) - activitate pe bază de exerciţiu
DEC: „Toamna”- joc cu text şi cânt (predare); ALA2 – Jocuri de mişcare la alegerea copiilor
„Acum e toamnă, da!” – audiţie

ALA2 – Jocuri distractive: „Prinde frunza!”; „Suflă


frunza cu putere!”

VINERI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Îmi place toamna? De Rutină – „Ne jucăm împreună sau pe rând!”
ce?”
ALA1 – Construcţii: „Căsuţe pentru păsărele” (lego) Tranziții – Imitative: „Bate vântul”; „Plouă”; „Tună”;
Artă: „Covor de frunze”- modelaj „Cad castane”
28
Ştiinţă: „Formează perechi de frunze”- CD Jocuri distractive: „Alergăm prin ploaie”;
educaţional „Plouă cu frunze”; „Caută castane!”
ADE – DPM: Mers pe călcâie. Joc: „Să nu călcăm
frunzele!”
ALA2 – Desene animate: „Greierele şi furnica” –
vizionare

TURA II

LUNI MARŢI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Covor de frunze” (piuneze); „Colorăm imagini ALA - loto de toamnă; „Construim nori de ploaie”
de toamnă” – terminarea lucrărilor şi expoziţie; (materiale la alegere); „Dans cu umbreluţe”
„Păsărică, mută-ţi cuibul!”
ADE - „Focul, vântul şi ploaia”- joc didactic;
ADE - „Acum e toamnă, da!”- joc didactic „Ploaia”(dactilopictură) – finalizarea lucrărilor şi
expoziţie

MIERCURI JOI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Copacul, toamna” (figuri geometrice); „Frunze ALA - „De-a doctorul”; „Colorăm îmbrăcăminte potrivită
de toamnă” (ştampilare); Vizionare: „A venit pe dealuri anotimpului”; Joc distractiv: „Ghiceşte la cine e frunza!”
toamna!”- PPT
ADE - „Ce faci dacă...?”(reguli de igienă) – joc didactic
ADE – “Sortează după cum îţi spun!” – joc didactic; joc
cu text şi cânt: „Toamna” (repetare); „Acum e toamnă,
da!” (audiţie)

VINERI
ADP – Rutină

ALA - „Frunze de toamnă” (lipire) ; puzzle; joc


distractiv: „Cine s-a ascuns sub umbrelă?”;

ADE - „Să nu călcăm frunzele!” - joc motric

29
Tema anuală: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?
Săptămâna 7
Proiect: ZÂNA TOAMNĂ Subtema: FRUCTE
VESELE
TURA I

LUNI MARŢI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Coşul cu fructe de ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu un măr...”
toamnă” ALA1 – Construcţii: „Lădiţe pentru fructe” (lego)
ALA1 – Bibliotecă: Citim imagini cu fructe de toamnă Ştiinţă: „Spune ce-ai gustat! ” (fructe de
Artă: „Mărul”, „Para”- colorare de imagini toamnă) – joc senzorial
Nisip şi apă: „Mere” (forme pe nisip) Joc de masă: loto (fructe)
ADE - DŞ: „ Mărul”- observare ADE – Activitate integrată: DLC+DEC
ALA2 – Jocuri de mişcare: „La cules de mere”; DLC: „Mărul “ - memorizare
„Întrecerea din livadă” DEC: „Mărul” - punctare
ALA2 – Jocuri distractive: „Prinde mărul!”; „Coşul cu
mere”

MIERCURI JOI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Când am fost la piaţă, ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Doctorul ne
am cumpărat...” sfătuieşte...”
Opțional ALA1 - Artă: „Mărul”- ştampilare/ pictură în contur
ALA1 – Joc de rol: „ La piaţă” Joc de rol: „Pregătim conserve din fructe”
Joc de masă: puzzle (fructe de toamnă) Ştiinţă: „Alcătuieşte prin încercuire mulţimea
Construcţii: „ Împrejmuim livada cu meri” merelor de aceeaşi culoare cu mărul din casetă! ” (fişă
(cuburi din lemn) de lucru)
ADE – Activitate integrată: DŞ+DOS ADE – DOS: „Cum şi de ce mâncăm fructe? ” -
DŞ: Alcătuire de mulţimi după culoare - convorbire
activitate pe bază de exerciţiu ALA2 – „Salată de fructe ” – activitate gospodărească
DOS: „Mere colorate”- activitate practică
(lipire)
ALA2 – Plimbare în livadă

VINERI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Ce fruct îmi place? De Rutină - „Spălăm fructe”
ce?”
ALA1 - Bibliotecă: Ghicitori ilustrate despre fructe – Tranziții - Recitative: „Câte unul pe cărare/ Mergem în
PPT livada mare”; „Fructele de le mâncaţi/ Nu uitaţi să le
Ştiinţă: „Ghiceşte ce-ai gustat!” (compot, spălaţi!”;
dulceaţă, gem) – joc senzorial Jocuri de mişcare: „Culegem fructe”;
Nisip şi apă: „Fructe de toamnă” (forme pe „Rostogolim mărul”
nisip)

30
ADE – Activitate integrată: ALA+ADE
DPM: Mers cu oprire la semnal. Joc: „În
livadă”
ALA2 – Desene animate: „La cules” - vizionare

TURA II

LUNI MARŢI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Mărul”, „Para” (colorare de imagini) -terminarea ALA - „Mărul” (piuneze); „Plantăm meri”; „Ţăranul e pe
lucrărilor şi expoziţie; „Pregătim tartă cu mere”; „Hai câmp”
cu noi în livadă!” – joc de mişcare
ADE – repetarea poeziei „Mărul”; „Mărul” (punctare) -
ADE - „Ce ştii despre măr?” - convorbire terminarea lucrărilor şi expoziţie

MIERCURI JOI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „ La piaţă”; „Livada cu meri” (lego); ALA - „Pregătim conserve din fructe”; puzzle (fructe);
„ Cine prinde mărul?”- joc distractiv „Fructe vesele” – paradă de costume şi dans
ADE - „Aşază mărul la mulţimea potrivită!” – joc
didactic ADE - „Aşa, da, aşa, nu!” – joc didactic
„Mere colorate”- activitate practică
(lipire) – finalizarea lucrărilor şi expoziţie

VINERI
ADP - Rutină

ALA - „Fructe vesele” (desenăm ochi, nas, gură, păr);


„Construim livada cu meri” (beţişoare); „Caută mărul!”
– joc distractiv

ADE – Joc motric: „În livadă”

31
Tema anuală: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?
Săptămâna 8
Proiect: ZÂNA TOAMNĂ Subtema: HORA
LEGUMELOR
TURA I

LUNI MARŢI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Coşul cu legume de ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Morcovel de vei
toamnă” mânca, mai bine tu vei vedea!”
ALA1 - Bibliotecă: Citim imagini cu legume de ALA1 - Nisip şi apă: „Scoatem morcovi din pământ”
toamnă Joc de rol: „La piaţă”
Artă: „Legume de toamnă”- colorare de Joc de masă: loto (legume)
imagini ADE - Activitate integrată: DŞ+DEC
Construcţii: „Piaţa de legume” DŞ: „Morcovul”- observare
ADE – Activitate integrată: ALA+ADE DEC: „Morcovul”- modelaj
DOS: „Mănânc frumos legume” - convorbire ALA2 - Joc de mişcare: „Morcovel şi prietenii săi fac
ALA2 – Jocuri de mişcare: „Iepuraşii la morcovi”; gimnastică”
„Cursa legumelor”

MIERCURI JOI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Ce legume îţi plac? ” ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „În cămara de legume”
Opțional ALA1 - Artă: „Morcovelul” - ştampilare
ALA1 - Construcţii: „Roşia” (piuneze) Ştiinţă: „Ce putem prepara din legume?”
Ştiinţă: „Spune ce-ai gustat! ” (legume de Joc de rol: „Punem murături”
toamnă) – joc senzorial ADE – DLC: „Spune cum sunt!” (însuşiri ale
Joc de rol: „De-a gospodinele” legumelor) – joc didactic
ADE - Activitate integrată: DŞ+DOS ALA2 – „Salată de legume ” – activitate
DŞ: Alcătuire de mulţimi după mărime - gospodărească
activitate pe bază de exerciţiu
DOS: „Legume de toamnă” – activitate
practică (lipire)
ALA2 – Jocuri de atenţie: „Ce legumă lipseşte?”;
„Caută morcovul!

VINERI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „În grădina de legume” Rutină - „Spălăm legume”
ALA1 - Bibliotecă: Ghicitori ilustrate despre legume –
PPT Tranziții - Recitative: „Câte unul pe cărare/ Mergem în
Ştiinţă: „Alcătuieşte prin încercuire mulţimea grădina mare”; „1, 2, 1, 2,/ Strângeţi legume la fel ca
morcovilor mari şi mulţimea morcovilor mici!” (fişă de noi!”;
Imitative: „Tăiem morcovi”; „Tocăm vinete”;
32
lucru) „Tocăm varză”; „Curăţăm castraveţi”
Nisip şi apă: „De-a grădinarii”
ADE – DPM: Mers cu trecere (păşire) peste obstacole.
Joc: „Păşim peste straturile de legume”
ALA2 – „Hora legumelor” – dans şi voie bună

TURA II

LUNI MARŢI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - puzzle cu legume de toamnă; „Legume de ALA - „Adunăm legume din grădină”; „Sacul cu
toamnă” (colorare de imagini) – terminarea lucrărilor şi legume” – joc senzorial; „Cine umple mai repede
expoziţie; „Morcovii săltăreţi” – joc de mişcare coşul cu morcovi?” – joc distractiv

ADE - „Aşa, da, aşa, nu!”(reguli de comportare la ADE - „Ce ştii despre morcov?” – convorbire;
masă) – joc didactic „Morcovul” (modelaj) – terminarea lucrărilor şi
expoziţie

MIERCURI JOI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Din jumătăţi, întreg” (legume); „Cearta ALA - „Transportăm legume cu camionul”; „Construim
legumelor” (creaţie); „Ce legumă lipseşte? magazia pentru legume”; Desene animate: „Jack şi
vrejul de fasole” - vizionare
ADE - „Mic/ mare” – joc didactic; „Legume de
toamnă” (activitate practică) - finalizarea lucrărilor şi ADE - „Ghiceşte leguma! ” – joc didactic
expoziţie

VINERI

33
ADP - Rutină

ALA - „Roşia” (desen); „Spune ce-ai gustat?”


(conserve din legume) – joc senzorial; „Prin grădina
de legume” – plimbare

ADE – Joc motric: „Păşim peste straturile de legume”

Tema anuală: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?


Săptămâna 9
Proiect: ZÂNA TOAMNĂ Subtema: PREGĂTIREA VIEŢUITOARELOR
PENTRU IARNĂ

TURA I

LUNI MARŢI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „În pădure-i zarvă ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Piticot prin pădure...”
mare!” ALA1 - Joc de rol: „De-a animalele”
ALA1 - Bibliotecă: Citim imagini despre animalele din Joc de masă: puzzle
pădure Artă: „Ariciul” - confecţie
Artă: „Animalele se pregătesc pentru iarnă”- ADE - Activitate integrată: DŞ+DEC
colorare de imagini DŞ: „Piticot vrea să ştie!” (alcătuire de mulţimi
Construcţii: „Adăposturi pentru animale” după diferite criterii) – joc didactic
(materiale din natură) DEC: „Toamna” - joc cu text şi cânt;
ADE - Activitate integrată: ALA+ADE „Greieraşul ” – cântec (predare)
DŞ: „Vieţuitoarele se pregătesc pentru iarnă” – ALA2 - Jocuri de mişcare: „Vine ursul”
lectură după imagini
ALA2 – Joc distractiv: „Veveriţele strâng nuci”

MIERCURI JOI

34
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Cine-i harnic şi ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Nu mai fiţi îngrijorate!/
munceşte, are tot ce îşi doreşte!” Sigur noi vă ajutăm!”
Opțional ALA1 - Construcţii: „Căsuţe pentru vrăbiuţe” (lego)
ALA1 - Ştiinţă: „Muşuroiul de furnici ” – vizionare CD Bibliotecă: „Mâncare pentru vrăbiuţe”
educaţional (punctul)
Joc de rol: „De-a furnica” Joc de rol: „De-a pădurarii”
Nisip şi apă: „Muşuroaie de furnici” ADE – DOS: „Cum ajutăm vieţuitoarele în timpul
ADE - Activitate integrată: DLC+DEC iernii?” - convorbire
DLC: „Gospodina” de O. Cazimir (memorizare) ALA2 – „După ce v-am ajutat, noi ne punem pe jucat!”
DEC: „Grăunţele furnicii” - desen – dans şi voie bună
ALA2 – Desene animate: „Greierele şi furnicile” -
vizionare

VINERI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu un Rutină - „Strângem firimiturile pentru păsărele”
pădurar...”
ALA1 - Ştiinţă: „Alcătuieşte prin încercuire mulţimea Tranziții - Recitative: „Un adăpost bun şi-o cămară
animalelor mari şi mulţimea animalelor mici!” (fişă de plină/ Pentru iarna ce-o să vină”; „Dragă vrăbiuţă, nu
lucru) te-ngrijora/ Iarna ce-o să vină, te voi proteja!”; „La
Joc de masă: loto mistreţi şi căprioare,/ Vânătorii dau mâncare.”
Construcţii: „Pădurea cu animale” - machetă Imitative: „Mersul animalelor”
ADE - DPM: Tipuri de mers. Joc: „Prin pădure”
ALA2 – Jocuri distractive: „Vulpea şi ariciul”; „Ursul
doarme”

TURA II

LUNI MARŢI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Animalele se pregătesc pentru iarnă”- colorare ALA - „Construim iesle pentru cerbi şi căprioare”
de imagini; „Mâncare pentru animale”- modelaj; joc (lego); „Urme de animale”- ştampilare; joc distractiv:
distractiv: „Puii încurcaţi” „Întrecerea din pădure”
ADE - „Cum se pregătesc vieţuitoarele pentru iarnă?”
– convorbire ADE - „Piticot vrea să ştie!” (alcătuire de mulţimi după
diferite criterii) – joc didactic; „Toamna” – joc cu text şi
cânt; „Greieraşul ” – repetarea cântecului

MIERCURI JOI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA – loto cu animale din pădure; „De-a greierele şi ALA - „Ce mănâncă fiecare animal?” – sortare de

35
furnica”; joc distractiv: „Furnica uitucă” jetoane; „Construim cabana pădurarului”(cuburi din
lemn); joc distractiv: „Ursul la miere”
ADE - „Gospodina” de O. Cazimir (repetare);
„Grăunţele furnicii” (desen) – finalizarea lucrărilor şi ADE - „Cum ajutăm vieţuitoarele în timpul iernii?” –
expoziţie joc didactic

VINERI
ADP - Rutină

ALA - „Alcătuieşte prin încercuire mulţimea animalelor


mari şi mulţimea animalelor mici!” – terminarea fişei;
„De-a veterinarul”; desene animate „Cei trei ursuleţi”-
vizionare

ADE - „Prin pădure” – joc motric

Tema anuală: CINE SUNT/ SUNTEM?


Săptămâna 10
Subtema: MÂNDRU SUNT CĂ SUNT ROMÂN!
TURA I

LUNI MARŢI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „România-i ţara mea!” ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Steagul ţării mele”
ALA1 - Artă: „Îmbrăcaţi de sărbătoare”- colorare de ALA1 - Joc de masă: puzzle
imagini Construcţii: „Tricolorul” (lego)
Construcţii: „Ţara mea” – materiale la alegere Joc de rol: „La defilare”
Joc de rol: „Călătorim prin ţară” ADE - Activitate integrată: DŞ+DEC
ADE - Activitate integrată: ALA +ADE DŞ: „Steagul ţării mele” - observare
DLC: „Mândru că sunt român!” – lectură după DEC: „Tricolorul” – pictură
imagini ALA2 – Joc distractiv: „Caută steguleţul!”; Audiţie:
ALA2 – „Micul românaş!” – dans şi voie bună „Imnul Romăniei”

MIERCURI JOI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Portul nostru ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Eroi au fost, eroi sunt
românesc/ Mândru sunt când îl privesc!” încă!”
36
Opțional ALA1 - Construcţii: „Monumente pentru eroi” (lego)
ALA1 – Bibliotecă: Citim imagini despre portul nostru Joc de rol: „De-a războiul”
Ştiinţă: Instrumentele tarafului – CD Nisip şi apă: „Tranşee”
educaţional ADE - DOS: „1 Decembrie, Ziua României”-
Construcţii: temă la alegere convorbire
ADE - Activitate integrată: DŞ+DOS ALA2 – „Sărbătorim Ziua României” (PPT, poezii,
DŞ: „Românaşi şi româncuţe” (aprecierea cântece, defilare)
globală a cantităţii) – joc didactic
DOS: Lucrare colectivă: „Hora românaşilor” –
activitate practică (lipire)
ALA2 – „Hai să-ntindem hora mare!” (dansuri
populare)

VINERI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Bunicul ne Rutină - „Ne pregătim pentru activităţi”
povesteşte...”
ALA1 - Joc de rol: „De-a soldaţii” Tranziții – Jocuri de mişcare: „De-a soldaţii”; „La
Nisip şi apă: „Tranşee” defilare”
Artă: „Steagul ţării mele” - dactilopictură Recitative: „Hai, soldaţi, nu vă lăsaţi/ Patria s-o
ADE – DPM: Alergare spre o direcţie indicată. Joc: apăraţi!”; „Drag mi-e jocul românesc,/ La horă, vesel
„Alergăm la steguleţ!” pornesc!”

ALA2 – „Fapte de vitejie” – PPT

TURA II

LUNI MARŢI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Construim biserici”; „Îmbrăcaţi de sărbătoare”- ALA - „Ţara mea în imagini”, „Flori”- desen;
colorare de imagini; joc distractiv: „Unde ai călătorit?” Audiţie: „Imnul Romăniei”

ADE - „Steagul ţării mele” – convorbire; „Tricolorul” –


ADE - „Mândru că sunt român!” – convorbire terminarea lucrărilor şi expoziţie

MIERCURI JOI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „De-a olarii”, „Pictăm farfuriile bunicii”; „Trăistuţa ALA - „De ce şi cu ce au luptat strămoşii noştri?;
bunicii” – joc senzorial „Cumpărăm flori pentru eroi”; Vizită la monumentul
eroilor
37
ADE - „Românaşi şi româncuţe” (aprecierea globală a
cantităţii) – fişe de lucru; finalizarea şi expunerea
lucrării colective: „Hora românaşilor” ADE - „1 Decembrie, Ziua României”- convorbire

VINERI
ADP - Rutină

ALA - „Construim steguleţe”(piuneze); „Steagul ţării


mele” – dactilopictură; jocuri distractive la alegerea
copiilor

ADE – Joc motric: „Alergăm la steguleţ!”

Tema anuală: CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?


Săptămâna 11
Proiect: MAGIA SĂRBĂTORILOR Subtema: GHETUŢA LUI MOŞ
NICOLAE
TURA I

LUNI MARŢI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Sfinte Nicolae, noi te ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Ce vrei să găseşti în
aşteptăm cu drag!” ghetuţe?”
ALA1 - Bibliotecă: „Bunul, Moşul Nicolae” - ALA1 - Joc de rol: „Pregătim ghetuţele”
memorizare Joc de masă: loto (jucării)
Construcţii: „Sania lui Moş Nicolae” (lego) Nisip şi apă: „Urme de ghetuţe”
Artă: „Acadele de la Moş Nicolae” - modelaj ADE - Activitate integrată: DOS+DŞ
ADE - Activitate integrată: ALA+DŞ DOS: „În aşteptarea lui Moş Nicolae” –
DŞ: „Sfântul Nicolae, prietenul copiilor” – convorbire
lectură după imagini DŞ: „Darurile din ghetuţe” (punerea în perechi)
ALA2 – Joc distractiv: „Surpriza din ghetuţe” – activitate pe bază de exerciţiu
ALA2 – Joc de mişcare: „Ce jucărie ai nimerit?”

MIERCURI JOI

38
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Nuieluşa lui Moş ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Moş Nicolae mi-a
Nicolae” adus...”
Opțional ALA1 - Joc de masă: puzzle
ALA1 - Joc de rol: „De-a Moş Nicolae” Nisip şi apă: „Forme de prăjituri”
Ştiinţă: „În care cizmuliţe sunt mai multe Bibliotecă: Frământări de limbă
acadele?” (fişă de lucru) ADE – DEC: „Ghetuţa”- colorare
Construcţii: „Nuieluşa lui Moş Nicolae” ALA2 – „Povestiri despre Sfântul Nicolae”- PPT
(beţişoare)
ADE - Activitate integrată: DLC+DOS
DLC: „Ce ai găsit în ghetuţă?” (pronunţie
corectă, pluralul substantivelor) – joc didactic
DOS: „Ghetuţa” – activitate practică (lipire)
ALA2 – Audiţie: Cântece de iarnă

VINERI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Moş Nicolae, prietenul Rutină - „Învăţăm să dăruim!”
pescarilor”
ALA1 - Artă: „Daruri de la Moşu”- colorare de imagini Tranziții - Recitative: „Sfinte Nicolae, noi te aşteptăm
Construcţii: „Barcă pentru Moş Nicolae” cu drag/ Sfinte Nicolae, cu ghetuţele în prag” „În
(lego) ghetuţele curate,/ Pune Moşul ciocolate”; „A venit
Ştiinţă:„Pluteşte sau se scufundă?” - noaptea, pe-ascuns/ Şi daruri în ghete a pus”
experiment Joc de mişcare: „Vine Moşul pe furiş”
ADE - DPM: Alergare de viteză. Joc: „Fuga la
ghetuţe!”
ALA2 – Teatru de păpuşi - vizionare

TURA II

LUNI MARŢI
ADP - Rutină ADP – Rutină
ALA - „Bunul, Moşul Nicolae” – repetare; „Moş ALA - „Bastonul Moşului” (bastonaşul pe puncte); „Îi
Nicolae”- puzzle; „Caută ghetuţa!”- joc distractiv ajutăm pe copiii săraci?Cum?”- discuţii libere; „Aleargă
ADE - „Sfântul Nicolae, prietenul copiilor” – convorbire la perechea ta!” – joc de mişcare

ADE - „Ajută-l pe Moş Nicolae” – convorbire


„Darurile din ghetuţe” – joc didactic

MIERCURI JOI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Modelăm nuieluşe”; „Ghetuţele perechi”; ALA - „Modelăm prăjituri pentru Moşu”; repetarea
39
„Împodobim sala de grupă” poeziei „Bunul Moşul Nicolae”; joc senzorial: „Ce ţi-a
adus Moş Nicolae?”
ADE - „Ghetuţa” (colorare) – finalizarea lucrărilor şi
ADE - „Ce ai găsit în ghetuţă?” – joc didactic; expoziţie
„Ghetuţa” (lipire) – terminarea lucrărilor şi expoziţie

VINERI
ADP - Rutină

ALA - puzzle, „Târg de jucării”; jocuri cu jucăria


preferată

ADE - Joc motric: „Fuga la ghetuţe!”

Tema anuală: CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?


Săptămâna 12
Proiect: MAGIA SĂRBĂTORILOR Subtema: VINE, VINE MOŞ
CRĂCIUN!

TURA I

LUNI MARŢI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Ne bucurăm de pe- ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Ce vrei să-ţi aducă
acum,/ Moş Crăciun este pe drum!” Moşul?”
ALA1 - Construcţii: „Sania lui Moş Crăciun” (lego) ALA1 - Bibliotecă: Citim imagini despre Moş Crăciun
Artă: „Vine Moş Crăciun”- colorare de imagini Nisip şi apă: „Urmele lui Moş Crăciun”
Joc de rol: „De-a Moş Crăciun” Construcţii: „Scară pentru Moş Crăciun”
ADE - Activitate integrată: ALA+DŞ (beţişoare)
DŞ: „Moş Crăciun împarte daruri” – lectură ADE - Activitate integrată: DŞ+DEC
după imagini DŞ: „Cadouri de la Moş Crăciun” (mai multe/
ALA2 – Joc distractiv: „Prinde cadoul!” mai puţine elemente) – joc didactic
DEC: „Moş Crăciun”- cântec (predare); „Cum
am cântat?” (înălţimea sunetelor) – joc muzical

40
ALA2 - Desene animate: „Moş Crăciun”- vizionare

MIERCURI JOI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Cu ce împodobim ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Bucuria de a dărui/ a
bradul de Crăciun?” primi cadouri”
Opțional ALA1 - Joc de rol: „Oferim cadouri”
ALA1 – Ştiinţă: „Unde cresc brazii? De ce sunt mereu Ştiinţă: : „Formează perechi între copii şi
verzi?” globuleţe!” (fişă de lucru)
Construcţii: „Brăduţul” (figuri geometrice) Artă: „Globuleţe” – colorare de imagini
Joc de masă: puzzle ADE – DOS: „Cadoul potrivit” – convorbire
ADE - Activitate integrată: DLC+DEC ALA2 – „Renii lui Moş Crăciun” - dans
DLC: „Brăduţul” – memorizare
DEC: „Globuleţ pentru brăduţ”- amprentare
ALA2 – „Împodobim brăduţul”

VINERI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Ce ne povesteşte Rutină - „Sunt cuminte şi sunt bun!”
Rudolf...”
ALA1 - Joc de rol: „De-a serbarea” Tranziții – Recitative: „ Moş Crăciun, moşul cel bun,/
Bibliotecă: „Ghici, ghicitoarea mea!” Cu daruri vine acum!”; „Sunt cuminte şi sunt bun/ Şi-l
Nisip şi apă: „Urmele săniuţei” aştept pe Moş Crăciun!”
ADE - DPM: Alergare cu ocolire de obstacole. Joc: Imitative: Spiriduşii Moşului „fac jucării”/
„Renii lui Moş Crăciun” „împachetează cadouri”/ „îngrijesc renii”
ALA2 – Joc distractiv: „Spiriduşul neatent”
,

TURA II

LUNI MARŢI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Moş Crăciun” – puzzle; „Vine Moş Crăciun”- ALA - loto; „Casa lui Moş Crăciun” (lego); „Să-l
colorare de imagini; „Caută cadoul!”- joc distractiv ajutăm pe Moş Crăciun/ I-a rămas sania-n drum!”- joc
distractiv
ADE - „Moş Crăciun împarte daruri” – convorbire
ADE - „Formează perechi între brăduţi şi steluţe!” (fişe
de lucru); „Moş Crăciun”; „Cum am cântat?” - joc
muzical

MIERCURI JOI
41
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Brăduţul” (beţişoare); puzzle; dansuri în jurul ALA - „Cadouri” (lego); „Globuleţe” – colorare de
brăduţului imagini; „Cursa renilor”- joc de mişcare

ADE - „Brăduţul” – repetare; „Globuleţ pentru brăduţ”- ADE - „Alege cadoul potrivit!” – joc didactic
finalizarea lucrărilor şi expoziţie

VINERI
ADP - Rutină

ALA - repetiţie pentru serbarea de Crăciun;


„Unde s-a ascuns renul?” – joc de atenţie

ADE – Joc motric: „Renii lui Moş Crăciun”

Tema anuală: CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?


Săptămâna 13
Proiect: MAGIA SĂRBĂTORILOR Subtema: OBICEIURI ŞI
TRADIŢII

TURA I

LUNI MARŢI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Cine este Iisus?” ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „De sărbători vom
ALA1 – Bibliotecă: „Naşterea lui Iisus” . citire de colinda,/ Că aşa e datina!”
imagini ALA1 - Joc de rol: „De-a colindătorii”
Artă: „Naşterea lui Iisus” – colorare de Joc de masă: „Imaginile perechi”(obiecte de
imagini colindat)
Construcţii: „Ieslea lui Iisus” (materiale la Construcţii: „Sorcova” (piuneze)
alegere) ADE – Activitate integrată: DŞ+DEC
ADE – Activitate integrată: ALA+ADE DŞ: „La colindat” – lectură după imagini

42
DOS: „Naşterea lui Iisus” - povestire DEC: „Covrigi pentru colindători” - modelaj
ALA2 – „Astăzi s-a născut Hristos”; „Steaua” - audiţie ALA2 - „După ce am colindat, ne-am apucat de
dansat!”

MIERCURI JOI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Bunica ne ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Cadoul meu pentru
povesteşte…” Iisus”
Opțional ALA1 - Construcţii: „Grajdul” (cuburi din lemn)
ALA1 – Ştiinţă: „De ce se colindă?” Joc de rol: „De-a magii”
Nisip şi apă: „Cozonaci pentru colindători” Bibliotecă: Ghicitori despre obiecte de
Joc de rol: „Cu sorcova” colindat
ADE - Activitate integrată: DLC+DOS ADE – DŞ: „Daruri pentru Iisus” (mulţimi cu tot atâtea
DLC: „Sorcova” - memorizare elemente) – activitate pe bază de exerciţiu
DOS: „Sorcova” – activitate practică ALA2 – „Naşterea lui Iisus” - PPT
(mototolire, lipire)
ALA2 – Jocuri distractive: „La cine este clopoţelul?”;
„Ce a greşit colindătorul?”

VINERI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Ne pregătim de Rutină - „De Crăciun, să fiu mai bun!”
Revelion” Tranziții - Recitative: „Astăzi s-a născut Hristos,/ Să fii
ALA1 - Joc de rol: „De-a gospodinele” mai bun, mai milos!”; „Am plecat să colindăm,/ Pe la
Construcţii: „Torturi” (cuburi din plastic) case să urăm!”
Joc de masă: puzzle Imitative: „Sunăm din clopoţel”; „Pocnim din bici”
ADE - DPM: Alergare cu oprire la semnal şi
schimbarea direcţiei. Joc: „Am plecat să colindăm”
ALA2 – „Revelionul copiilor” – dans şi voie bună

TURA II

LUNI MARŢI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Naşterea lui Iisus” – colorare de imagini; ALA - „De-a colindătorii”; „Ghiceşte obiectul de
„De-a Iosif şi Maria”; „Să-i cântăm bebeluşului Iisus” colindat!”; „Dansul căpriţei”
ADE - „Naşterea lui Iisus” - convorbire ADE - „La colindat” – convorbire
„Covrigi pentru colindători” (modelaj) – terminarea
lucrărilor

MIERCURI JOI
43
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Cozonaci pentru colindători”; „Cu sorcova”; „Ce ALA – „Desenăm covrigi”; Joc senzorial: „La ce am
a greşit colindătorul?” cântat?”; „Biserica” (cuburi din lemn);

ADE - „Sorcova” – repetare; ADE - „Daruri pentru Iisus” – joc didactic


„Sorcova” (mototolire, lipire) – finalizarea lucrărilor

VINERI
ADP - Rutină

ALA - „Pregătim masa de Revelion”; „Sorcova”;


„Scaunele muzicale”

ADE – Joc motric: „Am plecat să colindăm”

Tema anuală: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?


Săptămâna 14
Proiect: ZÂNA IARNĂ Subtema: A VENIT
IARNA!
TURA I

LUNI MARŢI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Iarna a sosit în zori!” ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „De gerul iernii nu îmi
ALA1 – Artă: „Colorăm imagini de iarnă” pasă,/ Am fular, hăinuţă groasă!”
Nisip şi apă: „Urme pe zăpadă” ALA1 – Joc de rol: „De-a Zâna Iarnă”
Construcţii: „Copacul, iarna” (beţişoare) Bibliotecă: „Franjurile fularului” (linia
ADE - Activitate integrată: ALA+ADE orizontală)
DŞ: „A venit iarna!” – lectură după imagini Joc de masă: loto (haine de iarnă)
ALA2 – Jocuri de mişcare: „Alergăm prin zăpadă”; ADE - Activitate integrată: DOS+DEC
„Îngeraşi pe zăpadă” DOS: „Cum ne ferim de frigul iernii?” -
44
convorbire
DEC: „Iarna veselă” – cântec (predare); Joc
muzical: „Răspunde cântând!” (durata sunetelor)
ALA2 – Jocuri distractive: „Tunelul”; „Bulgări de
zăpadă”

MIERCURI JOI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Ninge cu fulgi mari de ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Fulgii mari încep să
nea,/ Este iarnă-n ţara mea!” cadă,/ Nămeţi mari se strâng pe stradă!”
Opțional ALA1 – Artă: „Ţurţuri” - modelaj
ALA1 – Ştiinţă: „Zăpada se topeşte la căldură” - Joc de rol: „De-a bătaia cu bulgări”
experiment Joc de masă: puzzle
Construcţii: „Săniuţa” (lego) ADE - DŞ: „Câţi brăduţi/ fulgi de nea?” (Numărul şi
Nisip şi apă: „Urme de săniuţă” cifra 1. Predare) – activitate pe bază de exerciţiu
ADE - Activitate integrată: DLC+DEC ALA2 – Jocuri de mişcare: „Printre nămeţii mari de
DLC: „Bucuriile iernii” (sinonime) – joc didactic nea...”; „Alunecăm pe derdeluş”
DEC: „Fulgi de nea” - desen (punctul)
ALA2 – „Dansul fulgilor de nea” - euritmie

VINERI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Îţi place iarna? De ce?” Rutină - „Ştergem nasul cu batista”
ALA1 - Ştiinţă: „Când e ger, apa îngheaţă” -
experiment Tranziții - Recitative: „Câte unul pe cărare,/ Mergem
Bibliotecă: „Ghici, ghicitoarea mea!” prin zăpada mare!”; „Cu zăpadă ne jucăm/ Şi cu
Artă: „Ninge pe brăduţi” – dactilopictură bulgări aruncăm”
ADE - DPM: Rostogolirea mingii pe sol cu ambele
mâini. Joc: „Facem bulgări mari de zăpadă”
ALA2 – Vizionare diafilm: „Ursul păcălit de vulpe”

TURA II

LUNI MARŢI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Colorăm imagini de iarnă”; „Sortăm ALA - „Construim cazemate”; „Franjurile fularului”
jetoane cu imagini de iarnă”; „Bulgărele călător”- joc (linia orizontală); „Trage de sfoară”
distractiv
ADE - „Cum ne ferim de frigul iernii?” (fişe de lucru);
ADE - „A venit iarna!” – convorbire „Iarna veselă” – repetarea cântecului; Joc muzical:
„Răspunde cântând!”
45
MIERCURI JOI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Facem bulgări de zăpadă” (mototolire)”; ALA - „Ninge” (piuneze); „Ursul păcălit de vulpe” de I.
„Bătaie cu bulgări”; „Învăţăm să facem ceai!” Creangă (lectura educatoarei); „Ursul caută vulpea”

ADE - „Bucuriile iernii” (sinonime) – joc didactic ADE - „Câţi brăduţi/ fulgi de nea?” (numărul şi cifra 1) -
„Fulgi de nea” (desen) – finalizarea lucrărilor joc didactic

VINERI
ADP - Rutină

ALA - „De-a gospodarii, iarna” - joc de rol; „Ninge pe


brăduţi” – dactilopictură; „Ne jucăm în curtea
grădiniţei”

ADE – Joc motric: „Facem bulgări mari de zăpadă”

Tema anuală: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?


Săptămâna 15
Proiect: ZÂNA IARNĂ Subtema: JOCURILE COPIILOR,
IARNA

TURA I

LUNI MARŢI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Hai afară la zăpadă!” ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Chiar de e frig afară,/
ALA1 - Artă: „Jocurile copiilor, iarna” – colorare de Şi iarna ne jucăm!”
imagini ALA1 - Nisip şi apă: „Bulgări de zăpadă”
Bibliotecă: „Săniuţa”- memorizare Joc de masă: puzzle
46
Joc de rol: „Tragem săniuţele pe zăpadă” Ştiinţă: „Cald- rece”- joc senzorial
ADE - Activitate integrată: ALA+ADE ADE - Activitate integrată: DLC+DOS
DŞ: „Jocurile copiilor, iarna” – lectură după DLC: „Hai la joacă!” (pronunţie corectă a
imagini grupurilor de sunete) – joc didactic
ALA2 – Vizionare: „Omul de zăpadă” – desene DOS: „Săniuţa”- activitate practică (confecţie)
animate ALA2 – Jocuri distractive la alegerea copiilor

MIERCURI JOI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Povestiri de la zăpadă” ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu un
Opțional poliţist...”
ALA1 - Construcţii: „Omul de zăpadă” (figuri ALA1 - Joc de rol: „La patinaj”
geometrice) Artă: „Urme de patine pe gheaţă”
Joc de masă: loto Construcţii: „Patinoarul” (lego)
Bibliotecă: „Beţe pentru schiuri” (linia ADE – DOS: „Unde ne jucăm iarna?” - convorbire
verticală)
ADE - Activitate integrată: DŞ+DEC ALA2 – „Ne place dansul!”
DŞ: „Să-l ajutăm pe omul de zăpadă!”
(numărul şi cifra 1) – joc didactic
DEC: „Omul de zăpadă” - pictură
ALA2 – Facem oameni de zăpadă în curtea grădiniţei

VINERI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Jocul de iarnă preferat” Rutină - „Ridic mâna ca să răspund!”
ALA1 - Artă: „Bulgări de zăpadă”- modelaj
Joc de rol: „De-a schiorii”
Nisip şi apă: „Castele de gheaţă” Tranziții – Jocuri de mişcare; „Prin tunel”; „Îngeraşi pe
zăpadă”
ADE – DPM: Aruncarea mingii cu o mână de la umăr. Recitative: „Hai, copii, cu toţi, fuguţa/ Să ne dăm cu
Joc: „Ne batem cu bulgări de zăpadă” săniuţa!”; „Zboară săniuţa mea/ Pe covorul alb de
nea!”
ALA2 – „Educatoarea povesteşte: Iedul cu trei capre”

TURA II

LUNI MARŢI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Colorăm imagini cu jocurile copiilor, iarna”; ALA - „De ce avem nevoie pentru omul de zăpadă?”
„Săniuţa”- repetare; „Caută omul de zăpadă!” – joc (jetoane); „Schiuri” (piuneze); „Cine ajunge primul la
distractiv săniuţă?”

47
ADE - „Jocurile copiilor, iarna” - fişe de lucru; ADE - „Hai la joacă!” – joc didactic (repetare);
„Săniuţa”- activitate practică (confecţie) - finalizarea
lucrărilor

MIERCURI JOI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Pe derdeluş”; „Beţe pentru schiuri” (linia ALA - „Încercuieşte mulţimea cu mai multe elemente!”
verticală); „Dansul oamenilor de zăpadă” (fişe de lucru); Ghicitori illustrate despre sporturi şi
jocuri de iarnă –PPT; „Aruncăm cu bulgări la ţintă!”
ADE –„Să-l ajutăm pe omul de zăpadă!” (numărul şi
cifra 1) – fişe de lucru; ADE - „Unde ne jucăm iarna?” - convorbire
„Omul de zăpadă” ( pictură) – finalizarea lucrărilor

VINERI
ADP - Rutină

ALA – „Ştampilăm cu degetul ochi şi nasturi pentru


omul de zăpadă”; „Când am fost la săniuş…” –
povestirile copiilor; vizionare: desene animate cu
sporturi şi jocuri de iarnă

ADE – Joc motric: „Ne batem cu bulgări de zăpadă”

Tema anuală: CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?


Săptămâna 16
Proiect: HAI SĂ CĂLĂTORIM! Subtema:
CĂLĂTORIM PE USCAT

TURA I

LUNI MARŢI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Pe şosele sau pe şine/ ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Iau trenul din staţie,/S-
Ne transportă mult şi bine” ajung la destinaţie”
48
ALA1 – Bibliotecă: Citim imagini despre mijloace de ALA1 – Joc de masă: „ Maşina”, „Trenul”- puzzle
transport terestru Nisip şi apă: „Maşina”, „Trenul” (forme pe
Construcţii: „Maşini”, „Trenuri” (lego) nisip)
Artă: „Automobilul”/ „Trenul” – ştampilare Joc de rol: „De-a călătoria cu trenul”
ADE - Activitate integrată: DLC+DEC
ADE - Activitate integrată: ALA+ADE DLC: „Ce ştii despre mine?” (exprimare
DŞ: „Cu ce călătorim pe pământ/ pe uscat?” – corectă, îmbogăţirea vocabularului) – joc didactic
lectură după imagini DEC: „Autobuzul”- joc cu text şi cânt (predare);
„Maşinuţă dragă” cântec (audiţie)
ALA2 – Joc de mişcare: „Cursa maşinilor”
ALA2 - „Ne jucăm cu trenuleţele pe şină”

MIERCURI JOI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Semaforul verde- ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Când m-am plimbat cu
arată,/ Pe zebră poţi trece-ndată!” trenul/ autobuzul…”
Opțional
ALA1 - Ştiinţă: „Semaforul”- observare liberă ALA1 - Nisip şi apă: „Autocros”
Construcţii: „Semaforul” (figuri geometrice) Bibliotecă: Ghicitori ilustrate despre
Joc de rol: „De-a poliţistul de circulaţie” mijloace de transport terestru - PPT
ADE - Activitate integrată: DOS+DEC Artă: „Automobilul” – lipire
DOS: „Cum traversăm corect strada?” - ADE – DŞ: „Hai să călătorim!” (Numărul şi cifra 2.
convorbire Predare) – activitate pe bază de exerciţiu
DEC: „Semaforul” – colorare
ALA2 – „Raliul campionilor” (cu maşinuţe)
ALA2 – Joc de mişcare: „Maşinuţe prin tunel”

VINERI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Cu noi străbaţi Rutină - „Învăţ să traversez corect strada!”
pământul,/ Călătoreşti ca vântul!”
Tranziții - „Trenul cu vagoane”- joc de mişcare
ALA1 - Ştiinţă: „Cum se deplasează maşinile, Recitative: - „Când e verde, traversăm,/
bicicletele, trenurile?” Când e roşu, aşteptăm!”;
Artă:„Desenăm roţi de maşină” - „Nu uităm: ne-asigurăm/
Construcţii: „Gara” (materiale la alegere) Înainte să traversăm!”
ADE – DPM: Tracţiune/ împingere. Joc: „A făcut
maşina pană!”

ALA2 – Vizionare: desene animate cu maşini

TURA II

LUNI MARŢI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „De-a conducătorii auto”; loto cu mijloace de ALA - „Construim garaje pentru maşini”; „Uneşte cifra
transport; vizionare desene animate cu trenuri 1 cu mulţimile corespunzătoare” (fişe de lucru);
49
„Trenuleţul veseliei” - joc distractiv
ADE - „Cu ce călătorim pe pământ/ pe uscat?” – fişe
de lucru ADE - „Ce ştii despre mine?” (exprimare corectă,
îmbogăţirea vocabularului) – convorbire
„Autobuzul”- joc cu text şi cânt (predare); „Maşinuţă
dragă”- cântec (audiţie)

MIERCURI JOI
ADP – Rutină ADP - Rutină

ALA – Joc senzorial: „Al cui sunet este?” (mijloace de ALA - „Construim şine de tren” (beţişoare)”;
transport terestru); „Construim trenuri din cutii de „Automobilul” – lipire (terminarea lucrărilor şi
carton”; Întrecere cu triciclete (sala de sport) expoziţie); „Bicicliştii” – joc de mişcare

ADE - „Cum traversăm corect strada?” – joc didactic; ADE - „Hai să călătorim!” (Numărul şi cifra 2) - fişe de
„Semaforul” – colorare (terminarea lucrărilor şi lucru
expoziţie)

VINERI
ADP - Rutină

ALA – loto cu mijloace de transport; „De-a călătoria cu


autobuzul”; „Trage frâna!”- joc de mişcare

ADE – Joc motric: „A făcut maşina pană!”

Tema anuală: CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?


Săptămâna 17
Proiect: HAI SĂ CĂLĂTORIM! Subtema: CĂLĂTORIM
PRINTRE NORI

TURA I

LUNI MARŢI
50
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Cu mine astăzi veţi ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Am zburat cu avionul/
zbura,/ Prin aer eu vă voi purta!” elicopterul?”
ALA1 - Artă: „Colorăm imagini cu mijloace de ALA1 – Ştiinţă: „Sortăm jetoane cu diferite tipuri de
transport aerian” avioane/ elicoptere”
Construcţii: „Avioane” (lego) Joc de rol: „Transportăm bolnavii cu
Joc de rol: „În aeroport” elicopterul”
ADE - Activitate integrată: ALA+ADE Construcţii: „Aeroportul” (materiale la
DŞ: „Cu ce călătorim prin aer?” – lectură după alegere)
imagini ADE - Activitate integrată: DLC+DEC
DLC: „Ce poţi spune despre mine?”
ALA2 – Jocuri de mişcare: „Avioanele” , „Elicopterele” (exprimare în propoziţii, îmbogăţirea vocabularului) –
joc didactic
DEC: „Avionul”- cântec (predare);
„Autobuzul”- joc cu text şi cânt
ALA2 - Jocuri distractive: „Zboară, zboară!”, „Uite-l
sus,/ uite-l jos!”

MIERCURI JOI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Prin aer vă voi purta,/ ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Cum ajungi pilot?”
În siguranţă veţi zbura!” ALA1 – Joc de rol: „ Reparăm avioane/ elicoptere”
Opțional Joc de masă: puzzle
ALA1 – Construcţii: „Hambarul” (lego) Nisip şi apă: „Avioanele amerizează”
Joc de rol: „De-a stewardesele”
Ştiinţă: „Încercuieşte două mijloace de ADE – DŞ: „Printre nori” (numeraţia în limitele1-2) –
transport aerian!” – fişă de lucru activitate pe bază de exerciţiu
ADE - Activitate integrată: DOS+DEC
DOS: „O călătorie cu avionul” (reguli de ALA2 – Joc de atenţie: „Turnul de control”
siguranţă) - convorbire
DEC: „Avion pe cerul albastru” – pictură

ALA2 – Joc distractiv: „Nu lăsa balonul să cadă!”

VINERI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Cu ce aş vrea să Rutină - „Mă comport frumos!”
zbor?”
ALA1 – Artă: „Avionul” - modelaj Tranziții – Joc distractiv: „Zboară, zboară!”
Bibliotecă: Ghicitori illustrate despre Jocuri de mişcare: „Avioanele îşi iau zborul”; „Avioane
mijloace de transport aerian - PPT din hârtie”
Construcţii: „Racheta” (lego)
ADE – DPM: Mers în echilibru pe o linie trasată pe sol.
Joc: „Avioanele”

ALA2 – Desene animate cu avioane - vizionare

TURA II

LUNI MARŢI
ADP - Rutină ADP - Rutină
51
ALA – loto cu mijloace de transport aerian; „De-a ALA - „Facem forme de avioane pe nisip”; „Desenează
piloţii”; desene animate: „Balonul” - vizionare pe linia punctată balonul cu aer cald şi colorează-
l!”(fişă de lucru); „Întrecerea elicopterelor/ avioanelor”
(cu jucării)
ADE - „Cu ce călătorim prin aer?” – fişe de lucru
ADE - „Ce poţi spune despre mine?” (exprimare în
propoziţii, îmbogăţirea vocabularului) – convorbire;
„Avionul”- cântec; „Autobuzul”- joc cu text şi cânt

MIERCURI JOI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA – „Avionul”, „Elicopterul”” – puzzle; discuţii libere ALA - joc senzorial: „Al cui sunet este?” (mijloace de
despre mijloace de transport aerian; Joc distractiv: transport aerian); „Construim coşul balonului cu aer
„Prinde balonul!” cald” (lego); „Dans şi voie bună”
ADE - „O călătorie cu avionul” (reguli de siguranţă) –
convorbire; „Avion pe cerul albastru” (pictură) – ADE - „Printre nori” (numeraţia în limitele1-2) – fişe de
terminarea lucrărilor lucru

VINERI
ADP - Rutină

ALA -„Modelăm avioane” – terminarea lucrărilor; „De-a


cosmonauţii” Joc de atenţie: „Ce
culoare avea avionul care a decolat ?”

ADE - Joc motric: „Avioanele”

Tema anuală: CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?


Săptămâna 18
Proiect: HAI SĂ CĂLĂTORIM! Subtema:
CĂLĂTORIM PE APĂ
TURA I
52
LUNI MARŢI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Cu vaporul sau ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „M-am plimbat cu
bărcuţa,/ Marea o străbaţi fuguţa!” barca/ vaporul?”

ALA1 - Bibliotecă: Citim imagini despre mijloace de ALA1 - Joc de masă: „ Barca”, „Vaporul”- puzzle
transport maritim Nisip şi apă: „Bărcuţe pe apă”
Artă: „Colorăm imagini cu mijloace de Joc de rol: „În port”
transport maritim” ADE - Activitate integrată: DLC+DOS
Construcţii: „Bărcuţa” (lego) DLC: „Ce poţi spune despre mine?”
( propoziţii simple, însuşiri) – joc didactic
ADE - Activitate integrată: ALA+ADE DOS: „Bărcuţa” – activitate practică (lipire)
DŞ: „ Cu ce călătorim pe apă?” – lectură după
imagini ALA2 – Joc de mişcare: „Bărcuţele la start”

ALA2 – Joc distractiv: „Vaporaşe şi bărcuţe” (cu jucării)

MIERCURI JOI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Pe mare, când ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Cu ce vrei să
călătoresc,/ Regulile le respect!” călătoreşti pe mare?”
Opțional
ALA1 - Ştiinţă: „Pluteşte sau se scufundă?” - ALA1 - Nisip şi apă: „Vaporaşe pe apă”
experiment Bibliotecă: Ghicitori ilustrate despre
Construcţii: „Portul” (lego) mijloace de transport maritim - PPT
Joc de rol: „De-a marinarii” Artă: „Colorăm imagini cu mijloace de
ADE - Activitate integrată: DOS+DEC transport maritim”
DOS: „O călătorie cu vaporul” ( reguli de ADE - DŞ: „Pe mare” (Numărul şi cifra 3. Predare) –
siguranţă, protejarea mediului) – convorbire activitate pe bază de exerciţiu
DEC: „Vaporul” (pictură – ştampilare)
ALA2 – „Pe valurile mării” - dans ALA2 – Jocuri de atenţie: „Ce lipseşte?”; „Cine
lipseşte?”

VINERI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Întâmplări de pe Rutină - „Învăţ reguli de siguranţă”
mare…”
ALA1 - Ştiinţă: „Cum se deplasează bărcile/ Tranziții – Jocuri de mişcare: „Avioanele îşi iau zborul”;
vapoarele?” „Trenul cu vagoane”; „Vaporul”; „Autobuzul” – joc cu
Artă: „Bărcuţa” – confecţie (coji de nucă) text şi cânt
Construcţii: „Farul” (lego)

ADE - DPM: Forţă – dezvoltare, cu accent pe


membrele superioare. Joc: „Marinarii trag de sfoară”

ALA2 – Desene animate: „Aventuri pe mare” -


vizionare

TURA II

LUNI MARŢI
53
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Pictează apa folosind culoarea potrivită!”; loto ALA - „Construim pontoane pentru bărci”; „ De-a
cu mijloace de transport; „Vaporaşe şi bărcuţe” (cu călătoria cu barca”; „Vaporaşul veseliei” - joc distractiv
jucării)
ADE - „Ce poţi spune despre mine?”( propoziţii
ADE - „ Cu ce călătorim pe apă?” – fişe de lucru simple, însuşiri) – convorbire
„Bărcuţa” (lipire) – terminarea lucrărilor şi expoziţie

MIERCURI JOI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - Joc senzorial: „Al cui sunet este?” (mijloace de ALA - „Citim imagini despre piraţi”; „De-a piraţii”;
transport maritim); „Caută umbra!”; „ Ne jucăm cu „Caută comoara piraţilor!” – joc distractiv
jucăria preferată!”
ADE - „Pe mare” (Numărul şi cifra 3) – fişe de lucru

ADE - „O călătorie cu vaporul” ( reguli de siguranţă,


protejarea mediului) – joc didactic;
„Vaporul” (pictură – ştampilare) – finalizarea lucrărilor
şi expoziţie

VINERI
ADP - Rutină

ALA – „Bărcuţa” (confecţie) – terminarea lucrărilor;


„Ce obiecte alegem pentru o călătorie pe mare?”; joc
distractiv: „Zboară/ pluteşte/ merge?”

ADE - Joc motric: „Marinarii trag de sfoară”

Tema anuală: CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?


Săptămâna 19 Subtema: PERSONAJE MINUNATE DIN POVEŞTI/ DESENE ANIMATE

TURA I
54
LUNI MARŢI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Sfatul părinţilor de-l vei ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Poveşti frumoase eu
urma,/ În siguranţă te vei afla!” găsesc,/ În carte când o răsfoiesc!”
ALA1 – Joc de rol: „De-a ursul păcălit de vulpe”: ALA1 - Joc de rol: „De-a Scufiţa Roşie”:
Artă: „Colorăm imagini cu personaje din Bibliotecă: Citim imagini din cărţi de poveşti
poveşti” Construcţii: „Căsuţele purceluşilor”(lego şi
Nisip şi apă: „Surorile lui Ariel”: beţişoare)
ADE - DOS: „Capra cu trei iezi” de I. Creangă – ADE - Activitate integrată: DŞ+DEC
lectura educatoarei DŞ: „Personaje rătăcite din poveşti/ desene
animate îndrăgite!” – joc didactic
ALA2 – Joc de mişcare: „Lupul şi iezii” DEC: „Căsuţa bunicii” – colorare în contur
ALA2 – Jocuri distractive: „Aruncă mingea lui Pluto”,
„Pe urmele lui Donald”

MIERCURI JOI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „O poveste minunată,/ ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Seara, când mă culc,/
Îmi spune bunica-ndată!” O poveste vreau s-ascult!”
Opțional ALA1 - Joc de rol: „De-a cei trei purceluşi”:
ALA1 - Joc de rol: „De-a capra cu trei iezi” Artă: „Mărgele pentru Albă ca Zăpada”
Nisip şi apă: „Cozonaci pentru bunica” (înşirare)
Construcţii: „Bârlogul ursului” (cuburi din Joc de masă: puzzle - scene din poveşti
lemn)
ADE – DŞ: „Carnavalul din pădure” (numeraţia în
ADE - Activitate integrată: DLC+DEC limitele 1-3) – joc didactic
DLC: „Personaje negative/ pozitive”(antonime) –
joc didactic ALA2 – „Carnaval”
DEC: „Piticii” - cântec (predare); „Cum a
cântat?”- joc muzical (gros- subţire)

ALA2 – Desene animate: „Cei trei purceluşi” -


vizionare

VINERI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Surpriza lui Minni” Rutină – „Să ascultăm de părinţi/ d-na educatoare!”
ALA1 - Nisip şi apă: „Tortul lui Minni”
Artă: „Mingea lui Pluto” - modelaj Tranziții - „Cântecul caprei”; „Cântecul piticilor”;
Ştiinţă: „Ajută-l pe Donald!” (şir numeric Recitativ: „Oglindă, oglinjoară,/ Cine-i cea mai
crescător 1-3) – fişă de lucru frumoasă din ţară?
ADE – DPM: Alergare de viteză. Joc: „Micky versus
Donald”

ALA2 – „Petrecere lui Minni” – dans şi voie bună

TURA II

LUNI MARŢI
55
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Construim castele din poveşti”; „Recunoaşte ALA – „Ştampilează imaginea în care personajele se
povestea şi denumeşte personajele. Spune ce s-a comportă ca nişte prieteni!;ghicitori despre personaje
întâmplat cu iezii. Încercuieşte cifra care arată câţi iezi din poveşti/ desene animate;
erau în poveste” (fişă interdisciplinară); desene Joc distractiv: „Cei şapte pitici”
animate: „Mica sirenă” - vizionare
ADE - „Personaje rătăcite din poveşti/ desene
ADE - „Ce am învăţat din povestea audiată?” - animate îndrăgite!” – convorbire;
convorbire „Căsuţa bunicii” (colorare în contur) – finalizarea
lucrărilor

MIERCURI JOI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA –Ordonează imaginile din povestea capra cu trei ALA –Construim căsuţa piticilor; „Formează
iezi; „Desenăm mărul otrăvit”; joc de mişcare:„Şotronul perechi”(personaje din poveşti); Joc distractive:„Caută
lui Minni” pantoful lui Daisy!”

ADE - „Personaje negative/ pozitive”(antonime) – fişe ADE - „Carnavalul din pădure” (numeraţia în limitele
de lucru; „Piticii” - repetarea cântecului; „Cum a 1-3) – fişe de lucru
cântat?”- joc muzical (gros- subţire)

VINERI
ADP - Rutină

ALA – „Construim Clubul lui Micky”; „Aşezăm masa


festivă”; Desene animate: „Clubul lui Micky” - vizionare

ADE - Joc motric: „Micky versus Donald”

Tema anuală: CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?


Săptămâna 20
Proiect: SIMT, CREEZ, EXPRIM! Subtema:1 MARTIE -
MĂRŢIŞORUL
56
TURA I

LUNI MARŢI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „A venit primăvara!” ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Prins de un şnur
ALA1 – Ştiinţă: „Vestitorii primăverii” - PPT împletit,/ Mărţişor este numit!”
Joc de rol: „Se întorc păsările călătoare!” ALA1 – Bibliotecă: Citim imagini despre 1 Martie
Construcţii: „Cuiburi pentru berze” Construcţii: „Cutii pentru mărţişoare”
(materiale din natură) (beţişoare)
Joc de rol: „Vindem mărţişoare”
ADE - DLC: „Mărţişorul ne-a vestit: Primăvara a
sosit!”(dezvoltarea exprimării orale) – convorbire ADE - Activitate integrată: DŞ+DEC
DŞ: „Mărţişorul” - observare
ALA2 – Joc de mişcare: „Păsărică, mută-ţi cuibul!” DEC: „Şnurul mărţişorului” - modelaj

ALA2 – Joc distractiv: „Ghiceşte în care cutie este


mărţişorul!”

MIERCURI JOI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Roşu-alb e şnurul ADP - Întâlnirea de dimineaţă:„Mărţişor ţi-am oferit/ Şi
meu,/ Primăvara anunţ mereu!” frumos mi-ai mulţumit!”
Opțional
ALA1 – Joc de masă: puzzle de primăvară ALA1 – Construcţii: „Flori-mărţişoare” (rozete)
Construcţii: „Taraba de mărţişoare” Ştiinţă: „Sortăm mărţişoare!”
Joc de rol: „La florărie” Nisip şi apă: „Inimioare” (forme pe nisip)

ADE - Activitate integrată: DŞ+DOS ADE – Activitate integrată: ALA+ADE


DŞ: „Al câtelea mărţişor e pentru mama?” DOS: „Cum oferim mărţişoare?” - convorbire
(numeralul ordinal în limitele 1-3) – joc didactic
DOS: „ Mărţişor pentru mama” – activitate ALA2 – Joc distractiv: „Cine a primit mărţişorul?”
practică (lipire)

ALA2 – Joc de îndemânare: „Potcoave norocoase”

VINERI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Am primit mărţişoare? Rutină - „Vorbesc frumos în orice situaţie”
De la cine?”
Tranziții – „Mărţişoare pregătim/ Mamelor şi bunicelor
ALA1 – Artă: „Flori pentru mama” (desen) să le oferim” (recitativ); „Câte unul pe cărare”;
Ştiinţă: Joc -„Al câtelea mărţişor lipseşte?” „Cântecul piticilor”
Joc de masă: încastrare
ADE – DPM: Pas de horă: „Primăvara a venit, hai,
copii la joc!”
ALA2 – Vizionare: desene animate îndrăgite de copii

TURA II

57
LUNI MARŢI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA – loto de primăvară; „Culegem ghiocei”; Joc de ALA - „Inimioare pe nisip”; „Cui oferim mărţişoare?” –
mişcare: „Schimbă perechea!” discuţii libere; jocuri în curtea grădiniţei

ADE - „Mărţişorul” – convorbire; „Şnurul mărţişorului”


ADE - „Mărţişorul ne-a vestit: Primăvara a sosit!” – (modelaj) – terminarea lucrărilor
fişe de lucru

MIERCURI JOI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Ce simbolizează culorile şnurului de mărţişor?”; ALA - „Brăţară pentru colega mea” (înşirare mărgele
„Câmp cu flori” (piuneze); Joc distractiv: „Caută mari); „Mărţişorul” – PPT; „Oferim colegelor
mărţişorul!” mărţişoare!”

ADE - „Cum oferim mărţişoare?” – joc didactic


ADE - „Al câtelea mărţişor e pentru mama?”
(numeralul ordinal în limitele 1-3) – fişe de lucru;
„ Mărţişor pentru mama” (lipire) – terminarea lucrărilor

VINERI
ADP - Rutină

ALA – „Desenăm flori pentru mama”; „Ne place să


construim!”; jocuri cu jucăria preferată

ADE - Pas de horă: „Primăvara a venit, hai, copii la


joc!”

Tema anuală: CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?


Săptămâna 21
58
Proiect: SIMT, CREEZ, EXPRIM! Subtema: 8 MARTIE – ZIUA
MAMEI

TURA I

LUNI MARŢI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „De ce o iubesc pe ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Mama mea e harnică!”
mama?” ALA1 – Joc de rol: „De-a gospodina”
ALA1 – Artă: „Chipul mamei mele” – colorare de Bibliotecă: „Cum e mama mea?”
imagini Nisip şi apă: „Inimioare” (forme pe nisip)
Joc de masă: „Mame din poveşti”- puzzle ADE – Activitate integrată: DŞ+DEC
Construcţii: „Cadouri pentru mama” (lego) DŞ: „Activităţile mamei în familie” – lectură
ADE - Activitate integrată: ALA+ADE după imagini
DOS: „ Mama, fiinţa cea mai dragă!”” – DEC: „Cântec pentru mama” – predare;
convorbire „Somn uşor” - audiţie

ALA2 – Joc distractiv: „Găseşte-ţi copilul!” ALA2 – Joc de mişcare: „Culegem flori pentru mama”

MIERCURI JOI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „De ziua ta-ţi ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Cel mai frumos cadou”
mărturisesc,/ Mămica mea că te iubesc!”
Opțional ALA1 – Artă: „Felicitări pentru mama” (lipire)
ALA1 – Joc de rol: „De ziua mamei” Construcţii: „Flori pentru mama” (piuneze)
Nisip şi apă: „Tort pentru ziua mamei” Joc de masă: „Mama şi copilul”
Ştiinţă: „Unde lucrează mama mea?”
ADE - Activitate integrată: DLC+DEC ADE – DŞ: „Aşază după cum îţi spun!” (seriere după
DLC: „Mama” - memorizare criterii date) – activitate pe bază de exerciţiu
DEC: „Surpriză pentru mama” - amprentare
ALA2 – Joc de mişcare: „Cine ajunge mai repede la ALA2 – „Am pierdut cadoul!” – joc distractiv
mama?”

VINERI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Aş vrea să fiu ca Rutină - „Învăţăm să spunem La mulţi ani!”
mama!”
Tranziții - „Cântecul caprei”; „Somn uşor”;
ALA1 – Artă: „Rochiţa mamei” - dactilopictură Imitative: „Bebeluşul plânge”; „Legănăm bebeluşul”;
Bibliotecă: „Scrisoare pentru mama” „Mama mătură”; „Mama şterge praful”
Nisip şi apă: „Prăjituri pentru mama”
ADE – DPM: Târâre – deplasare pe palme şi
genunchi. Joc: „Bebeluşule, vino la mama!”

ALA2 – Vizionare: „Cenuşăreasa” - desene animate

59
TURA II

LUNI MARŢI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Colorăm chipul mamaei”; „De-a mama”; ALA - „Flori pentru mama” (rozete); „Cadouri pentru
„Găseşte-ţi mama!” mama” – loto; „Mame şi copii” (întrecere)

ADE - „ Mama, fiinţa cea mai dragă!”” – convorbire ADE - „Activităţile mamei în familie” – convorbire;
„Cântec pentru mama” – predare; „Somn uşor” -
audiţie

MIERCURI JOI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Casa visurilor” (cuburi din lemn); „A câta floare ALA - „Ce îi place mamei mele?”; „Cumpăr cadou
are culoarea …?” – joc; „Deschide urechea bine!” pentru mama”; „Sărbătorim ziua mamei”

ADE - „Mama” – repetarea poeziei; „Surpriză pentru ADE - „Aşază după cum îţi spun!” (seriere după criterii
mama” (amprentare) – terminarea lucrărilor date) – fişe de lucru

VINERI
ADP - Rutină

ALA – „Rochiţa mamei” (dactilopictură) - terminarea


lucrărilor; repetarea poeziei „Mama”; „Cu mama, în
parc”
ADE – Joc motric: „Bebeluşule, vino la mama!”

60
Tema anuală: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?
Săptămâna 22
Proiect: ZÂNA PRIMĂVARĂ Subtema: A VENIT
PRIMĂVARA!

TURA I

LUNI MARŢI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă:„Primăvara a venit,/ ADP - Întâlnirea de dimineaţă:„Se-ntorc berzele în
Natura toată a-nverzit!” ţară,/ Aţi ghicit, e primăvară!”
ALA1 - Artă: „Colorăm imagini cu aspecte de ALA1 – Joc de rol: „De-a păsările călătoare!”
primăvară” Construcţii: „Căsuţe pentru păsărele”
Joc de masă: loto cu aspecte de primăvară Ştiinţă: „De ce se întorc păsările călătoare?”
Construcţii: „Copăcelul” (beţişoare) ADE - Activitate integrată: DLC+DEC
ADE – Activitate integrată: ALA+DŞ DLC: „Primăvara” de V. Alecsandri –
DŞ: „A venit primăvara!”- lectură după memorizare
imagini DEC: „Fire de iarbă”- desen (linia verticală)
ALA2 – Joc distractiv:„Prin grădini şi prin livezi” ALA2 – Joc distractiv: „Păsărică mută-ţi cuibul!”

MIERCURI JOI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Copăcel, copăcel,/ Te- ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Ce mi-a povestit o
ngrijesc de mititel.” rândunică...”
Opțional ALA1 - Artă:„Copăcelul înflorit”(dactilopictură)
ALA1 – Construcţii: „Livada cu pomi înfloriţi” Ştiinţă: „ De ce se topeşte zăpada?”-
(asamblare) experiment
Joc de rol: „De-a Zâna Primăvară” Nisip şi apă: „Straturi pentru flori”
Artă:„Crenguţă înmugurită”- modelaj ADE – DŞ: „Ordonează crescător şi descrescător
ADE - Activitate integrată: DOS+DEC ghiocei şi rândunele!”(şir crescător/ descrescător după
DOS: „Învăţăm să protejăm mediul mărime) - activitate pe bază de exerciţiu
înconjurător!” – convorbire ALA2 – Joc cu text şi cânt:„Ţăranul e pe câmp!”
DEC: „Înfloresc grădinile” - cântec (predare);
„Ghiceşte sunetul!” (sunete din mediul înconjurător) –
joc muzical
ALA2 – Joc de atenţie: „Unde a zburat rândunica?”

VINERI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Surprize de la Zâna Rutină –„Hrănim păsărelele!”
Primăvară”
ALA1 – Joc de masă: „Sortăm jetoane cu aspecte de Tranziții – „Bat din palme,/ Clap, clap, clap/ Din
primăvară” picioare,/ Trap, trap, trap,/ Ne-nvârtim, ne răsucim/ Şi
Artă: „Hrană pentru păsărele” (desen) la treabă noi pornim!”;
Construcţii: „Cuiburi pentru păsărele” Joc cu text şi cânt: „Iarnă să te duci cu bine!”
(materiale din natură)
ADE – DPM: Săritura în lungime. Ioc : „Barza e pe
lac/ pe mal”
ALA2 – Audiţie: Cântece despre anotimpul primăvara

61
TURA II

LUNI MARŢI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA – „Terminăm de colorat imagini cu aspecte de ALA –„Ghici ghicitoarea mea!” ; puzzle; jocuri la
primăvară”; „Facem curăţenie în grădină!”: alegerea copiilor
„Cine ajunge primul la pomul înflorit!” – joc de mişcare
ADE - „Primăvara” de V. Alecsandri (repetarea
ADE - „A venit primăvara!”- convorbire poeziei); „Fire de iarbă” (desen) - terminarea lucrărilor

MIERCURI JOI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA –„Construim greble din beţişoare”; „Săpăm în ALA - „Copăcelul înflorit”(dactilopictură) -terminarea
grădină”; „Ghiceşte cine te-a strigat!” – joc senzorial lucrărilor; „Cuib pentru păsărele” (figuri geometrice);
Jocuri în curtea grădiniţei
ADE -„Învăţăm să protejăm mediul înconjurător!” – fişe
de lucru; „Primăvara” (cântec); „Ghiceşte sunetele” – ADE -„Ordonează crescător şi descrescător ghiocei şi
joc muzical rândunele!” - fişe de lucru

VINERI
ADP - Rutină

ALA - „Spune ce vezi în imagine.Taie imaginea care nu


aparţine anotimpului primăvara.”- fişe de lucru;
„Îngrijim curtea grădiniţei” (activitate gospodărească)

ADE – Joc motric : „ Barza e pe lac/ pe mal”

62
Tema anuală: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?
Săptămâna 23
Proiect: ZÂNA PRIMĂVARĂ Subtema: FLORI DE
PRIMĂVARĂ

TURA I

LUNI MARŢI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Primăvara a venit,/ ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Colorate, parfumate,/
Grădina a înflorit!” Prin grădină presărate”
ALA1 – Ştiinţă: „Ce flori înfloresc primăvara?”- PPT ALA1 – Bibliotecă: „Ghiocelul”- memorizare
Nisip şi apă: „Grădina cu flori” Joc de rol: „Oferim flori”
Construcţii: „Grădină înflorită” (piuneze) Joc de masă: loto cu flori
ADE – Activitate integrată: DŞ+DOS
ADE - Activitate integrată: ALA+ADE DŞ: „Ghiocelul ” – observare
DLC: „În grădina cu flori” (pluralul DOS: „Ghiocelul” – activitate practică (lipire)
substantivelor) – joc didactic
ALA2 – Joc de mişcare: „Ştafeta florilor”
ALA2 – Plimbare în natură pentru a observa grădina
înflorită

MIERCURI JOI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Florile sunt delicate,/ ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Ghiocei albi şi lalele/ În
Hai să le-ngrijim pe toate!” grădina mea cresc ele”
Opțional
ALA1 – Construcţii: „Flori” (figuri geometrice) ALA1 – Artă: „Floricica” - modelaj
Ştiinţă: „Curiozităţi despre flori” Joc de masă: puzzle cu flori
Joc de rol: „De-a grădinarii” Nisip şi apă: „Punem seminţe de flori în
ADE – Activitate integrată: DOS+DEC ghivece”
DOS: „Cum îngrijim florile?”-convorbire ADE – DŞ: „Aşază flori după cum îţi spun!” (seriere
DEC: „Flori de primăvară” - pictură după criterii date) – activitate pe bază de exerciţiu

ALA2 – „Grădina fermecată” – joc distractiv ALA2 – „Parada florilor”

VINERI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Simfonia lalelelor” Rutină - „Îngrijim florile!”

ALA1 – Artă: „Grădina cu lalele”- ştampilare (cu Tranziții – Recitativ: „Primăvara a venit/ Grădina a
bureţei) înflorit./ Zambile şi lalele,/ Ghiocei şi viorele”
Ştiinţă: „Ce floare ai mirosit?”- joc senzorial Imitative: „Zburăm ca fluturaşii”; „Lalele se deschid şi
Construcţii: „Sisteme de irigaţii” (cuburi din se-nchid”; „Păsările ciripesc”: „Copiii cântă”
lemn)

ADE – DPM: Îndemânare – dezvoltare. Joc: „Culegem


flori!”

ALA2 – Vizionare: „Degeţica” – desene animate

63
TURA II

LUNI MARŢI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Colorăm imagini cu flori de primăvară”; ALA - „ Flori” (rozete); repetarea poeziei „Ghiocelul”;
„De-a florăria”; „Dansul florilor”- euritmie „Coşul rupt” – joc distractiv

ADE - „În grădina cu flori” (pluralul substantivelor) – ADE - „Ce ştii despre ghiocel?” – convorbire;
joc didactic „Ghiocelul” (lipire) – terminarea lucrărilor şi expoziţie

MIERCURI JOI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA – Ghicitori illustrate despre flori de primăvară – ALA - „De-a grădinarii”; „Modelăm floricele”; joc de
PPT; „Săpăm straturi pentru flori”; mişcare în curtea grădiniţei: „Fluturii aleargă la flori”
„Ce floare lipseşte?” – joc de atenţie

ADE - „Cum îngrijim florile?”- fişe de lucru; „Flori de ADE - „Aşază flori după cum îţi spun!” (seriere după
primăvară”(pictură) – finalizarea lucrărilor şi expoziţie criterii date) – fişe de lucru

VINERI
ADP - Rutină

ALA - „Sădim flori în jardiniere”; „Ştampilăm lalele cu


bureţei”; „Hai la horă, dragi copii!”

ADE – Joc motric: „Culegem flori!”

64
Tema anuală: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?
Săptămâna 24
Proiect: ZÂNA PRIMĂVARĂ Subtema: LEGUME DE
PRIMĂVARĂ

TURA I

LUNI MARŢI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „În grădină vezi pe ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Ce legume mănânci?”
straturi/ Legume şi zarzavaturi” ALA1 – Construcţii: „Lădiţe” (lego)
ALA1 – Bibliotecă: Citim imagini din cărţi despre Joc de rol: „De-a grădinarii”
legume de primăvară Joc de masă: loto cu legume de primăvară
Construcţii: „Piaţa de legume” ADE – DŞ: „Ridichea” – observare
Artă: „Legume de primăvară” – colorare de DEC: „Ridichea” - modelaj
imagini
ADE - Activitate integrată: ALA+ADE ALA2 – Joc de mişcare: „Roaba plină cu legume”
DOS: „Piaţa de legume” (formule de adresare) -
convorbire

ALA2 – Joc distractiv: „Coşul rupt”

MIERCURI JOI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Uriaşă şi gustoasă/ Toţi ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Fac o salată minune/
vor să o ducă-n casă!” Din grădina de legume!”
Opțional ALA1 – Nisip şi apă: „Punem arbagic”
ALA1 – Joc de rol: „Facem salată de legume” Construcţii: „Gărduţul grădinii” (beţişoare)
Construcţii: „Lădiţa uriaşă” Bibliotecă: Ghicitori illustrate despre
Ştiinţă: „Spune ce-ai gustat!”(legume) – joc legume - PPT
senzorial ADE – DŞ: „Farfurii cu legume” (Cercul. Predare) – joc
ADE – DLC: „Ridichea uriaşă” – lectura educatoarei logic
DEC: „Cântecul ridichei”- predare; „Mergi
după cum bat!” – joc muzical ALA2 – Joc de mişcare: „Din cerc în cerc”

ALA2 – „Ştafeta legumelor”

VINERI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Când am fost cu mama Rutină - „Mâncăm sănătos!”
la piaţă…”
Tranziții - „Eu la piaţă merg voios/ Şi cer legume
ALA1 – Artă: „Ridichea” - desen frumos/ Ca să mănânc sănătos!”; „Cântecul ridichei”;
Joc de masă: „Găseşte umbra!” „Copăcel, copăcel/ Te-ngrijesc de mititel!”
Joc de rol: „De-a Ridichea uriaşă”
ADE – DPM: Transport de greutăţi. Joc: „Grădinarii
cară coşurile cu legume”
65
ALA2 – Diafilm: „Ridichea uriaşă”

TURA II

LUNI MARŢI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Legume de primăvară” (colorare de imagini) – ALA - „Coşul cu legume” – joc senzorial; „Ce
terminarea lucrărilor şi expoziţie; „Scoatem ceapă, pregăteşte mama din legume?” – discuţii libere
ridichii de pe strat”; Joc de mişcare: „În grădina de
legume” ADE - „Ce ştii despre ridiche?” – convorbire;
„Ridichea” (modelaj) – terminarea lucrărilor
ADE - „Piaţa de legume” (formule de adresare)- joc
didactic

MIERCURI JOI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Denumeşte legumele din imagine. Încercuieşte ALA - „Salată de legume” – activitate gospodărească;
ridichea. Uneşte ridichea cu personajele din poveste” vizionare film didactic: „Henry ne arată obiecte în
(fişe interdisciplinare); „Ţăranul e pe câmp”- joc cu text formă de cerc”
şi cânt

ADE - „Ridichea uriaşă” – povestire; ADE - „Farfurii cu legume” (cercul) – fişe de lucru
„Cântecul ridichei”; „Mergi după cum bat!” – joc
muzical

VINERI
ADP - Rutină

ALA – puzzle .„Ridichea uriaşă”; „Parada legumelor”

ADE – Joc motric: „Grădinarii cară coşurile cu legume”

66
Tema anuală: CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?
Săptămâna 25
Proiect: LUMEA NECUVÂNTĂTOARELOR Subtema: ÎN OGRADA
BUNICII

TURA I

LUNI MARŢI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă:„În ograda bunicii” ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Mama strigă tot
ALA1 – Bibliotecă: Citim imagini din cărţi despre mereu:/ Unde este puiul meu?”
animale domestice ALA1 – Ştiinţă: „Căţelul”- film educativ
Artă: „Animalele bunicii” – colorare de Construcţii: „Cuşca lui Azorel” (figuri
imagini geometrice)
Construcţii: „Adăposturi pentru animale” Joc de rol: „La veterinar”
(cuburi din lemn) ADE – Activitate integrată:DLC+DOS
ADE - DŞ: „Pisica” – observare DLC: „Al cui este puiul?” (exprimarea genitivului)
– joc didactic
ALA2 – Joc distractiv: „Şoarecele şi pisica” DOS: „Mama şi puiul” – activitate practică
(lipire)
ALA2 – Joc distractiv: „Puişori, veniţi la mama!”

MIERCURI JOI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Pisicuţa a furat/ Şi pe ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Animale mari şi mici/ În
ea m-am supărat!” ogradă la bunici”
Opțional ALA1 – Construcţii: „Ferma” (lego)
ALA1 – Ştiinţă: „Vaca” – film educativ Joc de rol: „De-a fermierul”
Construcţii: „Grajdul” (cuburi din lemn) Artă: „Pisica”- ştampilare/ pictură în contur
Joc de masă: „Găseşte umbra animalelor!” ADE – Activitate integrată:ALA+ADE
ADE – Activitate integrată:DOS+DEC DŞ: „Animale mari şi mici, în ogradă la bunici”
DOS: „Pedeapsa mâţei” de Elena Farago – (cercul) – joc logic
lectura educatoarei ALA2 – Audiţie: Cântece despre animale domestice -
DEC: „Ghemul pisicii” – desen (linia curbă) PPT
ALA2 – „Poftiţi la carnaval!”

VINERI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu un Rutină - „Suntem harnici!”
fermier…”
Tranziții - Imitative - „Glasul animalelor”;
ALA1 - Bibliotecă: „Culcuşul” (linia oblică) Jocuri de mişcare: „Adu băţul!”; „Căluţul”; „Călare pe
Nisip şi apă: „Pregătim mâncare pentru măgăruş”; „Iepuraşii”
animale!”
Ştiinţă: „Iepurele” – film educativ
67
ADE – DPM: Săritura în lungime de pe loc. Joc:
„Iepuraşi, veniţi la morcovi!”

ALA2 – „Iedul cu trei capre” - diafilm

TURA II

LUNI MARŢI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Colorăm imagini cu animale din ograda bunicii”; ALA - „Oase pentru câini” – modelaj; puzzle; vizionare
„Animale prin noroi”; „Şoarecii la brânză” – joc - desene animate: „Cei trei purceluşi”
distractiv

ADE - „Al cui este puiul?” (exprimarea genitivului) –


ADE - „Ce ştim despre pisică?” - convorbire fişe de lucru; „Mama şi puiul” (lipire) – terminarea
lucrărilor

MIERCURI JOI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Ce animal îmi place şi de ce?”- discuţii libere; ALA - „Glasul animalelor” (pronunţarea
puzzle; „Iezii neastâmpăraţi”- joc distractiv onomatopeelor); „Ce foloase avem de la…?”: „Căluţii
nărăvaşi” - joc de mişcare
ADE - „Pedeapsa mâţei” – convorbire; „Ghemul
pisicii” (desen) – terminarea lucrărilor
ADE - „Adăposturi mari şi mici, în ogradă la bunici”
(cercul) – fişe de lucru

VINERI
ADP - Rutină

ALA - „Uneşte fiecare animal cu hrana pe care o


preferă. Desenează pe linia punctată hrana animalelor
şi coloreaz-o!” – fişă interdisciplinară;
jocuri în curtea grădiniţei

ADE – Joc motric: „Iepuraşi, veniţi la morcovi!”

68
Tema anuală: CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?
Săptămâna 26
Proiect: LUMEA NECUVÂNTĂTOARELOR Subtema: PĂSĂRI DE
CURTE

TURA I

LUNI MARŢI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă:„În curtea bunicii” ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Piu, piu, piu şi mac,
ALA1 – Bibliotecă: Citim imagini din cărţi despre mac, mac,/ În ogradă zarvă fac!”
păsări de curte ALA1 – Ştiinţă: „Raţa”- film educativ
Artă: „Păsări din curtea bunicii” – colorare de Construcţii: „Cuibar pentru păsări” (paie)
imagini Joc de rol: „În curtea cu păsări”
Construcţii: „Coteţe pentru păsări” (lego) ADE – Activitate integrată:DLC+DEC
ADE - DŞ: „Găina” – observare DLC: „Puişorii alintaţi” (diminutive) – joc didactic
DEC: „Puii” – cântec (predare); „Să
ALA2 – Joc distractiv: „Vulpea la coteţ” recunoaştem sunetele păsărilor!”- joc muzical
ALA2 – Joc distractiv: „Puişori, veniţi la mama!”

MIERCURI JOI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Păsările îngrijesc/ Şi ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Păsări mari şi mici/ Din
ouă multe primesc!” curte de la bunici”
Opțional ALA1 – Construcţii: „Curtea cu păsări” (lego)
ALA1 – Ştiinţă: „Gâsca” – film educativ Joc de rol: „Hrănim păsările din curtea
Construcţii: „Gardul cocoşului” (cuburi din bunicii”
lemn) Artă: „Mărgelele curcanului”- desen
Joc de masă: încastrare ADE – Activitate integrată:ALA+ADE
ADE – Activitate integrată:DOS+DEC DŞ: „Coteţe mari şi mici, în curte la bunici”
DOS: „Cum şi de ce îngrijim păsările de (Pătratul. Predare) – joc logic
curte?” – lectură după imagini ALA2 – Audiţie: Cântece despre păsări de curte - PPT
DEC: „Puişorul” – punctul şi pictură în contur
ALA2 – Joc de mişcare: „Prinde puiul!”

VINERI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu un Rutină - „Pot să ajut şi eu!”
fermier…”
Tranziții - Imitative - „Glasul păsărilor”;
ALA1 – Joc de rol: „Strângem ouă din cuibar” Recitativ: „Sâc, curcane, n-ai mărgele roşii c-ale
Joc de masă: „Mama şi puiul” mele!”;
Nisip şi apă: „Gâştele pe iaz” „Răţuştele mele”; „Cocoşelul”
69
ADE – DPM: Aruncarea mingii cu o mână de la umăr.
Joc: „Raţele şi vânătorul”

ALA2 – „Răţoiul cel urât” (desene animate) - vizionare

TURA II

LUNI MARŢI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Colorăm imagini cu păsări din curtea bunicii”; ALA - „Grăunţe pentru păsări” – modelaj; puzzle;
„Răţuşte pe apă”; „Puişorii şi râma” – joc distractiv vizionare - desene animate: „Tom în curtea păsărilor”

ADE - „Ce ştim despre găină?” - convorbire ADE - „Puişorii alintaţi” (diminutive) – repetarea
jocului; „Puii” – cântec; „Să recunoaştem sunetele
păsărilor!”- joc muzical

MIERCURI JOI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - frământări de limbă; „De-a fermierul”; „Răţuştele ALA – loto; ghicitori illustrate despre păsări de curte –
prind peşte”- joc distractiv PPT; „Coşul cu ouă” - joc distractiv

ADE - „Cum şi de ce îngrijim păsările de curte?” –


convorbire; „Puişorul”(punctul şi pictură în contur) – ADE - „Coteţe mari şi mici, în curte la bunici” (pătratul)
finalizarea lucrărilor – fişe de lucru

VINERI
ADP - Rutină
ALA - „Denumeşte păsările din imagine. Încercuieşte
imaginile care ne arată foloasele pe care le avem de la
ele. Desenează câteva ouă sub fiecare pasăre care
face ouă!” – fişă interdisciplinară; jocuri în curtea
grădiniţei

ADE – Joc motric: „Raţele şi vânătorul”

70
Tema anuală: CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?
Săptămâna 27
Proiect: LUMEA NECUVÂNTĂTOARELOR Subtema: ANIMALELE
PĂDURII

TURA I

LUNI MARŢI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Animalele din pădure” ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „În pădurea-
ALA1 – Bibliotecă: Citim imagini din cărţi despre ndepărtată,/ Mulţi prieteni te aşteaptă!”
animalele din pădure ALA1 – Ştiinţă: „Veveriţa”- film educativ
Artă: „Animale din pădure” – colorare de Construcţii: „Pădurea” (machetă)
imagini Nisip şi apă: „Urme de animale”
Construcţii: „Cabana pădurarului” (lego) ADE – Activitate integrată:DLC+DEC
ADE - DŞ: „Ursul brun” – observare DLC: „Căsuţa din oală” – lectura educatoarei
DEC: „Alune pentru veveriţă” – desen (linia
ALA2 – Joc distractiv: „Vulpea la coteţ” curbă închisă)

ALA2 – Joc distractiv: „Ursul la miere”

MIERCURI JOI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „În pădurea mare,/ ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Vulpea peşte a
Fiecare o casă are!” mâncat,/ Dar ursului nu i-a dat”
Opțional ALA1 – Construcţii: „Bârlogul ursului” (lego)
ALA1 – Ştiinţă: „Lupul” – film educativ Bibliotecă: „Citim imagini din povestea
Joc de rol: „La vânătoare” Ursul păcălit de vulpe”
Joc de masă: încastrare Joc de rol:: „De-a ursul păcălit de vulpe”
ADE – Activitate integrată:DŞ+DEC ADE – Activitate integrată:ALA+ADE
DŞ: „Să ajutăm animalele pădurii!” (pătratul) – DOS: „Nu vreau să fiu ca vulpea!”- convorbire
joc logic ALA2 – „Carnavalul din pădure”
DEC: „Umblă ursul”- joc cu text şi cânt
(predare); „Masă bună” - audiţie

ALA2 – Joc distractiv: „Găsiţi puiul!”

VINERI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Moşul ne Rutină - „Nu minţim!”
povesteşte…”
71
Tranziții - Imitative - Mersul animalelor (sărim ca
ALA1 – Ştiinţă: „Curiozităţi despre animalele pădurii” iepuraşul şi ca veveriţa, pe vârfuri ca vulpea, cu pas
Joc de masă: „Mama şi puiul” greoi ca ursul, ne târâm ca şarpele)
Nisip şi apă: „Turtiţe” „Cântecul turtiţei”; „În poiană”
ADE – DPM: Târâre pe abdomen cu sprijin pe
antebraţe. Joc: „Vulpea vine pe furiş”

ALA2 – „Turtiţa” (desene animate) - vizionare

TURA II

LUNI MARŢI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Colorăm imagini cu animale din pădure”; „De-a ALA - puzzle; „De-a Căsuţa din oală”; „Veveriţele
pădurarii”; „Lupul la stână” – joc de mişcare jucăuşe” – joc de mişcare

ADE - „Căsuţa din oală” – povestire; „Alune pentru


ADE - „Ce ştii despre ursul brun?” - convorbire veveriţă” – desen (linia curbă închisă)

MIERCURI JOI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Ursuleţul” (ovalul pe puncte) ; „Construim brazi” ALA – „Ursul” – desen; puzzle; joc distractiv - „Ursul la
(figuri geometrice); „Bambi” (desene animate) - pescuit”
vizionare

ADE - „Să ajutăm animalele pădurii!” (pătratul) – fişe ADE - „Nu vreau să fiu ca vulpea!”- convorbire
de lucru; „Umblă ursul”- joc cu text şi cânt ( repetare);
„Masă bună” - audiţie

VINERI
ADP - Rutină
ALA - „De-a Turtiţa”; „Modelăm turtiţe”, „Turtiţa vă
invită la dans!”

ADE – Joc motric: „Vulpea vine pe furiş”

72
Tema anuală: CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?
Săptămâna 28
Proiect: LUMEA NECUVÂNTĂTOARELOR Subtema: ANIMALE SĂLBATICE DIN ALTE
ŢĂRI

TURA I

LUNI MARŢI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Animale sălbatice din ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „La Zoo veniţi să vă
alte ţări” distraţi!”
ALA1 – Artă: „Animale sălbatice din alte ţări” – ALA1 – Ştiinţă: „Leul”- film educativ
colorare de imagini Construcţii: „Cuşti pentru animale” (lego)
Construcţii: „Jungla” (machetă) Joc de rol: „De-a îngrijitorii”
Nisip şi apă: „Mlaştina pentru animale” ADE – Activitate integrată:DŞ+DOS
ADE - Activitate integrată: ALA+ADE DŞ: „Elefantul” – observare
DLC: „Animale sălbatice din alte ţări” (însuşiri) – DOS: „În vizită la Zoo” – convorbire
convorbire
ALA2 – „Scaunele muzicale”
ALA2 – Joc distractiv: „Maimuţele caută banane”

MIERCURI JOI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Hai la circ!” ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Girafa Ginuţa are
Opțional nevoie de ajutorul nostru”
ALA1 – Ştiinţă: „Hipopotamul” – film educativ
Joc de rol: „De-a dresorii” ALA1 – Ştiinţă: „Câte animale sunt?” (numeraţia 1-3)
Construcţii: „Circul” Bibliotecă: „Ghici, ghicitoarea mea!”
ADE – Activitate integrată:DŞ+DEC Joc de masă:: „Girafa” - puzzle
DŞ: „La circ” (cercul şi pătratul) – joc logic ADE - DOS: „Petele girafei”- activitate practică
DEC: „Cercuri de foc” – modelaj (rupere, lipire)

ALA2 – Joc de mişcare: „Leii sar prin cercuri” ALA2 – „Dansăm cu Baloo”

VINERI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Dodo la grupa mică” Rutină - „Respectăm regulile!”

ALA1 – Ştiinţă: „Curiozităţi despre animalele sălbatice Tranziții - Imitative - Mersul animalelor (sărim ca
73
din alte ţări” maimuţele, mergem cu paşi greoi ca elefanţii, ne
Joc de masă: „Mama şi puiul” târâm ca şarpele);
Artă: „Şerpi” - modelaj „ Un elefant se legăna”; „La zoo”
ADE – DPM: Viteza de reacţie - dezvoltare. Joc:
„Ghepardul şi antilopa”

ALA2 – „Elefantul Dodo” de A. Grigore, C. Toma –


lectura educatoarei

TURA II

LUNI MARŢI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Colorăm imagini cu animale sălbatice din alte ALA - loto cu animale; „Hipopotamii în apă”; „Cine a
ţări”; „La safari”; „Cartea junglei” (desene animate) – scăpat din cuşcă?” – joc de atenţie
vizionare
ADE - „Ce ştim despre elefant?” – convorbire;
„În vizită la Zoo” – joc didactic
ADE - „Animale sălbatice din alte ţări” (însuşiri) – joc
didactic

MIERCURI JOI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Când am fost la circ” – discuţii libere; jocuri cu ALA – „Crocodilii stau la pândă” (nisip şi apă); „De-a
animalul preferat; „Elefanul Dumbo” (desene animate) animalele din junglă” (cu jucării); jocuri în curtea
- vizionare grădiniţei

ADE - „La circ” (cercul şi pătratul) – fişe de lucru;


„Cercuri de foc” (modelaj) – finalizarea lucrărilor ADE - „Petele girafei” (rupere, lipire) – terminarea
lucrărilor

VINERI
ADP – Rutină

ALA - „De-a veterinarul”; „Sâsâim ca şarpele…” –


frământări de limbă, „Recunoaşte glasul animalului!”-
joc senzorial
74
ADE – Joc motric: „Ghepardul şi antilopa”

Tema anuală: CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?


Săptămâna 29
Proiect: MAGIA SĂRBĂTORILOR Subtema: DE
PAŞTI

TURA I

LUNI MARŢI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „De Paşti sărbătorim ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Pregătiri pentru masa
Învierea lui Hristos!” de Paşti”
ALA1 – Artă: „De Paşti” – colorare de imagini ALA1 – Ştiinţă: „Simbolurile Pascale” - PPT
Construcţii: „Crucea” (lego) Construcţii: „Cozonaci” (lego)
Nisip şi apă: „Biserica” Joc de rol: „Gospodinele vopsesc ouă”
ADE - DŞ: „De Paşti” – lectură după imagini ADE – Activitate integrată:DLC+DEC
DLC: „Oul de Paşti” – memorizare
ALA2 – Joc distractiv: „Cine a găsit mai multe ouă de DEC: „Oul de Paşti” – dactilopictură
Paşti?”
ALA2 – „Ce culoare avea oul care lipseşte?” – joc de
atenţie

MIERCURI JOI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Am fost la biserică? Ce ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „De ce vopsim ouă de
am făcut?” Paşti?”
Opțional
ALA1 – Bibliotecă: „Ghicitori pentru copii cuminţi” ALA1 – Ştiinţă: „Colorează modelele oului,
Artă: „Lumânarea”- modelaj respectând legenda!”- fişă de lucru (figuri geometrice)
Construcţii: „Biserica” (materiale la alegere) Construcţii: „Ouă colorate” (piuneze)
ADE – Activitate integrată:DŞ+DOS Nisip şi apă: „Desenăm pe nisipul ud:
DŞ: „Drumul spre biserică” (cercul şi pătratul) cruci, ouă”
– joc logic ADE - DOS: „Ouă de Paşti”- activitate practică (lipire,
DOS: „O fetiţă ş-un băiat la biseric-au plecat” decorare)
– convorbire
ALA2 – Joc distractiv: „Caută Iepuraşul!”
ALA2 – Joc de mişcare: „Calcă doar pe cercuri/
pătrate!”

75
VINERI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Ce ne-aduce Rutină – Învăţăm să spunem salutul de Paşti: „Hristos
Iepuraşul?” a înviat!”/ „Adevărat a înviat!”

ALA1 – Joc de rol: „De-a Iepuraşul” Tranziții - „Câte unul pe cărare,/ Căutăm ouă în
Joc de masă: loto - „Jucării de la Iepuraş” grădina mare”; „Ţup, ţup, eu sunt un iepuraş/ Ţup, ţup,
Artă: „Ouă” - modelaj micuţ şi drăgălaş!”; „Hristos a înviat!”
ADE – Activitate integrată:ALA+ADE
DPM: Săritura în lungime de pe loc. Joc: „Vine
Iepuraşul!”

ALA2 – Vizionare: „Iepuraşul de Paşte” (desene


animate)

TURA II

LUNI MARŢI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Colorăm imagini despre sărbătoarea Învierii ALA - „Cozonaci” (forme pe nisip); joc de masă -
Domnului”; puzzle; joc distractiv: „Oul călător” „Caută umbra ouălor!”; joc distractiv: „Prinde mielul!”
ADE - „Oul de Paşti” (repetarea poeziei); „Oul de
ADE - „De Paşti” – convorbire Paşti” (dactilopictură) – finalizarea lucrărilor şi
expoziţie

MIERCURI JOI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Modelăm lumânări”; joc de rol - „Ciocnim ouă la ALA – „De ce vine Iepuraşul?” – lectura/ povestirea
masa de Paşti!”; jocuri distractive la alegerea copiilor educatoarei; „Decorăm sala de grupă pentru
Sărbătoarea Paştelui” – activitate gospodărească
ADE - „Drumul spre biserică” (cercul şi pătratul) – fişe
de lucru; „O fetiţă ş-un băiat la biseric-au plecat” –
convorbire ADE - „Ouă de Paşti” (lipire, decorare) – terminarea
lucrărilor

VINERI
ADP – Rutină

ALA - „Construim coşuri pentru ouă”; „Coş cu ouă”


(ovalul pe puncte); joc distractiv: „Nu scăpa ouăle din
coş!”
ADE – Joc motric: „Vine Iepuraşul!”

76
Tema anuală: CE ŞI CUM VREAU SĂ FIU?
Săptămâna 30
Subtema: MIROSUL MESERIILOR

TURA I

LUNI MARŢI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Ce este 112?” ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Fiecare om, se ştie,
are o meserie!”
ALA1 – Artă: „Maşina de pompieri”, „Ambulanţa” – ALA1 – Nisip şi apă: „Prăjituri” (forme)
colorare de imagini Construcţii: „Torturi” (cuburi din plastic)
Construcţii: „Scara pompierului” (beţişoare) Joc de rol: „De-a cofetarul”
Joc de rol: „De-a pompierii” ADE – Activitate integrată:DŞ+DEC
ADE – Activitate integrată:ALA+ADE DŞ: „Chipul meseriilor” – lectură după imagini
DOS: „Situaţii de urgenţă” – convorbire DEC: „Lumânări şi bomboane pentru tort” –
desen (linia verticală şi linia curbă închisă)
ALA2 – Vizită la Unitatea de Pompieri
ALA2 – „Cine a plecat?” (meserii) – joc de atenţie

MIERCURI JOI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Dacă vesel vei lucra,/ ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Toate meseriile sunt
Nicio muncă nu e grea!” importante!”
Opțional
ALA1 – Joc de masă: „Meserii” - puzzle ALA1 – Bibliotecă: „Ferestre” (pătratul pe puncte)
Artă: „Pâine”, „Covrigi”- modelaj Construcţii: „Case”, „Blocuri” (lego)
Construcţii: „Poduri” (cuburi din lemn) Joc de rol: „De-a doctorul”
ADE – Activitate integrată:DLC+DEC ADE - DŞ: „Bucătarii pricepuţi” (numeraţia în limitele
DLC: „Cui îi dau unealta?” (exprimarea 1-3) – joc didactic
dativului) – joc didactic
DEC: „Tâmplarul”- cântec (predare); „Bate ALA2 – Joc distractiv: „Ce a greşit bucătarul?”
după cum îţi spun!” – joc muzical

ALA2 – „Scaunele muzicale”

VINERI
77
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Ce-o să fiu când voi fi Rutină – „Să fim harnici!”
mare?”
Tranziții - Imitative: „Frământăm pâine”, „Batem cuie
ALA1 – Joc de rol: „De-a coafeza” cu ciocanul”, „Ne urcăm pe scara pompierului”;
Bibliotecă: Ghicitori ilustrate despre meserii - „Stingem focul”, „Săpăm straturi”
PPT „Podul de piatră”- joc de mişcare
Ştiinţă: „Cum se numeşte şi la ce
foloseşte?” (unelte)

ADE – DPM: Îndemânare – dezvoltare. Joc: „Ospătarii


îndemânatici!”

ALA2 – Vizionare: „Bob constructorul” (desene


animate)

TURA II

LUNI MARŢI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Citim imagini cu situaţii de urgenţă”; „Maşina de ALA - „Un croitor” de M. Raicu - memorizare; „Podul
pompieri”- puzzle; joc de mişcare: „Pompierii prin de piatră”- joc de mişcare
tunel”

ADE - „Situaţii de urgenţă” – fişe de lucru ADE - „Chipul meseriilor” – convorbire;


„Lumânări şi bomboane pentru tort” (linia verticală şi
linia curbă închisă) – finalizarea lucrărilor şi expoziţie

MIERCURI JOI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA –„Denumeşte meseriile prezentate în imagini şi ALA – „Blocul”- lipire; „Ce lucrează mama/ tata?”;
produsele muncii. Uneşte fiecare personaj cu produsul „Ghiceşte ce ţi-a dat bucătarul!” (legume) – joc
muncii sale. Decorează tortul şi rochiţa prin senzorial
amprentare cu degetul” - fişe interdisciplinare; jocuri în
curtea grădiniţei ADE - „Bucătarii pricepuţi” (numeraţia în limitele 1-3) –
fişe de lucru
ADE - „Cui îi dau unealta?” (exprimarea dativului) –
joc didactic; „Tâmplarul”- repetarea cântecului; „Bate
după cum îţi spun!” – joc muzical

VINERI
ADP – Rutină

ALA –„Udăm grădina de legume”; „Construim case”


(beţişoare); „Ghiceşte meseria!” (mimă)
78
ADE – Joc motric: „Ospătarii îndemânatici!”

Tema anuală: CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?


Săptămâna 31
Subtema: LA MULŢI ANI, COPILE!

TURA I

LUNI MARŢI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Hai să ne-mprietenim,/ ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „La mulţi ani, copile!””
Fericiţi cu toţi să fim!” ALA1 – Nisip şi apă: „Castele de nisip”
Construcţii: „Maşini”
ALA1 – Artă: „Copii fericiţi” – colorare de imagini Joc de rol: „De ziua mea””
Bibliotecă: „Copii de pretutindeni” - citire de ADE – Activitate integrată:DŞ+DEC
imagini DŞ: „1 Iunie, ziua tuturor copiilor” – lectură după
Construcţii: „Parcul prieteniei” (lego) imagini
ADE – Activitate integrată:ALA+ADE DEC: „Baloane colorate” – pictură (pata de
DOS: „Copil ca tine sunt şi eu!” – convorbire culoare şi linia)

ALA2 – Jocuri de mişcare în curtea grădiniţei: „Prinde- ALA2 – „Sparge balonul!”, „Balonul zburător” – jocuri
mă!”, „Şotron” distractive

MIERCURI JOI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „1 Iunie a venit,/ Toţi ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Hai, copii, să ne
copiii au zâmbit!” distrăm,/ Cu toţi să ne bucurăm!”
Opțional
ALA1 – Ştiinţă: „Drepturile copiilor” - PPT ALA1 – Bibliotecă: „Tortul” (linia şerpuită pe puncte)
Joc de rol: „Cu păpuşa/ maşina la plimbare” Nisip şi apă: „Vaporaşe pe apă”
Construcţii: „Pătuţul păpuşii” (cuburi din Joc de rol: „Sărbătorim 1 Iunie!”
lemn) ADE - DŞ: „Ne pregătim de petrecere” (numeraţia în
ADE – Activitate integrată:DLC+DEC limitele 1-3, cercul şi pătratul) – joc didactic
DLC: „Cum sărbătorim 1 Iunie?” (dezvoltarea
creativităţii în exprimare) – convorbire ALA2 – „La mulţi ani, copile!”- dans şi voie bună
DEC: „Dacă vesel se trăieşte!”- joc cu text şi
cânt (predare); „O lume minunată” - audiţie
ALA2 – „Scaunele muzicale”
79
VINERI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Prietenul meu este… ” Rutină – „Să ne jucăm împreună!”

ALA1 – Joc de rol: „Mă joc cu prietenul” Tranziții - „Dacă vesel se trăieşte”; „Ne jucăm cu
Joc de masă: „Jocurile copiilor”- puzzle degeţelele”; „Podul de piatră”- jocuri cu text şi cânt
Artă: „Baloane” (modelaj)

ADE – DPM: Săritura în înălţime. Joc: „Atinge


clopoţelul!”
ALA2 – Vizionare: desene animate la alegerea
copiilor

TURA II

LUNI MARŢI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA - „Copii fericiţi” – colorare de imagini; „Copii din ALA - „Ghici ghicitoarea mea!”; jocuri cu jucăria
lumea întreagă”- puzzle; joc de mişcare: „Prin tunel” preferată; „Podul de piatră”- joc cu text şi cânt

ADE - Copil ca tine sunt şi eu!” – convorbire


ADE - „1 Iunie, ziua tuturor copiilor” – convorbire;
„Baloane colorate” (pictură) – finalizarea lucrărilor şi
expoziţie

MIERCURI JOI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA –„Ce sărbătoresc copiii din imagine? Colorează ALA – „Confecţionăm zmeie din hârtie”; loto; „Înălţăm
balonul primului copil cu roşu şi balonul celui de-al zmeie”
treilea copil cu albastru” - fişe interdisciplinare;
„Brăţara prieteniei” (înşirare paste colorate); jocuri în ADE - : „Ne pregătim de petrecere” (numeraţia în
parcul grădiniţei limitele 1-3, cercul şi pătratul) – fişe de lucru

ADE - „Cum sărbătorim 1 Iunie?” – convorbire;


„Dacă vesel se trăieşte!”- joc cu text şi cânt (repetare);
„O lume minunată” - audiţie

VINERI
ADP – Rutină

80
ALA –„Mânuţe pe nisip”; „Construim baloane”
(piuneze); „Ghiceşte ce fac eu!” (mimă)

ADE – Joc motric: „Atinge clopoţelul!”

Tema anuală: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?


Săptămâna 32
Proiect: ZÂNA VARĂ Subtema: A
VENIT VARA!

TURA I

LUNI MARŢI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Fluturi, flori, căldură ADP - Întâlnirea de dimineaţă:„Vara în grădină”
mare,/ Vine vara cu mult soare!” ALA1 – Ştiinţă: „Ce fructe se coc vara?”
ALA1 - Artă: „Colorăm imagini cu aspecte de vară” Joc de rol: „La piaţă”
Joc de masă: loto cu aspecte de vară Nisip şi apă: „Pregătim tarte cu fructe de
Construcţii: „Grădina cu maci” (rozete) vară”
ADE – Activitate integrată: ALA+ADE ADE - Activitate integrată: DŞ+DOS
DŞ: „A venit vara!”- lectură după imagini DŞ: „Al câtelea fruct am mâncat?” (numeralul
ALA2 – Joc distractiv: „Prindem fluturi” ordinal în limitele 1-3) – joc didactic
DOS: „Fructe de vară”- activitate practică (lipire)
ALA2 – Joc distractiv: „Păsărică mută-ţi cuibul!”

MIERCURI JOI

81
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Vara e căldură mare,/ ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „A venit vara cu soare,/
Ai grijă când stai la soare” Şi-a adus vacanţa mare!”
Opțional ALA1 – Joc de rol: „La munte”
ALA1 – Construcţii: „Umbreluţe de soare” (beţişoare) Ştiinţă: „Ce ai găsit în rucsac?” - joc
Joc de rol: „La mare, la soare” senzorial
Nisip şi apă: „Scoici” (forme) Construcţii: „Cabana” ( materiale la
ADE - Activitate integrată: DOS+DEC alegere)
DOS: „Cum ne protejăm de soare?” – ADE – DLC: „Unde mergem în vacanţă?” - convorbire
convorbire ALA2 – Joc de mişcare: „Mingea prin tunel”
DEC: „Soarele” - modelaj
ALA2 –„ Dans cu umbreluţe”

VINERI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Jocurile copiilor vara” Rutină –„Mă protejez de căldura verii!”
ALA1 –Nisip şi apă: temă la alegere
Artă: „Mingea cu buline” (desen) Tranziții – Recitativ: „Bat din palme,/ Clap, clap, clap/
Construcţii: „Şotronul” (figuri geometrice) Din picioare,/ Trap, trap, trap,/ Ne-nvârtim, ne răsucim/
ADE – DPM: Aruncarea mingii cu ambele mâini de la Şi la treabă noi pornim!”;
piept. Joc : „Aruncă mingea!” Jocuri cu text şi cânt: „Umblă ursul”; „Batistuţa”;
ALA2 – Desene animate - vizionare „Deschide urechea bine!”

TURA II

LUNI MARŢI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA – „Terminăm de colorat imagini cu aspecte de ALA –„Ghici ghicitoarea mea!” ; „Spune ce-ai gustat!” –
vară”; „De-a Zâna Vară”; „Cursa florilor” – joc de joc senzorial; „La cireşe”- vizionare
mişcare
ADE - „Al câtelea fruct am mâncat?” (numeralul ordinal
ADE - „A venit vara!”- convorbire în limitele 1-3) – fişe de lucru; „Fructe de vară” (lipire)
– terminarea lucrărilor şi expoziţie

MIERCURI JOI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA –„Ce pun în geamantan pentru mare?”-discuţii; ALA - „Îngrijim păsările bunicii!”; Construim adăposturi
„Din jumătăţi, întreg”; „Rostogolim colacul”- joc pentru animalele din ogradă (figuri geometrice); joc
82
distractiv distractiv:„Prinde şoarecele!”

ADE - „Cum ne protejăm de soare?” – fişe de lucru; ADE -„Unde mergem în vacanţă?” – fişe de lucru
„Soarele” (modelaj) - terminarea lucărilor

VINERI
ADP - Rutină

ALA - „Sfoara zmeului”- linia oblică pe puncte;


„Numără şi potriveşte!” (numeraţia în limitele 1-3);
jocuri distractive la alegerea copiilor

ADE – Joc motric : „Aruncăm mingea”

EVALUARE SUMATIVĂ 1
Săptămâna 33
TURA I

LUNI MARŢI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Ce anotimp îţi place ADP - Întâlnirea de dimineaţă:„Plimbare prin cele patru
mai mult şi de ce?” anotimpuri”
ALA1 - Artă: „Colorăm imagini din cele patru ALA1 – Ştiinţă: „Culorile anotimpurilor”
anotimpuri” Joc de rol: „De-a gospodinele”
Joc de masă: puzzle cu fructe şi legume Construcţii: „Copăcei” (beţişoare/ figuri
Joc de rol: „De-a cele patru zâne-anotimp” geometrice)
ADE – Activitate integrată: ALA+ADE ADE - Activitate integrată: DLC+DOS
DŞ: „Anotimpurile”- joc didactic DLC: „Săculeţul anotimpurilor” (pluralul
ALA2 – Joc de mişcare: „Anotimpurile se-ntrec” substantivelor, diminutive) – joc didactic
DOS: „Copacul în cele patru anotimpuri”-
activitate practică (rupere, lipire)
ALA2 – Joc distractiv: „Păsărică mută-ţi cuibul!”

MIERCURI JOI

83
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Îmi place să mă joc!” ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Sănătos şi voios!”
Opțional ALA1 – Joc de rol: „Doctorul ne sfătuieşte...”
ALA1 – Construcţii: „Maşini”, „Garaje” (lego) Nisip şi apă: „Fructe şi legume” (forme pe
Joc de rol: „Cu păpuşa la doctor” nisip)
Bibliotecă: „Citim imagini despre jocurile Bibliotecă: „Prosopelul” ( semnele grafice
copiilor” învăţate, pe puncte)
ADE - Activitate integrată: DŞ+DEC ADE – DOS: „Ştiu să mă protejez!” (reguli de igienă) -
DŞ: „Numără şi potriveşte!”(numeraţia în convorbire
limitele 1-3) – joc didactic ALA2 – Jocuri de mişcare în curtea grădiniţei
DEC: Jocuri muzicale: „Recunoaşte
melodia!”; „Cântă mai departe!”
ALA2 – Vizionare: desene animate la alegerea copiilor

VINERI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Orice om, se ştie, are o Rutină –„Am învăţat să mă descurc singur!”
meserie!”
ALA1 – Joc de rol: „De-a educatoarea”, „De-a Tranziții – Jocuri cu text şi cânt: „Podul de piatră”;
mecanicii” „Ţăranul e pe câmp”; „Dacă vesel se trăieşte”
Artă: Colorăm imagini cu meserii Imitative: „Frământăm pâine”, „Batem cuie cu
Construcţii: „Blocuri”, „Grădiniţa” (cuburi de ciocanul”, „Ne urcăm pe scara pompierului”;
lemn)
ADE – DPM: „Poştaşii” - Traseu aplicativ (mers cu
ocolire de obstacole, săritura în lungime, alergare de
viteză)
ALA2 – „Cine lipseşte?” (meserii) – joc de atenţie

TURA II

LUNI MARŢI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA – „Recităm poezii despre cele patru anotimpuri”; ALA –„Coliere pentru cele patru zâne”- înşirare;
„Spune ce-ai gustat/ pipăit!” (fructe, legume) – joc „Forme pe nisip”; „Al cărei zâne este obiectul?” – joc
senzorial de atenţie

ADE - „Anotimpurile”- fişe de evaluare ADE - „Săculeţul anotimpurilor” (pluralul substantivelor,


diminutive) – joc didactic;
„Copacul în cele patru anotimpuri” (rupere, lipire) –
terminarea lucrărilor şi expoziţie

MIERCURI JOI
ADP - Rutină ADP - Rutină

84
ALA –„Desenăm baloane”; „Jocurile copiilor” -puzzle; ALA - „ Denumeşte fructele din imagine. Numără
jocuri de mişcare: „Mingea prin tunel”; „Prinde fructele şi încercuieşte cifra potrivită. Desenează
mingea!” cireşe în spaţiul dat”- fişe de evaluare; „Modelăm
fructe şi legume”; „Invitaţie la dans”
ADE - „Numără şi potriveşte!”(numeraţia în limitele 1-
3) – fişe de evaluare; jocuri muzicale: „Recunoaşte ADE - „Ştiu să mă protejez!” (reguli de igienă) – joc
melodia!”; „Cântă mai departe!” didactic

VINERI
ADP - Rutină

ALA - „Ordonează unelte după cum îţi spun!” (serieri


după diferite criterii); „Colorăm imagini cu meserii”;
„Ghiceşte meseria!” (mimă)

ADE – „Poştaşii” - Traseu aplicativ (mers cu ocolire


de obstacole, săritura în lungime, alergare de viteză)

EVALUARE SUMATIVĂ 2
Săptămâna 34 TURA I

LUNI MARŢI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Ce animal îmi place şi ADP - Întâlnirea de dimineaţă:„Ce personaj de poveste
de ce?” îmi place şi de ce?”
ALA1 - Construcţii: „Adăposturi pentru animale” ALA1 – Joc de masă: puzzle cu poveşti
Joc de masă: puzzle cu animale Joc de rol: „De-a Capra cu trei iezi”
Joc de rol: „De-a ferma”; „În pădure” Construcţii: „Căsuţele celor trei purceluşi”
ADE – Activitate integrată: ALA+ADE (lego/ beţişoare/ paie)
DŞ: „Lumea necuvântătoarelor”- joc didactic ADE - Activitate integrată: DLC+DEC
ALA2 – Jocuri distractive: „Lupul la oi” ; „Vulpea după DLC: „Călătorie prin lumea poveştilor” – joc
găini” didactic
DEC: „Ridichea uriaşă”- pictură
ALA2 – Joc de mişcare: „Ursul după vulpe”

MIERCURI JOI

85
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Cu ce mijloc de ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „Mă comport frumos!”
transport ai vrea să te plimbi şi de ce?” ALA1 – Joc de rol: „De-a familia”
Opțional Artă: „Copii la joacă” – colorare de imagini
ALA1 – Construcţii: „Trenuri”, „Avioane”, „Bărcuţe” Joc de masă: loto cu jucării
(lego) ADE – DOS: „Aşa, da, aşa, nu!” (reguli de
Joc de rol: „De-a şoferii”, „De-a aviatorii” comportare) – joc didactic
Ştiinţă: Sortăm mijloace de transport ALA2 – Joc de atenţie: „Unde e jucăria?” (poziţii
ADE - Activitate integrată: DŞ+DEC spaţiale învăţate)
DŞ: „Trenul”(cercul şi pătratul) – joc logic
DEC: „Trenul din figuri geometrice” - modelaj
ALA2 – Joc distractiv: „Lansăm avioane din hârtie”

VINERI
ADP - Întâlnirea de dimineaţă: „La revedere, grupa Rutină –„Am învăţat să mă descurc singur!”
mică!”
ALA1 – Joc de rol: „De-a fotograful” Tranziții – Jocuri cu text şi cânt: „Ursul doarme”; „Un
Artă: „Ramă pentru fotografia grupei”- elefant se legăna”; „Dacă vesel se trăieşte”
dactilopictură Imitative: „Glasul animalelor”
Construcţii: temă la alegere
ADE – DPM: „Ştafetă”
ALA2 – „Scaunele muzicale”

TURA II

LUNI MARŢI
ADP - Rutină ADP - Rutină

ALA – „Ghiceşte sunetul!” – joc senzorial; „Animalele ALA –„Al câtelea ied a fost mâncat de lup?” (numeralul
se scaldă în nisip/ apă”; „Carnavalul animalelor” ordinal în limitele 1-3); „De- a Ridichea uriaşă”;
ADE - „Lumea necuvântătoarelor”- joc didactic „Recunoaşte personajul!” – joc distractiv

ADE - : „Călătorie prin lumea poveştilor” – joc didactic;


„Ridichea uriaşă” (pictură) – terminarea lucrărilor şi
expoziţie

MIERCURI JOI
ADP - Rutină ADP - Rutină

86
ALA –„Bărcuţe şi vaporaşe pe apă”; puzzle cu mijloace ALA - „Ne jucăm în nisip”; „Ghici ghicitoarea mea!”;
de transport; vizionare – desene animate: „Avioane”, jocuri de mişcare: „Din cerc în cerc!”; „Rostogolim
„Maşini”, „Trenuleţul Thomas” cercul”
ADE - „Aşa, da, aşa, nu!” (reguli de comportare) – fişe
ADE - „Trenul” (cercul şi pătratul) – joc logic; de evaluare
„Trenul din figuri geometrice” (modelaj) – terminarea
şi asamblarea lucrării colective

VINERI
ADP - Rutină

ALA - „Ce mi-a plăcut/ nu mi-a plăcut la grădiniţă?” –


discuţii libere; puzzle; serbare de sfârşit de an

ADE – „Ştafetă”

SUGESTII PENTRU PROGRAMUL DIN SĂPTĂMÂNA


“SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”
GRUPA MICĂ

LUNI „ DAR DIN DAR SE FACE RAI”


- Colectare de jucării, cărţi, haine, dulciuri
- Sortarea şi realizarea pachetelor pentru copiii defavorizaţi
- Realizarea unor lucrări artistico-plastice pentru copiii defavorizaţi
- Donarea pachetelor copiilor defavorizaţi

MARŢI „ NE PLIMBĂM, LUCRURI BUNE ÎNVĂŢĂM!”


- “Dinţişorii sănătoşi” (convorbire, colorare de imagini)
- Activităţi de educaţie pentru sănătate privind igiena dentară la un cabinet stomatologic

MIERCURI „ VERDELE NE PRELUNGEŞTE VIAŢA” - activităţi de educaţie ecologică


87
- “Ecopreşcolarul” (colorare de imagini, convorbire)
- “Semănăm şi plantăm”;
- Igienizarea spaţiilor din jurul şcolii

JOI „CU MINE TE ÎNTRECE!” - concursuri între grupe


- Concursuri între grupe:
●„Ştafeta campionilor”
●„ Bucuria culorii”- desene pe asfalt
●„ Cine ştie, câştigă!”- concurs interdisciplinar

VINERI „ MICII MEŞTERI MARI” - ateliere de lucru

„Micii artişti plastici” (pictură figurine din ipsos);


- „Micii bucătari” (salată de fructe, sendvişuri vesele);

OBIECTIVE CADRU ŞI DE REFERINŢĂ

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE

Obiective cadru:
O1 - Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor structurilor verbale
orale;
O2 - Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic;
O3 - Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral;
O4 - Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri, semnificaţii mijlocite de limbajul scris.

Obiective de referinţă:
O1 - Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de
auditor.
O2 - Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea.
O3 - Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.

88
O4 - Să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect.
O5 - Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu
ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical.
O6 - Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi
estetice ale acestuia.
O7 - Să fie capabil să creeze el însuşi (cu ajutor) structuri verbale, rime, ghicitori, povestiri, mici dramatizări, utilizând
intuitiv elementele expresive.
O8 - Să recunoască existenţa scrisului oriunde îl întâlneşte.
O9 - Să înţeleagă că tipăritura (scrisul) are înţeles (semnificaţie).
O10 - Să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini.
O11 - Să manifeste interes pentru citit.
O12 - Să recunoască cuvinte simple şi litere în contexte familiare.
O13 - Să recunoască literele alfabetului şi alte convenţii ale limbajului scris.
O14 - Să utilizeze materiale scrise în vederea executării unei sarcini date.
O15 - Să perceapă şi să discrimineze între diferitele forme, mărimi, culori – obiecte, imagini, forme geometrice, tipuri
de contururi etc.
O16 - Să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii
acestora.
O17 - Să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificaţie.
O18 - Să descopere că scrierea îndeplineşte anumite scopuri, cerinţe sociale şi să se folosească de această
descoperire (ex.: recunoaşte şi respectă simboluri care avertizează asupra prezenţei/existenţei unui pericol sau care
arată direcţia, destinaţia unei clădiri/unui loc etc.).
O19 - Să înţeleagă semnificaţia cuvintelor, literelor şi cifrelor, învăţând să le traseze.

DOMENIUL ŞTIINŢE
Obiective cadru:
O1 - Dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice;
O2 - Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere, cifre, unităţi de măsură, întrebuinţând un vocabular
adecvat;
O3 - Dezvoltarea capacităţii de recunoaştere, denumire, construire şi utilizare a formelor geometrice;
O4 - Stimularea curiozităţii privind explicarea şi înţelegerea lumii înconjurătoare;
O5 - Dezvoltarea capacităţii de rezolvare de situaţii problematice, prin achiziţia de strategii adecvate;
O6 - Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii
pentru investigarea acestuia;
O7 - Dezvoltarea capacităţii de observare şi stabilirea de relaţii cauzale, spaţiale, temporale;
O8 - Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi din mediul înconjurător;
O9 - Formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător, în vederea educării unei
atitudini pozitive faţă de acesta.

Obiective de referinţă:

89
O1 - Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea,
denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune
(formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan.
O2 - Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi:
triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă.
O3 - Să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative, să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze
corect el însuşi în raport cu un reper dat.
O4 - Să înţeleagă raporturi cauzale între acţiuni, fenomene (dacă...atunci) prin observare şi realizare de
experimente.
O5 - Să recunoască, să denumească, să construiască şi să utilizeze forma geometrică cerc, pătrat, triunghi,
dreptunghi în jocuri.
O6 - Să efectueze operaţii şi deducţii logice, în cadrul jocurilor cu piesele geometrice.
O7 - Să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele corespunzătoare.
O8 - Să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi, în limitele 1-10.
O9 - Să identifice poziţia unui obiect într-un şir, utilizând numeralul ordinal.
O10 - Să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi.
O11 - Să compună şi să rezolve probleme simple, implicând adunarea/ scăderea în limitele 1-10.
O12 - Să găsească soluţii diverse pentru situaţii problematice reale sau imaginare întâlnite în viaţa de zi cu zi sau în
poveşti, povestiri.
O13 - Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna,
fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele.
O14 - Să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat.
O15 - Să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca parte integrantă a
mediului.
O16 - Să cunoască existenţa corpurilor cereşti, a vehiculelor cosmice.
O17 - Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate.
O18 - Să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului, aplicând cunoştinţele
dobândite.
O19 - Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii.
DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE
Obiective cadru:
O1 - Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate; educarea abilităţii de a intra în relaţie cu
ceilalţi;
O2 - Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de
ceilalţi;
O3 - Dezvoltarea comportamentelor de cooperare, prosociale, proactive (iniţiativă);
O4 - Dezvoltarea abilităţii de recunoaştere, acceptare şi respect al diversităţii;
O5 - Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al poporului român;
O6 - Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;
O7 - Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi despre tehnici de lucru necesare prelucrării
acestora în scopul realizării unor produse simple;
O8 - Formarea deprinderilor practic-gospodăreşti şi utilizarea vocabularului specific.

Obiective de referinţă:

90
O1 - Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate
personală (ex.: importanţa alimentelor sănătoase pentru organismul uman; reguli ale activităţii şi ale jocului, în
vederea evitării unor situaţii periculoase; reguli de minimă protecţie a naturii şi pericolul încălcării lor; reguli privind
protecţia vieţii proprii şi a celor din jur etc.).
O2 - Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă).
O3 - Să negocieze şi să participe la decizii comune.
O4 - Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute.
O5 - Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie,
concomitent cu învăţarea autocontrolului.
O6 - Să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte (elemente de relief,
aşezare geografică, obiective socio-culturale, istorice, religioase, etnice).
O7 - Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice.
O8 - Să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice.
O9 - Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice.
O10 - Să identifice, să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse în cadrul
activităţilor practice.
O11 - Să se raporteze la mediul apropiat, contribuind la îmbogăţirea acestuia prin lucrările personale.
O12 - Să dobândească comportamente şi atitudini igienice corecte faţă de propria persoană şi faţă de alte fiinţe şi
obiecte.
O13 - Să capete abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi util
celorlalţi.
O14 - Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.
O15 - Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale.

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV

Obiective cadru:
O1 - Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi, modelaje;
O2 - Realizarea unor corespondenţe între diferitele elemente de limbaj plastic şi forme, obiecte din mediul
înconjurător (natură, artă şi viaţa socială);
O3 - Stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin desen, pictură, modelaj;
O4 - Formarea capacităţii de receptare a lumii sonore şi a muzicii;
O5 - Formarea capacităţilor de exprimare prin muzică;
O6 - Cunoaşterea marilor valori ale creaţiei muzicale naţionale şi universale.

Obiective de referinţă:
O1 - Să redea teme plastice specifice desenului.

91
O2 - Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii.
O3 - Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice.
O4 - Să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător.
O5 - Să cunoască şi să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru, să cunoască şi să aplice reguli de utilizare a
acestora.
O6 - Să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice concrete.
O7 - Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici diverse alese de el.
O8 - Să interpreteze liber, creativ lucrări plastice, exprimând sentimente estetice.
O9 - Să privească şi să recunoască creaţii artistice corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi
preocupărilor acestuia (portrete de copii, jocuri ale copiilor, scene de familie, peisaje, activităţi cotidiene ale
oamenilor).
O10 - Să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului.
O11 - Să diferenţieze auditiv timbrul sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale.
O12 - Să diferenţieze auditiv intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor muzicale.
O13 - Să diferenţieze auditiv durata determinată a sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor muzicale.
O14 - Să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor muzicale.
O15 - Să intoneze cântece pentru copii.
O16 - Să cânte acompaniaţi de educatoare
O17 - Să acompanieze ritmic cântecele.
O18 - Să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare.
O19 -Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia
O20 - Să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată.
O21 - Să exprime într-un joc impresia muzicală.
O22 - Să improvizeze spontan, liber scurte motive sincretice: text onomatopeic + melodie, text onomatopeic +
mişcare, text onomatopeic + melodie + mişcare.
O23 - Să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale, corespunzătoare
specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia.

DOMENIUL PSIHOMOTRIC

Obiective cadru:
O1 - Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar-aplicative;
O2 - Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective în vederea aplicării independente a deprinderilor însuşite;
O3 - Cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menţinerea stării de sănătate.

Obiective de referinţă:
O1 - Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, căţărări.
O2 - Să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului.
O3 - Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic.
O4 - Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare).
O5 - Să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare).
O6 - Să fie apt să utilizeze deprinderile motrice însuşite în diferite contexte.

92
O7 - Să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a exprima sentimente şi/ sau comportamente, pentru a
răspunde la diferiţi stimuli (situaţii), la diferite ritmuri.
O8 - Să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play.

OBIECTIVE CADRU ŞI DE REFERINŢĂ

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE

Obiective cadru:
O1 - Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor structurilor verbale
orale;
O2 - Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic;
O3 - Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral;
O4 - Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri, semnificaţii mijlocite de limbajul scris.

Obiective de referinţă:
O1 - Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de
auditor.
O2 - Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea.
O3 - Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.
O4 - Să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect.
O5 - Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu
ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical.
O6 - Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi
estetice ale acestuia.
O7 - Să fie capabil să creeze el însuşi (cu ajutor) structuri verbale, rime, ghicitori, povestiri, mici dramatizări, utilizând
intuitiv elementele expresive.
O8 - Să recunoască existenţa scrisului oriunde îl întâlneşte.
O9 - Să înţeleagă că tipăritura (scrisul) are înţeles (semnificaţie).
O10 - Să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini.
O11 - Să manifeste interes pentru citit.
O12 - Să recunoască cuvinte simple şi litere în contexte familiare.
O13 - Să recunoască literele alfabetului şi alte convenţii ale limbajului scris.
O14 - Să utilizeze materiale scrise în vederea executării unei sarcini date.
O15 - Să perceapă şi să discrimineze între diferitele forme, mărimi, culori – obiecte, imagini, forme geometrice, tipuri
de contururi etc.
O16 - Să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii
acestora.
O17 - Să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificaţie.
O18 - Să descopere că scrierea îndeplineşte anumite scopuri, cerinţe sociale şi să se folosească de această
descoperire (ex.: recunoaşte şi respectă simboluri care avertizează asupra prezenţei/existenţei unui pericol sau care
arată direcţia, destinaţia unei clădiri/unui loc etc.).
O19 - Să înţeleagă semnificaţia cuvintelor, literelor şi cifrelor, învăţând să le traseze.
93
DOMENIUL ŞTIINŢE
Obiective cadru:
O1 - Dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice;
O2 - Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere, cifre, unităţi de măsură, întrebuinţând un vocabular
adecvat;
O3 - Dezvoltarea capacităţii de recunoaştere, denumire, construire şi utilizare a formelor geometrice;
O4 - Stimularea curiozităţii privind explicarea şi înţelegerea lumii înconjurătoare;
O5 - Dezvoltarea capacităţii de rezolvare de situaţii problematice, prin achiziţia de strategii adecvate;
O6 - Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii
pentru investigarea acestuia;
O7 - Dezvoltarea capacităţii de observare şi stabilirea de relaţii cauzale, spaţiale, temporale;
O8 - Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi din mediul înconjurător;
O9 - Formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător, în vederea educării unei
atitudini pozitive faţă de acesta.

Obiective de referinţă:
O1 - Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea,
denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune
(formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan.
O2 - Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi:
triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă.
O3 - Să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative, să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze
corect el însuşi în raport cu un reper dat.
O4 - Să înţeleagă raporturi cauzale între acţiuni, fenomene (dacă...atunci) prin observare şi realizare de
experimente.
O5 - Să recunoască, să denumească, să construiască şi să utilizeze forma geometrică cerc, pătrat, triunghi,
dreptunghi în jocuri.
O6 - Să efectueze operaţii şi deducţii logice, în cadrul jocurilor cu piesele geometrice.
O7 - Să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele corespunzătoare.
O8 - Să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi, în limitele 1-10.
O9 - Să identifice poziţia unui obiect într-un şir, utilizând numeralul ordinal.
O10 - Să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi.
O11 - Să compună şi să rezolve probleme simple, implicând adunarea/ scăderea în limitele 1-10.
O12 - Să găsească soluţii diverse pentru situaţii problematice reale sau imaginare întâlnite în viaţa de zi cu zi sau în
poveşti, povestiri.
O13 - Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna,
fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele.
O14 - Să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat.
O15 - Să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca parte integrantă a
mediului.
O16 - Să cunoască existenţa corpurilor cereşti, a vehiculelor cosmice.
O17 - Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate.

94
O18 - Să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului, aplicând cunoştinţele
dobândite.
O19 - Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii.

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE
Obiective cadru:
O1 - Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate; educarea abilităţii de a intra în relaţie cu
ceilalţi;
O2 - Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de
ceilalţi;
O3 - Dezvoltarea comportamentelor de cooperare, prosociale, proactive (iniţiativă);
O4 - Dezvoltarea abilităţii de recunoaştere, acceptare şi respect al diversităţii;
O5 - Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al poporului român;
O6 - Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;
O7 - Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi despre tehnici de lucru necesare prelucrării
acestora în scopul realizării unor produse simple;
O8 - Formarea deprinderilor practic-gospodăreşti şi utilizarea vocabularului specific.

Obiective de referinţă:
O1 - Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate
personală (ex.: importanţa alimentelor sănătoase pentru organismul uman; reguli ale activităţii şi ale jocului, în
vederea evitării unor situaţii periculoase; reguli de minimă protecţie a naturii şi pericolul încălcării lor; reguli privind
protecţia vieţii proprii şi a celor din jur etc.).
O2 - Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă).
O3 - Să negocieze şi să participe la decizii comune.
O4 - Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute.
O5 - Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie,
concomitent cu învăţarea autocontrolului.
O6 - Să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte (elemente de relief,
aşezare geografică, obiective socio-culturale, istorice, religioase, etnice).
O7 - Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice.
O8 - Să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice.
O9 - Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice.
O10 - Să identifice, să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse în cadrul
activităţilor practice.
O11 - Să se raporteze la mediul apropiat, contribuind la îmbogăţirea acestuia prin lucrările personale.
O12 - Să dobândească comportamente şi atitudini igienice corecte faţă de propria persoană şi faţă de alte fiinţe şi
obiecte.
O13 - Să capete abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi util
celorlalţi.
O14 - Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.
O15 - Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale.

95
DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV

Obiective cadru:
O1 - Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi, modelaje;
O2 - Realizarea unor corespondenţe între diferitele elemente de limbaj plastic şi forme, obiecte din mediul
înconjurător (natură, artă şi viaţa socială);
O3 - Stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin desen, pictură, modelaj;
O4 - Formarea capacităţii de receptare a lumii sonore şi a muzicii;
O5 - Formarea capacităţilor de exprimare prin muzică;
O6 - Cunoaşterea marilor valori ale creaţiei muzicale naţionale şi universale.

Obiective de referinţă:
O1 - Să redea teme plastice specifice desenului.
O2 - Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii.
O3 - Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice.
O4 - Să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător.
O5 - Să cunoască şi să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru, să cunoască şi să aplice reguli de utilizare a
acestora.
O6 - Să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice concrete.
O7 - Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici diverse alese de el.
O8 - Să interpreteze liber, creativ lucrări plastice, exprimând sentimente estetice.
O9 - Să privească şi să recunoască creaţii artistice corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi
preocupărilor acestuia (portrete de copii, jocuri ale copiilor, scene de familie, peisaje, activităţi cotidiene ale
oamenilor).
O10 - Să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului.
O11 - Să diferenţieze auditiv timbrul sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale.
O12 - Să diferenţieze auditiv intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor muzicale.
O13 - Să diferenţieze auditiv durata determinată a sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor muzicale.
O14 - Să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor muzicale.
O15 - Să intoneze cântece pentru copii.
O16 - Să cânte acompaniaţi de educatoare
O17 - Să acompanieze ritmic cântecele.
O18 - Să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare.
O19 -Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia
O20 - Să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată.
O21 - Să exprime într-un joc impresia muzicală.
O22 - Să improvizeze spontan, liber scurte motive sincretice: text onomatopeic + melodie, text onomatopeic +
mişcare, text onomatopeic + melodie + mişcare.
O23 - Să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale, corespunzătoare
specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia.

DOMENIUL PSIHOMOTRIC

Obiective cadru:
96
O1 - Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar-aplicative;
O2 - Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective în vederea aplicării independente a deprinderilor însuşite;
O3 - Cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menţinerea stării de sănătate.

Obiective de referinţă:
O1 - Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, căţărări.
O2 - Să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului.
O3 - Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic.
O4 - Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare).
O5 - Să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare).
O6 - Să fie apt să utilizeze deprinderile motrice însuşite în diferite contexte.

O7 - Să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a exprima sentimente şi/ sau comportamente, pentru a
răspunde la diferiţi stimuli (situaţii), la diferite ritmuri.
O8 - Să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play.

PROIECT TEMATIC: VENIŢI ÎN LUMEA MEA!


TEMA ANUALĂ: CINE SUNT/ SUNTEM?
GRUPA: MICĂ

ARGUMENT: Acest proiect răspunde, într-o manieră atractivă, dorinţelor copiilor de a cunoaşte cât mai multe lucruri
despre lumea fermecată a grădiniţei în care au păşit de curând, despre familie şi despre corpul uman.
DURATA: 3 săptămâni
LOC DE DESFĂŞURARE: grădiniţă şi cabinetul medical
OBIECTIVE CADRU PE DOMENII EXPERENŢIALE:
• Domeniul Limbă şi comunicare : O1, O2
• Domeniul Ştiinţe : O1, O6
• Domeniul Om şi societate : O1, O6, O7
• Domeniul Estetic şi creativ : O1, O4, O5
• Domeniul Psihomotric : O1

97
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE:
• Domeniul Limbă şi comunicare : O1, O3, O4
• Domeniul Ştiinţe : O1, O3, O13, O17
• Domeniul Om şi societate : O1, O2, O8, O9
• Domeniul Estetic şi creativ : O2, O3, O12, O15,
• Domeniul Psihomotric : O1

INVENTAR DE PROBLEME:

Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?


suntem oameni; părţi ale corpului omenesc; avem părinţi, ce rol au părţile corpului; ce rol are fiecare membru din
fraţi, surori, bunici; copiii merg la grădiniţă şi iubesc jucăriile familie; de ce creştem; cum trebuie să ne comportăm la
grădiniţă şi în familie

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor


Bibliotecă Artă Joc de rol
cărţi de poveşti, imagini despre familie, imagini de colorat , creioane colorate, jucării, păpuşi, trusă de doctor, set de
imagini despre activităţi de igienă, tempera, tăviţe pentru tempera, apă, coli bucătărie
„Doctorul Aau”- C. Ipate Toma, A. albe, ştampile, plastilină, planşete
Grigore, cărţi de ghicitori

Construcţii Ştiinţă Nisip şi apă Joc de masă


lego, cuburi din lemn, fişe de lucru, mingi mici şi scoică nisip şi apă; forme din loto, jocuri încastrare, puzzle,
beţişoare mari, pahare, linguriţe, apă, plastic „Imaginile perechi”
zahăr; lămîie, CD
educaţional, laptop,
videoproiector, materiale
PPT , obiecte de igienă

PROIECT TEMATIC: ZÂNA IARNĂ


TEMA ANUALĂ: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?
GRUPA: MICĂ
ARGUMENT: Iarna este anotimpul bucuriei pentru cei mici (se dau cu sania, se joacă în zăpadă, construiesc
oameni de zăpadă), prilej de a desfăşura acest proiect prin care să aflăm cât mai multe lucruri despre natura, iarna.

DURATA: 2 săptămâni
LOC DE DESFĂŞURARE: grădiniţă, curtea grădiniţei

OBIECTIVE CADRU PE DOMENII EXPERENŢIALE:


• Domeniul Limbă şi comunicare : O1, O2
• Domeniul Ştiinţe : O6, O2
• Domeniul Om şi societate : O1
• Domeniul Estetic şi creativ : O1, O4, O5
98
• Domeniul Psihomotric : O1

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE:


• Domeniul Limbă şi comunicare : O1, O4, O5
• Domeniul Ştiinţe : O7, O13, O14, O17
• Domeniul Om şi societate : O1, O2
• Domeniul Estetic şi creativ : O1, O2, O13, O15
• Domeniul Psihomotric :O1, O8

INVENTAR DE PROBLEME:

Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?


este iarnă; ninge; e frig; ne îmbrăcăm gros; ne jucăm în ce e gerul; ce e poleiul; cum ne ferim de răceli, de accidente şi
zăpadă; ne dăm cu sania; facem oameni de zăpadă căzături; jocuri şi sporturi de iarnă; unde trebuie să ne jucăm
iarna

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor


Bibliotecă Artă Joc de rol
Imagini de iarnă, jetoane de iarnă,fişe Imagini de colorat, coli albe, creioane săniuţe, lopeţi din plastic, set de
de exerciţii grafice, cărţi de ghicitori, colorate, carioca, plastilină, planşete, bucătărie, trusă de doctor
beţişoare, ghicitori de iarnă – PPT, brăduţi din carton verde, tempera
laptop, videoproiector, carte cu imagini-
„Ursul păcălit de vulpe”

Construcţii Ştiinţă Nisip şi apă Joc de masă


figuri geometrice, lego, jetoane de iarnă, zăpadă, scoică nisip şi apă, set pentru puzzle, loto
piuneze şi tăbliţe gheaţă, calorifer, jetoane cu nisip (lopeţele, grebluţe,
obiecte pentru omul de forme)
zăpadă, fişe de lucru

PROIECT TEMATIC: HAI SĂ CĂLĂTORIM!


TEMA ANUALĂ: CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?
GRUPA: MICĂ
ARGUMENT: La baza alegerii acestui proiect a stat interesul, în special al băieţilor, dar şi al fetelor pentru jocurile cu
maşini, bărci, avioane şi curiozitatea de a afla cât mai multe lucruri despre aceste mijloace de transport.
DURATA: 3 săptămâni
LOC DE DESFĂŞURARE: grădiniţă

OBIECTIVE CADRU PE DOMENII EXPERENŢIALE:


• Domeniul Limbă şi comunicare : O1, O2
• Domeniul Ştiinţe : O2, O6, O8
• Domeniul Om şi societate : O1, O2, O6
• Domeniul Estetic şi creativ : O1, O4, O5
• Domeniul Psihomotric : O1

99
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE:
• Domeniul Limbă şi comunicare : O1, O4, O5
• Domeniul Ştiinţe : O7, O13, O16, O17
• Domeniul Om şi societate : O1, O2, O9
• Domeniul Estetic şi creativ : O2, O15, O19
• Domeniul Psihomotric : O1, O4, O8

INVENTAR DE PROBLEME:

Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?


maşinile au roţi; maşinile merg cu benzină/ motorină; avionul tipuri de mijloace de transport care circulă pe uscat, pe apă ,
zboară; trenul merge pe şine; vapoarele plutesc pe apă prin aer ; cum se numesc oamenii care conduc aceste
mijloace de transport; locul în care staţionează; pe unde şi
cum traversăm în siguranţă strada; reguli de siguranţă şi de
comportare în mijloacele de transport

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor


Bibliotecă Artă Joc de rol
imagini, cărţi cu mijloace de transport, foi desen, tempera, tăviţe pentru avioane, trenuri, maşini, elicoptere,
videoproiector, laptop, ghicitori PPT tempera, apă, bureţei în formă de volane, costume şi accesorii (cască,
mijloace de transport, lipici, imagini cu vestă), semne de circulaţie
automobile, cartoane colorate, creioane
colorate, plastilină, planşete, coji de
nucă, pensule

Construcţii Ştiinţă Nisip şi apă Joc de masă


lego, figuri geometrice, imagine cu semafor, scoică nisip şi apă, vaporaşe, puzzle, loto, „Caută umbra!”
beţişoare jetoane cu mijloace de bărcuţe, forme de maşini,
transport, fişe de lucru trenuri, maşinuţe (jucării)

PROIECT TEMATIC: CE ŞI CUM VREAU SĂ FIU?


TEMA ANUALĂ: MIROSUL MESERIILOR
GRUPA: MICĂ
ARGUMENT: Am ales acest proiect pentru a-i introduce pe cei mici în universul fascinant al meseriilor/ profesiilor,
cu scopul de a-i familiariza cu ceea ce face fiecare dintre noi pentru a-şi câştiga existenţa şi a-i determina să se
gândească ce ar vrea să devină când vor fi adulţi.
DURATA: o săptămână
LOC DE DESFĂŞURARE: grădiniţă, Unitatea de Pompieri

OBIECTIVE CADRU PE DOMENII EXPERENŢIALE:


• Domeniul Limbă şi comunicare : O1, O2
• Domeniul Ştiinţe : O2, O6
• Domeniul Om şi societate : O1, O3
• Domeniul Estetic şi creativ : O1, 04, O5
• Domeniul Psihomotric O1
100
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE:
• Domeniul Limbă şi comunicare : O1, O5
• Domeniul Ştiinţe : O7, O13, O17
• Domeniul Om şi societate : O1, O4
• Domeniul Estetic şi creativ : O1, O15
• Domeniul Psihomotric : O4, O8

INVENTAR DE PROBLEME:

Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?


câteva meserii/ profesii: doctor, educatoare, pompier, fiecare meserie este importantă; trebuie să muncim ca să
vânzătoare, poliţist; medicul consultă/ îngrijeşte bolnavii; mâncăm; alte meserii, unelte şi produsele fiecăreia
părinţii noştri lucrează

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor


Bibliotecă Artă Joc de rol
fişe de exerciţii grafice, ghicitori PPT, Imagini de colorat, creioane colorate, trusă de doctor, trusă de coafor, trusă de
laptop, videoproiector plastilină, planşete, lipici, cartoane scule; set de bucătărie, set de grădinar,
colorate, dreptunghiuri şi pătrate din costume şi accesorii
hârtie colorată

Construcţii Ştiinţă Nisip şi apă Joc de masă


beţişoare, cuburi din plastic, jetoane cu meserii şi unelte, scoică nisip şi apă, forme din puzzle
cuburi din lemn, lego fişe de lucru plastic, unelte de grădinar din
plastic

TEXTE LITERARE PENTRU ACTIVITĂŢILE CUPRINSE ÎN PLANIFICARE

1. GRĂDINIŢA
Grădiniţa de copii Dimineaţa în zori de zi
Plină e de jucării Vezi mulţimea de copii
Păpuşele, ursuleţi, Venind veseli, mulţumiţi
Căluşei şi tot ce vreţi. Pentru joacă pregătiţi!

2. SCUFIŢA ROŞIE de Fraţii Grimm

A fost odată o fetiță zglobie și drăguță pe care toată lumea o îndrăgea.


Bunica îi dăruise o scufiță de catifea roșie pe care fetița o purta mereu. De atunci au numit-o Scufi ța
Roșie.
Într-o zi maică-sa îi zise:
– Scufiţă Roșie, pune în coșuleț bucata asta de cozonac și sticla asta cu lapte și du-le bunicii că e
bolnavă și slăbită. Să pleci mai devreme și să nu te abați din drum! Când vei intra în casă, nu uita să îi dai
buncii „Bună dimineața!” și să te porți frumos!
– Așa am să fac! Răspunse fetița, luându-şi rămas bun.
Bunica ei locuia în pădure, la vreo jumătate de ceas depărtare de sat.
101
Mergând pe poteca din pădure, Scufiței Roșie îi ieși în cale lupul. Fetița nu știa cât este de rău, de
aceea nu se temea de el:
– Bună ziua Scufiță Roșie! Îi zise lupul.
– Mulțumesc frumos, lupule!
– Încotro mergi așa de dimineață, Scufită Roșie?
– Merg până la bunicuța!
– Și ce ai acolo în coșuleț?
– Cozonac și lapte. Mama m-a trimis să le duc bunicii, care e bolnavă, să mănânce și ea ca să mai
capete puteri.
– Dar unde șade bunica ta, Scufiță Roșie?
– Colo în pădure sub cei trei stejari, iar mai la vale e alunișul pe care îl știi, îi răspunse Scufi ța Roșie.
Atunci lupul își zise în sinea lui: „Ce îmbucătură fragedă ar fi fata asta! Mult mai gustoasă decât
baba! Dar trebuie să mă gândesc cum să pun mâna pe amândouă!”
– Scufiță Roșie, ia te uită ce flori frumoase strălucesc în jurul tău! Și ce dulce cântă păsărelele! Tu
nici măcar nu le iei în seamă! Mergi așa de serioasă de parcă te-ai duce la școală. E atâta veselie și e tare
plăcut să hoinărești prin pădure! Îi zise lupul cu glas prefăcut.
Scufița Roșie privi cu atenție în jurul său și văzu că lupul avea dreptate. Se gândi atunci că i-ar face
mare bucurie bunicii, dacă i-ar duce și un buchet de flori. Se abătu deci din drum și o lua prin pădure ca să
culeagă flori. Culegând cu bucurie margarete și clopoței, se afundă tot mai mult în adâncul pădurii.
În acest timp, lupul ajunse la casa bunicii și bătu la ușă.
– Cine-i acolo?
– Eu sunt, Scufița Roșie, și-ți aduc cozonac și lapte. Dar deschide ușa bunicuțo!
– Apasă pe clanță și intră, că eu sunt slăbită și nu mă pot da jos din pat!
Atunci lupul se repezi glonț spre patul bunicii și o înghite. Se îmbrăcă apoi în hainele ei, se culcă în
pat și trase perdelele.
Scufișa Rosie culese multe flori și, amintindu-și de bunică, alergă la căscioara ei, dar găsi u șa
deschisă. O cuprinse teama, căci totul părea ciudat. Intrând în odaie, fetița î și spuse: „Vai, Doamne, de ce
mi-e așa de frică? Altădată mă simțeam așa de bine la bunicuța!” Și fără să mai aștepte, spuse:
– Bună dimineața! Dar nu primi niciun răspuns.
Scufița Roșie se apropie de pat și trase perdelele. Bunicuța avea o înfăți șare ciudată întinsă pe pat
și cu scufița trasă peste ochi, încât fetița întrebă:
– Vai bunicuțo, de ce ai urechile atât de mari?
– Ca să te pot auzi mai bine!
– Vai bunicuțo, de ce ai ochii atât de mari?
– Ca să te pot vedea mai bine!
– Vai bunicuțo, de ce ai mâinile atât de mari?
– Ca să te pot apuca mai bine!
– Dar, bunicuțo, de ce ai gura așa de mare?
– Ca să te pot înghiți mai bine!
Și numaidecât, lupul sări din pat și o înghiți și pe Scufița Roșie.
Apoi fiind sătul, se culca din nou în pat, adormi și începu să sforăie de se cutremurau pereții.
Tocmai atunci, prin fața casei trecea un vânător. Auzind sforăitul dinăuntru, vânătorul î și zise: „Dar
tare mai sforăie bătrâna! Nu cumva i-o fi rău?” Când intră în casă, îl văzu pe lup tolănit pe pat.
– Ei, nu-mi închipuiam c-o să te găsesc aici, ticălos bătrân! De când te caut! zise vânătorul.
Mai întâi își potrivi pușca și voi să tragă, dar bănui că lupul a înghi țit-o pe bătrână. A luat atunci o
foarfecă și a început să taie burta lupului adormit. După câteva tăieturi, din burta lupului sări afară Scufi ța
Roșie și strigă:
– Vai ce spaimă am tras! Ce întuneric era în burta lupului! A scos-o apoi și pe bunicu ța, care de-abia
mai sufla.
102
Scufița Roșie a adunat mai multe pietroaie cu care au umplut burta lupului, iar dihania s-a prăbușit şi
a murit.
Bunica a mâncat cozonacul, a baut laptele și pe dată a căpătat putere.
Scufița Roșie se gândea în sinea ei, parcă mustrându-se:
„De acum înainte o să ascult povaţa mamei și n-o să mă mai abat niciodată din drum.”

3. PRIETENII CURĂŢENIEI

Apa, mâna şi săpunul


Numai trei, dar parcă-i unul,
Spală-ntâi perechile
Ochii şi urechile.
Spală corpul jumătate
Şi pe faţă şi pe spate.
Bucuroasă, periuţa
Spală dinţii uţa-uţa.

4. FLORICICA

Floricica, o fetiță drăgălașă din grua mică nu se înțelegea deloc cu apa, cu săpunul, cu pieptenele,
cu pasta și cu periuța de dinți. Îi considera duşmanii ei, pentru că mereu, fiecare o sâcâie în felul său:
„Floricico, spală-te!”, „Floricico, piaptănă-te!”, „Floricico ești murdară și nu po ți ie și afară!” Floricica s-a
mâniat tare pe toți și într-o dimineață a luat săpunul, pasta și periu ța de din ți și pieptenele și le-a aruncat
într-o cutie dintr-un colț al camerei. Și acum, bietele obiecte de igienă, cum o văd pe feti ță, încep să spună
toți în cor:
„Floricică, Murdărică,
De tine ne este frică!”

Apoi se ascund și mai bine în cutia din colțul camerei.


Ajungând la grădiniță, a stat tot timpul singurică pe o băncuță și s-a jucat cu o păpu șă și nu
înţelegea de ce toţi copii o ocolesc și se joacă departe de ea.
Când s-a întors acasă, obosită și supărată, a vrut să se aşeze direct la masă, pentru ca îi era tare
foame. Dar când se așeză pe scaun, acesta se îndepărtă rapid încât Floricica de-abia s-a ținut să nu cadă
pe podea.
– Nu te așeza pe mine, că mă murdărești! Du-te să te schimbi și să te speli și pe urmă să vii la
masă!
Fetița s-a necăjit și s-a hotărât să mănânce stând în picioare. A vrut să apuce lingura, dar aceasta a
sărit în lături zicând:
– Floricică – Murdărică, nu pune mâna pe mine, că mă murdărești! Du-te să te speli pe mâini și pe
față și pe urmă să vii la masă! Fata se necăji și mai tare, apoi vru să apuce furculi ța, dar și aceasta sări în
lături, amenințând:
– Nu mă atinge, că îți înțep degetele! Tu nu vezi cât de murdară ești? Du-te să te speli și pe urmă
să vii la masă!
Amețită de supărare, dar și de foame, Floricica se gândi că ar putea să mănânce direct din farfurie,
dar și aceasta se depărtă rapid și-i zise:
– Nu poți mânca fără să te speli pe mâini și pe față, apoi să te și piepteni. Uite ce ciufulită e ști.
Fetița începu să plângă. Şiroaiele de lacrimi îi lăsau dâre curate pe obrăjori. Atunci începu și fa ța de
masă să zică:
103
– Floricică – murdărică, a șa pățesc cei care î și îndepărtează prietenii! Tu ai avea mai mul ți prieteni
care să te ajute să fii curată și frumoasă în fiecare zi, dar i-ai aruncat într-o cutie din col țul camerei. Să știi
că, alături de ei, apa face minuni pentru curățenie și frumusețe!
Uită-te la mine, cât sunt de curată, pentru că îmi sunt prieteni: apa, săpunul, detergentul.
Fetița căzu pe gânduri și își dădu seama că fața de masă avea dreptate. Se apropie de cutia de
carton, unde fuseseră aruncați prietenii curățeniei. Dar cum se apropia fata, săpunul, pieptănul, pasta și
periuța de dinți începură să strige:
„Floricică, Murdărică,
De tine ne este frică!”
Dar Floricica le răspunse imediat:
„De mine nu vă feriți
Căci prieteni vreau să-mi fiți!”
Atunci săriră toți din cutie și merseră cu fetița la baie. Pieptenele îi curăță și îi strânse părul. Apa și
săpunul o spălară pe mâini și pe față, iar periuța de dinți și cu pasta îi făcură dințișorii să strălucească.
Fetița se simți deodată, parcă ușurată de o grea povară și ochii îi sclipeau de o bucurie nea șteptată.
Prietenii ei cei noi îi spuseră atunci, în cor:
„Floricică, Floricică,
Acum ești o frumușică!
Fetița veni la masă și de îndată scaunul o pofti să se așeze, lingurița și furculi ța se apropiară de
mâinile ei, iar farfuria plină o chema cu mâncăruri alese. Și toate îi spuseră în cor: „Floricică, Floricică, acum
esti o Frumușică.”
A doua zi de dimineață, fetița și-a chemat din nou prietenii din baie, care au pregătit-o pentru
grădiniță. Apoi prietenii curățeniei îi spuseră:
„Frumușică de fetiță,
Poți să mergi la grădiniță!
Când să iasă din casă, un grup de copii, vazând-o, i-au spus în cor:
„Frumușică de fetiță,
Hai cu noi la grădiniță!
Și de atunci, fetiţa, curată și îngrijită, a fost îndrăgită de toată lumea și a dobândit mulți prieteni.
5. DOCTORUL AAU de Adina Grigore și Cristina Ipate-Toma

Dil Crocodil era un crocodil tare drăgălaș, dar nu-i plăcea delc să se spele de dinți.
„Ce loc minunat de tăiat este în gura aceasta! Resturile de mâncare îl vor face din ții micu țului mai
moi și mie îmi va fi mai ușor să sap și să mănânc din ții”, se gândea cu bucurie Caria,vestita mâncătoare de
dinți. Dar dil Crocodil nu știa nimic despre Carie.
Într-o zi, mama crocodilului i-a adus ciocolată. Cum era pofticios din fire, mai ales când era vorba
de ciocolată, micul crocodil s-a repezit să o mănânce pe toată. N-a apucat să mestece prea mult, că
deodată, l-a apucat o durere cumplită de măsea.
– Aau! Mă doare! Se văita în gura mare Dil Crocodil. S-a repezit la cana cu apă, gândindu-se că e
bine să-și spele gura de ciocolată. Dar apa rece i-a făcut și mai rău. Pesemne că era Caria care se ținea cu
putere de măsea.
– Aau! Aau! Aau!
Deodată lângă el apăru o bufniță cu ochii mari și cu ciocul încovoiat.
– M-ai strigat? Iată că am venit!
– Nu te-am strigat! Cine ești tu?
– Sunt Doctorul Aau. Se pare că ai nevoie de ajutor. Te doare măseaua nu-i așa?
„De unde știa doctorul asta cp pe el îl doare măseaua? Și de unde apăruse el? Probabil că era un
magician”, se gândea Dil Crocodi.
– Vreau să pleci! i-a răspuns el doctorului Aau, schimonosit de durere.
104
– Voi pleca doar dupa ce to voi învăța ce să faci ca să nu mă mai strigi. Caria s-a instalat confortabil
în măseaua ta. Ea sapă continuu li se hrănește din dinții tăi. Când nu te speli pe din ți, suprafa ța lor devine
mai moale și Caria poate săpa mai ușor în ei. Dacă vei continua să nu te speli pe din ți, Caria î ți va mânca
toți dinții.
– Minți, Vrei doar să mă sperii! A spus Dil Crocodil, dar a dat fuga și a luat oglinda. A căscat gura
mare și s-a uitat la măseaua care-l durea.
– Scapă-mă de carie! Se rugă el, plângând de durere.
– Du-te și spală-te pe dinți! îi spuse Doctorul Aau.
Dil Crocodil se spălă pe dinți și lacrimile-i șiroiau de durere. După un timp, durerea parcă se mai
domolise.
– Să știi că acum Caria doarme. Dar se va trezi și iar va începe să sape. Trebuie sp mergi la
medicul stomatolog să te scape de Carie, i-a spus doctorul Aau, apoi a dispărut la fel de misterios cum
apăruse.
– Mami, vreau să merg la doctorul stomatolog!
Și mama – crocodil îl duse la cabinetul stomatologic. Micu crocodil s-a speriat puțin la început, dar
mediucl stomatolog i-a zâmbit și el și-a dat seama că nu are de ce să-i fie teamă.
Medicul i-a dat pe măsele cu un spray magic și Dil Crocodil n-a mai simțit nimic când medicul a
cautat-o pe Carie și a dat-o afară din măsea cu un sfredelu ș, de care Caria se temea foarte tare. Apoi
medicul a astupat gaura făcută de Carie cu un praf magic care s-a transformat într-o pastă și s-a întărit la fel
ca măseaua. Nu se mai cunoștea că pe acolo trecuse Caria.
– Mulțumesc pentru că ați alungat Caria din măseaua mea! a spus Dil Crocodil, fericit că odată cu
alungarea Cariei îi trecuse și durerea.
– Trebuie să te speli zilnic pe dinți, căci altfel, Caria se va întoarce, a spus medicul stomatolog.
– Da, știu! A răspuns Dil Crocodil, gândindu-se că la fel îi spusese și Doctorul Aau.
Dar nu voia să afle nimeni că avusese o întâlnire cu Doctorul Aau. A rămas un secret până în ziua
de astăzi, când m-a rugat să vă povestesc întâmplarea, ca să nu pățiți și voi la fel ca el. Și mi-a mai spus
că se spală pe dinți în fiecare zi și acum, chiar dacă a crescut mare.

6. UN MĂR

Un măr copt și parfumat, Iepurică-i pofticios,


Tot mereu eu am mâncat, Vrea și el un măr frumos.
Întâi bine l-am spălat Mănâncă un măr gustos
Ca să îl mănânc curat. Și vei crește sănătos!

7. GOSPODINA de Otilia Cazimir

O furnică duce-n spate Şi mi-s rufele la soare,


Un grăunte jumătate. Şi copiii cer mâncare…

– Încotro fugi, surioară? Nu, la noi în muşuroi


– Ia, mă duc şi eu la moară! Nu e timp pentru zăbavă:
Că de n-am fi de ispravă,
Şi-s grăbită, şi-s grăbită, Ar fi vai şi-amar de noi!
Că mi-i casa neîngrijită,
105
8. BUNUL MOŞUL NICOLAE

Bunul, Moşul Nicolae Ciocolată, gologani.


Lin soseşte în odaie. Printre ghete aşezaţi
Şi-n ghetuţele curate Râd papucii mici, ciudaţi.
Încep iute să se-arate: Îi explică păpuşica:
Biscuiţi, bomboane, bani, Sunt papucii lu’… pisica

9. BRĂDUŢUL

Brăduleţ, brăduţ , drăguţ Pom de anul nou te fac


Ninge peste tine O, ce bucurie
Haide, vino în casa mea Cu beteală am să te îmbrac
Unde-i cald şi bine. Şi steluţe o mie.

10. SORCOVA

Sorcova, vesela, Iute ca săgeata,


Să trăiţi, să-mbătrâniţi, Tare ca fierul,
Ca un măr, ca un păr, Iute ca oţelul.
Ca un fir de trandafir, La anul şi la multi ani!
Tare ca piatra,

11. URSUL PĂCĂLIT DE VULPE de Ion Creangă

Era odată o vulpe vicleană, ca toate vulpile. Ea umblase o noapte întreagă după hrană şi nu găsise
nicăieri. Făcându-se ziua albă, vulpea ieşi la marginea drumului şi se culcă sub o tufă, gândindu-se ce să
mai facă să poată găsi ceva de mâncare.
Şezând vulpea cu botul întins pe labele dinainte, îi vine miros de peşte. Atunci ea ridică puţin capul
şi, uitându-se la vale, în lungul drumului, zăreşte venind un car tras de doi boi.
"Bun!" gândi vulpea. Iaca hrana ce-o aşteptam eu. Şi îndată iese de sub tufă şi se lungeşte în
mijlocul drumului, ca şi cum ar fi moartă.
Carul apropiindu-se de vulpe, ţăranul ce mâna boii o vede şi crezând că-i moartă cu adevărat, strigă
la boi: "Aho !Aho!" Boii se opresc. Ţăranul vine spre vulpe, se uită la ea de aproape, şi văzând-o că nici nu
suflă, îşi zice: "Bre, da cum naiba a murit vulpea asta aici ?! Tii!... ce frumoasă caţaveică am să fac nevestei
mele din blana acestui vulpoi".
Zicând aşa, apucă vulpea de după cap şi târând-o până la car, se opinteşte ş-o aruncă deasupra
peştelui. Apoi strigă la boi: "Hăis! Joian, cea! Bourean". Boii pornesc.
Ţăranul mergea pe lângă boi şi-i tot îndemna să meargă mai iute ca să ajungă degrabă acasă şi să
ia pielea vulpii.

106
Însă cum au pornit boii, vulpea a şi început cu picioarele a împinge peştele din car jos. Ţăranul
mâna, carul scârţâia şi peştele din car cădea.
După ce hoaţa de vulpe a aruncat o mulţime de peşte pe drum, biniii...şor! sare şi ea din car, şi cu
mare grabă, începe a strânge peştele de pe drum. După ce l-a strâns grămadă, îl ia, îl duce la vizuina sa şi
începe a mânca, că taaa...re-i mai era foame.
Tocmai când începuse a mânca, iaca vine la dânsa ursul.
― Bună masa, cumătră! Tiii! da ce de peşte mai ai! Dă-mi şi mie că taaa...re mi-i poftă!
― Ia mai pune-ţi pofta-n cui, cumătre, că doar nu pentru gustul altuia m-am muncit eu. Daca ţi-i aşa
de poftă, du-te şi-ţi moaie coada-n baltă, ca mine, şi-i avea peşte să mănînci.
― Învaţă-mă, te rog, cumătră, că eu nu ştiu cum se prinde peştele.
Atunci vulpea rânji dinţii şi zise:
― Alei, cumătre! da nu ştii că nevoia te duce pe unde nu ţi-e voia şi te învaţă ce nici nu gîndeşti?
Ascultă, cumătre: vrei să mănânci peşte? Du-te desară la balta cea din marginea pădurii, vâră-ţi coada în
apă şi stai pe loc, fără să te mişti, până spre ziuă; atunci smuceşte vârtos spre mal, şi ai să scoţi o mulţime
de peşte; poate îndoit şi întreit decât am scos eu.
Ursul, nemaizicând nici o vorbă, alergă-n fuga mare la balta din marginea pădurii, şi-şi vârî în apă
toată coada!...
În acea noapte începuse a bate un vânt rece, de îngheţa limba-n gură şi chiar cenuşa de sub foc.
Îngheaţa zdravăn şi apa din băltoagă, şi prinde coada ursului, ca într-un cleşte. De la o vreme, ursul
nemaiputând de durerea cozii şi de frig, smunceşte odată din toată puterea. Şi sărmanul urs! În loc să
scoată peşte, rămâne făr de coadă!
Începe el acum a mormăi cumplit, ş-a sărit în sus de durere. Şi-nciudat pe vulpe că l-a amăgit, se
duce să îi ceară socoteală. Dar şireata vulpe ştie cum să se ferească de mânia ursului. Ea ieşise din vizuină
şi se vârâse în scorbura unui copac din apropiere; şi când văzu pe urs că vine far' de coadă, începu a
striga:
― Hei, cumătre! Dar ţi-au mâncat peştii coada, ori ai fost prea lacom, ş-ai vrut să nu mai rămână
peşti în baltă?
Ursul, auzind că îl mai ia şi-n râs, se înciudează şi mai tare, şi se repede iute spre copac; dar gura
scorburii fiind strâmtă, ursul nu poate să încapă înăuntru. Atunci el caută o creangă cu cârlig şi începe a
cotrobăi prin scorbură, ca să scoată vulpea afară, şi să-i dea socoteală... Dar când apuca ursul de piciorul
vulpii, ea striga: "Trage, nătărăule! mie nu-mi pasă, că tragi de copac"... Iar când anina cârligul de copac,
striga: "Văleu, cumătre! nu trage, că-mi rupi piciorul!"
În zadar s-a necăjit ursul, de-i curgeau sudorile, că tot n-a putut scoate vulpea din scorbura
copacului.
Şi uite aşa, a rămas ursul păcălit de vulpe!

12. SĂNIUŢA

Am o sănioară, Dragă săniuţă,


Mă poartă mereu, Mai fă un popas.
Din zori până-n seară, De-oi cădea, drăguţă,
După placul meu. Rămân fără nas!

13. IEDUL CU TREI CAPRE de Octav Pancu Iaşi

În apropiere de casa caprei cu trei iezi își avea casa un ied cu trei capre: o capră-mamă, o capră-
mătușă și o capră-bunică. Grozav de bine o mai ducea iedul!
107
Dimineața, când deschidea ochii, iedul începea să poruncească:
– Capră-mamă, îmbracă-mă! Nu pot singur.
Capra-mamă alerga imediat să-i adune opincile, nădragii și cămăsuța să-l și îmbrace.
Când se vedea îmbrăcat, iedul iarăși poruncea:
– Mătușă capră, ospătează-mă! Nu pot singur.
Mătușa- capră alerga la bucătărie și aducea la patul iedului o ulcică cu lapte dulce și o strachină cu
mămăliguță caldă. Apoi, tot ea rupea din mămăliguță și-i îndesa iedului în gură și îi ținea ulcica la gură ca să
poată sorbi iedul laptele. Ba îi mai aducea și căte o plăcintă că era mare me șteră mătu șa-capră la copt, iar
iedul mare meșter la înghițit.
Toată ziua iedul zburda pe afară, iar seara se întindea în pat și poruncea:
– Capră- bunică, adoarme-ma! Nu pot singur.
Cât ai clipi, capra- bunică venea lângă ied și se pornea să-i cânte și să-l legene.
– Nani, nani, nani, coboară somn pe scara ta nevăzută și oprește-te pe ochii nepoțelului meu!
Și tot așa, în fiecare zi, capra- mamă, capra- mătușă și capra- bunică îi făceau iedului toate poftele.
Dar într-o seară, capra-bunică îl adormi pe ied și o auzi bătând la poartă pe vecina sa, capra cu trei
iezi.
– Scumpele mele surate, am o mare rugăminte la voi. Mâine seară mi se însoară iedul cel mare.
Vreau să pregătesc un ospăț pe cinste, să se ducă vestea. Vă rog să mă ajuta ți la învelitul sarmalelor, la
împletitul colacilor și la ce-o mai fi de trebuință. O să vă mulțumesc și o să vă răsplătesc cum se cuvine!
Mâine în zori vom fi la dumneata, surată. Te ajutăm cu dragă inimă! Îi răspunse capra-mama.
A doua zi de dimineată, cele trei capre plecară la vecina lor, capra cu trei iezi. Mai târziu se trezi și
iedul și după obicei, începu să strige:
– Capră- mamă, îmbracă-mă!
Dar nimeni nu veni să-l îmbrace.
Atunci iedul începu să se tăvălească prin pat și să urle cât îl ţinea gura. Vulpea tocmai trecea pe
acolo și băgă capul pe geam, curioasă să afle ce se întâmplă.
– Nu mai striga atâta, micuțule îi vorbi mieros vulpea. Dacă nu poți să te îmbraci singur, te ajut eu.
Atunca-mi hainele şi numaidecât te voi îmbrăca!
Vulpea le prinse și fugi cu ele la târg să le vândă.
Mare amărăciune îl cuprinse apoi pe ied și tot plângând îl apucă foamea. Atunci strigă:
– Mătușă-capră, ospătează-mă! Dar nimeni nu veni să-l ospăteze! Se porni iar iedul să se
tăvălească și să urle cât îl ținea gura.
Când ţipa el așa, trecea pe acolo ursul care era tare mâncăcios.
– Nu mai striga atât, iedule! Îl potoli ursul cu vocea lui groasă. Mai bine spune-mi unde e mâncarea,
căci te ospătez eu pe cinste!
Iedul îi spunse și ursul intră în bucătărie și începu să înfulece toată mâncarea, ba de lacom ce era
înghiți și castronul și făcălețul. Apoi ursul plecă fără să-i mai dea iedului nici măcar „bună-ziua”.
De-abia acum se puse iedul și mai tare pe plâns și după atâta supărare i se făcu somn. Iedul
de-abia mai avea putere să strige:
– Capră-bunică, adoarme-mă! Dar nimeni nu veni să-l adoarmă. Și din nou începu să se tăvălească
și să urle. Lupul tocmai ieșea la plimbare și îl auzi pe ied strigând.
– Nu mai striga atât de tare, micuțule! glăsui răgușit lupul. Lasă că vin eu să te adorm!
Lupul intră în casă, se așeză lângă ied, legănându-l și cântându-i:
– Nani, nani, nani, nu mai coborâ somn, că nu-i nevoie! Am să-l mănânc pe iedul cel răsfă țat și
alintat. Nani, nani! Iedul se sperie tare, și nu se ştie de unde a mai găsit putere să se smulgă de lângă lup și
s-o rupă la fugă încotro vedea cu ochii.
Iedul s-a înapoiat acasă abia spre seară, gol, flămând și obosit. Și cum intră pe ușă, zise:
– Capră- mamă, mătușă-capră, capră-bunică, am să vă povestesc tot ce s-a întâmplat, dar mai întâi
să-mi caut nişte haine să mă îmbrac și apoi să mănânc ceva că tare mi-e foame.
108
S-a îmbrăcat iedul, a mâncat ce a mai găsit prin oale, dar, înainte de a-și începe povestea, a adormit
buștean.

14. CAPRA CU TREI IEZI de Ion Creangă

Era odată o capră care avea trei iezi. Iedul cel mare și cu cel mijlociu erau tare obraznici, iar cel mic
era harnic și cuminte.
Într-o zi, capra chemă iezii și le zise:
― Dragii mamei copilași, eu mă duc în pădure ca să mai aduc ceva de mâncare. Voi încuia ți u șa
după mine, ascultați unul de altul și să nu cumva să deschideți până nu ve ți auzi glasul meu. Am să vă dau
de știre și am să vă cânt așa:
„Trei iezi cucuiezi
Ușa mamei descuieți!
Că mama v-aduce vouă:
Frunze-n buze,
Lapte-n țâțe,
Drob de sare în spinare
Mălăieș în călcăieș,
Smoc de flori pe subsuori.
― Auzit-ați ce-am spus eu?
― Da, mămucă, ziseră iezii.
― Pot să am nădejde în voi?
― Să n-ai nicio grijă, mămucă! ziseră iezii cei mari.
― Dacă-i așa, apoi veniți, să vă sărute mama. Dumnezeu să vă apere de rele și rămâneți cu bine.
― Mergi sănătoasă, mămucă! Zise iedul cel mic cu lacrimi în ochi.
Apoi, Capra se duse în treaba ei și iezii traseră zăvorul la ușă.
Cumătrul lup, care de mult aștepta un prilej să pape iezii, a tras cu urechea din dosul casei, când
vorbea capra cu iezii. Cum plecă pe ușă capra, lupul și veni la ușă și începu:
„Trei iezi cucuieţi
Ușa mamei descuieți...”
― Săriți și deschideți ușa, că vine mama cu mâncare! zise iedul cel mare
― Să nu cumva să faceți pozna să deschideti! Asta nu-i mămuca! glasul ei nu e a șa gros și răgu șit,
ci e mai subțire și mai frumos, zise iedul cel mic.
Auzind aceasta, lupul se duse la un fierar ca să-i ascută limba și din ții pentru a- și sub ția glasul, apoi
se întoarse la ușă și începu iar:
„Trei iezi cucuieţi
Ușa mamei descuieți...”
― Ei, vedeți, ziceți că nu-i mămuca! D-apoi cine să fie, dacă nu-i ea? Că doar și eu am urechi! Eu
mă duc să-i deschid.
― Bădică! Bădică! Ascultați-mă și pe mine, nu este glasul mamei! Zise iarăși iedul cel mic.
― Tu vrei s-o ținem mult și bine pe mămuca afară? Eu, unul mă duc să-i deschid! zise iedul cel
mare.
Atunci, iedul cel mic se vârî iute în horn și, cu nasul în funingine, tăcea ca pe ștele, dar tremura ca
varga de frică. Iedul cel mijlociu se ghemuiește cum poate sub o albie, tace și el ca pământul, dar tremura
de frică.
Însă iedul ce mare se dădu după ușă și... trase zăvorul.
Lupul lihnit de foame, înșfăcă iedul și-l mâncă așa de iute și cu așa poftă, de-ți părea că nici pe-o
măsea n-are ce pune. Apoi se linse frumușel pe bot și începu să se învârtă prin casă, zicând:
109
― Eu am auzit mai multe glasuri! Unde să fie ceilalți iezi? Ia să mă odihnesc nițel.
― Să-ți fie de bine, nașule! Nu-i veni să tacă iedului de sub albie.
― Ia vino încoace la nănășelul, să te pupe el nițel! Zise lupul și ridică albia, apoi în șfăcă iedul de
urechi și-l mâncă și pe acela. Apoi lupul se mai învărti o vreme prin casă, dar văzând că nu mai găse ște
nimic, așeză cele două capete ale iezilor în fereastră, și-apoi își văzu de drum.
Cum a ieșit dușmanul din casă, iedul cel mic, se dădu iute jos și încuie ușa bine. Apoi începu a
plânge cu amar după frățiorii săi neascultători.
Când jelea el aşa, capra se întoarce acasă încărcată cu de-ale mâncării. Și de la depărtare zări cele
două capete la fereastră.
― Dragii mamei copilași! Cum m-așteaptă ei cu bucurie și nu râd înainte când mă vad.
Dar când se aporpie bine, un fior ca gheața îi trecu prin vine, un tremur o cuprinse.
Ajunse totuși până la ușă și începu:
„Trei iezi cucuieţi
Ușa mamei descuieți...”
Atunci iedul cel mic sări iute și-i deschise ușa, se aruncă în bra țele mamei sale și, cu lacrimi amare,
îi povesti toată pățania fraților săi mai mari.
Capra rămase încremenită o vreme își plânse cu amar copilașii, dar se îmbărbătă și se hotărâ să se
răzbune pe lup. Se apucă să facă bucate alese, apoi umplu o groapă cu jăratec și cu lemne, a șeză nuiele și
o rogojină peste lemne. Așeză pe rogojină un scăunel de ceară și merse de-l chemă pe lup la praznicul
închinat feciorilor săi. Îi povesti și lupului, care făcea pe neștiutorul, toată pățania iezilor.
Lupul dădu vina pe Moș Martin, pe care-l văzuse el umblând prin zmeuriș.
Și din vorbă-n vorbă, capra și lupul ajunseră la locul praznicului.
― Ia poftim cumătre șezi și te ospătează, zise capra, punând scaunul de ceară pe rogojina de
deasupra gropii.
Lupul se așeză imediat pe scăunel și începu să înghită cu lăcomie sarmalele întregi.
Dumnezeu să-i ierte pe cei răposați, cumătră, că bune sarmale ai mai făcut!
Și cum se ospătă el, buf! cade în groapa cu jăratec, căci scăunelul de ceară s-a topit și focul a
cuprins nuielele şi rogojina.
― Văleu, cumătră! Scoate-mă de aici, că-mi arde inima-n mine!
― Ba nu, cumătre, că așa mi-a ars și mie inima după iezi șorii mei! Faptă pentru faptă și arsură
pentru arsură, cumătre!
Dupa aceea capra și cu iedul cel mic au luat o căpiță de fân și au aruncat-o peste dânsul ca să se
mai potolească focul.
Și așa și-a răzbunat sărmana capră pierderea celor doi iezi, dar a scăpat și de cumătrul lup.

MAMA

Mamă, eşti pe lume Dragostea ta mare,


Tot ce-i mai frumos! Mie-mi este scut,
Ochii tăi sunt limpezi Mamă, ia-mă-n braţe,
Glasul ţi-e duios. Vreau să te sărut!

16. PRIMĂVARA de Vasile Alecsandri

A trecut iarna geroasă


Câmpul iată-l înverzit, Turturele se-ngână,
Rândunica cea voioasă Mii de fluturi vezi zburând
La noi iarăși a sosit.
110
Și pe harnica albină Pe copacul înflorit,
Din flori miere adunând. Salutare, primăvară,
Timp frumos, bine-ai venit!
Cântă cucu-n dumbrăvioară

17. GHIOCELUL

În grădină, mititel
A sunat un clopoțel.
Era albul ghiocel
Ce în șoaptă a rostit:
”Hei, voi nu ați auzit?
Primăvara a sosit!”

18. RIDICHEA URIAŞĂ

A fost odată un moşneag care îngrijea de gradină. A pus seminţe în pământ şi le-a stropit în fiecare
zi. După ce au răsărit ridichile, moşul a avut grijă să plivească buruienile din jurul lor. După un timp, moşul a
băgat de seamă că una din ridichi crescuse foarte mare, mai mare decat celelalte. Şi ridichea creştea din ce
în ce mai mare, iar moşul se bucura.
Când a văzut cât de mare a crescut s-a hotărât să o scoată. A apucat ridichea de frunze, a tras, a
tras, dar n-a putut-o scoate. Atunci s-a gândit s-o cheme pe babă:
― Babo! Babo! vino de ajută să scot ridichea!
L-a apucat baba pe moş de mijloc, moşul de ridiche şi au tras împreună, dar n-au putut scoate
ridichea. Se gândiră să o cheme şi pe nepoţică. A apucat nepoţica de babă, baba de moş, moşul de ridiche
şi au tras, au tras, dar n-au putut-o scoate.
Atunci nepoţica zise:
― Să-l chemam pe căţel! Cuţu! Cuţu! vino de ne ajută să scoatem ridichea.
S-a apucat căţelul cu dinţii de rochiţă nepoţichii, nepoţica de babă, baba de moş, moşul de ridiche şi
au tras împreună, au tras, dar tot n-au putut scoate ridichea.
― Să chemăm pisica! a zis atunci căţelul. Pis! Pis! vino să ne ajuţi!
A apucat pisica de căţel, căţelul de nepoţică, nepoţica de bunică, bunica de moşneag, moşul de
ridiche şi au tras, au tras, dar n-au putut-o scoate.
― Să-l chemăm şi pe şoricel! a spus atunci pisica. Chit! Chit! vino să ne ajuţi!
S-a prins şoricelul de pisică, pisica de căţel, căţelul de nepotică, nepoţica de babă, baba de moş,
moşul de ridiche şi au tras, au tras şi iată că au scos ridichea din pământ.
― Ce ridiche uriaşă! s-au minunat ei.
Numai unindu-se cu toţii au putut-o scoate din pământ.

19. PEDEAPSA MÂŢEI de Elena Farago

― I-auzi, draga mea păpuşă, Şi-apoi, după ce i-a ros


Zgârie mâţa la uşă! Toată carnea, pân-la os,
Dar eu nu-i deschid deloc, A dus osul, binişor,
Că sunt supărată foc.
A furat iar, ca o hoaţă, În coteţul lui Azor.
Un întreg picior de raţă,
111
Ca pe el să-l bănuim Deşi încă o iubesc,
Şi să nu îl mai iubim Trebuie s-o pedepsesc.
Şi acum n-o bat, n-o cert, C-a fost rea şi duşmănoasă,
Dar nu vreau deloc s-o iert. Şi n-o las să intre-n casă.

20. CĂSUŢA DIN OALĂ

În mijlocul câmpului şedea o oală rasturnată; şi era oala aceea mare-mare, cât un butoi. Iaca trece
pe acolo un şoarece şi vede oala aceea goală.
"Bună casă e asta", îşi zise el. "A cui o fi?".
― Casă-casuţă, cine stă aici?
Dar nimeni nu răspunde. Se uită şoarecele în toate părţile, însă nu vede pe nimeni. Numai două
muşte, care veniseră şi ele după mâncare acolo, se ridicară în doua picioruşe; dar şoarecele nici nu le-a
luat în seamă.
"Ia să mă mut eu aici şi să stau singur!". Şi s-a aşezat şoarecele în oală.
Trece pe acolo o broscuţă.
― Casă-casuţă, cine locuieşte aici?
― Eu, şoarecele! Dar tu cine eşti? răspunde şoarecele din fundul oalei.
― Eu sunt broasca!
― Dacă vrei vino înăuntru şi-om trăi împreună.
― Bun de tot! Iaca, vin şi eu!
Şi a sărit broasca în oală şi a stat cu şoarecele la un loc.
Trece pe câmp un iepure. Şi văzând namila aceea de oală răsturnată, s-a oprit şi a întrebat:
― Casă-căsuţă, cine locuieşte aici?
― Suntem noi: broasca-broscuţa, şi şoarecele-şoricelul. Dar tu cine eşti?
― Eu sunt fugarul de peste câmpuri şi văi, iepurele. Nu mă lăsaţi şi pe mine să stau cu voi înauntru?
― Iaca aici nu plouă şi nici soarele, nici vântul nu intră. Bucuros, frate! Vino înăuntru şi-om trăi
împreună că e loc.
Şi s-a mutat şi iepurele cu culcuşul în oală.
Trece într-o zi pe lângă oala-căsuţă jupâneasa vulpe şi întreaba şi ea:
― Casă-căsuţă, cine stă aici?
― Noi trăim: iepurele-iepuraşul cu broasca-broscuţă şi şoarecele-şoricelul.
― Dar tu cine eşti?
― Eu sunt surioara voastră mai mare, vulpea. Pentru mine n-o fi loc? Că vai de capul meu, am
rămas fără casă!
― Da, este! Intră şi-i vedea, ca pentru oameni buni e loc.
― Mulţumesc! Asta am aşteptat şi eu.
Şi s-a aşezat vulpea în oală şi au trăit împreună multe zile.
Vine lupul nu ştiu de unde. Vede oala mare: şi-a închipuit c-o fi cineva înăuntru.
― Căsuţă, căsuţă, cine locuieşte aici?
― Eu, sora vulpe, cu iepurele-iepuraşul cu broasca-broscuţa şi şoarecele-şoricelul. Dar tu cine eşti?
― Eu sunt un biet lup fără adăpost. Oare n-o fi chip să stau şi eu cu voi? Că bună casă mai aveţi!
― Se poate, cum să nu! Ne-om mai înghesui cu toţii şi ţi-om face loc şi dumitale.
Şi-a intrat lupul în căsuţă, şi-au trăit împreună.

112
Nu ştiu de unde a venit şi ursul. Şi era mânios Moş Martin şi ostenit, că umblase toată ziua după
mâncare. Şi cum a văzut oala aceea, nu şi-a închipuit că e o căsuţă cu oaspeţi înăuntru; şi s-a aşezat pe
ea, ca să se odihnească puţin.
Dar cum s-a aşezat, oala: pârr! Trosc! S-a sfărâmat în bucăţi şi ursul... ce-a făcut ursul? S-a ales cu
o sperietură bună, iar ceilalţi au fugit care încotro au văzut cu ochii.

21. ELEFANTUL DODO de Adina Grigore și Cristina Ipate-Toma

Dodo era un elefănțel nu prea zburdalnic, dar nici liniştit. Îi plăcea să se joace cum le place tuturor
elefănțeilor. Mergea şi la şcoală la fel cum mergeau toți elefănțeii de vârsta lui.
Astăzi s-a trezit cam târziu. Aseară nu s-a culcat la timp, când i-a spus mama lui şi acum tare ar mai
fi dormit.
― Mai lasă-mă puțin, te rooog, e un joc atât de frumos! s-a rugat de mama lui de fiecare dată când
acesta îi spunea să se culce.
Într-un târziu a adormit, fără să se spele pe dinți şi pe picioare.
Timpul parcă trecea mai repede în dimineața aceasta şi Elefănțelul Dodo nu se mai sătura de somn.
― Dodo, vei întârzia la şcoală! l-a atenționat mama elefant.
Într-un târziu s-a trezi, dar şi-a dat seama că abia avea timp să se îmbrace. S-a îmbrăcat repede cu
uniforma, şi-a aruncat ghiozdanul pe spate şi din treacăt a înfulecat o felie de pâine cu unt şi gem, din cele
pe care mama elefant i le pregătise. Mergea grăbit spre şcoală şi nici nu şi-a dat seama când şi-a pătat cu
gem cravata.
A ajuns la timp. Era agitație în clasă. Uitase că astăzi venea un profesor de dans să-i selecteze
pentru trupa de dans a şcolii. Elefănțeii erau nerăbdători şi exersau care mai de care paşi de dans. Îi plăcea
şi lui Dodo să danseze.
Profesorul a sosit cu muzică. Toți au dansat şi la final profesorul i-a selectat. A fost selectat şi Dodo,
iar profesorul i-a spus că este un dansator foarte bun.
― Acum să formăm perechi, a spus profesorul pornind din nou muzica.
Dodo s-a îndreptat către elefănțica cu fundiță roz. Era colega din banca din față. Mereu îi admirase
fundița. Dar elefănțica i-a întors spatele şi s-a îndreptat către alt elefănțel. S-a dus apoi către elefăn țica cu
ochelari, dar şi aceasta l-a refuzat. Rând pe rând, i-au întors spatele toate colegele elefăn țele. Dezamăgit,
s-a uitat în jur. Mai rămăsese doar o elefănțică la care nici nu mai îndrăznea să meargă. Era Elefăn țica
Deşteptățica, cea mai deşteaptă elefănțică din clasă. A venit elefănțica la el.
― Dansezi? l-a întrebat aceasta.
Ruşinat şi nedumerit, Elefănțelul Dodo a acceptat fără să scoată o vorbă.
― Să te speli pe față! Şi pe mâini! Şi prin urechi! Eşti ciufulit! Să te ui ți în oglindă înainte să pleci de
acasă! i-a spus Elefănțica Deşteptățica, studiindu-l foarte atent.
Ora s-a terminat. Dodo a dat fuga la baie şi s-a privit în oglindă. Era murdar de gem pe la gură şi
avea cravata pătată. Dinții nu avusese timp să-i spele de diminea ță. Nici pe fa ță nu se spălase. Şi-a amintit
că aseară nu se spălase nici pe picioare. Şi urechile... de când a făcut baie în cadă şi l-a ajutat mama nu le
mai spălase. S-a spălat pe mâini, pe față, prin urechi, şi-a dat cravata jos de la gât, şi-a aranjat părul şi a
plecat în clasă. Elefănțica Deşteptățica i-a zâmbit.
Acasă nu a îndrăznit să-i povestească mamei ceea ce i se întâmplase, dar mama a în țeles.
Elefănțelul Dodo nu a mai stat seara târziu să se joace, s-a spălat pe picioare, pe din ți, prin urechi,
dimineața s-a trezit devreme şi a avut timp pentru toate activitățile de igienă personală. Înainte să plece, s-a
mai uitat o dată în oglindă şi mulțumit de ce vede, şi-a salutat bucuros mama.

113
La ora de dans toate elefănțelele ar fi dorit să danseze cu Dodo, care era cel mai bun dansator. Dar
ştiți cu cine dansa Dodo? Bineînțeles, cu Elefănțica Deşteptățica.

22. OUL DE PAŞTI

La Învierea lui Hristos


Oul roşu şi frumos
Copii şi părinţi îl ciocnesc
Si cu bucurie rostesc:
„Hristos a înviat!”
„Adevărat a înviat!”

23. UN CROITOR de Maria Raicu

Ca să fiu bun croitor, Şi apoi, cum el a vrut,


Nu este deloc uşor! La maşina de cusut,
Dar e bine cine-nvaţă Croitorul iute coase
Meşteşug cu ac şi aţă, Haine bune şi frumoase.
Căci, de haine, fiecare Pentru băieţi şi fetiţe,
Are trebuinţă mare! Costumaşe şi rochiţe,
Dar cei mai buni croitori Cămăşi, bluze şi fustiţe,
Măsoară de zece ori Paltonaşe nou nouţe,
Şi taie numai o dată Haine multe care-mi plac
Pânza bine măsurată, Cu aţă şi ac se fac!

114

S-ar putea să vă placă și