Sunteți pe pagina 1din 1

Trăim într-o lume a iluziei, pe o insulă ispititoare, o lume îmbrăcată în amăgiri, secrete, suflete dezgolite,

o lume mai puțin preocupată de adevăratele valori.Sunt mulți scriitori care au conturat adevăratele
valori umane, dar puțini dintre noi sunt cei care le posedă.
Ion Druță, omul cu cele mai multe doruri, este un promotor al valorilor ce cristalizează frumusețea,
originalitatea și existența unui popor.Astfel, pentru personajul druțian este esențial substratul sufletesc,
interioritatea cea mai ascunsă.Omul conceput de scriitor e o ființă profundă, capabilă să comunice cu
lumea la un nivel mai complex promovînd valori ca: familia, munca, dragostea și cele mai nobile
calități:demnitatea, bunătatea, mila, curajul, credința.În viziunea lui Ion Druță, familia este valoarea cea
mai de preț a vieții, un adevărat colț de lume cu bucuriile și necazurile lui.Ca cititor avizat,am sesizat
rolul familiei în romanele ,,Frunze de dor" și ,,Horodiște".
În romanul autobiografic ,,Horodiște" cele mai frumoase valori sunt învățate în cadrul familiei, părinții
reprezentînd modele umane demne de urmat:,, mama era harnică și silitoare ca o furnică", tatăl, deși ,,o
ființă dură și enigmatică" le-a insuflat copiilor săi:dragostea pentru pămînt, demnitatea, curajul.
În ,,Frunze de dor" este accentuat același rol al familiei, dar de o intensitate mult mai
profundă.Gheorghe Doinaru impresionează prin valorile moștenite de la tatăl său:,, și așa frumos mai
era Vasile al ei, că nu era nuntă să nu joace el mireasa, și așa era harnic, că uite aproape din nimic și-au
înjghebat ei o casă și ceva lîngă casă, și era așa de cuminte...".
O altă valoare este munca, cea care modelează adevăratul om.Pentru eroii druțieni, munca înglobează
cea mai frumoasă activitate și formă de existență.Sofica ,,iarna întreagă torcea, țesea, cosea, cîrpea, iar
de cu primăvară și pînă toamna tîrziu basmaua ei albă zbura ca o pasăre...".Pentru Moș Mihail din
nuvela ,,Sania", munca reprezintă generozitatea și dăruirea pînă la sacrificiu pentru binele
oamenilor,,cuminte ca un copil, săvîrșea bătrînul, taina cea mare a omenirii-taina muncii".