Sunteți pe pagina 1din 15

ANTET

Evaluarea conformarii cu cerintele de reglementare pentru sistemul de management al mediului

A. Lista documente de referinta

Stadiu conform.
Reglementarea
C NC NA
Legea 211/ 2011, privind regimul deseurilor X
HG 856/ 2002, privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile,
X
inclusiv deseurile periculoase
OUG 195/ 2005, privind protectia mediului
X
Ord. 647/ 2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenta in caz
de accidente in care sunt implicate substante periculoase, normele metodologice privind elaborarea X
planurilor de urgenta in caz de accidente in care sunt implicate substante periculoase
Ord. 712/ 2005, pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul
situatiilor de urgenta X

OUG196/ 2005, privind fondul de mediu


X
Ordinul nr. 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de
ambalaje x

Legenda: C = conform; NC= neconform, NA = neaplicabil; DD-difuzare document; AI – autoinstruire; II – instruire interna; IE – instruire externa cod: FP-026-1/v.1.

Pagina 1 din 15
B. Cerinte evaluate

Legea 211/ 2011 privind regimul deseurilor

Evaluarea
Mod de aplicare in cadrul Zonele de aplicare / conformitarii
Cerinta organizatiei personal implicat
C N NA
Art. 22. - (1) Producatorul de deseuri sau, dupa caz, orice detinator de deseuri Colectarea selectiva a deseurilor Tot personalul/ X
are obligatia de a efectua operatiunile de tratare in conformitate cu prevederile art. conform procedurii de
4 alin. (1)-(3) si art. 20 sau de a transfera aceste operatiuni unui operator economic gestionare a deseurilor Director Calitate-
autorizat care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sau unui operator public Mediu,
ori privat de colectare a deseurilor in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) Contracte pentru eliminarea si
si art. 20. recuperarea deseurilor Responsabil
(2) Operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului gestionare deseuri
pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport au obligatia sa transporte DF
deseurile numai la instalatii autorizate pentru efectuarea operatiunilor de tratare.
(3) Detinatorii/Producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si
operatorii economici prevazuti la alin. (2) au obligatia sa desemneze o persoana din
randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor
prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane.
(4) Persoanele desemnate, prevazute la alin. (3), trebuie sa fie instruite in
domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a
absolvirii unor cursuri de specialitate.
Art. 23. - (1) Producatorul sau detinatorul care transfera deseuri catre una dintre
persoanele fizice ori juridice prevazute la art. 22 alin. (1) in vederea efectuarii unor
operatiuni de tratare preliminara operatiunilor de valorificare sau de eliminare
completa nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operatiunilor de
valorificare ori de eliminare completa.
(2) La propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, prin actul
normativ care reglementeaza categoria de deseuri se stabilesc conditiile cu privire
la responsabilitatea gestionarii deseurilor si cazurile in care producatorului initial de
deseuri ii revine responsabilitatea pentru intregul lant al procesului de tratare sau
cazurile in care responsabilitatea producatorului si a detinatorului de deseuri se
poate imparti ori delega intre factorii implicati in lantul procesului de tratare.
(3) La propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, prin actul
normativ care reglementeaza categoria de deseuri, in conformitate cu prevederile
art. 12, se stabileste daca organizarea activitatilor de gestionare a deseurilor revine
partial sau in totalitate producatorului produsului din care deriva deseul respectiv si
masura in care distribuitorul produsului respectiv participa la aceasta
responsabilitate.
(4) Prevederile alin. (2) si (3) se aplica in masura in care studiile de evaluare

Legenda: C = conform; NC= neconform, NA = neaplicabil; DD-difuzare document; AI – autoinstruire; II – instruire interna; IE – instruire externa cod: FP-026-1/v.1.

Pagina 2 din 15
Evaluarea
Mod de aplicare in cadrul Zonele de aplicare / conformitarii
Cerinta organizatiei personal implicat
C N NA
efectuate la solicitarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului stabilesc
oportunitatea impartirii responsabilitatii privind gestionarea deseurilor.
(5) In cazul in care impartirea responsabilitatii privind tratarea deseurilor implica
transportul deseurilor peste frontiera Romaniei, acesta se poate realiza numai cu
respectarea prevederilor comunitare referitoare la transferurile de deseuri.
(6) La controlul si supravegherea transporturilor deseurilor peste frontiera
Romaniei se iau in considerare perioadele de tranzitie prevazute in Tratatul de
aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, precum si cele prevazute prin
Hotararea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea
Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind
transferul de deseuri, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 20. - Gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol


sanatatea umana si fara a dauna mediului, in special:
a) fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;
b) fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
c) fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

Art. 22. - (1) Producatorul de deseuri sau, dupa caz, orice detinator de deseuri are
obligatia de a efectua operatiunile de tratare in conformitate cu prevederile art. 4
alin. (1)-(3) si art. 20 sau de a transfera aceste operatiuni unui operator economic Director General
autorizat care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sau unui operator public
ori privat de colectare a deseurilor in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) Responsabil
Decizie numire responsabil cu
si art. 20. gestionare deseuri X
managementul deseurilor
(3) Detinatorii/Producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si
operatorii economici prevazuti la alin. (2) au obligatia sa desemneze o persoana din DF
randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor
prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane.

HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase

Legenda: C = conform; NC= neconform, NA = neaplicabil; DD-difuzare document; AI – autoinstruire; II – instruire interna; IE – instruire externa cod: FP-026-1/v.1.

Pagina 3 din 15
Evaluarea
Mod de aplicare in cadrul Zonele de aplicare / conformitarii
Cerinta
organizatiei personal implicat
C N NA
Art.1
(1)Agentii economici care genereaza deseuri au obligatia sa tina o evidenta a Director Calitate-
gestiunii acestora, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1, pentru fiecare Mediu
tip de deseu. Fise gestionare deseuri conform
(2)Datele centralizate anual privind evidenta gestiunii deseurilor se transmit procedurii de gestionare a Responsabil x
autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la cererea acestora. deseurilor gestionare deseuri
DF

Director Calitate-
Mediu
Raportare semestriala deseuri la
Responsabil x
APM
gestionare deseuri

DF

OUG 195/2005 privind protectia mediului

Evaluarea
Mod de aplicare in cadrul Zonele de aplicare / conformitarii
Cerinta
organizatiei personal implicat
C N NA
Art.6
(1)Protectia mediului constituie obligatia si responsabilitatea autoritatilor
administratiei publice centrale si locale, precum si a tuturor persoanelor fizice si Director CalitateMediu
juridice.
(2)Autoritatile administratiei publice centrale si locale prevad in bugetele proprii Politica organizatiei Responsabil
fonduri pentru indeplinirea obligatiilor rezultate din implementarea legislatiei gestionare deseuri
comunitare din domeniul mediului si pentru programe de protectie a mediului si
colaboreaza cu autoritatile publice centrale si teritoriale pentru protectia mediului in
vederea realizarii acestora.
Art 24 Respectarea cerintelor de Director Calitate- x
Activitatile privind fabricarea, introducerea pe piata, utilizarea, depozitarea depozitare, manipulare Mediu
temporara sau definitiva, transportul intern, manipularea, eliminarea, precum si specificate in fisele de securitate
introducerea si scoaterea din tara a substantelor si preparatelor periculoase sunt Responsabil
supuse unui regim special de reglementare si gestionare. gestionare deseuri
Art 28 DF
Legenda: C = conform; NC= neconform, NA = neaplicabil; DD-difuzare document; AI – autoinstruire; II – instruire interna; IE – instruire externa cod: FP-026-1/v.1.

Pagina 4 din 15
Evaluarea
Mod de aplicare in cadrul Zonele de aplicare / conformitarii
Cerinta
organizatiei personal implicat
C N NA
Persoanele fizice si juridice care gestioneaza substante si preparate periculoase au
urmatoarele obligatii:
a)sa respecte prevederile art. 24 privind substantele si preparatele periculoase;
b)sa tina evidenta stricta - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare - a
substantelor si preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor si ambalajelor
acestora, care intra in sfera lor de activitate, si sa furnizeze informatiile si datele
cerute de autoritatile competente conform legislatiei specifice in vigoare;
c)sa elimine, in conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu,
substantele si preparatele periculoase care au devenit deseuri si sunt reglementate
in conformitate cu legislatia specifica.
d)sa identifice si sa previna riscurile pe care substantele si preparatele periculoase
le pot reprezenta pentru sanatatea populatiei si sa anunte iminenta unor descarcari
neprevazute sau accidente autoritatilor pentru protectia mediului si de aparare
civila.
Art.55
(1)Protectia apelor de suprafata si subterane si a ecosistemelor acvatice are ca
obiect mentinerea si imbunatatirea calitatii si productivitatii biologice ale acestora, in Director Calitate-
scopul evitarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si bunurilor Mediu
materiale. Politica organizatiei x
Responsabil
gestionare deseuri

DF

Legenda: C = conform; NC= neconform, NA = neaplicabil; DD-difuzare document; AI – autoinstruire; II – instruire interna; IE – instruire externa cod: FP-026-1/v.1.

Pagina 5 din 15
Evaluarea
Mod de aplicare in cadrul Zonele de aplicare / conformitarii
Cerinta
organizatiei personal implicat
C N NA
Art.58
Persoanele fizice si juridice au urmatoarele obligatii:
a)sa execute toate lucrarile de refacere a resurselor naturale, de asigurare a
migrarii faunei acvatice si de ameliorare a calitatii apei, prevazute cu termen in
avizul sau autorizatia de gospodarire a apelor, precum si in autorizatia de mediu, si
sa monitorizeze zona de impact;
c)sa amenajeze porturile cu instalatii de colectare, prelucrare, reciclare sau Director Calitate-
neutralizare a deseurilor petroliere, menajere sau de alta natura, stocate pe navele Mediu
fluviale si maritime, si sa constituie echipe de interventie in caz de poluare
Politica organizatiei
accidentala a apelor si a zonelor de coasta; X
Obiective
d)sa nu evacueze ape uzate de pe nave sau platforme plutitoare direct in apele Responsabil
naturale si sa nu arunce de pe acestea nici un fel de deseuri; gestionare deseuri
e)sa nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea DF
apelor de suprafata;
f)sa nu deverseze in apele de suprafata, subterane si maritime ape uzate, fecaloid
menajere, substante petroliere, substante prioritare/prioritar periculoase;
g)sa nu arunce si sa nu depoziteze pe maluri, in albiile raurilor si in zonele umede
si de coasta deseuri de orice fel si sa nu introduca in ape substante explozive,
tensiune electrica, narcotice, substante prioritare/prioritar periculoase.
Art.64
Persoanele fizice si juridice au urmatoarele obligatii in domeniu:
a)sa respecte reglementarile privind protectia atmosferei, adoptand masuri
tehnologice adecvate de retinere si neutralizare a poluantilor atmosferici;
b)sa doteze instalatiile tehnologice, care sunt surse de poluare, cu sisteme de
automonitorizare si sa asigure corecta lor functionare; Director Calitate-
c)sa asigure personal calificat si sa furnizeze, la cerere sau potrivit programului Mediu
pentru conformare, autoritatilor competente pentru protectia mediului, datele
Politica organizatiei
necesare; Responsabil X
Obiective
d)sa imbunatateasca performantele tehnologice in scopul reducerii emisiilor si sa gestionare deseuri
nu puna in exploatare instalatiile prin care se depasesc limitele maxime admise
prevazute in legislatia in vigoare; DF
e)sa asigure, la cererea autoritatilor competente pentru protectia mediului,
diminuarea, modificarea sau incetarea activitatii generatoare de poluare;
f)sa asigure masuri si dotari speciale pentru izolarea si protectia fonica a surselor
generatoare de zgomot si vibratii, astfel incat sa nu conduca, prin functionarea
acestora, la depasirea nivelurilor limita a zgomotului ambiental.

Legenda: C = conform; NC= neconform, NA = neaplicabil; DD-difuzare document; AI – autoinstruire; II – instruire interna; IE – instruire externa cod: FP-026-1/v.1.

Pagina 6 din 15
Ord 647/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenta in caz de accidente in care sunt implicate substante
periculoase
NORME METODOLOGICE privind elaborarea planurilor de urgenta in caz de accidente in care sunt implicate substante periculoase

Zonele de Evaluarea
Mod de aplicare in cadrul conformitarii
Cerinta aplicare / personal
organizatiei
implicat C N NA
Art.3. Personal
In conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice se intocmesc Conducere/
urmatoarele tipuri de planuri de urgenta: Director Calitate-
- plan de urgenta interna; Plan situatii urgenta Mediu, x
- plan de urgenta externa. Inspector SSM/
Cadrul tehnic PSI

Art.4
(1) Planurile de urgenta prevazute la art. 3 se adapteaza in functie de specificul Personal
fiecarui obiectiv, de tipurile de accidente potentiale, de felul si de cantitatile
substantelor periculoase, de organizarea administrativ-teritoriala si de conditiile de
mediu.
(2) Principalele tipuri de evenimente in care sunt implicate substante periculoase, Conducere/
Plan situatii urgenta x
pentru care se intocmesc planuri de urgenta, sunt: Director Calitate-
- emisii de substante periculoase; Mediu,
- avarii; Inspector SSM/
- accidente chimice majore; Cadrul tehnic PSI
- incendii;
- explozii.
Art.5 Plan situatii urgenta Personal x
(1) Planul de urgenta interna se elaboreaza in scopul planificarii masurilor Conducere/
specifice pentru reducerea riscului asupra sanatatii angajatilor, calitatii factorilor de Director Calitate-
mediu si integritatii bunurilor materiale, in caz de evenimente in care sunt implicate Mediu,
substante periculoase, produse pe amplasamentul unor obiective - sursa de risc Inspector SSM/
chimic, incendiu, explozii si poluari. Cadrul tehnic PSI
(2) Planul prevazut la alin. (1) are la baza identificarea riscurilor potentiale
specifice, precum si procedurile de raspuns in vederea asigurarii:
- informarii oportune a titularilor de activitati, angajatilor, populatiei si autoritatilor
publice locale;
- pregatirii personalului cu functii de decizie, a angajatilor si a fortelor de
interventie;
- interventiei de urgenta, in mod organizat si intr-o conceptie unitara, pentru
prevenirea, limitarea si inlaturarea consecintelor;
- refacerii si reabilitarii factorilor de mediu;
Legenda: C = conform; NC= neconform, NA = neaplicabil; DD-difuzare document; AI – autoinstruire; II – instruire interna; IE – instruire externa cod: FP-026-1/v.1.

Pagina 7 din 15
Zonele de Evaluarea
Mod de aplicare in cadrul conformitarii
Cerinta aplicare / personal
organizatiei
implicat C N NA
- reluarii in conditii normale a activitatilor de productie.
Art.6
(1) Elaborarea planurilor de urgenta interna se realizeaza de catre titularii de
activitati cu pericol potential de producere a unor evenimente generate de
substante periculoase, in cantitati egale sau mai mari decit cele prevazute in anexa
nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 95/2003. Personal
(2) Organul tehnic care coordoneaza elaborarea planului de urgenta interna este Conducere/
compartimentul de protectie civila. Director Calitate-
(3) Planul de urgenta interna se intocmeste in doua exemplare, dintre care un Plan situatii urgenta Mediu, x
exemplar se pastreaza la dispeceratul obiectivului sau la ofiterul de serviciu, iar Inspector SSM/
celalalt exemplar, de catre inspectorul de protectie civila al obiectivului. Cadrul tehnic PSI
(4) Procesul de elaborare a planului de urgenta interna se bazeaza pe
informatiile continute in raportul de securitate al obiectivului, elaborat potrivit art. 8
alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 95/2003.

Art.9
(1) Responsabilitatea actualizarii planului de urgenta interna revine inspectorului de
protectie civila al obiectivului, aceasta activitate realizandu-se anual sau ori de cite
ori apar modificari, astfel:
- schimbarea unor persoane cu responsabilitati in schema generala de raspuns
la urgente; Personal
- schimbarea adreselor/numerelor de telefon, fax, telex etc.; Conducere/
- modificari in situatiile cu necesarul de resurse umane si materiale, cu acordul Director Calitate-
titularului de activitate; Plan situatii urgenta Mediu, x
- modificari in programul de instruire-pregatire. Inspector SSM/
(2) Revizuirea planului de urgenta interna se realizeaza la intervale de cel mult 3 Cadrul tehnic PSI
ani sau la solicitarea autoritatilor teritoriale de protectie civila, pe baza modificarilor
produse in:
- caracteristicile surselor de risc;
- structura economica a obiectivului;
- realizarea cooperarii;
- conceptia aplicarii planului.

Legenda: C = conform; NC= neconform, NA = neaplicabil; DD-difuzare document; AI – autoinstruire; II – instruire interna; IE – instruire externa cod: FP-026-1/v.1.

Pagina 8 din 15
Zonele de Evaluarea
Mod de aplicare in cadrul conformitarii
Cerinta aplicare / personal
organizatiei
implicat C N NA
Atr.10
ART. 10
(1) Planul de urgenta interna va fi testat si evaluat prin exercitii organizate de
catre titularul activitatii.
(2) Inainte de executarea exercitiilor se asigura actualizarea sau, dupa caz,
revizuirea planului de urgenta interna, precum si antrenamente partiale cu
personalul de decizie si cu fortele de interventie.
Personal/
(3) Pregatirea exercitiilor si antrenamentelor se executa pe baza unui grafic
Director Calitate-
intocmit de inspectorul de protectie civila, avizat de compartimentele de specialitate
Mediu,
ale obiectivului si de autoritatea teritoriala de protectie civila si aprobat de titularul
Planificare simulari situatii de Inspector SSM/
activitatii. x
urgenta Cadrul tehnic PSI
(4) Anual se va executa cel putin cite un exercitiu pentru fiecare tip de eveniment
in care sunt implicate substante periculoase, precum incendiu, explozie, avarie,
accident chimic, emisie de substante periculoase.
(5) Exercitiile si antrenamentele cu scenarii care presupun efecte in afara
amplasamentului se vor organiza si desfasura cel putin o data la 3 ani.
(6) Evaluarea planului de urgenta interna se realizeaza dupa executarea
exercitiilor prevazute la alin. (1), pe baza concluziilor si rapoartelor prezentate de
personalul special angrenat in acest scop, cite un exemplar din raportul de evaluare
fiind transmis autoritatilor teritoriale de protectie civila si celor de protectie a
mediului.

ORDIN nr. 712 / 2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta
DISPOZITII GENERALE privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta

Zonele de Evaluarea
Mod de aplicare in cadrul conformitarii
Cerinta aplicare / personal
organizatiei
implicat C N NA
Art.4 Program instruire pentru Personal/ x
Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta este componenta a pregatirii situatii de urgenta Director Calitate-
profesionale si are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor necesare in Mediu,
Legenda: C = conform; NC= neconform, NA = neaplicabil; DD-difuzare document; AI – autoinstruire; II – instruire interna; IE – instruire externa cod: FP-026-1/v.1.

Pagina 9 din 15
Zonele de Evaluarea
Mod de aplicare in cadrul conformitarii
Cerinta aplicare / personal
organizatiei
implicat C N NA
vederea prevenirii si reducerii efectelor negative ale situatiilor de urgenta sau ale Inspector SSM/
dezastrelor la locul de munca si in incinta institutiilor si operatorilor economici. Cadrul tehnic PSI

Art.9
Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta se face la angajare si periodic
si se realizeaza prin urmatoarele categorii de instructaje:
Personal/
a) instructajul introductiv general;
Director Calitate-
b) instructajul specific locului de munca;
Program instruire pentru Mediu,
c) instructajul periodic; x
situatii de urgenta Inspector SSM/
d) instructajul pe schimb, acolo unde situatia o impune;
Cadrul tehnic PSI
e) instructajul special pentru lucrari periculoase;
f) instructajul la recalificarea profesionala;
g) instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a institutiei.

Art.10
Instructajul introductiv general vizeaza dobindirea de cunostinte cu privire la:
a) sistemul de acte normative care reglementeaza managementul situatiilor de
Personal/
urgenta si actele normative specifice profilului operatorului economic sau institutiei;
Director Calitate-
b) managementul situatiilor de urgenta la nivelul operatorului economic sau al
Mediu,
institutiei;
Instruire la angajare Inspector SSM/ x
c) mijloacele tehnice existente si planificarea resurselor pentru realizarea masurilor
Cadrul tehnic PSI
de protectie civila si de aparare impotriva incendiilor;
e) modul de actiune in cazul producerii unei situatii de urgenta ca urmare a
manifestarii unui tip de risc existent;
f) actiunile ce trebuie intreprinse pentru limitarea si inlaturarea urmarilor situatiilor de
urgenta.
Art.16 Instructaj la locul de munca Toate zonele/ x
Instructajul specific locului de munca se executa individual, dupa instructajul
introductiv general, de catre seful locului de munca respectiv. Director Calitate-
Art.17 Mediu,
La efectuarea instructajului specific locului de munca se urmareste sa se asigure Inspector SSM/
participantilor cunostinte referitoare la: Cadrul tehnic PSI
a) caracteristicile fizico-chimice ale substantelor, materialelor si produselor utilizate la
locul de munca;
b) conditiile care determina ori favorizeaza producerea accidentelor si avariilor
tehnologice si cauzele potentiale de incendiu si/sau explozie specifice locului de munca;
c) descrierea, functionarea, monitorizarea si modul de interventie la instalatiile si
Legenda: C = conform; NC= neconform, NA = neaplicabil; DD-difuzare document; AI – autoinstruire; II – instruire interna; IE – instruire externa cod: FP-026-1/v.1.

Pagina 10 din 15
Zonele de Evaluarea
Mod de aplicare in cadrul conformitarii
Cerinta aplicare / personal
organizatiei
implicat C N NA
sistemele de siguranta ale masinilor si utilajelor de la locurile de munca, inclusiv cele de
prevenire a avariilor tehnologice;
d) descrierea, functionarea, amplasarea si modul de actionare a instalatiilor, utilajelor,
aparatelor, dispozitivelor si mijloacelor de protectie impotriva incendiilor;
e) conceptia de interventie in cazul producerii unei situatii de urgenta si continutul
documentelor operative de raspuns;
f) sarcini specifice pentru prevenirea situatiilor de urgenta si realizarea masurilor de
protectie civila.
Art.21
Instructajul periodic se executa cu toate categoriile de salariati pe o durata de cel
putin doua ore si are ca scop improspatarea, completarea si detalierea cunostintelor
dobindite prin instructajul introductiv general si prin instructajul specific locului de
munca.
Art.23
Tematica orientativa anuala de instruire, adaptata fiecarei categorii de salariati, se
Toate zonele/
structureaza de regula astfel:
Director Calitate-
a) actele normative care reglementeaza managementul situatiilor de urgenta;
Mediu,
b) obligatiile generale si specifice care revin fiecarei categorii de salariati pentru Instructaj periodic x
Inspector SSM /
realizarea managementului situatiilor de urgenta in cadrul unitatii;
Cadrul tehnic PSI
c) conditiile care determina ori favorizeaza producerea accidentelor si avariilor
tehnologice si cauzele potentiale (riscurile) de incendiu si/sau explozie specifice;
normele, regulile si masurile de prevenire a acestora;
d) descrierea, functionarea, intretinerea si modul de utilizare a instalatiilor si
sistemelor de protectie destinate prevenirii avariilor tehnologice si incendiilor;
e) modul de actiune a salariatilor in cadrul serviciilor de urgenta si in sprijinul
acestora pentru realizarea interventiei operative si pentru limitarea si inlaturarea
urmarilor situatiilor de urgenta
Art 31 Program anual de instruire Tot personalul/ x
(1) Instructajul periodic se face de catre persoanele desemnate de conducatorii Director Calitate-
institutiilor, managerii operatorilor economici sau patroni, astfel: Mediu
a) pentru personalul de executie, de catre conducatorul locului de munca respectiv;
b) pentru personalul incadrat pe functii tehnice si administrative din sectoarele de
productie si din compartimentele de cercetare, proiectare, intretinere, reparatii, controlul
calitatii, aprovizionare tehnico-materiala si desfacere, de catre sefii compartimentelor
respective;
c) pentru sefii de sectii, sectoare, compartimente functionale si sefii de departamente,
de catre conducatorul tehnic.
(2) Pentru agentii economici sau institutiile care au cel mult 9 salariati efectuarea
Legenda: C = conform; NC= neconform, NA = neaplicabil; DD-difuzare document; AI – autoinstruire; II – instruire interna; IE – instruire externa cod: FP-026-1/v.1.

Pagina 11 din 15
Zonele de Evaluarea
Mod de aplicare in cadrul conformitarii
Cerinta aplicare / personal
organizatiei
implicat C N NA
instructajului periodic este sarcina exclusiva a patronului sau a conducatorului institutiei

Art 40 Instruirea vizitatorilor si vizitatori si x x


Instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a institutiei se personalului care lucreaza in personalului care
desfasoara cu persoanele care executa temporar activitati in locurile din incinta numele sau pe teritoriul lucreaza in numele
agentului economic sau a institutiei respective unde sunt prezenti factori de risc organizatiei conform sau pe teritoriul
potential generatori de situatii de urgenta, dupa cum urmeaza: procedurii de comunicare organizatiei sau in
a) personalul societatilor comerciale de constructii-montaj si instalatii; numele
b) personalul societatilor comerciale de reparatii, revizii, intretinere si de service; oraganizatiei
c) personalul care efectueaza transport de materiale periculoase;
d) personalul de paza apartinind altor societati comerciale sau firme specializate;
e) vizitatori in grup de minimum 5 persoane.
Art.42
Instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a institutiei se
efectueaza, dupa caz, de personalul de specialitate in domeniul protectiei civile, de
cadrul tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, de seful serviciului
de urgenta sau de seful locului de munca in care este prevazut un asemenea instructaj.
Art.43
Problematica instructajului consta in:
a) prezentarea procedurilor specifice instructajului introductiv general pentru
categoriile de persoane prevazute la art. 40 lit. a) si b);
b) prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de munca pentru
categoriile de persoane prevazute la art. 40 lit. c) si d);
c) prezentarea unei proceduri special intocmite pentru persoanele prevazute la art.
40 lit. e), prin care acestea sunt instruite sumar (in maximum 15 minute) asupra
principalelor reguli de prevenire pe care trebuie sa le respecte si sunt atentionate
asupra pericolelor existente in anumite locuri de pe traseul parcurs in incinta
operatorului economic sau a institutiei
Art.44
Legenda: C = conform; NC= neconform, NA = neaplicabil; DD-difuzare document; AI – autoinstruire; II – instruire interna; IE – instruire externa cod: FP-026-1/v.1.

Pagina 12 din 15
Zonele de Evaluarea
Mod de aplicare in cadrul conformitarii
Cerinta aplicare / personal
organizatiei
implicat C N NA
Consemnarea efectuarii instructajului pentru personalul din afara operatorului economic
sau a institutiei se face intr-un proces-verbal intocmit in acest scop, care contine
problematica prezentata si tabelele cu numele, prenumele si semnatura persoanelor
instruite.
Art.45
Instruirea in domeniul situatiilor de urgenta se certifica prin inscrisuri realizate, dupa
caz, in fisa individuala de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta, in registrul de
predare-primire a schimbului sau in procesele-verbale de instruire.
Art.46
Personalul/
Fisele individuale de instructaj se intocmesc pentru toate persoanele angajate, conform x
Director Calitate-
modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele dispozitii
Mediu,
generale.
Fise individuale de instruire Inspector SSM/
Art.47
Cadrul tehnic PSI
Dupa efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fiselor individuale de
instructaj, inscrisul efectuandu-se cu pasta sau cu cerneala.

OUG 196/2005 privind fondul de mediu

Mod de Evaluarea
Zonele de
aplicare in conformitarii
Cerinta aplicare / personal
cadrul
implicat C N NA
organizatiei
Art.9
b)taxele pentru emisiile de poluanti in atmosfera, incasate de la operatori economici, in cuantumul Director Calitate-
prevazut in anexa nr. 1; Raportari si Mediu, Contabil,
c)taxele incasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deseurilor virare taxe de Responsabil x
valorificabile, in limitele prevazute in anexa nr. 2; mediu gestionare deseuri
d)o taxa de 1 leu (RON)/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piata nationala de catre
producatorii si importatorii de bunuri ambalate si ambalaje de desfacere;
Art 10 Raportari si Director Calitate- x
(1)In cazul utilizarii de catre operatorii economici a deseurilor industriale reciclabile, ca materii prime virare taxe de Mediu, Contabil,
secundare, in proportie de cel putin 50%, sumele stabilite la art. 9 alin. (1) lit. b) nu se platesc. mediu Responsabil
(2)Taxele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. d) si i) se platesc numai in cazul neindeplinirii obiectivului de gestionare deseuri
valorificare a deseurilor de ambalaje, respectiv obiectivul de gestionare a anvelopelor uzate prevazute
in legislatia in vigoare, plata facandu-se pe diferenta dintre obiectivul anual si obiectivul realizat efectiv
de catre operatorii economici responsabili.
Legenda: C = conform; NC= neconform, NA = neaplicabil; DD-difuzare document; AI – autoinstruire; II – instruire interna; IE – instruire externa cod: FP-026-1/v.1.

Pagina 13 din 15
Mod de Zonele de Evaluarea
Cerinta aplicare in aplicare / personal conformitarii
cadrul implicat C N NA
(3)Operatorii economici producatori si importatori de bunuri ambalate si de ambalaje de desfacere si organizatiei
operatorii economici responsabili pentru gestionarea anvelopelor uzate sunt obligati sa calculeze si sa
declare lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea, diferenta
dintre obiectivul calculat utilizand procentajul stabilit prin legislatia in vigoare ca obiectiv de valorificare
anual si obiectivul efectiv realizat.

Lege nr. 211/2011, privind regimul deseurilor

Mod de Evaluarea
Zonele de
aplicare in conformitarii
Cerinta aplicare / personal
cadrul
implicat C N NA
organizatiei
Art.22
Detinatorii/Producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici
Responsabil
prevazuti la alin. (2) au obligatia sa desemneze o persoana din rândul angajatilor proprii care sa
Decizie RU gestionare deseuri X
urmareasca si sa asigure îndeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta
DF
obligatie unei terte persoane.

Art. 23. - (1) Producatorul sau detinatorul care transfera deseuri catre una dintre persoanele fizice Contracate
Director Calitate-
ori juridice prevazute la art. 22 alin. (1) în vederea efectuarii unor operatiuni de tratare preliminara predare desuri
Mediu, Responsabil
operatiunilor de valorificare sau de eliminare completa nu este scutit de responsabilitatea pentru Procese verbale x
gestionare deseuri
realizarea operatiunilor de valorificare ori de eliminare completa. predare deseuri
DF
Art. 49. - (1) Producatorii de deseuri, detinatorii de deseuri, comerciantii si brokerii, asa cum sunt Raportari si Director Calitate- X
definiti în anexa nr. 1, precum si operatorii economici care desfasoara activitati de tratare a deseurilor virare taxe de Mediu, Contabil,
sunt obligati sa asigure evidenta gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, în conformitate cu mediu Responsabil
modelul prevazut în anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 856/2002, cu completarile ulterioare, si sa gestionare deseuri
o transmita anual agentiei judetene pentru protectia mediului. DF
(2) Producatorii si detinatorii de deseuri persoane juridice, pe lânga evidenta prevazuta la alin. (1),
trebuie sa pastreze buletinele de analiza care caracterizeaza deseurile periculoase generate din
propria activitate si sa le transmita, la cerere, autoritatilor competente pentru protectia mediului.
(3) Agentia pentru protectia mediului pastreaza pentru scopuri statistice, cel putin 5 ani, evidentele
prevazute la alin. (1).
(4) Persoanele juridice/Persoanele fizice autorizate, precum si producatorii de deseuri periculoase,
operatorii economici care sunt autorizati pentru colectarea si transportul deseurilor periculoase sau
care actioneaza în calitate de comercianti ori brokeri sunt obligati sa tina o evidenta cronologica a
cantitatii, naturii, originii si, dupa caz, a destinatiei, a frecventei, a mijlocului de transport, a metodei de
Legenda: C = conform; NC= neconform, NA = neaplicabil; DD-difuzare document; AI – autoinstruire; II – instruire interna; IE – instruire externa cod: FP-026-1/v.1.

Pagina 14 din 15
Mod de Zonele de Evaluarea
Cerinta aplicare in aplicare / personal conformitarii
cadrul implicat C N NA
tratare, precum si a operatiunilor prevazute în anexele nr. 2 si 3 si sa o puna la dispozitia autoritatilor organizatiei
competente, la cererea acestora.
(5) Operatorii economici prevazuti la alin. (1) sunt obligati sa pastreze evidenta gestiunii deseurilor
cel putin 3 ani, cu exceptia operatorilor economici care desfasoara activitati de transport, care trebuie
sa pastreze evidenta timp de cel putin 12 luni.
(6) La cererea autoritatilor competente sau a unui detinator anterior sunt furnizate documentele
justificative conform carora operatiunile de gestionare au fost efectuate.
(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), institutiile care desfasoara activitati care privesc
apararea tarii si securitatea nationala transmit evidenta gestiunii deseurilor anual, centralizat, la
autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.
(8) ANPM centralizeaza informatiile prevazute în anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 856/2002,
cu completarile ulterioare, colectate de agentiile pentru protectia mediului.

NUME FUNCTIA DATA SEMNATURA

APROBAT Administrator

VERIFICAT Director Calitate


Mediu

ELABORAT Director Calitate


Mediu

Legenda: C = conform; NC= neconform, NA = neaplicabil; DD-difuzare document; AI – autoinstruire; II – instruire interna; IE – instruire externa cod: FP-026-1/v.1.

Pagina 15 din 15