Sunteți pe pagina 1din 5

AMENDAMENTE

Asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019

Nr. Articolul din Text amendament propus (autor, Motivația amendamentului/ sursa de Motivația
crt. lege/anexa/capitol/ apartenență politică) finanțare respingerii
subcapitol/paragraf (numai pt.
/grupa/titul/articol/ comisii
alineat
1. Articolul 28^1/anexa Se introduce un articol nou: Conform datelor Fondul de Investiții Sociale din
3/15/02 capitolul Art. 28^1 Moldova (FISM), până în prezent au fost
7001/ titlul 55/ În bugetul Ministerului Dezvoltării renovate şi modernizate 845 de grădinițe din
articolul 02/ Regionale și Administrației Publice, la Republica Moldova din grantul oferit de
alineatul 03 capitolul 70.01 “Locuințe, servicii și Guvernul României, in perioada 2012- 2015
dezvoltare publică”, titlul 55 “Alte fiind valorificate în acest sens circa 29 milioane
transferuri”, alineatul “Asistență pentru de euro.
dezvoltare alocată în străinătate”, este Continuarea procesului de renovare a acestora,
cuprinsă suma de 23.350 mii lei pentru cu suportul Guvernului este esențial pentru
finanțarea de către Republica Moldova a susținerea angajamenelor pe care România și le-a
lucrărilor de renovare și reparație pentru asumat față de dezvoltare Republicii Moldova.
infrastructura preșcolară și școlară,
conform Acordului dintre Guvernul Sursa de finanțare:
României și Guvernul Republicii Moldova Sumele suplimentare vor fi alocate din bugetul
privind implementarea programului de Autorității Electorale Permanente din subvenția
asistență tehnică și financiară în baza unui alocată finanțării partidelor politice, în cuantum
ajutor financiar nerambursabil în valoare de de 409.000 mii lei bugetul propus pentru 2019.
100 milioane euro acordat de România
Republicii Moldova, semnat la București la
27 aprilie 2010.

Autorii amendamentului:
Ponta Victor – Viorel– deputat neafiliat
Banias Mircea Marius– deputat neafiliat
Bănicioiu Nicolae– deputat neafiliat
Bogaciu Alexandra – Corina – deputat
neafiliat
Cîmpeanu Sorin Mihai – deputat neafiliat
Constantin Daniel – deputat neafiliat
Dobre Mircea – Titus – deputat neafiliat
Durbacă Eugen – deputat neafiliat
Huncă Mihaela – deputat neafiliat
Meiroșu Marilena – Emila– deputat
neafiliat
Nechifor Cătălin – Ioan– deputat neafiliat
Podașcă Gabriela – Maria – deputat
neafiliat
Spînu Ion – deputat neafiliat
Văcaru Alin Vasile– deputat neafiliat
Mocialcă Ion – deputat neafiliat
Petric Octavian – deputat neafiliat
Pop Georgian – deputat neafiliat
Tudose Mihai – deputat neafiliat
Vlăducă Oana – Silvia – deputat neafiliat
Pau Radu – Adrian– deputat neafiliat
Țuțuianu Adrian – senator neafiliat
AMENDAMENTE
Asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019

Nr. Articolul din Text amendament propus (autor, Motivația amendamentului/ sursa de Motivația
crt. lege/anexa/capitol/ apartenență politică) finanțare respingerii
subcapitol/paragraf (numai pt.
/grupa/titul/articol/ comisii
alineat
1. Articolul 27^1/anexa Se introduce un articol nou: Din 2007 de când a devenit membru al Uniunii
3/14/02 capitolul Art. 27^1 Europene, prinicipalul stat către care România a
5401/ titlul 55/ (1) În bugetul Ministerului Afacerilor direcționat bugetul asistenţei pentru dezvoltare a
articolul 02/ Externe, la capitolul 54.01 “Alte servicii fost Republica Moldova. Fondurile au fost
alineatul 03 publice generale”, titlul 55 “Alte alocate în special pentru ameliorarea calităţii
transferuri”, alineatul “Asistență pentru serviciilor medicale la naştere, susţinerea
dezvoltare alocată în străinătate”, este păturilor sociale vulnerabile, educaţia preşcolară
cuprinsă suma de 26.619 mii lei pentru şi prezervarea patrimoniului cultural. În
finanțarea de către Republica Moldova a continuare eforturilor depuse până în prezent
lucrărilor la instituții de cultură și propunem alocarea de fonduri pentru
patrimoniu, în baza asistenței pentru următoarele obiective:
dezvoltare. 1. Lucrări de finisaje interioare și exterioare ale
(2) În bugetul Ministerului Afacerilor Teatrului muzical-dramatic „Bogdan Petriceicu-
Externe, la capitolul 54.01 “Alte servicii Hașdeu” din Cahul. Anterior a fost alocată suma
publice generale”, titlul 55 “Alte de 800 000 de euro din grantul oferit de
transferuri”, alineatul “Asistență pentru Guvernul României 2012-2015, pentru
dezvoltare alocată în străinătate”, este construcția unui nou sediu al teatrului, iar acum,
cuprinsă suma de 1.401 mii lei ca urmează a fi efectuate lucrările de dotare cu
suplimentare pentru finanțarea de către mobilier, echipament de iluminare, etc.
Ucraina a lucrărilor la instituții de cultură și 2. Lucrări pentru proiectarea și demararea
patrimoniu, în baza asistenței pentru procesului de renovare al Teatrului Național
dezvoltare. „Mihai Eminescu” din Chișinău. Teatrul
Naţional din Chişinău este prima instituție
Autorii amendamentului: teatrală de expresie română din Basarabia, a fost
Ponta Victor - Viorel– deputat neafiliat inaugurat oficial la 6 octombrie1921, fiind creat
Banias Mircea Marius– deputat neafiliat printr-o Hotărâre de guvern semnată de ministrul
Bănicioiu Nicolae– deputat neafiliat Cultelor şi Artelor, Octavian Goga. Printre
Bogaciu Alexandra – Corina – deputat directorii teatrului din perioada interbelică a fost
neafiliat și marele poet, George Topîrceanu.
Cîmpeanu Sorin Mihai – deputat neafiliat 3. Continuarea lucrărilor de renovare ale
Constantin Daniel – deputat neafiliat interiorului Sălii cu Orgă, care este Centrul
Dobre Mircea – Titus – deputat neafiliat Naţional al Muzicii de Cameră din Chişinău.
Durbacă Eugen – deputat neafiliat Primul grant de 1 milion de euro oferit de către
Huncă Mihaela – deputat neafiliatâ Guvernul României 2012-2015 a fost utilizat
Meiroșu Marilena – Emila– deputat pentru renovarea exteriorului clădirii. Edificiul
neafiliat necesită continuarea lucrărilor de renovare pe
Nechifor Cătălin – Ioan– deputat neafiliat interior.
Podașcă Gabriela – Maria – deputat 4. Lucrări pentru proiectarea și demararea
neafiliată procesului de renovare al Academiei de Muzică,
Spînu Ion – deputat neafiliat Teatru și Arte Plastice din Chișinău. La 27
Văcaru Alin Vasile– deputat neafiliat martie 1918 sală festivă a edificiului a găzduit
Mocialcă Ion – deputat neafiliat adunarea în care s-a votat Actul Unirii.
Petric Octavian – deputat neafiliat Actualmente, una dintre cele mai frumoase
Pop Georgian – deputat neafiliat clădiri istorice din capitală, se află într-o stare
Tudose Mihai – deputat neafiliat deplorabilă.
Vlăducă Oana – Silvia – deputat neafiliat 5. Lucrări pentru proiectarea și demararea
Pau Radu – Adrian– deputat neafiliat procesului de renovare al Casei Aron Pumnul –
Țuțuianu Adrian – senator neafiliat Cernăuți.

În 2018, s-au împlinit 200 de ani de la nașterea


lui Aron Pumnul, marele îndrumator și gazda lui
Mihai Eminescu în timpul studiilor gimnaziale
ale poetului la Cernăuți. Casa memorială Aron
Pumnul aparține patrimoniului cultural
românesc. Până în prezent nu a beneficiat de nici
un ajutor din partea statului roman.
Sursa de finanțare:
Sumele suplimentare vor fi alocate din bugetul
Autorității Electorale Permanente din subvenția
alocată finanțării partidelor politice, în cuantum
de 409.000 mii lei bugetul propus pentru 2019.