Sunteți pe pagina 1din 9

Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Baia Mare Avizat Director:

Disciplina: Limba și literatura română Avizat șef de catedră:


Profesor: Hotca Marian
Clasa a IX-a C (profesional)
2 ore/ săptămână
Total ore semestrul I: 18 x 2 = 36 de ore
Total ore semestrul al II-lea: 16 x 2 = 32 de ore

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Unitatea de Competențe specifice Conținuturi Număr ore Săptămâna Observații


învățare
1. Evaluare Prezentarea programei și a cerințelor pentru 2 S1
inițială clasa a IX-a;
Recapitularea cunoștințelor dobândite
anterior; 2 S2
Test de evaluare inițială;
Corectarea testului și dezbatera lucrărilor
2. Joc și 1.1 utilizarea adecvată a „Porunca” de Tudor Arghezi 2 S3
joacă achiziţiilor lingvistice în - genuri literare (recapitulare)
receptarea diverselor texte; - teme și motive
1.2. identificarea elementelor - autor și cititor
specifice din structura unor tipuri - eu liric
textuale studiate; Ficţiunea literară:

„Prefaţa” (Versuri de Abecedar) de 2 S4


Tudor Arghezi
1.3 exprimarea orală sau în scris a -tema, motiv literar, gen literar,
propriilor reacţii şi opinii privind constructia discursului liric, structura si
textele receptate; expresivitatea textului poetic, viziunea
asupra jocului la T. Arghezi

2 S5
Amintiri din copilărie, de Ion Creangă
1.4 redactarea unor texte diverse; - Genuri literare. Genul epic.Trăsături.
- Teme. Viziunea despre lume
- Imaginea copilăriei şi a jocului.
- Stabilirea ideilor principale
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a - Rezumat
formelor exprimării orale şi scrise - Teme și motive literare;
în diverse situaţii de comunicare; - Narator și personaj;
- Vizionarea filmului „Amintiri din
2 S6
copilărie”
2.1. aplicarea unor tehnici vizând Limbă şicomunicare:
înţelegerea textelor literare sau - Derivarea cu prefixe şi sufixe;
nonliterare; - Relaţii semantice: sinonimia, antonimia,
2 S7
omonimia, polisemia, expresii și locuțiuni.
- Eseul structurat

2.2 identificarea temei textelor Ficțiune și realitate


propuse pentru studiu; „Homo ludens” de Johan Huzinga 2 S8
- Lecturarea textului
- Argumentarea. Textul argumentativ 2 S9
- Pleonasmul

2.5 compararea trăsăturilor De-a v-ați ascuns... de Tudor Arghezi


definitorii ale comunicării în texte - Explorarea textului. Motive literare. 1 S10
ficţionale şi nonficţionale; - Elemente de versificație;
- Textul argumentativ.
- Exerciții vocabular
1
- Test
2.6 aplicarea conceptelor de
specialitate în analiza şi discutarea Alice în Țara Minunilor
2 S11
textelor literare studiate; (fragment)
2.7 Compararea limbajului - Explorarea textului. Rezumatul textului.
cinematografic cu acela al textului - Fișa autorului. Realizarea unui poster
scris; - Vizionarea ecranizării „Alice în Țara
Minunilor”
2 S12
Evaluare semestrială.

Discutarea și corectarea evaluării


2 S13
semestriale.
Evaluarea portofoliilor semestriale
2 S14
În lumea sărbătorilor de iarnă (colinde)

2 S15

1.2. identificarea elementelor Ficțiunea literară: 2 S16


specifice din structura unor tipuri ,,Amintiri din copilărie”
textuale studiate; de Ion Creangă - lectura fragmentului
3. Familia
(pagina 71)
1.3 exprimarea orală sau în scris a tema, viziunea artistică, autor, narator, 2 S17
propriilor reacţii şi opinii privind secvența epică, scena, descriere, narațiune,
textele receptate; portretul personajelor;

1.4 Redactarea unor texte diverse; Limbă şi comunicare:


Rolul elementelor arhaice şi regionale în
2 S18
2.2 Identificarea temei textelor interpretarea mesajelor scrise şi orale.
propuse pentru studiu;

2.5 Compararea trăsăturilor


definitorii ale textelor narative şi
descriptive;

2.6 Aplicarea conceptelor de


specialitate în analiza şi discutarea
textelor literare studiate;

2.7 Compararea limbajului


cinematografic cu acela al textului
scris;

Semestrul al II-lea
11 februarie -14 iunie 2019
Continuare
Unitatea 3 „Familia”

„Moromeţii” de Marin Preda - lectura


fragmentului, tema, naraţiune, descriere,
dialog; stil direct/ stil indirect, monolog, 2 S1
portretul personajelor;
Vizionarea filmului „Moromeții”
Conflicte între generaţii.Mentalităţi. Chipul
tatălui în romanul Moromeții. 2 S2
Limbă şi comunicare: Interpretarea sensului
cuvintelor în text Ficţiunea literară:

„Mara” de Ioan Slavici - lectura


fragmentului, viziunea artistică, personajele,
tipuri de personaje, viziunea despre lume, 2 S3
apartenență la gen și specie.
Vizionarea filmului „Mara”

2 S4
Test de evaluare + corectarea și discutarea
testului de evaluare.
„Tren de plăcere” de I.L.Caragiale - lectura
2 S5
textului, viziunea artisică, personajele,
comicul, incipit, final, schița;
2 S6

4. Iubirea 1.1 utilizarea adecvată a Literatura


achiziţiilor lingvistice în Ficțiunea literară:
receptarea diverselor texte;
2 S7
1.2. identificarea elementelor „Numai una” de George Coșbuc
specifice din structura unor tipuri - lectura textului poetic;
textuale studiate; - audiție muzicală „Numai una”;
1.3 exprimarea orală sau în scris a - studiul textului poetic;
propriilor reacţii şi opinii privind - structura, teme și motive literare, figuri de
textele receptate; stil;
1.4 redactarea unor texte diverse;
2 S8
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a „Sara pe deal” de Mihai Eminescu
formelor exprimării orale şi scrise - lectura textului poetic;
în diverse situaţii de comunicare; - studiul textului poetic;
2.1. aplicarea unor tehnici vizând - structura, teme și motive literare, figuri de
înţelegerea textelor literare sau stil;
nonliterare;
2.2 identificarea temei textelor Test de evaluare + corectarea și discutarea
propuse pentru studiu; testului de evaluare
2 S9
2.3 Compararea ideilor și
atitudinilor diferite în dezvolatarea
aceleași teme literare; „Romeo și Julieta” de William
2.4. Analizarea componentelor Shakespeare
2 S10
structurale și expresive; - genul dramatic definiție și caracteristici;
2.5 compararea trăsăturilor - rezumatu textului dramatic;
definitorii ale comunicării în texte - explorarea textului;
ficţionale şi nonficţionale; - modul de reflectare a unei teme în mai
2 S11
2.6 aplicarea conceptelor de multe opere literare (genuri și epoci diferite,
specialitate în analiza şi discutarea autori diferiți) - proiect
textelor literare studiate;
3.3 Argumentarea unui punct de
vedere privind textele studiate.

5.Evaluare Recapitulare pentru evaluarea semestrială 2 S12


semestrială
și finală
Evaluare semestrială 2 S13

Discutarea și corectarea evaluării


2 S14
semestriale
Exerciții. Evaluare finală
2+2 S15- S16