Sunteți pe pagina 1din 1

ROCT - Centrala Rețelei Firmelor de

Exercițiu/Întreprinderilor Simulate din România


Strada Corbului nr. 7C, 300239, Timişoara, România
Telefon/Fax: 004-0256-270.238
email: firma.de.exercitiu@roct.ro
web: www.roct.ro

Nr. intrare la ROCT[1]......................


Data: ......../......./..............................

CERERE DE INREGISTRARE

ŞI AUTORIZARE A FUNCTIONARII

Întreprinderea simulată ................................................................, cu sediul în localitatea


....................................................................., str.............................................., nr. ............,
judeţ/sector ....................., cod poştal ............., telefon .............., fax................................,
e-mail ........................., Universitatea................. .................................................................,

reprezentată de studentul ..................................................., anul .............., grupa..............,


domiciliat în .............................., str....................................... nr. ........., solicită autorizarea
constituirii şi înmatricularea în Registrul întreprinderilor simulate.

Cererea este însoţită de următoarele documente:

1. Actul constitutiv al întreprinderii simulate, semnat şi datat (formular tip);


2. Declaraţie pe proprie răspundere dată de: fondatori; administratori; cenzori, din care
rezultă că fiecare declarant îndeplineşte conditiile legale pentru deţinerea şi exercitarea
calităţii pe care o are în întreprinderea simulată (formular tip);
3. Declaraţie pe proprie răspundere privind autorizarea funcţionării (formular tip);
4. Dovadă sediu, care poate fi făcută cu: contract de vânzare-cumpărare, contract de
închiriere sau subinchiriere, contract de asociere în participaţiune, contract de leasing
imobiliar, contract de comodat, de uz, uzufruct, însoţită de dovada proprietăţii spaţiului
(extras de carte funciară[2]);
5. Dovadă capital social, care poate fi făcuta cu foaie de vărsamânt, ordin de plată sau
chitanţă CEC, la ROCT-BANCA VIRTUALĂ;
6. Dovada achitării taxelor de constituire - foaie de vărsământ pentru suma de 440
RON;
7. Dovada achitării taxei de rezervare nume firmă - foaie de vărsamânt pentru suma
de 50 RON.

Data: ......................... Semnătura,

[1] Se completeaza la ROCT;


[2] Se va anexa copie dupa acesta.