Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG

ANALIZA REZULTATELOR TESTELOR INIŢIALE


ISTORIE-CULTURA CIVICA

Prin intermediul testului iniţial aplicat claselor de gimnaziu la disciplinele istorie si educatie
civica au fost evaluate competenţe specifice şi conţinuturile din anii scolari anteiori conform programei
scolare.
Au fost evaluati elevii claselor VII-VIII, respectiv 61 elevii de gimnaziu.
În urma aplicării testului iniţial s-au evidenţiat următoarele aspecte:

TRANSE DE NOTE

SUB5 5-6.99 7-8.99 9-10 Procent de


promovare
Istorie 10 10 6 3 66%
Cls a VIIIa
Cultura civica 9 12 6 5 69%
Cls a VIIa

Cultura civica 7 10 10 4 76%


Cls a VIIIa

Greşelile tipice sesizate se referă la:


- cele mai multe răspunsuri corecte s-au obţinut la itemii obiectivi cu alegere multipla iar la cei
subiectivi unde erau de redactat scurte compuneri pe baza unor surse date s-au inregistrat
rezultate slabe;
- s-a constat că elevii nu cunosc suficient terminolgia specifică(istorico- geografica), nu ştiu să
folosească sursele istorice, harta/reprezentările grafice în obţinerea de informaţii.
-
Măsuri privind îmbunătăţirea rezultatelor învăţării:
1. alocarea unor resurse de timp la fiecare oră pentru aprofundarea unor noţiuni, concepte, analiza
unor texte, etc
2. temă pentru acasă
3. realizarea unor teme specifice la portofoliul elevului
4. testatea oral/scris a nivelului competenţelor la final de semestru/an (fără notare în catalog)
5. lectură
6. fişe de lucru diferenţiate
7. metode active de predare-invatare
ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


-Elevii au demonstrat ca nu reusesc sa realizeze o
-Elevii au demonstrate cunostinte la itemii la corelatie intre informatiile din text, in care exista
alegere,pe baza surselor istorice relatie de cauzalitate

-La analiza textului la prima vedere,au identificat in -Elevii nu au reusit sa identifice pe harta si
timp si spatiu,popoarele,ocupatiile, inventiile si tabel,itemii ceruti,pentru a realiza un text istoric
spatiile corect
- sunt capabili să aplice în contexte noi -Elevii nu au reusit sa identifice in textele la prima
informaţiile asimilate pentru rezolvarea unor vedere termenii care indicau distrugerile cauzate
probleme concrete: integrarea termenilor istorici de cele doua razboaie mondiale
în enunţuri referitoare la o anumită temă,
recunoaşterea unor noţiuni istorice în definiţii date,
stabilirea relaţiei de tip cauză-efect, realizarea unor
comparaţii între evenimente, personalităţi, să
recunoască semnificaţia unor evenimente
istorice sau repere cronologice;

AMENINTARI OPORTUNITĂŢI
- Dezinteresul elevilor fata de mijloacele clasice de - Existenţa unor materiale didactice atractive:
informare si documentare planşe,filmuleţe,auxiliare foarte bine realizate;
- Mijloacele moderne de informare promovează
adesea o atitudine mecanica si automatizata de -Folosirea materialeor audio-video,si a celor
invatare,care nu ajuta la formarea limbajului istoric informatice,care sunt atractive pentru generatiile
-Lipsa unor optionale la nivelul anilor de actuale de elevi.
studio,care ar stimuli interesul pentru istorie
- Participarea elevilor la diferite concursuri si
olimpiade,cat si realizarea de excursii la
obiectivele istorice din orasul Constanta, ce
implica activitati specific disciplinei.

.
Prof. Costache Constantin