Sunteți pe pagina 1din 17

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETRU PONI” CUCUTENI

Localitatea CUCUTENI, Judeţul IAŞI


Tel./fax: 0232/717074
Mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com
Web: www.scoalacucuteni.ro

Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității

Aprobat
Director,

Prof. Raluca Mariana CIUDIN

PROCEDURA
PRIVIND PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII

COD PO.CEAC.18

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA


EDIŢIEI/ REVIZIEI
Ediţia/
Operaţiune
Revizi Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura
a
a
Membru
comisie Noiembrie
Elaborat Luminiţa BURLUI
elab. 2013
proceduri
Ediţia 1
Responsabi Noiembrie
Verificat Steluţa ASANDEI
l CEAC 2013
Director 28.11.201
Aprobat Raluca Mariana CIUDIN
3
Școala Gimnazială „Petru Poni” Cod PO. CEAC 18

Cucuteni Procedura Ediţia:1 Revizia:0


privind promovarea Page 2 of 17
CEAC
imaginii școlii
Exemplar nr.1

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR


Ediţia/ Revizia Componenta revizuită Data aplicării
Ediţia 1 Procedură completă 02.12.2013

3. LISTA DE DIFUZARE

Scopul Ex. Compar- Nume şi Data


Funcţia Semnătura
difuzării nr. timent prenume primirii
Toate
3.
Informare 1 compartimentel 29.11.2013
1
e
3. Aplicare 2 Toate 29.11.2013
2 compartimentel
e
3. Evidenţă 3 Comisia pentru Responsabil Raluca Mariana 29.11.2013
3 promovarea CIUDIN
imaginii școlii
3. Arhivare 4 Secretariat Secretară Gheorghiţa Daniela
4 NISTOREASA

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ:
 Standarde internaţionale de management
 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011
 SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi
vocabular;
 Regulamentul de ordine interioară;
 Standardele ARACIP privind evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar.
 Circuitul documentelor;
 Regulamentul privind regimul actele de studii şi documentele şcolare gestionate de unităţile
de învăţământ preuniversitar din 07 octombrie 2011 (anexă la Ordinul nr. 5565/2011 al ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru aprobarea Regulamentului privind regimul
actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar);
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar referitor
la actele de studii.
SCOPUL PROCEDURII:
Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de
descentralizare şi asigurare a calităţii educaţiei.

DOMENIUL DE APLICARE:
Precizarea (definirea) activităţii la care se referă PO:
- promovarea imaginii instituţionale a şcolii.
Școala Gimnazială „Petru Poni” Cod PO. CEAC 18

Cucuteni Procedura Ediţia:1 Revizia:0


privind promovarea Page 3 of 17
CEAC
imaginii școlii
Exemplar nr.1

Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi


desfăşurate de unitatea scolară
Lista principalelor activităţi de care depinde:
a) această activitate depinde de activitatea compartimentelor:
- secretariat,
- contabilitate;
- conducerea şcolii;
- consilierul educativ;
- comisia de promovare a imaginii şcolii;
- toate cadrele didactice.
b) de această activitate depind următoarele compartimente:
- secretariat;
- conducerea şcolii;
- elevii şcolii;
- comunitate locală.
Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale
activităţii procedurale, listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii.
a) activitatea depinde de furnizarea datelor :
- secretariat;
- învăţători, diriginţi;
- consilier educativ;
- conducerea şcolii.
b)de această activitate depind compartimentele :
- secretariat;
- învăţatori, diriginţi;
- conducere.
Definiţii şi abrevieri:
A. Definiţii
Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte
Termenul
termenul
1. Procedura operaţională Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie
urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în
vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual;
2. Ediţie a unei proceduri Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri
operaţionale operaţionale, aprobată şi difuzată;
3. Revizia în cadrul unei Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele
ediţii asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale
unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost
aprobate şi difuzate.
Școala Gimnazială „Petru Poni” Cod PO. CEAC 18

Cucuteni Procedura Ediţia:1 Revizia:0


privind promovarea Page 4 of 17
CEAC
imaginii școlii
Exemplar nr.1

B.Abrevieri
Nr.crt. Abrevierea Termenul abreviat
1 PO Procedură operaţională
2 E Elaborare
3 V Verificare
4 A Aplicare
5 Ap Aprobare
6 Ah Arhivare
7 ROF Regulament de organizare şi funcţionare

DESCRIEREA PROCEDURII
a) Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate
b) Elaborarea unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a
exemplarelor de bună practică în managementul instituţional;
c) Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea
acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educaţional;
d) Colaborarea eficientă cu toţi beneficiarii procesului educațional;
e) Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea absenteismului, violenţei şcolare, susţinerea
elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, susţinerea elevilor cu înalte abilităţi;
f) Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice
identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală;

Documente utilizate
- ghiduri şi scrisori metodice (ISJ, CCD);
- documentele comisiei de promovare a imaginii şcolii
- calendarul activităţilor extraşcolare ( judeţene, naţionale)
- documente interne (rapoarte, analize, informări, planificări)
- M.E.N. (ordine şi dispoziţii)
Școala Gimnazială „Petru Poni” Cod PO. CEAC 18

Cucuteni Procedura Ediţia:1 Revizia:0


privind promovarea Page 5 of 17
CEAC
imaginii școlii
Exemplar nr.1

Circuitul documentelor

Modul de lucru
PLANIFICAREA OPERAŢIUNILOR ŞI ACŢIUNILOR ACTIVITĂŢILOR:
Proiectarea globală-prefigurează activitatea din şcoală pe un an şcolar. Operează cu obiective,
resurse, strategii şi criterii de evaluare cu un grad ridicat de generalitate, fiecare membru al
Comisiei de promovare a imaginii şcolii având termene şi acţiuni bine stabilite de Consiliul
Profesoral şi Consiliul de Administraţie;
Proiectarea eşalonată - se materializează prin propunerile cadrelor didactice şi nu numai de
modalităţi de promovare a imaginii şcolii, elaborarea Proiectului de promovare a imaginii şcolii de
către membrii comisiei, delegarea de atribuţiuni pentru punerea în aplicare a proiectului de către
persoanele implicate;
Etapele întocmirii unui Proiect privind promovarea imaginii şcolii.
Unitatea şcolară:
Tipul şcolii: Şcoală gimnazială
Limba de predare: limba română
Populaţia şcolară:
Număr de elevi:
Școala Gimnazială „Petru Poni” Cod PO. CEAC 18

Cucuteni Procedura Ediţia:1 Revizia:0


privind promovarea Page 6 of 17
CEAC
imaginii școlii
Exemplar nr.1

Număr de clase:
Provenienţă: mediu:
Personalul şcolii:
Număr de cadre didactice:
Personal auxiliar:
I . ANALIZA DE NEVOI
1) INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV
Populaţie şcolară – nr. elevi
- rata abandonului şcolar:
 ciclul primar
 ciclul gimnazial
- rata de promovabilitate;
- ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune;
- frecvenţa abaterilor prin note scăzute la purtare;
- promovabilitatea la examenul de evaluare naţională.
Personal didactic – nr. cadre didactice
- nr. cadre didactice calificate (%);
- nr. cadre didactice titulare cu gradul I (%);
- nr. cadrelor didactice cu performanţe în activitatea didactică/ ştiinţifică.
Resurse materiale – nr. spaţiilor şcolare – , dintre care:
- săli de clasă – ;
- cabinete – ;
- laboratoare – ;
- ateliere – ;
- biblioteca – ;
- nr. spaţiilor sanitare – ;
- material didactic – şcoala este dotată satisfăcător cu material didactic modern;
- şcoala are (nu are) fonduri băneşti extrabugetare.
2) INFORMAŢII DE TIP CALITATIV
- Mediul de provenienţă al elevilor: familii cu nivel de şcolarizare mediu
- Calitatea personalului didactic:
 calificat – %;
 cu performanţe în activitatea didactică – %.
Școala Gimnazială „Petru Poni” Cod PO. CEAC 18

Cucuteni Procedura Ediţia:1 Revizia:0


privind promovarea Page 7 of 17
CEAC
imaginii școlii
Exemplar nr.1

- Relaţii interpersonale bazate pe colaborare, deschidere, comunicare;


- Calitatea managementului şcolar – directorul şcolii împreună cu o echipă de cadre didactice
abilitate prin cursuri de perfecţionare în domeniul managementului educaţional, au iniţiat şi
dezvoltat activităţi (relaţii) de parteneriat cu alte şcoli din ţară şi din străinătate, cu comunitatea
locală. Şcoala funcţionează după un plan managerial propriu.
3) CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ
Se caracterizează printr-un ethos profesional reprezentat de un ansamblu de trăsături
având ca valori dominante cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de
copii, ataşament faţă de profesie, entuziasm şi dorinţa de afirmare.
Regulamentul de ordine interioară a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor
interesaţi şi prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizarea si Funcţionare a Unităţilor
de învăţământ Preuniversitar. În conţinutul Regulamentului de Ordine Interioară sunt cuprinse
norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice, a personalului auxiliar şi a personalului
nedidactic.
În ceea ce priveşte climatul organizaţional putem afirma că este un climat deschis,
caracterizat prin dinamism şi angajare, relaţiile dintre cadre fiind colegiale, de respect şi de sprijin
reciproc.
Directorul şcolii are o atitudine asertivă, democratic, de încredere în echipa de lucru,
este receptiv, cooperant, comunicativ, dinamic, obiectiv, cu respect faţă de realizările
organizaţiei şi a nevoilor ei, colaborează bine cu membrii colectivului, ţine seama de sugestiile
acestora şi ia decizii cu privire la reducerea disfuncţiilor semnalate în activitatea şcolii.
Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv- educativă şi în conduita
cadrelor didactice.
4) ANALIZA SWOT
Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnica) SWOT,
analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele paliere:
- oferta curriculară;
- resursele umane;
- resursele materiale şi financiare;
- relaţiile cu comunitatea.
Școala Gimnazială „Petru Poni” Cod PO. CEAC 18

Cucuteni Procedura Ediţia:1 Revizia:0


privind promovarea Page 8 of 17
CEAC
imaginii școlii
Exemplar nr.1

a) Oferta curriculară
PUNCTE TARI
Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul material curricular (planuri de
învăţământ şi programe şcolare, programe şcolare alternative, auxiliare curriculare – manuale,
caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare etc.).
PUNCTE SLABE
Organizarea defectuoasă a CDŞ:
- managerial – oferta şcolii nu satisface nevoile tuturor elevilor;
- administrativ – opţiunile se fac în funcţie de decizia majorităţii elevilor clasei;
- resurse umane – insuficienta diversitate a abilităţilor cadrelor didactice în raport cu
solicitările (părinţilor şi copiilor) beneficiarilor.
OPORTUNITĂŢI
Identificarea oportunităţilor de formare a cadrelor didactice.
CDŞ oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi cunoaştere în diferite domenii de
activitate.
Oferta CDŞ vine în sprijinul ameliorării fenomenului de absenteism şcolar şi contribuie la
dezvoltarea unei motivaţii intrinseci pentru învăţare.
CDŞ permite valorificarea abilităţilor individuale.
AMENINŢĂRI
- Insuficienta diversificare şi adecvare a CDŞ la cerinţele şi solicitările părinţilor şi elevilor poate
scădea motivaţia acestora pentru învăţare precum şi interesul pentru această unitate de
învăţământ.
- Baza materială existentă nu permite realizarea tuturor solicitărilor (opţiunilor) beneficiarilor.
Numărul calculatoarelor din şcoală nu este suficient.
b) Resurse umane
PUNCTE TARI
- personal didactic calificat în proporţie de - %;
- ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I este de - %;
- ponderea cadrelor didactice cu performanţe în activitatea didactică este de -%;
- relaţiile interpersonale (profesor - elev, conducere - subalterni, profesori - părinţi, profesori -
profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ;
- există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice (există comisii constituite pe
diverse probleme) precum şi o bună coordonare a acestora;
Școala Gimnazială „Petru Poni” Cod PO. CEAC 18

Cucuteni Procedura Ediţia:1 Revizia:0


privind promovarea Page 9 of 17
CEAC
imaginii școlii
Exemplar nr.1

- ameliorarea relaţiei profesor-elev prin intermediul Consiliului Elevilor.


PUNCTE SLABE
- slabă motivare cauzată de salarii mici;
- slabă participare la cursuri de formare şi perfecţionare din cauza accesului la aceste cursuri prin
achitare de taxe;
- lipsa cabinetului de consultanţă psihopedagogică;
- conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice;
OPORTUNITĂŢI
- numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează
împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii grupului, o comunicare mai bună;
- varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de CCD, ONG, universităţi;
- posibilităţile financiare de stimulare, motivare a cadrelor didactice;
- întâlnirile frecvente de câte ori este cazul între cadrele didactice şi părinţii elevilor (şedinţele cu
părinţii la nivelul clasei / şcolii, consultaţiile).
AMENINŢĂRI
- scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale (colaborare cu părinţii,
perfecţionarea, activităţile extracurriculare, confecţionarea materialelor didactice, pregătirea cu
profesionalism a lecţiilor etc.);
- scăderea prestigiului cadrelor didactice prin pensionarea unor profesori recunoscuţi pe plan local;
- criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice care reduce implicarea familiei în
viaţa şcolară. Acest lucru se reflectă atât în relaţia profesor-elev cât şi în performanţa şcolară a
elevilor.
c) Resurse materiale şi financiare
PUNCTE TARI
- starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă corespunzătoare;
- existenţa unor cabinete şi laboratoarelor funcţionale pentru anumite discipline;
- şcoala are bibliotecă.
PUNCTE SLABE
- nu există sală de sport;
- nu există cabinet de consiliere psihopedagogică;
- fondul de carte al bibliotecii nu este reactualizat, biblioteca nu este conectată la reţeaua Internet;
- materialul didactic este insuficient şi depăşit;
Școala Gimnazială „Petru Poni” Cod PO. CEAC 18

Cucuteni Procedura Ediţia:1 Revizia:0


privind promovarea Page 10 of 17
CEAC
imaginii școlii
Exemplar nr.1

- fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru stimularea cadrelor didactice şi elevilor, pentru
achiziţionarea unor echipamente şi materiale didactice, pentru întreţinerea spaţiilor şcolare, şcoala
nu dispune de fonduri extrabugetare.
OPORTUNITĂŢI
- descentralizare şi autonomie instituţională;
- parteneriat cu comunitatea locală (primărie, părinţi), firme;
- posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în activităţi productive şi de întreţinere a şcolii.
AMENINŢĂRI
- degradarea spaţiilor şcolare din cauza fondurilor băneşti limitate, alocate pentru întreţinerea
şcolii.
d) Relaţiile cu comunitatea
PUNCTE TARI
- semestrial – Comisia diriginţilor organizează întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul
prevenirii delincvenţei juvenile;
- în şcoală s-au desfăşurat programe educaţionale: ..............;
- întâlniri semestriale cu Comitetul consultativ al părinţilor, suplimentate de consultaţii individuale
cu părinţii;
- dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-părinţi se realizează şi prin intermediul activităților
extrașcolare;
- contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare precum: excursii,
vizite la muzee, vizionări de spectacole, acţiuni caritabile cu cămine de bătrâni, etc., introduc elevii
în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor.
PUNCTE SLABE
- slabe legături de parteneriat cu O.N.G.-uri;
- legăturile cu firme şi licee în vederea realizării unei orientări vocaţionale adecvate sunt
insuficiente şi necoordonate.
OPORTUNITĂŢI
- disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primărie, ONG,
Biserică, Poliţie, instituţii culturale);
- cererea exprimată de Consiliul reprezentativ al elevilor privind desfăşurarea de activităţi comune
părinţi-profesori-elevi;
- interesul liceelor de a-şi prezenta oferta educaţională;
- responsabilitatea (altor şcoli) instituţii omoloage pentru schimburi de experienţă.
Școala Gimnazială „Petru Poni” Cod PO. CEAC 18

Cucuteni Procedura Ediţia:1 Revizia:0


privind promovarea Page 11 of 17
CEAC
imaginii școlii
Exemplar nr.1

AMENINŢĂRI
- organizarea defectuoasă a activităţilor de parteneriat poate conduce la diminuarea sau chiar
inversarea efectelor scontate;
- nivelul de educaţie şi timpul limitat al părinţilor poate conduce la slaba implicare a părinţilor în
viaţa şcolară;
- instabilitate la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial partenere;
- slaba informare privind specificul şi inadecvarea activităţilor propuse de către instituţiile
partenere.
II. MISIUNEA ŞCOLII
Să ofere educaţie la standarde de calitate, prin centrarea învăţării pe elev, pentru
desăvârşirea intelectuală, morală şi profesională a elevilor, în vederea adaptării la schimbarea
continuă a societăţii, condiţie esenţială a progresului economic şi cultural.
DEVIZA ŞCOLII
“Mâine să fii mai bun ca azi!”
III. SCOPURILE STRATEGICE
1. Constituirea imaginii şcolii în raport cu contextul politic, economic, social şi tehnologic.
2. Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi
autonomie instituţională.
3. Menţinerea imaginii şcolii având în vedere dinamica resurselor şi a contextelor. (Obiectiv pe
termen lung)
IV. OPŢIUNI STRATEGICE
1. a) Dezvoltarea curriculară;
b) Dezvoltarea resurselor umane;
c) Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale;
e) Elaborarea şi distribuirea materialelor de prezentare a:
- ofertei curriculare;
- calificării şi prestigiului personalului didactic;
- bazei materiale a şcolii;
- modului în care şcoala răspunde nevoilor şi cerinţelor comunităţii.
2. Adecvarea continuă a ofertei educaţionale la nevoile şi cerinţele beneficiarilor (potenţiali).
Școala Gimnazială „Petru Poni” Cod PO. CEAC 18

Cucuteni Procedura Ediţia:1 Revizia:0


privind promovarea Page 12 of 17
CEAC
imaginii școlii
Exemplar nr.1
V. PLANURILE OPERAŢIONALE
a) DEZVOLTARE CURRICULARĂ (CDS)

RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE
OBIECTIVE RESURSE
(TERMENE) PERFORMANŢĂ
Identificarea cererii şi nevoilor - părinţi, profesori, elevi - învăţători, diriginţi – coordonaţi - Alcătuirea unui centralizator
de educaţie ale beneficiarilor - chestionare adresate elevilor şi părinţilor; de directorul şcolii şi de Consiliul al opţiunilor
- alocarea timpului necesar unor discuţii cu pentru curriculum
beneficiarii TERMEN –
reglementările în vigoare privind
organizarea CDS

Identificarea resurselor existente - profesori şi învăţători; - Consiliul pt. curriculum; -Listarea resurselor existente
în vederea alcătuirii CDS - spaţii şi dotări materiale existente; - director; privind potenţialele opţionale
- reglementări în vigoare cu privire la - profesori, învăţători.
organizarea CDS;
Dezvoltarea ofertei curriculare - cadre didactice - Consiliul pentru curriculum; - Întocmirea unei liste cu
- baza materială - director; abilităţi, competenţe pentru
- cursuri de perfecţionare oferite de - profesori, învăţători. cadrele didactice cu atestate,
CCD, ONG, universităţi. diplome, certificate etc.;
- Achiziţionarea de noi
echipamente şi materiale
didactice.
Realizarea ofertei şcolii în - cadre didactice; - director; - Oferta pentru fiecare an de
funcţie de nevoile beneficiarilor - baza materială. - Consiliul pentru curriculum; studiu să conţină cel puţin
şi de resurse patru opţionale
Școala Gimnazială „Petru Poni” Cod PO. CEAC 18

Cucuteni Procedura Ediţia:1 Revizia:0


privind promovarea Page 2 of 17
CEAC
imaginii școlii
Exemplar nr.1

b) DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

RESPONSABILITĂŢI
OBIECTIVE RESURSE INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
(TERMENE)

Identificarea nevoilor şi - conducerea şcolii; - conducerea şcolii; Dezbatere în consiliul profesoral privind
posibilităţilor de formare - oferta de la CCD, ONG, universităţi; - Comisia pentru nevoile şi posibilităţile de formare
- chestionar adresat cadrelor didactice privind perfecţionarea şi formarea
nevoile lor de formare; cadrelor didactice;
- centralizatorul opţiunilor beneficiarilor.
Atragerea şi selectarea de - resursele materiale şi financiare ale şcolii - conducerea şcolii Număr mare de candidaţi la
personal didactic competent - poziţia geografică şi reputaţia şcolii concursurile de ocupare a catedrelor
- oferta curriculară a şcolii vacante
Perfecţionarea şi formarea - ofertele CCD, ONG, universităţi, dezbateri - conducerea şcolii; Realizarea de către toate cadrele
continuă a cadrelor tematice ale Consiliului profesoral - Comisia de formare şi didactice a orelor obligatorii de
didactice - abonamente la reviste de specialitate perfecţionare. formare;
- achiziţionarea de către biblioteca şcolii de - Consiliul de administraţie Întruniri tematice la nivel de catedră.
lucrări ştiinţifice adresate cadrelor didactice;
- informaţii obţinute de pe internet
c) ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE ŞI DEZVOTAREA BAZEI MATERIALE
RESPONSABILITĂŢI
OBIECTIVE RESURSE INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
(TERMENE)
Alcătuirea de strategii de - scrisoarea de intenţii a şcolii - conducerea şcolii - Planul strategic privind obţinerea de
atragere de fonduri (fund - cadre didactice şi părinţi resurse financiare;
raising) - planul de dezvoltare al şcolii - Informarea părinţilor privind situaţia
- baza materială existentă economică a şcolii prin intermediul
şedinţelor cu părinţii la nivel de clasă
Școala Gimnazială „Petru Poni” Cod PO. CEAC 18

Cucuteni Procedura Ediţia:1 Revizia:0


privind promovarea Page 3 of 17
CEAC
imaginii școlii
Exemplar nr.1

şi şcoală.
Continuarea contractelor - contractele existente (două contracte) - directorul şcolii;
pentru obţinerea - contabilul.
fondurilor extrabugetare
Identificarea surselor de
- instituţii potenţial partenere - directorul şcolii - Listarea posibilelor surse de
finanţare - cadrele didactice finanţare
- părinţii
Încheierea de contracte - instituţii partenere - directorul şcolii - Creşterea numărului de contracte şi
de sponsorizare - Consiliul de administraţie - contabilul a fondurilor extrabugetare cu 30 %.
- contabilitatea
d) DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMUNITARE
RESPONSABILITĂŢI
OBIECTIVE RESURSE INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
(TERMENE)
Identificarea potenţialelor - Biserica, Poliţia, Primăria, ONG, - Comisia pentru relaţii cu - Centralizarea potenţialilor parteneri;
instituţii partenere instituţii culturale şi educative etc. comunitatea locală; - Întruniri ale Comisiei pentru relaţii cu
- cadrele didactice; comunitatea.
- părinţii.
Stabilirea de contacte; - biserica, poliţia, primăria, ONG, - Comisia pentru relaţii cu
negociere instituţii culturale şi educative etc. comunitatea locală;
- cadrele didactice;
- părinţii.
Planificarea activităţilor - instituţii partenere - Comisia pentru relaţii cu - Alcătuirea de programe de activităţi de către
comune - şcoala comunitatea fiecere clasă şi centralizat la nivelul şcolii
- schema orară - învăţători şi diriginţi
Realizarea programelor - reprezentanţii instituţiilor - învăţători şi diriginţi; - Respectarea schemei de programe;
partenere - Comisia de activitate - Atingerea obiectivelor urmărite de fiecare
- cadrele didactice extracurriculară; program.
- conducerea şcolii - Comisia PSI şi PM;
- spaţii de întâlnire - Comisia pentru relaţii cu
Școala Gimnazială „Petru Poni” Cod PO. CEAC 18

Cucuteni Procedura Ediţia:1 Revizia:0


privind promovarea Page 4 of 17
CEAC
imaginii școlii
Exemplar nr.1

- bază materială comunitatea.

e) ELABORAREA ŞI DISTRIBUIREA MATERIALELOR DE PREZENTARE


RESPONSABILITĂŢI
OBIECTIVE RESURSE INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
(TERMENE)
Identificarea mediilor de - cadre didactice - Comisie special constituită (2 - Specificarea a cel puţin 3 medii eficiente
distribuire a informaţiilor - Consiliul reprezentativ al elevilor membri) de distribuire a informaţiilor
Elaborarea planurilor - cadre didactice, specialişti; - Comisia de promovare a - Alcătuirea a cel puţin 3 planuri de
concrete de prezentare a - resurse financiare; imaginii şcolii promovare a imaginii şcolii
imaginii şcolii - laboratorul de informatică.

Realizarea planurilor - cadre didactice, specialişti; - Comisia de promovare a - Apariţia a cel puţin 2 numere pe an a
(Revista şcolii, prezentare - resurse financiare; imaginii şcolii Revistei şcolii
pe Internet, Broşuri - laboratorul de informatică; - Publicarea pe Internet a prezentării şcolii;
informative) - elevi; - Tipărirea şi distribuirea de broşuri
- profesorul de informatică. informative.

Alcătuirea unui plan de - directorul; - directorul; - Elaborarea unui instrument de colectare a


evaluare continuă a - Comisia de promovare a imaginii - Comisia de promovare a datelor
impactului şi materialelor şcolii. imaginii şcolii.
distribuite
RESPONSABILITĂŢI

1. Directorul unităţii de învăţământ :


a) verifică modul de elaborare a Proiectului de promovare a imaginii şcolii, referitor la:
- corectitudinea datelor transmise de personalul didactic în termenele stabilite către comisia de
elaborare;
- structura Proiectului de promovare a imaginii şcolii;
b) înaintează spre discutare şi aprobare proiectul către Consiliul de Administraţie şi Consiliul
Profesoral
c) aprobă proiectul;
d) verifică modul de punere în aplicare a acestuia.
2. Comisia pentru promovarea imaginii şcolii:
- primeşte propunerile cadrelor didactice şi altor angajaţi ai şcolii privind proiectul;
- întocmeşte Proiectului de promovare a imaginii şcolii;
- prezintă proiectul directorului pentru verificare;
- afişează proiectul după aprobare şi înregistrare şi trasează sarcini pentru punerea în
aplicare a acestuia.
3. Secretarul:
- înregistreză proiectul după aprobare;
- arhivează proiectul la sfârşitul anului şcolar.
Lista de difuzare

Nr. Data Semnătura de luare


Destinatar document
crt. difuzării la cunoştinţă
1. Agavriloaie Liliana 29. 11. 2013
2. Asandei Steluţa 29. 11. 2013
3. Barabulă Vasile 29. 11. 2013
4. Barabulă Mariana 29. 11. 2013
5. Burlui Luminiţa 29. 11. 2013
6. Ciudin Raluca-Mariana 29. 11. 2013
7. Florea Elena 29. 11. 2013
8. Grosu Ecaterina 29. 11. 2013
9. Mărisac Mioara 29. 11. 2013
10. Moisei Lucian Mihail 29. 11. 2013
11. Perju Camelia 29. 11. 2013
12. Pichiu Cristina Maria 29. 11. 2013
13. Sâsâiac Valentin 29. 11. 2013
14. Sava Maria 29. 11. 2013
15. Şeremet Adrian 29. 11. 2013